Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, January 14, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - January 14, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ 14 JAHBAP 1992-<м ИЛ. М> 9А39РБУЧАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ДВВЛ8Т СЗРЬЗДИ ЬАГГЫНДАA3dPBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫНЫН I Ф0СИЛ. УМУМИ МУДД8АЛАР М а д Д а 1. Азэрба)чан Республикасынын девлэт сэрЬэди Азэрба>чан Республика-сынын девлэт сэрЬэди Азэр-банная республикасьшын гуру вэ су эразисинй, Jep тэкини, дэниз вэ Ьава фэза-сыны гоншу дввлэтлэрден aJыpaн хэтт вэ хэ^дэн не. чэн шагули сэтЬдир. М а д д о 2. Азэрба^ан Республнвасы девлэт сэр* Ьэдинин муэЛэн еднлмэси вэ о кун горунмасынын тэ’. мнн олунмасы АзэрЗДчан Республикасынын девлэт сэрЬэди Азэр-бацчан Республикасы Алн Советинин гэрарлары илэ, Ьабелэ Азэрба^сан Респуб-ликасынын багладыгы вэ т©cдиглвдиJя девлэтлэрара-сы мугавилэлэрлэ «муе^^ едилир. Азэрба^ан Республикасы-нын Презндентн дввлэт сэр-Ьэ(динин вэ эрарисйним гору нм асы учун тэдбирлэр ке-рулмэсини ез сэлаЬиЛэти дахилиндэ те’мин едир. М а д д э 3. Азэрба^чан Республикасы девлэт сэр. Ьэдинин тэ]нн еднлмэси Азэрба^ан Республикасы-нын багладыгы девлэтлэр-арасы мугавилэлэрдэ баш-га Ьал нвзэрдэ тyтyлмajыб. са, Aзэpбajчaн Республи-касынын дввлэт сэрЬэди бе-лэ муэЛен едилир: 1) гуру да — рел^фин сэ-чнJjэви негтэлэри вэ хэтлэ-ри. aJдын керунэн сэмт квстэричилэри узрэ; 2) Хэзэр дэнизиндэ — Aзэpбajчaн Республикасы-нын эрази суларынын хари-чи кэнары узрэ; 3) чaJлapдa (кичик ча*)-ларда) — онларын ортасы ве ja чajын эсас голуйун ортасы узрэ; квллэрдэ вэ башга сутутарларда — Азэр-бaJчaн Республикасы сэрЬэдинин бу квлун вэ ja башга сутутарын саЬилларинэ ¿анашдыгы ики негтэни бир-лэшдирэн дуз хэтт узрэ. Азэрба}чан Республикасы-нын чaj (кичик ча]). квл во ]а башга сутутар бojyнчa узанан дввлэт сэрЬэди бун-ларын саЬиллэринин кон. фигурасн]асы дэjишдикдэ вэ за чазын (кичик ча]ыи) jaтaFЫ }ерини дэ)ишдикдэ дэ>ишмир; 4) су говшагларынын дэр-jaчaлapындa вэ башга сун'и сутутарларда — Азэрба^чан Республикасы дввлэт сэр. Ьэдинин дэр]ачалар вэ су-тутарлар долдуруланадэк эразидэн кечмиш хэтти уз- 5) ча]ларьш (кичик naj-ларын) caph9A6oJy Ьиссэ-лериндэ салынмыш дэмир }олу вэ автомобил )Олу кер-пулэриндэ, бэндлэрдэ вэ башга гурруларда — Азэр- б^чан Республикасьшын дввлэт сэрЬэдинин cyjyH Ьарасьшдан кечмэсиндэн асы* лы wMaJapar бу гургуларын ортасы вэ ja техноложи оху узрэ. М а д д в 4. Азэрба]чан Республикасы дввлэт сэрЬэдинин нишанланмасы Азэрба^чан Республнкасы-нын дввлэт сэрЬэди эрази. дэ ajAbiH керунэн сэрпэд ни* шанларьг илэ нишанланыр. Сэрпэд нишанларынын формалары, влчулэри вэ гурулмасы га|дасы Азэр-6aj4aH Республикасынын ганунверичили)и вэ Азэрбар чан Республикасынын дев-лэтлэрарасы мугавилэлэри илэ MyejjeH едилир. М а д д э 5. Азэрба)чан Республикасынын эрази су-лары Азэрба>чан Республикасынын эрази суларына ашагы-дакылар аиддир: 1) Хэзэр дэнизинин Азэр-6aj4aH Республикасы илэ ЬэмсэрЬэд довлэтлэрин сэр-Ьэдлэри арасындакы сула-ры; 2) caphaAÓojy naJbiH вэ башга сутутарларын Азэр-ба]чан Республикасьшдакы сапилиндэн ЬэмсэрЬэд дев-лэтлэ дввлэт сэрЬэдинэдэк олан сулары. Маддэ 6. Азэрба1чан Республикасынын дахили сулары Азэрба)чан Республикасынын дахили суларына аша-гыдакылар аиддир: 1) ;A3ap6aj4aH Республикасы лиманларыньш Ьид-ротехникй вэ башга гургу-ларынын дэнизэ догру эн узаг негтэлэриндэн кечэн хэтлэ мэЬдудлашмыш лиман сулары; 2) саЬиллэри тамамилэ A3ap6aj4an Республикасы-на мэхсус олан кврфэзлэрин, бухталарын сулары. ‘Маддэ 7. ЬэмсэрЬэд дввлэтлэрлэ сэрЬэд мэсэлэ-лэринэ дайр гаршылыглы мунасибэтлэр ЬэмсэрЬэд девлэтлэрло сэрЬэд мэсэлэлэрини АЗЭр-6aj4aH Республикасы бу гануна, Азэрба^чан Респуб-ликасынью дикэр ганунве-ричилик актларына вэ Азэр-ба^чан Республикасьшын девлэтлэрарасы мугавилэ-лэринэ yjryH оларат гаршылыглы Ьермэт вэ меЬри-бан гоншулуг эсасында Ьэлл едир. II ФЭСИЛ. АЗЭРБАШАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН девлэт сэрнеди режими Маддэ 8. Азэрба^ан Республикасынын дввлэт :эрЬэди режнминнн мyэ^jэн гднлмэсн Aзэpбajчaн Республикасы-дын дввлэт сэрЬэди режи-ии — Aзэpбajчaн Респуб. тикасы девлэт сэрЬэдинин кечилмэси газдасыны, ха-ричи тэ^арэлэрин вэ башга учуш    а парат ларыньш Азэрба^чан Республикасынын Ьава фэзасына кирмэси вэ орада олмасы, харичи гeJpи-hэpби кэмилэрин вэ Ьэрби кэмилэрин Азэрба]-чан Республикасынын эрази суларында узмэси вэ олмасы, харичи ге]ри-Ьэрби кэмилэрин вэ Ьэрби кэмилэрин Арэрба^н Респ^'бликасьг-нын дахили суларына вэ ли-манларына кирмэси вэ орада олмасы, Азэрба^чан Республикасы дввлэт сэрЬэди. нин лазыми га^ада сахлан-масы. Азэрба)чан Республикасынын дввлэт сэрЪэдин-дэ мухтэлиф ишлэрин кв-р^'лмоси, мэ'дэн фэали^эти вэ башга фэал^Зэт кестэ-рилмэси гajдacы бу ганунла, Азэрба)чан Республикасынын дикэр ганунверичилик актлары вэ Азэрба)чан Республикасьшын ' девлэтлэрарасы мугавилэлэри илэ му. эйэн едилир. Маддэ 9. Азэрба1чан Республикасы дввлэт сэр-Ьэдинин кечилмэси Aзэpбajчaн Республикасынын дввлэт сэрЬэдиндэн кечэн дэмнр Joлy, автомобил, дэниз, ча.), Ьава нэг-ли^аты элагэсини вэ башга элагэлэри сэрЪэд гаро-вулу Азэрба]чан Республикасы Назирлэр Кабинети. нин муэ^эн етди^и бурахы* лыш мэнтэгэлэриндэ Азар-ба]чан Республикасьшын ганунверичили]инэ вэ Азэр-ба]чан Республикасынын девлэтлэрарасы мугавилэ-лэринэ у]гун оларат ЬэЗата кечирир. Азэрба]чан Республикасы девлэт сэрЬэди-нин бурахылыш мэнтэгэлэриндэ сэрЬэд муЬафизэ дэстэсинин нээарэт-бу рах ы-лыш ментэгэлэри вэ кем. рук идарэлэрн ^радыльгр. Гejpн-hэpби вэ Ьэрби дэниз кэмилэри Азэрба^чан Республикасьшын девлэт • сэрЬэдкии бу гануиа, Азэр-баЗчан Республикасынын дикэр ганунверичилик актларына, Ьабелэ Азэрба.|чан Республикасьшын сэлаЬи}-]этли органлары тэрэфин-дэн верклэн вэ чДэннз кэ-мичнлэрннэ билднришлэр»-дэ дэрч едилэн га]далара мувафиг сурегдэ кечнрлэр. Нава кэмилэри Азэрба]-чан Республикасынын девлэт сэрЬэдинн бу гануна, Ьабелэ Азэрба^ан Республикасынын сэлаЬи^этли органлары тэрэфиндэн гэбул едилэн вэ «Аеронавигаси]а мэ’луматла-ры мэчмуэси»ндэ дэрч едилэн га]далара yjFyн олараг хусуси ajpылмыш Ьава учуш дэЬлизлэри васитэсилэ ке-чирлэр. Ьава дэЬлизлэриндэн кэнарда Азэрба]чан Республикасы дввлэт сэрЬэдинин узэриндэн учуб кeчмэJэ Jaл-ныз Aзэpбajчaн Республикасынын сэлаЬи^этли органла-рынын хусуси ичазэси илэ }ол верилир. Маддэ 10. Ьава кэми-лэрииин учмасы вэ енмэси Ьава кэмилэри AзэpбaJ-чан Республикасындан Joлa душэркэн бе]нэлхалг учуш-лар учун ачыг олан, сэрЬэд гаровулунун нэзарэт-бурахы-лыш мэнтэгэлэри вэ кемрук идарэлэрн олан аеропортлар-дан Еаеродромлардан) учур, Aзэpбajчaн Республикасына кэлдикдэн сонра Ьэмин аеро-портлара (аеродромлара) енирлэр. Ьава кэмилэринин учма-сынын вэ енмэсинин башга га]дасыны Jaлныз Азэрбар чан Республикасынын Назирлэр Кабинети муэ^эн едир. Маддэ 11. Азэрба]чан Республикасы дввлэт сэрЬэ-динин кечилмэси замаиы на-зарэт Азэрба]чан Республикасынын дввлэт сэрЬэдини кечэн шэхслэр, нэглиJJaт васнтэлэ-ри, }уклэр вэ башга эмлак узэриндэ сэрЬэд вэ кемрук нэзарати Ьэ]ата кечирилир. Азэрба]чан Республикасынын Назирлэр Кабинети Азэрба^чан Республикасынын дввлэт сэрЬэднндэн бурахылыш мэнтэгэлэриндэ сэрЬэд муЬафизэ дэстэсинин нэзарэт-бурахылыш мэнтэ-гэлэрини, кемрук, санитари-За-карантин, бajтapлыг, фито-сакнтар^а вэ сэнэтшунаслыг идарэлэрн (нэзарэтчи груп-лары) ]арадыр. AзэpбaJчaн Республикасынын Назирлэр Кабинети Азэрба^ан Республикасынын дввлэт сэрЬэдиндэн бурахылыш МЭНТЭГЭЛЭ1ЯШДЭ сэрЬэд, кемрук. санитари]а-карантин. ба]тарлыг вэ фи-тосанитари)а нэзарэтини, AзэpбaJчaн Республикасын-дан бэдии, тарихи вэ бащга мэдэни сэрвэтлэрин апарыл-масына нэзарати Ьэ]ата ке-. чирмэк учун лазыми бина-лар учалдыр. сэрЬэд муЬафизэ дэстэсинин нэза-рэт45урахылыш мэнтэгэ-лэрнни, кемрук идарэ-лэрини вэ шэхслэршг, нэг-лд]1ат васитэлэринии, ]уклэ-ри»вэ башга эмлакыи Азэр- ба^чан Республикасы девлэт сэрЬэдиндэн кечмэсинэ Назарет едэн дикэр