Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.19+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, January 23, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.19+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - January 23, 1992, Baku, Azerbaijan XAJir r0^ETH M CMjactf noprper He M ff MaH aVT KPAaAM it •MTce-npejMAeHTM A. PytcKoj 6y c«i‘ 1 fiépiv MyxéwpwMMS H. >KejiHopo«ala AejapnaM hhak-I NN hamifMNlj^cNSr naKHH aA^w-caMm»i aasMCpacMHK Ha-] jtpAi tytypAy-    OMaapwH    cah6aTn    a®    6yHA*** éamaAMi’ — JeJiTCMHHH npeaHACMT . B9 6am HaSHp B93H4>MapHHM I — Sy Kyir caa esyHYSAaH fMiautt&imaaMii? — Hrttt» 6aui BCpaH haAH* c»ndpii8‘ paawüiaaiiMar a;iMar-jiMPÄWp. Mnwjioiuiapjia aAaMW AMAeHMHJiRj» JyBapJiaTMaFbi-MbisJia óapbnuisiar oJiMaa. Be->YK JeHHAa*wyp>«aJ2W3K 6h3A9 20 MHAJOH aAaM JoxcyAJiyr GaöRlJöGHHÄa JauiaJbipÄb*. 6y : Kyw hg» öeAanapM apTwr 100 i MiMpati H»(t)3pÄHp. — he*r KYHaha öaTwwcbi-' MfaiaMfai? — Msw axbi BypyuiMyuiaM. f ^)Vui ayI**9CHHh 6acMwiuaM. ’ By AalTiuaTAHp. — CHjacarm ÄY3 »Aasi oaa 6RA9pM07 — CHjacaTMHHHH öyTYH ra-óMAHjJaTH eA0 oHyH AY3 aAaM oAapar raAMacbiHAaAwp. Hox ßaxT Me’ToÖapjiHK. aAHR9Ha6- Abir AY3<^YJa Ta’cHp KecxapHp. 9k9p bb’a BepMHcaHca. oHAa C63YHYH jHjaCH OJI. — Bac hhäh Hwa? — Hhah 6H3A9 AeMOKpaxH-ja Jox. a«apxHjaAbip. Meh-KöM haKHMHjJax, ranyH haKH-MHjjBXH npOCeCHHA9H JaH 0X9-p9K AHKxaxypaAaH AeMOKpa* XHjaJa MeHM9K OAMaa. Byna Kepe Aa hhah 6h3 9H öajarbi b9 X9hpH(}) oJiyHMym AHKxa-xypaja — kyh9 AHKxaxypacbi-Ha B9 KYH9 -IHAepAapHHHH AHKxaxypaCbiHa K9J1h6 HbixMW- uibir... — AaeKcaHAP Babahmmpo-bhh, CM3 raHyHyH haiwMHjJa-TRII9 6ca ÖaraaJaH habbahct-CHBH3. TapHXH xaibipAaJbiH — aXbi 6h3ä3 hcH BaxT hyryra hepM9T roJyAMaJbi6. Ch3 hc9 HCt9jHpCMHH3 KH, 6y KeHCTHK hHCC HKH HA9 JapaHCbIH. HH-AM <iaBa6 BepHH: PycnJaAa pe-&A haKMMHj]9T KHMHH 9AHHAa* AHP    Ma(|)HjaHbiH,    hapöH canaje KOMOAeKCHHHH, Joxca AeMORpaTAapuH? 0K9P napxHja eayHAa hhxh- MaHjjaXH 6HpA9LUAHpH6C9. hei OHyH Y3BA9PHH9 hepM9XCH3AHK japaMaa! BoAiueBH3MA3H neo-60AlUeBH3M9 0HpM9 aAAWM-Abip. AcMOKpaxHja xaAXbiH ha-KHMHjj9XH AeM9KAHp. KaAHH 6A9 eA9K KH. 6y AorpyAan Aa XaAFblH haKHMHjjaXH OACyH, óYpoKpaxAapbiH haKHMHjjaxH jox. lUahapHH. BHAajoxHH, pecnyöAHKaHbiH. PycHja a©b-A9XHHHH X939 JapaHMblUJ HAa-paexMa cxpyKxypAapbi Kehna-A9KHA9pAaH H9 HA9 CCHHAHp? hen H9 HA9, A0Bh9HH A9jH* UIH6A9P. B9CCaAaM. — hapÖH C9HaJe