Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - January 29, 1992, Baku, Azerbaijan , / 20 JAHVAP mi-чм ИЛ * чФИИФНв», яг» э«сы 1919    чу шля»    "trmrmn.АЗЭРШЧЛН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН HMTHMAMJUACH ГЭЗЕТИ Гфьатм 40 гамм. ТПЯРВ/Ыф* ■КЗ! A33PBAJ4AH ПРЕЗНДЕНТИННН ЧАЕЫРЫШЫ ГАЬИРЭ, 28 Jamap (СИТА-ныи мухбнрн). Азэр-ба]чан Президента А. Му-тэллибов Совет Иттифагы-нын дагылмасы вэ онун кеч-мйш республикалары ара-сында элагэлэрин зэифлэмэ-си илэ элагэдар олараг бу-тун эрэб вэ ислам девлэт-лэрини Азэрба1чан мусэл-манларына ]ардым кестэ-рилмэсини сур этлэндирмэ)э чагырмышдыр. О. МЕНА Акентл^инин мухбири илэ мусаЬибэсиндэ демишднр:    Бе]нэлхалг rà- нунлара мувафиг сурэтдэ Азэрба]чан влкэнии игтаса-диПатына, онун барк струн* турларынын ислаЬатына вэ бяркэ инкишаф лайяЬэлэри-нин сэрбэст hajBTt кечнрил-мэсинэ харичи капиталы чэлб eTMojH гэрара алмыш* дыр. АзэрбаЗчаи Ьекумэти Мисир бизнесменлэриннн ин-^ecracHja эмаиэтлэринин там горуначагына тэ’мннат ве-рир. ЙЗЭРЫиЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ ИЛЭ ТУРИН РЕСНУБЛНМСЫ ЛРАСЫИДЙ ДОСТЛУГ, ЭИЭКДАШЛЫГ ВЭ МЕЬРИБАН ГОНШУЛУГ h АГГЫНДА MY Г А МИЛЛИ ТЗШШЗШ ШУРАСЫНДА Бу ил JaHBapbjH 28-дэ Азэрба]чан Республикасы Президента ¿анында Милли ТэЬлукэсизлик Щурасынын ичласы олмушдур. Ичласда Гарабагын даглыг Ьиссэси-нин азэрба)чанлы сакинлэ-рини ермэки силаЬлы дэстэ-лэринин басгынларындан горумаг мэсэлэлэри музаки-рэ едилмиш, ‘Шуша шэЬэри-нин вэ онун этрафындакы кэндлэрин тэЪлукэсизлуиини меЬкэмлаФдирмэк саЬэснндэ биринчи дэрэчэли тэдбир-лэр муэПэнлэшдирилмиш-дир. Ичласда Азэрба}чан Республикасынын ' дахили ишлэр назири Т. М. Кэри- мовун, Азэрба]чан Республикасынын Милли ТэЬлукэсизлик назири И. П. bycej-новун, Аээрба)чан Республикасы мудафиэ назиринин биринчи, муавиии Ш. X. Му-са/евин Ьэмин мэсэлэлэрэ дайр мэ’луматы динлэнил-мишдир. Шуранын ичлвсын-да башга мэсэлэлэр дэ муза кирэ едилмишдир. Азэр-ба]чан Республикарынын Президента А. п. Мутэлли-бов мувафиг баш идарэлэрэ тапшырмышдыр ки. рекион-1Д„нм,»и.ш да ¿аранмыш вэзиИэтэ yJryH Азэрба]чан • мудафиэ тэдбирлэринин Ьа-  зырлаиыб haJaTa кечирилмэ- сини сур’этлэндирсинлэр. Даими комисси]аллрда H833PHJJ3 ИЛ8 CAfJUM ДУШУНЧЭННИ ГОВУШУЕУНДА вЗЛЭШДИРИЗ hАГГЫНДА ГАНУ1Г JАРАНЫР Тэсэрруфат рэЬбэрлэри-нин. шэпэр вэ ра]онларын ичра haKHMHjjaTH башчыла. рынын иштиракы илэ республика Али Совета Милли Шурасынын игтисади^ат Мэсэлэлэри даими комисси-jacbiHbiH кениш ичласында «Девлэт вэ бэлэди^э муэсси-сэлэрини девлэтсизлэшдир-мэк вэ езлэшдирмэк Ьаггында» Азэрба|чан