идарэлэрн ]ерлэшдирмэк учун хидмэт отаглары а]ырыр. Шэхслэрин, нэгли)]ат ва-ситэлэринин, JYKлерин вэ башга эмлакьш Азэрба)чан Республикасынын дввлэт сэрЬэдиндэн садэлэшдирилмиш га] да да бурахылыш мэнтэгэлэри Азэрба]чан Республикасынын элагэдар назирлик-лэринин, дввлэт комитэлэри-нии вэ баш идарэлэринин тэгднматына эсасэн Азэрба)-чан Республикасы Президен. тинин гэрары илэ муэ^эн едилир, Садэлэшдирилмиш бурахылыш гaJдacы Азэрба]-чан Республикасынын дев-лэтлэрарасы мугавилэлэринэ мувафиг сурэтдэ муэЛэн едилир. Маддэ 12. шэхслэрнн, нэглиЛат васитэлэриннн вэ дккэр эмлакыи Азэрба]чан Республикасьшын девлэт сэр-Ьэдиидэн бурахылмасы Азарба^ан Республикасынын дввлэт сэрЬэдини кечэн шэхслэри Азэрба1чан Республикасына кэлмэк вэ 1а Азэрба]чан Республикасындан кетмэк Ьугугу барэсиндэ е’тибарлы сэнэдлэр эсасында сэрпэд гаровулу бурахыр. Нвгли^ат тэшкилатлары-нын ввзифэли шэхслэри сэр-Ьэд гаровулу вэ кемрук хид-мэти нума]эндэлэринин тэ-лэби илэ пломбланмыш вагон лары, автомобиллэри, кон-тejнepлэpи, кэми анбарлары-ны вэ харичэ кедэн дэниз вэ Ьава кэмилэринин башга }ер» лэрини ачмага борчлудур-лар. Пломбланмыш вагонлары, автомобиллэри, кoнтejнepлэ-ри, кэми анбарларыны вэ нэгли]]ат васитэлэриннн рэс-милэшдирилмиш хусуси бу-рахылышы олан jYклэpин ву-рулдугу башга jерлэрини сэрЬэд гаровулу вэ кемрук хидмэти бу шэртлэ ачмыр-лар ки, габлар, пломблар вэ меЬурлэр зэдэлэнмэмиш ол-сун, Ьабелэ бунларда Азэр-ба^чан Республикасынын дввлэт сэрЬэдлэрини позан-ларын вэ ^ AзэpбaJчaн Республикасына кэтирилмэси вэ AзэpбaJчaн Республикасындан апарылмасы гадаган едилмиш эпОаларын вэ мате-риалларын кизлэдилмэси эла-мэтлэри олмасын. AзэpбaJчaн Республикасынын девлэтлэрарасы мугавилэлэринэ у^ун олараг Азэр-бaJчaн Республикасынын дввлэт сэрЬэдиндэн шэхслэрин, нэглиПат васитэлэриннн, ]уклэрин вэ башга эмлакын бурахылмасы учун садэлэшдирилмиш га]да го}ула би- лэр.    ж , Маддэ 13. Азэрба1чан Республикасынын эрази су-ларындан дннч мэгсэдлэ ке-чнд Азэрба]чан Республикасынын эрази суларындан динч мэрамлы кечид Азэрба]чан Республикасынын дахили суларына кирмэдэн эрази суларындан кечмэк вэ № Азэрба^ан Республикасынын дахили суларына вэ ли-манларына кнрмэк. )ахуд бунлардан ачыг дэнизэ чых-маг мэгсэди дашь^ыр. Харичи ге^и-Ьэрби кэми,-лэр AзэpбaJчaн Республикасынын эрази суларындан динч мэгсэдлэ кечмэк Ьугу-гундан АзэрбаЗчан Республикасынын ганунверичил^инэ вэ Aзэpбajчaн Республикасынын девлэтлэрарасы мугавилэлэринэ мувафиг сурэтдэ истифадэ едирлэр. Харичи гeJpи-hэpби кэми-лэр динч мэгсэдлэ кечид зз-маны ади навигаоф сэм-тиндэ вэ Азэрба1чан Республикасынын сэлаЬиПэтли органлары тэрэфиндэн тев-си]э едилэн сэмтдэ, Ьабелэ дэниз дэЬлизлэри илэ, ]а-худ Ьэрэкэтнн aJpылмacы схемлэринэ у^ун сэмтдэ уз-мэлидирлэр. Динч кечид га]даларыны позан харичи гефи-Ьарби кэ-минин капитаны Азэрба]-чан Республикасынын ганун-вepичИw^иJинэ yjFyн олараг мэс’улиДэт дашы]ыр. Харичи Ьэрбн кэмилэр, Ьабелэ суалты гajыглap динч мэгсэдлэ Азэрба]чан Республикасынын эрази суларындан Азэрба]чан Республикасы Президентинин MYэjjэн етди]и га]дада кечирлэр. Бу заман суалты гаЗыглар, дикэр суалты нэглиДат васитэ-лэри су)ун устундэн вэ ез ба]раглары алтында узмэли- дирлэРд д ^ ^ харичи геЬ ри-Ьэрби вэ Ьэрби кэмилэрин Азэрба1чан Республикасынын дахили суларыяа вэ лнманларына кирмэси га]-дасы Харичи гejpи-hэpби кэмилэр Азьрба]чан Республика-сынын.бу кэмилэр учун ачыг олан ре^лэринэ вэ лиманла-рына кирэ билэрлэр. Харичи ^ри-Ьэрби кэмилэр учун ачыг олан ре№эрин вэ ли-манларын афЬысы, бу ре1д-лэрэ вэ лиманлара кирмэк вэ орада олмаг — вэ сэрнишин эмэлиДатлары апармаг гajдacы, кэмилэрин саЬиллэ елагэси, кэми heJ’-эти узвлэринин саЬилэ чых-. масы, кэми Ье]’этинин узву олма]ан шэхслэрин кэмилэ-рэ кэлмэси га1далары, харичи ге]ри-Ьэрби кэмилэрин Азэрба]чан Республикасынын дахили суларына вэ лиман* л а рынд кирМэси вэ орада ол-масы ила элагэдар дикэр га]далар Азэрба]чан Республикасынын ганунве ричили \ и нлэ вэ «Дмшз кэмичилэри- нэ билдиришлэр»дэ дэрч едилэн га]даларла муэДэн олунур. Башга га]да нэзэрдэ ту-тулмадыгда харичи Ьэрби кэмилэр Азэрба1чан Республикасынын дахили суларына вэ лнманларына Азэрба1чан Республикасы Назирлэр Ка-бинетинин габагчадан верди-Jh H4a30ja вэ онларын дахили сулара вэ лиманлара кир-мэсинин «Дэниз кэмичилэри-нэ билдирищлэр»дэ дэрч едилэн гaJдaлapынa мувафиг сурэтдэ кэтирирлэр. Маддэ 15. Харнчи rejpH-Ьэрби вэ Ьэрби кэмилэрин Азэрба;чая Республикасы суларында навигаси]а га]да-ларына вэ дикэр га1далара рна]эт етмэк вэзяфэси Харичи rejpH-Ьэрби вэ Ьэрби кэмилэр A3ap6aj4aH Республикасынын эрази вэ дахили суларында узэркэн вэ оларкэн радио рабитэси, на-BHraCHja, лиман, кемрук, санитарка гaJдaлapынa вэ дикэр га!далара pHaJaT етмэли-дирлэр. Маддэ 16. Харнчи rejpH- . Ьэрби вэ Ьэрбн кэмилэрин A38p6aj4aH Республикасы су-ларыяда овчулуг, тэдгигат вэ ахтарыш фэалиДэтинин гада ган еднлмэси A3ap6aj4aH Республикасынын эрази вэ дахили суларында харичи reJpn-hapÓH вэ перби кэмилэрин овчулуг, тэдгигат вэ ахтарыш фэалиЬ jaTH гадаган едилир; бу фэ-a.iHjJaTHH Азэрба)чан Республикасы сэлаЬифтли ор-ганларынын ичазэси илэ, ja-худ Азэрба]чан Республикасынын девлэтлэрарасы мугавилэлэри эсасында кестэ-рилди]н паллар истисна тэш-кил едир. Маддэ 17. A3ap6aj4aH Республикасы суларынын а!ры-а]ры ра]онларында rej-ри-Ьэрби вэ Ьэрби кэмилэрин узмэсннин вэ олмасынын гадаган еднлмэси A3ap6aj4aH Республикасынын сэлаЬи]]этли органлары-нын гэрары илэ A3ap6aj4aH Республикасынын эрази вэ дахили суларында елэ ра-jo^iap MyaJJaH едилэ билэр ни, орада ге]ри-Ьэрби вэ Ьэрби кэмилэрин узмэси вэ олмасы гадаган едилсин. Белэ ра]онларын муэ^эн еднлмэси «Дениз кэмичилэ-ринэ билдиришлэр»дэ е’лан олунур. Маддэ 18. Азэрба]чан Республикасынын дввлэт сэрЬэдиндэ тэсэрруфат фэ-алиЛэтннин га]дасы СэрЬэд чaJлapынын, келлэ-ринин вэ дикэр сутутарлары-нын A3ap6aj4aH Республика-сына мэхсус Ьиссэсиндэ кэ-мичилик. судан истифадэнин башга невлэри, мухтэлиф Ьидрогургулар тикилмэси, дикэр ишлэрин керулмэси, Азэрба]чан Республикасынын дввлэт сэрЬэдиндэ тор-паглардан, мешэлэрдэн, hej-ванлар алэминдэн истифадэ еднлмэси, филизчыхарма, кеоложи ахтарышлар вэ дикэр тэсэрруфат фэалифти A3ap6aj4aH Республикасынын ганунларына, бeJнэл-халг мугавилэлэрэ yjryH ол-малы вэ Азэрба]чан Республикасынын дввлэт сэрЬэдиндэ лазыми га]да та’мин олунмасы шэртилэ hajaTa кечи-рилмэлидир. A3ap6aj4aH Республикасынын девлэт сэрЬэдиндэ Ьэр нев тэсэрруфат фэал^]эти-нин гaJдacы Азэрба]чан Республикасынын сэлаЬи]}этли органлары тэрэфиндэн MyaJ-JaH едилир вэ бу фэaлиjJэт сэрЬэд гаровулу илэ разы-лыг эсасында Ьэ)ата кечирилир. Маддэ 19. Лолухучу хэстэликлэрнн 1а]ыдмасы тэЬлукэси олдугда A3ap6aj-чан Республикасынын дввлэт сэрЬэдиндэн кечиднн мувэг-гэти да]андырылмасы. Каран-ТИН A33p6aj4aH Республикасынын вэ Ja харичи дввлэтин эразисиндэ хусусилэ горхулу Joлyxyчy хэстэликлэрнн ja-Зылмасы тэЬлукэси олдугда тэЬлукэли саЬэлэрдэ Азэр-6aj4an Республикасы президентинин гэрары илэ Азэр-6aj4aH Республикасынын дввлэт сэрЬэдиндэн кечид му-вэггэти мэЬдудлашдырыла вэ ja AajaHAbipbLTa билэр, Ja да AaapóaJnaH Республикасынын дввлэт сэрЬэдиндэн ке- чэн адамлар, heJвaнлap, JyK-лэр, тохум, экин материал-лары, hejeaH вэ битки мэн-шэли дикэр мэЬсуллар учун карантин rojy.ia билэр. A39p6aj4aH Республикасынын эразисини Jonyxyuy hej-•ван хэстэликлэринин ^масындан горумаг учун Азэр-6aj4aH Республикасынын дввлэт сэрЬэди 6oJyH4a мал-гара сахланмасы вэ отарыл-масы гадаган едилэн профилактика золагы MysJJaH олунур. Бу золагын енини вэ 6ajTap.ibir санитари]а режи-мини A39p6aj4aH Республикасынын Назирлэр Кабинети MyeJJeH едир. Маддэ 20. A3ap0aj4aH Республикасынын девлэт сэрЬэдини позанлар Ашагыдакылар A3ap6aJ-чан Республикасьшын две-лэт сэрЬэдини позанлар cajbi-лыр: 1) A3ap6aj4aH Республикасы дввлэт сэрЬэдинин бурахылыш мэнтэгэлэриндэн кэ-нард5 Ьэр Ьансы васитэ илэ A3ap6aj4aH Республикасынын дввлэт сэрЬэдини кечмиш вэ Ja кечмэ)э чэЬд кес-тэрмищ, Ja да сэрЬэди кечмэк ^даларыны позараг A3ap6aj4aH Республикасы девлэт сэрЬэдинин бурахылыш мэнтэгэлэриндэ сэрЬэди кечмиш вэ Ja KeHMaJa чэЬд кестэрмиш шэхслэр; 2) A3apoaj4aH Республи-йасындан ганунсуз кетмэк мэгсэдилэ харичи HaMHjJaT васитэлэринэ вэ Ja A33p6aj-чан Республикасынын харичэ кедэн HGftaHjjaT васитэлэринэ .