KOMHAeK-CHHHH haKHMHjjaXH 60LU Luej-AHp. Ma(})HjaHbiAbirAa 6h3hm 6yXYH h0KyM9XAop. Y^yMHj-J9TA9 hen H9jH HAapa exMaJan hhahkh henyMax Aa MyraccHp AHp. ÌBH3HMKH hOKyMOX jOX. (})apMaHAap eepan ÖypoAyp). haMM MHHaJaxKapAwrAa My^a-pH3aA0H AaHbiuibip. aMMa hen khm hen Ha exMHp. Bh3 aAaM-Aapa aMaAAH-öaiuAbi rajrw KOCxapaHAa MHHajajXKapAbir aaaAanar. Kepyn yiuarAapwH •xapöMjacHHa Ha raAap aa Ba* cawx ajpbiAbip. haAÓyKH sh-HaJaxKap-ihir KaHHAapAa xh-AaAdHbip. Bhp xarayAa öaxbiH. ÓHP Aa ujaABapbiH. ajarraöbi-HbiH B9 naAXapbiH rHjMaxHHa. CpahHUiaAHK. HapK0ÓH3HeC. MehxaKHpAHK. pcKex... ßypa-Aan Aoryp. By KYH 6h3HM peaA haKH-MHjJaXHMH3 jOXAyP- haKHMHj-jax ranyHAap. 4)apMaHAap je-pHHD JeXHpHAaHAa OAyp. Oh-Aapaca hhah hen wahoA ro-JaH JoxAyp. — EmHIMHUiaM KH, CH3H Ì haKHMHjJaTA0H yaar.iauiAw* pbi6Aap. ÄorpyAyp? — Man e’aaMHjJaxa KeAan-Aa HCAahaxAapbiH KeAHUJHHa Haaapax y*íYH JapaAW-'TMbiiu KOMHxaAapHH AeM0K oAap ha-Mbicbi npeanAGHXHH cfiapwaHbi HAa AaFB eAHAHÓ! — CeHKHraCafbi MySapH-3aA3 Tapa<})AapAapbiHiii3biH ca-CM Aä3bIM KaAAHjHHa KOp» CH3A9H «HCTH(|)8Aa CAHBAHJH-HH» B3 CMjacH öaxumAapiii. Hbl3bl H93apa aAMaABH BHXCe-npeaHACHT Ba3H<|)acHHa hbmh- 39A BepHAAHjHHH3H KyMaH eAHpCHHH3MH? — By. 4?ap3HjjaAHp. BaA-Ka A0 aAaAaxcH3 c|)ap3HjJaAHp. BopHC HHKOAaJeBHH 6eAa öHp rapap raöyA eA0HAa MaMHjJax-AaKH AajHUJHKAHKAapa MaHHM M0BrejHM «AeM0«P3THHecKaja PoCCHja»HbIHKbIHAaH XejAH (hapFAaHHpAH. Man apAWMbiA-AbiFbi xouiAajaH aAaMaM. «By KOMMyHHCXAap» 6apaA0 Hca MbIFbip-ÖaFbip caAMaFbl (6aAK3 oHAapbi Mapca k0myP0k?) ccb-MHpaM. Bac 6h3 eayMya hap-AaH MejAana HbixMwuibir? Ba -3HAapH haxxa MapKCH3M-Ae-HHHH3MAaH ;:^pc Aa AejHÓAap. 03YMY3 HOXnapXHjaAWAblFAaH AaHbiuibipwr, eAa opaAasa Aa KOMMyHHcx napxHjacbiHbi ra-AaxaH eAHpHK. — Ch3h wapA cHjacaTHH hecaö cAHpAap: caMHMH, hac-cac aABMCbiHbia Ba 4>hhmp-AamAHjHHH3H 0 AarHFa yaa Ae* jHpCHH|13. CH3HH AOJYUI «O* maHAHpAHjH HCTe’AaAUHb£3 CH-JacaXMH KHMH KapajHHH3 OAyp-My? — Man hcM Baxx aaxbBH-AblFAa HpaAH aXbIAMbipaM. TaijapaHHAopHH hox jaxiiibi npi^HicHnH Bap: aBBaA>ia aY-iiJYHMaK. coHpa hui KepMOK. — Cima, ropóanoByH acac cahBH HaA^AMp? — JyMujarAbiFbi. Ha raAap MaAbiiucaH A3» ha Mbl ja xoui KOAa óHAMaacoH. JaA. Hbi3 ranyna Ba KOHCxHxycH-jaja XOUI KaAMOK AaabiMAbip. Pop6a40ByH CahBH. haM Aa OHAaAbip kh, c03AaKH je-HHAatHxypMa aMaAAa óyxyn AYHjanbiH    hecaöAauiAbiFbi 6h>P AÖBAaXHH AaFblAMaCbl HAa HaxHMaAaHAH. Hhah 