Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - January 23, 1992, Baku, Azerbaijan tSITT LIBRARY, ШЩ| . JAMA* 1И2-М ИЛ. 4YM« АХШАМЫ. \j 11FEB1?92^ Ht M (21*401 Вемы lSlBiy ялд» го1улиутдур АЗЭРБАЛАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН HMTHMAH-CHJACH ГЭЗЕТИ Гн|мети 4# гелии. KYHYH X3&WШ •‘—•ИОНА А^яфш ИМФ »»V T ыавМчаиым иант-от танагр аф oiiiajiieaai not М^аммириммсмма Ирот рас    ■*• Ираа Ислам Ресиу«ли»сы почт.    ««Jig граф иаэарлиДОии ва АмрОДчви Pacnjrttaw^ Рюит» *зирли)ниин иумЦвидвяврл арауда_уэцин»мш эашда гоишу алкада твавфои шЛка^м тншшаф!« ва вкв давлат арасыядв вава 1*^твсяшмi ва J*M«Y Р» бигамия. rajABja салыямасыиа Ираиыя )ардыи квстврмв-си да наварда тутулур. Патрам аяыиаи дабаряара мера, A39PBAJ4AH AYHJA БИРЛШ9 ДАХИЛ ОЛУР ншгмракчаиары Оммирммиаар. «К мтааггагм ha-иу магии гамуиаар1н>1 ГарОм Шурчухгтлм Оу се- h""    оргамарами ВВаХТЯА СЭ1Т 30**W< сялиЬы )«Р« Гамсахурдиа терафдарларына вердаЦи ултиматум харнктерли тнлэбо чаваб олмушдур. Президент Иэзрэтлэринэ... «...Буну Биндирмаи маним учуй хошдур им, АБШ Иану мети Аэарва|чаны мустагнл лмяаттмн таиИыр». АБШ Пра1ндаити Ч. Бушун Аэарба|чаи Распубяикасы Прахидаити Aja» Муталяибова май-тубу бу сммрт башланыр. Белэликлэ. ДYнJaнын эн ^ук девлэтлэриндэн бири бизи бе]нэлхалг Ьугуг ^да-лары эсасында танымыш-дыр. «1адымыздадыр, Бакыда ики елкэнин — Иранын вэ Ирагын дипломатии нума- {вндэликлэри    ^радыланда юр биримиз ифтихар Ьисси кечирирдик. Бунун дэрин мэ’на дашыдыгыны — бизи таныдыгларыны, бизимлэ Ье-саблашдыгларыны, бизэ Ьер-мэт бэслэдиклэрини дэрк едирдик. Инди ДYиJaнын 70-дэн чох елквси Азэрба1чаны мустэ-гил, суверен девлэт ними рэсмэн танымышдыр. Бу си-[аЬы бе]умэкдэ давам едир. Азэрба1чаны танымыш дев-лэтлэр арасында эслиндэ бутун гитэлэри тэмсил едэн елкэлэр вардыр. Азэрба)ча-нын БМТ-дэн сонра икинчи нуфузлу бе^элхалг тэшки-лата — ислам дун}асынын эЬалиси тэхминэн 1 мш^ард 200 мил]он нэфэр олан 45 девлвтини бирлэшдирэн Ислам Конфрансы Тэшкилаты-на гвбул едилмэси дун]а бирл^инэ дахил олмагымыз )олунда санбаллы аддым олмушдур. МеЬрибан гоншулуг вэ гар-дашлыг эн'энэлэринэ садиг олан Турюф Азэрба}чанын иcтиглaлиJJ0Tини биринчи олараг рэсмэн танымышдыр. Ики республика амсында дипломатии мунасибэтлэрин бэрпа едилмэси Ьаггында протокол имзаланмыш, Бакыда вэ Анкарада сэфирликлэр cэвиJJэcиндэ дипломатии ума]эндвликлэр ]арадыл- «асыиа дайр гэрар гэбул »лунмушдур. турки]энин lYHja миг]асында нуфузу ]ук экдир вэ бу, икитэрэфли Всибэтлэрин перспектив-«9 инам JapaÄbip. Му-асибэтлэримизин меЬкэм-jiJh вэ гардашлыг мэзмуну ашымасы белкэдэ си]аси 96Hjj9THH сабитлэшдирил-1эси ишиндэ чидди ..