Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, January 23, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - January 23, 1992, Baku, Azerbaijan tSITT LIBRARY, ШЩ| . JAMA* 1И2-М ИЛ. 4YM« АХШАМЫ. \j 11FEB1?92^ Ht M (21*401 Вемы lSlBiy ялд» го1улиутдур АЗЭРБАЛАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН HMTHMAH-CHJACH ГЭЗЕТИ Гн|мети 4# гелии. KYHYH X3&WШ •‘—•ИОНА А^яфш ИМФ »»V T ыавМчаиым иант-от танагр аф oiiiajiieaai not М^аммириммсмма Ирот рас    ■*• Ираа Ислам Ресиу«ли»сы почт.    ««Jig граф иаэарлиДОии ва АмрОДчви Pacnjrttaw^ Рюит» *зирли)ниин иумЦвидвяврл арауда_уэцин»мш эашда гоишу алкада твавфои шЛка^м тншшаф!« ва вкв давлат арасыядв вава 1*^твсяшмi ва J*M«Y Р» бигамия. rajABja салыямасыиа Ираиыя )ардыи квстврмв-си да наварда тутулур. Патрам аяыиаи дабаряара мера, A39PBAJ4AH AYHJA БИРЛШ9 ДАХИЛ ОЛУР ншгмракчаиары Оммирммиаар. «К мтааггагм ha-иу магии гамуиаар1н>1 ГарОм Шурчухгтлм Оу се- h""    оргамарами ВВаХТЯА СЭ1Т 30**W< сялиЬы )«Р« Гамсахурдиа терафдарларына вердаЦи ултиматум харнктерли тнлэбо чаваб олмушдур. Президент Иэзрэтлэринэ... «...Буну Биндирмаи маним учуй хошдур им, АБШ Иану мети Аэарва|чаны мустагнл лмяаттмн таиИыр». АБШ Пра1ндаити Ч. Бушун Аэарба|чаи Распубяикасы Прахидаити Aja» Муталяибова май-тубу бу сммрт башланыр. Белэликлэ. ДYнJaнын эн ^ук девлэтлэриндэн бири бизи бе]нэлхалг Ьугуг ^да-лары эсасында танымыш-дыр. «1адымыздадыр, Бакыда ики елкэнин — Иранын вэ Ирагын дипломатии нума- {вндэликлэри    ^радыланда юр биримиз ифтихар Ьисси кечирирдик. Бунун дэрин мэ’на дашыдыгыны — бизи таныдыгларыны, бизимлэ Ье-саблашдыгларыны, бизэ Ьер-мэт бэслэдиклэрини дэрк едирдик. Инди ДYиJaнын 70-дэн чох елквси Азэрба1чаны мустэ-гил, суверен девлэт ними рэсмэн танымышдыр. Бу си-[аЬы бе]умэкдэ давам едир. Азэрба1чаны танымыш дев-лэтлэр арасында эслиндэ бутун гитэлэри тэмсил едэн елкэлэр вардыр. Азэрба)ча-нын БМТ-дэн сонра икинчи нуфузлу бе^элхалг тэшки-лата — ислам дун}асынын эЬалиси тэхминэн 1 мш^ард 200 мил]он нэфэр олан 45 девлвтини бирлэшдирэн Ислам Конфрансы Тэшкилаты-на гвбул едилмэси дун]а бирл^инэ дахил олмагымыз )олунда санбаллы аддым олмушдур. МеЬрибан гоншулуг вэ гар-дашлыг эн'энэлэринэ садиг олан Турюф Азэрба}чанын иcтиглaлиJJ0Tини биринчи олараг рэсмэн танымышдыр. Ики республика амсында дипломатии мунасибэтлэрин бэрпа едилмэси Ьаггында протокол имзаланмыш, Бакыда вэ Анкарада сэфирликлэр cэвиJJэcиндэ дипломатии ума]эндвликлэр ]арадыл- «асыиа дайр гэрар гэбул »лунмушдур. турки]энин lYHja миг]асында нуфузу ]ук экдир вэ бу, икитэрэфли Всибэтлэрин перспектив-«9 инам JapaÄbip. Му-асибэтлэримизин меЬкэм-jiJh вэ гардашлыг мэзмуну ашымасы белкэдэ си]аси 96Hjj9THH сабитлэшдирил-1эси ишиндэ чидди ..