Республикасы ганунунун лajиh9cи, парламент чэрчивэсиндэ дэ олса. гызгын музакирэлэр догурмушдур. Бу да тэбии-дир:    ичласы апаран Али Совет сэдринин бнринчи муавини 3. Сэмэдзадании rejA eTAHjH кими. бу ганунун республикамыз учуй кнгила. билэшдиричи эЬэмиДэти олачаг вэ базар }олунда угурларымыз тамамилэ онун кефиМэтиндэн асылы ола-чагдыр. Лери кэлмишкэн. бу са-Ьэ бизим учуй Иэлэ гаран. лыгдыр. одур ки, нэ ез. лэшдирмэнин мэ’лум модел-лэринин «нэзэрдэн гачы-рылмасы». на дэ Ьэмин мо-деллэрин хусусэн дэ бир-лэшдирилмэси )олверилмэз-дир. Азэрба)чанын спеси, фик хусусиИэтлэринин бу. тун комплекси, Ьэмин га-нунун Ьансы реал шэраитдэ гуввэдэ олачагы нэээрэ алын-малы вэ злбэттэ. сосиал эда-лэтэ эмэл едилмэлндир, чун-ки. бир чох натиглэрин хэ-бэрдарлыг етдиклэри кими, бунсуз сосиал naprnajbiui ола билэр. Бэс буну нечэ баша душ-мэли? Бу анла)ышын изаЬын-да ичлас иштиракчылары-нын фикирлэри Ьачалаи мышдыр вэ Ьэр ики тэрэ-фин кэтирд^и дэлиллэр де-jacaH, чох тутарлы олмушдур. Чунки экэр, ла|яЬэдэ тэклиф олундугу кими, вэ-тэндашларын кэлир мэнбэ-jit кестерилмэдэн езлэш-днрмэ ауксион шэртлэри эсасында нечирилсэ, етен иллэрии гаяунларыны Ьеч вахт позма]анлар Ьалал газам дыг л ары пулла юнЭДэт. лэнсэлэр, iena дэ келкэдэ галмыш оларлар. Дикэр тэрсфдэн, тэмэннасыз ез-лэшдирмэ бир )/тог»0адыр вэ flYHja тэчрубэси буну гати рэдд едир. Милли Шуранын игтиса-AiiJjaT мэсэлэлэри даими ко-мисси^асыиын сэдри В. ЭЬ-мэдов бугун сивилизаси^а. лы дун]ада гэбул олунмуш формулу еЬта]атла нчла всыи нштиракчыларына тырлатмышдыр:    игтасади]- JaT базарла баглыдыр. эда-лэт веркилэр )олу илэ тэи-эимлэнмэлидир. Елэ исэ, базар JapaAa бил эн, амма пу. лу олма)анлар нечэ олсун? Елэ бир вэзиМэт JapaH-мазмы ки, эсасэн варлы на-данлар игтнсадиИатьж су-каны архасына кечмиш оларлар? 3. Сэмэдзадэ дэ ичласын иштаракчыларыны нэтечэ чыхармагда тэлэсмэмэ]э ча-гырыб хаЬиш етмишдир ки, девлэтсизлэшдирмэнин вэ ез-лэшдирмэнин мэгсэдлэрини }аддан чыхармасынлар. Бун-ларын сырасында эсас мэг-С0Д ИСЭ ОДУР ки, JYKC9K мэЬсулдар эмэ)э Ьэвэс куч-лэндирилсин ВЭ умумн МИЛЛИ мэЬсулун сабиг артымы тэ'мин олунсун. Бэс бу ис-тэк ла^Ьэдэ »э дэрэчэдэ ejHHAe экс олунмушдур? Бэ -зи натиглэрин . фикринчэ. эмэк коллектквлэринии мэ-нафелэринэ устуялук верил-мэси принсипинэ ла^Ьэдэ KH^aJaT гэдэр эмэл олунма-мышдыр ки, бу да ъыф Ьэ-вэсн ачыг-ашкар а зал дыр. Ьэр Ьалда.    