Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - January 16, 1992, Baku, Azerbaijan Бизим мусаЬибэ JeHH ихтисаслы кадрлар АзэрбаЗчав TexBMOKHja Ивсшупта он jum tt» мам олмушдур. By тэдрис очагы Загафгази]а рехновуя да тохучулуг вэ |ункул cenj** J«Jhhth, Ьабелэ ххдмэт саЬэлэри учуй муЬэнд не-технолог дар, механхкдэр, эмтээ-шунас муЬэндяслэр вэ метролог дар haaupaaJaH Jexara алн техники мэктэбдяр.    _ Институтун ректору, техника елмлэри доктору, профессор Тофиг ГО Ч AJEBДЭН алдыгымыз мусаЬибэдэ алн мэктэбнн букунку Ьэ]атыидан, перспектив вэзифэлэрнн-дэн, проблемлэркндэн сеЪбэт ачылыр. — Профессор иечэ олуб    иэфэрэ чатыб. Тэдрис иши    ни    лаборатории    аваданлыг- КИ,    «к-    я^ГйнститутуиуздГзбО на-    ларь,    ила    тэчЪиз    едилмнш- титутунуз езунун маддн-тех-    фэрдан артыг профессор-му- ники базасына керэ респуб-    эллим hej'aTH мэшгулдур ни, лякамызын гочаман алн мак-    бунларын да 200 нэфэрдэн тосорруфат Ьесаблы елми- тнтутумуза верилеэ тадрис-тэдгигат ишлэри корулур вэ лэ баглы шэраитимиэ хе]лн нэтичэлэр муэссисэлэрдэ тэт- ]ахшылашар. бит олунур.    Шэки    вэ Товузда инстит>- 1990-чы илдэ Бакы да je- тумузун филиалларыны ач-ни факултэмиз JapaHbtó, бу- маг барэдэ разылыг алыныб. рада эмтээшунаслар Ьазыр- Эмтээшунаслыг факултэси ланыр. Ьэмин факултэ учуй базасында Бакыда да фили-аЗрылмыш кеЬнэ биналар ал тэшкил олунур. Белэлик-эсаслы тэ’мир олунараг тэд- лэ. бу илин сен^абрынадэк риеэ уЗгунлашдырылмыш. Je- Y4 филналымыз фэaлиJjэт ни лабораюрн1а аваданлыг- кветэ^    ^ дир    вахтлар    елмлэ истеЬсалат «Субтропик биткилэрин арасында, елэчэ дэ академн-е'малы технолоки)асы», «Че- Ja елми нлэ алн мэктэбел- ää«.    SEK*—• — 1981-чи илдэ, институт Japaдылapкэн Оизэ бэр- намизэдидир Мадди-техники базанын сентрантлары меЬкэмлэндирилмэсинде, je- технолокиЗа- дан галдырырсыныз? сы».’ «Тэбйи малларын, ис- — Умуми^этлэ, бу саЬэ-теЬсал технолоки]асы вэ ава- дз Зарадылмасы нэзэрдэ ту- кин гыса муддэтдэ кениш ти-кинти-абадлыг ишлэри апар-дыг. Биналар тэдриеэ yJryH-лашдырылды, элавэ олараг ]ени бешмэртэбэли тэдрис корпусу тикиб истифадэЗэ вердик. Ьазырда ини JaTar-300 мин нуехэдэн — Дени нхтнсасларын ачылмасы нлэ элагэдар иэ де]э билэрсиииз? — Сон ики илдэ ики je-ни ихтисас узрэ кадрлар Ьа-зырлырына башламышыг. Али тэЬсил системиндэ Ьэ-]ата кечирилэн ^нидэнгур- бад    вазиЛэтда    в    учмэртабэ- ни ИХ™“ѓГ5ДЧГ^!?'^И дадёыглюыГТмётролоюф,    тулан' Ёлм вэ Техника Коми- ли    бина    вермишднлэр.    взу    стандартлашдырма вэ мэЬ-    тэсинин фэалиЛэтинэ даЬа дэ    онларын    Ьеч    бири    тэдрис . Назирли]и бизэ ¡ахындан не- ста^ртлашдыр    чох умид бэслэ1ирик. Виз просесинэ    у}гун    де]илди. Ла- иэк ><вс”Р^иш^1,.1,мяын 0лунмасы, }ени ихтисаслар-    елмин бир сыра саЬэлэри уз- дыр вэ бу саЬэдэ лазымн Ьа-    рэ. мэсэлэн, JeJинти саЬэси зырлыг ишлэрини баша чат-    вэ jYHKYЛ сэна]е саЬэлэри зырмышыг.    узрэ милли елми мэркэзлэр Проблемлэрин Ьэллиндэ    Заратмаг истигамэтиндэ му* элагэдар тэшкилатларын ко-    э)3эн ишлэр кермэк истэзи- мэ1инэ еЬти]ачымыз вар.    рик вэ }ахын вахтларда бу- Кил-торпаг истеЬсалат бир-    нунла элагэдар республика ли]инэ мэхсус «Металлург»    Ьекумэти гаршысында кон- стадиону нечэ иллэрдир ба-    крет тэклифлэрлэ мэсэлэ хымсыз галыб. О бизим ба-    галдырачагыг. лансымыза кечирилеэ, инс- Алим пешэсинин нуфузу-титутун идман-сагламлыг нун артырылмасына, онла-комплекси мэсэлэси Ьэлл    рын сосиал-игтисади мудафи- олунар. Бу барэдэ шифаЬи    эсинэ. мадди-мэ нэви, психо- разылашмамыз вар, назирли-    ложи, Ьэ]ат вэ мэишэт шэ- Гимиз кифа1эт гэдэр пул вэ-    раитинин Захшылашдырыл- саити дэ%ры6 Лакин мэ-    масына гaJrы кветэпилмэли- сэлэнин Ьэлли Jyбaдылыp.    