Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.17+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, January 17, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.17+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - January 17, 1992, Baku, Azerbaijan БИРЖАЛАРЯРАСЫ БРОКЕР ИПИФАГЫ ХИДМЭТНН ТЭЗЭ H0BYHY ТЭКЛИФ ЕДИР Ei, бег, гараж алмаг, сатмаг а* ja twepeje вармал ист*|ирсини!с» «ИРЖАЛАРАРАСЫ БРОКЕР ИПИФАГЫ еиаа |ардым каетарма|а Ьмырдыр! Сиэ аз иста|иниза ан гы«а муддатда чата биларсимиз. harr еарбаст кон-tapcMja ол/niH аал]ута ила да аданнла бнлар.    ' БУ ИШЛвРДв ББИ-дан 1АХШЫ ПАРТШОР ТАЛА БИЛМвЗСИНИЭ. УНВАНЫМЫЗ: Бакы, Лермонтов куче**, 11». ТЕЛЕФОН: 91-77-60. ИДАРЭ ВЭ ТЭШКН ЛАТЛАРЫН НЭЗЭРИНЭ! Азорба]чаи Дамир Joay Бакы ао КоиЧо шо’баларинин лога аднямоси ла алагадар онлара мддналары олан бутун ташкнлатлар «а муасеиеаяар аз ддиаларыны 1992-чм ил фааралын 3-дак Ьамин ша'балара тагдим атма-идирлар. Намин муддат качай дам озира Кеч бир иддиа габул олунма- ■чаг аа музакира адилма/ачак. АЗФРБАМАН ДАМИР 10ЛУНУН МУДИРИЛАТИ. АЛИМИН ХИДМЭТЛЭРИНЭ КвРЭ кендарилмяш мэктубда бу бародв мэ’лумат веряляр. Мэктубда Ьэмчянин де]илнр кя, бурада азэрба^мялы аля-мия яшлэря ял», онуя фэх* ря узв олдугу Ияталтэро Та-рнхя Металлурга^ MaraJJo- Г'увву олмушдур. тиннн мухтэлиф нэшрлэрнн-)ахынларда Бакы Ja да даря олунмуш )азылары Тарп ва гам Ja елмлори «тору, республика Блклар садечпфсы Тарнх Инстн-туяун ше’бэ мудирн И. Р. »лямханов Лондон Уннвер* тети Гадим Металлуркнja ютитуту ел ми шурасьшын ила дяггатла таныш олмуш-лар. Буну да алавэ едэк кн. Иса Рва оглу Салимханов Каляфоряя1а Университета Археолога Ja Елмларя HaraJ-]этиннн фэхри узву. афр Археолоки]а Институтунун Ьэгиги Y3BY сечилмишдир. азиз охумулар ва муштарилар, сиза вир дана хатырладырмг: A38PBAJ4AH ХАЛГ БИРЖАСЫНЫН АН ИРИ БРОКЕР ФИРМАСЫ — БИРЖАЛАРАРАСЫ БРОКЕР ИПИФАГЫ санидАР чамилатинин номинал де}ери 10.000 манат олан еаКмларн ¡алныз 19»2-чн нл ¡анаа- рым 25-дек сатылачаг!    » •+- Сизин пулунузуи •• бизим ншкузАрлыаымызым уаур матирача- ¡ииа аминик!    *r.    Ì -♦* Пулларынызы инфл|аси|а бурулгамында нтирмак истамирсимиз- са — ББИ-нын саЬмлармни алый.    i -а- ГатиЦатсизли1имиз hap кун сиза ба(ук зи|аи аура бмлар. вахт втур. Иш кармах лазымдыр! Уиааиымыэ:    Бакы, Лармоитоа кучави,. 11 Р. Талафои: 92-77-60.    __ Насаблашма Ьасабымыз:    Хатаи    pajowy, СТБ МФО 501747 иаздинда >акы банкы, Ьасаб 161003/467707. .Л'Ф» БИЗ СИЗИН ПУЛЛАРЫНЫЗЫ ИНФЛ1АСШАДАН В0 ТАЛЫЙ билинмэдэн ИСЛАЬАТЛАРЫН ДОГ-УРДУГУ тэьлукэлэрдэн ropyjypyn ЭИалинин Hoxcajnu хаИишлэри вэ Эманэт Банкы ше’бэларинин ишиндэки фасилэлэрлэ баглы олараг Азэрба^чан инвестора ширкати Бакы Гбцматли Кагызлар Биржасы ила бирликда Азэрба]чанда эн ири саНмдар инвестис и ja брокер ширкати ”АзИнвест”ин СЭЬМЛЭРИНЭ АЧЫГ МЗЫЛЫШ МУДДЭТИНИ Магаэалардакы гытлыгдан, )аралты качидларда, матро «тан«и|аяарынын габагыида маКтакирларни «базар» ачмасындан, коммареи)а магаэаларын-да туг|ан едан баЬалыгдан дафэларлэ ]азмышыг. Сабаблар чохдур. Бирн да малларын гаэанч магсаднла раепублнкадан каиара дашынмасыдыр. Бунун гаршысынын алынмасы учун на ними тодбирлар марулду]уиу а)-ранмак магсаднла Бакы дамир|ол «тан«и|аеына (олландыг. Дамир|ол ми-лиси ранеинии муавинн Шакир Искандер«« еаКбата конкрат фактлардан башлады: — 0тэн ил тэкчэ дэмир]ол вагзалында республявамыздан кэнара дашынан 1 мил!он 200 мин манатлыг мал мусаднрэ едиляб. Арасында сэна}е вэ кэнд тесэрру-фаты малларындан тутмуш ннчэсэнэт эсэрлэринэдэк нэ десэннз вар. Бир не. чэ кун эввэл чэми яки саатлыг эмэлиЛат нэтнчэенндэ 220 гуту шоколад, 2 мин 600 гуту сигарет, 576 гуту ча], 20 шушэ арат, ги]иэтлн халылар вэ дякэр гыт сэна]е маллары тутулмушдур. Ьэмин кун мусадярэ еднлэи 4 топ Иран парчасы да шубИэ етмирзм кн, Ьеч вахт магазадарымызда керунмв]нб. — Мараглыдыр, мрзезн,    бу    гыт    гм|матли маллар Нарадан алыныр! — Ву суала конкрет чаваб вермэк чэтннднр. Ьэрэнин, нечэ де]эрлэр, «ез каналы» вар. Гэрнбэси о дур ни, чнна]эт башында ¿ахаланан мвЬтэкнрлэр на бнр кэсдэн утаныр, нэ дэ чэкиннрлэр. Онлардан бнри тутуларкэн яэ дсса ]ахшыдыр «Ни1э ^унурсунуз? Тутдугунуз маллар бязям тер.текунтулэрнмиздир...» — ...Ва сиз да, у*Р нств|нрам, белаларнна гаршы тадбир кармакда — Мэн бела демэздим. Бирче факты нззэрнннзэ чатдырсам кифа]эт едэр: бнр гатары Юхламаг учун ан азы 50 - 60 адам лазымдыр. Виз иса ре]дэ 1алныз 7— 8 нэфэрлэ чыха билярик. Республнканын сэрвэтлэрини дашь^ыб апаранларьшгар-шысыны алмага садэчэ гуввэмиз, имканымыз чатмыр. Устэлик, ВДамлаР Да кем эк етмэк эвэзинэ чох вахт «)азыгдыр, ушагларына черэкпулу газаныр, бурахын кетсин» — деГэ ишимизэ мане олурлар.    ..... ...Шэкнллэрэ диггэтлэ бахын.    Бу    малларын чоху на респу!5лнкада ^ еЬтн!ач вар Гэрибэдир, ними нгтнеадн беЬрандан чыхмаг учун ]ол ара]ыр, кими тар текуб ншлэ1ир, кими дэ чэтннлнкдэн нстнфадэ еднр, газ вуруб, газан до л дуру р^.. влкамвзкн сэрввтлэрнни газ.« намива кавар.    ¡»’ТЬиТЙ ба]чавлылардыр. Догру де!вблэр    ив,    чвна]эткарыв мвллвДэтв олмаз. Тэкн пул ЧЫХСИкв саатлыг амалвНат... Дамвр1ол    вагзалывдав все кетэ.кундуз У3У шимала вэ чэнуба Гатарлар шуту]ур...    