ла|«Ьэ Ьэлэ денэ-денэ нэээрдэн кечири-лэчэк вэ ¿алныз биринчи оху-нушда Милли    Шура тэрэ- финдэн гэбул    едн лдикдэк соира кениш ичтнмаиЛэтян музакиросинэ верялэ бя-лэр. Бир чох натшглэр сэ-нэдин ади гануи олмадыгы. ны вэ республикамыз учуй тале]уклу олдугуну иэзэре алараг ла1иЬэнин музакирз-сннэ эЬалиннн мумкун гэдэр даЬа кениш тебэгэлэри-ни чэлб етмэ]э, ичтимаи]-JeTM психоложн чэЬетдэн бу тэдбирэ Ьазырламага, халга бу мэсэлэдэ мутэхэссислэ-рин рэ’Злэрини динлэмэк имканы вермэ]э чагырмыш-лар. Бир ше] а|дьщДыр:    Виз нечмвшии сэЬвлэртш нэээрэ алараг. о чумладэя дэ, лап бу ¿ахаголаадв якраЬ Ьясси илэ «хэлвэти Эгтаса-дяЦат» аяла]ышыва аид ет-ди|имиз Ьаллары иэзэрэ алараг. этэи иллэрии сэЬв* лэрияи дузэлтмэли олача. рыг. Базар , муиасябэтлэрн Ьаггында -нормал яэээри]-]эни гаиунун Мрадылды-гы аиормал керчэкли]нмнз-лэ элагэлэндирмэк учуй эсл сарлам душунчэ кэрэк-дир. Умнд етмэк олйр п. сон сезу дэ сардам душунчэ . тэрэфдарлары де|ечэк-лэр. (Дзэрияформ). Ашагыда тэрэфлэр адлан- «ан Азэрба]чан Рес-гасы илэ Typwija Республикасы араларында* бир-биринин мустэгилл^инэ, суверенли]и-нэ. эрази 6yT0BayjYH9 Ьврмэт вэ дахили ишлэринэ гарыш-мамаг принсиплэринэ эсасла-| нан эмэкдашлырын кениш-лэндирилмэси вэ достлуг му* иасибэтлэринин мвЬкэмлэн-дярилмэси арзусу илэ, Бирлэшмиш Миллэтлэр Тэшкилатынын низамнамэ-синдэ нэзэрдэ тутулмуш мэг-сэд вэ принсиплэрэ, Ьел-синки 1екун актына, Jchh Авропа учуй Парис Хартаja-|сыиа вэ Авропада тэЬлукэ-I сизлик вэ эмэкдашлыг му вирэси чэрчивэсиндэ гэбул едилмиш дикэр сэнэдлэрэ тэ-рэфдар олдугларыны тэсдиг едэрэк, ики халг арасында мввчуд тарих вэ мэдэниПэт, эн’энэ вэ дил ¿ахынлыгы, Ьабелэ гаршылыглы догмалыг муна-сибэтлэри Ьэртэрэфли эмэк-Дашлыгын кенишлэнмэси учуй дэ]эрли зэмин JapaAa-чагына инанараг, HHAHja гэдэр сабиг Азэр-6aj4aH Совет Сосиалист Республикасы илэ TypKHj9 Республикасы арасында баглан-мыш вэ Ьэр ики девлэтан индики мэнафе)инэ yJryH кэ-лэи мугавилэлэри, о чумлэ-дэн та довлэт арасьшдакы сэрЬэди тэ']ня едва 1921-чн [ ил 13 0HTjt6p тарихли Гарс мугавилэсиия тэсдиг едэрэк, ашагыдакылар барэдэ ра-зылашмышлар: Маддэ I Тэрэфлэр. ики алкэ ара-сыядакы элагэлэри бе]нэл-халг мунасибэтлэрин муасир инкишаф принсиплэринэ yj-гун олараг, гаршылыглы е тамад вэ фа)далы эмэкдашлыг эсасында cHjacH, иг- тисади, тичарэт, кэнд тэсэр-руфаты. елм вэ техника. нэглиJJaт, мэдэниjJэт, инфор-маси)а, туризм, идман вэ дикэр саЬэлэрдэ кениш инкишаф етдирэчэклэр.    ♦ Маддэ 2 Тэрэфлэр, элагэлэрин нор мал инкйшафыны тэ’мин е -мэк учун икитэрэфли муиа-сибэтлэрлэ баглы мэЬэлли вэ ]а бе^элхалг мэсэлэлэрлэ элагэдар вахташыры фикир мубадилэси едэчэклэр. Тэрэфлэр, харичи ишлэр назирликлэринин ]уксэк сэ-лahиJJэтли нума)эндэлэри тэ-рэфиндэн апарылачаг cиja-си мэслэЬэтлэшмэлэрин кун* дэл^ини, ]ерини вэ вахтыны эввэлчэдэн разылашдырараг тэ^ин едэчэклэр. Маддэ 3 Тэрэфлэр. тичарэт вэ иг-тисади эмэкдашлыгын икитэрэфли мунасибэтлэрин му-Ьум бир Ьиссэсини тэшкил етди]ини нэээрэ алараг, ара-ларындакы тичарэт Ьэчминин мевчуд потенсиалларыиа y^ ГУН CЭBИJJЭJЭ JYKCЭЛДИЛMBCИ- нэ ортаг ма)а го)улущу ла-]иЬэлэринин инкишафына вэ тэтбкгинэ зэмин )арадачаг* лар. Маддэ 4 Тэрэфлэр. нгтасади)|ат, елм вэ техникв илэ элагэдар билик вэ тэчрубэ мубадилэ-синэ ¿ардым кэстэрэчэк, Ьэр ики елкэнин бу сапэлэрдэки потенсиал имканларыиын даЬа да ¿ахшы тэмсил олуима-сыны тэ’мин етмэк учун бу-тун cэвиjJэлэpдэ элагэлэрин кенишлэнмэсинэ имкан ¿ара-дачаглар. Маддэ 5 Тэрэфлэр, мухтэлиф саЬэлэрдэ мутэхэссислэрин. ху-суси илэ дэ HrracaAHjJaT вэ диплома-raja    саЬэлэриндэ ндарэчилик • кадрларынын Ьазырланмасы вэ тэкмидлэш-днрилмэси илэ элагэдар эмэк-дашлыга 6ejyx эЬэми^эт ве-рэрэк муэллим, стажчы вэ тэлэбэ мубадилэсинэ имкан JapaAanarAap. Маддэ в Тэрэфлэр. мухтэлиф мчти-маи тэшкилатлар, ишкузар даирэлэр. мэслэкэ вэ сэнэтэ керэ 43MHjJaTnap, парламент-лэр, CHjacH партаJaflap вэ Ьэмкарлар иттифаглары арасында эмэкдашлыг ¿арадыл-масына вэ кестэрилэн тэш-‘ килатларын н ума J эн дал эринии гаршылыглы сэфэринэ, е]ни заманда шэЬэрлэр арасында гардашлыг элагэлэри-нин кенишлэндирилмэсинэ шэраит 1арадачаглар. Маддэ 7 Тэрэфлэр. ортаг мэдэни ирсэ саЬиб олан бу ики хал-гык бир-бирннин JamajHm тэрзинк даЬа 1ахшы таныма-лары учун Ьэртэрэфли имкан Japaflanar, бундан етру мэдэни]]эт вэ инчэсэнэт да-ирэлэри арасында бирбаша элагэлэрэ кемэк едэчэк вэ елкэлэриндэ мэдэниНэт мэр-кэзлэри ачылмасы саЬэсин-дэ кениш эмэкдашлыг едэчэклэр. Тэрэфлэр. тарихи вэ мэдэни ирсин горунмасына Ьэртэрэфли JapflbiM едэчэк. Ьабелэ мэдэниМэт, ме’марлыг вэ инчэсэнэт саЬэлэриндэ бе^элхалг тэшкилатларла эмэкдашлыга кениш Jep ве-рэчэклэр. Маддэ 8 Тэрэфлэр. Ьэр ики гардаш елка халглары арасында элагэлэрин кенишлэнмэсинэ имкан japaTMar вэ консуллуг мунасибэтлэрин и инкишаф етдирмэк учун консуллуг саЬэснндэ мувафиг мугавилэ-лэр имзаламаг имканларыны арашдырачаглар. Маддэ 8 Тэрэфлэр, рабитэ вэ ин формаси]а. о чумлэдэн мэт-оуат, HampHjjaT, радио, те-левизи]а вэ дикэр комуни-KacKja саЬэлэриндэ эмэкдашлыгын кенишлэнмэсинэ бе-}ук ahaMHjJaT верир. Ьэр hyp информас^а вэ нэшр мэЬ-сулларынын мубадилэсинэ вэ JaJbuiMacbiHa Ьэртэрэфли ¿ардым едэчэклэр. Маддэ 10 Тэрэфлэр. 