Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - January 24, 1992, Baku, Azerbaijan £*W*ära ШЯЛ2У, V Í2FcS!992 Эсасы 1919-чу нлдэ rojyлмушдур. A39PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИЧТИМАИ-ШАСИ ГЭЗЕТИ ¿тяшшшшшишяяшяж •* Ги|М9ТМ 40 г »пик. Ä39p6aj4aH Президента А. Н. Мутэллибовун Турки jaja рэсми сафари башланды • Бакы Ланварын 23-дэ АзэрбаЬ чан Республикасынын Пре-зиденти А. Н. Мутэллибовун Турни]э Республикасы-на дввлэт сэфэри башланыр. Бу, AзapбaJчaн истиглали]-¿этинин е’лан едилмэсиндэн сонра ]уксэк сэви^эдэ или Азэрба]чан -—Турки 1э керу- шудур. Нума]эндэ ЬеЛэтинин тэр-кибинэ дввлэт мушавирлэри С. К. Ьачы^в. К. Э. Рустэмов. республика Али Совети сэдринин муавини Т. Л. Га-ра]ев. баш назирин муавини Р. Э. Ьусе]нов, харичи иш-лэр назири Ь. М. Садыгов, бир сыра назирликлэрин вэ баш идарэлэрин рэЬбэрлэри дахилдирлэр. Азэрба1чан Рес-публикасы Президентини сэфэрдэ Ьабелэ керкэмли 1а-зычыларын. алимлэрин. мэ-дэниДОэт вэ инчэсэнэт хадим-лэринин бв^’к бир ! (трупу. Ьэмчинин ишкузар даирэлэ-рин нума^эндвлэри муша1ивт едирлэр. «. Азерба1чан Республикасынын Президенти А. Н. Му-тэллибов Туршф Республикасынын Президенти Тургут 0зал, баш назир С. Дэмир-эл вэ Турки]энин башга рэсми шэхслэри илэ данышыг-лар апарачагдыр.    Тур кмении CHjacH хадимлэри, ишкузар даирэлэри    нума- 1эндэлэри илэ керушлэр да олачагды'р, девлэтлэрарасы вэ тичарэт-игтисади сазиш-лэр имзаланмасы нэзэрдэ тутулур. Ланварын 23-дэ    сэЬэр A3ap6aj4aH Республикасынын Президенти вэ ону му-ешОиэт едэн шэхслэр Tajja-рэ илэ AHKapaJa joлa душ-мушлэр. Бакы аеропортунда Азэр-6aJnaH Республикасы Президентини вэ нума1эндэ hej -этинин узвлэрини Азэрба]-чанын баш назири h. 9. Ьэ-сэнов, республиканын дввлэт катиби М. Т.    Абасов. Азэрба1чан Президенти Иш-лэр Идарэсинин мудири М. 9. Назаров вэ дикэр рэсми шэхслэр ^ла салмыш-лар. Азэрба]чан Республикасы Президентинин мэтбуат хндмэти. Анкара 23 Jamap. (Азэрниформун мухбкрлэрн Халил Иманов яа Александр Челышев). Бу кун A30p6aj4aH Республикасынын Президента AJa3 Му-тэллибов TypKHjo Президенти Тургут взалын дэ’вэти илэ 6ypaja кэлмишдир. Ики ел конин дввлэт 6aj par лары илэ бз^эдил^иити Есенбога бе1нэлхалг аеропортунда Азэрба|чандан кэлмиш hep. мэтли гонагы вэ дввлэт ну-ма)эндэ hej* этинин узвлэрини Турки J9 Республикасынын Президенти Тургут ©зал, TypKHja BeJiyK Миллэт Мэч-лисинин (парламентинин) сэдри Ьусамэддин Чиндо-руг, харини ишлэр назири Кикмэт Четин, TypKHja Си. лаЬлы Гуввэлэри баш гэ. раркаЬынын рэиси Дотан Нуреш, дввлэт назири Шэ-риф Ерчан, PycHja Федера-сн]асынын сэфири Алберт Чернышов* дикэр рэсми шэхслэр