дир. Кечмиш ССРИ-дэ Ьэр Кэпэз paJoн ичраиБэ комитэ-    бир елми ишчинин мадди- сииин инэибати бинасы иис*    тэчЬизат фонду 18 мин ма- артыг фонда малик китабха-    манын талэблэргаи газэрэ насы, 31 кафедрасы, 8 тэд-    алараг рекионун уJryн саЬэ- рис корпусу, нэшри^аты    лэр узрэ ^ЬЭНДИЯ олан 6ejyK бир гэсэбэ шэЬэр-4hJhmh3 вардыр. УмумиЛэт-лэ. сон иллэрдэ 30 мин квад-ратметрдэн артыг Japapnbi тэдрис .мэишэт саЬэси истис-мара бурахылмышдыр на еЬти]ачыны еЗрэнмишик 2000-чи илэдэк олан дэвр титутун учун муэссисэ вэ назирлик-лэр, Ьабелэ JepnH халг депу-татлары советлэри илэ муга-вилэлэр багламышыг. Муга- Ьазырда 6 факултэдэ 17 вилэлэр эсасында мумсиез. ихтисас узрэ муЪэндис-тех- Ларин конкрет истеИсалат нологлар ЬазырлаЗырыг. Тэ-лэбэлэримизии cajú 6 мин проблемлэри арашдырылыр, онларын Ьэллинэ квмэк едэн нат тэшкил етди]и Ьалда, республикамызда бу рэгэм 2 дэфэ аздыр. Мввчуд вэз»0-]эти нэзэрэ аларег биз эн ^х-шы арашдырмаларын муэл-лифлэрини, йсте’дадлы алим-лэри мукафатландырмагдан етру ajpычa малиЗЗэ фонду Заратмаг ни]]этиндэ]ик. — НэЬа]эт, сонунчу суал. Инстнтутунуза ]алиыз савад-лы, Ьазырлыглы кэячлэрни гэбул олунмасы учун яэ кн-ми тэдбирлэр Ьэ]ата кечирир-енниз? Разылашын ки, тэлэ-бэлэрииизни Ьамысыиын сэ-ви]]эсн е1ни де]илднр. — Сон иллэр института бачарыглы абитури]ентлэр, орта мэктэблэри медалла би-тирэн мэ'зунларын ахыны кучлэнир. Белэ Ьесаб едирик ки, JYкcэк ихтисаслы муЬэн-дис Ьазырламаг учун даЬа савадлы абитури1ентлэр чэлб олунмалыдыр. Бу мэгсэдлэ Йниликлэр тэтбиг едирик. эсэлэн, етэн дэрс илиндэ. институтумузда «Хусуси Ьа-зырлыг мэктэби* вэ Минкэ-чевирдэ лнтсе} типли мэктэб фэaлиjjэт кветэрмишдир. Луксэк ихтисаслы кадрлар Ьазырланмасы учун гоншу дввлэтлэрин вэ башга харичи елкэлэрин габагчыл али мэктэблэри илэ тэлэбэ мубади-лэси апармаг фикриндэ]ик. Бу мэгсэдлэ TypкиJэнин вэ Чин Халг Республикасынын бир нечэ университети илэ мугавилэлэр багламышыг. СеЬбэтн 1азды; Ьамлет ГАСЫМОВ; «Халг гэзети»нян мухбнрн. ниши мииии-юо МИЛЛИ ИФТИХАРЫМЫЗ MdMHjJdT hajaTUHUH бутун сон дэрэчэ мутэрэгги иди вэ дан истифадэ етмишлэр. саЬэлэрнндэ кэркинл^ин, бир сыра приненпкал мэсэ- Москва, Санкт-Петербург, бвЬранын, милли мунасибэт- лэлэр узрэ чагдаш ahaMHjjB- Дашкэнд, Сэмэргэнд, Казая, лэрин сон дэрэчэ кэскинлэш- тини сахламышдыр. Зулм вэ ТеЬран, Тэбриз, Истанбул, ди!и, гондарма Даглыг Гара- истисмара, муЬариоэлэрэ, ГаЬирэ, ДеЬли, Дэмэшг. ИС-баг проблеми илэ баглы рес- инсан ганы ахыдылмасына KaHAapHjJa, ^Лондон, Парис, публикамызда эслиндэ е’лан ннфрэт етмиш шаирин фик- Рома. HJy-JopK вэ дун]анын едилмэмиш муЬарибэнин кет- ринчэ, Ьакимлэр эдалэтли ол- дикэр шэЬэрлэринин Myaej ди]и. шэЬидлэр вэ гурбанлар малы. эЬалинин, халгын xej- вэ китабханаларында Низа-верди]имиз бир шэраитдэ ринэ фэрманлар вермэлн, ел- мн эсэрлэринин вэ онун паг-A33p6aj4an халгы милли яф- кэни эдалэтлэ идарэ етмэли- гында ]азылмыш ншлэрин тихары олан 6eJyK оглунуя .дирлэр. О девлэт гурулушу г^мэтли эсли, wJa3MaaapM, — Низаминин 850 иллик Jy- мепкэмдир ки, ojpaAa азадлыг сурэтлэри, Ьиссэлэри сахла-билejини тарихи бир Ьади- вэ эдалэт вар. Эдалэтэ эмэл нылыр. сэ кими фэрэЬ вэ тэнтэнэ етмэк девлэт гуручулугунун ßeJyK И. В. Кете мэшЬур илэ rejA едир. Онун буна вэ ичтнмаи Ьэ]атын эсас <Гэрб—Шэрг диваны»нда Ьаггы вардыр. Низами сэк- принсипи, башлыча rajacn- нняяминин 1аг>алычылыгы' киз эердэн артыгдыр ки, бу- дир. тун дун1ада таныныр вэ се- Агыл, канал бэслэиэз вхкдлк]э эдавэт, Ьунэр дэ, нкнддик дэ эдалэтднр, эдалэт! вилир. о, сезун там мэ на сында планетар, умумбэшэ-ри шеЬрэт газанмышдыр. ЛУНЕСКО-нун гэрары илэ ]убш^ бутун дун]ада rejA олунур. Сорушула билэр: бе- ДУША: .... ^    ш.    