амилэ еврилэ билэр. Дикэр тэрэф-эн, республикамыз Турки-Ei илэ Мустэгил Девлэтлэр »мрл^и арасында керпуХэ еврилир. АзэрОДчаи илэ Исвечрэ расында дипломатии муна-ибэтлэр ¿арадылмасы Ьаг-'ьшдя да протокол имзалан- «ышдыр. Республика Харичи Иш-шр Назирли]и Азэрба]чанын Авропа алэминэ чыхмасынын ihoMHjJdTHHH дэрк едэрэк Европа да тэЬлукэсизлик вэ »мэкдашлыг * мэсэлэлэринэ 1аир мушавирэнин Назир-1Эр Шурасынын сэдри вэзи-Ьасиннн ичрачысы Ь.-Д. Геншера мурачиэт квндэр-яишдир. Мурачиэтдэ Азэр-Ычанын Ьелсинкн JenyH ак-гына вэ jemt Авропа учуй |рис хартефсына гошул-белэ “    " tra вэ белэликлэ, Умумав->па просесинин там hyryr-г иштиракчысы олмага ha-ip олдугу билдирилир. Аээрба£чан Республика. I 1920-чи илии апрел ында лэгв олуимуш девлэт :тиглaлиJJэтинин бэрпа Шлд^ини вз халгынын ира-юи илэ е’лан едэрэк, де-»KpaTHja, азадлыг вэ бэ-(бэрлик ^лу илэ кетмэк (минэ эсасланараг, AyHja Лирли^индэ ла|)«гли ¡)ер тутмагы, 6ejH9AxaAr тэплу-кэсизл^ин вэ эмекдашлы-гьш меЬкэмлэнмеси ишинэ элиндэн кэлэн кемэк етмэ-]и арзула]араг, БМТ Низам-намэсинэ сэдагэтли вэ он-дан ирэли кэлэн епдэлнк-лэри JepHH9 )€THpM9ja ha-жыр о.щдугуну билдирэрэк БМТ-ja мурачиэт едиб, бу тэшкилата узв гэбул олун-масы мэсэлэсини музакирэ eTMajH xahrnn е^гмнЩдир. Республика    Президенти А. Н. Мутэллибов БМТ Баш катиби Бутрос Гал^э му-вафиг эризэ кендэрмишдир. ‘Аэерба)чан б^нэлхадг ,вaлJyтa фондуна дахил ол-маг барэдэ дэ рэсмби эриээ вермишдир. Элдэ олан мэ -лумата керэ, республика-нын мурачиэти бу илии сент|абр aJbiHAa музакирэ едилэчэкдир. Иран Президенти Э. Э. Ьашими-Рэф-сэнчани ТеЪрачда Иггисади Эмэкдашлыг Тэшкилаты. Пьгн (М0Т) фэалкДОэти илэ алагэдар. нг1ф|рликлэркн реИбэрлэринкн мушавирэ-синдэки чыхышыида тэс. диг етмишдир ки, ТеЬран A3op6aj4aHHH бу рекионал тэшкилата Цонун уэвлэри Иран, Пакистан вэ Турки-)9дир) гэбул олунмаг har-гында    хаЬиимни мудафиэ едэчэкдир. Заман бэ’зи сабитлэшмиш адэтлэри, hajai тэрзини дэ-^ишир, дэ]эрлар, бахышлар системинэ дузэлишлэр едир. Лакин сон а)ларын тэла-тумлу    шэраити бкр чох мэсэлэлэри НЭИНКИ flOjHIH-Möjo. Иэм дэ Je«HA0M дэрк е*тмэ]э. индики реаллыгла. ра