Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, January 29, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - January 29, 1992, Baku, Azerbaijan , / 20 JAHVAP mi-чм ИЛ * чФИИФНв», яг» э«сы 1919    чу шля»    "trmrmn.АЗЭРШЧЛН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН HMTHMAMJUACH ГЭЗЕТИ Гфьатм 40 гамм. ТПЯРВ/Ыф* ■КЗ! A33PBAJ4AH ПРЕЗНДЕНТИННН ЧАЕЫРЫШЫ ГАЬИРЭ, 28 Jamap (СИТА-ныи мухбнрн). Азэр-ба]чан Президента А. Му-тэллибов Совет Иттифагы-нын дагылмасы вэ онун кеч-мйш республикалары ара-сында элагэлэрин зэифлэмэ-си илэ элагэдар олараг бу-тун эрэб вэ ислам девлэт-лэрини Азэрба1чан мусэл-манларына ]ардым кестэ-рилмэсини сур этлэндирмэ)э чагырмышдыр. О. МЕНА Акентл^инин мухбири илэ мусаЬибэсиндэ демишднр:    Бе]нэлхалг rà- нунлара мувафиг сурэтдэ Азэрба]чан влкэнии игтаса-диПатына, онун барк струн* турларынын ислаЬатына вэ бяркэ инкишаф лайяЬэлэри-нин сэрбэст hajBTt кечнрил-мэсинэ харичи капиталы чэлб eTMojH гэрара алмыш* дыр. АзэрбаЗчаи Ьекумэти Мисир бизнесменлэриннн ин-^ecracHja эмаиэтлэринин там горуначагына тэ’мннат ве-рир. ЙЗЭРЫиЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ ИЛЭ ТУРИН РЕСНУБЛНМСЫ ЛРАСЫИДЙ ДОСТЛУГ, ЭИЭКДАШЛЫГ ВЭ МЕЬРИБАН ГОНШУЛУГ h АГГЫНДА MY Г А МИЛЛИ ТЗШШЗШ ШУРАСЫНДА Бу ил JaHBapbjH 28-дэ Азэрба]чан Республикасы Президента ¿анында Милли ТэЬлукэсизлик Щурасынын ичласы олмушдур. Ичласда Гарабагын даглыг Ьиссэси-нин азэрба)чанлы сакинлэ-рини ермэки силаЬлы дэстэ-лэринин басгынларындан горумаг мэсэлэлэри музаки-рэ едилмиш, ‘Шуша шэЬэри-нин вэ онун этрафындакы кэндлэрин тэЪлукэсизлуиини меЬкэмлаФдирмэк саЬэснндэ биринчи дэрэчэли тэдбир-лэр муэПэнлэшдирилмиш-дир. Ичласда Азэрба}чан Республикасынын ' дахили ишлэр назири Т. М. Кэри- мовун, Азэрба]чан Республикасынын Милли ТэЬлукэсизлик назири И. П. bycej-новун, Аээрба)чан Республикасы мудафиэ назиринин биринчи, муавиии Ш. X. Му-са/евин Ьэмин мэсэлэлэрэ дайр мэ’луматы динлэнил-мишдир. Шуранын ичлвсын-да башга мэсэлэлэр дэ муза кирэ едилмишдир. Азэр-ба]чан Республикарынын Президента А. п. Мутэлли-бов мувафиг баш идарэлэрэ тапшырмышдыр ки. рекион-1Д„нм,»и.ш да ¿аранмыш вэзиИэтэ yJryH Азэрба]чан • мудафиэ тэдбирлэринин Ьа-  зырлаиыб haJaTa кечирилмэ- сини сур’этлэндирсинлэр. Даими комисси]аллрда H833PHJJ3 ИЛ8 CAfJUM ДУШУНЧЭННИ ГОВУШУЕУНДА вЗЛЭШДИРИЗ hАГГЫНДА ГАНУ1Г JАРАНЫР Тэсэрруфат рэЬбэрлэри-нин. шэпэр вэ ра]онларын ичра haKHMHjjaTH башчыла. рынын иштиракы илэ республика Али Совета Милли Шурасынын игтисади^ат Мэсэлэлэри даими комисси-jacbiHbiH кениш ичласында «Девлэт вэ бэлэди^э муэсси-сэлэрини