мнм НАДИС9ЛЭР, ШЭРЬЛЭР KYP4YCTAH МУВвГГвТИ ьекумэтинин ИГАМЭТКАНЫНДА БРИФИНГ ТБИЛИСИ, (Сакинформ 15 JaHBap оле]Ьдары олмуш. Ьэггта президент ЭЬмэд Бен Белла торэфиндэн е’дам чэзаюына м oh кум едилмиш вэ 30 йл Маракешдэ муЬачирэтдэ ]ашамышдыр. Элдэ . олан мэ'лумата керэ, М. Будиаф HHAHjoAaK Мзракешдэдир вэ чумэ ахшамы куну Элчэ-заирэ кэлэчэкдир. Али Девлэт Комитэсинэ Элчэзаирин истиглали]^эти угрунда мубариээ иллэрин-де шеЬрэт газанмыш даЬа {ч cHjacn хадим, Ьабелэ азьврки мвилли мудафиэ наоири Халид Нэзэар да AxeHTnHjH). дахил едилмишдир. Курчустан мувот^ Ьеку.    КвМ0К ЕТМЭ18... мэтинин башчысы 1енкиз    «    cnounvnvo Сигуа бурада кечирилэн мэт-    ьинчлкдлг йуат новфрансында демшц- Америкаиын мэркэзи бан-дцр: «Бутевлукдэ Р^пуб- ^ В93афЭС1ЮЯ jepHHo je. ликада вэзаОЛэт тэдричэн    дБШ федерал еЬти- ]олука душур». О, Тбилиси. »атлар системинин сэдри дэ фачиэли Ьадисэлэрдэн Алан Гринспен демишдир тэИлкл едорИЬн: дЬИфадир^ «“lд1арады^«1дыр. Шэфа ки, инди ЗугдиДВДа вэ Зуг- ЩК,, игтисадн та!" lu~ «v-—«» АПКП '"=*=« диди pajoHyHAa^nora шэЬэ. тинликлэр кечирэн дикэр риндэ вэ    Дэ    республикаларына» нема« шэЬэриндэ, Ьабелэ Кутаиси- етмэ*в вэ мэслоЬэтлэр вер. да вэ Самтредаада кэркин-    борчлудур.    АБШ-ын лик давам едир.    цнформаси)а акентли^шин Курчустанын кечмиш пре. /^СИд\ бурада ^¡ылмыш знденти Звиад Гамсахур. з»деити    *    "-”¿*7    вуллетениндэ кестерилдя. диа тэрэфдарларынын м^    д Гринспея де. К€ЧИР- ^ мишдир: «Коммунист систе- яятпмобил К но?тиПа- п**™ СУСТЛУ^У ” бУ J®-авто.мобил^    Лун эн чэтин Ьиосэсини Ру- тннглори    кечир. Тбилиси    «коммунист    систе- аеропортунун, ]ук вэ сэр-    . шинки автоз тьгнын иши rawaja ЛУШУР- c¡ja вэ ваШга республика-Дэмир ]олунда вэ хуэусэн    «ечиншлвр. Глршьада Сухуми вэ Инкири «танси. саглам са6|гг вэ вичданлы jiuiap“ .“э"*™лэр™"!)<кэб' cHjacH вэ Ьугутя систем вэ зиПот Ьэлэлик мурэккэо    муэсси. 3KjjOT олараг галыр. Бу мэнтэгэ. игтисадн истеЬсад муэсси. japaTMar кими бе. ол...-----сэлэри }аратмаг кими ое. лэрдэ гатарларын >олу кэ- ^ вэ да^ чдтян вээифэ дурур». 1УГОСЛАВИ1А СУВЕРЕН девлет олараг ГАЛЫР силир. Сон кунлэр ики силаЬлы т<|ггушма да олз^ушдур», Бирипчи тоггушма Сухуми шэЬэринин кэиарында олмуш вэ бурада намэ'лум адамлар групу орада }ер-    Иттифаг    Ьекуштинян лэшэн Ьэрби гуллугчула- муавини Александр Митра — орду десантчылары- ровичин Авропа Бирл^и на баегьгн етмиш, «этичэдэ чэрчивэсиндэ JyгocлaзиJa-б»р Ьэрби гуллугчу елду- ]а дайр сулЬ конфрансын. рулмуш, уч Ьэрби гуллугчу да сэдрлик едэн Лорд Кар-Гаюаланмышдыр. Икинчи рлггона нендэрдаОи мак. тоатушма Схинвали шаЬэри тубда де]илир: влкэнин бир ра1онунда баш вермишдир. сыра республикаларынын Бурада да вамэ’лум шэхелэр федераси)анын тэркибиндэн осетин кендлэринэ атэш ач- чыхмаг сэ'1кнэ бахма^раг мышлар, бунунла да бурада Лугослав^а бе)нелхалг бир-¿еничэ ]аранан сабитлик лик тэрэфиядэн такынмыш позулмушдур. Бу тоггушма суверен девлэт олараг галыр ачыкачаглы нэтичэ вермнш.    Мэктубда    де)илир ки, >дир:    ики нэфэ»р елдургу^ ЛСФР харичи девлэтлэр гар- муш. тэгрибэн он нэфэр >а- щысында кeтypдyJY раланмыш, 24 ¿аша)ыш еви ликлэрэ садигдчр. О# Ьам-дагылмыш вэ Jaндыpылмыш- чинин бе]нэлхалг Ьугугун дыр. Курчустан Ьэрби шурасы гославиjанын мувэгтэти Ьекумэти буну бахымындан фитнэнар тэдбирдэр кими просеси, ЬаОыдда Jy девлэт.