je ни мевгелэрдэн JaHam-мага, кэлэчэк Ьаггында ду-ulyHMaja вадар етмищдир. Вахты илэ мустэгил Азэр-баЛчаяын wcnir^HjJaTH бутун аээрба^чаилыларын гэлбиндэ нурлу бир арзу, узаг мэсафэдэн ишыгы чэ-тинликлэ керунан бир MajaK цди. Истиглалниэт ЦолУ узу и вэ чэтин иди. Бу *ол 1920-чи илии апрел аОьгнда азадлыгымызын богулма. сындан вэ 1990-чы илии «rapa» Занварьшдан, да-гылмыш «Меркэз*»н вэ онун «вичданлы> ичрачы-ларынын Japaтдыглapы caj-сыз-Ьесабсыз манеэлэ^ан мечир. БИз кинли де}илнц, гисас алмаг A33p6aj4aH халгынын адэти хилафы-нвдыр. »Пакин хаЛгымызын ддашы да им    )аша]ыр. hap mejH jaAAa сахламаг вэ билмэк лазымдыр ки, кер-мишин тэкрарына )ол вер-мэ|эн. A33p6ajnaH Республика-сынын Президенти Aja3 Мутэллибовун Америка девлэти башчьюына чаваб мэктубу бу севлэрлэ гур-тарыр:    Ч...ЗЭННИМЧЭ.    he. кумэтлэримиз арасында элагэлэр елкэлэримиз арасында мусбэт,    СЭМ81РЭЛИ гаошылыглы мунасибэтлэр )аракмасына кэтириб чы харачагдыр». Инакмаг истэрдик ки, A39p6aj4aH ону тань^ам бу. тун елкэлэрлэ белэ элагэ- лэр «^ыгов. (Азэртформ). и тчмим ХМА-иыи струигур/ирм-Ьаггында Оусф Прадндеотнини СИТА. ОИТА — От«Ф Ииформасн}а Телеграф »* иутлааи яя!{юрн»си]» н»мрн Михаил Полторанин бу лайды рыб дениш дир ни. республишшьш ез дтелот “ “ jihJh олмалыдыр- Бу вкеитяик Руси ja ja, МДБ ja вэ ричэ ишлэ|ечэк.  Марн-#в» кучасиндеии Срмт даалатмми Бымснннн мырнл-муаафыда Б. Н Я* имннм хатнрасн |ад адннмнмднр «Диграф» *»тт- Инди Гарабаг кэркия кунлэрнни jamajwp. Бир чох азэрба]чанлы кэвдлэрн вэ шэЬэрлэря илэ Jeitawa раомтэ васитэси вертол]отлардыр. Чэсур aiiiacHja шпчнлэри вз Ьэ]атдарыиы тэЬлукэ гаршысында rojapar ермэни гул дур. ларынын атэши алтында Шуша}а учур, эрзаг вэ тнбблэ. вазяиаты кэифир, Гарадаглыдан, Мешэлидэн, тмил, лндэн, МалыбэЗлндэн гачгынлары дашы|ырлар. Бу кэнд. лэрин сакннлэрнюга BKcapeJJaTH Шушада вэ Агдамда сЫГЫш^адТаа""радАЫэЬали вэ гачгынлар чэбЬэ шэЬэри. нин пробдемлэри нлэ узлэшнрлэр. Ермэни janiajbrai мэитэгэлэриндэн Ьэр кун бура°куллэ jarдырылыр. Су хэтти дагылмышдыр. J а начат чатышмыр. Бутун бу КэрЪумн^этлэрэ 6axMajapar гарабаглы. лар юпшиндирлэр, Азэрба1чанын бутввлу1у угрунда му ЦцрЦяаф мэрд-мэрданэ дфимышлвр, ^ Малыбэ]ли кэндиндэн олан кечкунлэр. jjc Атэш ачылмаг тэЬлукэси вар. hajaT давам едир. Агдам ра1онунун Кэнкэрлк кэидикдэ TOj мэчлиси. (Азэрннформун - фотохроннкасы). Г«р^    тТт" ру, шайр ав ]азычы. «Диграф» *УРИ"1Ы?