девлэтсизлэшдир-мэк вэ езлэшдирмэк Ьаггында» Азэрба|чан Республикасы ганунунун лajиh9cи, парламент чэрчивэсиндэ дэ олса. гызгын музакирэлэр догурмушдур. Бу да тэбии-дир:    ичласы апаран Али Совет сэдринин бнринчи муавини 3. Сэмэдзадании rejA eTAHjH кими. бу ганунун республикамыз учуй кнгила. билэшдиричи эЬэмиДэти олачаг вэ базар }олунда угурларымыз тамамилэ онун кефиМэтиндэн асылы ола-чагдыр. Лери кэлмишкэн. бу са-Ьэ бизим учуй Иэлэ гаран. лыгдыр. одур ки, нэ ез. лэшдирмэнин мэ’лум модел-лэринин «нэзэрдэн гачы-рылмасы». на дэ Ьэмин мо-деллэрин хусусэн дэ бир-лэшдирилмэси )олверилмэз-дир. Азэрба)чанын спеси, фик хусусиИэтлэринин бу. тун комплекси, Ьэмин га-нунун Ьансы реал шэраитдэ гуввэдэ олачагы нэээрэ алын-малы вэ злбэттэ. сосиал эда-лэтэ эмэл едилмэлндир, чун-ки. бир чох натиглэрин хэ-бэрдарлыг етдиклэри кими, бунсуз сосиал naprnajbiui ола билэр. Бэс буну нечэ баша душ-мэли? Бу анла)ышын изаЬын-да ичлас иштиракчылары-нын фикирлэри Ьачалаи мышдыр вэ Ьэр ики тэрэ-фин кэтирд^и дэлиллэр де-jacaH, чох тутарлы олмушдур. Чунки экэр, ла|яЬэдэ тэклиф олундугу кими, вэ-тэндашларын кэлир мэнбэ-jit кестерилмэдэн езлэш-днрмэ ауксион шэртлэри эсасында нечирилсэ, етен иллэрии гаяунларыны Ьеч вахт позма]анлар Ьалал газам дыг л ары пулла юнЭДэт. лэнсэлэр, iena дэ келкэдэ галмыш оларлар. Дикэр тэрсфдэн, тэмэннасыз ез-лэшдирмэ бир )/тог»0адыр вэ flYHja тэчрубэси буну гати рэдд едир. Милли Шуранын игтиса-AiiJjaT мэсэлэлэри даими ко-мисси^асыиын сэдри В. ЭЬ-мэдов бугун сивилизаси^а. лы дун]ада гэбул олунмуш формулу еЬта]атла нчла всыи нштиракчыларына тырлатмышдыр:    игтасади]- JaT базарла баглыдыр. эда-лэт веркилэр )олу илэ тэи-эимлэнмэлидир. Елэ исэ, базар JapaAa бил эн, амма пу. лу олма)анлар нечэ олсун? Елэ бир вэзиМэт JapaH-мазмы ки, эсасэн варлы на-данлар игтнсадиИатьж су-каны архасына кечмиш оларлар? 3. Сэмэдзадэ дэ ичласын иштаракчыларыны нэтечэ чыхармагда тэлэсмэмэ]э ча-гырыб хаЬиш етмишдир ки, девлэтсизлэшдирмэнин вэ ез-лэшдирмэнин мэгсэдлэрини }аддан чыхармасынлар. Бун-ларын сырасында эсас мэг-С0Д ИСЭ ОДУР ки, JYKC9K мэЬсулдар эмэ)э Ьэвэс куч-лэндирилсин ВЭ умумн МИЛЛИ мэЬсулун сабиг артымы тэ'мин олунсун. Бэс бу ис-тэк ла^Ьэдэ »э дэрэчэдэ ejHHAe экс олунмушдур? Бэ -зи натиглэрин . фикринчэ. эмэк коллектквлэринии мэ-нафелэринэ устуялук верил-мэси принсипинэ ла^Ьэдэ KH^aJaT гэдэр эмэл олунма-мышдыр ки, бу да ъыф Ьэ-вэсн ачыг-ашкар а зал дыр. Ьэр Ьалда.    