Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - January 28, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ 28 JAHBAP 1992-m ИЛ. М* 1* ЬУМАНИТАР МРДЫМ НэЬаЗэт ки. Авропа Иг-тисади БврлиЗи елкэлэринин нумаЗэндэлэри АзэрбаЗчан Республикасына да Ьуманитар ]ардым кестэрмэк гэрары-на кэлмишлэр. Бу хэбэри етэн чумэ республика Сэ- Назир лиЗинин акт са-лонунда кечирилэн ичласда ешитдик. Республиканын у шаг тибб муэссисэлвринин, элиллэр еаинин, ушаг -евлэ-ринин, интернат мэктэблэ-ринин рэЬбэрлэринэ мэ'лу-мат верилди ки, АзэрбаЗчана 2000 тон гуру суд вэ 1078 тон эт консерви квндэрилэ-чекдир. Ьуманитар japдымын рес-т'бликаЗа кэтириб чатды-рылмасыны тэ’мин едэчэк «Експовестран» бирка му-эссисэеинин нума1ендэлари А. Н. Кулишов ва М. В. МирваЬабов ичласда иштирак едэнлэрэ билдирмишлэр ки. Зардымын или Зуклэри, 600 то« гуру суд артыг Ру-с^анын Санкт-Петербург шэЬэриндэдир вэ бу кунлэр-дэ БакыЗа Joлa сальюачаг. Ьуманитар ^рдым белкусу-ну вэ унванлара дашынма-сыны Республика Назирлэр Кабинетинин сэрэнчамы илэ тэшкил олунмуш девлот ко-миссиЗасы hэJaтa кечирэчэк. Деелэт комисси1асынын узвлэри ичласда иштирак едэнлэрин суалларына ча. ваб верэркэн билдирдилэр ки, Ьуманитар Зардьгм ики ил эввэл верилмиш сифариш эсасында бвлунэчэк. Гуру судун 1500* тону Халг ТэЬ. оили НазирлиЗиннн, 400 тону СэЬиЛэ НазирлиЗиннн. 100 тону исэ Сосиал-Тэ’минат Налирли1инин нэзэрдэ ту. тулан муэссисэлэринэ вери. лэчэк. Илгар РУСТЭМОВ, ♦Халг гэзети*ния мухбири. ШэЬэр сакинлэринин HCTSjM илэ Минкэчевир Ичра Ьаки. MHjjdTHHHH башчысы шэЬэр сакинлэринин арзуларыны иэзэрэ алараг тичарэт вэ иашэ ^ об]ектлэринин ти. кинтисини даЗандырмаг 5а рэдэ кестэриш вермишдир Ьэмин мали^э вэ мадди вэсаит шэЬэрин 6ejyn eh THjaM flyjflyry JamaJbiiu ен. тэринин, истеЬсалат бнна. ларынын тикинтисинэ сэрф едилэчок. Керулмуш тэд-бирлэр разылыгла гаршылан. мышдыр. (Азэринформ). ASSOCIATION Of AZERBAIJAN CULTURE IMURG Д И Г Г э Т ! девлэт идарэ ва муессисвлеринин, ИЧТИМАИ таШКИЛАТЛАРЫН ва ватандАШЛАРЫн назарина N «СИМУРГ» Азерба]чан Меденинет АссосиасиЗасынын тадрис-маслеЬет меркези яатын графикасы асаслы ¡ани Азарбв|чан елифбасынын гыса муддатда а{радилмаси учун курслар ташкил едир. Курсларда дорслер ¡уксак ихтисаслы мутахассислар тарафиндан Азарба|чан ва рус дмлларинда апарылыр.    - Мешрелелер Ьар а) груплар ташкил олуидугдам сонра башланыр. Тадрис муддати 1 «¡дыр. Курсларын динла)ичилари муаафиг дарсликла та мин олунурлар. Ид ара аа муассисаларин хаИиши ила дарслар онларыи таклиф етди- ¡и ¡ерлерде ташкил адила билар. Тадрис Ьаггы бир динлеЗичи учун нард пуляв 250 манат, качурма золу ила 350 манатдыр. Марказ а]ни заманда ашатыдакы хидматлари да таклиф едир. — дафтархана ишларинин латын графикалы ¡ани алифбада Азарбв|чан дилинда апарылмвсы учун курсларын ташкили; — тарчума, радакта ишларинин карулмаси; — халг тасврруфатыиым аа алмин бутум саЬвлари уэра тврминоложи лугатларин ишланиб Ьазырланмасы; — даалат идаралари, муассиса аа ташкилатлары, памчинин кооперв-тиалар ва кичик муассисалар учун амблам, ескиз мумуналари, мал ни-> шанлары, дива&усту аа гапыусту леаНелерин Ьазырланмссы. Насаблашма Нас абы мыз: 345882 Аэманбанкда, мухабирлешен Ьвсабы-мыз: 161804 даалат банкынын Окт]вбр рарн ше'бесиндедир. Код: 501822!. Бу унвана мураниет атмак олар: Бакы (кечмиш Коммунист кучаси, 8), Азерба{чан Елмлар Аквдеми]всынын Эл|азмалар Институту. Телефонлар: 92-68-30, 39-36-91. s s % % S ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч Тэмиз су ичин вэ хэстэликлэр СИЗДЭН jaH кечэр! чюми 10-15 догиго вахт лазымдыр ки.* hop кун кранларыныздан ахан буланыг Maje сутэмизло]ич и гургунун KOMOjn ило томиз шофалы cyja чеврилсин. ”Була»~ - 2” филтрлэои Турки|онин су лроблемлэрино дайр довлэт лаборатори|асында сынагдан чыхарылмыш вэ Janounja. АФР, Аостралит во Туркиюнин Филтрлориндэн хе!ли 1ахшы олдуру молум ОЛМУШДУП гург\ академик Н. М. Суле|мановун ихтирасы эсасында Азооба!чан милли ]арадычылыг академи|асынын истеИсалат оазасында бурахылыр Экэо бизим "Булат - 2” сизи марагландыргшса, бу унвана MypaHHOv един: 370073. Бакы шэЛарн, 1128-ии кечид. 38-63-67« 39-46-02. 38-72-32 ТОРПАГ ВЭ ДАШЫНМАЗ ЭМЛАК СИЗИН . ВЭ 9ВЛАДЛАРЫНЫЗЫН КЭЛЭЧЭОИ УЧУН РЕАЛ ТЭ’МИНАТДЫР. ЕНЕРЖИ ЕЫЮАТЛАРЫ ИСЭ ШУБЬЭСИЗ ВАЛиУТА МЭНБЭ«МДИР. Республика Дашынмаз эмлак вэ Енержи ЕНти]атлары Биржасы 1992-ми ил ¿анварын 27-дэн эз сэИмлэринэ ачыг абунэ ¡азылышына башламышдыр. Бир саРмин номинал дэ]ари 5 мин манат, ]ахуд 1 мин. АБШ $ Абунэ 1азылышы муддоти 1 ащыр. , JYЗ соИмин саИибинэ номинал дэ)эр асасында.брокер 1ери алмаг Иугугу верилир Харичи вэтондашлар во Иугуги шэхслэр чомидотин соИмдарлары ола билорлор. Республика Дашынмаз эмлак вэ Енержи ЕНт^атлары jaujdjbiuj евлоринин, отаг-ларын, торпаг саИэлэри-нин. тичарэт вэ caHaje об-^ектлэр. лин - эзэллэшди-рилмэсинэ japAbiM етмэк; Биржасы нефт. нефт мэИсуллары вэ дикэр енержи еИти1атлары илэ тичарэт учун ваИид биржа эразиси ¡аратмаг: омтээ-хаммал епти]атлары вэ TMJ мотли    кагызларла мухтэлиф эмэлипатлар де-мэкдир. Биржанын Низамнамэ фонду 50 милдон манатдыр. Бизим биржанын саИмлэрини алмаг сэрма]энин е’тибарлы вэ удушлу го]улушу демэкдир! Фурсэти элдэн óypaxMajbiH! Бизим песаб нэмрэмиз: 467211, Дэвлэт Банкынын Б^кы шэИэр Н^ими paiOH шо диндэ "Импатбанк” коммерси|а оанкы, мухбир Иесабы 161504, МФО 501145 боси .