амилэ еврилэ билэр. Дикэр тэрэф-эн, республикамыз Турки-Ei илэ Мустэгил Девлэтлэр »мрл^и арасында керпуХэ еврилир. АзэрОДчаи илэ Исвечрэ расында дипломатии муна-ибэтлэр ¿арадылмасы Ьаг-'ьшдя да протокол имзалан- «ышдыр. Республика Харичи Иш-шр Назирли]и Азэрба]чанын Авропа алэминэ чыхмасынын ihoMHjJdTHHH дэрк едэрэк Европа да тэЬлукэсизлик вэ »мэкдашлыг * мэсэлэлэринэ 1аир мушавирэнин Назир-1Эр Шурасынын сэдри вэзи-Ьасиннн ичрачысы Ь.-Д. Геншера мурачиэт квндэр-яишдир. Мурачиэтдэ Азэр-Ычанын Ьелсинкн JenyH ак-гына вэ jemt Авропа учуй |рис хартефсына гошул-белэ “    " tra вэ белэликлэ, Умумав->па просесинин там hyryr-г иштиракчысы олмага ha-ip олдугу билдирилир. Аээрба£чан Республика. I 1920-чи илии апрел ында лэгв олуимуш девлэт :тиглaлиJJэтинин бэрпа Шлд^ини вз халгынын ира-юи илэ е’лан едэрэк, де-»KpaTHja, азадлыг вэ бэ-(бэрлик ^лу илэ кетмэк (минэ эсасланараг, AyHja Лирли^индэ ла|)«гли ¡)ер тутмагы, 6ejH9AxaAr тэплу-кэсизл^ин вэ эмекдашлы-гьш меЬкэмлэнмеси ишинэ элиндэн кэлэн кемэк етмэ-]и арзула]араг, БМТ Низам-намэсинэ сэдагэтли вэ он-дан ирэли кэлэн епдэлнк-лэри JepHH9 )€THpM9ja ha-жыр о.щдугуну билдирэрэк БМТ-ja мурачиэт едиб, бу тэшкилата узв гэбул олун-масы мэсэлэсини музакирэ eTMajH xahrnn е^гмнЩдир. Республика    Президенти А. Н. Мутэллибов БМТ Баш катиби Бутрос Гал^э му-вафиг эризэ кендэрмишдир. ‘Аэерба)чан б^нэлхадг ,вaлJyтa фондуна дахил ол-маг барэдэ дэ рэсмби эриээ вермишдир. Элдэ олан мэ -лумата керэ, республика-нын мурачиэти бу илии сент|абр aJbiHAa музакирэ едилэчэкдир. Иран Президенти Э. Э. Ьашими-Рэф-сэнчани ТеЪрачда Иггисади Эмэкдашлыг Тэшкилаты. Пьгн (М0Т) фэалкДОэти илэ алагэдар. нг1ф|рликлэркн реИбэрлэринкн мушавирэ-синдэки чыхышыида тэс. диг етмишдир ки, ТеЬран A3op6aj4aHHH бу рекионал тэшкилата Цонун уэвлэри Иран, Пакистан вэ Турки-)9дир) гэбул олунмаг har-гында    хаЬиимни мудафиэ едэчэкдир. Заман бэ’зи сабитлэшмиш адэтлэри, hajai тэрзини дэ-^ишир, дэ]эрлар, бахышлар системинэ дузэлишлэр едир. Лакин сон а)ларын тэла-тумлу    шэраити бкр чох мэсэлэлэри НЭИНКИ flOjHIH-Möjo. Иэм