гаршыламышлар. Азэрба]чанын вэ Туркмении дввлэт Ьимнлэри ифа олун. лфшдур. Учуш ме^аньпада фэхри гаровул дуэулмушду. Т. ©зал А. Мутэллибову •саламла1араг демишдир ки, мустэгил Азэрба]чанын а ли реЬбэринин бу сэфэри сон дэрэчэ 6ejyK аЬэмиПэтэ ма-ликдир. О. амин олдугуну билдирмишдир ки. сэфэр бу-тун саЬэлэрдэ ¡дэрин тарн. хи кеклэри олан икитэрэф-ли достлуг мунасиботлэри-нин даЬа да меЬкэмлэн-мэсннэ вэ инкишаф етмэси-не квмэк едэчэкдир. Тур-khJo Првзндентн демишдир ки, онун влкэси сон вахт-лар Азэрба1чанда си1аси вэ игтисади саЬэлэрдэ * керу-лэн мусбэт тэдоирлэри та. мамилэ мудафиэ едир. О демишдир: «Биз азэрба]ч|Гнлы гардашларымызын бу исти-гамэтдэки сэ^лэриндэ    Ьэ- мишэ    онларла бирликдэ олачатьЦг. Азэрба^чанын дввлэт истиглал^]этини би-ринчи олараг танымыш елкэ ними Турк^э гардаш влкэ ил? элагэлэрин кениш-лэнмэсинэ бeJYK эЬэмиПэ верир». А. Мутэллибов чаваб св-зундэ турк халгына сэмими салам    1етирмишдир.    О де- мцшдир:    «Умидварам    ки, Азэрба)чанда бе]ук мараг квстэрилэн бу сэфэр Турнира илэ мунасибэтлэрими-зин    узун иллэр    учун лввЬкэм тэмэлфш ^ачаг-дыр.    Aзэpбajчaнлa    Ьэлэ 1918-чи нлдэ мввчуД    ол- муш дипломатии мунасибэт-лэрини биринчи олараг бэр-па етмиш елкэнизэ кэлди-()имэ корю взуму (хошбахт Ьисс едирам*. Кунун икинчи Japыcындa }уксэк сэв^]эдэ Аээрба}чан — Турк^э данышыглары башланачагдыр. Сэфэрйн биринчи. кунунун програмын-да А. Мутэллибовун Турки-]а баш назири Суле]ман Дэмирэл, девлэт назири вэ баш назирин муавини Ер-дал Инену млэ Юврушлэри нэзэрдэ тутулур. Ахшам Турки>э Президенти Азэр-ба]чан Президенти А. Мутэллибовун шэрэфинэ наИар верэчэкдир. A39PBAJNAH РЕСПУБЛИКАСЫНЫН «АЗАДЛЫГ УЕРУНДА МУБАРИЗ» ФЭХРИ АДЫНЫН ВЕРИЛМЗСИ НАГГЫНДА A30PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН ФЭРМАНЫ 1 РйО-чм ил 1анваоын 19—20*дэ Бакы шэНэринэ го- ил 1анварын 19-дан 20-нэ кечэн кечэ Азэрба]чан Респуб шунларын ]еридилмэси илэ элагэдар фачиэли Ьадисэлэ- ликасынын па1таэты Бакы “®J®P"Haгу^мэданин рин тэфсилатынын вэ сэбэблэринин тэИгиги узрэ Азэр- ларына кечмиш    '    НУМУНЛИ мэрдлик 6aj43H Республикасы Али Советинин комисс^асынын вэ .басгыны    “^^ила- «20 Ланвар» MaMHjJaTHHHH вэсатэти эсасында A3apóaj4aH вэ hyHDp кестэриб Ьэлак    урпундя my- Республикасы Али Совети Милли Шурасынын тэгдима- ра Азэрба]чан Республикасынын Азадлыг У ру Да тыны вэ ичтимаиЛэтин арзусуну нэзэрэ алйраг 1990-чы бариэ» фэхри ады верилсин. Аббасов ЗеЬраб hejдэpaли отлу Аббасов Сабир Рзагулу отлу Аббасова Фэризэ Нэриман гызы Абду1ев Тарь^ел Оруч отлу Абдулла^ ЭJjyб МаЬмуд отлу Абдулла1ев ЗаЬид Абдулла отлу Абдулла]ев Тари1ел Ьачы-бала отлу Атаверди]ев