6h33 jaAHbi3 AHAaiHMajH fiasapaH «óauaH» oAKacH khmh 6a-XbipAap. Bhp 3añHX khmh Mau öyHAaH BxpY- xiwaAox mokh. paM. HahaHK chxHjaxAapbi-MbI3 OAa-OAa KHMHHCa 6H39 aMbiHAaH oAMaMaK xaxHpKHa KÍOHCepB BepMaCH ajblÖAbip. — Bac COH BaxTAap PycH-ja pahÖapAHjH haHCW öeJYW cahBAapa Joa BcpHÖ? — AA3M -MeiuoAa aaaHAa 6hp an AajaHbip ua haHCbi coMXH Hca «xyxMara» Man axbip. Bh3Hm hapa kcaho mw-xaMaFMMbMWH cxpaxeKHja-cbi eAa haMHH caMXAo öar-AblAbip. KaAHH    »'iaaapa kcmhaao oAatroAHP    HCAahaxAapa ho-, 3ap. caAar. Hhah rHjMaxAa- pHH AHöepaAAauiAwpbiAMacbi 6aui BepHÖ, aMMa MyaccHca-AapHH 9R (haH3H AÖBAaXHHAHp. 9kop xopnaFbiH hen oa-Maca 50 4^aH3H aAaMAapbiu xycycH MYAKHjjaiHHa kch-MajHfk'a FHjMaxAapHH AH6e. paAAaiiiMacbf Hesa 6aiii xyxa ÖHAap? 'YciaAHK ’ anaMAap lia M0H3MA aAblÖAap. H,1 MY-accHca. Ha cahM. Ha Aa mck. By hoKyMax «aj MaMaax. ua ejÖH Bap. 6hp 33 Aa a«3Yh. roj 6hp A9fh0 A3 öahaAbiFAa 6oFa3biHbi.3bi Y"3aK. coupa 6HAHPCHHH3 CH.3HHMYH HCMa Jaxujbi oAaMar» AejaH oavHAaH aBBaAKH heKywaxAapAaH hen Ha HAa (jiaprAOHMHp. Bua jcna Aa hap iiieja ao^YPY«» ^^3-MHH «jaXllIbI»HbI HCO KOpMY* PYK KH. KOpMYPY«- Bhp 6axbfH. Ma;i Kaxup-MaK YMYH 03 caphaAAapHHH aM3H TyphhJ;) hcmo arbiAAbi hapaKax exAH. Bhihm cahH6-KapAapbiH Hca Ha nepcneK-XHBAapH Bap. Ha Aa Kyaouix-AapH. — /ieAHjHHHaa Kepe«, ck3 JCATCHHa HHBHbipCiiiHblS, OHyH arpai^biHAaicbiAapa Hca Jox. BM3 hecaö. CAHpcHHtía kh, npéaHACHTHH xaxaAapwHAa OHyìì aTpa«}>braAaKiiiAap my-raccRpAHp. JlaKHH ÖeAa ÖHp mej KeHWHmAa oAyö. Cxa-ÄHH aa OHyH axpa^ibiHAaKbi-AapABH C03 AYHi3HAa A3 6c-Aa AejHpAHAap. hap Kac KHMH .leAXCH-HHH Aa XejAH HOFCaHbl Bap. A.MMa M3H OHyH BHMAaHAbl oAMaFbiHa HHaHbipaM. 9mh_ HaM KH. OHyH YP3jHHH 40X iiiej aFpbiAbip. 9cac HorcaHw Hca OAyp KH. 6a’30H Aan KyK-Aa xeaxpwHAaKbi khmh khm-AopHHca oHy HAapa exMacHHa HMKan Bepnp. IlpesHAeHX raHyH caeHjjocHHAa flypwa-AbiAwp. YcxaAHK, OHyH 03 ohAacHHa 6y raAap BasHiJia K0XYPAYJY öhp BaxxAa... ÖHpAamAHpMecRHa Hexa öa xupcbiHbia? — Manna o. öyna nahar roA rojyö. BopHC HHKOAa-, jeBHM 6Hx»pa öHAMojanejH. raAep huih 63 ehAöCHHa ko- | xypY^. By kyh owyH haKHMHj-JaxK joxAyp. haMHH haKHMHjjaxH MYAHpHjj-axAap copyo-Aap. ripesHAeHXHH apxacbiH-Aa haKHMHjjaxH ahah6-co-K9H 6y MYP cxpyKxypAap ja-paxMar OAMaa. BypöyAHC Hca 6y HuiAa Aan raöaxa kcaho. ^ linapaAapHH. AenapxaMenx- ' AapKH, KOMHXaAapHH, KOMHC-CHjaAapwH my0AAh4)H oayP- — 9Kap PycHja heRywaiH- j