дэ Je«HA0M дэрк е*тмэ]э. индики реаллыгла. ра je ни мевгелэрдэн JaHam-мага, кэлэчэк Ьаггында ду-ulyHMaja вадар етмищдир. Вахты илэ мустэгил Азэр-баЛчаяын wcnir^HjJaTH бутун аээрба^чаилыларын гэлбиндэ нурлу бир арзу, узаг мэсафэдэн ишыгы чэ-тинликлэ керунан бир MajaK цди. Истиглалниэт ЦолУ узу и вэ чэтин иди. Бу *ол 1920-чи илии апрел аОьгнда азадлыгымызын богулма. сындан вэ 1990-чы илии «rapa» Занварьшдан, да-гылмыш «Меркэз*»н вэ онун «вичданлы> ичрачы-ларынын Japaтдыглapы caj-сыз-Ьесабсыз манеэлэ^ан мечир. БИз кинли де}илнц, гисас алмаг A33p6aj4aH халгынын адэти хилафы-нвдыр. »Пакин хаЛгымызын ддашы да им    )аша]ыр. hap mejH jaAAa сахламаг вэ билмэк лазымдыр ки, кер-мишин тэкрарына )ол вер-мэ|эн. A33p6ajnaH Республика-сынын Президенти Aja3 Мутэллибовун Америка девлэти башчьюына чаваб мэктубу бу севлэрлэ гур-тарыр:    Ч...ЗЭННИМЧЭ.    he. кумэтлэримиз арасында элагэлэр елкэлэримиз арасында мусбэт,    СЭМ81РЭЛИ гаошылыглы мунасибэтлэр )аракмасына кэтириб чы харачагдыр». Инакмаг истэрдик ки, A39p6aj4aH ону тань^ам бу. тун елкэлэрлэ белэ элагэ- лэр «^ыгов. (Азэртформ). и тчмим ХМА-иыи струигур/ирм-Ьаггында Оусф Прадндеотнини СИТА. ОИТА — От«Ф Ииформасн}а Телеграф »* иутлааи яя!{юрн»си]» н»мрн Михаил Полторанин бу лайды рыб дениш дир ни. республишшьш ез дтелот “ “ jihJh олмалыдыр- Бу вкеитяик Руси ja ja, МДБ ja вэ ричэ ишлэ|ечэк.  Марн-#в» кучасиндеии Срмт даалатмми Бымснннн мырнл-муаафыда Б. Н Я* имннм хатнрасн |ад адннмнмднр «Диграф» *»тт- Инди Гарабаг кэркия кунлэрнни jamajwp. Бир чох азэрба]чанлы кэвдлэрн вэ шэЬэрлэря илэ Jeitawa раомтэ васитэси вертол]отлардыр. Чэсур aiiiacHja шпчнлэри вз Ьэ]атдарыиы тэЬлукэ гаршысында rojapar ермэни гул дур. ларынын атэши алтында Шуша}а учур, эрзаг вэ тнбблэ. вазяиаты кэифир, Гарадаглыдан, Мешэлидэн, тмил, лндэн, МалыбэЗлндэн гачгынлары дашы|ырлар. Бу кэнд. лэрин сакннлэрнюга BKcapeJJaTH Шушада вэ Агдамда сЫГЫш^адТаа""радАЫэЬали вэ гачгынлар чэбЬэ шэЬэри. нин пробдемлэри нлэ узлэшнрлэр. Ермэни janiajbrai мэитэгэлэриндэн Ьэр кун бура°куллэ jarдырылыр. Су хэтти дагылмышдыр. J а начат чатышмыр. Бутун бу КэрЪумн^этлэрэ 6axMajapar гарабаглы. лар юпшиндирлэр, Азэрба1чанын бутввлу1у угрунда му ЦцрЦяаф мэрд-мэрданэ дфимышлвр, ^ Малыбэ]ли кэндиндэн олан кечкунлэр. jjc Атэш ачылмаг тэЬлукэси вар. hajaT давам едир. Агдам ра1онунун Кэнкэрлк кэидикдэ TOj мэчлиси. (Азэрннформун - фотохроннкасы). Г«р^    тТт" ру, шайр ав ]азычы. «Диграф» *УРИ"1Ы?