Аслан Элик-рам отлу Агаюншцев Шакир Хан-дадаш отлу АтаЬусе]нов АтаИэсэн Лары отлу АтаЬусе1нов Нурэддин Аслан отлу Алимов Рамис Харисович Алла1|верди1ев Илпам Эж-дэр отлу АллаЬверди1ев Руслан Ка- лу^ мал отлу Алмэммэдов Те1мур Jэhja отлу Атакиши]ев БэЬруз Тофиг отлу Баба1ев Ра1шм Вагиф отлу Ьаба1ев Фуад Лавэр отлу Баба}ева Сурэ]]а Лэтиф гызы Батыров Балотлан Ьэбиб отлу Батыров Тел май Мэлик 1’е1булла)ев Елчин ЗДэд-дин отлу Ранцев Мирзэ Рзабала от- лу 1'очаманов 9ли1усиф Билал отлу Гуляев Сэхавэт Бала] отлу Исра]ылов Атанэзэр Араз се^вна Нншшенко Андре1 А.1ек Лагубов Нусрэт Исма]ыл    сандрович отлу    Оручов Шэмсэддин 96. Лефимичев Борис Басил.    дулИэсэн отлу Поладв СалеЬ Элигулу Лусупов Олег Кэримович отлу Каэымов    Эфлатун    Бэшим    РэЬманов Ислам Огта] Еминов Вэфадар Осман    отлу    ог5’ .    . и АчявьОЛгчт»и отлу    Кэримов Александр Рама-    Рза]ев Азад АллаЬверди ©билИэсэнов Илгар Лусиф    зан отлу    отлу оглу    Кэрилов Илгар Иса отлу    Рустэмов Ревшэн Мэммэд ©булфэтов Мирчамал    Мир- * Кэримов Огта1 Е]ваз отлу    оглу    ^ ж салеЪ    отлу    Мархевка Александр Ви-    Садыгов Лусиф Алла*1вер. Эзизов Ьабил Коммунар    тал>евич    да оглу отлу    ^    Ме1ерович    Лан    Максович    Салапов Шэрафэддин М\- Элэкбэров    Азэр    Кэсиб    ог,    Мэммэдов Вагиф Мэммэд    зэффэр оглу ^ ь    ОРЛу    Сем]онов Владимир Алек- Мэммэдов Видади    Узе1ир    сандрович 0рлу    Сэфэров Бафадар Атамир- Мэммэдов    Елдар    Зе]нал    зэ оглу 0рлу.    Токарев Владимир Ива Мэммэдов    Ибиш    БеЬбуд    нович оглу    Турабов Тенкиз Мэммэд Мэммэдом    Камал    CeJид-    ог^ухтшиыше1> фэргэт Эля]ев Забулла Хе]рулла    МсЬман    СаЬиб.    рафулла^вич ОГ*Т/    ОТ    IV    Х8М Намик Камил ог-    й Мэи„здов    мэммэд,    Jap-    «»Д °™У Заур Расим лу Элэскэров отлу Элизадэ Фанг ЭбдулЬусе1н отлу Эли]ев BajpaM Мэдэт отлу 9ли1ев ЗаЬид Ба]рам от- [аммэдов Баба Шэ-МэЬэм- лу отлу BajpaMOB Исабала Эли ог лу BaaahycejH Миргэзэб отлу Бахшэли]ев Елчин Мирзэ axniHjee Салман Бабахай отлу Bi оглу ьессантина Вера Лвовна - Бэдэлов Ревшэн Се1фулла оглу Б ВИЧ Элн)ев Рустам ШаЬвалэд отлу 9ли]ев Хэлган Лусиф оглу Эсэдулла1ев Асиф Камил отлу Эскэров Фаиг Новруз от. ЛУ ЭЬмэдов Илгар пумоэт отлу    „л Эшрэфов РэЬман Исмихан оглу оглу Зулалов Исфэнди1ар Адил оглу ИбраЬямов Илгар Рэшид отлу Иманов Елчин Бе]дулла Хаммэммэдов Чэбра]ыл г.