Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.19+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, January 17, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.19+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - January 17, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ « lAHtAP wi-iH ия. ЭЬМЭД ЧАВАДЫН jybHJIEJHHd ЬАЗЫРЛАШЫРЛЛР Ша-мкирлнлФр эдэшЬур Ьэм)ери1илари — квркэмли Аяэр6а|чан шаири вэ №ч-тммаи хади>ми ЭЬмад Чава. дын 100 иллик ]убиле]инэ (щзырлашьфлар. ЭЬмэд Ча. вадын адыны AauLbiJaii 111эм. кир орта мэктэбинин бинасы гаршысында шаири« абида-си го]улмушлур. PaJOH льэркэзиндэки кучалардэн биринэ онун ады верилмиш-дир. PaJoH мадэни11»т евин-да- шаирин hajax вэ japa-дычылыгындан бэЬс , едэ« фотошэкил сэркиси ачыл* ммшдыр. Бурада шаирин И1ухтэлиф иллэрдэ наш-р алунмуш эса(рлэри. фото. шэкиллэр HY-viajHm етдири. лир. Сэркидэ HYMajHm ет* да(рил№ кйтабларда. гэзет вэ журнал М0галэлэри>1дэ шаирин исте'дады вэ Ьэ* jaxa бахышы. эдэби]]ат гаршысында гojyлaн мэсэлэлар там эксини тапыр. Лубиле! эрафэсиндэ paJoH-да .мэктэблилэрин. ичти.ма-«JJaTHH »1умаОэнд0Лэринин шаирин roh ум лары илэ кв. рушлэри кечи'рилир, Jyбилejи эдэби^эдии кече илэ ге]д етмэк гэрара алынмышдьф Кечэдо рес-публиканын бир чох шэЬар вэ paJoнлapьmдaн гонаглар иштирак едэчэклэр. < Азэринфор.м). ШЭМКИР. VYIIhYCBJH hYCEJHOrJiy МЭНСУР ШЕ’РЛЭР кезлежрик Кун кечиб кедир, сабаЬын ]ахшы олачагыны умур. она бел багла]ырыг. Caöah кэлир дэ, кедир до. Кезумуз JeHO Joлдa галыр, JeH3 сабаЬ учун дарыхырыг. Кунлэри бир-бир етурурук белэчэ кэлoчэjo ooJлaнa-ooJ-лана. Кэлэчок до кэлиб кедир. чин олмага чан атаи арзу' лар hej алышыр. алышыр. дезум JeHO олимиздон. тутур. умид JeHO габагымыза ду-шур. сабаЬын JaxuiH олача-гыиа JeHO езумузу инанды* рыр. инандырырыг. Кэлиоми о кун. ачылырмы о ca6ah?l Тэбиот ганунуну поза бил-мэз. СабаЬ вахтында ачы-лыр, кун кечикэ билмэз. Бэс кэлэн кун нечэ ко-, лир. нечэ олур?! Аталар де]ир: кечэн кунэ кун чатмаз чаласан куну кунэ! Чатмаз! Буну билэ-билэ JeH8 кез-ла)ирик! Кезл0]ирик!!! 18 девабр, 1991 ГЭСБКАР Керпэ ез M0'cyмлyFyJлa. ширин кYлyшyJлэ. Икнд гочаглыры. сохаво-тиjлo. Мутофоккир фикир дорин-aHjH, халгы дyшyндypм0JиJ-лэ кезелдир. JepHHAOAHp. Годдар роЬбор керпэ мэ’-суоалугуна, кулушуно буруну рсэ, Горхаг-гочаглырындан, со-хавотиндэн данышыб ejynyp- сэ Архалы HyrÖejKH. асылы rymoejHH мутофоккир столу-ну гамарлаЗырса. возифэси-ИИ пулла ^утурса. eJ6o4op-дир. госбвардыр. АллаЬ бизи eJбaчopликдoн, гэсбкарлардан сахласын. 12 JaHBap, 1992 AFAAMAJMHI AFлaмaJын аналар, аталар. arлaмaJын! Лагыны севинди-рорсиз. Аглама1ын бачылар. ко-линлэр, нишанлы гызлар, арлама]ын! Лады oJyHflVpop- СИЗ. !11оЬидлоримиз Ьомишо олуб... Олур... Олачаг!.. TaлeJимиздиp бу. Бизимло Joл кедир шоЬидлик,- аглама-}ын! Бу дэрди чокмэк. бу JyKy дашымаг. билиром. агырды, узучу. озичи.’ Jaндыpычыды. ]амаНды... ApлaмaJын. Jaды. Jarывы ceвиидиpмoJин аманды! AFлaиaJынl 22 |аямр, 1990 эсрлерден асрлере БeJyк JaнFыiлa. eлчYJэ кол-мoJзн кодорло. косил мок бия-моЛен haJгыpтыjлa. сову ке. рунмо1эн «дилокло долу му-сиги!.. Но овсуя вар бу му-сигидо. илahиl Динлэдикчэ динлоиэк иcтoJиpcoя. ДIШлэJиp. душунурсон... Душунур. neJpoтлэниpcoн: бу но Ьикмотди. бу но гудрот-ди?1 Бу но чосаротди, бу но Ьунэрдя бело?! ДyJa-дyJa динлодикчо, до-риндон-доринэ душундукчо сэно ело колир кн. узаглар-дан, чох-чох узаглардан кэ-ляр eшитдиJин сэслор нарваны. Чох-чох узаглардан. Хал-гымызын Ja]^ныш кунундон кэлир, бу куну JaшaJыp. эбэ-диJJэтo кедир...    . Мо’нови гядамызды. рупу-муз. бeшиJимизди, Вургунлугумуз, чылгын-лыгымыз, кучумузду, Дунэнимиз, бу кунумуз. сабаЬымызды бу мусиги, Узе-Jиpин мусигиси!.. 16 oктjtбp, 1976 «УМИД» ДАДЫНЫЗА ЧАТАЧАГ hoJaT кетдикчэ агырла. шыр, амма бу муроккоб зо-1Л?а«эмДздэ адамлара аррса дуранларын да cajH артыр. Бакы шэ11эри нчра паки. MjHjJoTH башчысынын апара. ты JaHbfflAa «Умид» адлы Je. ни xeJpHjJo фонду Зарадыл-мышдыр. Бу фонд индики нахтда даЬа чох чотинлик чоконлоре, )о‘ни оЬалтшн даЬа чох ehтиJa(Чы олан кaтeгopиJaлapынa rajFH кос-TopMojH    оЬдэсино кетурур. ФавА мухтолиф нов xej-p«JJo тэдбирлори, ири бир-ликлорин, муоссисоларин во тошкилатларын. бирка вэ кнчик муоссисолорин. ас. сосиасиЛалерын во консерн^ л!эр1б1. биряюларын мон-фэотяндон aJьчlмaлap (ел-боттэ кенуллу олараг). ha-беле вотондашлдрыя шохси ианэлори Ьесабьша Japana-чагдыр. (Аэори^рм). САше шАИДд адкмиыш БАКЫ ЛММА1М1ДА сКАЛМЫКШАв БвР^СИНДе БАШ КЕ9МИШ ЬАДИС9 БАМД9 ..Лаяварын 8.до Бакы ляманывда «Калмыкц)а» iceofB-öopiacH левбор салар. кон баш* вервшш Ьадисонин швЬядаоря тосдиг еднрлор ми. ело бир пapтлaJыш баш верма]иб. Каясыса анлашыл. маз чартылты ешидилдн во ело о Д8ГНГЭ да чыхыш учун трапыи roJyAAyry во xeJлR адамын топлашдыгы вести, булу бир амдача öypyJoH JBHFHH башлады. Борении сэрнишинлери арасында чох. лу ушат во гадын вар иди. Тук урподэн haJ.KyJ гопду. Кямсо езуку ке>эртедвн Хэзорин coj^ суларыяа ат. ды. кимсэ отрафы 6ypyJoH адовдан борении JyxaoH мэртэболор1б1до ’»»«лэнм&Ло чэЬд етди. JaHFb№ сецду-рулондон сонра хиласедичи. лор ичорилорэ мечондэ ма^ ]утласда во поггта aJaгJoлyн-да ме|ид ашкар едилди. BosHjJoTH агырлашдыран о иди iffl. JaHapMOH зоЬарли KHMjoBH маддолор ифраз еден linacTiTK узлук во де. шомодэвш халча ертук о догига алышмьппды. Нош-чадо, фачио 12 инсан тола. 4Й1Тына сэбоб олду. мухто. лиф агырлыглы задалори вэ Заяыглары олан 86 нофар »со Бакы шэЬэрияин тибб 1Яу^исолеринэ аларылды. HiHAKjoAaK 13 MejHA та. ныныб. оиларын арвсыяда 4 aз0pбajчaнлы, алты турк-иоя. бнр нофор турк гады-яы, осетин вэ Иран вэтэн. дашы вар. Азор rapaje» баш вермяш Ьадясо идо багды фтофл»« ршш €Лнтературва)а    ni\ эета^ньш охучулары шдщ белушур: — ]^уя долг ряанлаш. дырылмыш террорчулуг ак. ты олдугуяа шохсон мошш шубЬом }охдур. Соя    имя нлин Ьадароларвяи хатыри Aajar: Тбяляся Агдам во Тбилиси — Бакы сорняшия автобусшюыцда xeJли янса. ныв толоф олдугу шш AajHm. Симфе|(Ю1ЮЛ — Бакы. Москва — Ваны гатар-ларында 3 (!) партла^ыш. «МИ.8> вер!