69jaH едирлэр ки, бу мугавилэдэ нэзэ тутулмуш ики елка арасында эмэкдашлыгын вэ достлуг элагэлэринин кеннш-лэнмэси raTHjJdH дикэр дев-лэтлэрнн мэнафе]инэ тохун-мур вэ бу ики девлэти башга девлэтлэрлэ имзаладыг-лары икитэрэфли вэ чохтэ-рэфли мугавилэлэрдэн до-ган еЬдэликлэрдэн азад ет-мир. Маддэ II Бу мугавилэ тэрэфлэрин KOHCTKTycKja га]даларына yj-гун олараг тэсдиг еднлдик-дэн соира ryBBaja минир. 1992-чи ил JaHBapHH 24-дэ Анкара да Азэрба]чан вэ турк диллэриндэ ики нусхЭ-дэ имэалвнмышдыр. Ьэр ики мэтн ejHH ryeeaja маликдир. Áiap6a|4M Рмпубликасыиыи Праэиданти А1АЗ МУТвЛЛШО*. Турки)» Р»спубяик»сыиыи Првзидаити ТУРГУТ «ЗАЛ [АН ВЭ TYPKHJ9 ТЕЛЕРАДИО ИШЧИЛЭРИНИН ЭМЭКДАШЛЫГЫ ЬАГГЫНДА Хэбэр верилд^и кими, Анкарада Азэрба]чан Дев-лэт Телерадио Верилишлэри Ширкэти илэ TYpкиJэ Радио-Телевизи]а Куруму арасында эмэкдашлыг Ьаггында протокол имзаланмыщдыр. Сэнэд-дэ телевизи1а вэ радио прог-рамлары мубадилэсинин га]-далары, шэртлэри вэ муддэт-лэри мYэJJэнлэшдиpилиp, тэрэфлэрин биркэ тэдбнрлэри, гаршылыглы сурэтдэ нума-]эндэлэр кендэрилмэси га]-далары вэ малн^э мэсэлэлэри дэгиглэшдирилир. Тэрэфлэрин бирйбириндэн истэди]и програмлар бир а] эрзиндэ кендэрилэчэкдир. Ьэмин програмларын мэтн-лэри турк вэ jaxyA A3ap6aJ-чан дилиндэ олмалыдыр. Тэрэфлэр мубадилэ олунмуш радио вэ телевиз^а програм-ларындан анчаг ез верилиш-лэриндэ истифадэ едэ билэр-лэр. Биркэ програмлар он-лары мэзмуну, оудчэси, ссе-нариси вэ техники чэЬэтлэри MyaJJaH едилдикдэн соира Ьазырланачагдыр. Протоколу имзалакыш ширкэтлэр Ьэр ики влкэдэ тэшкил олуначаг фестивал-ларда. мусабигэлэрдэ вэ дикэр мэдэни тэдбирлэрдэ ез имканлары дахилиндэ ишти-рак едэчэклэр. Кадрларын бил^ини вэ тэчрубэсини ар-тырмаг мэгсэдилэ онларын мубадилэсини апармаг нэзэрдэ тутулур. Тэрэфлэр имкан дахилиндэ Ьэфтэдэ бир дэ-фэ хэбэрлэрин хуласэсини бир-биринэ кендэрэчэклэр. Онлар бир-биринин елкэсин-дэ мухбир сахламаг имканларыны арашдырачаглар. Те-левиз^а вэ радио верилишлэри саЬэснндэ эмэкдашлы-гы даЬа да инкипшф етдирмэк Ьаггында бир-биринэ тэк-лифлэр вермэк, лвзым кэл-дикдэ биркэ ]ырыичаглар вэ тэдбирлэр кечирмэк нэзэрдэ тутулур. Протокол бир ил муддэти-нэ багланмышдыр. Тэрэфлэр-дэн бири бу протоколун муд-дэтинин баша чатмасына уч aj галмыш онун лэгв олун-масыны тэлэб етмэсэ сэнэд даЬа бир ил гуввэдэ гала-чагдыр. Протоколу Азэрба^ан Республикасы Девлэт Телерадио Верилишлэрн Ширкэ-тинин сэдри М. 8. Мурадов вэ Турюф Радио-Телевизи]а Нурумунун сэдри К. А)дын Крдам имзаламышлар. (Азарин форм). Амвбакаи P«cnv6ilMIICMNWN XADM4N ИШЛЭр Hi* РесяублмквсЫг Л«там|в, НвммбмЦ, §• Исп«мм|а Aiipíijwiwi мстигязлмЦитмнм таим* мышмр. 9»»»»и»р Р»слу4яи«а Дмл»т Т»Ьпук»<ммк(к Момитасммм с*мрм    щтттнДаи*2*Р111°"*4<0*  emani мм 1мр«м иазмрм вямушдур. Турююннсии Президенте С.