“Я    ¿н иштирах едан Жан Рост* демишдир кн. 9из."”л*Рь? аэадлыгы ив истиглалиЦвти олан адамын хиднатлврини aajHnawa гиДнвтландиририк. BVTVH дги1адв онун швхсиЛвтиив пврастнш пврдвеи ал тында чохлу чинаЛвтлар тврвдилнишдир. ™ 0 швхсилвтииа пврвстии'    'JSm кар едилнасииш. вяеЛиив1ии. Виз кечмтдга оланлардаи AeJiWHK, лакни таряхни устуидэн гэлэм мэк олмаз. -♦г Качмиш ССРИ няа армн муАаЬнсанири ма салынмаНмна laHwwJe MycwniH R—miimp Баш назир гэбул етмишдир Бнрли)миа иамнн манЩ. И>*ымы иутара анимв-(ачандир. Ким* Сусян Амитяфх «*6ау «арнр т. буиу МммЦаиам дернин ншя»р им»ар««АА-***о Ба-таиаба Вашннгтонда АнаааннЦнын дернин JW иааири Ьаис-Дитрих Каишаряа нарушу хамаиы « Ланварын 22^дэ Ai3op6aJ-чан Республикасынын баш казири h. 0. Ьэсэнов Ис. вечрэнин Банька кэлмиш ^осквадакы февгэл'адэ вэ C9aahHjJe^H сэфнри Жан-П>ер Риттери гэбул етмиш- П. 0. Ьэсэнов гонагы сэ-мими саламладыгдан сон-уа A3op6aj4aH Республи. касынын мустэгил, суверен девлэт кими танынмасы учун Исвечрэ pehóepaHj’mo тэшэккуруну билдирмиш. днр.    д СеЬбэт заманы респуб. ликанын баш назири rejÄ етмишдир ки, мустэгил девлэт олан A30p6aj4aH flYHja. нын бутун елкэлери, о чум-лэдэн Исвечрэ илэ гаршы. лыглы сурэтдэ фaJдaлы си. jacH, тичарэт-игтисади, мэ-дэни вэ башга    элагэ лэрин ийиШнланмэсдак истэ^ир. О демишдир:    Азэрба)чан HrrneaflHjjaTbiHa бирбаша ии-вестиси^алар го)улмасы, кэнд тэсэрруфаты мэЬсул. лары е’мал едэн, сонра да AYHjaHbiH мухтэлиф елкэлэ-ринэ мэЬсул ихрач едэн биркэ муэссисэлэр japa. дылмасы, бирбаша теле-HernHjJaT кoммyникacиJaлa. оынын тэшкил олунмасы, туризм саЬэсиндэ эмэкдаш-льг едилмэси, Исвечрэдэ банк мутехэссислэ!М1нин Ьа- зырланмасы вэ тэЬсил ал. масы, умум!0}этле AYHja тэсэрруфат олаГэлэфинэ A39p6aj4smbrH инфраструк-турунун говушмасына комок едэ билэн Ьэр чур тэд-бнрлэр керулмэси бирбаша гаршылыглы фа^далы эла-гэлэрин )олуна го]улмасын-да конкрет аддымлар ола билэрди. Ь. 0. Ьэсэнов билдирмиш-дир ки, Азэрба>чаньж шэрг-дэ бэ'зи елкэлэрлэ бирбаша Ьава рабитэси вардыр. бир сыра Авропа елкэлэри илэ aBHacHja рабитэси Ja-ратмаг Ьаггында данышыг. лар апарылыр. Бу мэ’яада республикамыз Исвечрэ илэ AcHja    девлэт л эри арасын-1 да да Ьава корпусу ола билэрди. И свеч ред эн кэлмиш го-1 наг меЬрнбанлыгла гаршы. | лаидыгына коре тэшэккур едиб сеЬбэт замаиы ирэли сурулмуш тэклифлэрин мараглы олдугуну билдкр-1 