“Я    ¿н иштирах едан Жан Рост* демишдир кн. 9из."”л*Рь? аэадлыгы ив истиглалиЦвти олан адамын хиднатлврини aajHnawa гиДнвтландиририк. BVTVH дги1адв онун швхсиЛвтиив пврастнш пврдвеи ал тында чохлу чинаЛвтлар тврвдилнишдир. ™ 0 швхсилвтииа пврвстии'    'JSm кар едилнасииш. вяеЛиив1ии. Виз кечмтдга оланлардаи AeJiWHK, лакни таряхни устуидэн гэлэм мэк олмаз. -♦г Качмиш ССРИ няа армн муАаЬнсанири ма салынмаНмна laHwwJe MycwniH R—miimp Баш назир гэбул етмишдир Бнрли)миа иамнн манЩ. И>*ымы иутара анимв-(ачандир. Ким* Сусян Амитяфх «*6ау «арнр т. буиу МммЦаиам дернин ншя»р им»ар««АА-***о Ба-таиаба Вашннгтонда АнаааннЦнын дернин JW иааири Ьаис-Дитрих Каишаряа нарушу хамаиы « Ланварын 22^дэ Ai3op6aJ-чан Республикасынын баш казири h. 0. Ьэсэнов Ис. вечрэнин Банька кэлмиш ^осквадакы февгэл'адэ вэ C9aahHjJe^H сэфнри Жан-П>ер Риттери гэбул етмиш- П. 0. Ьэсэнов гонагы сэ-мими саламладыгдан сон-уа A3op6aj4aH Республи. касынын мустэгил, суверен девлэт кими танынмасы учун Исвечрэ pehóepaHj’mo тэшэккуруну билдирмиш. днр.    д СеЬбэт заманы респуб. ликанын баш назири rejÄ етмишдир ки, мустэгил девлэт олан A30p6aj4aH flYHja. нын бутун елкэлери, о чум-лэдэн Исвечрэ илэ гаршы. лыглы сурэтдэ фaJдaлы си. jacH, тичарэт-игтисади, мэ-дэни вэ башга    элагэ лэрин ийиШнланмэсдак истэ^ир. О демишдир:    Азэрба)чан HrrneaflHjjaTbiHa бирбаша ии-вестиси^алар го)улмасы, кэнд тэсэрруфаты мэЬсул. лары е’мал едэн, сонра да AYHjaHbiH мухтэлиф елкэлэ-ринэ мэЬсул ихрач едэн биркэ муэссисэлэр japa. дылмасы, бирбаша теле-HernHjJaT кoммyникacиJaлa. оынын тэшкил олунмасы, туризм саЬэсиндэ эмэкдаш-льг едилмэси, Исвечрэдэ банк мутехэссислэ!М1нин Ьа- зырланмасы вэ тэЬсил ал. масы, умум!0}этле AYHja тэсэрруфат олаГэлэфинэ A39p6aj4smbrH инфраструк-турунун говушмасына комок едэ билэн Ьэр чур тэд-бнрлэр керулмэси бирбаша гаршылыглы фа^далы эла-гэлэрин )олуна го]улмасын-да конкрет аддымлар ола билэрди. Ь. 0. Ьэсэнов билдирмиш-дир ки, Азэрба>чаньж шэрг-дэ бэ'зи елкэлэрлэ бирбаша Ьава рабитэси вардыр. бир сыра Авропа елкэлэри илэ aBHacHja рабитэси Ja-ратмаг Ьаггында данышыг. лар апарылыр. Бу мэ’яада республикамыз Исвечрэ илэ AcHja    девлэт л эри арасын-1 да да Ьава корпусу ола билэрди. И свеч ред эн кэлмиш го-1 наг меЬрнбанлыгла гаршы. | лаидыгына коре тэшэккур едиб сеЬбэт замаиы ирэли сурулмуш тэклифлэрин