Ьугуг дэЬшшлмэси республикалар ги]мэтлэндирир. али девлет комитесинин БАШЧЫЛАРЫ кимлердир Элчэзаирин па^ахтында е’лан едилмишдир ки, чэр-шэнбэ ахшамы кечэ Элчэза арасында JeHH мукасибэт. лэр Зарадылмасы бу просес-дэ иттифаг Ьекумэти нума. >эндэлэринин фэал ишти. ракыны тэлэб едир. тенлукесизли1имизе НАТО теминАт вЕРечеки ирдэ елмэ коллектив p^h- Н„ А^ бзрлик органы ними japa    назири ос^р Лафонгея бу. дылмыш Али Доел?1.    рада кечирилмиш мэгбуат чоси «Констит>си)а]а эс    конфраясында белэ бир сан президента верилмиш    НАТО бутун haKHMHjJ^T пугугла    Мустэгил    Девлэтлэр рыидаи «таФадэ wnwj.    BHpSijH республикалары- Комитэ|э l"3-^Yнын тэЬлукэсизли]ин9 тэ’-кабрьшадэк    рэЬбэр-    минат вермд^ ез узэринэ лик етмэк ca.iahHjjoTH ве. кетурмэлидир. Бела тэ’ми-рилмнщднр.    натлар тэрксилаЬ вэ ез Ьэр. Элчэзаирин керкэмли си. би потенсиалына нэзарэт jacH хадими, Франса мус- саЬэсиндэ МДБ республика, тэмлэкэчилэринэ гаршы ларынын конкрет аддым-азадлыг мупарибэсинин гэЬ- лары илэ мутлэг элагэлэн. реманы. Элчэзаярдаки ha- дирилмэлидир. Лафоитении ким Милли Азадлыг Чэб- фикринчэ, бу тэклиф кеч-Ьэсинии эсасыны горшлар. миш ССРИ республика-дан бири са^ылан 62 Jain- фрынын Шимми Атлая-лы Мэпэмвгад Будиаф беш тжа блокуна гэбул едил-нэфэрдэн ибарат Али Два- мэсн ве онларын Авропада лет Комитесинин элагэ- тэЬлукэсизлик вэ эмэндаш. лэндиричиси (башчысы) то’- лыг мэсэлэларине дайр му. ]ин едилмишдир. Лакин о. щавнре просесинэ гошулма-нечмиш ЬакнмиЛэт орган- сы арасьшда кузэщтли ва. ларьгаын chJbch хэттийин риантдыр. Тд’СИС КОНФРАНСЫ A3ap6aj4aH Демократии Бирлик napTHjacbi CyMrajHT шэпэр тэшкилатыныи тэ’сис конфрансы олмушдур. Кон-франс республикадакы си-JacH Ba3Hjj3T Ьагда гэтнамэ гэбул етмиш, Гарабагда Ьэрби гаршыдурманын кучлэн-мэсиндэи нараЬатлыгыны билдирмишдир. ШэЬэрин ишкузар даирэ-лэрини тэмсил едэн конфранс иштиракчылары Ермэнистан-ла кeнишмигJacлы муЬарибэ тэЬлукэсинин арадан галды-рылмасы учун бутун васитэ-лэрдэн истифадэ eTMeJe тэ-рэфдар чыхмышлар. CyMraJbiTfla JeHH игтисадн структурлар вэ саЬибкарлыг фэaлиjJэтинин b33hJJ3Th кениш музакирэ олуимушдур. Тэшкилатын мэслэЬэт шура- Ьэт Гулузадэ АДБП шэЬэр тэшкилатыныи сэдри сечил-мишдир. Б. AFAJEB, АДБП мэчлиеннин уыу. КвНДДЭ ЧИНИ ГАБ КУРДЭМИР (иухбнрвмвз-дэн). Узун иллэр кэндлэри-мизэ экинчи вэ малдарларын )аша)ыш мэнтэгэлэри кими бахмышыг. Сэнэтлэ, башга пешэлэрлэ мэшгул олмаг ис-тэ)энлэр. кэнддэ иш тапа билмэ)энлэр истэр-истэмэз шэЬэрлэрэ уз тутмалы рлур-ду. Бунун хошакэлмэз нэти-чэлэри Ьамы)а бэллидир. Кэнддэ ишсиалэри xejHpxah фэали))этэ чэлб етмэк, мэЬ-сул боллугу JapaTMar учун инди 6ypaja башга истеЬсал саЬэлэри дэ ajar ачыр. Кэррар кэндиндэ бу илин илк кунлэриндэн хусуси пе-шэкарлыг тэлэб едэн чини габ бурахылыр. Бакы—Батуми нефт кэмэринин узун иллэр истифадэсиз галмыш насос cTaHCHjacuHbiH бина-сыида гыса муддэтдэ Кэнчэ чини габлар бирл^инин филиалы JapaAbmMbiuiAbip. Эс-рин эввэллэринин )адикары олан 1арашыглы тикили ики MapTa6aJa белунмуш, haJaT-дэ элавэ JapAbiM4bi биналар ниша едилмишдир ИНДИ МОК-умуз ДА ВАР, ПРЕЗИДЕНТИ ДЭ... 1992-чи ил JaHBapuH 14-у нио Самаранч мэни сеЬбэт Аээрба)чанын идман тари. учун Лозанна]а дэвэт ет. хинэ эламэтдар Ьадисэ — мишдир.    ... Милли Олимпи)а Комитэ- Бе)нэлхалг Олимпи]а Ко синин тэ’сис куну кими митэсинэ узв олмаг учун дахил олачаг. Козлэнилди. он азы беш бе)нолхалг тэш-1и кими тэ’сис конфрансын- килата дахил олмаг лаэым. да кундэли)э дахил олан дыр. Бу, кулли мигдарда эсас мэсэлэ — Милли Олим- вaлjyтa демэкдйр. Бизим ifea пи1а Комитесинин прези. вaлJyтaмыз демэк олар ки, дентинин сечилмэси этра. JoxAyp. Гэзетиниз васитэси-фында гызгын мубаЬисэлар лэ республикадакы имкан. кетди. Салонда эJлэшэ«лэp- лы тэшкилатлары идманы. дэн Авропа чемпиону, ¿ej- мызын инкишафына кемэк йэлхалг уста Рафчг Ьачы. xecTopMaJa чагырырам 1(ев бу фэхри вэзифэ)э дун- — Сиз бир тэрэфдэн ид Ja чемпиону, олимп^а ojyii. манымызын ларынын мукафатчысы Aj- учун    fiJLJaSm дын ИбраЬимову тэклиф дэн Мустэгил Девлэтлэр Ттди вэ эксэрилэт бу ТЭК- BHpflHjH адланан тэшкилатын лифлд- п^п^-пян1ды- Лакин ]арышларыяда нштнрака ра ÁjAbiH ИбраЬимов ез на. зылыг вериренннз... мизадли)ини кери кетурду — Бу барэдэ чо*л*Р“”‘ вэ npe3HAeH^Hja респуб- дан мэзэммэт ешидирэм. лика идман комитесинин MJoBirejiiMH белэ изаЬ едэ сэдри JypH Мэммэдову так- билэрэм: бе]нэлхалг тэшки. лиф етди    латлара узв олм^ынча бе- Таньшмыш идиакчыла. лэ ]ары1шпадан нити11а от-пымычпян nvHla вэ Авропа мэк идманымызы оир нов уДэп Иса^в ШИКЭСТ етмэ)э бэрабэрдир. ики дэфэ дун ja чемпиону Ba.TTHKjaHbi елкэлэрш«, ь j р-MeJhyH Мэммэдов вэ бапн-а- нустанын Ф-'2^л , ™М“Лу. лары сез алараг республв.    “щ1    ¿s3, ТэКЧ8 ™ПзтиниН SSTSbfS    де1ил-    BeJH3'1xaJlr дилэр. Онлары!! W ^шкилатлар тэрэфиндэн та. комитэ республикамызы Ja.    ВД“идманчылары ил; рышларда тэмсил едэн ат. тэсинин идман да р летлэрэ кифа]эт гадэр raj-    ки биз <Бакы гы кестэрмир. идманчы- ларын к^Раны илэ мараг ¿“^3 ЙЛ ^ллектё. ™лл^Р пязымша!^ билдар вини елэ «Нефтчи» футбол ™длэ„    аюлан    командасыны Ьэмин муддэ- ди ки, неге аила ры арадан    ^    _.п1>и лНлгак пн tad галдырмаг учун вар гуввэ.    в„Р^у    ^иблэр сини сэрф едэчэк. Бун-    f,anlicvлэшчилэои ттои ллип/ Ivnu MaMManoHVH ОЛачаГ. ПЭЛЭ КулЭШЧИЛчфИ. Азэрба^нын Мвдли Олим- мизи, ^ункул атлетлэрими. пиТаР к”и™ё илк пре- зи. даудочгл.ры«ЫЭЫ де-зиденти сечилмэси барэдэ * Тэ’снс мщфрашчдд» гэрар гэбул едилдн.    Азэрба1чав МОК-у прези Дунай мухбиримиз Азэр. девтвщн внтсе-президент. 6aj4aH МОК-нун пре зиденти    мув]]9ндэпиэд1. илэ керушуб гаршыда ду- — Буну Милли ОлимшОа ран эсас вэзифэлэр барэдэ jtoj/гаггамизин ичраиЛэ ко. мэ лумат вермэсини хаЬиш цщт^си Ьэлл етмелидир. Ja. етмишдир. J. Мэммадов де. хын КуНлэрдэ HnpaaJJa ко-мишдир:    митэсинин илк Jnfhh43fh — Эн умдэ МЭСЭЛЭ ТЭОИИ иечирилэчэк Вэ бу мэсэлэ ки. BeJ нал халг 0;шмпи|а {^лл олуначаг. СеЬбэтн JA3AU: Салар АСЛАНОВ, «Халг гэзетн»нин мухбнрн Низаминин japaдычылыFЫ на чох >уксэк «¿мат вермиш, ону дун]а эдэбиJJaтынын эн бе]ук корифе]лэриндэк caJ-мышды. О, Низаминин мэ-Ьэббэтлэ севэн камил вэ азад инсан идеалыны хусуси .    .    етмишди. Низами пoeзи^acы г. —г„—,---------г.    Эдалэт    олан ]ердэ зэнкин-    дуЬасыны мэфтун ет- лэ бир шэраитдэ    ¿убш^ин    лик вэ бэрэкэт вар. Эдалэт    мишди даЬи философ дeJиp- кечирилмэси нэ дэречэдэ олмадыгда иеэ памы ептщач ки шЭрГд0 епик поези]а-мaгcэдэyJF^’нД5Ф?    Буна    ичэрисиндэ |аша]ар.    Нэ гэдэр    нын иикишафы бу сэнэти мэ- дэJэpми? Д»)эр. Ахы чардаш вэ Ьикмэтли фикир-    епопе]аларына дотру бу, халгын мэ’нэви|Ла- лэрдир1 Эдалотин тапдзлан- ]енэлтди> хэфифлик, инчэ-тынын, руЬунун,    дахи.    дыты тоталитар    режнмдэ    лик вэ ШНринликлэ долу олан ли алэмннин бутевлуЗуну бунларын Ьэгигэт олдугуну поези.а Аранды, Низами кестэрир. hэJaт давам едир, биз Jaxшы билирик. Сосиал мэш^ур 0лду (Ьекел. Эсэр-мубаризэ давам едир. Хал- эдалэтэ. эсл ганунчулута дог- л * Х1У чилд м 193§# гымызын мэгрур вэ никбин ру кетд^имиз шэраитдэ Ни- сэ^ 278). руЬу даим Jaшaмaлыдыp. замииин фикри бизэ даЬа aj- Мэкэр рус халгы Пушки- дын вэ фасады керунур. Низами эсэрлэри вэ онун нин елумунун 100 илл^ини Шаирин фикринчэ, эсл Ьаггында ]азыланлар инки-1937-чи илдэ, елкэдэ ирти* девлэт ганун вэ эдалэт узэ- лис, франсыз, алман, испан, чанын, кутлэви чэза тэдбир- риндэ гурулмалы. халга ке- 1«^ан, ]апон, Чин, эрэо, лэринин TYFJaн етди]и бир ниш га^гы вэ диггэт олма- фарс, турк вэ дикэр халгла-шэраитдэ кечирмэдими? Мэ- лы. шэхоШэт азад Jaшaмa- рын диллэриндэ нэшр олун-кэр франсызлар    ез    милли    лыдыр.    