Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - January 25, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ и jahiai* mi.«« ил. н* к 24 СААТ ЗИРЗЭМИД* Кенерал 1евкени Минеру ко* Ермэянстаныв мудафяэ яазярнян мэЬкэмэЗэ вермэк няЗЗэтяядэднр. Ермэнистанда Зерлэшэн 7-чи ордунун командира кене-рал )евкени МешерЗаков рес-публиканын мудафиэ назирй Вазкен СаркнсЗаны мэЬкэмэ-Зэ вермак ниЛэтиндэдир. МешерЗаков иддиа едир ки, Занварын 21-да назир Врз-кен СаркисЗан тэрэфиндэн 11эбс едилмид|. 24 саат муд-дэтинэ зирзэмиЗэ салынмыш вэ Иэтта телефонла зэнк вур-маг имканындан мэЬрум едилмишдир. Мудафиэ на-зири да оз невбэсиндэ бил-дирмишдир ки, кенерал Мещеряков Ермэнистанын рэЬ-бэрлиЯндэн .хэбэрсиз рес-публиканын Иудудларындан кэнара 13 двjYш вертолЗоту чыхармага чэЬд кестэрмиш-дир. Назир МешерЗаковун Ьарада сахландыгы вэ ним тэрэфиндэн йэбс олундугу^ барэдэ суаллара^чаваб вер-* мэкдэн боЗун гачырмышдыр. («Комсомолска)а правда», 24 ]аюар). «ЧОВГАН»ЫН «НИ ЬЭМТЫ «Идман» гэзетинин элавэ-си — «Човган» Ьэфтэли)инин или номрэси ишыг узу кор-мушдур. Гэзетин илк немрэ-синдэ республикада чыхан дикэр мэтбуат органларынын тэбриклэри, танынмыш ид-манчыларымызын арзу вэ тэклифлэрй дэрч олунуб. «Човган» АзэрбаЗчан вэ рус диллэриндэ бурахылыр. КЕШмакЕШ ли КЕШлада Кешдэ Jamajum саЬэсннэ гэсэбэ . статусу вержлднЗя вахтдан бяр ял кечяр. Ба. хыяыя эя тэдям jamajbnn саЬэлэрнндэн олаи Не шла мэвчуд олдугу муддэтдэ xej-ля беЗумуш, эЬалясн арт-мыш, canaje муэссясэлэря чохалмышдыр. Бэс чамаатын кун-кузэраны яечэ? Бу су-алын чавабыны Кешлэнин езундэ ахтармаг гэрарына кэлдях. Кешлэнин илк проблеми илэ дэ елэ бу вахт гаршы-лашдыг» Сэн демэ, Бакынын мэркэзиндэн КешлэЗэ Залныз ики Золла кедэ билэрсэн: ja електрик гатарына, ja да Сэмэд Вургун багынын ja-нындан 30 немрэли марш-рутла ишлэjэн автобуса мин-мэлисэн. Нэ исэ, 6ejYK чэтинликлэ дэ олса КешлэЗэ кэлиб чат-дыг. Елэ автобусдан душэн кими диггэтимизи JeHHHa тэ -мир едилиб истифадэЗэ ве-рилмиш Кешлэ мэсчиди чэлб етди. Мэсчидин идарэ hej-этинин сэдри, али тэЬсилли шэргшунас Агазаман Гули-jeвлэ хеЗли сеЪбэт етдик. Онун дедиЗинэ керэ бир вахтлар Кешлэ iuahapa ши-мал тэрэфдэн кэлэн муса-фирлэр учун flajaHa4ar мэн-тэгэси имиш. Кечэлэмэк учун harra карвансара да тикилибмиш. — Мэсчидимиз 30-чу ил-лэрдэ багланмышды, — де-}э муса1шбимиз сеЬбэтини давам етдирир. — Ондан вахтила анбар, сех, е’малат-хана кими истифадэ олунуб. Чамаатын тэ'киди ила 1989-чу ил Занварын !