мараглы олдугуну билдкр-1 миш вэ Ьэмин тзклнфлэри ез елкэсиннн рэЬбэрли]ннэ чатдырмага Ьаэыр олдуруну се]лэмишдир. Азэрба]чан Республикасынын харичи кшлэр назири h. М. Садыгов сеЬбэтдэ нш. тиран етмишдир. (Азэрпнформ). Азэр6а}чан—Исвечрэ: ДИПЛОМАТИК МУНАСИБЭТЛЭР Ланварын 21-дэ Бакыда «Кулустан» capajbiHbiH ич-лас салонунда A3ap6aj4aH Республикасы илэ Исвечрэ Конфедерас^асы арасында сэфирликлэр caBHjjacHHfla дипломатик мунасибэтлэр Ja-радылмасы Ьаггында мэктуб мубадилэси олмушдур. Сэнэдлэри Исвечрэ тэрэ-финдэн Исвечрэ Конфедера-си]есынын Москвадакы фев-гэл’адэ вэ caaahHjj9TAH сэ-фири, A33p6aj4aH па]тахты-на хусуси олараг кэлмиш Жан-IIJep Риттер, A33p6aj- чан тэрэфиндэн A3ap6aj4aH Республикасынын харичи ишлэр назири Ь. М. Сады-гов имзаламышлар. Мэктубларын имзаланма-сы мэрасиминдэ дeJилмиш-дир ки, бу тэдбири дипломатик мунасибэтлэрин бэрпа едилмэси адландырмаг даЬа дузкун оларды, чунки Совет haкимиJJэтинэдэк белэ мунасибэтлэр мевчуд иди — 1918—1921-чи иллэрдэ Ьа-кынын Биржа (индики У. Ьачыбэ1ов) кучэсиндэки 1о немрэли бинада    Исвечрэ Конфедераофсынын баш консуллугу jepлэшиpди. Ьэр ики тэрэфин нума-¿эндэлэри тэбрик нитги cej-лэ1эрэк ге]д етмишлэр ки, бу сэнэдлэрин имзаланмасы-на 6eJyK ahaMHjJoT верир-лэр. Умид едилди}и билди-рилмишдир ки, нэзэрдэ туту-лан эмэкдашлыг мараглы вэ свмэрэли олачаг. бир чох ЬэЗат саЬэлэрини — игтиса-AHjjaTH, ел ми, MaAOHHjJaTH эЬатэ едэчэк, бэрпа олунан элагэлэри конкрет мэзмунда зэнкинлэшд^рэчэкдир. Ахырда кутлэви информа-cHja васитэлэринин Бакыда rejfla алынмыш HyMaJaHAaaa-ри учун мэтбуат конфрансы олмушдур. Жан-njep Риттер вэ Ь. М. С адыгов мух-бирлэрин суалларына чаваб вермишлэр. (Азэринформ). Мв’лумат A3ep6aj4aH Республика. сы ПреОидентиняя серэИ-чамы илэ Афи)эддин Чэлил оглу Чэлилов Азэрба]чан Республикасы    Президенти-1 нин мушавири tb'Jhh едил.| мтцдир. JanoìiHja назири кечмиш совет республикаларьша иг-тисади кеивк барвдв Кеншереи «хы^шыив 'ыииб ои-оаг ге!д етмишдир ки, JanoHHjaHMH МДВ-Jo Зардым кос тэрилмэсянэ мунаснбэтн инди    ишлэр ни]аяын мон^еЗиядэн фэрглэнир. JanoHiija назиои демишдир: Виз кениш миг1аслы мали^э jaSдым костэрилмэсияэ кедо билмэрик белэ ^^пгхУ5леми мевчуддур. Токио икинчи flyHja му-SрХ? иПвС^дв““ЖГмаи мыяыб Сомт Итти-фаЬшв аерилви «пинал вразиларинга.-Курил ада ларынын явиуб Ьиссасиинн иери га1тарылмасыиа чалы шыр.    ^ Гаэахьктан БМТ-Ja гавуи *иуима*атаа<н|а един-ммшдир. Чарианба ишамы БМТ Шурасынын |*мн уааяарнннп    ^ ^Тит^9нвру^си^ЖГ'излнк Шзда-сы твгЖиви твсдиг олуималыдыр. ЕЬтинала л^кЛТшурас^ -чл«ы )ахьш куилврдв к«нр^ лэчэкдир. Буи дан сонра БМТ-нин Баш Мэчлиси гэти гэрар гэбул едэчэк. Фэбаямстаи Харннн Ишнар Иа»нр«*ф. бнр «*• Sa-шн. ..-Egg Дашкмод» 1é Imi ip мгшшашАарммы «ирпрог ÌThтагснрнанрнрмншлнр. Дунам |ар ян зыстшма 4—1 #м смт 4J2 Wfßß Гырю-млнм мму«дур. БИЗ КИ ЧОХДАН ТАНЫШЫГ-. A3©PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫНЫН «АЗАДЛЫГ УГРУНДА МУБАРИЗ» Ф0ХРИ АДЫНЫ ВЕРМЭК ЬАГГЫНДА ВЭСАТвТе БАХЫЛМАСЫ БАРЭСИНДЭ . A30PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ АЛИ СОВЕТИ МИЛЛИ ШУРАСЫНЫН ГЭРАРЫ Азэрба]чан Республикасы Али Советинин Милли Щурасы 1990-чы ил )анварьш 19 — 20-дэ Бакы шэЬэ. ринэ гошунларыя ]еридилмэси илэ элагэ дар фачиэли Ьа-дисэлэрнн тэфсилатынын вэ сэбэблэрянин тэЬгиги узро Азэрба)чан Республикасы Али Совета депутат комисси. 1асынын вэ <20 Лаивар» чэмиЛэтинин 1990-чы ил ]ан-Ъарын 19-дан 20-ш кечэн кечэ кечмиш ССРИ-нин Си. даЬлы Гуввэлэринин Азэрба)чан Республикасынын naj-такты Бакы пмюэринэ вэ бир сыра ра)онлагрына басгыны зшааны >уксэк вотэндашлыг нумуиосн. мо\рдлик вэ пгу-члхп кестэрэрэк Ьэлак олмуш 120 нэфэрэ вэ )араланмыш 23 нэфэрэ «Азадлыг угрунда мубариз» фэхри адыны аермэк Ъаггыяда вэсатотини нэзэрдэн кечирэрэк гэрара адыр: Весатэт тэ'мин олунсун вэ A3ap6aj4aH Республика-i»h«um Президентиндэн хапнш едклсин ки, Ьэлак олмуш 120 нэфэрэ вэ )араланмыш 23 нэфэрэ (cHjahbi элавэ олу-л«ур) Аеэрба^ая Республикасынын «Азадлыг угрунда Со«Ги,фСЖвА Бакы шэЬэри, 19 Jamap 1992-чи ил. Хвбвр вврилдауи мни, 1»™рыи,а1д»Амр<^1чвн Рееиублниасыныи Президенти А. Н. My рэиии Москвадакы февгэл’адэ вэ сэлаЬн}1этли с эф яр* чэиаб Жан-njep Риттери гэбул етмишдир. С^ир Азэр ба!чаи Республикасы илэ там Ьэчмдэ дипломатик муяа сибэтлэр ]аратмаг няЦэтк Ьаггында < Исвечрэ Ьекумэтн --- ~      Паа-ЯМЯАПФЧ    VÜV* 19 MWt АТМИШЯНС. УДУТ    ¡г    0    л    тлт    ффw    —----- ИНН рэсми мэктубуиу Президента тэгднм Мухбнркмиз дуиэи Азэрба1чая Ресну мышдыр, О демишдир: [j и*Ш1МКУ БЯ1 ijHH ииформася- — Тэсадуфэ бахын ки, 1етмиш уч ил эввэл A3ap6aj-чан Демократии Республикасы 1арадыларкэн дэ бизи клк тань^анлардам 1 бири Исвечрэ олмуш вэ онларла дипломатик мунасибэтлэр бвфодэ сэиэд имзалаямыш-дыр. Бу дэфэ да Исвечрэ Турюфдэн сонра икийчи елкаднр ки, дипломатик му-наснбэтлэримкз бэрпа еди. лир. Белэликлэ, ]анварын 22<н тарихимизэ Азэр-ба]чанла Исвечрэ арасында там Ьэчмли дипломатик мунасибэтлэр 1арадылмасы куну кими дахил олур. Ja. хын вахтларда Исвечрэнин республикамызда февгэл а-дэ вэ cэлahиJJэтли сэфир-jinjK ачылмалыдыр. JepH кэлмишкэн flejHM ки, се-фирли!