шнун V* щя j Мэммэдов PahHNi Вэлиага Ь\се]нхан отлу ÜFly    ♦    haMbiJes    Мубариз    МэЬэм. М Атакиши Худаверди отлу И< огданов Валери Закиро- Бун]адзадэ Улви Лусиф lajbiöOB Элэскэр Лусиф 0F'jJ отлу Гара]ев Илгар Эли отлу Гасымов Аббас Шэммэд cajee Мушфиг Агаэли отлу Hcajea Рауф Солтанглэм. ' оГЛ мэд отлу    ------- Иса]ев Фэхрэддин Худу дар отлу эммэдов Сэхавэт hejflap мэд отлу оглу    Ьэмидов    Иззэт Мэммэдов LLIahHH ЗаИид отлу Ьэсэиов Эли эммэдова Лариса Фэрман отлу гызы    Ьэсэиов    Meh.MaH ИбраЬим Мирзэ]ев Азад ЭлиЬе1дэр отлу Ьэсэиов Му зэффэр Гэ- MHpaaJee Вагиф Сэмэд зэнфэр отлу оглу к    Ьэсэиов    СаЬиб Нэсиб от- Е-"ЧИН hYCelH- VI— Исрафил Агаба-о‘^в.лудо. Фуад ФэрЬад    Элимардан Эбил ^Мурадов МеИман Эсэд or.    Нэрнман Вали Мустафа jes МаЬир Вагиф оглу лу    ^ Нэсибов АллаЬ1ар Искэн- дэр отлу аввиширов Илкин Зулгэ-Эбулфэз BejyK-РэИим отлу Гасымов Лусиф ИбраЬим оглу Р - . Нэсяров Ланвар Ширалы Исма]ылов Рэшид Ислам OF.iy 0рЛу    Никола]енко ханИС“атГВ Т°ФИГ    Ваб“'    Республвкасынын    Пр.зад«тиллив()в Исма]ылов Чавад Луну Алла Алек- Чэфэров ата оглу Шэрифов Мурвэт отлу ОГЛ V Бакы шэЬэри, 21 JaHsap 1992-чи ил. АЗВРЫиНАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН «АЗАДЛЫГ УЕРУНДА МУБАРИЗ» ФЭХРИ АДЫНЫН ВЕРИЛМЗСИ НАГГЫНДА A30PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ~    ........ 1990-чы ил ]анварын 19—20-дэ Бакы шэЬэринэ го-шунларын ¿еридилмэси илэ элагэдар фачиэли Иадисэлэ-рин тэфсилатынын вэ сэбэблэринин тэЬгиги узра Азэр-6aj4áH Республикасы Али Советинин комисси}асынын вэ «20 Ланвар» чэми]]этинин бэсатэти эсасында Азэрба]чан Республикасы Али Совети Милли Шурасынын тэгдима-тыны вэ ичтимаиПэтин арзусуну нэзэрэ ала par 1990 чы АллаЬвердн1ев Бахшэли Магсуд отлу АллаЬвердн]ев Рэшид Мэммэд отлу Баба]ев Шамил Сэмэд отлу Батырова Самирэ Чамал гызы Гэдирли Гэриб Мусе]иб отлу Гэрнбов Анар Шаиг орлу Элн1ев Фузули Эли отлу Элн1ева Алмаз Эмирса^т гызы Эсэдзадэ Эсэд ИбраЪим-эждэр отлу Кэримов Лусиф Эли отлу Мэммэдов Лашыл Абдулла отлу Мэммэдов Фэрман bycej« <»лу MehAHjee Эвэз Адил отлу Элисо1 Мансур МаЬмуд (WJTV ПРЕЗИДЕНТИНИН Ф0РМАНЫ ил 1анварын 19-дан 20-нэ кечэн кечэ Азэрба]чан Республикасынын па]тахты Бакы шэЬэринэ вэ бир сыра ра-Юнларына кечмиш ССР Иггифагы СилаЬлы Гуввэлэри-НИН басгыны заманы JyKCaK вэтэндашлыг нумунэси. мэрдлик вэ Ьунэр кестэриб 1араланмыш ашагыдакы вэтэн-дашлара Азэрба1чан Республикасынын «Азадлыг угрун-да мубариз* фэхри ады верилсин: haHbiJes Тэрлан ФэрЬад ширин отлу оглу М ?