ла|«Ьэ Ьэлэ денэ-денэ нэээрдэн кечири-лэчэк вэ ¿алныз биринчи оху-нушда Милли    Шура тэрэ- финдэн гэбул    едн лдикдэк соира кениш ичтнмаиЛэтян музакиросинэ верялэ бя-лэр. Бир чох натшглэр сэ-нэдин ади гануи олмадыгы. ны вэ республикамыз учуй тале]уклу олдугуну иэзэре алараг ла1иЬэнин музакирз-сннэ эЬалиннн мумкун гэдэр даЬа кениш тебэгэлэри-ни чэлб етмэ]э, ичтимаи]-JeTM психоложн чэЬетдэн бу тэдбирэ Ьазырламага, халга бу мэсэлэдэ мутэхэссислэ-рин рэ’Злэрини динлэмэк имканы вермэ]э чагырмыш-лар. Бир ше] а|дьщДыр:    Виз нечмвшии сэЬвлэртш нэээрэ алараг. о чумладэя дэ, лап бу ¿ахаголаадв якраЬ Ьясси илэ «хэлвэти Эгтаса-дяЦат» аяла]ышыва аид ет-ди|имиз Ьаллары иэзэрэ алараг. этэи иллэрии сэЬв* лэрияи дузэлтмэли олача. рыг. Базар , муиасябэтлэрн Ьаггында -нормал яэээри]-]эни гаиунун Мрадылды-гы аиормал керчэкли]нмнз-лэ элагэлэндирмэк учуй эсл сарлам душунчэ кэрэк-дир. Умнд етмэк олйр п. сон сезу дэ сардам душунчэ . тэрэфдарлары де|ечэк-лэр. (Дзэрияформ). Ашагыда тэрэфлэр адлан- «ан Азэрба]чан Рес-гасы илэ Typwija Республикасы араларында* бир-биринин мустэгилл^инэ, суверенли]и-нэ. эрази 6yT0BayjYH9 Ьврмэт вэ дахили ишлэринэ гарыш-мамаг принсиплэринэ эсасла-| нан эмэкдашлырын кениш-лэндирилмэси вэ достлуг му* иасибэтлэринин мвЬкэмлэн-дярилмэси арзусу илэ, Бирлэшмиш Миллэтлэр Тэшкилатынын низамнамэ-синдэ нэзэрдэ тутулмуш мэг-сэд вэ принсиплэрэ, Ьел-синки 1екун актына, Jchh Авропа учуй Парис Хартаja-|сыиа вэ Авропада тэЬлукэ-I сизлик вэ эмэкдашлыг му вирэси чэрчивэсиндэ гэбул едилмиш дикэр сэнэдлэрэ тэ-рэфдар олдугларыны тэсдиг едэрэк, ики халг арасында мввчуд тарих вэ мэдэниПэт, эн’энэ вэ дил ¿ахынлыгы, Ьабелэ гаршылыглы догмалыг муна-сибэтлэри Ьэртэрэфли эмэк-Дашлыгын кенишлэнмэси учуй дэ]эрли зэмин JapaAa-чагына инанараг, HHAHja гэдэр сабиг Азэр-6aj4aH Совет Сосиалист Республикасы илэ TypKHj9 Республикасы арасында баглан-мыш вэ Ьэр ики девлэтан индики мэнафе)инэ yJryH кэ-лэи мугавилэлэри, о чумлэ-дэн та довлэт арасьшдакы сэрЬэди тэ']ня едва 1921-чн [ ил 13 0HTjt6p тарихли Гарс мугавилэсиия тэсдиг едэрэк, ашагыдакылар барэдэ ра-зылашмышлар: Маддэ I Тэрэфлэр. ики алкэ ара-сыядакы элагэлэри бе]нэл-халг мунасибэтлэрин муасир инкишаф принсиплэринэ yj-гун олараг, гаршылыглы е тамад вэ фа)далы эмэкдашлыг эсасында cHjacH, иг- тисади, тичарэт, кэнд тэсэр-руфаты. елм вэ техника. нэглиJJaт, мэдэниjJэт, инфор-маси)а, туризм, идман вэ дикэр саЬэлэрдэ кениш инкишаф етдирэчэклэр.    ♦ Маддэ 2 Тэрэфлэр, элагэлэрин нор мал инкйшафыны тэ’мин е -мэк учун икитэрэфли муиа-сибэтлэрлэ баглы мэЬэлли вэ ]а бе^элхалг мэсэлэлэрлэ элагэдар вахташыры фикир мубадилэси едэчэклэр. Тэрэфлэр, харичи ишлэр назирликлэринин ]уксэк сэ-лahиJJэтли нума)эндэлэри тэ-рэфиндэн апарылачаг cиja-си мэслэЬэтлэшмэлэрин кун* дэл^ини, ]ерини вэ вахтыны эввэлчэдэн разылашдырараг тэ^ин едэчэклэр. Маддэ 3 Тэрэфлэр. тичарэт вэ иг-тисади эмэкдашлыгын икитэрэфли мунасибэтлэрин му-Ьум бир Ьиссэсини тэшкил етди]ини нэээрэ алараг, ара-ларындакы тичарэт Ьэчминин мевчуд потенсиалларыиа y^ ГУН CЭBИJJЭJЭ JYKCЭЛДИЛMBCИ- нэ ортаг ма)а го)улущу ла-]иЬэлэринин инкишафына вэ тэтбкгинэ зэмин )арадачаг* лар. Маддэ 4 Тэрэфлэр. нгтасади)|ат, елм вэ техникв илэ элагэдар билик вэ тэчрубэ мубадилэ-синэ ¿ардым кэстэрэчэк, Ьэр ики елкэнин бу сапэлэрдэки потенсиал имканларыиын даЬа да ¿ахшы тэмсил олуима-сыны тэ’мин етмэк учун бу-тун cэвиjJэлэpдэ элагэлэрин кенишлэнмэсинэ имкан ¿ара-дачаглар. Маддэ 5 Тэрэфлэр, мухтэлиф саЬэлэрдэ мутэхэссислэрин. ху-суси илэ дэ HrracaAHjJaT вэ диплома-raja    саЬэлэриндэ ндарэчилик • кадрларынын Ьазырланмасы вэ тэкмидлэш-днрилмэси илэ элагэдар эмэк-дашлыга 6ejyx эЬэми^эт ве-рэрэк муэллим, стажчы вэ тэлэбэ мубадилэсинэ имкан JapaAanarAap. Маддэ в Тэрэфлэр. мухтэлиф мчти-маи тэшкилатлар, ишкузар даирэлэр. мэслэкэ вэ сэнэтэ керэ 43MHjJaTnap, парламент-лэр, CHjacH партаJaflap вэ Ьэмкарлар иттифаглары арасында эмэкдашлыг ¿арадыл-масына вэ кестэрилэн тэш-‘ килатларын н ума J эн дал эринии гаршылыглы сэфэринэ, е]ни заманда шэЬэрлэр арасында гардашлыг элагэлэри-нин кенишлэндирилмэсинэ шэраит 1арадачаглар. Маддэ 7 Тэрэфлэр. ортаг мэдэни ирсэ саЬиб олан бу ики хал-гык бир-бирннин JamajHm тэрзинк даЬа 1ахшы таныма-лары учун Ьэртэрэфли имкан Japaflanar, бундан етру мэдэни]]эт вэ инчэсэнэт да-ирэлэри арасында бирбаша элагэлэрэ кемэк едэчэк вэ елкэлэриндэ мэдэниНэт мэр-кэзлэри ачылмасы саЬэсин-дэ кениш эмэкдашлыг едэчэклэр. Тэрэфлэр. тарихи вэ мэдэни ирсин горунмасына Ьэртэрэфли JapflbiM едэчэк. Ьабелэ мэдэниМэт, ме’марлыг вэ инчэсэнэт саЬэлэриндэ бе^элхалг тэшкилатларла эмэкдашлыга кениш Jep ве-рэчэклэр. Маддэ 8 Тэрэфлэр. Ьэр ики гардаш елка халглары арасында элагэлэрин кенишлэнмэсинэ имкан japaTMar вэ консуллуг мунасибэтлэрин и инкишаф етдирмэк учун консуллуг саЬэснндэ мувафиг мугавилэ-лэр имзаламаг имканларыны арашдырачаглар. Маддэ 8 Тэрэфлэр, рабитэ вэ ин формаси]а. о чумлэдэн мэт-оуат, HampHjjaT, радио, те-левизи]а вэ дикэр комуни-KacKja саЬэлэриндэ эмэкдашлыгын кенишлэнмэсинэ бе-}ук ahaMHjJaT верир. Ьэр hyp информас^а вэ нэшр мэЬ-сулларынын мубадилэсинэ вэ JaJbuiMacbiHa Ьэртэрэфли ¿ардым едэчэклэр. Маддэ 10 Тэрэфлэр. 