*ДЭН мэсчидин Зенидэн фэaлиjjэтэ баш-ламасы учун ичазэ алдыг. Гэсэбэнин агсаггаллары илэ соЬбэтдан еЗрэндик ки, Бакыны ишгал едэн CHcja-нову ИчэришэЬэрин гапы-лары гаршысында олдурэн Бакыхановларын улу баба-сы ДэркаЬгулу хан эслэн кешлэлн имиш. Дикэр Кешлэ сакини Мэшэди Ьилал исэ 1918-чи ил Иадисэлэри заманы ермэни миллэтчилэ-ринэ гаршы мэрдликлэ ву-рушмушдур. Шайр Ьачы Сэлим cajjah, месенат ha-сэн 6aJ МустафаЗев... Гэсэбэнин тарихинэ шаИидлик едэн бу адлары ешидэндэн сонра бурадакы бэ’зи кучэ адлары бизи hejpaTa салды: Кэндчи. Трамва}, ilepsaja ПродолнаЗа, Партизан, ВВС, Ларыш, Кооператив... Буранын hap дашы, hap денкэси тарихдир. Бир ryjy-ну бизэ кестэриб дедилэр ки, XIX эсрин эввэлиндэ га-зылыб. Адына ЬусеЗнгулу хан ryjycy деЗирлэр. Уму-миЗЗэтлэ, Кешлэдэ бела гу-jyлap аз деЗил. Дejиpлэp ки, бир вахтлар Бакынын бир чох мэЬэллэлэрини су илэ елэ бу гуЗулар та’мин едир-миш.    •    V Бу кун Кешлэдэ кифаЗэт гэдэр зиЗалыЗа раст кэлмэк олар. Онлардан бири, фэлсэ-фэ елмлэри намизэди Вали Ьэбибоглу гэсэбэнин rajFbi- ларьшдан, кэм-кэсирлэрандэн соз салды: — Тэсэввур един ки, бу бе)уклукдэ гэсэбэдэ електрик чиЬазлары. радио-телевизор, саат тэ’мири е’малат-ханалары, фoтoaтeлJe jox. дур. Эразинин 6oJyk бир Ьиссэсинэ кaнaлизacиja хат-ти чэкилмэ]иб. Сосиал об-Зектлэрин чоху 20-чи иллэр-дэ тикилмиш биналарда jep-лэшир. НэглиЗЗаты да озунуз кермусунуз. Кешлэдэ Азэр-oajnaH Республикасы Али Советинин вэ pajOH Советники 6 депутаты jaшaJыp. Истэрдик ки, депутатлары-мыз гэсэбэнин проблемлэри-нин 11эллинэ даЬа чаныЗанан-лыгла Занашсынлар. Гэсэбэ H4paHjja комитэси-нин сэдри Рафиг Лунусов исэ о гэдэр дэ бэдбин дejил: — пэр Ьалда нэзэрэ ал-маг лазымдыр ки, КешлэЗэ гэсэбэ статусу jeHHHa вери-либ. Бутун проблемлэри Ьэлл етмэк учунсэ, тэбии ки, вахт лазымдыр. Тэки бела олсун. Кешмэ-кешли Кешлэ бир аз да сэбр еД0Р-    „    ^ Кешлэ нэдир ки?.. Бакы да онларча бела jaiuajbmi мэнтэгэси вар ки, нэ iuahap кими шэ!1эрдир, нэ дэ кэнд кими кэнд. Ким билир, бэлкэ дэ елэ «гэсэбэ» статусуну она керэ фикирлэшиб тапыб-лар ки, ла^дл^имизэ, би-каиэлик вэ coJy^yryMy3a harr газандыраг. Салар АСЛАНОВ, Леканэ МЭЧИДОВА. у.-:М    £    f    ' 0 * W    V    ,#    •    f    > Обаларымыз jaaum квзу ила ДАШ БУЯ АГ - АГ ■т "»С    \ Дашбулаг кедиш-кэлиши аз олан, квздэн-кенулдэн узаг гэдим даг кэндлэриндэндир. Шэкини алмага кэлэн Надир шаЬын гошунунун бу кэнддэ душэркэ салдыгы та-рихдэн мэ’лумдур. Ерамыз-дан эввэлки^доврэ аид гэби-ристан, албай абидэлэри бу кунэчэн галмагдадыр. Ча] дашындан тики л эн албан кил-сэсинин устуидэ кома-кома нар агачлары битиб. Даш^лаг чох да учгар дejил. Шэки—Балакэн joлy-нун 1едди километрли!