m CII3 JapaTMaJibi OAcajAbi. Kbi3, KHMAapa yctyhayk Be. papAHHHS? — Man napxnja Mancy- i 6H>jaxHHa MahaA rojMasAbiM. | AAaMAapbi axAbma ea ajbir-AbiFbiHa Kepa rwjMaxAaHAH- , papAHM. JaBAHHCKHHH    h©- HyMaxa AaxHA eAapÄ**''^- “ | o. 4 — 5 KeAHUI HpaAHHH I AYiüYHMajH Öanapbip. AeAHK- ^ na anbir aAaMAwp ea neu-; XAMeHAHp (03 nporpaMbi Ken- j MajaHAa Hcxe’4)a bcpmhuiah). i raiAapw. llIoxwH A0    HO-    ' xypapAHM. Baui H33Hp aa-1 3H4)acHHa Hca xahAHAH 6a-napan. HAapa öAaMbiHbi lo’-! jHH eAapAHM. MacaAaH. Pw- . >KOBy. ja Aa CsjaxocAaB Ojo-AopoBy. — Bhp A9(|>a AeMHmAHHHS KH, HxiH(|}arbiH AaFWAMacw-1 Ha xapa4>Aap nbixaHAap Py- | cHjaHbiH Aa AaFbiAWiacbiHa na-; AumanaFAap. Ch3 HajH Ha- ‘ 3apAa xyiypAyHya? — Axbip eaxTAap ha.Mbi MWFbipbipAbi:    «MapKaa ahk-xaxypa AeMaKAHp!» JlaKHH MapKaa AHKxaxyipacbiHbi Aa-FbiTMar HaMHHa aöba9XH Aa-FbixMara AajapAHMH? Ba Hajo K0pa Aa hhah. PycHja j MapKiY3HHAaH 'jaxa rypxap-Mar Y'^Y« PycHjaHbi AaFbix-: MacbiHAap? — M^B.Ja CH3HH MYHa- ^ CHÖaxHHHS? KepYHYP hhah , xapHx norpa(t)HjaJa AHpaHHÖ. { - By ropxyAy iipeaHAcux «ojyHAapw» iiHc rypiapa ^ 6nAap. raHyHcy3AyrAaH oAa- | A'aTCH3AHK TOpajHp. M^B-•HHH Mox 'lOKanajHHa (ceh-6ax AeKaöpbiH 25-Aa OAyö — peA.), haHCbica cyeepeH a©b- j AaxAa HOBÖaxH $YpepHH ko. i ah6 «fHa y*>Ym MAB-Aa oAMaAbija.M? Ty'HYPYM ona» ‘ ACMajanajHHa uiyöhaw eap. ' — Hhah JleHHH hhc ces. ! AapAa aHbiAup. Ch3 ab SH3HM 6aAÖaxxAHjHinH3Aa OHy KYHahKap 6hahpchhh3?    j >QpHexHaHAhiFa Kopa. , oy. KYHahAMp. AAAah xa-XHpwHa. oHa xoxyHMajbiH. o BaxTAaH 70 ha KeMH6. oy HAAap ap3HHAa 6aiiira hajai rypMar oAapAW. Hhah Aa I 'hoHeKKepAi«H janbHiJbi6Aap. j O ronaAa Aa hihhhhb oA.via-cbiH. O haMHH CHcxeMAa ja_ uiaMhiiuAbi!    I --- Ch3Hh    ccbahJhhh3 axa. I Aap C03Y? — .IY3 oam. 6hp 6hm Ja Aa PoroA AejaH khmh -«PycHjaHbiH HKH 6aAacw nap — joAAap bu axMarAap ». — Ch3 rapaöap npoÖAe. MHHH Hena haAA eaapAHHH3? — .Man OHyH öoJYMacHna i joA Bcp.Ma iAHM. PaxHijai I KOi'.TapMaKA3H raTHjjax('H3- . AH jo HHC6olTOH 33 HTKH TO. | pajHp.    ' — Ch3HH 6aXXMHH3 KaXH- ' pHp, ja Jox? -- BaXXHM KaXHpHp. 