иЗ- Унванымыз: Бакы шэпэри, Ь.З.ТагьНев кучэси 10 телефонлар: 93-81-28, 93-95-91, 93-81-51 Факс: 93-98-91 Тэшкмлат комитэси. Эхпас тэр6и}эси аДЗБ-ЭРКАН НАГГЫНДА БИР НЕЧ8 СВЗ Эдэб-эркан — инсанын мэишэтдэ, ичтимаи ]ерлэрдэ, башгалары илэ унсиМэтДэ нэзакэтли, ганачаглы давра-нышыдыр, Ja’HH мэдэни рэф* тар га]даларынын мэчмусу-дур. Бу га1далар халгларын мэнэви, мадэни саЬэдэки чохэсрлик инкишафынын Je-кунудур. Ьэлэ лап гэдимлэрдэн ин-сан тэчрубэси да вран ыш ну-мунэлэринин интэпасыз тэк-рарларындан елэ га!далары. ejyX вэ гадаганлары сечиб а]ырыб ки, онлар адамы бэ-шэри умУмиликлэРин сах’ ланмасы вэ никишаф етди-рилмэси хе1ринэ тэрби1элэн-дирмэк мэгсэдлэринэ хид* мэт кэстэрибдир. Эдэб-эркан га1далары да белэлэриндэн-дир. Заман кечдикчэ онлар-дан бэ’зилэри муэДОэн сэбэб-лэрэ керэ сырадан чыхыб, башгалары исэ тарихин сы-нагындан кечэрэк фолклор нумунэлэриндэ, адэт вэ эн’* энэлэримиздэ. етнографик мэнбэлэрлэ jaiuaja-jaiiiaja нэсилдэн-нэслэ втурУлУбДУР* Дин MejAaHa кэлэндэн сонра мэ нэви бахымдан мэгбул caJbwaH, нэчиб эхлага зидд олма1ан эдэб-эркан га1далары да мвЬкэмлэниб. Мэсэлэн, ислам дини вэ онун мэнбэ-JH олан Гур’ани-Кэрим умум-бэшэри эдэб-эркан га!далары-ны тэсбит етмэкдэ чох му-Ьум рол ojHaJbi6. Бутун ин-санлара (илк Лвбэдэ, элбэт-тэ. мусэлманлара!) ejyfl ве-рэн, мэрЬэмэт бэхш едэн. онлары Ьэссас, нэзакэтли. абырлы-Ьа1алы олмага чагы-ран бу мугэддэс китаб эдэб-эркана аид Ьикмэтлэрлэ до-лудур. Ьэмин Ьикмэтлэри дэриндэн е1рэнэн вэ онла-рын руЬуна yJryH Ьэрэкэт eTMajH взундэ вэрдиш Ьалы-на салак Ьеч вахт эдэбсиз иш кермэз. Белэ адам, мэсэлэн, валнде1н чагырышына биканэлик кестэрмэз, евэ гонаг кэлэндэ ajara дурар, óeJyJyH сезуну кэсмэз, те- атрда, кинода учадан даныш-маз. ев халатында kymbJb чыхмаз. езундэн 1ашлы адамларын Ьузурунда папи рос чэкмэз. сэрхошлуг ет-мэз, автобусда, *трамва1дэ кедэркэн отурдугу JepH ajar устэ дуран ro4aJa, гадына тэклиф едэр, биринэ тохун-мушса узр HCTaJap, вaлидeJн-лэринин бир сезуну ики ет-мэз, хэстэлэрэ, ушаглара. гадынлара гаршы Ьэссас олар, Ьеч кэсин хэтринэ fl9j-мэз... Бир сезлэ, о, инсан-лар учун, инсанлыг наминэ. инсан кими JaiuaMaFbi езу-нун давраныш тэрзинэ. дахи-ли тэлэбатына чевирэр. Улуларымыз да эдэб-эркан гаЗдаларына