Од1отуяун газа. Ja уграмасы во Hohajer. борода флчяв, Jep« колмишкои бмз артыг Москва — Бакы Милли ТэЬлукесизлик На. З11рли)1шин нerлиJJaт во ра. бито ше’босинин мудиря 6 немроли сур'от гатарыяда юродилмиш чяна)9гнн коя. мрет ичрапыларынын изино душмушук.    олунанлар ифадо верярлор:    боли,    он. лар биэим республякамыза гаршы мвrcoдJeялY, дагы. дычы фoaлиJ|Joт )ерцдоя тер. рорчу тэшкилатьш тапшы-рыгыны Jepинэ Jeтиpмишлop. Бакы ме]идхаяасында Ьа. 1ШЛ0 гадынын ме]яди вар. Оиун дyнjaJв колмомиш кер-пося артыг ана бетняяда кямлоринсэ сорсам идeJa. сыяын гурбаны олуб. Экер лап он бе)ук могсад яамяяо бело ган токулурсо. бу иде-1аныя |Сорсомл11вдвн взко ады 10ХДУР. Вдшфа АХУНДОВА, «ЛГ»шт Аач^ба)чая уаро хуеуся итхбяря. «ЛитepaгypнaJa газета», ла 3. hop дэфэ бэлод олдугумуз р1а1онлярдан    душэидэ илк невбэдэ онук бэоэкэт. ли тахыл замилэри, ¡узум баглары. мал-гара фермала-м>1, ичтимаи. вэ фэрди ти-килилэр квзлэримиз внундэ чaнл;v^ыp. Унудуруг ки, бу ерлорэ conaje чохдан «ajar ачыб». JeHH завод вэ фаб. жклэр. ajpbi-ajpbi комби-«ватлар, мухталиф муэсси-сэлэр ¿ерлордэ тэсарруфаг-чылыг фэaлиjJэтинэ бир ронкаронклик кэтириб. ку-зораны MyaJJdH дэрэчэдэ ахшылашдырыб, эЬалкнин ишлэ тэ’мкн олунмасындд аз рол oJ«aMajbi6. Kojчajдa да белэдир. Нар е'малы, консерв, автомо<)ил тэ’мири заводлары. jeJmiTH. тохучу-луг комбинатлары. Шир, ван истеЬсалат бирли]и. ти-киш фабрики вэ с. муэс-сисэлэр pajoH HrrncaAHjJa-тында артыг вэуно «jep елэ-Jh6». Амма hop Ьалда KoJ-4aJ кэнд хэсорр^фаты ра. )онудур. Бурада 19 колхоз, 3 совхоз. 2 кекэлтмэ бирли-J«, 2 гушчулуг фабрики. 1 бpojлep (^брики фэaлиJjэт кестэрир. 200-Дэн чох кооператив ]арадылыб, Kejчajлылapын a)pbi-ajpu иллэрдэ угу рларьи!ын сэ-;|асыны чох йшитмишик. Он лар етэн ил да ан’энэ1'э садит талмыш, тэсэрруфа-¡тьш мухтэлиф саЬэлэри'н-до. Ьэм дэ чох чэтин вэ кэр-кин шэраитдэ ез вэзифэлэ-ртшн еНдэсиндэн лэ]агэт-Л9 кэлмишлэ^. Нэ гэдэр гуру, чансыхычы керунсэ дэ. hop Ьалда чэкилэн амок конкрет факт вэ рэгэмлэр-дэ ез ифадэсини тапыр. Он-ларын бэ’зилэринэ нэзэр сатаг. 0ТЭН ил ра1о«да 7 мин 500 тон эвэзинэ 9 мин тона JaxbTH памбьЕг. 13 мин тон эвэзинэ 16 мин тондан чох тахыл, 360 тон эвэзинэ 400 (ГОН барама истеЬсал едал*-МИШ, нар тэдаруку планы артьп'ламасы илэ 1еринэ je-тирилмишдкр. Негсанлар да вар. Хусусэн ЬеЗваядарлыг сапэсиндэ. Ьэмнн саЬа уз-р0 мэЬсулдарлыг, мал-гара-нын caj артымы республи. камызын эксэр pajo«лapын-да олдугу ними бурада да лэнк инкишаф едир. Тэса-дуфи де1«л ки, сон 20 и*л арзиндэ го1ун.тарын cajbi 20 миндэн 6 мин баша ениб. Вахт варды ки, Ьэр кэнд-до« 4 — 5 rojyH сурусу еру-шэ чыхарды, Инди онлары бармагла санамаг олар. Сэбоб нодир? Тэкчэ JeM гыт-лыры, еруш jepHHHH олма-масымы? Элбэттэ, бунлар да нозэрэ алынмалыдыр. Лакин ¿эннймизчэ, инкиша-фа майе олан даЬа ики му- Мэсэлэ бурасындадыр ки. иншаат ишлэри заманы. бэлкэ до Ьэлэ ондан чох-чох аввэл — лaJиhэ Ьазыр-ланаркэн лазыми тэлоблэ-рэ эмэл олунма)ыб. Кана, лын алтына, Jaiнлapынa бетон ертмок. ону кeJфиJJoт-лэ cyвaJыб. сементлэмок Ьеч кимин арлына кэлмэ1иб. Нэтичэдэ каналдан сызан су KeJчaJын, Учарын, Ар-дашын. Курдэмирин мин Ьек-т^арлярла