миш вэ Ьэмин тзклнфлэри ез елкэсиннн рэЬбэрли]ннэ чатдырмага Ьаэыр олдуруну се]лэмишдир. Азэрба]чан Республикасынын харичи кшлэр назири h. М. Садыгов сеЬбэтдэ нш. тиран етмишдир. (Азэрпнформ). Азэр6а}чан—Исвечрэ: ДИПЛОМАТИК МУНАСИБЭТЛЭР Ланварын 21-дэ Бакыда «Кулустан» capajbiHbiH ич-лас салонунда A3ap6aj4aH Республикасы илэ Исвечрэ Конфедерас^асы арасында сэфирликлэр caBHjjacHHfla дипломатик мунасибэтлэр Ja-радылмасы Ьаггында мэктуб мубадилэси олмушдур. Сэнэдлэри Исвечрэ тэрэ-финдэн Исвечрэ Конфедера-си]есынын Москвадакы фев-гэл’адэ вэ caaahHjj9TAH сэ-фири, A33p6aj4aH па]тахты-на хусуси олараг кэлмиш Жан-IIJep Риттер, A33p6aj- чан тэрэфиндэн A3ap6aj4aH Республикасынын харичи ишлэр назири Ь. М. Сады-гов имзаламышлар. Мэктубларын имзаланма-сы мэрасиминдэ дeJилмиш-дир ки, бу тэдбири дипломатик мунасибэтлэрин бэрпа едилмэси адландырмаг даЬа дузкун оларды, чунки Совет haкимиJJэтинэдэк белэ мунасибэтлэр мевчуд иди — 1918—1921-чи иллэрдэ Ьа-кынын Биржа (индики У. Ьачыбэ1ов) кучэсиндэки 1о немрэли бинада    Исвечрэ Конфедераофсынын баш консуллугу jepлэшиpди. Ьэр ики тэрэфин нума-¿эндэлэри тэбрик нитги cej-лэ1эрэк ге]д етмишлэр ки, бу сэнэдлэрин имзаланмасы-на 6eJyK ahaMHjJoT верир-лэр. Умид едилди}и билди-рилмишдир ки, нэзэрдэ туту-лан эмэкдашлыг мараглы вэ свмэрэли олачаг. бир чох ЬэЗат саЬэлэрини — игтиса-AHjjaTH, ел ми, MaAOHHjJaTH эЬатэ едэчэк, бэрпа олунан элагэлэри конкрет мэзмунда зэнкинлэшд^рэчэкдир. Ахырда кутлэви информа-cHja васитэлэринин Бакыда rejfla алынмыш HyMaJaHAaaa-ри учун мэтбуат конфрансы олмушдур. Жан-njep Риттер вэ Ь. М. С адыгов мух-бирлэрин суалларына чаваб вермишлэр. (Азэринформ). Мв’лумат A3ep6aj4aH Республика. сы ПреОидентиняя серэИ-чамы илэ Афи)эддин Чэлил оглу Чэлилов Азэрба]чан Республикасы    Президенти-1 нин мушавири tb'Jhh едил.| мтцдир. JanoìiHja назири кечмиш совет республикаларьша иг-тисади кеивк барвдв Кеншереи «хы^шыив 'ыииб ои-оаг ге!д етмишдир ки, JanoHHjaHMH МДВ-Jo Зардым кос тэрилмэсянэ мунаснбэтн инди    ишлэр ни]аяын мон^еЗиядэн фэрглэнир. JanoHiija назиои демишдир: Виз кениш миг1аслы мали^э jaSдым костэрилмэсияэ кедо билмэрик белэ ^^пгхУ5леми мевчуддур. Токио икинчи flyHja му-SрХ? иПвС^дв““ЖГмаи мыяыб Сомт Итти-фаЬшв аерилви «пинал вразиларинга.-Курил ада ларынын явиуб Ьиссасиинн иери га1тарылмасыиа чалы шыр.    ^ Гаэахьктан БМТ-Ja гавуи *иуима*атаа<н|а един-ммшдир. Чарианба ишамы БМТ Шурасынын |*мн уааяарнннп    ^ ^Тит^9нвру^си^ЖГ'излнк Шзда-сы твгЖиви твсдиг олуималыдыр. ЕЬтинала л^кЛТшурас^ -чл«ы )ахьш куилврдв к«нр^ лэчэкдир. Буи дан сонра БМТ-нин Баш Мэчлиси гэти гэрар гэбул едэчэк. Фэбаямстаи Харннн Ишнар Иа»нр«*ф. бнр «*• Sa-шн. ..-Egg Дашкмод» 1é Imi ip мгшшашАарммы «ирпрог ÌThтагснрнанрнрмншлнр. Дунам |ар ян зыстшма 4—1 #м смт 4J2 Wfßß Гырю-млнм мму«дур. БИЗ КИ ЧОХДАН ТАНЫШЫГ-. A3©PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫНЫН «АЗАДЛЫГ УГРУНДА МУБАРИЗ» Ф0ХРИ АДЫНЫ ВЕРМЭК ЬАГГЫНДА ВЭСАТвТе БАХЫЛМАСЫ БАРЭСИНДЭ . A30PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ АЛИ СОВЕТИ МИЛЛИ ШУРАСЫНЫН ГЭРАРЫ Азэрба]чан Республикасы Али Советинин Милли Щурасы 1990-чы ил )анварьш 19 — 20-дэ Бакы шэЬэ. ринэ гошунларыя ]еридилмэси илэ элагэ дар фачиэли Ьа-дисэлэрнн тэфсилатынын вэ сэбэблэрянин тэЬгиги узро Азэрба)чан Республикасы Али Совета депутат комисси. 1асынын вэ <20 Лаивар» чэмиЛэтинин 1990-чы ил ]ан-Ъарын 19-дан 20-ш кечэн кечэ кечмиш ССРИ-нин Си. даЬлы Гуввэлэринин Азэрба)чан Республикасынын naj-такты Бакы пмюэринэ вэ бир сыра ра)онлагрына басгыны зшааны >уксэк вотэндашлыг нумуиосн. мо\рдлик вэ пгу-члхп кестэрэрэк Ьэлак олмуш 120 нэфэрэ вэ )араланмыш 23 нэфэрэ «Азадлыг угрунда мубариз» фэхри адыны аермэк Ъаггыяда вэсатотини нэзэрдэн кечирэрэк гэрара адыр: Весатэт тэ'мин олунсун вэ A3ap6aj4aH Республика-i»h«um Президентиндэн хапнш едклсин ки, Ьэлак олмуш 120 нэфэрэ вэ )араланмыш 23 нэфэрэ (cHjahbi элавэ олу-л«ур) Аеэрба^ая Республикасынын «Азадлыг угрунда Со«Ги,фСЖвА Бакы шэЬэри, 19 Jamap 1992-чи ил. Хвбвр вврилдауи мни, 1»™рыи,а1д»Амр<^1чвн Рееиублниасыныи Президенти А. Н. My рэиии Москвадакы февгэл’адэ вэ сэлаЬн}1этли с эф яр* чэиаб Жан-njep Риттери гэбул етмишдир. С^ир Азэр ба!чаи Республикасы илэ там Ьэчмдэ дипломатик муяа сибэтлэр ]аратмаг няЦэтк Ьаггында < Исвечрэ Ьекумэтн --- ~      Паа-ЯМЯАПФЧ    VÜV* 19 MWt АТМИШЯНС. УДУТ    ¡г    0    л    тлт    ффw    —----- ИНН рэсми мэктубуиу Президента тэгднм Мухбнркмиз дуиэи Азэрба1чая Ресну мышдыр, О демишдир: [j и*Ш1МКУ БЯ1 ijHH ииформася- — Тэсадуфэ бахын ки, 1етмиш уч ил эввэл A3ap6aj-чан Демократии Республикасы 1арадыларкэн дэ бизи клк тань^анлардам 1 бири Исвечрэ олмуш вэ онларла дипломатик мунасибэтлэр бвфодэ сэиэд имзалаямыш-дыр. Бу дэфэ да Исвечрэ Турюфдэн сонра икийчи елкаднр ки, дипломатик му-наснбэтлэримкз бэрпа еди. лир. Белэликлэ, ]анварын 22<н тарихимизэ Азэр-ба]чанла Исвечрэ арасында там Ьэчмли дипломатик мунасибэтлэр 1арадылмасы куну кими дахил олур. Ja. хын вахтларда Исвечрэнин республикамызда февгэл а-дэ вэ cэлahиJJэтли сэфир-jinjK ачылмалыдыр. JepH кэлмишкэн flejHM ки, се-фирли!