паркурад HHjaso* Тури-мэиистаныи Мудвфи» Ишлзри Иази^иДиит ^Дылма-сы.. назяркк н онуш му.виил.ринин _ та Jhh ^ДУ11” “ Ьытында фарманяар низалаиышдыр. Президаит кестар. -кшдн? TVp«*hhct«<    ^“ИГуЖ бел мал эри а]дыи баша душмэлндирлэр ки, , м^тэпи Двалатлар Бнрлн1мяш вутун Уэмэр*ш^ тэ1^^вслязлв- ЗгтаТймаТм реепувлнмда hap*, наз-рлнн )«• радылмасы бу везяфе)э зидд де]илдир. НАТО-нун баш наткбк МаифрМ 1мсав «лир «м. ишмаиш Со—т Итт>угы р*«1У«- лик»лоры мм омоадомяыаым ммншшр атдкрнпма см суяпум |омм тЫиумояорДШ! горунмасына иомм м *Веонео демишднр: ' Экэр бнз JeHH мустэгил дав* лэтлэрнн Гарб игтисадиДатына сабит ва твраггя едзн де-мократик алкалар ним. гошулмасына ката Аагюпаныя таЬлуквсм»ла]ш учун эн реал горхуну ара дав галдырачагыг. By замвн эсл Авропа Атлантика д мократа]алар бярля)и гурмаг имканы )аранмагдыр. Бу бирлнк дун Ja миг)асында демократии дэУэрлэрин тарвэлыг )аредачаг вэ тичарэтии, ^ишафын адам р арасында элагэлэрин гаршысымда мне ли керунмэмиш перспективлэр ачачагдыр. Чоатерафям дамышыгяарыи томммлм— А—р Моема нарушу дун- Русф *моро«н|о«ынын и АВШ-ыи Ьомс»дряи|м и— ни» башяамышдыр. Ma’лун олдуту кями. конфраисда Лахьш ^®РГ.Р! кнонунун влкэлврн илэ ]анашы, Иран ¡<®РФ8™м ^ лэтлэрн Эмэкдашлыг Шурасын^ узмэри Э[»б Мэгрн би Иттифагынын елкэлэри, Авропа Бирли^инин вэ ab pona Азад Тичарэт Ассосиаси)асынын HyMaJaH^^H^^ белэ рекион Ьадисэлэринэ мараг кестэрэн вэ чохтэрофл эмэкдашлыгын К>луна го1улмасыйа кэмэк едэ билэн д ЛЭТЛа&,Дру^РаэсКасДН^г?эд умумренионал характерлн проблемлэрин Ьэлл едилмэси )олларыны «пмаг, Ьабелэ чохтэрэфли данышыгларын формаларыны, мевзуларыны, ]еринн вэ вахтыны MyaJJaH етмэкдир. Балкэ са» таяаетп    Д . ряст лар кааеы алналарда с^эрдэ^мгола^.'    , М ос на ада иочмнш ССРИ-нин иоммнш ироан-доитм Михаил Горбо-о Ь^н Брнтанн|^ ^н|а Фадоросн)осыидакы софнри РоДрмн Бро|т»о|т мло марушмушдур.^^^тл9р BllpJ1I,jIU|HH „нкншаф перепек-тнвлэри вэ РуаОада haJiTa кечирилэн игтисади ислаЬат-лГоын кедиши Ьаггында этрафлы сеЬбэт олмушдур. Кечмиш президент белэ бир ^ир _^^з^Ш^вРирМэк’ МДБ-ни )ашамага гадир олан бир организма чевир учун Ьэр чур тэдбир кермэк лазымдыр. -Ф- Базар куну Иердм«|м1ыи баш наанрн Шар^ ««и иа— Шакир парламФмтмм пимы тямсинми ичласында дам^ш^Гр нм, Исршм    илда нш- гал атдм|м араб аразмларнндан чыхыб цатма(ммча Иордани)» оиунла сулН мугаамяоемми нмзаяама)»- W Ьвкумэтнн башчысы мусэлмаи тэмэлчилэрн вэ бэ'зи дикэр фракси)аларын нума)эидэлэринии белэ бир тэлэ-бинн рэдд етмишдир