мушдур. Белэ эсэрлэр рус (^рамларыны — Бастили-Jaнын алындыгы Республика кунуну, 1939-чу илин 1а-Зында, икинчи ДYнJa муЬа-рибэси    гыгылчым ларынын сэпилди]и вахт ге]д етмэди-лэрми? Мэкэр 1941-чи илин дэпшэтли па]ыз кунлэриндэ Комитэсинэ узв олмагдыр Бу кун БОК-а рэсми сэнэд кендэрмишик. БОК-ун президента чэнаб Хуан Анто- Мэмлэхэтш Amjani эдалэтднр Ьэр замай, Эдалэтлэ нэенбин сэадэтднр Ьэр заяая. дилиндэ вэ елкэмизин башга халгларынын диллэриндэ дэ чыхыр. Гэрби Авропада, Ираида, Турк^эдэ. Ьиндистанда, эрэб елкэлэриидэ Низами Ьаггын-Инсанларын саф ешга, да зезадэр ]арадылмышдыр. .................____.    „ - аилэ сэадети. 6eJyK-KH4ijK Je- Виз Турки Ja алимлэриндэн блокадада олан Ленинград ринин билинмэси, aMaJa вэ д Лэвэндин, Эли НиЬа Низаминин 800 илл^ини эмэкчи инсана дэрин Ьермэт, дын АЬмед ДтэшИн, Н. Кэнч rejA етмэдими?    догма елэ, хадгына, вэтэни- 0СМаньШ( Иран алимлэриндэн Инам гырылмамалыдыр. нэ батлылыг, дикэр халгла- ^эид Нэфисинин, 3. Сэфа-эн агыр чагларда да халг ра еЬтирам, онлары бэраоэр НЬ|Н вайид Дэсткиринин, мэ’нэви гудрэтини, зэнкинли- пугуглу кермэк, инсаны сев- шдфэг Рзазадэнин, Ьинд Jhhh нума]иш етдирмэлидир. мэк, умумбэшэри амаллар алимлэриндэн Шибли Нема-Низами иеэ A3ap6aj4aH хал- угрунда чалышмаг, огурлуг, НЫ||^ Моденин вэ башгалары-гынын эн C94HjJaBH, эн Jax- чаиилик, гэсд, муЬарибэлэр нын хидмэтлэрини Jykcdk шы вэ эн улви чэЬэтлэрини, вэ сайр негатив Ьаллара сон г^мэтлэндиририк. онун дахил и алэмини, мэ’нэ- rojMar фикри инди дэ акту-    ur>.u    hal. виЛатыны ва pyhyny эн дол- ал вэ эЬэмиЛэтлиднр вэ биз    BoJyk шаирин HpcH. haJa гун вэ парлаг шэкилдэ тэ- бу иредэн бачарыгла истифа- ™    мшчи чэссум етдирэн поетик ду- Д» етмэл^ик.    _    _    санбаллы    ?эТн гпии каичятд ез елмэз Шаирин мусиги. тер. **" гат ншлэринин апарылмасы. te    ли тёндэ    марлыг’    РЭС“МЛ“Г- V«y«Hj-    öejyK Нуфуз саЬиблэрннни бу шаиоин    1этлв    Ьаггында да-    cahMa чаЛышмалары вачиб JapaTMWuj бу    елмэз    шаирин    ин вэ    flOJlfyH естетик ба-    .а сьа|палылыо Jet>H кэлмиш- и реи сезун там ва Ьэгиги хышлары, 49MhJJ3T hdJaTbffl* кэн де1им ки Азэрба1чан Y^vM6ainaDHKaí да «дынларын ролу, кэнч- милли двМ0кра'тик довлати-гяиэткамыГ- лэрин Ta .THM-TapÖHjacH, ин. нин МуСТ9ГИЛ республикамы- Ji« 1яян еисикипе- санЛ8Рын саглммыгы. вэ ди- шн баниси ^ э расулэа-ла тэрэнн\м едэн енсиклопе-    сосиал проблемлэр ба- __ /1004—195м Ьэлэ 40 ил дИ1а! Шаирин ММ» р^индэ ceJaaííjH фииирлэр §%^~зввёл Турки)эдэ гында дэрин фэлеэфи, CHja бу кун öh311m учун даЬа га- аук A3öpöaj4iaH шаири Ни- м^С1^ИаЛл^Иелмеибиликлэо барыг вэ Фа*далы KePYHYP-    за ми» адлы ириЬэчмли моно- ду!л* ох\ чуларыны heJpaS Низами 6eJyK бир мэктэб граф^а ;азмышдыр, Toj бу ?о1ан надир бив усталыгла JapaTMbiur. елэ бир Jon ач- саЬэдэ де онун иши нумунэ rojaH надир оир    iTianr    тялглата    ,Ъ(поли лпиаи олгуи ■ÄjSSTh" эн Луксэк зир- »Жтыны„Шбви^    эн    врН8К    °ЛСУ“ вэсинэ — anoKejHHa галды-    бу    1олла    Низаминин    hyMaHH:>.,.„    ... рылмыш вэ эдэбиЛатьш по- ^JTYMHm““ ^иммт^ин по- бир MahflyflHjJaT танымырды ¿тик чэлонкинэ чеврилмиш-    Бу,    инсана сонсуз мэЬэббэт- дир.    Сез    сана-    Д«Р.    Дининдэн.    дялиндэн.    