Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.19+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, January 22, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.19+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - January 22, 1992, Baku, Azerbaijan Брокер конторларынын, и дара во муэссисэларин, Ьабелэ ajpbi-ajpbi шэхслэрин нэзэринэ! АЗЭРВА1ЧАН ХАЛГ ВИРЖАСЫ к мул к» вэ «хидмэтлэр» велмэлэри СИФАРИШЛЭР ГЭВУЛ ЕЦИРУЗРЭ Нестерилен белмелерде Aeep6aj4tH Халг Виржасы ьлгы-сатгы учун ашагыдакылары тегдим едир: — хусуси вэ кооператив мензил во евлор; — хусуси гаражлар; — нчтимаи ве коммерси]а муессиселери. биналар вэ гурашдырмалар дахил олмагла онларын мулкиЛетя; — муессиселерин, биналарын, ааадаилыгларыи ич** реси ьь васители ичареси; мвркази конс1РТ салону «РЕСПУБЛИКА САРА1Ы» Ш. ГУРБАНОВ АДЫНА АЭВРОАМАН ДОМОТ МУСИГИЛИ КОМ1ДЖА ПАТРЫ 28 |аивар распубликаныи «м*кд«р артист АРИФ ГУЛИШВИН иштраиы ила «КОЛИН БИРЛИКД» КУЛОК» 29 |анаар распублииаиыи амакдар артист АФАГ БвШИРГЫЗЫНЫН иштраиы ила в. менсуров    к.    хугаяв «СЕВКИЛИМИН АНАСЫ» аа |а «вир Евленмв еьвАЛАТЫ» ими Ииссали комади|а—муаиил Тамашалар саат 19-да башлаиыр. Вилатлар сару|ыи кассаларында сатылыр. А зэрба/иан—Итапща:ДИШДУЗЭЛДЭНЛЭРИН ИШИ ДУЗЭЛИР Худадат бе] Рефи6э)ли адыяа 2 иоакроля Валы Ваза Тнбб Мэктеби иле Итал^анын Болон}« Дяш Техяяхя Институту арасында достлуг елагэлерн ]арадылмышдыр. Тнбб мектеоиядэ оларкен теЬснл очагыиыя директору, тибб елмлери намнзедн Чеферрга С0МОДОВ еввэлче визе Удине шэЬвринде имзалаяаи бир протокол костордя. Сеяедде охудуг: «Удине шэЬериндеки ис-теЬсалат. сена]е ве екинчи-лик узрэ бе1нелхалг тичарэт палатасынын президента Чанни Браво Порденоне шэ-Ьериндэки «Ретесан* фир-масынын президента Енрико Бианкинни иле... Азэрба^ан Республикасынын Бакы шэ-Ьвриндеки 2 немрели тибб мэктэбкнин стоматоложи, ор-тoпeдиJa ше’бесинин диш техники лаборатор^асына лазы-ми чиЬазлар вэ материаллар* ла тэчЬиз олунмуш авадан-л'ыр дести барышланмасы ба-раде сазиш имзала^ыр*. — Дэ1эри 100 мин доллар олан бу hэдиJJэ бизим учун эвэзсиздир, — дeJэ Чэфер* ара муэллим сеЬбэтэ башла-Jыp, — италн}алы Ьэмкарла-рымызла бирбаша алаге ]а_ радылмасына калинча. бу-на керэ «Асинам> ассосиаси-]асына миннетдарыг. Намин бирл^ин дэ’вэти ила етэн ил Итали1адакы стоматоложи институтларын баниси, про фессор" Енрико Галвани ики дэфэ Банька кэлмишди. Би-вим мэктэбдэ да олду. Теле-бэ вэ муаллимларимиза му-Ьазирелэр охуду. « Болон]а шаИэриидэки диш техники институтунун де* вэти иле бу ¿ахынларда биз . де Италика кетдик. Кешиш Леон Денон адына Диш Техники Институтунун (Италика-да тибб мектеблерини институт адландырырлар) прези* денти Чио Рандели бурада-кы дере програмлары ве тэп-сил системи иле бизи етраф-лы таныш етди. Болота вв Милан тибб университетлэринин стома-толок$0а клиникаларында, тибб аваданлыгы вэ левази-матлары истеЬсал еден «Нас* теллииоз, «Евикларз фирма-ларынын заводларында кор-дуклэрим мене ме'чузе те* еяри багышлады. Бизим те-леболэрин тедрис ве меишет шераити онларынкы ила му* га4нсе1е беле келмэз. — Детин нталн]алы Ьвм-карларыяызыи ЬедяЦася сизин учуй есл сурпржзднр... — Элбеттэ. Амма... Куну-музе бах ни. ЬедиЦени «еви-мнзе» кэтириб чыхармагда чэтицлик чакирик. Бунун учуй пул ве неглиЦат тап-маг лазымдыр. Элач республика Ьекуметяие галыб. — Итшд]аядарда емеядаш-лыг, шубЬэсжэ. hop чоЬотдея фа)дадыдыр. — Еледир. 