Салар    АСЛАНОВ. Рафнг САЛМАНОВ (фото), - «Халг гээети*ннн мухбирлэри. ИКИ СААТЛЫГ амаЛИНАТ В9... KYP4YCTAH: ВЭТЭНДАШ МУКАРИБЭСИНЭ ЧАРЫРЫШ Дунэн ]ерлн вахтла саат 10-да Зугдцдидэ митинг олмушдур. Митингдэ Памсахурдианы па]тахтдан кэнарда муша)иэт етмиш ан>гн эн ja-хын силаЬдашла. ры иштирак етмишлэр. Кур-чустан Республикасынын Црезцденти Звиад Гамса,-хурдиа митингдэ чыхыш етмишдир. О, мнтингэ топ-лашанлары Тбилиси]э Jy-ртушэ чагырмыш вэ вэтэн-даш муЬарибэсииин башлан. дыгьгны е'лан етмишдир. Бу барэдэ Курчустанын <Факт» информаси]а акент-ли]и мэ’лумат вермишдир. Сакинформ Ak€HMhJH' ннн мухбири Едуард Еди-беридзе хэбэр верир: Муша-Ьидэчилэрин фикринчэ, бу рекионда, елэчэ дэ бутов-лукдэ Курчустанда вэзи]. jaT хе]ли кэскинлешэ би-лэр. СИТА-нын . мухбириню ме'тэбэр мэчбэлэрдэн мэ’-лум олмушдур ни, дунэн Оухумидэ Курчустан Пре-зидентинин нума]эндэлэри илэ Чечен нума]эндэ hej-этлэри арасында Мингрел. Абхазка Республикасы Ja. радылмасы Ьаггында даны шыглар олмушдур. Дунэн Курчустан najTax. тынын вагзал|аны ме}да. нында республнканын кеч. миш Президенти Звиад Гамсахурдиа тэрэфдарлары-нын митинги башланмыш. дыр. Дэмир Jcuiy вагзалы-нын бинасында митинг иш-тиракчыларьшын бир Ьиссэ. си, тагрибэн 30 нофэр муд-дэтсиз ачлыг е’лан етмишдир. Бу тэдбирин иштирак. чылары гануни Ьвкумэтин вэ Президент Гамсахур-дианын cэлahиJJэтинин бэр. па олуимасыны. она хари, чи журналистлэр гаршы. сын да чыхыш етмек имка. ны верилмэскни тэлеб едир. лор. Ачлыг кечирэнлар тэ’-кид едирлэр ки, дун)а ел. келэри, парламент лер    вэ Ьекумзтлэр    Курчустан Ьа. диселэринэ ги]мэт версии, лэр. БИР НЕЧЭ СЭТИРДЭ э|с АБШ кечмяш ССРИ-яин ал ты республикасы нлэ днпломатнк мунаенбэтлэр {арадылмасы просеснни баша чатдырмышдыр. >|с JanoHHja МДБ елкэлэряяэ 40 мял]он доллар мэб-лЗгнядэ февгэл’адэ 1ардым кестэрмэк барэдэ гэрар гэбул етмишдир. >|с «Фа]неншл та]мс» гэзетн Укра]вада купонларын тэтбяг едялмэенни сэЬв Ьесаб еднр. АБШ езунун Марса вэ Aja учушлара Ьазырлыг зрограмларынын xeJ.iH Ьиссэснни мэхфяликдэн чыхар-мышдыр. *^|с Улчэзаирдэкн ислам тэмэлчнлэри елкэнин Jera рэЬбэрлэринн Фганунсуз хунта» адландырараг бнлдир-мишлэр ки, онлар зоракылыг тэтбяг етмэдэн мусэлман девлэти JapaAa бнлэрлэр. Ислам гурту душ чэбЬэсиннн нума]эндэси парламентин бэрпа олуимасыны ва бутун cHjacH мэЬбусларыя азадлыга бурахылмасыиы тэ-лэб етмишдир. * 14 суверен девлэтнн ннформа^а акентлнклэрн рэЬбэрлэрянин вэ нума]эядэлэрвяга керушунун иштнрак-чыдары кечмяш ССРИ-нин эразнсгадэ ваЬяд ннформасн-Ja мэканыяы сахлаиаг учун ду^аяын эн 6ejya беш акент-д1|идаи бирн пяап СИТА-ньш ннформас^а вэ техника нотенсналыядая нстнфадэ олуямасыяа тэрэфдар чыхмыш-лар. АБШ да СОВЕТ ЧАСУСЛАРЫ ГАЛЫБМЫ? Ьазырда АБШ-да совет кешфи)]атынын часус-лары галмамышдыр. Бу ф«1фи кечмиш ССРИ Дев-лет ТаЬлукэсизли]и Назир. jihJh (ДТК) Харичи Экс. нэшфи^ат Идарэсинин са-биг башчысы, исте’фада олан кенерал-Majop Олег Калукнн ceJлэмишдиp. О, чэршэнбэ ахшамы ку. ну Ся.