дайр чохлу ejyfl-нэсиЬэт вермишлэр. Ьэлэ 1400 ил бундан эввэл nej-гэмбэримиз МэЬэммэд эле]-Ьиссэлам демишдир: «Асгы-раркэн элинизи агзыныза вэ бурнунуза тутун. чалышын ки, сэсиниз учадан чыхма-сын*. «Су ичэркэн габын ичинэ нэфэс салма1ын», «Са-чыныза гул луг един, дара-Juh, cэлигэJэ салын, этирлн iiiej суртун», «Палтарынызы, дишлэриннзи, бэдэнинизи тэмиз сахла1ын>. «01унмэкдэн чэкинин*. «Дилинизин саЬи-би олун, ону зэнкинлэшди-рин, ширннлэшдирин, Jaea данышмагдан чэкинин». «Ана вэ атаныз сизи ejHH вахт да cэcл9Jэpлэpcэ эввэлчэ ананы-зын 1анына кедин» вэ с. Эли эле1Ьиссэлам дeJэpмиш: «Ке-зэл давраныш писана Ьэми-шэ тэзэ зинэтдир». «Инсаи-ларла 1ахшы давранын ки, бир вахтлар дун]адан кеч етсэниз, 1ахшы сифэтлэри-низи 1ада салсынлар... гал-саныз сизин тэрэфдарлары-ныз олуб сизэ агибэт етсин-лэр*. «Эдоб аглын сурэти-дир, эдэбли олун», «Гашга-баглы. пис hhJJbmh олма-1ын» вэ и. а. Чох тээссуф ки, сон 70 илдэ апарылан амансыз атеист Тэблигаты бу бахымдан да мэ’нэвиЛатымыза 6eJyK зи1ан вуруб. Ьэмин тэблига-тын, Ьэмчинин елкэдэ баш верэн аНормал Ьэрэкэтлэрин, телевизора вэ кино сэЬнэси-нэ Joл ачан парнографик сэЬнэлэрлэ долу филмлэрин тэ’сири нэтичэсиндэ эдэб-эр кан га1даларынын чоху по-зулуб вэ Ja унудулуб; ко-будлуг. лaгeJдлнк нэзакэти, гaJFЫкeшлиJи ycтэлэJиб. Чох JepAa 6eJy^yK-KH4HiuiHK арадан кетурулуб, данышыг-да, KejHMfla. мунасибэтдэ ба]агылыг ajar тутуб Jepn-jHp. Данышыгымызда «узр HCTaJnpaM#, «бaFышлaJын», «зэЬмэт олмаса», «ичазэ верни». «лутф един», «тэшэк-кур едирэм» гэбилли мэдэни ифадэлэри ишлэдэнлэрин са-]ы азалыб. Bd3Hjj9T о jepa чатыб ки, эн агыллы — эдэбли Ьесаб едилиб республика парламентинэ сечилмиш мил-лэт вэкиллэримизин дэ бэ’зилэри ceccnjafla ади давраныш га}даларына эмэл ет-мирлэр, тамашачыларын ке-зу гаршысында бир-бирини тэЬгир едир, haj-KyjAy давраныш вэ лузумсуз эл-гол Ьэ-рэкэтлэри илэ адамда пис тэ-сэввур ¿арадырлар. Лахуд те-левизи1а верилишиндэ иштирак едэнлэрдэн бир чоху ек-ран гаршысында папирос чэ-кэ-чэкэ данышыр, отурушла-рына фикир вермирлэр... Адамы хэчалэт тэри басыр. Белэ бир шэраитдэ ата-ба-баларымыз^н нэчиб эдэб-эркан ^даларыны бэргэрар eTMaJa, coj кекумуздэки му-тэрэгги милли кeJфиJJэтлэpи диpчэлтмэJэ. JamaTMara вэ да-ha да 39HKHHnaiiiAMpM9j9 ху-суси фикир BepMannjHK. ввладларымызы елэ тэр-би]э етмэл^ик ки. онлар нэчиб эхлагымыза вэ бу эхлаг-ла узлашан мэдэни рэфтар гaJдaлapынa урэкдэн баг-ланмыш олсунлар. Бу бахымдан аилэнин, вaлидeJн-лэрин ролу сон дэрэчэ бе-JyKflyp. Чунки ушагын илк мэктэби — аилэ, илк