ин Ьарада )ерлэшв-49JH Ьэлэ мэ’лум де^ил. УмумнЛэтлэ, индн]эдэк рес-субликамызы рэсмэн таны, мыш 70 довлэтин Ьамысы бионмда дипломатик мунасибэтлэр japamara Ьазыр-дыр. Ди кэл сэфирликлэр учун Jep тапылмыр. Ьэтта республикамызы памыдая эввэл таны)ан Турки Je сэ-фирли1и онлар учун ajpbw-мыш ÖHHaJa кечэ билмир. Тэ’мир ишлэри узанмагда- * дыр. — Тэбни ии, яазярля]иж га)гылары бу куилэр хе|ли артыб.. — A3ap6aj4aHHH    дун]а 6»pAHjH елкэлэри сырасына дахил олмасы мэгсадилэ xejJni иш керулуб. Бу кун президентимиз А. Н. Мутэллибов башда олмагла A3op6aj4aHMH нума)эвдэ hej’эти TypKHjaJa рэсми сэ-ферэ jofla душур. Лаяварыи 30-да вэ 31-дэ Прага да Аи-ропа ТэЬлукэсизлик вэ Эмэк-дашлыг Шурасынын ичласы нечирилэчэк. Аээрба1чанын харичи ишлэр назири Ьу-cejnara Садыговун да иш-тирак едэчэ)и Ьэмин ичлас-да Азэрба)чаныя Авропа ТэЬлукэсизлик вэ    Эмэи дашлыг Шурасына    дахия едилмэси мэсэлэсинэ да ба-хылмалыдыр. Бу исэ тэбии ки, республикамызыя дун-Ja бирли)и елкэлэри сырасына дахил олмасы )олун-да Ьэлледичи амил ола би- ЛЗР' Сахар АСЛАНвВ. «Халг гэаетИФИИИ мухбири. ТОРПАГA TAJblAbllU Коранбоj ра)оиуиуи нэрюшпа мадам Юлу иамбавг тарласы Ьала уаагдаи дштеяиш тт о» мишди. Чш|ни ЧОИШ1Ы орта jaini бир кмия tr*rjs*r вамбыг колларыими арммца яшл-гшрш атаратдм Твоч- “ яу кизлэдэ бнлмэдим м ома 1атмяашыб: ___ — А якши, HcjBBpcoH? — дедин. Ьач Ьалымы иоо- — Эиогду. сам коре* мхтлар кечди, ”    м JeMaJanm малыям JeJepjep. Бу кордт1уи чэ куядэя соври теку луб торит гшрытмхжг. олсуи. Оисуз да jMW JoxjQrp. Ьач одмаса нал-Ь«)иия Ja- сяи ки, эмела кэлсяи...    _ __ Бу и визу да * ееЬбети хе|ли сонра ра^ви агроиб биватыяыя директору МеЬэррои Ьесэиовла давам етдир-ДКИ. — Ьэлэ памбыг ]ыгымы кунлэриндэ ишэ мэc•yлиJJэт 13 )анашан, адамлары сэ-зрбэрли]э ала билмэ]ен тэ-сэрруфат рэЬбэрлэринин бир нечэсн вэзифэдэн кенар олуи-ду, — де]э М. Ьэсэнов агро-комбинатын шура 1ыгынчаг-ларынын протоколларьшы кестэрди. Элавэ етди ки, эв-вэлкн иллэ муга!