торпарыны корла-jыб. Ело ивдя дэ корла-}ыр. ДаЬа нэ оввэлки годор еруш, экин-бичин 1ери га-лыб. нэ дэ иcтифaдoJo Ja-рарлы торпаг саЬоск. Ча-маатьш кузэраны да ело. ТАНЫШЛЫГ ДeJиpлэp. узун ’ муддат шэЬордэ JaшaJalfлap кон. дин, тобиахин, бу Je^opдo^a^ дан 6auMajHM. Кэнди ко. зорко« дэстэк бир орланын )у1уруб 8ЛИНД0КИ армуду MOHO верорэк ушаг сош-mhJJoth иле: — Эми, )олда JeJopcoH — демэсини. туллуг кестор-M8K учун oA.Ajapa душмо-сияи Ьеч чур унуда билми. ром. Лахуд ата илэ орул арасындакы сеЬбэт. Ьемин кун ев саЬибя суфро учун |узум дэрирдн. Ону диггэт-лэ cejp едэ« ушарьш бах-масындан ело зэнн    етдим ки. о нордяванью гыры-лачарьпадан горхур. Сон демо. башга «мэгсоди вар-мыш». Ата JeTiuiiMHm бир MejBoJo ол узаданда ЬевЛнак: — Ону дэрмэ, гоншунун арачындандыр. — ÄeJ«6 гышгыранда hop méjH баша душдум. .Y KorwaBOH о узлу, бу уз- — Она да гэнд, шокар кэтокдир. Ьаглыдырлар? Бэлкэ до. Амма торпарын инсанлар учу« Ьасилэ JempAHjH мэЬ. сула бело е’тинасызлыг, ону кез Kepojcepo торпагда чурутм»кдо дэ бнр фаЛда >охдур. Бэ’зилори бу итки. НИН ОВ93ИНИ башга Joллa — езлоринэ. ез соЬЬэтларияэ 3HjaH JeTHOMOKAo чыхмаг ис. ToJ^ap. Исти^аларын са-J« кет-кедо артыр, помидо-рун, xHjapHH песабына торпаг заЬэрлояир. Гараман мэнтэби оввэл натамам орта олуб, сонра орта мэктобо чев^либ. Бу куну НЛО, ондан даЬа артыг нечмиши ила шеЬрэт тапыб. Кичик бир кенд мектэбинден 6 елмлэр намизэди чыхыб. l^op бири ев инкшпафында мяктэ^ин. МУ0ДД]ЩЛЭРШ1 чамаат езу чорок биширмир. HoJho биширсинлор? Нарда yJyrcyHHop? Вахтилэ Гара-манда 4—5 су дэJиpмaны HiiiHojHpMHm. Ияди бнри дэ галма>ыб. Дон yJyrMOK истэ-)0нлэр paJOH моркозииа. гоншу Г9бэло1э тахыл да-шымалыдырлар. Эорин овволлориндо конд чамаатынын ез вэсанти he. сабына тикдирди1и кениш, )аряя11мглы москид бкна. сындан бир муддэт китабха-на, сонра анбар кими ис. т1^до едилиб. И!нди мэс. чид бахымсызлыг узундэн бусбутун дарылыб. Клуб, китабхана Japapcbo биналар-да Jepлoшдиpiилиб. Нэ ha. мам вар, но ушаг барчасы. АУда, илдо бир дофо кино нума!иш етдирилэндэ гыр-хынчы иллэрдэ олдуру кими, ыаГракэ башлаЛыр. КеЬно Публисмстин душунтллФрн' JAXIUfal ВАР, ВИС ДАЬА ЧОХДУР hyM амил вар. Онларын би ри барэсиндэ сонра. сез ача-чарыг. Тэкчэ малдарлыга де1ил. умумэ« paJOHyH иг-TwaÄHjJaTbiHa зи]ан 1етир-миш о бири сэбэб барэсин-до исэ елэ бурадача да-ньпимаг лазым кэлир. BeJyK Ширван каналы-яын чэкилтии бу )ерларэ )еня Ьэ>ат кэтирди. Чох uiej дэ1ишди, лакин даЬа чох mej дэ1ишэ билэрди. Керэнлэр кещ^. кврмэ]эн-лор дэ. 1агин ешидиблэр. Бэс Ьэмин каналла элагэ-дар optaja чыхан, бу кун арадан галдырылмасы тээс-оуф кЦ мушкул мэcэлэJэ чеврилэн. бэлкэ дэ Ьеч мум-кун oлмaJaн чэтинлиjи нечэ, ону да Ьамы билирми? Jox, тэоссуф ни, jox. ИстираЬэтнн . гадрини даЬа }ахшы билирлэр. Ьэгнгэтэн дэ белэдир. ШэЬэрин арам-сыз cэc-кyjyндэ« карилмиш эсэблэримиз, заЬэрли тусту. л ори,    арачларын кемуру хатырладан 1арпагларьшы. агыр дэрдэ мубтола олмуш Хэзэри се)р етмэкдэн 1орул-1муш квзлэримиз самрг канд-лордэ^ динчлик тапыр. руЬу. муз тэзэлэнир. ГарамаИда