дэрсли-Jh—аилэдэки сэлигэ-саЬмаи адэт-эн’энэлэр. илк муэлли- МИ — T9p6nj94MCH ИСЭ ВЭ‘ лидeJнлэpдиp. Эдэб-эркан тэрби J эсинин езулу мэЬз аилэдэ rojynyp вэ бу бирин-чи невбэдэ вaлидeJнин, аилэнин JaiiLnbi узвлэринин чан-лы нумунэси илэ, данышыг вэ давраныш тэрзи илэ эте-гана долур. Эбэс Jep9 демэ- Jh6a9p ки. «ата евя — тар-би]э очагыдыр». Бу очагда «Ушаг керду/уну кетурор». «Огул атадан кермэсэ. суф* рэ ачмаз». «Гыз анадан кер-мэсэ ejyfl алмаз», «Гызы анасы ejpafl9p»... Тээссуф ки, бэ'зи аилэлэрдэ бу Ьэги-гэтэ лазыми диггэт }етирил-мир, Белэ аилэлэрдэ 6eJyH-лэр ушагдан эдэб-эрканлы олмагы тэлэб етдиклэри Ьал-да, езлэри данышыгларында, ке]имлэринд9, суфрэ арха-сында вэ Ja ичтимаи Jepjiap-дэ эдэб-эркан га!даларындан кэнара чыхырлар, бир-бири илэ вэ башгалары илэ мунасибэтдэ нэзакэтсиз, ге]ри-мэдэни Ьэрэкэтлэрэ Joл ве-рирлэр. Бу чур муЬитлэ эЬа-тэ олунан ушаг да адэтэн Ьэмин руЬда Ôejyjyp: Ьамы-ны езунэ борчлу са]ыр, ко-будлуг едир, данышыгына фикир веомир вэ с. УнутмамальОыг ки, эдэб-эдэблэ тэрбиJ э олунар, эдэб-сизлнклэ Jox! Нэзакэтлилик, мэдэнилик — нэзакэт вэ мэ-AaHHjJdT васитэсилэ ашыла-нар. Лэ'ни аталар демишкэн «Нэ экэрсэн, ону да бичэр-сэн», «Нэ текэрсэн ашына. о да чыхар гашыгына», «Ар-па 9К9Н бугда бичмэз». Она керэ дэ ушата нэчиб эдэб-эркан rajAanapbiHbi ашыла-маг учуй 6ejywiap Ьэр niej-дэ езлэри нумзгнэ олмалы, Ьэмин ^далары езлэрннии характер эламэтлэринэ че-вирмэлядярлэр. Экэр ишэ кедэркэн худа-haфизл9ШM9jи, евэ rajHAap-кэн саламлашмагы. JeMaKflaH эввэл эллэрини JyMann, Je-мэкдэн сонра ханымына тэшэккур btmbJh езундэ адэт Ьалына салыбса, Ja-'худ экэр ата Jarar ота-рына кечэркэн ана теле-визорун сэсини азалдыр-са, haJ-Kyj салан евладлары-на: «Сакит олун, атаныз нс-тираЬэт едир» — Aeja и рад тутурса, мувафиг эдэб-эркДн га]далары сезилмэз теллэр-лэ ушагын руЬуна Ьопур. EJhh rajfla илэ шит вэ лэ]а-гэтсиз Ьэрэкэтлэрэ Зол ве-рилмэЗэн, сплигэ-саЬманы Je-риндэ олан, comhmhJJoth, го-нагпэрвэрляЗи вэ maxcHjJaT- лэрарасы муиасибэтлэрдэ ну-мунэви тэшрифатлары (ети-кетлэри) илэ фэрглэнэн аилэлэрдэ 6oJa-6ama чатан ушаг-лар эдэб-эркан бахымындан Захшы мэ'иада фэрглэнир-лэр. Бэ’зэя Зериндэ ишлэдилэн бирчэ сез дэ MY3jj9H бир гаЗданы ушарын Заддашына Ьэмишэлик Ьэкк етдирир. Мисал учун. суфрэни бэзэр-кэн, чэнкэл, бычаг вэ гашы-ры JaH-JaHa дузэн гыза ана-сынын: — «Гэшэнк гызым, бычагла гашыгы бошгабын cap терэфннэ, чэнкэли исэ сол тэрэфииэ гоЗарлар, бах белэ!». Jaxyfl чиб дэсмалыны пенчэЗян чибинэ rojMara Ьазырлашан оглуна: — «Ор-лум, дэсмалы