индэ-дир. Дашуз кэнди ]ахынлы-гындан а]рылан кичик 1ол Дашбулага кедир. Енишли-joxyшлy joлyн тэзэ салын-дыгы Ьисс олунур: га]алар чаяылмыш,-зюгларын }аха-сы овулмущдур. Лол асфалт-лашдырылыр. Ишин чоху ко- с рулубдур. -- Кэндин агсаггаллары — hYceJн Мирзэли]ев, Абдулхаи Гул^евг. СэМэд Ьэсэнов Дашбулагын кечмишиндэн, бу кунундэн соЬбэт ачдылар. Дедилэр ки, сон иллэрэчэн бу кэнддэ наг бир магаза, нэ дэ бир Ьэким мэнтэгэси вар-ды. Клуб, китабхана, ушаг багчасы да елэ. Чамаат су-дан корлуг чэкир. Кэндэ газ хэтти чэкилмэдиЗиндэн инди-нин езундэ дэ очагларда чыр-пы ]андырылыр. Нечэ аилэ чэтинлиjэ дeзмэjиб башга }ерлэрэ кечмуш, евлэрин чоху бош галмышды. Кэнддэ-ки сэккизиллик мэктэб ]ет-миш илдир ки, шэхси евлэр-дэ jepлзшиp. Pajoн рэЬбэр-лэри Дашбулагы 1ахынлыг-дакы хараба Тэрэке1 кэнди кими чыхдаш Ьесаб етмиш-лэр. Дургунлуг деврундэ бу таванасыз тэсэрруфата — Дашбулаг узумчулук совхо-зуна он ил дрЬбэрлик едэн Гэни Намазов дашы даш ус-тунэ го]ма]ыб. Кечмиш директор вэзифэ-дэн чыхарыландан сонра дуз он aJ Дашбулаг тэсэрруфа-тына рэЬбэр тапылмады. Бу чэтин иши нэhajэт, Шэки ипэкчилик идарэсиндэ ишлэ-]эн Рэсул Расу лову н бо]ну-на го}дулар. Рэсул кэндли баласыдыр. торпага, тэсэрруфата баглы-дыр. Кэнд тэсэрруфаты елмлэри намизэдидир. Директор ишэ башладыгы нлк »кунлэрдэ Дашбулаг да илк дэфэ олараг фелдшер мэнтэгэси ачдирды. Кэнддэ магаза бинасы тикилди, ушаг багчасы, тахыл анбары, гараж инша олунду, клуб-ки-табхана, чajxaнa-бyфeт ачыл-ды. Дашбулагда су. догрудан да, дашдан чыхыф. Бурадакы эн гэдим булаг сал га]аны )а-рыб д^шларын кезундэк ахыр. Одур ки. кэнд Дашбулаг адландырылыб. Элбэт-тэ, бир булаТын суЗу кэнди тэ’мин едэ бйлмэзди. Лени су мэнбэлэри ахтарыб тар-маг лазым иди. Кэндин ба-шцнда бир артезиан гyJycy газылды. 1931 метр дэрин-ликдэн ичмэли су чыхды. : Tí Молладэрэ адлы jepдэ дэ су мэнбэjи тапылыб. О су мин тон луг анбара jыгылыp, бу-радан да узумлуклэрдэки ири чэнлэрэ ахыдылыр, баг* лар суварылыр. Совхозун эразисиндэ шэ-раб заводу вар. МэЬсул бу-paja тэ!1вил верилир. Совхо зун директору кэндин aja-гында, Анадагын синэси бо-]у узаныб кедэн узумлу]у кестэриб деди: • — Керурсунузму, тэнэк-лэр нечэ елкуняэшиб. ¥ч илдир бу са!1э мэЬсул вер-мир. Шэки pajoн ичра-иЛЛэ комитэси 1988-чи ил-дэ бу узум «багы хэстэли]э тутулдугундан онун jepиндэ тахыл экмэjи гэрара алмыш-ды. Лакин бу гэрары Кэнд Тэсэрруфаты вэ Эрзаг Назир-ли]и бэjэнмиp. Эввэллэр бу тэсэрруфат-да тахыл экини }ох дэрэчэ-синдэ иди. 200 11ектара 1а-хын ториаг ]арарлы Ьала са лыныб орада тахыл