лу Не ОТЛ' ухтаров . Асиф ШаЬлар ухтаров Фаиг Атасэлим Наилэ Экбэр {эсирова гызы Рустэмов Гэдир 3nJaA от. лу оглу Ьэсэиов Ибадулла Зэкул-ла отлу Ьэсэиов ШаЬлар Шукур отлу Шыхнэбя1ев Мэммэдэлн Мэдэт отлу СЭФЭРИН ЭКССЭДАСЫ МОСКВА, 23 JaHBap (Азэрниформун мухбжрн Азэр ЧаЬаянафов). A3ap6aJ-чан Республикасынын Президента А. Н. Мутэллибовун TypKHjaJa бу кун башла-мыш девлэт сэфэри харичи кутлэви информаси]а васитэ-лэринин диггэтини чэлб едир. Франс Пресс Акентли1и Турки1энин Ьекумэт даирэлэ-рннэ эсасланараг Анкарадан хэбэр верир ки, Азэрба1чан девлэти башчысынын сэфэри «Азэрба1чан илэ Турки1энин мунасибэтлэриндэ ]ени ера ачачагдыр». Акентли1ин хэ-бэриндэ де]илир ки, даны-шыгларын кедишиндэ Ьэр ики тэрэф икитэрэфли муна-сибэтлэрин вэзиЛэтини тэЬ-лил едэчэкдир. «¡JyKcaK сэ-BHjj9A9 мунтэзэм ЭЛЭГЭЛЭр нэтичэсиндэ бу мунасибэтлэр сон вахтлар хе1ли меЬкэм-лэнмишдир». Франс Пресс сэфэрин кедишиндэ Датлыг Гарабат проблеминин дэ му-закирэ олуначатыны истис-на етмир. Акентлик элавэ едир ки, керунур, TypKHja харичи ишлер назиринин Je-ревандан мэктуб. алмасы бу мунагишэнин арадан галды-рылиасында Анкаранын ва-ситэчилик етмэсини нэзэрдэ тутур. Анадолу Акентли1инин верди1и хэбэрэ керэ, сэфэрин кедишиндэ Азэрба1чан илэ с Турки1э арасында достлуг во эмэкдашлыг Ьаггында са-зиш имзаланачагы кезлэни-лир. Турюф Харичи Ишлэр Назирли]и рэсми нума1эндэ-синин муавини Фэрпад Ата* манын деди1инэ керэ. бу сэ: над икитэрэфли мунасибэтлэ-рин Ьудудларыны муэДэн-лэшдирэчэк вэ гаршылыглы мараг догуран мэсэлэлэрин кениш даирэсини эЬатэ едэчэкдир. Азэрба]чан Девлэт Телерадио Ширкэти илэ Турина Радиотелевизи1а Ширкэти арасында эмэкдашлыг Ьаггында протокол имзаланмасы да нэзэрдэ тутулур. Харичи мэтбуат ге1д едир ки, А. Н. Мутэллибов Тур-ки]э]э икинчи дэфэдир .ке-дир. Онун гоншу елкэ1э 1990-чы илин 1анв»р а1ын-да баш назир ними биринчи сэфэри Азэрба1чан рэЬбэрли-1инин Анкара илэ мустэгил рэсми элагэлэрин ин башлан-тычыны го]мушдур. Ики ил бундан эввэл 1анварын 10-да Ан ка рада тичарэт-игтисади элагэлэр Ьаггында икитэрэфли нротокол имзалан-мышдыр. Редаксцанын габул отагындан БУ ДА ГАРДАШ! Эмэк ветераны Исмаил Эли]ев отуз илдир ки, му-скги муэллимидир. Хош рэфтары, jaxmH иши илэ Ьамыньгн Ьврматини газа-ныб. Ёелэ меЬрибан инсан ез догма гардашынын да эзиз-хэлэфи олмалы иди. Амма HcMaJbU гардашы Чэб. ра)ылын Ьеч бир елчу1э кэл-MaJaH Ьэрэкэтлэри Ьаггында урэкагрыеы илэ даны-шырды. —■ «Евин снрри, евдэ гал. малыдыр* ха.» етикасы-на керэ аилэдахили на разы л ыты, сез-сеЬбэти кэна-ра чыхармаг. фаш етмэк русва!чылыгдыр. Лакин бу о демэк де]илдир ки, «ев бидам-сирр бизим» ха-тиринэ Ьагсызлыта дезмэ-ли]ик. 12 ил эввэл бизим анлэ>э 5 отаглы мэнзил вердилэр. Анамын саглы-тында биртэЬэр - 1ола ке-дардик. РэЬмэтликдэн сон-ра гардашым устумузэ ajar алды. О, биринчи арвадыны боша^ыб, Шчнычвтсини алаи-да вэзиЦэтнмиз даЬа да атырлашды. Бир кун кшдэн rajHflaHfla гоншу л ар хэбэр вердилэр ки. hajaT 1олдашым Ле1ланы дерд ушагла бирликдэ «тэ’чили ]ардым» машынына rojy6 хэстэхана-}а апарыблар. Сэн демо, Чэбра]ыл ушагларын ота-тынын гапысыны сындырыб Зал та илэ онларын устунэ Ьучум чэкиб. Jaxiiibi ки, ушаглар езлэрини е1вандан атмата мачал тапыблар. Иcмajыл фикриии ‘jei^H-лашдырмага чалышса да алынмырды, квврэлирди. Ьисс олунурду ки, догма гардашы Ьаггында пис сез демэ}э дили кэлмир. Онун де1э билмэдиклэрини сэ-нэдлэр ajAbffl кестэрир. Ьэкимлэрин верди]и ара-1ышдан: «Ле]ла Эли1ева Ьэ11* гигэтэн де1улду1у учун агыр бэдэн хэсарэаи алмыш, 1990-чы илин Maj а]ында Бакыда шЫ1эр клиник хэс-тэханасында муаличэ олун-мушдур». 0з дотмаларына эл гал. дыран гардаш (экэр она гардаш дамэк мумкунсэ) Ьаглы олараг чина]эт мэс’-«у1лиЦэтииэ чэлб едилмиш- J, Казлэмэк оларды кЧ. Ьагг-эдалэт гэлэбэ чалачаг. биркэ JamajHm ганунлары-(на эмэл # еггмэ>ан вэтдадаш • ними Ьэмин мэнзилдэн чы-харылачаг. Тээссуф ки. бе-лэ ол.мамышдыр. Хал* Ьа. кими А. Сидровун сэдрли-]и илэ ишэ «бахылмыш» вэ Чэбра1ыл Эли1евэ эмэк Ьаг-гындан 20 фаиз тутулмаг-ла ил 1арым ичбари иш кэсилмишдир. Вассалам! Бу да элиндэ балта гардашынын haJaT 1олдашына вэ ушагларына Ьгучум    чэкэнэ верил эн чэза. Ьэмин гэрардан    сонра вазиЦот даЬе да агырла-щыб. Будур. 8-чи микрора->ондакы 23-чу бинанын 16-чы мэнзилиидэ1ик. Ис-ма1ыл муэллими гоЬум-гоншу меЬрибан гаршыла-1ыр, о биринин исэ адыны белэ уэкмэк истэмирлэр. СеЬбэтдэн мэ’лум    олур ки, ганлы-гадалы    кундэн cdHpa 3 илэ 1ахындыр ки. Шда Ьеч кэс ]ашамыр. дагиг десэк,    уздэн- ирЭг гардаш Jena дэ Ьэдэ. горху кэлир, нэ езу гадыр. Д7ПТWXWWW Руск|аиын Али Солли» Руси|а ило Ермоиистли авлсыидл достлуг, омоидаимыг м гаршылыглы тоЬлумасиалик Нлггыидл 1991-чи ил демабрын ахы-рыида имаалаимыш мугааилаимн думай башлаимыш муэаиирасиии баша чатдыра билмамишдир. Депутатлар беле мугавилонин зэрури олдугуна шуб-Ьэ етмирлэр. амма онларын бир чоху бела Ьесаб едир ки сэнэдин ajpbi-ajpbi муддэалары дэгиглэшдирилмэли-дир. Ьэрби мэселолэрэ аид маддэ энкэлэ чеврилмишдир. Белэ бир фикир се1лэнмишдир ки, Азэрба]чанла мугави-лэ батлананадэк сэнэдин тэсдиг олунмасыны умумэн тэ -хирэ салмаг лазымдыр. Дискуссий эмали нэтичэ1э кэ-тириб чыхармамышдыр. 9усм|а Президента Борис Johtchh МДБ халгло-рмиа |ардымыи алагаландерилмасина дайр Вошииг-той да качен ба|иалхалг коифраисын иштаракчыла- рыиа табрик иандармишдир. Мэтни дунэн Президентин мэтбуат хндмэти тэрэфин-дэн 1а1ыл1цыш тэбрикдэ де1илир:    «Бе]нэлхалг    бирлЕЧИН Ьуманитар вэ башга нев 1ардымы ба?