чох олмушам. Чэми 140 ездэн ибарэт бу кичик кэнд cyJyнyн сафлы-ры. Ьавасыныи тэмизлиJи илэ Ьамишэ мэни чэкиб. Ра1он мэркэвиндон 13 километр узаг олса да буре эслиндэ бутт^ алэвадэн ко-нар душуб. Елэ идеал бир сакитлик сэни Г0(1нуна алыр ки, шэЬэрдэ, ра1он мэркэз. лэриндэ, Ьэтта бэ’зи конд-лэрдэ буну анчаг арзу еда билорсэн. Бу кэнд кезол адэт-эн'энэлэримизи до го-р|у]уб caxлaJlыp. Ахы бу да-Ьд чатиндир. Ахы ивди кэндлэримизин Ьамысы ба-рэдэ бу сезу, тээосуф ки, eJ-ни дэрэчэдэ инаоала демэк олмур. Узу« муддотли а1-рылыгдан сонра даими Jaшa-маг учун ра^онларына га-]ыдан бир Jalзычы дeJ1lI)ДИ ки. вахтилэ гoJyб кэЛ|mJи адамлары Jeнидэн керондэ таиы)а билм9Jиб. Бабалардан мирас галмыш мэ’нави дoJ8p. Лар дэ торпагла, Ьаиа вэ су1ла бирко alшынnlaJa мо’-руз галыб. Мэн дузлу>у, cэмимилиJи Ьэмишэ ушаг сезукуи сино-ними ними габул етшшюм вэ урэкда« янанмышам ки. сафлыры да, сахтакарлыры да гэрибэ бир ду1умла ушаг 6б|укдэн даЬа тез гавра. )ыр. ГapaмaялыJa илк до-фэ кэлэндэн сонра бу гэнаэт мондэ даЬа да меЬкомланди. Растлашдырым чаваиларын. ]ашлыларын чохданьга та-яы'шы, Jaxын адамы кими керушмэси. Ьал.оЬвал тут* масы. дузу мэни мутээссир етд1Р. Гонарын кэлиши илэ элагэдар ушагларын севин. чи. фэрэЬи, онларын сами-мили]ини исэ ифадэ елэмэ-сез тапмырам. Бу бара-дэ хатирэлэр о гадар чох-дур ки. билмкрэм Ьансыя. лу тэнэклэр елэ гарьипмыш. ды ки. бударын Ьансы Ja«, дан олмасыны муэЛэнлэш-дирмэк учун нэ^иваны хе|ли кэнара чэнмэк лазым келди. Бу кэнддэ орур-луг Ьалларынын олмамасы-на, белэ бир Ьадисэни Ьеч кимин хатырламамасыяа МЭН буна керэ тэоччублэн-мэдим. 0ТАЛЭТ?! PajDivia тохминэн 30-а годор кэршгч сехи вар. Вэ hop Jepдo олдуру «ими Kej-4ajAa да иншаат ишлори менишланиб. Мевчуд кор-пич сехлэри исэ толобаты едэмвр. Туркч)али гардаш-ларымыз paJOHyH мэ{М{озин-дэ ронкли кортилор ис-теЬсал едочэк завод тикир-лэр. Эввэлчо тикивтя учун фэЬлолери дэ )ерлилордон кетурмушдулор. Лакин ои-ларыц етадоти. ишэ coh. лонкар мунасибати rypioijo-JW мутакэссислври то’мша етмэди, завод учун фэЬло-лэри дэ Тур«и>едэн кэтир. MoJo мэчбур олдулар. ^ Сократ flejH6 ки, ики ha-днсэ арасындакы олагэю? ejpa«MojH падииЛльгдая у^ тун тутурам. Ики мухтэлиф caho арасында элагэ Japar-сег тикинти гадэр зэНмэт толоб едэн Ье1вандарлырын да лэнк иикишафыньш бир сэбэби дэ а1дьшлашар. Ьомин    гусур    Гараман- лыда да взуиу кестэрир. Кэнддэ Ьаисы hojaro кетсэя дежвлия. нарыв. hejBawbm Jepo теку луб хозол ними торпагда чурумэсинин ша-Ьяди оларсан. Сэбэбини со-рушаяда бэЬане кэтирирлэр ки. тодарук тэшкилатлары вахтында    кэлиб    апармыр- лар. — Елэ исэ езунуз атфыя, — AeJifi»K. Бу да зэЬматинэ Д9Jмиp. МэЬсулу    биздон    шор THj- мэгтинэ алырлар.    