Ен-Ен телеширкэти-не вердиJh мусаЬибзсиндэ демншдир:    «Куман етми- рэм кн.. Ьазырда АБШ-да совет кэдпфи]]атынын Ьэр hawcw акентлэри фэали1-]эт ■ кестэрсинлэр. Онларын бе'знлери Зашына кер« бу Цшдэн узаглашмыш. галан. лары иеэ дагылышмышлар». Калукии Ьэмчинин иддиа етмишдир ки, бир чох совет часуслары Америка Мэр-кэзи KэшфиjJaт Идарэсинин (МКИ) совет кэшфиЛатына JepHTflHjH акентлэрин кемэ-¡н илэ Америка hawiMHjjeT органлары тэрэфиндэн иф-ша олунмушдур. ДТК харичи экскэшфиЛатынын кечмиш башчысы демишдир: <Уяутма]ын ки, бир чох иллэр ерзиндэ МКИ совет кешфиЛатына акентлэр je. ридирди. Эминэм ки, онлар акентлэримиЬин Ьамысьшы да олмаса, энсэриЦэтини нфша ,етмишлэр. Бундан башга, АБШ-да акентлэри. миз чох дeJилди> одур ки, Шишнртме|е ehTHjas )ох-ДУР>- Калукин бундан эввэл АП информаси^а акентли. JHH9 BepAHjH м^аЬибэсин-дэ демишдир ки. Совет Ит. тифагы Америка. вэтэн. дашларыны чафслуг мэг. сэди- илэ эле алмаг • cahe-синдэ чох чуз’и нэтичэлэрэ на и Л олмушдур. Исте’фада олан ДТК ке. нёралы АБШ-а Американын «Тернер Бук паблишинг» нэшриЛат ширкэтинин дэ’. вэтн илэ «Дуганы сарсыт. мыш }едди кун» китабыны тэблиг етмэк учун кэлмяш-днр. Бу китаб Си-Ен-Ен телеширкэти мухбирлэринин иш тираны илэ )азылмыш вэ ССРИ-де нечэн илин август а)ында девлэт чеврилиши чеЬдннэ beep еяунмуш. ДУР ГНН1ЭТЛЭР АРТДЫ, XEJPII ОЛАЧАГ? (Эввэлн 1-чн сэ1шфэдэ) ларла квpYшмэJи гэрара ал* дыг. Мустафа MycтaфaJeв—рес. публика Назнрлэр Кабинетн кгтнсаднЦат ше’бэсинин мудирц: *— БоЬранлы вeзиjJeт па. мы)а мэ'лумд^'р вэ белэ шэраитдэ мэктуб муэллиф* лэрини баша душмэк олар. Назирлэр кабинетиндэ оту. ранлар вэ бу ишлэ элагэ-дар тэшкилатлар мэчбу-риЛэт гаршьгсында галыб г^мэт ислаИатына эл атмыш. лар. Летмиш илдэн чох )а. ранмыш бутев бир организм бенд-бэнд aJpылыp. Инди нэ фонд вар. нэ дэ ки, лимит... Черэ1ин г^мети мэ-сэлэсинэ кэлдикдэ иеэ де]э билэрик ки, Ьэтта эввэлки иллэрдэ дэ республикамызда тахыл еЬт^атынын xeJли Ъиссэси кэ«ар фондларын Ьесабына иди. Ьазырда тахыл ын аз гала ]арысы башга рекирнлардан дашыныр. Бензиннн ги]метинД& ки-чичик дэ олса мYejjeн дэ1и-шиклик едилиб. Ланварын 6-дан сатыш веркилэри легв едилэрэ« бениинэ стандарт ги^мет ^улмушдур: А.92-93 фаизли 1 манат 50 гэпи]е; А.72-76 фаизли    бензин иеэ 1 манат 30 гепи}э саты-лыр. Лери кэлмишкэн гejд едим ки, бир чох ра}он рэЬ-берлери вэ хусусилэ 1ерлэр-де феали1]эт кестэрен Дев. лет верки муфеттишликлэ-ри сатыш п^меглеринэ не-зарэт етмирлэр.    