ар игтмсадиПатына кечид заманы эЬалнмизин чэтинликлэрини шубЬэсиз, ]ун- к^ллэшдирэ    башчысы    бэрабэр    Ьугуглу    игти сади ортаглытын эЬэмиЦэтини rejfl едиб JaaHp ки, «Ру-си1анын гапысы харичи саЬибкарлыг учун ачыгдыр, бурад капитал го1улмасы. ишкузар фэаллыг вэ элдэ мэнфээтин апарылмасы учун лазыми Ь\г>ги 1арадылыр*. СилаИы таНаил вармок барада Ху Ростан му вагготи Ьакумотинмн телебини Гамсахурдиа тароф* дарларынын |вриде |етирмамесимэ бахма|араг, бир-бнринэ гаршы дуран тарафлар арасында на-ниш силаНлы тоггушмалар га|да алынмамышДыр. Республиканын JeHH рэЬбэрли]инэ ]ахын олан ^ бэтэрдэн РИТА мухбиринэ мэ лум олмушдур КИ, М\на гишэни динч ]олла арадан галдырмаг ]олларынын ахтары- ШЫ ДьаэГнеДмэРнбэлэрдэн алынан мэ лумата керэ. Звиад Гамсахурдиа Курчустан эразисиндэдир вэ Сухуми 1ахын лыгында кизлэнмишдир.    гом Чурбэчур ша]иэлэр кэзди1инэ ÖaxMaJapar, Звиад Га -сахурдианын ва аилэсинин Парада олдуглары барэдэ Грозныда эввэлки кими рэсми мэ лумат ]охд^ р. Ихрач вделан тобни газ учун ЧРусм|а Туркмо-нистана дун|а гн|матларн узре вал|ута нл» harr в« Туркмэнистандан P>’CHja Фeдepacиjacынa вэ их оача тэбии газ верилмэси Ьаггында сазишдэ нэзэрдэ ту tv тмушдур. Туркмэнистан Ьекумэти баишысынын муави-2. вРСу55ов демишдир: ситэсилэ Руси]а нхрачын умуми Ьэчминдэ Т> Р^9 танын najbi Ьесабына 1992‘чи илдэ бизэ 11.28 милорд кубметр тэбии газын сэрбэст конверси]а едилэн вал]> илэ Ьаггыны едэ1эчэкдир. МОСКВА. Манеж ме]даяы. Ьекумэтии гн1мэтяэри лн-бераллашдырмасы cHjacam эле1Ькиэ митинг кечирнлир. ByJypye* ИУ01 вД*™1 биР кн л or рам колбаса 500 манат. Инаныласы де)ял, ам. ма факт дыр. Кяняессин мэш-hyp рекордлар китабына да-хил етмэк олар. Ьэлэляк... L fasest/ fpATMwawi С/Л- Mi ВЕРТОЛЮТДАН ДА ЬЭМЛЭ ЕДИРЛЭР Республиканын Ьугуг му Ьафизэ органлары Ёрмэнис-танла сэрЬэд]аны ра1онларда JamaJaH динч сакинлэрин му-дафиэси учун бутун тэдбир-лэри керурлэр. Лакин Japar-лылар сакитлэшмэк билмир-лэр. Онлар Лачын paJoHyn-да узун сурмэ1эн сакитли1и 1енидэн позмушлар. JaHBa-рын 21-дэ Ермэнистанын Ко-рус pajoHy тэрафдэн Атот-лан вэ Ьачылар кэндлэри атэшэ тутулмушдур. Тэлэфат 1охдур. JaHBapbiH 22-дэ ахшам та-нынма нишанлары олма]ан вертол1отдан Атдам pajony-нун Папрэвэнд кэнди 1ахын-лытында милли ордунун пос-туна Ьэмлэ едалмишдир. Ja-ралананлар вардыр. Шуша pajoHyHyH кэндлэри- нэ ермэни 1араглыларын Ьэмлэлэри бир кун дэ олсун ара вермир. Ланварын 22-дэ Ге1балы кэнди 1араглыларын басгын oöJeKTH олмуш-дур. Ьэмлэ дэф олунаркэн 1ерли милис эмэкдашы Japa-ланмышдыр. Бир кун эввэл ермэни 1араглыларын Атдам paJoHynyH Хыдырлы кэнди-нэ басгыны нэтичэсиндэ Jep-ли сакин Ьэсэн Садыгов Ьэлак олмушдур. Ермэни ]араглы-ларын Чинли кэндинэ басгыны исэ чобан Баллы Нэ-сировун Ьэлак олмасына сэ-бэб олмушдур. Керулмуш тэдбирлэр нэтичэсиндэ бутун Ьэмлэлэр дэф едилмншдир. Азэрба1чаи Республикасы Дожили Ишлэр Назирли]и- щя мэтбуат хндмэти. иэ дэ догмаларыны . раЬат ¿ашамага rojyp. Исма1ыл исэ бир белук кулфэтлэ »..