Инди ба. эардан бир килограм шор алмаг учу« б|ф кисо нар, bejBa таЬвил вермэк лазым колир. Бу да Ьеч бензин пу-луну, 1ол хэрчяни вдэмир. — Мурэббо бяширин. ком. пот Ьазырламаг олар. ХИДМЭТИНИ JyKCOK rHjAWT- лондирир. Алим достум ШаЬ-мэддин Холилов    ки, бизи бир Jepd T0HHaJbi6 ша-мирд вэ муэллимлорлэ КО-руш кечирсэлор, моктобин, нэндин ehTHja4napbiHH ej-ронэр, Ьоргмиз бачардыры-мыз саЬолэрдо кемэк едор-дик. Анчаг садэчо бир тэш-нилатчылыг иппинин, тошэб-бусун чатышмавлыры узун-ден арзу иллор 6oJy арзу олараг галыр. Ьалбуки> бу чур К01рушлорнн щакирй-лорш! Ьафизосиндо парлаг из бурахдырыны Ьамы >|ах-шы билир. ПРОВЛЕМЛ9Р СЭБ9ВСИЗ ДЕШЛ Тохмияэи HjecpMH вл буи-дан оввэл индики Коршбо) paJoityHAa шйнбыг топла. нышында иштирак едирдик. Бу кунлэ MyrajHCOAO toJ-ба|рам кими херуно било, чэк кгтйсади чатинликлори. ыойшэт га)рыларьшы то. лэбалоримиздон бири белэ нозмо чокмишдн: Вурш Мфитша хаяди, Дадде сехде, офоцдк Гоцд одацде. олтур, 4eJ оданде да гоцди. Ело бил Гараманьш бу куну учун де]штб. Кэцдин дордлорини са1магла гур-таран дeJил. Докчылпаг кэнд советли. |и 2 колхозу. 4 «ЭНДИ эЬате едир. Неримаиов адына колхоз Локчылгцкг. во Далман кондларяндоя , ибаротдир. Гарама« кондн яса Телман адыяа коЛхозун «табели. ]инД0Дир». Ьомин яфадони дыряаг арасында ^азмары. мызын собэбинй сонра aj-дыялашдырачарь|г. Ьэледик проблемлордон бе'эилориво ноэор салаг. Коидде черок дуканы ]охдур. Адамлар hop кун узун масафо гэг едай черо. jH paJoH мэркозинд^ алыб кртирирлор. HoглцJJaтын пне' ишлоди1и. 1олларын борбад олдуруну нэзорэ ал. ' оаг, тарамаилыларыи bo№J-JoTHHH баша душман чэтин олмаз. взу дэ бу иш hop кун тохрар олунур. flejo бялэрсинвз ки. HHjo ахы бир мэлофанн дивара вурур. этрафына бeJyкJ(Y-iкичнIcли СЫХ.СЫХ топлаишрлар. Ки. ми ахыра гэдэр ajar усто галыр, кими дэ ишини ehTH. )атла тутуб габагчадан езу илэ отурачаг кэтирир. Та-машанын ширин Jepиндэ ишыглар сену р... Боли, HjHpMHHHH JyзиллиJин сон иллэриндэ асудэ вахты, Модони истираЬоти бу чур «Асоморали!» тошкил' едир^ лер Гараманда. Гарабарын дарлыг Ьиссэ. спиде aзэpбajчaнлылap Ja. majan кандлерин тамамило борбад B03HjJoTHHflo олмаг сы бародэ чох охумуш, чох ешитмиш, чох кермушук. Дашнак рэЬборлор кезумуз керо-керо а)ры-сечкилик c»JacoTH JepHTMnm. гэсдэн тероггидэя конарда сахла-мышлар кондлеримизи. Бэс Гарамаиы бу кунэ ким it>Jy67 Мокор кечмиш paJOH napTHja комитэлэринин кеч-мяш катяблэри, колхоз содр-лари олублар? Ja болкэ ягтяса[ди квсторичилор. эл-де олуяан милли колирин шгдары вмкан eepuojeó? фактл1ф шу(21алэрн токзиб едир. Танышльндан ме’лум олур кя. Телман адына кол. хозун узвлоря оввэллэр ол. дуру киия 1991-чи * илдэ де пяс яшломэ^1блар. Бело кя. 450 тон авезино 500 тондан артыг памбыг. 580 тон овозино 670 тон тахыл истеЬсал етмишлер. Тахыл. чылыг узро hop Ьектарын моЬсулдарлыры 33 сентяе. ре галдырылмыш. И aj-лыгда иллик суд истеЬса. лы планы 105. ат ncrehca-лы планы 111 фанз еданил-мяш. hop инекдея орта he. сабла 2071 килограм суд сагылмышдыр. Ра)онла му. rajRcoAo пис кесторичи де-jHJi. Анчаг сарф едилан эоЬиотян мугабилиндэ ве. рилон пулу пагг-Ьесаба чо-кэндо гэрибо бнр у)|уисуз-луг алыяыр: иш керулур.' !