пенчэ|ин Jox, шалварын JaH чибинэ rojap-лар» — демэсиндэн ушаг езу учун Ьэмишэлик нэтичэ чыхарыр. УмумиЗЗэтлэ. валидеЗнлэр агыллы еЗуд-нэсиЬэтлэри вэ шэхси нумунэлэри васитэсилэ ушаты елэ тэрбиJa етмэ-лидирлэр ки, онлар Ьэр бир с&Ьэдэ эдэб-эркан саЬиби олсунлар; fleJaK ки, башгала-рына кемэк етмэкдэн, баба вэ нэнэлэрин гуллугунда дурмагдан, ёвдэ, автобус вэ трамва]ларда Зерлэринн бе-Зуклэрэ • тэклиф етмэкдэн зевг алсынлар; .данышыгла рында хош сезлэри JepflH-Je риндэ ишлэтмэЗи адэт Ьа лына салсынлар; Ьэр Jepfla кеЗнмлэринэ. сэлигэ-саЬман-ларына фикир версинлэр; душунмэдэн данышмасын-лар. мэчлисдэ 6eJyicnBpAaH эввэл суфрэЗэ эл узатмасын-лар, кермэмишлик етмэсин-лэр, башгасынын сезуну Ja-рымчыг кэсмэсинлэр. Бун дан етру исэ. тэкрар еди-рик, ата-аналарьш. баба-нэ-нэлэрин, аилэнин дикэр Jaiu-лы узвлэринин Ьэрэкэти, давранышы, данышыгы. шэхси нумунэси эсас шэртдир. эн гуввэли тэрбяЗэ васитэсн-дир. Бу васитэдэн усталыг-ла нстнфадэ олунмалыдыр. ЭлнЬе]дэр ЬЭШИМОВ, профессор.БГКБ-дэ В АШУ ТА ДА САТЫЛАЧАГ... втэн шэябэ кэп тамаша. чылар театрыяыя бннасын-да Бакы ГкЗмэтлк Кагызлар Бнржасынын брокер ]ерлэрн-янн аукскояу олмушдур. Белэ бирже яэикки Азэр. баЗчанда, елэчэ дэ Зегафга. эк]а рекяокунда Зеканэднр. О, кечэн кл ноЗабрык 29. да 25 яря ястеЬсал муэс. сясэос, бенкы, яоммерся|а шяркэтя тэрэфякдэя тэ*-сяс едяляб. Укужя ннзипм. нэ фонду 18 МЯЛ10Я 500 няя манатдыр. — БГКБ-нин али идарэ-етмэ органы брокер Зерлэри. ни тэ’сисчиларэ номинал дэ-Зэро, Jэ’ни 50 мин маната, галйн Зерлэри исэ аунсионда сатмагы гэрара алыб, —-деЗэ биржанын информасиЗа ше’бэсинин мудири Ф. Гор. чиЗева мэ'лумат верир.—Озу, дэ тэ’сисчилэр 250-дэн аз олмаЗараг сэЬмлэрэ малик оланлардыр. И иди ау псиона мэЬдуд мигдарда — бир-иллик ичарэЗэ вернлэи вэ даями сатылйн брокер Зер-лэрн гоЗулмушдур. ...Ауксион башланыр. Бир-иллик ичарэЗэ верилэн брокер Зери алынмадыгы учун сатышдан чыхарылыр. Сонра апарычы е’лан едир ки, сатыша уч дай ми брокер Зери гоЗулур. Старт гяЗмэти 100 мин, ксдиш исэ 10 мин манат тэ’Зин едилир. ГиЗмэт. лэр артыр—100 мин, 110... 1»), Белоликлэ, Ьэр бнри-ннн гиЗмэтн 120 мин манат олан уч Зер сатылыр. ...