%шнмиш вэ Ja MHHMaJe чэЬд кестэрмиш шэхслэр; 3) A3ap6aj4aH Республикасынын эрази вэ дахили суларына, Ьабелэ сэрЬэд 4aJ-ларынын, келлэринин вэ дикэр сутутарларынын Азэр-6aJnaH Республикасьша мэхсус Ьиссэсинэ кирмэк гaJдa-ларыны позараг Ьэмин сулара кирэн харичи reJpH-Ьэрби вэ Ьэрби кэмилэр; 4) A39p6aj4aH Республикасынын Суларында дввлэт сэрЬэдини суалты B93hJJot-дэ кечэн вэ ja Азэрба)чан Республикасынын суларында суалты вэзи]}этдэ олан вэ галан харичи суалты rajbir-лар вэ дикэр суалты нэгли1-]ат васитэлэри; 5) Азэрба]чан Республикасынын cэлahиJJэтли орган-ларынын мувафиг ичазэси олмадан A30p6aj4aH Республикасынын дввлэт сэрЬэди-ни кечмиш вэ Ja A3ap6aj4aH Республикасынын дввлэт ^эр^эдини учуб кечмэк raj-далйрыны башга шэкилдэ позмуш Ьава кэмилэри вэ дикэр учуш апаратлары. Мувафиг ичазэ олмадан вэ Ja MyaJJaH едилмиш raj-даны позмагла A3ap6aj4aH Республикасынын дввлэт сэр- ’ Ьэдини Ьэр Ьансы башга техники вэ Ja дикэр васитэ-лэрлэ кечмэк дэ сэрЬэди поз-маг демэкдир. Маддэ 21. Азэрба1чан Республикасынын сэрЬэд ну-ма)эндэлэрн Азэрба}чан Республикасынын дввлэт сэрЬэди режиМинин горунмасы илэ элагэдар мэсэлэлэри Ьэлл етмэк, Ьабелэ сэрЬэд мунагишэлэри-ни низама салмаг учун A3ap6aj4aH Республикасынын Назирлэр Кабинети сэрЬэд гаровулунун забитлэри сы-расындан A39p6aJnaH Республикасы дввлэт сэрЬэдинин MyaJJaH Ьиссэлэри узрэ AaapGajnaH Республикасынын сэрЬэд нума1эндэлэрини T3’Jhh едир. Азэрба}чан Республикасы дввлэт сэрЬэдинин A3ap6aJ-чан Республикасынын хусуси Ta’jHH едилмиш сэрЬэд HyMajaHAaAapH oaMaJaH Ьис-сэлэриндэ онларын функси-]аларыны сэрЬэд гаровулунун мувафиг Ьиссэлэринин командирлэри JepHHa JeTH-рирлэр. A3ap6aj4aH Республикасынын сэрЬэд нYмaJэндэлэpи‘ A3ap6aj4aH Республикасынын ганунларыны. A3ap6aj4aH Республикасынын дввлэт-лэрарасы мугавилэлэрини. Ьабелэ Азэрба]чан Республикасынын сэлаЬ^]этли орган-ларынын гэбул етдиклэри актлары рэЬбэр тутурлар. СэрЬэд HyMaJaHflaaapn тэрэфиндэн низама салынма-JaH мэсэлэлэр дипломатии га]дада Ьэлл едилир. Ill ФЭСИЛ. СЭРНЭДБСИУ РЕЖИМ Маддэ 22. С.эрЬэдбо1у зона вэ сэрЬэдбо)у золаг A3ap6aj4aH Республикасынын дввлэт сэрЬэдиндэ лазыми rajflaHbi та'мин етмэк мэгсэдилэ A33p6aj4aH Республикасынын Назирлэр Кабинети сэрЬэдбо}у зона вэ сэрЬэдбо}у золаг MyaJJaH едир. Caph3A6oJy зонанын Ьу-дудларыны АээрбаЗчан Республикасынын Назирлэр Кабинети сэрЬэд]аны ра)онла-рын эразисиндэ, Jepли шэра-% итдэн асылы олараг MyaJJaH едир. MyaJJaH едилмиш сэр-haflfiojy зонанын тэркнбинэ Азэрба^чан Республикасынын эрази вэ дахили сулары да аид едилир. СэрЬэдбоЗу зонада психо-невроложи диспансерЛэрин (хэстаханаларын) вэ ислаЬ-эмэк муэссисэлэринин Jep-лэшдирилмэси гадагандыр. Ени 1 километрэдэк олан сэрЬэдбо]у золаг билаваситэ A3ap6aj4aH Республикасынын дввлэт сэрЬэди хатти бо]унча гуру Ьнссэлардэ4 вэ ja сэрЬэдбо]у ча]ларьш. кел-лэрнн вэ башга сутутарларын сапиллэри 6oJyH4a MyaJJaH едилир. AзэpбaJчaн Республикасы дввлэт сэрЬэдинин горунмасы наминэ Aзэpбaj-чан Республикасынын Назирлэр Кабинети техники чэ-пэрлэрин дузэлдилмэси, сэр-hэдбoJy Joллapын, керпулэ-рии чэкилмэси. башга oбJeкт-лэрин тикилмэси учун сэрЬэд гаровулунун муддэтсиз истифадэсинэ Ьэм сэрЬэдбо-jy золаг да, Ьэм дэ онун Ьу-дудларындан кэнарда 30—50 метр еииндэ лазыми торпаг золаглары, Ьабелэ Азэрба}-чан Республикасьшын дввлэт сэрЬэди бojyнчa 5 метрлнк золаг вер»ф. Маддэ 23. СэрЬэд6<^у режим CэphэдбoJy зонада вэ сэр Ьэдбо]у золагда сэрЬэдбо]у режим ^улур; сэрЬэдбо)у режим бу гануна вэ Азэр-ба]чан Республикасьшын дикэр . ганунверичилик актла-рьгна yjryн олараг AзэpбaJ. чан Республикасы вэтэндаш-ларынын вэ башга шэхсле-рин кэлмэси, мувэгтэтн /а* шамасы, бир jepдэн башга Jepэ кетмэси. ишлэрин кв-рул»»си, моторлу вэ мотор- пулэриндэ учота алынмасы вэ сахланмасы, A3dpóaj4au Республикасьшын эрази вэ дахили суларында онларын узмэси вэ Ьэрэкэт етмэси га]даларыны тэнзим.