ин Ьарада )ерлэшв-49JH Ьэлэ мэ’лум де^ил. УмумнЛэтлэ, индн]эдэк рес-субликамызы рэсмэн таны, мыш 70 довлэтин Ьамысы бионмда дипломатик мунасибэтлэр japamara Ьазыр-дыр. Ди кэл сэфирликлэр учун Jep тапылмыр. Ьэтта республикамызы памыдая эввэл таны)ан Турки Je сэ-фирли1и онлар учун ajpbw-мыш ÖHHaJa кечэ билмир. Тэ’мир ишлэри узанмагда- * дыр. — Тэбни ии, яазярля]иж га)гылары бу куилэр хе|ли артыб.. — A3ap6aj4aHHH    дун]а 6»pAHjH елкэлэри сырасына дахил олмасы мэгсадилэ xejJni иш керулуб. Бу кун президентимиз А. Н. Мутэллибов башда олмагла A3op6aj4aHMH нума)эвдэ hej’эти TypKHjaJa рэсми сэ-ферэ jofla душур. Лаяварыи 30-да вэ 31-дэ Прага да Аи-ропа ТэЬлукэсизлик вэ Эмэк-дашлыг Шурасынын ичласы нечирилэчэк. Аээрба1чанын харичи ишлэр назири Ьу-cejnara Садыговун да иш-тирак едэчэ)и Ьэмин ичлас-да Азэрба)чаныя Авропа ТэЬлукэсизлик вэ    Эмэи дашлыг Шурасына    дахия едилмэси мэсэлэсинэ да ба-хылмалыдыр. Бу исэ тэбии ки, республикамызыя дун-Ja бирли)и елкэлэри сырасына дахил олмасы )олун-да Ьэлледичи амил ола би- ЛЗР' Сахар АСЛАНвВ. «Халг гэаетИФИИИ мухбири. ТОРПАГA TAJblAbllU Коранбоj ра)оиуиуи нэрюшпа мадам Юлу иамбавг тарласы Ьала уаагдаи дштеяиш тт о» мишди. Чш|ни ЧОИШ1Ы орта jaini бир кмия tr*rjs*r вамбыг колларыими арммца яшл-гшрш атаратдм Твоч- “ яу кизлэдэ бнлмэдим м ома 1атмяашыб: ___ — А якши, HcjBBpcoH? — дедин. Ьач Ьалымы иоо- — Эиогду. сам коре* мхтлар кечди, ”    м JeMaJanm малыям JeJepjep. Бу кордт1уи чэ куядэя соври теку луб торит гшрытмхжг. олсуи. Оисуз да jMW JoxjQrp. Ьач одмаса нал-Ь«)иия Ja- сяи ки, эмела кэлсяи...    _ __ Бу и визу да * ееЬбети хе|ли сонра ра^ви агроиб биватыяыя директору МеЬэррои Ьесэиовла давам етдир-ДКИ. — Ьэлэ памбыг ]ыгымы кунлэриндэ ишэ мэc•yлиJJэт 13 )анашан, адамлары сэ-зрбэрли]э ала билмэ]ен тэ-сэрруфат рэЬбэрлэринин бир нечэсн вэзифэдэн кенар олуи-ду, — де]э М. Ьэсэнов агро-комбинатын шура 1ыгынчаг-ларынын протоколларьшы кестэрди. Элавэ етди ки, эв-вэлкн иллэ муга!