Илк ауксион баша ча-тыр. Биржанын ичрачы директору И. ЭЬмэдов еЗрвн* дяклэримнзэ буну да элавэ етдн: — Дикэр бяржалардан Г ли оларег биздэ эмтээ ги)мэтля кагызлар — сэЬмлэр, баглашмалар, кре-днтлэр сатылыр. Бу Захын-ларда гэрара алмышыг кн. валЗута сатышы да кечярэк. Бунун учун езуыузун валЗута банкы Зарадылачаг. Биржамызда республика-мызын, Русязанын. Прибалтика елкелэрюяш аксиЗала. ры сатылачаг. Ьазырда ну. маЗэндэмиз Амернкада «Че-нерал мотос», «Форд». «Лок-Ьид лимитед», «Коко-Кола» шнркэтлвртия сеЬмларинн алмаг учун данышыглар ала. рыр. Илк тпарэтя нсэ февральгн орталарыяда ке. чирмэЗи нэзэрдэ тутмушуг. A39PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ МЭДвНИЛЭТ НАЗИРЛН1И М. МАГОМАЛ» АД ЫНА A30P6AJ4AH Дввлвт ФИЛАРМОНИ1АСЫ 29 (амаарнизами ве мусиги Эдабм-бадмм мусмгмли програм Фикрет Эмиров — «Нивами» симфоии|асы Гера rapajea — «Ла)ли ва Мачнуи» симфонии поамасы Yaajnp Ha4ki6ajoa — «Сансизя, «Саакили чаиаи» ИШТИРАК ЕДИРЛ0Р: YaajHp Нвчы6а|ов ады-ча А з арба j чан Даалат Симфоник Оркестри Дрижор — Распублика-нын амакдар инчасанат хадими Фаиг МУСТАФА-JEB Республиканын амакдар инчасанат хадими РауфАдыкезеловКОНСЕРТИ АПАРЫР — Распубликаныи амакдар артисти ЗаЬра ГУ ЛИЗЕ В А. Консарт сват 19-да бвш-ланыр Билатлар сатылыр.«РЕСПУБЛИКА CAPAJW» Janeapam 29-да Распубликаныи амакдар артисти Афаг БЭШИРГЫЗЫИЫН иштиракы ило Б. Мансуров аа К. Xyrafoa «СЕВКИЛИМИН АНАСЫ ВЭ JA БИР ЕВЛЭНМЭК ЭЬВАЛАТЫ» (Ики Ьиссали комади|а-музикл) Фааралыи 2-до Ш. Гурбаиор адыиа Мусигили Комади)а Театры Распубликаныи амакдар артисти Ариф ГУЛИЛЕВИН иштиракы ила «СИЗИН KYJIYIU ПА1ЫИЫЗ» Твмешал ар саат 19-да башланыр. Бмяет-лар capajkiH кассасында сатылыр. ГЦД: 1акаарш 2*-ае лттмыш ётятптр фмралыя !-«• •'жбарамдыр. АЛЛАЬ Р9НМ9Т КЛ9СИН Аээр6э}чэн , Сэиэ|Э-Тыча-р«т Консэрнммим коляэкт»^ ■и иш {оядашмры Имам* мм Рекдимав^ МИ1 сы KSJMO ХАНЫМЫН ••фаты мяш алагэдар дерни Нуэнла башсаглыгы аарир. А. Абдуяэ»и»оэ, А. Аб* сама до», Р. Абсэмэдоэ, Б. Абс«мадо«, С АллаЬаерди-iaa, С. Б#дэ1Ю«, М. Мамм*-доа, П. Маммадоа, АА Мам-мадоа, Т. Маммэдва, А. Маммадоа, 0. Ьамидов, А-Ьамидоа, X. Орунов, И. Ос-маиоа, Р. ЧаЬа*широв грул )оядашяары Садегэт Jary* K0J40K ХАНЫМЫИ ••фаты муиасиботияа дари и Ьуамло башсаглыгы ав-рчряэр. 1    Общвстшвнио-попнтич««** г»т. АмрвМ- | Рммсфши унииы: IMIJI. БАКЫ UMhMH, | §4^ЯрА,МОВ,в' ТЭСИСЧИЛВР.    I    ДЖ.НСКОЙР^пувиикм.    .    j    КИТОв ПЮСПЕКТИ, <«.    I    --- в»—nvuniíkжги ПРЕЭИЛЕНТИ АПАРАТЫ I    Учрвдитрпм; Аппарат Пр**иД»ит»    I    мв'ЛУМАТ    Y4YH    ТЕЛЕФОНЛАР:    91-44-92,    I    Чаштаал*яаалыдмр: 33.00. A38PSAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИ АПАРАТЫ ■    р^^бтю.    и    жур*МИСТекнй    ИОММСГМ I    !    Имзаланмышаыр: 23.00. 89 «ХАЛГ ГвЗЕТИ»НИН ЖУРНАЛИСТ КОЛЛЕКТИВИ I «Халг газета. Индекс 66814 Баку, тяяографяа кадателвстм «Ааурбавджан». шшшшяяшшЁШШ+т Тираж 165.800 Сифариш 591 ;