^нр. Маддэ 24. CaphaAóoJy aoHaja вэ caph9A6oJy золага дахилолма. Ишлэрин кврул-мэсн 1) Caph0A6oJy зонада да-ими JamaJaH Aaap6aj4aH Республикасы вэтэндашлары-нын паспортунда дахили нш-лэр органлары хусуси штамп вурурлар. Белэ штамп ву-рулмуш паспорту олан вэ-тэндашлар Азэрба)чан Республикасынын эразисиндэ бутун C3phaA6oJy зонанын Ьудудлары дахилиндэ Ьэрэкэт едэ билэрлэр; 2) али, орта ихтисас мэк-таблэринин вэ башга тэдрис муэссисэлэринин сэрЬэдбо]у зонадакы JamajHm мэнтогэ-лэринин сакинлэри олмуш тэлэбэлэри вэ шакирдлэри бу JaшaJыш • мэнтэгэлэринэ онларын тэдрис муэссисэлэ-риндэ охумасыны тэсдиг едэн сэндлэр вэ ]ерли ида-рэетмэ органларынын ара-JbiuumpbiHa — сэрЬэдбо]у зонанын JamaJwm мэнтэгэлэриндэн онларын тэЬсил ал-мага KeTAHjHHH тэсдиг едэн apajHm.iapa эсасэн кедирлэр; 3) capbaflóojy aonaja кир. мэк вэ орада олмаг Ьусугу-на дайр бурахылышлары дахили ишлэр органлары Азэр-CajnaH Республикасы вэ-тэндашларынын ]аша)ыш Je. ри у ?рэ. онларын шэхси эри-зэлэри. вэсатЭтлэри вэ Ja бу эризэдэрин вэ взсатэтлэрии эсаслы олдугуиу тэсдиг едэн мувафиг сэнэдлэр эсасында верирлэр; валиде)«лэри вэ Ja муша-jHamH шэхслэрлэ бирликдэ caphaflóojy зона]а кедэн 16 jaшынaдэк ушаглар бу шэхслэрин бурахылышла-рына дахил едилир; 4) caphaAÓoJy зонада Ja-LuaMaJaH вэтэндашлар трупу C8pbon6ojy aoHaja кет-дикдэ онлар учун бурахылыш групун рэЬбэринин адына верила билэр. Бу заман .бурахыльппда онунла кедэн шэхслэрин cajw квс. тэрнлмэлидир; Бела Ьалларда онларын кетди]и JepAon» элагэдар муэссисэлэрин, идарэлэрин вэ ja тэшкилатларын вэзифэ-ли шэхслэринин имзасы вэ кербли мвЬуру илэ тэс-дигленмиш вэ дахили ишлэр органларында rejAa альшмыш адбаад с^аЬылар бурахылыша элавэ едилир. едаЬыларда кестэрилэн шэхслэр caphaAÓojv 30Haja онларын шэхси JJothhh тэсдиг едэн сэнэдлэрэ эсасэн дахил олурлар; 5) сэрЬэд&ф* золагда вэ девлэт' сэрЬэди илэ сэрЬэд гаровулунун техники чэаэр хэтти' арасындакы эрази золагында даими Jaшaмajaн шэхслэр opa Ja jaлныз ис-теЬсалат вэ ja хидмэт зэру-рэти олдугда бурахылырлар. Ьэмин вэтэндашларын кестэрилэн jepnapa бурахылмасы вэ орада мувэггэти гал-масы га)дасыны Ьабелэ, орада судан истифадэ едил. мэси, кэнд тэсэрруфаты иш-лэри вэ банта ишлэр кв-рулмэси га|дасыны сэрЬэд гадювулу }ерли идарэетмэ ортанлары илэ разылыга эсасэн муэЛэн едир. Муэссисэлэрин, идарэлэрин, тэшкилатларьш рэЬ-бэрлэри керулэчек ишло-рин вахты вэ ]ери Ьаггында сэрЬэд гаровулу белмэлэри. нэ габагчадан мэ’лумат вер-мэли, м\^]энлэшдирилмиш capheflóojy режима hui.toJbh вэтэндашлар тэрэфиндэн эмэл олунмасыны тэ'мин ет. мэлидирлэр; 6) сэрЬэдбо]у зонада Jep-лэшэн муэссисэ, идарэ, тэшкилат рэЬбэрлэринин сэр-hafl6oJy зона|а дахил ол.ма-га вэ орада )ашамага ичазэси oлмajaн шэхслэри ишэ квтурмэси гадагандыр; 7) caphaAfoJy зонада Jep-ласиэн jamajHiu мэнтзгэлэ. ринэ MyaJJaH едилмиш rajAaAa е’зам олунан вэтэндашлар Ьэмин зона]а онларын шэх-chJJ^khh тэсдиг едэн сэнэдлэрэ вэ е'замиЛэт сэ-нэдлэринэ эсасэн кедирлэр. Ьэм дэ е'зам и) jar сэнэдлэри онларын KeTAHju JepAeKH дахили ишлэр органларьш-да Ьекмэн ге}дэ алынмалы-дыр; 8) Ьэрби гуллугчулар вэ прокурорлуг органларынын прок>'рорлары. мустэнтиг-лэри cэphэд6oJ>, 30Haja онларын шэхсиJjaTKHK тэс. диг едэн сэнэдлэрэ вэ хид. мэтк кестэришлэрэ, е за-MHjjar вэ Ma’3yHKjJar сэнэд-лэринэ. )ол вэсигэлэрмнэ эсасэн дахил олурлар; 9) муэссисэлэрин вэ тэшкилатларын )ерли вэ бе)нэл-xábr дашымалары Ьа}ата кечирэн, ]ахуд дэмйр Jon-ларын вэ шосе }олларынын, мувафиг нэглиЛат васитэ-лэринин, Ьабелэ нефт кэ-мэрлэрянин, газ кэмэрлэри-нин, рабитэ вэ елентрик хэтлэрииин тэ’мирини вэ истисмарыны тэ’мин едэн даими Ье|’эти caphaAÓoJy 30HaJa хидмэт зэрурэти олдугда, бу hej’er учуй Myaj-JaH едилмиш эмэк вэзифэ-лэри вэ иш саЬэлэри (pejcjrap, маршрутлар) чэрчивэсиндэ, взлэринин хидмэт вэсгагэ-леринэ эсасэи дахил олурлар; 10) caphaa6oJy зонада >ирлешэн са«атори]алара, истираЬэт евлэринэ, панси.    