3.3-33 aaaM xanbi.iap kh. hkh Aa£j)a paKCXAa BypyAcyH. aMMa cax raACbiH. — MaauibiHbis Ha raAap-AHp? BHXce-iipe3HA€HTHH Maa-Uibi haADAHK 3.200 MaHaxAwp. — AjAa 340 MaHara ao. ABHa ÖHAapAHHHSMH? MaaiiibiMbi aAaHAa eay-MY Hapahax hwcc eAHpaM. «Cya*. «HepaK» MaFasaAa. pbiHAaKW HOBÖaAapH Kepan. Aa Hca Aan xananax naKHp»M. AXbl 6H3 CenHAMHUIHK KH. na.Maaxa KeMaK eAaK. 6ac ac-AHHAa Hena oAyp? — Hhah CH3 HejAajHpcH. UH3? — ripeaHAeHXHH capaHna.M-AapbfHbl K03A0jHpaM. «ApryMCHTU h ifiaKTbi», Ms 2. hacp0Tnnnap roBYiuAHAr «BexaH»    nauMHjjaxHHHH HaxMWBaH uie’6acH xapnnAa jauiaJaH haMBaxaHAapHMH3Aa M»Aa»H »naraAap»H japa. AbiAMacbiHAa ÖeJYK poA oj-Hajanar. UIe’6aHHH caApH. aMaKAap »ypHaAHCx BahHA BaFbipoB C0h6ax ^MaHU Ae-Ah: — Ma’AyMAyp kh. xHKaHAbi M»({)THAAap ÖHp XaAFbl HKH-Ja öeAYÖ, rapAaui öanbiAaH. aH«r ÖaAaflaH ajpw AYOJYÖ. lOBOJny hakh AeKaöpbiHAa HpaH HcAaw PecnyöAHKachi HAa HaxMbiBaH - Myxxap Pec-nyÖAHKacbi apactrfHAa KeAHui-KaAHUiHH    öauiAaHMacM Ha raAap hacpexAHAapH. napna-AaHMfaiui    aiwiaAapH. rohyM- |rapAamAaJ)bi ^HpH.ÖHprtHa roByuiAypÄy. CaAaAouiAHpHA. MHui KCAHui-KaAHuiHH FajAaja caAbiHMacbi HpaH A3 Hax-HMBaH apacbiHAa HrxHcaAH Ba MaAaHH aAarsAapHH. cap-hoAjaHbi xHnapaxiffl kchhui-AOTMacHHa Aa öejy« xa’cHp KecxapAH. HaxnbiBaHMH TypKHjaJa nw-xbnu joAy«yH acacbi rojyA- MyuiAyp. CaAapaKÄa A^3 najbi «y3»P*™ä0 MYBarraTO KepnyHYH HCXH^wiAaJa sepHA-MacH HaxnuBaHAbiAapbiH sa o xajAA JauiajaH xypK rap-AauiAapbiMbi3bHi 6ejYK ce-BHHMHHa caöaö oAniyuiAyP-J^eMaAH. HAK aAAblMAap aiblA-MMuiAbip. KepnyAap haawp OAaHABH coHpa aAaraAapH-MH3 Aaha Aa apxanar. Myxxap pecnyóAHKa Aah MenAHCHHi«    rapapw    ha» HaxMbiBaHbiH    apaaHCH    aaaA HTXHcaAH. Ba caphaAjaHbi xh-napax 3o»acbi    b’aeh    caha- MHUIAHP. haawpAa öy warcaAAa HFXHcaAH KOHcencHja    ha- 3bipAaHbip. ByHyHAa aAaraAap naMBjJaxHH HaxnwBaH uio-öacH roHUjy HpaHbiH sa Typ-KHjaHHH MaAaHHjjax Map-Ka3A8pH HAa »MdKAaUlAblFbi NenifuiAaHAHpMaK, xapn^€ÄO famajaH HaxnbfBaHAUAapAa aAaroAapH MehKaMAaHAHpMaK d)ilKpHHAaAHp. ^    CapAiP aJlHJEB, «Xajir ra3eTH»iini MYXÖRpR. TOPnÁr B0 MYJ1KMJJ0T CM3I4H B0 0BJlAflJ1APblHbl3blH K0/I0*^0JI4 YHYH PEAXI T0’MMHATAblP. EHEPXM EhTMJATBAPbl MC0 LLIY5h0CM3 BAJlJyTA M0HB0JMflMP. PecnyöJiMKa MvAKujjaT b» Ehcpìkm EhxiijaTJiapbi BMp-)Kacbi 1992-**im mji jaHBapwH 27-a^h oa cahMJiapMH» anbir aöyHa e’naH eAMp^ 5np C0hMMH HOMHHa/1    ^    MViH MBHaTAblp ä6vh0 6i4P aj AaeaM Jy3 cehMMH cahMÓMHS HOMMHa/1 Aejap acacwrina öpoKep jepM a/iwar hYry v sepManp. PecnyÖAMKa MyxiKMijaT aa Eh6P>km EhmjaTAapbi BwpjKacbi: jaujajbiLU eB/iapMHUH, oxar-jiapbiH, Topnar caha/iapuHUH, THMapai Ba caHaje o6]eKT/ia-pMHMH 03a/l/iaUJAHpH/1MaCHHa japAbiM GTMaK; Hect)T, Hect)T Mahcy/ioapbi Ba AUKap eHGpJKn