кн. Иордани)а Лнваидан вэ Сурн la дан нумунэ кетурмэли, чэршэнбэ ахшамы Москвад ачылан данышыгларын учунчу деврэсини 6oJkot етмэли-дир. Мол дом Роспублимсы Бирлошммш Ммляотлор Тошкмлатыиыи узвлу|уио гобул олуммаеымы хвлмш етмишдир. Молдова Республикасынын Президента Мирча Сне-гур БМТ-нин баш катибинэ мэктуб кендэрмишднр. Мэк-туб базар ертэси миллэтлэр 6«p«iJmiHH игамэткапында БМТ Ваш Мэчлисииин вэ ТэЬлукэсизлик Шурасьжыи ресми сэнэди кими JaJbuiMbuiiAHp. IFIU-KMU н мэсуднлатэ ЧДГЫРЫШ Гарабагда вэ она битишик ра}онларда ермэни Ьэрби бирлэшмалэри aзэpбajчaнлы эЬалини кечмиш вилaJэт-дэн говуб чыхармаг, оиу горхутмаг, суверен AзэpбaJ-чан Республикасыиыи эра-зисиндэ силаЬ кучунэ сах. ка девлэт ]аратмаг мэгсэди илэ кениш мш^аслы силаЬлы эмэлиJJaт апарырлар. Му-вэггэта олараг президент и дара усулу тэтбиг едилмиш Даглыг Гарабаг ра)онларында вэ она битишик эонЭда республика Президента мувэк-кнлинин бэ)аиатында бу ба-рэда бэЬс олунур. Бэ]анат мэтбуат хидмэттеиия республика вэ харичи елке кут. лет ниформася]* васяте-лэринии иума]эид9лерн учуй кечирди]и * мэтбуат кон-франсында е’лан едилмиш- ^анатда    деМлир    ки, Ермэнистанын    тэ’сири    ал- тында олан кутлдви инфор-MBorJa васитэлэринии камэ. иле белэ ме’луматлар Ja-ки, куМ A3ep6aj4aH Ьазырлыг керур, ер-яенцлэрин jamajbuo мэнтэ-гэяэринэ    Ьучуц б дир. 8с- ляндэ исэ%тэкчэ сон уч aJдa бир сыра азэрба)чанлы кэнд. ларя — Хочалы ра)оиунда Чэмилли вэ Мешали кэнд-лэри, КэркнчаЬан гэсэбэси, Имарэт.Гэрвэнд. Туг, Ахул-лу, Сэлакэтин, BaллыгaJa, Башгышлаг кэндлэри вэ башга кэндлэр )андырылмыш-дыр. Хочалы шэЬэри, Гаоа-даглы, Эмираллар, Умудлу. Гушчулар кэндлэри блока-дaJa алыимышдыр. Гэдим Шуша шеЬэринни, дикэр Jaшajыш мэнтэгэлэринин мэ-Ьэллэлэри йлaиayJryн шэкил-дэ атэшэ тутулур. Вела исэ гына че»рилмишлэр. 0лду рулэнлэрин вэ )арелананла. рын cajH ]узлерлэд»р. Бу jaijjajHm ментэгэлеринин ю мина JaxbtH сакиии ез евии-дэн-ешн]яндэн говуямуш-дур, Онлар бундан зтэл Ермэнястаядая ве Гарабаг-дан говулмуш 200 мин азэр-ба)чанлы гачгыньж сыра-ларыиа дахил олмушлар. Леревандан Гарабага кендэ-рилмиш ермэни силаЬлы бирлэшмдлэринии гыш Ьу-чумунун нэтичэлэри • белэ-дир. ч Онларын сэрэичамын- да одсачаи силаЬлар, ракет гурту лары, агыр артиллери-Ja вардыр. Сэиэддэ даЬа соира де|и-лир: Азэрба]чан Республикасынын эразисиндэ ермэни сепаратчыларынын терэтдяк-лэри е’лан едилмэмиш бу му-Ьарибэни Гэрбин мэтбуаты вэ CKjacH даирелэри даим гулагардына вурурлар. Бу Ьэлэ бир JaHa галсын. Ханкэндиндэ (кечмиш Степанакерт) .Jyea салмыш се-паратчылара кениш Ьэрби вэ Ma’HeBH-CHjacH кемэк кестерилир. EJhh заманда тэчавузэ мэ’руз галмыш Азэрбалчан мукэммэл тэшкил олунмуш сурэтдэ ИИ. формаси)а вэ оЦеси чэЬетдэн тэклэимишдир. Бэ)анатда де)илир: Кэвар-ддк Азэрб^чаядв се пара тизмэ ' рэвач верен аэр ез ЬэрекэУлершмн эхлаг raj. даларына зидд олдугуну бипмэлидирлэр. чунки сада а дам лар, jepm гарабагльь лар анчаг бир ше| — бу ме*. насыз муЬарибэ|э соя rojya-м ас ыны встэ|ирлэр. Jepe-вандан Гарабага тэхрнбат. чылар кендэрмзадан эл чэк-мэк, террорчулара Ьэрби Jap-дымы AaJaHAHpMar лазым- эоракы- чэбЬе- кениш. дыр. * Сэиэддэ AejHAMp: лыгын ве силаЬлы лэшмэннн даЬа да лэнмэсяядэя Jaxa гуртармаг мэгсэдилэ Азэрба)чан тэ-рефн эн гэти CHjacH тэдбир. лер KepMeJe Ьазырдыр, Же-лезноводекда башлаимыш данышыглар просесияи давай eTjpipMBje. инсаи Ьугуг-ларыиын позулмасы проблеме иле мешгул олан 6ejHea. халг тэшкилатларла ве Даглыг Гарабагда Ьэгиги вэ-3HJJ9T Ьаггында мэ’луматьж H4THMaHjJaTe чатдырылма-сына кемэк едэя Ьэр ищдэ кутлеви ннформасн]а веса-телери илэ эмэкдашлыг ет- "•fcjSSзли— мдв узву олан девлэтлэрян пар-ламентлэрнмдэн ве Ьекумет-лэриодэя, Авроив Бнрля-Jhhhh, JaxbiH ве Орта Шэрг елкэлэринии лядзрлэриндэн, АБШ Президентиндэн хаЬиш олунур ки, тэчавузун да)андырылмасы. сепаргг-чыларын агыл-камал ве си-Заев МбсгулиЛэт чэрчивелэ-риядэ сахлаямасы учуй ез. л эринии нуфу^ вэ яякаяла-тифадз етсянлэр. (Азарин форм). ХАНК9НДИ узаринде BEPT0JU0T ВУРУЛМУШДУР Ланварыи 28-дэ тэхмияеи саат 18.20 дэгигэдэ A3ep6aJ-чан Республикасы мулки авнасн)асынын Агдам—Шуша маршруту илэ учан вер* wiJoTy вурулмушдур. Вер-тол]от ермэни гулдур дэстэ-лэринин Jyia салдыглары Хан кэндн тэрофдэн бурахыл-мыш раиетлэ вурулмушдур. Даглыг Гарабаг ра|овла- рында вэ она битишик эона-да мувэггэти президент идареси узрэ Азэрба)чан Республикасы Президента^ яии мувэккили М. Мэммэдои билдирмишдир кн. нлкин мэ * лума та керэ, вертол)отда 40 яэфэрэдек адам. о чумлэдэн гадынлар ве ушаглар варды. Бутун сэриишинлэр вэ hej’-эт узвлэри Ьэлак олмушлар. рындан nei БАШСЛГЛЫГЫ Ханкэяди узеркиде Азэрба)чам мулки aaitamJacM Beprmjory сэрияшинлэринии ве heJ’fTHHiw Ьелак мшеы илэ элагэдар иевбетн вэЬшн Ьерекэтии иунаЬсыз гуроан-ларынын аялэлерииэ дерня Ьузнлэ башеаглыгы вернрем. Бу фачиэ cori вахтлар Даглыг Гарабагда Аээрба1чан хал* гына гаршы ермэни торрорчуларынын терэтдиклэри бир сыра чишОетлэрня давамыдыр. Скзя, Ьабелэ Aaefrfajnm Республикасынын бутун вэтэндашларыны эмия едирем ки, Ьеч бир кунаЬы ол-MaJaH дилеры!« гетлэ JrmpHHMecHHHH иштнракчылары-яы амацсыз чэза кезлэ)яр. A|m MYTMIMOV, Picщ/йтттптт ;