ча^ларын. келлэрш вэ баш- оватлара, турист базалары- га сутутарларын сулары на вэ дикэр муаличэ-саг- на чыхмасы га^дасыны ламлашдырма ндарэлэринэ Азэрба^чан Республикасы-кедэн вэтэндашлар онларын нын эрази вэ дахил к сул в-шэхсиJjBTHHH тэсдиг едэн рында Ьэрэкэти га]дасыиы. сэнэдлэрэ вэ JainaJbiui )ери елэчэ дэ кестэрилэн кэ~ узрэ дахили ишлэр орган- мнлэр учун Jaнaлмa кер-ларында rejfla алынмыш пут- пулэринин вэ Jepлэшмэ' мэн-JOBKa.iapa (курсовкалара) тзгэлэрикин дузэлдилмэси эсасэн дахил олурлар.    rajAacbiHbi A3ap6aj4aK Pec- 11) Азэрба)чан Респуб- публикасьшьи Назирлэр лнкасында даими JamaJaH вэ Кабинети сэрЬэд гаровулу-ja республика^ мувэггэти H>*il тогдимагы узрэ Myoj- кэлэн эчнэби вэтэндашлар    едир;__^    „    .„апЯ!1 вэ вэтэндашлыгы олм^ан    ^ шэхслэр умумэн MyaJJaH квллэрдэ вэ оашга едилмиш га]дада сэрЬэдбо- тарларда балыг ову сэрЬэд % 3rlíp*T 0ЛУР 83 üpa' ЗЭЗСГ РедаваГьГ•. 12) Har.THjjar муэссисэ- ньш девлэтлэрарасы м>1* лэри вэ тэшкилатлары шох- вилэлэринэ вэ Азэрба^ан cHjJaTH тэсдиг едан с анод- Республикасы Назирлэр Ка-лор вэ caphaAóojy зонада бкнетинин муэД]эн етди^ дахил олмаг Ьугугуна дайр га)далара м\вафиг сурэтм, бурахылышлар тэгдим едил- апарылыр; дикдэи сонра вэтэндащла-    О дэни33 вэ сэрЬэдбо]^ ра caphaAóoJy зонада Jep- ча)ларын, келлерин. лэшэн мэнтэгэлэрэ билет- сутутарларын лор сатыр вэ хидмэти )ол чыхмага ге!дэ сэнэдлэри варирлэр;    моторлу во мо горе уз чту,    лэодэ. 1йлныз кунун ишьи сэрЬэдбо^у 30iiaja дахил    вахтындац    сэрЬэд    rapi^ олмаг Ьугугуна Дайр мува- ВуЛуНуН эерди)и вэенгэлэр фиг сэнэдлэри олма)аи сэр- > ■> тэм,£н едилмиш JaH-нишинлэрэ билет сатылма-    кврпулэринэ вэ Jep- сына Joti вермкш шэхслэр лэшмэ мэнтэгэлэринэ га mm    ра1,лыг    raJuTMar Гфиг    “»рт"илэ Jo;i верилир;.Ьи, мшы!ывлао'    дэнизэ чыхаркэн саЬил- Тз) эдбоJy зонадан Дэн ики милэдэк узаглаш-гатарларда, автобусларда    1ол верилир, Травзитлэ кедэд сэр^1ишин-    8) сэрЬэд гаровулунун    го- лэрин транзит.¡о кечиб кет- руду* у дэниз саЬилбо)унда. диклэри сэрЬэдбо]у зонада сэрЬэдбо)у ча]ларын, ko.i,-AaJaHMacu гадагандыр;    лэрин. башга сутутарларын 14) caphaAÓojy зонада ов саЬиллэриндэ чиммэк jcp га]дасы сэрЬэд гаровулу лэрини. онларын д^зэлдил-илэ разылашдырылыр. Сэр- муси вэ ишлэднлмэси raj-hoaóojy золагда, елэчэ дэ    дасыны )ерли идарэетмэ    ор АзэрбаХчан Республикасы-. ганлары сэрЬэд гаровуу нын дввлэт сэрЬэди илэ илэ разылашдырмагла . ii сэрЬэд гаровулунун тех-    едирлэр; ники чэпэрлэр хэтти ара-    9) A3ap6aj4aH Респ>олн_ сындакы эрази золагында касьшьш эрази вэ дахили ов етмэк гадагандыр;    суларында сэрЬэд гаровул> 15) сэрЬэдбо]у золагда кэмилэринин {катерлэринин) вэ A3epóaj4aH Республика- ‘ зэрурэт олдугда кечэ вах-сынын девлэт сэрЬэди илэ ты, фэнэри ]аидьфмадан у -сэрЬэд гаровулунун техии- мэсинэ ичазэ верилир. Ье га ЧЭПЭР хогги а расы и да- лэ Ьалларда кэмилэрин кы эрази золагында Ьэр чур тикинти, мешэгырма 6auira кэмилэрлэ тоы>ш. а-вэУР башга иш.тэр сэрЬэд га- нын гарш^ыныалан тэд. рову.тунук разы.тыгы илэ блРлуР к^рх^ий ч3.)£>ба]чан halara кечнритир; A:iap6aj-    Маддэ -6.    * з ро } чан РесТбли^сынын дев- Республикасы Девлэт сэр-лэтлэрарасы мутавилэлэри- Ьэдивни бурахылыш мэн.э 1НЭ эсасэн апарылан тикии- гэлэриндэ режим ти ишлэри вэ тэбии фэ-    Азэрба)чан Республикасы лакэтлэрин лэгв еднлмэси, девлэт сэрЬэдинин бура-айухусилэ тэЬлукэли jojiy- хылыш мэнтэгэлэриндэ сэр-хучу хэстэликлэрэ гаршы Ьод гаровулу нэзарот-оура-мубаризэ тэдбирлэри кору.т- хылыш монтэгэлэрннин ь мэси илэ баглы олан ишлэр кемрук идарэлэринин хид-истисна тэшкил едир.    мэт фэали]]эти >ч\н шэраи* Маддэ 25. Азэрба]чан japaTMar вэ бу шэраити сах-Республякасынын эрази вэ ламаг мэгсэдилэ шэхслэрин дахили суларында сэрЬэд- во HornnJJai васитэ.тэриии ! 