0тан илин сен-т!абрындан моктобимизде итали]алы Ьэмкарларымызын течрубасини тэтбиг едирик. Бу, мусбот нетиче верир. Дерслер асан гавранылыр. Четяиля1ямиз дерслик сары-дандыр. Итали1алылар бяза бу саЬодо да ¿ардым етмек фикриндедирлер. НиЦат протоколу имэаламышыг. Рес-публикамызын оз мустегил-ли1ини Jemwe боряа етдаОи ве бунуила баглы малине чэ-тннлнклэри онлара ме'лум-дур. Вуиу незоро алараг бя-зимлэ бартер Jwiy иле де амекдашлыга разыдырлар. Менче, Азерба1чанда теЬсм-лии иикишафы бело эмекдаш-лыгдан чох газанар. Сцмр АСЛАНОВ, «Халг гоавтшвяи мухбяря. — тикинти нодраты, биналарын ве мензяллорин те’- мири ве хидмети ве с.* Сифаришлэр шенбе ве базар куилориндон башга hep кун саат 14-дан 17-дек гебул едилир. Вутун суалларла 67*84-95 немрели телефона мура- чиет етмек олар. Виржамын унваны: Бакы шоЬери, Москва проспекта, 81.СэНмдарларын вэ ишкузар адамларын нэзэринэ! Бакы Гм|метлм Кагыалар Виржасы бир иллик меНдуд мигдарда брокер ] ерлери ауксиону кечи-рир. Брокер ¡ерлерини алда атмакла Сив азуиуз учуй ¡аии имкамлар ачырсыныл. БГКБ-иин биринчи ауксиону ¡анварын 25-до саат 14-да Канч Тамашачылар Таатрыным бмиасыи-да качирилачак.СИЗЭ УГУ Р/1 АР арзула/ырыг. Унваи: У. ИачыбЫов кучаси, 51. Талафон: 98-55-20. Азарба)чаи Распубликасы Халг ТаИсмлм Назирли}и К. 3. ТАРЬиЕВ АДЫНА БАКЫ МАНИМ* КРЕДИТ ТЕХНИКУМУ ТеЛвБЭЛЭРИНИН Н*39РИНв! И. 3. Тагы|ав адына Бакы МалиЦе Кредит Техникуму истаЬсалатдан а|рылмадан мутахассис Ьа-эырлыгынын ке|фиЦатини |уксалтмак ва талабала-ра камаклик кестермек магсади ила Эли Ба)рам-лы Сенате Тахникумунда 02 фаврал 1992-чи илда саат 12.00-дан 16.00-а гадар маслаНат сааты качи-рир. МаслаНат саатында Эли Ба|рамлы шаЬаринда, Сабирабад, Саатлы, Ими шли, Сал1ан аа Ьачыгабул ра|Оиларында |аша{ан техникум талабалари ишти-рак атмалидир. МУДИРИМТ АЛЛАЬ P0HM0T ЕЛ0СИН ВаЬид HcMaJbwoB. ^уяфэз    Шо^ин Мирзе1ев Cejpaa ИбраЬямова, ^ынанасы Дуи]а Х1НЫМЫН Мансуров. Этш вофаты мунасибетиле дерин Ьузяле башеаглыты верир-лер. ■V 9 ТФТМСЧИЛЭР: Баш редактор муавмим I В. Ш. семвдов. |АЗ*РБАЛ1АН РЕСПУБЛИК АСЫ ПРЕЗИДЕНТИ АП АР А ВЭ «ХАЛГ ГЭЗЕТИоНИН ЖУРНАЛИСТ КОЛЛЕКТИВИ дзиапсвюй Расяубамю!. Унрцртим джамской Равяубянкм «Хаит гот».БАКЫДА ВЭ 0ЛКЭДЭ ИЛК ДЭФЭ1 .БАКЫ* РЕКИОНЛА9А9АСЫ ВЛМИ-ИСТЕЬСАЛАТ МУФССИСФСИ AECTPMJA М ЕОЛГАРЫСТАН ФИРМАЛАРЫ ИЛ» БИРЛИКД» БУТУН ДУН1АДА«ГАРАНТ1МА» Ыуиуму пшияя мир« *У опт 100, 190, 20)0 манат, 490, 1490, 0S00 манат, 790, 2090, 17490 манат п«я мушаары няа*|анашн Нам ла ашатыданы ПРИЗЛ0РИН саКивн ояматыиым имнаи варанакдир: 10 дает андсп нЛт (икиини марЬаяшт ксчммш 20 о|унчу арасында о)наныяыр);    ______ 2 «Марсадас* сатпмашины аа 10 даст андаочнНв* кары (финала чыжмыш 10 иштракчы арасында о(* ТтртЯ’овягарысган» ИсввчраК Австрн|а|а, Нвяяандн|а|а аа динар Гарви Аврам аянапарниа 10 «С*8^ ” у!