enTMjaiRapbi una TMMapar y^Yh eahnA 6np->Ka apasMCM japaiMar; 0MTaa-xaMMa/i ehTnjaTnapbi BB rnjMaT/lM KaFbl3Jiap/ia MYX-la/iMCl) aMaRujjai/iap AeMax-AHp. BMp)KaHbiH HHsaMHaMa (l)OHAy 50 mmjiJoh MaHaxAbip Bmshm ÓMpxaHbiH cahMAapHHM ajiMar capMajaHMH e’Tn6apAU aa yAyuiay rojynyujy AewaKAwp! dJypcaTM aAASH öypaxMajuHü VHBaHbiMbis: EaKbi LijahapM, h.S.TaFbijee Kv^acvi 10. TeAe4)0HAap: 93-81-28, 93-95-91, 93-81-51 cPaKc: 93-98-91 TdiuKHAar komht»cm. TOPnAFA TAlblAblUJ (9BBaAH 1-nH cahH^aAO) M0K HcxajaHAapAHp. JlaKHH 6hp cbipa xacappY4>aTAapAa 6y Hiiia MaHenHAHK xepaA9H-Aop. OHa haeaccHa janaiuaH-.lap A0 Bap. Ba’3HÄapH haAa A0 Kena-KYHAY3 xopnarAa aA-AouiaHAapH 03 HxaaxHHAa cax-AaMara. ©.iyhash acbiAU ex-M0ja naAbiuibip. BeAaAapH hHCC eAHpAap kh.» koaackxmb Hnapa xaxöHr oAyHAyrABH CüHpa aBBaAKH aMHpAHjH HXH-panaKAap. KoAxoanyHyn ra-aaHnbiHa opxar oAaHAap ab apaABH MMxanar. Bnp <})hkhp BepHH: haaupAa pajoHAa koa-xoanyHyH hecaÓbiHa 1270 Ha-(hap Maaui aAup. Khmahp oHAap? Caha arpoHOMAapw. caha 300xexHHKAapH, 6ajxap haKHMAap. AoFpyayP* haMHH MYxaxaccHCAap K0AX03Aapa 6y KYH hasa-cy khmh AaawM-Ablp. JlaKHH hap K0AX03Aa 10 — 12 caha arpoHOMy cax-AaMara ehxHjan eapMW? Jax-lubi km. arpoKOMÖHHaxwH pah-óapAapH «aK8HA0 jox, öHnaH-Aa jox. jej8HA0 opxar rapAaui »Aapw xacappY^axbiH an MYXxaAH(}) HuiAapHHa naA6 CAHpAap:    roj oh Aap ab jep uiyMAacbiH. MBA-rapaja 6ax-CWH, XaXbIA ÖHMCHH, HaMÖblF jWFCblH. KHpoB aAbiHa KOAXoayH ra-paMaA cJjepMacbiHAa bah xah-CHAAH 300XeXHHK    Jy- cH()K>Ba HAa cehöax saMaHW ©jpaHAHM KH, cahap caax A©paA0H map rapwmaHaAaK c}>epMaAa oAyp. Yn Kepna ymarbi oAMacuna ÖaxMajapar haM A3 carbMbiAbirAa Mam- ryAAyp.    . — Hh oAcyH km, aAH xah-CHAAH MYxaxaccHcaii, — AC' jHp. — Hhah eAa ÖHp Baxx KaAHö KH. xaKna KecxapHm eepMaKAa M»c»Aa haAA oAyH- Myp. Hox Baxx ManÖyp OAyÖ 6em jamAw ymarbiMw ab öy-pa KaxHpHpaM. haM <t)epMa-HbiH HmH jaxmw kcahp. haM AO AOAaHWUlWFblM HHcÖaxaH AY38AHP. MyxaxaccHCAap hecaoAa-jbiöAap KH. pajoH HFXHCaAHj-jaxbiHbi jaAHbi3 xacappYl»* xbiH óyxYH cahaAapHHH Hnapa YcyAyHa KenHpMaKAa AHp-naAXM8K OAap. — hap ÖHp KopaHÖojAy 03YHA0H 6amra hkh-yh bab-Mbi AOABHAbipMarw ÖanapME-AWAbip. — Aeja pajoH Hnpa haKHMHjjaXHHHH öamMbicbi Hp-maA 9AHjeB raxHjjaxAa 6ha-AHpHp. — JaAHbi3 ÖeAa OAap-ca 6h3 jaxbiH eaxxAapAa babm-AapbiH ehxHjanAapMHbi eAaja* pHK. EjHH ÄMaHAa jaxmbi HAa uHCH cenMajH ÖanapMaAbi-jwr. 9M8jHH xamKHAHHfla