экилди. Зэмилэрдэн бол мэ!1сул ке-турулур. Ахырынчы дэфэ Ьэр Ьектардан • 30 сентнер дэн топланыб, Ьэр фэЬлэ аилэсинэ бир тон, ики тон тахыл верилиб. Онлар инди истэдиклэри гэдэр мал-гара. то]уг-чучэ сахла]а билирлэр. Ел агсаггалы Абдулхан баба сеЬбэт елэди ки, муЬари-бэдэн габаг индики узумлу ]ун ]ериндэ тахыл экилэрди Черэ1имиз бол иди. Торпага гарагылчыг бугда, аг буг-да, сурбэ1т бугда. топбаш дары, узунсунбул дары, топ-бага арпа, аг арпа экэрдик. Инди бу сортлар унудулуб. Дашбулагда 125 аилэ ]а ша]ыр. Экcэpиjjэти Ермэнйс-тандан — догма 1урд-]увала-рындан дидэркин салынан aзэpбajчaнлылap, Гыргызыс так дан, взбэкистандан кечу рулэн мэЬсэти турклэридир Кэнддэ 80 гачгын аилэси мэскунлашыб. Онлара тор-паг саЬэси верилиб. Ев тик мэ!э"совхоз кемэк едир. 21 аилэ озунэ ев тикдир.миш?-дир. Бу евлэрин гаражы, то-]уг Ьини, тевлэси дэ вар. Ьэ-]этлэрэ ме]вэ агачлары эки-лир. Азэр^чан Гачгынлар Чэмиjjэти Дашбулагда 114 гачгын аилэси учун ев тик-дирэчэк. Бура]а кэлэндэн сонра Сэмэд кишинин ики оглу аИлэ гурмушдур. Ог-ланлары совхозда фэЬлэлик едирлэр. Тэзэ бинэ аилэлэ-ри мал-гара алыб бэслэ]ир, чохлу ^уг-чучэ сахла1ыр-лар. Дашбулаг маЛдарлыг учун олдугча элверишли jep-дир. Пенси1ачы Салман Ьу-се]новун ики jYз, Иман На-гы1евин JYз го]уну *вар. Лед-ди-сэккиз чамышы, инэJи оланлар да чохдур. Шэхси мaл-гapaja еруш jepи ajpы-лыб. Чамышчылыгы инки-шаф етдирмэк учун бурада бejYк имканлар вар. Кэлэ-чэкдэ бу истигамэтдэ * MYэJ ]эн ишлэр керулэчэк, го]ун-чулуг фермасы да japaдылa-чаг. Замен ЗЭМИНЛИ. * -    ::    V    ■    *v 'if*-. >"'* “» " *♦* . ‘ • , y*    - —    -“A    4P % РэЬим Оручову исте’дад-лы тарзэн кими таньиан чох, дур. А‘зэрба|чан кон. серт бирл^инин солисти. мугам вэ маЬныдарымы-зьш. jaxшы ифачысыдыр. Амма тарзэнин Ьэм дэ халг тэбабэти билйчиси олду-гундан бэлкэ дэ чохунун хэбэри 1охдур. РэЬим тэбиэт вургуну-дур. О, биткилэрин, чичэк-лэрин, агач кеклэринин *|уаличэ xYcycкjjэтлэpини в]рэнмиш, тибб алимлэрин. дэн мэслэЬэт алмыш, чохлу эдэбиЦатдан истифадэ едэрэк езунун муаличэ усулларыны Ьазырламыш-дыр. Эсасэн дэри хэстэлик-лэрини, хусусэн севданы (екзема),. нejpoдepмити, дэм-рову муаличэ едир. ( Мухтэлиф биткилэрдэн Ьазырладыгы ]аглар, мэл. Ьамлэр. чевЬэрлэр муали-чэнин муддэтини хе]ли азал-дыр вэ хэстэни нормал эмэк фэали]]этинэ ^тарыр. РэЬим мэ’дэ-багырсаг. гуру плеврит. сэтэЛчэм, радикулит, ушаг хэстэлик^тэри- тщ ьаггында нагнгэт i 5 Журналнстдер Камран Нэ-зировун вэ TejMyp Мэмма-довун «Азэрба/чан» нэш-pnJjaTH тэрэфиндэн бура-хылмыш )еян кктабы бела адланыр: *Ч*Iкэнд вэ сайр Иаггында Ьэгигэт». 