Чиура, «У^Д. -с. ма’яуматлар фирма мудафменна малин номлутар лраграмына на-чурулур. Удуш Оарада дарЬал снаа ма лумот аарилананднр. ссГаранти]«»—«Супер-банк» де]ил. «Гаранти]а»да удузмаг ]охдур! Фирмамыз 100 фаиз удуша тэ'минат верир! (Хундаи тлит иетневииэ •арди|ннмт 110 манатын 100 маиатыиы дарНал ооа гфарааатыг.«rapaHTHja»—сизин бехтиниздир! «Гарачт|а» дуи|аиы карман имкаиы аа 20 кун' дуи|а шаЬратли иурартларда га|тысыа |ашамаг да. ***"€?» Нан на нтрмирснииа, амма а» сМорсвдасаннмамн суммы аржасыида а|лаша внларемнн»! Дф]е«фксиниз: «Бу ола билмез?!» Онда копии во оз ко1лоринизло коруи! Мшарыи 27.дам сайра 1000 а|унчу арасында шЧ фа«а«»лб1ффб л ддмуцму fiw Т «ЛрР ж) ЕЯ    Г!**"    wPI днр. Оалгарьктаиа 10 луг. 0м Ваш Пачтамтыи Он-иасыида, Нар кун саат 0-дан 19.даи, шаиОа аа «а-аар иуилари саат 9,дан 1|.двм ншмЫвм. базар мавге]ини REPUBUKAN COMMODITY EDE3HANQE:РЕСПУБЛИКА ЭМТЭЭ БИРЖАСЫНЫН БКР JAmW ТАМ AM ОЛУР« A30p6aj4aH Республикасында берпа олунан бу илк Биржа Г0ДИМЛ8РД0Н бари hop jepA© тамынан Азврб^чан тачирлоринии во ишкузар адамларымызын козол он онолеринин давамчысы кими гыса    муддет    ерэинде республикада |ени    ]аранан игтисади^аты структурунда оз меЬкемлондирмишдир.РЭБ бу кун: -мунтозом Иоррачлар во    ]узлорло    чешиддо малый алгы-сатгысы узро реал севделошмелор; -биржа омолиЦатларынын мил]онларла манат девриНоси, нофт во нофт моИсуллары, ]ун, памбыг, барама, шорабчылыг ме мулатлары, KHMja во машынга]ырма моИсуллары; -МДБ девлотлоринин апарычы биржалары иле бирбаша елаголер; -суверен рвепубликаларын бир чох болколориндо брокер конторларынын инкишаф етмиш шобекеси; -харичи игтисади олаголордо там Ьугугла йштирак еда билмек демокдир. РЭБ Азэрбагиан Иудудларындан кэнара лисензи]асыз мал апармаг Иугугу алмыш фаалиЦатдд олан декана биржадыр. Р9Б бир иллик jy6Mejn ила влагвдар олараг hep чур мулкиЦвт формалы мувссисэ вв тешкилатларын    рвИбврлврини    ба)рам [армаркасында,    комис]он    РУсУ^унуи тутулмадыгы    jy6nnej    тичарвтиндв, банкет-презентаси(ада, ишкузар адамларын *дэ]ирми стол’ архасында квчирилвн керушундв иштирак втмв]е дв’ввт вдир. Зубиле] твнтвнасинв Ьвмчинин суверен девлетлерин . апарычы    биржаларынын иума]анделври,    ,    харичи    елкалэрин бизнесменлери де де вет олунмушлар. Сизин олаголеринизи кенишландирмэ(э во johh тэрэф-мугаоиллэрлэ элагалар гурмага шансыныз вардыр. Сизин марагыныз ва угурунуз бизим Учун.Иар шешвн устунДУР| Сизи Республика 8мтвв Биржасында керме^имизе чох шад оларыг. Иштирак етмек учун сифаришлоринизи бу унвана квндэрин: 370141, Бакы шоИори, Э.Элокберов кучаси, 83/23. Эяага телефонлары: 39-57-96, 39-22-39 Телефакс: 39-76-30 Телета]п: 142107 "Клен газете 9701М, «АКЫ UMhOPK I миров пгоашпи, 1«. МО'ЯУМАТ УЧТИ ШИФОНЯАЛ 1МАП, I Чааа шиаамомшфыр: 03.00. 9342-97, 90-9140.    I    Иншланныияыр: 34.00 Индекс 06844 Ч 1 а 3 4 б 6 7 8 9 IO II 19 13 14 Бая», «Азэрба|чая» яашрнЦапянш н«тбеесж. Тираж 165.800 Сяфаркш 453 ;