69jaH едирлэр ки, бу мугавилэдэ нэзэ тутулмуш ики елка арасында эмэкдашлыгын вэ достлуг элагэлэринин кеннш-лэнмэси raTHjJdH дикэр дев-лэтлэрнн мэнафе]инэ тохун-мур вэ бу ики девлэти башга девлэтлэрлэ имзаладыг-лары икитэрэфли вэ чохтэ-рэфли мугавилэлэрдэн до-ган еЬдэликлэрдэн азад ет-мир. Маддэ II Бу мугавилэ тэрэфлэрин KOHCTKTycKja га]даларына yj-гун олараг тэсдиг еднлдик-дэн соира ryBBaja минир. 1992-чи ил JaHBapHH 24-дэ Анкара да Азэрба]чан вэ турк диллэриндэ ики нусхЭ-дэ имэалвнмышдыр. Ьэр ики мэтн ejHH ryeeaja маликдир. Áiap6a|4M Рмпубликасыиыи Праэиданти А1АЗ МУТвЛЛШО*. Турки)» Р»спубяик»сыиыи Првзидаити ТУРГУТ «ЗАЛ [АН ВЭ TYPKHJ9 ТЕЛЕРАДИО ИШЧИЛЭРИНИН ЭМЭКДАШЛЫГЫ ЬАГГЫНДА Хэбэр верилд^и кими, Анкарада Азэрба]чан Дев-лэт Телерадио Верилишлэри Ширкэти илэ TYpкиJэ Радио-Телевизи]а Куруму арасында эмэкдашлыг Ьаггында протокол имзаланмыщдыр. Сэнэд-дэ телевизи1а вэ радио прог-рамлары мубадилэсинин га]-далары, шэртлэри вэ муддэт-лэри мYэJJэнлэшдиpилиp, тэрэфлэрин биркэ тэдбнрлэри, гаршылыглы сурэтдэ нума-]эндэлэр кендэрилмэси га]-далары вэ малн^э мэсэлэлэри дэгиглэшдирилир. Тэрэфлэрин бирйбириндэн истэди]и програмлар бир а] эрзиндэ кендэрилэчэкдир. Ьэмин програмларын мэтн-лэри турк вэ jaxyA A3ap6aJ-чан дилиндэ олмалыдыр. Тэрэфлэр мубадилэ олунмуш радио вэ телевиз^а програм-ларындан анчаг ез верилиш-лэриндэ истифадэ едэ билэр-лэр. Биркэ програмлар он-лары мэзмуну, оудчэси, ссе-нариси вэ техники чэЬэтлэри MyaJJaH едилдикдэн соира Ьазырланачагдыр. Протоколу имзалакыш ширкэтлэр Ьэр ики влкэдэ тэшкил олуначаг фестивал-ларда. мусабигэлэрдэ вэ дикэр мэдэни тэдбирлэрдэ ез имканлары дахилиндэ ишти-рак едэчэклэр. Кадрларын бил^ини вэ тэчрубэсини ар-тырмаг мэгсэдилэ онларын мубадилэсини апармаг нэзэрдэ тутулур. Тэрэфлэр имкан дахилиндэ Ьэфтэдэ бир дэ-фэ хэбэрлэрин хуласэсини бир-биринэ кендэрэчэклэр. Онлар бир-биринин елкэсин-дэ мухбир сахламаг имканларыны арашдырачаглар. Те-левиз^а вэ радио верилишлэри саЬэснндэ эмэкдашлы-гы даЬа да инкипшф етдирмэк Ьаггында бир-биринэ тэк-лифлэр вермэк, лвзым кэл-дикдэ биркэ ]ырыичаглар вэ тэдбирлэр кечирмэк нэзэрдэ тутулур. Протокол бир ил муддэти-нэ багланмышдыр. Тэрэфлэр-дэн бири бу протоколун муд-дэтинин баша чатмасына уч aj галмыш онун лэгв олун-масыны тэлэб етмэсэ сэнэд даЬа бир ил гуввэдэ гала-чагдыр. Протоколу Азэрба^ан Республикасы Девлэт Телерадио Верилишлэрн Ширкэ-тинин сэдри М. 8. Мурадов вэ Турюф Радио-Телевизи]а Нурумунун сэдри К. А)дын Крдам имзаламышлар. (Азарин форм). Амвбакаи P«cnv6ilMIICMNWN XADM4N ИШЛЭр Hi* РесяублмквсЫг Л«там|в, НвммбмЦ, §• Исп«мм|а Aiipíijwiwi мстигязлмЦитмнм таим* мышмр. 