аштата гэсэбэсиндэ гоЬум евиндэ галыр. Догрусу, ону гынамаг да олмаз. АллаЬ елэмэсин. бир дэ эввэлки Ьадисэ баш версэ ушагларын кун-кузэраны нечэ олар?! . Аилэ мунагишэеиндэ эх-лааги вэ Ьугуги бахымдан Чэбра1ылын тэкчэ кунаЬкар де1ил. Ьэм дэ MHHaJöTKap ол. дугХ шэксиздир. Денэ-де-нэ тэкрар олунан дава.да. лаш кестэрир ки. онларын артыг бир дам алтында ja-шамасы ^ри-мумкувдур. Нечэ де]эрлэр. гардашын биринин гэлби }ара, дикэри-нин нииэти rapa. Бу ачы Ьэгигэти Бинэгэди pajo-нунда Ьугуг-муЬафизэ иш_ чилэриндэн тутмйпц, йчра Ьакими1)этинин башчысы-Ьамы билир. Вас он_ надэк да гъта hhJo роЬум-гоншу буча- I (СЫТЫНЫб сыхьжты илэ 1аша1ан бир аилэни догма очагына га1тармаг учун ЭЯЭ™ "bmi "SÄ. БНЗИМ ДО КУПОНУМУЗ ОЯАЧАГ? «Тахта* совет манатынь|н кун-кундэн Ьермэтдэн вэ гиЬ мэтдэн душду]уну субут етмэк учун нэ игтисадчы, нэ дэ малиЦэ ишчиси олмаг ла-зым де]ил. Ги1мэтлэрин ли-бераллашдырылмасы баш-ланандан сонра дукан-базар-ларымызда мэЬсулларын 1уксэк ги1мэтлэри гаршы-сында Ьеч бир эмэк Ьаггы-нын    таб кэтйрмэ1эчэ1инин Ьэр кун шаЬиди олуруг. Мухтэлиф елкэлэрдэ ин-фл1аси1анын гаршысыны ал-матын мух?элиф 1оллары вар.    Датылан Иттифагын кечмиш республикалары да артыг бу саЬэдэ конкрет тэдбирлэр Ьэ]ата кечирирлэр. Мэсэлэн. «Аргументы и факты* гэзети хэбэр верир ки, Укра1нада «совет манаты» езунун сон кунлэрини 1аша-1ыр.    Феврал а1ында онун рес публика да Ьэрэкэти баша чатыр. Ьэлэлик исэ манат-ла купонлар паралел фэали]-¡этдэдир. Икинчи1э даЬа 1уксэк ги1мэт верилир: онларын курсу 10:1 нисбэтиндэ- дир. - и Гээетин 1ено Ьэмин немрэ-дэ }аздытына керэ. кечмиш Иттифагын эразисиндэ ин- ди 270 мил Jap д манат натд пул вар (эскиназ вэ дэмир пуллар). Мараглыдыр ки. тэкчэ 1991-чи илдэ девриJja-Ja 130.5 мшОард манат пут бурахылыб. Лакин пул ма-шыны да1анмаг билмир. Дев-pHjJaJa 200 вэ 500 манат-лыг эскиназлар да да хил олуб. 1000 манатлыг эскиназлар исэ бу ajflaH деври]-JaJa бурахылачаг. Бутун бунлара бахмар!-раг натд пул чатышмыр вэ бу саЬэдэ кэркинли1и арадан галдырмаг учун Pycnja-нын мэркэзи банкы Руси)а вэтэндашлары учун пул илэ бэрабэр Ьэчмдэ кетурулэчэк 60 mh.tJoh чеки дэ девриП^ ja бурахматы нэзэрдэ тутур. Ил к бахышдан адама елэ кэлир ки. бутуцбунларын рес-пуоликамыза вэ бизэ нэ ис-ти. cojyry? Мухбиримиз нараЬатчылы-га эсас олуб-олмадытыны aj-дынлашдырмаг вэ Ьамыны душундурэн суаллара чаваб алмаг мэгсэди илэ республика малиЦэ назиринин биринчи муавини Тофиг hycejHOB-ла керушуб сеЬбэт етмнш-дир. -а- СЭЬИФЭ 2 ;