исэдэ памбыг планларынын xejnn азал-дылмасына ÖaxMaJapar 32 тэ-сэрруфатдан 1алныз 8-и бу ишин еЬдэсиядэн кэлэ бялди. PaJoH девлэтэ нэзэрдэ тутул-дугундан 4 мин тон аз мэЬсул сатды. Амма биз веаиЬ 1ЭТДЭН бТЯЛ HajHH баЬасына олурса-олсун чыхмалы1ыг... Памбыг планларынын сон нллэр кэсирлэ jepUHd Jete-рилмэсишш сэбеби тэкче то-сэрруфат реЬбэрлэринин мэс улиЛетсизли1и, сэриш-тэсизли]я де1нл. Шишир-дрд«дмп1 рэгэмлэре КО- Ьбеш-алты ил эввэл V* да онларча адам чина)эт мэс улнПэтинэ чэлб едклди, )узлэрлэ сырави колхозчу. Ьэтта мэктэбли мустоитиглэ-рнн суалларына чаваб иер-мэли олду. KYHYH Ики ил эввэл ра)ояда точ-рубэли бригадярлердэн бири илэ соЬбет еднрдям. Aejnp-ди ни, Вакыдан кэлмиш истин таг групуяуи соргу-суал-лары, «кет-кэллэриФ ону бо-газа 1ыгыб. Инди памбыг колу керендэ чанына горху душур. Бутун емруиу пам-быгчылыга Ьэср етмиш аилэ узвлэри да онун ними. Ахы uaje коре кнмлерннсе ад-оа* газанмасы, шоЬроти.. «Ги-зыл Улдуз»у намяяв башга-лары чинаJэта ]уиарлаямалы-дыр? 0«jJtn да ИИ, ПИИ-чындая гит-гит чох, дона де]ирди им, кэД*б Каи-чэдекя аяумяяум зимду»' кяр верил мир. СаЬалеро чя-1нд кече кил дм сэпилир, бнт-кялэр вахтлы-вахтында суви-рыдмыр. дикер агротехнию! тэдбирлэр дузкун тогбмг олуимур. гозилвр 1алныз ачылдыгдин соири Ьансы са-Ьеииямишыяла. Ьаисынын все ал илэ 1ыгылмасы MyaJ-)еялэшднриляр. Ьалбуки му-тэхэсснслэр сэпииэ башлан-дыгы аядая ¿ыгымын Ьаисы усулла апарылмасыиы MyaJ-joH етмэля. мэЬсул Jennne-нэдэк бутун яшя бу нстига-мэтдэ гурмалыдырлар. Сои вахтлар экиячил^ии, о чумлэдэн памбыгчылыгыя мутэрогги формаларына дмг-гэт артырылыб. Коллектив ячаро усулу даЬа кениш Ja* э. Адамлар эзлэри дэ едирлэр ки, коллектив ичарэ сипябкарлыг Ьиссини артырмагла |аиашы. адамла-рыя кузэриньпш да jaxmn-лашдырыр. Кечэн ил С. Вур-руи адына колхозда Сарван Ьэсэнов ичарэ усулу илэ иш-лэ]эрок 90 Ъектао саЬэдэн 97 той эвэзняэ 120 той мэЬсул кетурду. Онун аз гада 1арысыиы маптынла ]ыгды. Умуми мэЬсулуя 95 да ФэЬиэлик едарам, памбыгаМхыя дгриця^ МеЬз бэлэ нетячэсидир дмр рфт» - Jep**» )"ЧИ«1Ф' щам нвЬсулчох изггим-да гахыр. ту imm «JJ Башга сэбоблэр да аз де]ил. Хусусилэ муторэгги У су ала-рык тэтбигииэ аазыми Ф*-   _  гэбул олуиду. Киров адына кол-хоадв в бригидадак 4-у ичи-рв ТОТ» щтб. Ьвн JM-шы нвпсух Хтишдирв ви-хирявр. вот да гадыгелхры в вири им бротададви ив-зврачариаяаг дарачадв чох олур. Ра)оада ждилвр ж инди отра ЬаотмдИахя ада-ратина шни»)втв. «аЬот** квлмлвротвО фвнмот чоху торовхы Haepeja иаттр-(Арди 3-чу нОТфхда) ;
RealCheck