Ba OHyH rHjM8XAaHAHpHAMaCHHÄ0 HAAap 6oJy ejHHAHja joA Be-PHAHÖ. Ba’3H xacappY<t>aT pahöapAapH nox saxx , Haaa-paxA8H yaar oAyöAap. japaH--Mwm BaaHjjax y**YH hecaöax BepMajHÖAap. AorpyABH AB. Hena oAa 6h-Aap KH, HAHH »BBdAHHAa MY*' x8Ah4> Ba’AAap BcpaH koaxos caApH MaraM naxaHfla mhh ÖHp öahaHa hab jaxacuHU rhipara naKCHH? Axm khm HHauap kh, KHpOB BAUHa K0AX03AB 24 xoh aB»3HHa Byp-Tyt 300 kh-AorpaM xapaeaa JCTHmARpH-AHÖ? «Ill9<l)»r» KOAXoay ä6B-Aaxa 50 tom aBasHHa Japhi« XOH xapaBaa caxMÖ. M. KapH-MOB BAUHB. HaCHMH BAUHB xo3AapbUf pahöapAapH maxcH xacappY4>BTAapAa aobJ^ox xa-  .-.MM I    *    /«O.. CappY4>BXblHbl «AOjHmHK’ CB AbrÖABp». KOAxoanyAapbiH — ^--- 33HjjaxAa jexHmAHpAHKAapH MahcyAy nMXAam CAHÖAap. JarHH KH. pajoH npoKypopAy-ry HmxahAbi pahöapAapH Ken-xe3 AHHAHpanaK. K. MapKC aAbiHa. XaraHH aAbiHa. TbiabiA hanbiAbi K0AX03AapbiHAa a©b-Aaxa ÖMp KHAorpaM ÖeAa xa-pea3 acaxhiAMaMacbi Aa myö- ha Aorypyp- Bhp CHpa xacappY<t>ax pahöapAapH ÖeAa ÖHp BasHjjaxH cyjyH naxbimMaMacbi HAa Hsah CAHpAap. ÄorpyAaH Aa Ko-paHÖojyH aH ÖejYK AapAR^y AapAHAHp. Jyxapw rapaöar. Tapxap KaHaAAapbiHAaH, Fapa KopaH najbiHAaH xacappY<l>aT* Aapa KaAaH cyjyH lea-xea Ka-cHAMacH. apre3HaH ryjyAapw-HblH ÖaXbIMCbI3Abir Y3YHA3H AajaHMacM ÖejyH naxHHAHKAap japaAbip. haawpAa 650 apxe-3HaH ryjycyHAaH 75    (})aH3H 15 — 20 HAAHp KH. HCTHCMap oAyHyp. OHAapHH ÖHp‘ noxy 0MPYHY öama Bypyö. Aah eACKipHK ranaHMacbi Haxana-CHHA0 öa'aaH oHAapna ryjy cy eepMHp. TpaHC«|)opMaTopAap Yhyh capFW rypryAapbi na-xfaimMiiip. JeHH raabUiaH ryjy*, Aap ajAapJia HiuAaMHp. Ke-naH HA raaMAMfaim ryjy/»pbiH japuABH Hoxy TpaHC<t)opMa-TopjiapbiH oAMaMacu y^YHA^ haJia A3 Huia caAbiRiiajHÖ. HHKHUia({) eiAHpHaK MyNKYH AejHA. AMMa eAa 6hahpchhh3 cy oABHAa hap mej aY*®”®" naK? Bhp cbipa . xacappY4>®7Aap-AB anbir-amKap KeaAaH napA®* acMarAa Mam^AAypa®P* ®^®" CaAaH. «C0CHaAH3M» KOAXO- 3yHAB KcnaH ha hap HHaKA®H carbiAaH cyayh MHrAapw pajón caBHjjacHHAOH 195 khao-rpaM aa oAMymAyp- BoAKa öypaAB AB cyjyH oAMa»iacbi HaxmiacHHAa AaawMH raA®P JeM xaAapYK CAHAiiaMHm, MHA-rapa an raAMhimAwpV Xejp, 0X3H HAHH 11 ajw ap* 3HHAa K0AX03Aa aAA3 eAH-B-MHm 49.3 XOH CYA Y^YH 114 XOH. naBaH MaA-rapa Y**YH Hca 216 XOH jCM^ cap* cäha-'*    ►    jej------ Hhah p«Joh pahöapAapH ana- HaSHpAHKAapHH KeMajH K0AX03AapfalH hap ÖHpM 20 ihs ^ heKxapa jaxbiH cahaAo öocxan öHXKHAapH aKAHjH haAAa syp-xyx 33—35 xoh MahcyA aA-Aa