^л верялмир. Колхозун нар багында мш вахты бош-йекар ^aja. ианлардан врк|вналыгла ха. бор алдым: — HhJo яшлэмнрсиняз? Огальша суалла чаваб вердилор: — Нэ учун HUUioJoK кя? Дерил'абыгдан чыхыб а1да он сэккиз. HjHpMH манат пул газанмагла ицди аила долан-дырмаг олар? е>рендик кя, бир Ьектар саЬения суварылмасына чо. ми 3 манат пул вернляр. Ьалбуки узунбораз чаимо. НИН ihJmoth 100, галошуя-ку 60 маната галхыб. Ву aRaлэтcцзляJии собобя ио. дир? Сэбоби eJpoHMOK учун колхозун сэдрт CeJpaH BeJ-дулла)еви‘ чох ахтардыг. тапа бклмадик. EJ6r )охдур. тапылар. Инаиырыг кц. оу суалым чавабыны ондан кеч-тез хабар алан оламаг. Нам де текче бу суалЪш Jox. Бир арсаггал. ^ Баз га. раманлылар бу кенддо до. рулур, локлилер уч1^ юпла-. jHp. Бырырда дофн олуну-руг — де1ая4б мтл он^Ь сезуно терофдар чыхды. Фюафлорвни догрултмаг учун xeJли мисал да чокди. лер^ Дедилер ки, иолхоз мустегкл тесорруфат олан-да бундан гатлат артыг Moh. сул истеЬсал едир. »мок har-гына лазыми эрзаг моЬсул. ларыны артыгламасы нло белурдук. Нече де)ерлвр. ео олкмиз. ез башымыз идя. Ьеч КИМ умуми фэалн)М-дон JaxacHHH кенара чэк-мирди. Тэсарруфяшмыз Телман адына колхозла биpлэщдиJи кун дм* aJpbL. свчкилин, соншыноиямлик башлакды. Экин саЬолори-шш oHcopHjiJeTH коядрш Ьон. довэрнндодир. Биткялэро сэпилэн заЬерин Щлиыпы бнз, фа]дасыяы леклилор* керурлор. Содрнн езу Ю1ми муавики до. моктобин дн. ректору, баш муЬасяб, му-Ьасиблор. игтисадчы. кассир, анбардар. гараж мудщш, бяр сезло, тафтяш коююся. JecbiHbra садри во иатябодон caвaJы .-Ьамысы Лекдандир. Бир гaJдa олараг артезиан гyJyлapы да орда газыльф, бнналар да орда яшш едя. лир. Нотта иш о Jepo чатыб кн., Гараман кондшшн ра-бита ше’бося до Ланд» Jep. лешдирялиб. Гараманда 40w ми бир нечэ евдо телефон вар. МуЬарибо во амок ва-теравлары Начат Ьесояоа. Абдулла AбдyллaJeв бу мог. оодла 40% чалыш1^1блар. ам. ма оллори Ьеч Jaaa чат1кПк}ыб. Гарамаялыларыя òoaAHj joTH. да1ш доррусу, фвaлиJ-|8tc4ùihJh. зэннимфмо. де-двклоримиэе он JaxniM су-о^дур. Онларын ямзасыз Мектублар JasMar. ла, mmcajor учун роЬбор тошкилатларын гапыларыяа ар1арла ajar дeJм»кл» ара. дары JoxAyp. Бу бир тороф-дон ]ахшыдырса. о овря (ворафдан шкдир. Аталар яалаг AeMajH6Aop кя, агла. Majaea черок верея оЛмаз. Но, иядв Гареманыв агла. малы кунл^рйдяр. Чыхыш )олу вар? Вар, еэларя бу-иу Ьамыдаи Jaxшы бнляри лор. Арзулары будур.ки, aj-рылыб мустагил тосорруфат олсувлар. О заман нвдя кяндоя гатлат )ахшы ишлор. муга)ясаолуимаз дарочадо бол моЬсул истеЬсал едор. лап. Ело билирик, дуэоло бя-лан. xejHp аеречок арзудур 0зу до бир конд учун Jox. МаЬшуж МАЫ1УДОВ М. 9. РосудаМэ* МЫ ВДУ.яуя доееятя. Рфспубяымбсыиыи ASePtAMAH ДвМОТ АКАД1МИК ОПЕРА ЕО ЕА1ШТ ТЕАТРЫ 22 JtT Операиын апарыяы .сояястдорояяя КОНСЕРТИ Иштярая смроар: ^\ршф BABAJBB — Аварба]чая Расоубяташяш **^Са^м»*’ИСМАЛ1Я0ВА — А9»рб«|чая Распубяяб- ОМ01 _      ,    Республякасыякш ОРЛУ — Амрв14<и>а Рмпубшми-•»и    Ресушь-ш Амрв»м»я б«ет»трж;ыша1 *мг мА-яылары. муаамлар. твсяифявр.' •' '      ^ Билетлор театрын кассасында саат 10-дая 19-дек сатылыр.    _ С Н Р № 1992-чя яд JanapMi 94-даа Вакыда шяш дофа Програмда яоркомдя очш устынфм то*дш1 шщшуш ш|-яуядш, ajHjnp, ятдар но ■ояядарю чштш адаиояар. *1гамашалар иш кшаря саат 19-да. шонбо кунлэри 16 во 19-да. базар кунлоря 12, 16 во 19-да башлаяыр. Касса hop кун саат 11-доя Гелефонлар: 94-94-12 во 94-95-37. мудмыц*». Азорба)чая Респубдякаш Тажви ММеуддарм Яаащрж* РЕСПУБЛИКА ТЭДРИС ЮГРС КОМБИНАТЫ 1992-чя тодряс ядя УП* аяишыдаш шшяшжмяр уара ШАКИРД Г9ВУЛ «ДИР: 1. Ун ястеЬсалы апаратчылары 2. ГарышЫг Jeм истеЬсалы апаратчылары    ^ 3. Ун вэ гарышыг Jeм узро лабораятлар 4. Чорок биширанлор. paJoняapындaн колон орлмн во гызлар габул адядкр. кирдлврв а)да 140 маяат 1вг«уя,»*р*«р. лар ]атагхана нло то'мия едяляряор. Мактаоя оятяраилар ишла то'мин олунурлар.    _______ Курслара габул заманы ашагыдахы санадваря тагднм етмок лазымдыр:    --- 1. Соккизяллик во ониллин таЬсял Ьапыяда аттас- тьт (шэЬадэтнамэ). 2. JaшaJыш Jepшlдaв ара]ыш. 3. Сагламлыг паггында ара^ыш.    _ Элаво мо’лумат злмаг нсто^^ар ¿у тм;ф<яытра зонк еда билерлор: 93-16-25, 9СМ^94, 9о-42'63. МПЯРЫЦм. •_  д ЭЬАЛИНИН Н939РИН9 «РИФМА» кячнк муоссясаен (та’сясчя Вакм Дааяот Унявсрситети) сизя Азорйа)чаы аа рус днларяяда аша. рыдакы Ьазырлыг курсларына до'аот адар: Али мактэблорин ге(^ нмтаЬанлармяда ада аа 1ах-шы т1мот алмагисто|адлвр учт*- ^нлор^'' узрв^з^уся"ьаз^    haitM мугавнло узродир. • • араб, фаре, туря, яшшдяс, фрмгш, шшит  -к-«« дяллорияин eJpoнилмocи узро яюпшшк курсдар. таосял Ьаггы мугавнло узродир. J Турк днлннин сур отот то лям 1фреу. ТоЬсил муддати 3 aJ. тоЬсяя Ьапы 460 %'Игтясади профилда яякядяс удтт ептщпт ТэЬсил муддати 3 aJ, таЬсял Ьапы 600 маяатдвф. • • • A3ap6aj4aH днли — сур'атдя та‘ляы. Ihkmok во бичмок узро сур*атля та*лям -курсдарм. ТоЬсил муддом 6 aJ, Ьаггы 720 маяатдыр. • • •    i Оператор-прогркмчы яхтясасы увра 3 alwr курсдар.. ТаЬсил Ьаггы 500 маяатдыр. ОЬАЛИНИН, Т9ШКИЛАТ В8 МУВССИСаВЕИЮ..... назервно «РИФМА» кичик муоссясосш аЬалдИ.    •• муэссисолоре ашарыдакы хядмртлоря такякф М1Ф^ 1. Харичи диллэрдон нстяфадо етмакла «кч^Д*^ рыч. хндмоти сонэдлорин термам 2. Мухтолиф ношрлорин {кнтаб. гоаат, шуушшяь мя яшлорин. мотялорин торчумо едидыося.    ____ Мо’лумат алмаг учун ашагыдэкы уяааяа мураыго *^Вакы шоЬаря, J3. Хадядоя яучаея 23, ЩДР-цуя ФяБ; cah^.. ГЛАВ «Азорба)чая» «wnpeJJapiHMHCMimP-JSSIS сяяо Jymcok ихтшяслы (5—б-чы ДМММЯ) —600 мая. годор) ОМОН Ьапы яда чшяюо^ уаДф 55ДФ УНВАН: Вакы-146. Моабуат 1ф. 529-чу ыаНаяй,^;. ТЕЛЕФОН: 38-53-41.    МТДЮ*!^* S АЛЛАЬ Р9ЬМ8Т БЯФ^ШН Азорба)чав Республякасы ПреаЯД^Ш А*» тыяыя омакдашдары ящ |оддашдары    щта- Jaaa, атасы    _    ,_ :    * ЯЧгса Муе^аии     ^___ вофаты нло олагодар дорян Ьуаяла башсарямгм Ут>я9р. _    •    -    ,    - т Баш радаитор муааинм В. ш. сдмедов. Тв'СИСЧИЛвР: АВвРБАМАН РЕСПУБЛМСАСЫ ПРЕЗИДЕНТИ АПАРАТЫ В8 «ХАЛГ геЗЕТНвНИН ЖУРНАЛИСТ КОЛЛЕКТИВИ Овщастваиионюттмасиаа гааага Аэарбай* дркаиской Еаслубтий.    . , Учфадитаяи: Аппарат Празмяаита АаарбаЛ джаиеюй Расптбпмм й журпаинскимй попнактм ■Хапг гааатм». Еадаисм|апи КИРОВ проспасти, та. МО'ЛУМАТ Y4VH 9i-a-sr. 3B-S14S. ITB1S« ВАЛЫ UWiWli ШШФОтАР: т. UJ, дат ШЮ. Ицдекс 66814 ч 1 а 3 4 5 в 7 8 9 10 11 12 13 14 Вааы, «Aaap6aJ<«a. aampaHanonm ииВмса. W \ у t • ;