исэдэ памбыг планларынын xejnn азал-дылмасына ÖaxMaJapar 32 тэ-сэрруфатдан 1алныз 8-и бу ишин еЬдэсиядэн кэлэ бялди. PaJoH девлэтэ нэзэрдэ тутул-дугундан 4 мин тон аз мэЬсул сатды. Амма биз веаиЬ 1ЭТДЭН бТЯЛ HajHH баЬасына олурса-олсун чыхмалы1ыг... Памбыг планларынын сон нллэр кэсирлэ jepUHd Jete-рилмэсишш сэбеби тэкче то-сэрруфат реЬбэрлэринин мэс улиЛетсизли1и, сэриш-тэсизли]я де1нл. Шишир-дрд«дмп1 рэгэмлэре КО- Ьбеш-алты ил эввэл V* да онларча адам чина)эт мэс улнПэтинэ чэлб едклди, )узлэрлэ сырави колхозчу. Ьэтта мэктэбли мустоитиглэ-рнн суалларына чаваб иер-мэли олду. KYHYH Ики ил эввэл ра)ояда точ-рубэли бригадярлердэн бири илэ соЬбет еднрдям. Aejnp-ди ни, Вакыдан кэлмиш истин таг групуяуи соргу-суал-лары, «кет-кэллэриФ ону бо-газа 1ыгыб. Инди памбыг колу керендэ чанына горху душур. Бутун емруиу пам-быгчылыга Ьэср етмиш аилэ узвлэри да онун ними. Ахы uaje коре кнмлерннсе ад-оа* газанмасы, шоЬроти.. «Ги-зыл Улдуз»у намяяв башга-лары чинаJэта ]уиарлаямалы-дыр? 0«jJtn да ИИ, ПИИ-чындая гит-гит чох, дона де]ирди им, кэД*б Каи-чэдекя аяумяяум зимду»' кяр верил мир. СаЬалеро чя-1нд кече кил дм сэпилир, бнт-кялэр вахтлы-вахтында суви-рыдмыр. дикер агротехнию! тэдбирлэр дузкун тогбмг олуимур. гозилвр 1алныз ачылдыгдин соири Ьансы са-Ьеииямишыяла. Ьаисынын все ал илэ 1ыгылмасы MyaJ-)еялэшднриляр. Ьалбуки му-тэхэсснслэр сэпииэ башлан-дыгы аядая ¿ыгымын Ьаисы усулла апарылмасыиы MyaJ-joH етмэля. мэЬсул Jennne-нэдэк бутун яшя бу нстига-мэтдэ гурмалыдырлар. Сои вахтлар экиячил^ии, о чумлэдэн памбыгчылыгыя мутэрогги формаларына дмг-гэт артырылыб. Коллектив ячаро усулу даЬа кениш Ja* э. Адамлар эзлэри дэ едирлэр ки, коллектив ичарэ сипябкарлыг Ьиссини артырмагла |аиашы. адамла-рыя кузэриньпш да jaxmn-лашдырыр. Кечэн ил С. Вур-руи адына колхозда Сарван Ьэсэнов ичарэ усулу илэ иш-лэ]эрок 90 Ъектао саЬэдэн 97 той эвэзняэ 120 той мэЬсул кетурду. Онун аз гада 1арысыиы маптынла ]ыгды. Умуми мэЬсулуя 95 да ФэЬиэлик едарам, памбыгаМхыя дгриця^ МеЬз бэлэ нетячэсидир дмр рфт» - Jep**» )"ЧИ«1Ф' щам нвЬсулчох изггим-да гахыр. ту imm «JJ Башга сэбоблэр да аз де]ил. Хусусилэ муторэгги У су ала-рык тэтбигииэ аазыми Ф*-   _  гэбул олуиду. Киров адына кол-хоадв в бригидадак 4-у ичи-рв ТОТ» щтб. Ьвн JM-шы нвпсух Хтишдирв ви-хирявр. вот да гадыгелхры в вири им бротададви ив-зврачариаяаг дарачадв чох олур. Ра)оада ждилвр ж инди отра ЬаотмдИахя ада-ратина шни»)втв. «аЬот** квлмлвротвО фвнмот чоху торовхы Haepeja иаттр-(Арди 3-чу нОТфхда) ;