CAHÖAap. haAÖyKH xacap-pycfoaXAapblH hap ÖHpH xa 160—180 TOH MahcyA cat-MaAfai hah, ZIcMaAH, öy koa- raAap ------ . HAa ÖHp chipa KaHAH®P®. ® nVMAaABH rhI3blA haMWAbl, XaHTapsaHA KaHAJiapHHa jera cy KaMapAapM narapAap. Ca-(phlKYPA KaHaAblHN 4 KHAO-Mexp yaaxMar HaaapAa xyry-Ayp. 9AÖaTxa. cy oAMaAaH xacap* pY«|>axi)iH hen ÖHp cahacHra MHUiAHp. HnaKAapa jcAHSAH-PHA3H ryBBaAH jeMHH MHr. Aapbl 16,1 (})aH3 aB33HH3 64.1 4)aH3 OAMymAyp. FapHÖaAHp. öac OHAa CYA haHW? BypaAa MoAAa HacpaAAHHHH nHiUHK-A3 ax ahBaAaxbi Jbab AY“íYP-M. AxyHAOB aAiraa koa-X03AB. AsapöajnaHMH 60 ha-AHjH aAblHa C0BX03A8 A? BaHAapAhir MphcyAAapMHWH HcxehcaAu. A«BAaxa caxMmw HmHHAa nHAAH HercaHAap rap. AorpyAyp. haMHH xacappY**^-AapbiH pahöapAapH. öam my* xaxaccMCAapH hhaah maRiui-A3 naaaAaHAbipbiAMbim. haxxa ÖHP noxy xyxAyrAapw AdH aaaA oAyHMyniAap. JlaKHH MacaAa öyn^Aa äb öhx-MHp. JeHH cenHAMHm pahoep* AaniH KdHAHH rajrwAapbi HAa jaiiiaMacM. japaHMum naxm mapaHXAd apaar ÖOAAyry Japax. Mara hbha oAMacbi oy kyh aH ÖamAiiina Ba3H(t>aAHp. Äa Haaapa aAMar AaabiMAMp kh. 6y pahÖapAap Aa caöah Öam-ra JepAa    Mahs    mm- xoanyAap rapiUWCbWA» neca-öax BepMara oAanaraap. Hy«* KH Aaha aBBaAKH BaxxAapAa oAAyry khmh, koaxo3 cbap« pajoH napTHja KOMHxacHHMH X8KAH(|)H aCaCMHAh CCnHAMHp. By M»« KOAxoanyABp oaAapH KepYpaap. ...KopaHÖoj naxHH ryhji®P«-HH Jauiajbip. Bhp xapo^»«®« AOPMB xopnarAt¡»iMi>i3Aa ara-Abir HAAHacMHt AYm®H epMa-HHAap. AHK®P xape^Ä®H htth-caAHjjaxAaKbi naxnuniRAap. haMHHHHH JeHH npOÖA«MA^ pajoHyH HHKHuia<J>bnia. babm-Aapbm cocHBA uiapaimDUiH laxiubiAamAupbUiMacuHa «a- HenHAHK xapaAMP. JUrkh k®" pawöojAyAap apxbir öhahwp km. KcpHja JoJ» joxAyp. A8X Öyay rwpbwmaca, eA-oöa, xopnar y^y« AorMtAbff, ca-hiiÖRapAiiir hMCCH haM ä® ÖYTYH ranaH hMCCAap« y®t8-AOMaca HaaHjiar imc oAanar. COR BBXXABp pCCnyÖAHKl* HbiH aÄaraAPP xamKHAtxAtpM Aa KopaHÖoja KeMaK arara yaaxMara ÖamAtJb^. Asap* Öajnra PecnyÖraRaciii Harap-Aap KaöHMexH wnm wm ok-xjaöp ajuHAa «KopraöoJ pa-JoHy apa3HCHHAa epMawR ryn-AypaapuM öacniHM Barine-cKHAa BaxaHAamrapa ea ^ cappY4>aTAapa AajMno aHje- Rira aperaH rMflHp«»^ xaAÖupJiapB hamiHflee * rt-pap raöyj eAi6. By «W® yJryH oraper Ka«a Teceippf-(paTU ea Opaer HaraprajH BM HtlDia xapHp.      . m9 Mexara3MAap *hWH6. rTBBara JeM Bepraeö, era mhaJoh MtRarr aecaHT pajo» HyH öYAnacHHa eerapMrao ea crap. Jlaraa mman wmaK pHMAa. RSMR arupM eopae- «aCw memaraB «Tiöei*. ;