6о1у режимин xycycHjj9T. Ьэмин монтэгэлэрдэ олмасы лэри    •    вэ Ьоракэт етмэсн г»]дасы- 1) A33p6aj4a« Республи- ны. Ьабелэ шохслэрнн. нэг* касынын c9phaA6ojy зона- лй^ат васитэ-тЭР|,НИ“’ сында 1ерлашэн эрази вэ лэрин вэ башга эмлакыи дахили суларына, Ьабелэ Азор<фчан Республи касы-орадакы а дал ара сэрЬэд га- нын девлэт сэрЬэдиндэн бу-ровулу нэзарэт едир;    рахылмасы илэ баглы дикэр 2) сэрЬэдбоЛу зонанын фэaлиJjэтин га)дасьшы кж эразисиндэ муэссисэлэрэ, ^»млэ]эн режим муаЦэн идарэлэрэ, тэшкилатлара едилир. вэ вэтэндашлара мэхсус    Азэрб<^чан Республикасы балыгчылыг, овчулуг. елми- девлэт сэрЬэдинин оурахы-тэдгигат, идман кэмилэри. лыш мэитэгэлэриндэ режи-моторлу вэ моторсуз башга ми тэнэимлэ]эн га]далары кэмилэр белэ кэмилэрэ но- Азерба]чан Республикасы зарэт едэн органларда «У- нын Назирлэр Кабинети эПанлащдирилмиш rajAaAa MyaJJaH едир. Азэрба]чан rejAa алынмагдан элавэ, республикасьшын девлэт сэрЬэд гаровулунун эн Ja- сэрЬэдиндэн бурахылышыи хын белмэсиндэ дэ rejAa hajaia кечирилди]и аеро-алынмалы, кэми саЬибинин иортларын (аеродромларын), rejAHjjai сэнэдлэрниэ бу дэниз лимаиларьшын, до-барэдэ хусуси штамп ву- мир ]олу вэ автомобил ваг рулмалыдыр;    залларынын вэ сталсв^.л^ кестэрилэн кэмилэр му- рынын рэислэри A3apoaj-ajjdH едилмиш ]аналма квр- чан Республикасы Назир-пулэринэ. ]ерлэшмэ мэнтэ- лэр Кабинеткнин MyaJJoH-гэтэринэ тэЬким едилмэли лошдирди)и га]далара ,к:а-вэ да Ja начат учун даими сон вэ Ьэмин гаЗдаларын »ерлэрэ малик олшлыдыр; ичрасы учун ;ерли шэраити бу кэмилэрин MoHcyOnj- нэзэрэ алараг, сэрЬод гаро |этини нишанламаг учун он- вулу вэ дахили ишлэр ор-ларын Ьавадан керунэн ганлары илэ разылашдыр-]ерлэринэ танынма нишан. магла ез эмрлэрини (тэ-лавы вурулур. кввдэлэринэ ли.матларыны) верирлэр. «сэ    муэиэнлэшдирилмнш    A3op6aj4óH Респуоликасы га1дада rejAHjJai ие.мролэри девлэт сэрЬэдинин оурахы 1азылыр;    лы111 мэнтэгэлэри caJbiTdH 3)* вэтэидашлары сэрЬэд аеропортларда, вагзалларда, гаровулу тэрэфиндэн гору- дэниз во naj лиман ларын. нан дэниз cahH.TÓoJj'Ha, сэр- да, дэмиpJoл вэ автомобил Ьэдбо]\г чaJлapын, келлэрин вагзалларында вэ станси)а-во башга сутутарларын ларьжда * сэрЬэд гаровулу саЬиллэринэ MyaJJaH муддэт сэрЬэд вэ кемрук нэзарэ-уч\ш кэтирмиш моторлу вэ тинин hajaia кечирилди^и моторсуз кэмилэрин саЬиб- }ерлэри MyaJjoH едир во лэри ез кэмилэрини сэрЬэд кэнар шэхслэрин Ьомик гаровулунун эн Jaxындaкы )ерлэрэ кэлмэсинэ ]ол *еР* белмэсиндэ rejAa алдырма- мэмэк вэ Азэрба)чан Рес-лы вэ тэМин едилмиш Jaнaл* публикасынын девлэт сарма керпулэриндэ вэ jepw Ьэдивдэн ганунсуз кечмо-чэшмэ мэнтэгэлэриндэ сах- Jhh гаршысыны ал маг Mí<r ламалыдыр;    садила орада элавэ режим 4) тэЧин едилмиш Jana л. ^далары rojyp. 'ма керпулэриндэн, )ерлэш-    Дэниз кэмилэрйнин ка- мэ мэнтэгэлэриндэн вэ ху.    питанлары, Ьава кэмилари- суси ajpылмыш башга Jep-    нин командирлэри, AaMHpJo.T лэрдэн кэнарда моторлу вэ    гатарларьиын рэислэри, ва- моторсуз кэмилэрин сах- гон бэлэдчилэри. автомо ланмасы* вэ да]аимасы, адам-    бил нэгли)|аты васитэлэри- ларьт миниб.душмэсй. ]ук нин сур^улэри онлара е ти-вурулуб-бошалдылмасы, фэ- бар едилмиш, харичэ кедэн лакэг вэ газа Ьаллары ис- Har.THjjaT васитэлэриндэ тисна олмагла, гадагандыр; шэхслэрин ганунсуз олма- 5) сэнэдлэрин рэсмилэш. сына Joл вердикд© Aaapoaj-ди рил мэси га)дасыны, мо. чан Республикасынын га-торлу вэ моторсуз кэми- нунларына мувафиг сурэтдэ лэрин дэнизэ. caphaAÓojy M9c’y.iHjJet дашы]ырлар.IV ФЭСИЛ. Á30PBÁJ4AH республикасы девлэт сэрьэдинии горунмасы .Маддэ 27. A3ap6aj4aH Республикасы дввлэт сэрЬэ-днннн сэрЬэд гаровулу тэрэ-фнндэвг горунмасы A38p6aj4aH Республикасы дввлэт сэрЬадивив гуру-да, дэниздэ. чajлapдa. квллэрдэ вэ дикэр сутутарларда’ горунмасы сэрЬэд гаровулу-на, ~Ьавада горунмасы иеэ Ьава Ьучумундан мудафяэ го- шунларына Ьэвалэ олунур. СэрЬэд -гаровулу вэ Ьава Ьучумундан мудафиэ гошун-лары A3ap6aj43H Республикасы дввлэт сэрЬэдинин горунмасы вазифэлэрини jepnt нэ ]етирэркэн бу гануну. AaapóajnaH Республикасынын дикэр ганунверичилик (Арды 3-чу еэНнфадэ) ;