1991-чи илин janeaрын-дан HjyHynaÄaK олан девру 9haTa едэн,- хроника шэк-линдэ тэртиб олунмуш бу китабын муэлдйфлэри Азэр- ' ( Е * _г---- 6aj4aHHH Ханлар paJoHyHyH Ча}кэнд кэндиндэ баш вер-миш Ьадисэлэри тэЬлил вэ шэрЬ етмэ]и гаршыларына мэгсэд rojMaMbnunap. Лал-ныз фактлар • охучуларын муЬакямэсинэ верилмншдяр. Муэллифлэрин фикриячэ, бу, баш верэя Ьадисэ барэдэ охучуда oójeKTHB фикир japaTMara кемэк едэчэкдир. (Азэринформ). Мэнзум (penjeroH AYHJAHHH ДУЗ ВАХТЫДЫР « КомисJohка » ачмысан универмагын езундэ. Кэлирин калан олур. газ вурурсан hap куидэ. Гапыбир гоншуларын доланыр бетэр кундэ... Бэр-бэзэкли машынын CYлejмaнын тахтыдыр. Сэнинчун елэ инди дун}анын дуз вахтыдыр. Миллэтини cojMarbi билдиjини бнлирэм. Гу мара пул rojMarbi билдиjини билирэм, Сичантэк jep о|магы билдиjини билирэм... Зэр-зибалы мэнзилин алверин najTaxTHflHp, Сэнинчун елэ инди ду^анын дуз вахть!дыр. Гудан Заглы Зердэдир. езун дэ пис деЗилсэн. Кефин зынгыров чалыр. пул текулэр эЗилсэн, МэЬбусдан дэрс аларсан сэн халг гэдрини билсэн... Чиблэриндэ валЗута комисси}а актьадыр, Сэнинчун елэ инди дунЗанын дуз вахтыдыр. Девлэтин овчуида да сэн алвер еЗлэЗирсэн, Озундэн кучсузлэрэ Ьэрзэ-ЬэдЗан деЗирсэн, взундэн кучлулэри доллар илэ деЗурсэн... Латан чэфакешлэрии, Зохсулларын бахтыдьгр, Сэнинчун елэ инди дунЗанын дуз вахтыдыр. Бутун алэм билир ки, боллуча дашбашын вар, Бир кнмсэ деЗэ бнлмэз:    «Кезун устэ гашын вар». Ачылан агызлара хашын вар. лавашын вар... Тээссубуну чэкэнлэр сэрвахтын сэрвахтыдыр. Сэнинчун елэ инди дунЗанын дуз вахтыдыр. Даиуд ДЭМИРЛН. ТОРПАГ ВЭ МУЛКИЛЛ8Т СИЗИН В8 6ВЛАДЛАРЫНЫЗЫН К0Л0Ч0ЛИ УЧУН РЕАЛ Т0’МИНАТДЫР. ЕНЕРЖИ ЕЬТИЛАТЛАРЫ ИС0 ШУБЬ0СИЗ ВАЛЛУТА М0НБ0ЛИДИР. Республика Мулкинат вэ Ейержи Ебти]атлары Биржасы 1992-ЧИИЛ Занварын 27-дэн ез сэЬмлэринэ ачыгабуна е’лан едир. Бир сэИмин номинал дэ)эри 5 мин манатдыр. Абунэ бир а] давам вдэчэк. ауз сэИмин саИнбинэ номинал дэ|эр асасында брокер ¡ери алмаг бугугу верилир. Республика Мулки]|эт вэ Енержи ЕИти^атлары Биржасы: нефт, нефт мэИсуллары вэ дикэр енержи еИти]атлары илэ тичарэт учун ваИид биржа эразиси ¡аратмаг; эмтоэ-хаммал еЯти]атлары вэ ги]мэтли кагызларла мухтэлиф эмэлииатлар дв-мэкдир. БакыЗа гар Зашб. Чохдаи Ьэсрэтиидэ олду§7«Уз rao... Амма бнлмирсэн сеаинэсэи, ja кэдэрлэнэсэн. Лэгин Ьамыяыз фнкирлэширсиниз: газымыз, су]умуз кзлэчэк-мя, автобуслар ишлэЗэчэкми, магазаларда черэк ола- чагмы?    .    ___ Ьэлзлнксэ урэкдэн севннэи Заляыз ушаглардыр... Фото Рафнг Салмаяоауядур. ОТЛАРЛА МУАЛИЧЭ ни, гулаг агрыларыны, иф-личи дэ халг тэбабэтилэ муаличэ едир. О, бу мэгсэдлэ саЗсыз-Ьесабсыз чичэк нев-лэриндэн, чобанЗасдыгы, дэ-вэдабаны, кулумбаЬар, тоз агачы ЗарпагыКдан Ьазырладыгы дэрманлары ишлэ-дир. Р. Оручов деЗир ки. халг тэбабэти илэ муаличэдэ иЗир-ми нллик зэккин тэчрубэм вар. АзэрбаЗчанын мухтэлиф белкэлэринэ гастрол сэфэрлэринэ KeTMajHM маним xejHpxah ишимэ хеЗли кемэк едир. Вахт тапыб баг-чалардан, баглардан. мешэ-лэрдэн дэрман биткилэри топлаЗырам. Бакыда санитарка хид-мэтинин пис олмасы, кучэ-бачанын чирклилиЗи, зи-биллэрин вахтында дашын-мамасы, суларын буланыг верилмэси, эрзаг гытлыгы хэстэликлэрин чохалмасы-на сэбэб олур. Устэлик дэрман да тапылмыр. Бела вэ-зиЗЗэтдэ кэрек халг тэбабэ-тини дэ унутмаЗаг. Ьачы AFAJEB. jamajbim евлэринин, отаг-ларын, торпаг саИэлэри-нин, тичарэт вэ C9naje об-{ектлэринин езэллэшди-рилмэсинэ japAbiM етмэк; Биржанын Низамнамэ фонду 50 MaajoH манатдыр. Бизим биржанын сэЬмларини алмаг сэрма]энин е’тибарлы вэ удушлу го|улушу демэкдир. Фурсэти элдэн бурахма]ын! и Jfl t i i TI 9PMTOUв tzuHxatzvi Унванымыз: Бакы шаИэри, Ь.З.Таты]ев кучэси 10. Телефонлар: 93-81-28, 93-95-91, 93-81-51 Факс: 93-98-91 Ташкилат комитэси. Брокер конторларынын, идарэ вэ муэссисэлэрин, Ьабелэ ajpbi-ajpbi шэхслэрин нэзэрииэ! АЗЭРБАМАН ХАЛГ БИРЖАСЫ «МУЛК» ВЭ «ХИДМЭТЛЭР» велмэлэри УЗрэ СИФАРИШЛЭР ГЭБУЛ БДИР Кестэрилэн белмэлэрдэ АзэрбаЗчан Халг Биржасы ь.тгы-саггы учун ашагыдакылары тэгдим едир: — хусуси вэ кооператив мэнзмл вэ евлэр: — хусуси гаражлар; — пчтимаи вэ коммерсиЗа муэссисэлэри. бикалар вэ гурашдырмалар дахил олмагла онларын мулкиЗЗэти:  муэссисэлэрин. биналарын. аваданлыгларын нча Я рэси вэ васитэли ичарэси; — тикинтя иодраты, биналарын »а маязнлларяя те* мири в» хидмэти вэ с. Сифаришлар шэнба вэ базар куялэриндэн башга hap кун саат 14-дэн 17-дак габул едилир. Бутун суалларла 67-84-95 немрэли телефона мура чиат етыак олар. Биржанын унваны:    Бакы шаЬаря, Москва прос пекти, 81. С. АГАМАЛЫОГЛУ АДЫНА^ШЭРЭФ НИШАНЫ. ММ HU TNHPfMTU ШДЕШиМЫ учуя Кафедраларда алая ашагыдакы ваамфаларя тутмаг МУСАБИГЭ Е’ЛАН ЕДИР: CHjacH игтисад — досент. 1 Jep. игти^д^елмлэри на мизэди. досент. CHjacH игтисад фэнни узрэ. тэдрис Азэр ба}чан дилиндэдир: — баш муэллим, 1 Jep, игтисад елмлэри намизэди. сиЗася игтисад фэнни узрэ. тэдрис АзэрбаЗчан дилин ЛадИфнзика - досеит. 2 Jep, фиэика-MjaMjjar елмлэри намизэди, физика фэнни узрэ. тэдрис АзэрбаЗчан дилин- ЕколокиЗа вэ мешэчилик — досеит, » елмлэри намизэди, досент. ewwiowija вэ мешэчилик фэн ни узрэ, тэдрис АзэрбаЗчан дилиндэдир. Биткичилик — досент, 1 jep. лори намизэди, досентр биткичилик фэнни узрэ, тэдрис АМ^итЧ™ С53сы - беш муеляя». I Jep. бЛткн »¿робиолоюи. фвиии узрэ. тадрис АзэрбаЗчан ВЭ рус диллэриидэдир.    »-«.„»ипи^аси Кэнд 1эс?рруфа1Ы heJeaiwapMHbW — лссент 1 Jep, кэнд тэсэрруфаты елмлэри намизэди, досевг, к^нд тэсерруфеты hejMH^pH^ ^емлвндярил- чеса фэнни узрэ, тадрис A3ap6ajw дялиидадир_ Каял тэсэрруфаты ЬеЗванларыяын Землэндирнлмэси - до^нт I JepV кэнд тэсэрруфаты «ушлэри намизэди. досеит. кэнд тэсэрруфаты ^ышларьшын Зс^тэндирнл-MisCii фэнни узрэ. тэдрис АзэрбаЗчан вэ рус диллэрин ДЭДИР1 ассистент, 1 Jep. кэнд тэсэрруфаты елмлJPJJ «а* мнзэди, кэнд тэсэрруфаты Ь^адар«даын Землэндири. мэсл фэнни узрэ. тэдрис АзэрбаЗчан дилиндэдир._ Ири heJaaHAapnbir мэЬсулларынын истеЬсалы техяо-„окязасы - досеит. 1 Jep, кэнд тэсэрруфаты елмлэри намизэди, досент, судчулук фэнни узрэ. тэдрис Азэроаз-чан вэ рус диллэриидэдир.    ,,    .цццц Мупасибат учоту вэ тэсэрруфат фэалиЗЗэтинии тэп-.1или — досент, 1 Jep, игтисад елмлэри намизэди, досеит. кэнд тэсэрруфатыида муЬасибат учоту фэияи узрэ, тэдрис АзэрбаЗчан дилиндэдир. » АнатомиТа - досеит. I Jep, биолокиЗа елмлэрина мизихи. досент, ев ЬеЗваиларыяын анатомиЗасы фэнни узрэ. тэдрис АзэрбаЗчан дилиндэдир. 11аразитолокиЗа вэ баЗтарсанекспертизасы — досент i jep. 6ajTap елмлэрц намизэди, досент, баЗтарлыг иши нин тэшкили вэ игтисадиЗЗаты фэнни узрэ, тэдрис АзэрбаЗчан ДИЛИНДЭДИр.    Аилллими Мамалыг вэ 49ppahHjJa — досент, 1 Jep, биолокиЗа елмлэри намизэди, досент, эмэли чэрраЬиЗЗэ те умуми. хусуси nappahHjJa фэнни узрэ, тэдрис АзэрбаЗчан •• РУС ДИЛЛЭРИИДЭДИР:      Ьшпяш — баш муэллим, 1 Jep, баЗтарлыг мамалыга фэяяи yapo, тэдрис АзэрбаЗчан вэ IVе дилларнидэдяр. ЭоолокиЗа, аоокяхяЗеиа - баш мумшш. 1кР «ЫЦ тэсэрруфаты елмлэри намизэди, эоошосиЗэяа фэияи узрэ, тэдрис АзэрбаЗчан вэ рус диллэриидэдир. Електротехника вэ истялик техяикасы — досент jep. техника елмлэри намизэди, досент, електрикнжтига гм фэнни узрэ, тэдрис АзэрбаЗчан вэ рус дяллэрнндэдар hej ван дарлы г ын механиклэшдярилмэск — а<хис тенг 1 Jep. пеЗваидаплыгаи мехаяиклэшдярялмэся фэи нч узрэ. тэдрис АзэрбаЗчан WWW.    ««мп ФиюпатолоияЗа — ассистент, 1 Jep, кэяд гэсэрп Фазы елмлэри намизэди. биткилэрин кямЗэая муйафизэ-си феннн узрэ, тэдрис АзэрбаЗчан дилнндэдар. Мусабшгэнин муддэтя е лая гээетдот дэрч вдилдик дан бир aj кечэнэдэкдяр.    . ....    ы Сэнэдлэри тэ лимата yjrye олараг ректоруи адат ja-зылмыш араюэ ила бирликда (^унтемтег дам зымдыр: Кэнчэ шэЬэри, ЭзиэбэЗов кучэси^263. телефон. 24)3-75. ;