9»»»»и»р Р»слу4яи«а Дмл»т Т»Ьпук»<ммк(к Момитасммм с*мрм    щтттнДаи*2*Р111°"*4<0*  emani мм 1мр«м иазмрм вямушдур. Турююннсии Президенте С.паркурад HHjaso* Тури-мэиистаныи Мудвфи» Ишлзри Иази^иДиит ^Дылма-сы.. назяркк н онуш му.виил.ринин _ та Jhh ^ДУ11” “ Ьытында фарманяар низалаиышдыр. Президаит кестар. -кшдн? TVp«*hhct«<    ^“ИГуЖ бел мал эри а]дыи баша душмэлндирлэр ки, , м^тэпи Двалатлар Бнрлн1мяш вутун Уэмэр*ш^ тэ1^^вслязлв- ЗгтаТймаТм реепувлнмда hap*, наз-рлнн )«• радылмасы бу везяфе)э зидд де]илдир. НАТО-нун баш наткбк МаифрМ 1мсав «лир «м. ишмаиш Со—т Итт>угы р*«1У«- лик»лоры мм омоадомяыаым ммншшр атдкрнпма см суяпум |омм тЫиумояорДШ! горунмасына иомм м *Веонео демишднр: ' Экэр бнз JeHH мустэгил дав* лэтлэрнн Гарб игтисадиДатына сабит ва твраггя едзн де-мократик алкалар ним. гошулмасына ката Аагюпаныя таЬлуквсм»ла]ш учун эн реал горхуну ара дав галдырачагыг. By замвн эсл Авропа Атлантика д мократа]алар бярля)и гурмаг имканы )аранмагдыр. Бу бирлнк дун Ja миг)асында демократии дэУэрлэрин тарвэлыг )аредачаг вэ тичарэтии, ^ишафын адам р арасында элагэлэрин гаршысымда мне ли керунмэмиш перспективлэр ачачагдыр. Чоатерафям дамышыгяарыи томммлм— А—р Моема нарушу дун- Русф *моро«н|о«ынын и АВШ-ыи Ьомс»дряи|м и— ни» башяамышдыр. Ma’лун олдуту кями. конфраисда Лахьш ^®РГ.Р! кнонунун влкэлврн илэ ]анашы, Иран ¡<®РФ8™м ^ лэтлэрн Эмэкдашлыг Шурасын^ узмэри Э[»б Мэгрн би Иттифагынын елкэлэри, Авропа Бирли^инин вэ ab pona Азад Тичарэт Ассосиаси)асынын HyMaJaH^^H^^ белэ рекион Ьадисэлэринэ мараг кестэрэн вэ чохтэрофл эмэкдашлыгын К>луна го1улмасыйа кэмэк едэ билэн д ЛЭТЛа&,Дру^РаэсКасДН^г?эд умумренионал характерлн проблемлэрин Ьэлл едилмэси )олларыны «пмаг, Ьабелэ чохтэрэфли данышыгларын формаларыны, мевзуларыны, ]еринн вэ вахтыны MyaJJaH етмэкдир. Балкэ са» таяаетп    Д . ряст лар кааеы алналарда с^эрдэ^мгола^.'    , М ос на ада иочмнш ССРИ-нин иоммнш ироан-доитм Михаил Горбо-о Ь^н Брнтанн|^ ^н|а Фадоросн)осыидакы софнри РоДрмн Бро|т»о|т мло марушмушдур.^^^тл9р BllpJ1I,jIU|HH „нкншаф перепек-тнвлэри вэ РуаОада haJiTa кечирилэн игтисади ислаЬат-лГоын кедиши Ьаггында этрафлы сеЬбэт олмушдур. Кечмиш президент белэ бир ^ир _^^з^Ш^вРирМэк’ МДБ-ни )ашамага гадир олан бир организма чевир учун Ьэр чур тэдбир кермэк лазымдыр. -Ф- Базар куну Иердм«|м1ыи баш наанрн Шар^ ««и иа— Шакир парламФмтмм пимы тямсинми ичласында дам^ш^Гр нм, Исршм    илда нш- гал атдм|м араб аразмларнндан чыхыб цатма(ммча Иордани)» оиунла сулН мугаамяоемми нмзаяама)»- W Ьвкумэтнн башчысы мусэлмаи тэмэлчилэрн вэ бэ'зи дикэр фракси)аларын нума)эидэлэринии белэ бир тэлэ-бинн рэдд