ет- Онун Ьэр бир эсэри шаЬ    Эмио    Хскоов    ДэЬлэ-    ник    мэншэ]индэн.    мевге]ин- эсэрдир — илк поемасы олан    ™нин: Эмир .X ров    я ^    дэн    чинсиндэн варидатыи- iimioruft ла сон    вИ* ЭбдурреПМВИ Ч ----- яаи    ишиндэн, сэнэтиндэн «сирлэр хэзинэси» ДЭ, сои 5ЛИШВр-й7ваИ кими елмэз Дан 60JYK эсэри «Искэндэрнамэ»    Д"" мини ^    асылы олма]араг инсана мэ- дэ! «Хостов вэ Ширин» дэ.    ^эндэлэри Н=нн ез    Ьэббэт    Инсанлыг учун исэ «JleJnH вэ Мэчнун» да ,«Лед-    '^рин™ устады са]мыш'лар.    Jaлиыз    бир Me’Jap вардыр: дэ.' ЛИРНК Ше Р    Низаминин ду^Га эдэбни.ты-    Му низами JapaflHSHnu^ Ав- ц^*^РаМкуч ту^^етри ол- Д“Р Еу поези)ада халг pyhy pona интибаЬыны 4—5 эср га- ^“^.^ »Сеокэмли шэргшу- Ьакимдир вэ онун эсас raja-багламыш Шэрг ренессансы-    А/иH4¿ си халга хидмэт, инсана хид- нын. «мусэлман интибаЬы»-    мэтдир. Узун муддэт синфи- нын елмэз сэЬифэлэрини тэш-    "пГ^энкавэолик Л*0И парти]алылыгы бир- кил едир. Бу зэнкин ирс чох- ХП Ав^а чэн^вэ^ик тэрэфли анла]ан В0 буну дик. дандыр ки, AYHja MHrJacHH-    ^ !ахЫнлыг    тат>’ранын дар мэнафе]инэ да eJpaHHAHp, тэдгиг олунур    сында    myojjot jaxbiH^ir    табе    едэн    сахталашдЫрыл- вэ бэшэр нэсли эввэллэрдэ    «Амет^^ эсэри Низа-    мыш    марксист тэ'лим хэлги- олдуту кими инди дэ ондан    чонун    «Амет эс рп    я^и    ]алныз    синфи мубаризэ фа j далаи маг да дыр. Ьэлэ шз-    минин    «JeMH кезэл»инин    тэ    — шадоаланмагдадыр. пала и*» ——    ипянмышлыр    бахымьшдан    изаЬ едирди. ирин еаглыгында онун ше р- «1«    тикшн«ТуваЭсл хэлгилик    исэ мэЬз умум- лэри нэннки догма Азэрба)- Ь. Гот инин ура^ д , бэшэри дэJ9pлэpэ у1гун кэл-чаны учун. Ьэмчииин бутун    си    вэ А^ лесатын н    м инсана хидмэт етмэк- ^ахын Шэрг елкэлэрин ин,    ‘^рн    °”ед    Д8ДИР- Умумбэшэрн иде!ала- хусусэн мусэлман дун!асы- о»1»«“И“н сужетлэри д    ифадэен    олан Ьуманист нын эдэбииаты вэ елмн фнк-    да    *езэл’    нагыРлыйдан,    Вол-    поези)а Ьеч вахт елмур. дари учун нумунэ олмуш вэ    *®аалин™    на » да .    им ]аша]ыр. Низами поезк- севилмишдир. Низами мев- тернн «хэенс ад ф    в    ЭН    парлаг    нуму- зуларыида эсэрлэр Дазмаг,    Ж^а    Ье* нэсидир. нэзирэ вэ бэнзэтмэлэр Japaт иаг"]х/«га»синя"”гошулмаг HaJSTÄBH квтурулмушдур.    HHsaMHja    еннфилик    дону чаваб вермэк эн'энэ шэклн:    Македон^алы Искандэри    ке)дирм.эк ист^энлэр онун бяп сэнэтюо    е1оэнэн Авропа тэдгигатчк-    поезиасынын Joxcynnap вэ "чуп шэфэрлиР сынаг са^ьив    ла^ в, .аз^чылар! Низа-    истнсмар олунан кутлэлэрл. ““Жиияня cHjacH кредосу ртин сужёт' вТ^аларын- (Арды 4-чу с.Ьнфада) МИНИН «Искендернамэ» эсэ- КОЛХОЗЧУ, JOXCA ФЕРМЕР? дылар, ону чурутдулэр. Бага хэстэлик душубеэ кунаЬ багда дeJил, багбандадыр. Чохлары иддиа едир ки, Kyja кечэн 70 иллик гусур-лар cHjacn, игтисадн, еколо- мншкэн, ,У» ешп.-еед.^.,    билмэз.    Ьэ]эт]аны    тэсэр-    ^р Г^едэкдэ би''^.ДЬ'дёлдэ'    а    ®р^у^а^ык3энд^*,нд^: бир дэфэ кермэк 1ахшыдыр.    руфатында бу ¡ерлзр учут«    дын хед8"дэ    «мм    дилдэ.    Д0Аи^рмрлври дв „р    ШЫНа    о]ун кэтирирлэр. Ьа- Ушагдан тутмуш бeJYjэчэн    надир caJылaн фе]хоа, иннаб,    «АллаЬ башна    ®Р®    . £    Ьеч на эки^ бечэрмир. мага-    лалча    малыны учуз гиJllэT9 кэндимизин чамаатыный сиз-    зогал, зеЛун. хурма, тэрэ-    син!» - дедя.    Мэна    елэ бу    печ иэ экио отршф.    Апа- (Эввэлн 1.чи сэЬнфэдэ) мншкэн, JY3 ешитмэкдэнсэ, ола дэнИ бирчэ" м11ишй”вГр: ~кэ-    вэз^тишдйрир, Ьэр ил бол    лабясд^    ГпЙэмэм^Те&Р^ лин Ъэр mejH ез кезлэриниз- меЬсул кетурур. Леди Jhhh    Гармкшилы    МВД    яше    ктЪдыр.    О    лар шэхеи heJoTjaHH тэсэр- лэ керуи. Керун ки. нэ гэ-    JejHp, галаныны дост-таныша.    сакини Гафар ПгяЦмОмшан    челда rojear ку^апдач».    ру5,атларын „алына JaxbW ш истНфадэсиз торпаглары-    rohyM-ronmyJa mJnajHp, eh-    билир_ки, кэндли истэсэ от    да бнзнмднР пэр палд^ дурмур. Е’мал муэссиски Эсассыз вэ бош бэЬанэдир, бачарыгсызлыгы ерт-басдыр етмэк учун си]аси севдэлэш-мэдэн башга бир шeJ дeJил-дир. Эввэллэр пэр шej вар-ды. инди Ьеч нэ Joxдyp. ДаЬа дотру су, зэЬмэткешлэр учун Ьеч нэ joxдyp. Буну да систем едир? Ига ГУЛШЕВ, Бакы шэЬэрн. Г А ЛАРЫН ТОРПАГЫМЫЗЫ! Ьермэтли peдaкcиJat «Гу-рулмамыш дагытма1ын---» мэгалэсини охудум. Бэри бащд&н де]им ки, бу мэгалэ-дэки фикирлэрин тамамилэ 9лejhинэjэм. Амма сизин jaз-дыгларыныз мэни разы са-лыр. Башынызы чох агрыт-маг ястэмирэм. Аталар де- Ьэд ады *илэ^ Ьагарланмыш гында* Ьэмишэ баЬардыр...    Jarra    "^7    ^япмя’cvTvhv да пулла ве-    вермир. кэндли ]етишдирмак- JY3 Ьектарларла мунбит тор- Муэллим Мэммэд Мэммэ- кетмир, па быгы. Y^YJJY    пиадэр ^елэ олан да тэсэр- дэ имкансыздыр. кунаЬы да пагларымызы демирэм. 0з    довун Ьэ]эта дэ ондан ке-    дэ rojyp. Чут ^    Жтгар J^3 ез ehTHjaí-    ?енэ    кэндлидэ кэрурук.    Мэ- Ьалалча торпагларымызы нэ-    ри галмаз. Алма, армуд,    Р^и”^мк®Р^пазп ^асылы    лам мнгдарында су алыр-    кэр    кэндли инсан кими Ja) инки dKMdja, opa ajar басма-    нар, шафталы, эрик... агач-    }ыгса гэпи гуру    *яр^ Шэхси тэсэрруфатла-    шамаг истэмир? Бунун    учун га да ихти]арымыз чатмыр. лары бу haJdTa Jox. кэндэ Тэсэрруфата баглы олан- ОЬм'лаР^0станы яга сусуз га-Сорушурам: Бу гэдэр тор- Japauibir верир. Ьэ]эт]аны лар^ бу ишин эЬэмиjJэтиии    Гытлыгда    Jera чаваг пагы истифадэсиз rojMara ja    саЬэ Ьэм дэ онун аилэсини    г^МЭТЛЭндирэнл9р Ьеч H9j9    щох^д, тэсэрруфатла рын ба- да Ьасарламага бизи ким ва-    доландырыр. Бу ил багындан    £ахма]ыб мал-гара учун Ьэлэ    шында чатла]ыр. 0руш са- дар едир? ВаллаЬ. чох mej    1.700 манатлыг шафталы    jaj ^¿ларыяда JéM тэдарук    ^алэря азлыг едир. Олаи истэмирик, езчэ чыр хырма-    сатыб Догрудур, индики rHj-    едирлэр. Чулки Jen олмага    торпагдарьш энсэриПэтииия нымызы rajTapbra. Сиз ве-    м\габилиндэ    бу    елэ    CYA*    Jy“«.    Jy^YP™    да    эл рин, биз дэ Зэгин ки, инди-    мэтлэр мугаоилиндэ    оу    дэ едэ билмэзлэр> ки так jHjacH3 rojMaJanarHr. дэ дэЗэрли мэблэг flejra, ам-    ДУкан-ба- Барат ИБРАЬИМОВ, ма аталар демиш, буна да ^H3JaF алмамышыг. Ояу Чэлнлабад pajoay, Дэлэли бэрэкэт. Бечэрди]л мэЬсул- ез ТЭС9рруфатымызда Ьаси-кэндя.    ДОН па) Да аврнр Мэммэд му- лэ КЭТНрмишик». — Бу сеэ- uлип пи коnnvr    эллнм.    лори Холгарабучаг кэндин- ÄlaAiiSo»    ~    Бир дэфэ рус    гадыны    дэн Кулоглан Эзимов сеЗлэ- ИСТЭМИР!    кэлди ки, бэс 6 килограм Jap. Ону кэнддэ дэ, Je* Агасэф ¿ Эмирасланов тэ- шафталы алмаг истэЗирэм. ^Д® д® .¿а^“ „нэк ч? гаудчудур. Бир нечэ сэяэти деЗиб ]аддашыны чезэлэЗир. кими    ^10 нэ- вар. Амма кэндчнлиЗинэ сез — ушаг евинэ апарачагмыш. мыш. roJyH caxrajHp. 10 йе не етмэлидир? Габпл ЬЭСОНОВ, Музеффэр МЭЗАЬИМ, Нефтчедада чыхаж «Куи-догар» гээетялп эиэкдап. дары. РКДАКСШАДАН: Терпя ез тэбин яхкялафывдая гахламаг, unairw дэ|япшэв мумкуя aejna. Бутуя дуи)а, ana it республика хини внук ajpaunaa ЬЯссэся олар яэвд дэ дэЩяяре ДУЯОПУ беЬраядак чыхмаг учун Доллар ахтараф. Кзляк тэягяди вэ тэ’рнфя бир тэрэфэ го<тб олаялардая, кечялэялэрдэя Jox, олачаг л ар дан даны-шаг, jmJv олдугу Золу таяяагда хэядямкаэ кемэк едек. Вэвя башдая деЗэк кя, яетэсэк да, ястэмэсэк дэ, даеэк до, демэеок дэ, теэчееч о ээу бу )олу тавачаг. ;