Сэрбэст ги1мэтлэрин тешкилиндэ иеэ билаваситэ республика Девлэт Игтисади]]ат вэ Планлашдырма Комитэсинин рэ^и вэ теклифи нэзэрэ алыныб. Л а шар Гараханов — Азэр. ба)чан Республикасы Дав-лэт ИгтиcaднJJaт вэ План, лашдырма КоМитэси ]акыя. да Баш ^мэтдэр Идарэсн-нян рэисн: *- Мэтбуат вэ дикер кут. лэви информас^а васитэ. лэриндэ сезумузу демишкк вэ бу Ьагда ]енэ дэ фикри-мизи тэкрар едирик: Сатыш г^мэтлеринин ашагы вэ )ухары йэлд арасында гал. хыб.енмэси базара кечид ерэфэсиндэ тэбии бир про-сесдир. Нэ дejэ билэрик, ши^этчи дэ Ьаглыдыр. Амма. керунур. базарын иозэкерунмэп ганунлары-нын днктэси илэ Ьэрекет етмэли, о муЬитэ алышма. лы1ыг. Ола билсин ки, инди гэбул eтдиJимиз г^мэт бир нечэ а1дан сонра )енэ дэJишилcнн. Азала, ]ахуд да арта билэр. Ба1аг деди. )имиз кими. буку Jaлныз базар диктэ едэчэк. Мэсэлэн, шэкэр, реепубликада ис. те!кал олунма)ан дикэр мэЬсуллар ]ени г^мэтлэ (истэр ашагы, истэрсэ дэ |у-хары) алынарса. кеЬнэ ги]. мет сабит гала билэрми? Элбэттэ, ]ох. Амма бэ’зи тичарэт ишчилэри г^мэт ис. лаЬатында« сонра )аранан анлашылмазлыгдан истифа-дэ едирлэр. Одур ки, нэти. чэдэ наразылыглар да чо. халыр. Лакин мэнимлэ ра-зылашын ки, чep0Jи (52 нвву вар вэ Ъэр биринин дэ Я}рьма п^мэти), беизини сатанларын Ьеч бири мэч. бурэн киминсэ чибинэ кир-мир. Артыг пулу верен, ал* вера шэраит Japaдaн елэ бяз езумузук. Демэли, эсас иэ. зарета ичтимaиJJэт, халгын озу етмелндир. . МусаЬнблэрнмнзин дедиклэрн илэ рааылашмаг да олар, разылашмамаг да. Разылашмаг олар ояа кврэ кя, башгаларына ннсбэтэн учуз гн1мэтлэнднрнлэн маллары. мыз кечэ-кундуз гоншу республикалара, PycHjaJi вэ елэ. чэ дэ бяздэя даЬа чевга Ьэрэкэт едэн дякэр муетэгм девлэтлэрэ дашыныб апарылыр. Магазадарымызда олан. галанлжр да Jpxa чыхыб. ДаЪа нэ колбаса таяыдф, ка эт, яэ дэ ун. Уну да апарырлар. Гн1мэтлэрт с^^тлэш-дярялмэся бума кврэ аврурндир вэ Ьэгягэтэн б7. базарын гачылмаз ганунларындандыр. Зэрурн тэлэбат иалладо. ныв гитиэтдэринян галхмасы нлэ элагэдар вернлэн эла-вэ компенсасн]аны да нэзэрэ алсаг Jem    1 на, башга сезлэ мэчбуря тэдбярэ harr газандырмаг олшр. Лакта бярчэ мэсэлэ мубаЬисэсизднр. Гн]мэтлэр о влявдэ либераллашдырылыр кя, Ьэмня влкэнга вз квмрукхаявсы, пул ваЬядя вэ с. олеуи. Ахы, базара кечид бу'^бврегк. темдяр, бу механнзмнн Ьнссэлэртанн а]ры.аДрылыгда фэалиЦети reJря-мумяуидур• Демоли, тэдвырз^ комплекс шэкнлдэ, систем Иалында Ьэ]ата кечнрнлмэлядяр. СеЬбэти 1азды: Налим ЭЛИХАНОВ, «Халг гэзети»нин мухбярн. JA Hl AP 1W2-MM ИЯ. ХАЛГ Г83ЕТИ ФОТОИТТИНАМ бу ил jaHBapbiH 20-дэк узадыр. СаНмин номинал AajapM 1000 манатдыр. Сэпмлэри Ьам да аманат китабчаларындан вэ И/Иесабларындан • бу HBMpaja натдсыз качурмэ joay илэ дэ элдэ етмэк олар: 34540, "Азэри” Бак-коопбанк. Мтхбир Иесабы 161501, Дэвлэт банкынын Бакы шэбэр 26 Бакы комиссарлары pajoH шэ’бэси. Унванымыз: Бакы ш. Р.Луксембург кучэ-си, 5 (Хагани кучэсинин тини). S 98-55-20. ;
RealCheck