етмишдир кн. Иордани)а Лнваидан вэ Сурн la дан нумунэ кетурмэли, чэршэнбэ ахшамы Москвад ачылан данышыгларын учунчу деврэсини 6oJkot етмэли-дир. Мол дом Роспублимсы Бирлошммш Ммляотлор Тошкмлатыиыи узвлу|уио гобул олуммаеымы хвлмш етмишдир. Молдова Республикасынын Президента Мирча Сне-гур БМТ-нин баш катибинэ мэктуб кендэрмишднр. Мэк-туб базар ертэси миллэтлэр 6«p«iJmiHH игамэткапында БМТ Ваш Мэчлисииин вэ ТэЬлукэсизлик Шурасьжыи ресми сэнэди кими JaJbuiMbuiiAHp. IFIU-KMU н мэсуднлатэ ЧДГЫРЫШ Гарабагда вэ она битишик ра}онларда ермэни Ьэрби бирлэшмалэри aзэpбajчaнлы эЬалини кечмиш вилaJэт-дэн говуб чыхармаг, оиу горхутмаг, суверен AзэpбaJ-чан Республикасыиыи эра-зисиндэ силаЬ кучунэ сах. ка девлэт ]аратмаг мэгсэди илэ кениш мш^аслы силаЬлы эмэлиJJaт апарырлар. Му-вэггэта олараг президент и дара усулу тэтбиг едилмиш Даглыг Гарабаг ра)онларында вэ она битишик эонЭда республика Президента мувэк-кнлинин бэ)аиатында бу ба-рэда бэЬс олунур. Бэ]анат мэтбуат хидмэттеиия республика вэ харичи елке кут. лет ниформася]* васяте-лэринии иума]эид9лерн учуй кечирди]и * мэтбуат кон-франсында е’лан едилмиш- ^анатда    деМлир    ки, Ермэнистанын    тэ’сири    ал- тында олан кутлдви инфор-MBorJa васитэлэринии камэ. иле белэ ме’луматлар Ja-ки, куМ A3ep6aj4aH Ьазырлыг керур, ер-яенцлэрин jamajbuo мэнтэ-гэяэринэ    Ьучуц б дир. 8с- ляндэ исэ%тэкчэ сон уч aJдa бир сыра азэрба)чанлы кэнд. ларя — Хочалы ра)оиунда Чэмилли вэ Мешали кэнд-лэри, КэркнчаЬан гэсэбэси, Имарэт.Гэрвэнд. Туг, Ахул-лу, Сэлакэтин, BaллыгaJa, Башгышлаг кэндлэри вэ башга кэндлэр )андырылмыш-дыр. Хочалы шэЬэри, Гаоа-даглы, Эмираллар, Умудлу. Гушчулар кэндлэри блока-дaJa алыимышдыр. Гэдим Шуша шеЬэринни, дикэр Jaшajыш мэнтэгэлэринин мэ-Ьэллэлэри йлaиayJryн шэкил-дэ атэшэ тутулур. Вела исэ гына че»рилмишлэр. 0лду рулэнлэрин вэ )арелананла. рын cajH ]узлерлэд»р. Бу jaijjajHm ментэгэлеринин ю мина JaxbtH сакиии ез евии-дэн-ешн]яндэн говуямуш-дур, Онлар бундан зтэл Ермэнястаядая ве Гарабаг-дан говулмуш 200 мин азэр-ба)чанлы гачгыньж сыра-ларыиа дахил олмушлар. Леревандан Гарабага кендэ-рилмиш ермэни силаЬлы бирлэшмдлэринии гыш Ьу-чумунун нэтичэлэри • белэ-дир. ч Онларын сэрэичамын- да одсачаи силаЬлар, ракет гурту лары, агыр артиллери-Ja вардыр. Сэиэддэ даЬа соира де|и-лир: Азэрба]чан Республикасынын эразисиндэ ермэни сепаратчыларынын терэтдяк-лэри е’лан едилмэмиш бу му-Ьарибэни Гэрбин мэтбуаты вэ CKjacH даирелэри даим гулагардына вурурлар. Бу Ьэлэ бир JaHa галсын. Ханкэндиндэ (кечмиш Степанакерт) .Jyea салмыш се-паратчылара кениш Ьэрби вэ Ma’HeBH-CHjacH кемэк кестерилир. EJhh заманда тэчавузэ мэ’руз галмыш Азэрбалчан мукэммэл тэшкил олунмуш сурэтдэ ИИ. формаси)а вэ оЦеси чэЬетдэн тэклэимишдир. Бэ)анатда де)илир: Кэвар-ддк Азэрб^чаядв се пара тизмэ ' рэвач верен аэр ез ЬэрекэУлершмн эхлаг raj. даларына зидд олдугуну бипмэлидирлэр. чунки сада а дам лар, jepm гарабагльь лар анчаг бир ше| — бу ме*. насыз муЬарибэ|э соя rojya-м ас ыны встэ|ирлэр. Jepe-вандан Гарабага тэхрнбат. чылар кендэрмзадан эл чэк-мэк, террорчулара Ьэрби Jap-дымы AaJaHAHpMar лазым- эоракы- чэбЬе- кениш. дыр. * Сэиэддэ AejHAMp: лыгын ве силаЬлы лэшмэннн даЬа да лэнмэсяядэя Jaxa гуртармаг мэгсэдилэ Азэрба)чан тэ-рефн эн гэти CHjacH тэдбир. лер KepMeJe Ьазырдыр, Же-лезноводекда башлаимыш данышыглар просесияи давай eTjpipMBje. инсаи Ьугуг-ларыиын позулмасы проблеме иле мешгул олан 6ejHea. халг тэшкилатларла ве Даглыг Гарабагда Ьэгиги вэ-3HJJ9T Ьаггында мэ’луматьж H4THMaHjJaTe чатдырылма-сына кемэк едэя Ьэр ищдэ кутлеви ннформасн]а веса-телери илэ эмэкдашлыг ет- "•fcjSSзли— мдв узву олан девлэтлэрян пар-ламентлэрнмдэн ве Ьекумет-лэриодэя, Авроив Бнрля-Jhhhh, JaxbiH ве Орта Шэрг елкэлэринии лядзрлэриндэн, АБШ Президентиндэн хаЬиш олунур ки, тэчавузун да)андырылмасы. сепаргг-чыларын агыл-камал ве си-Заев МбсгулиЛэт чэрчивелэ-риядэ сахлаямасы учуй ез. л эринии нуфу^ вэ яякаяла-тифадз етсянлэр. (Азарин форм). ХАНК9НДИ узаринде BEPT0JU0T ВУРУЛМУШДУР Ланварыи 28-дэ тэхмияеи саат 18.20 дэгигэдэ A3ep6aJ-чан Республикасы мулки авнасн)асынын Агдам—Шуша маршруту илэ учан вер* wiJoTy вурулмушдур. Вер-тол]от ермэни гулдур дэстэ-лэринин Jyia салдыглары Хан кэндн тэрофдэн бурахыл-мыш раиетлэ вурулмушдур. Даглыг Гарабаг ра|овла- рында вэ она битишик эона-да мувэггэти президент идареси узрэ Азэрба)чан Республикасы Президента^ яии мувэккили М. Мэммэдои билдирмишдир кн. нлкин мэ * лума та керэ, вертол)отда 40 яэфэрэдек адам. о чумлэдэн гадынлар ве ушаглар варды. Бутун сэриишинлэр вэ hej’-эт узвлэри Ьэлак олмушлар. рындан nei БАШСЛГЛЫГЫ Ханкэяди узеркиде Азэрба)чам мулки aaitamJacM Beprmjory сэрияшинлэринии ве heJ’fTHHiw Ьелак мшеы илэ элагэдар иевбетн вэЬшн Ьерекэтии иунаЬсыз гуроан-ларынын аялэлерииэ дерня Ьузнлэ башеаглыгы вернрем. Бу фачиэ cori вахтлар Даглыг Гарабагда Аээрба1чан хал* гына гаршы ермэни торрорчуларынын терэтдиклэри бир сыра чишОетлэрня давамыдыр. Скзя, Ьабелэ Aaefrfajnm Республикасынын бутун вэтэндашларыны эмия едирем ки, Ьеч бир кунаЬы ол-MaJaH дилеры!« гетлэ JrmpHHMecHHHH иштнракчылары-яы амацсыз чэза кезлэ)яр. A|m MYTMIMOV, Picщ/йтттптт ;
RealCheck