Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, January 10, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - January 10, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ * ГЭЗЕТИ    10 Jahbap ил. м* г БИЗ СИЗИН ПУЛЛАРЫНЫЗЫ ИНФ Л Д АСИ I АДАН    ВЭ ТА ЛЕДИ    БИЛИНМЭЛЭН ИСЛ АБАТЛАРЫН ДОГУ РДУ ГУ тэьлукэлэрдэн горудуруп ЭНалинин чохса]лы хаНишлэри вэ Эманэт Банкы ше’бэлэринин ишиндэки фасилэлэрлэ баглы олараг Азэрба]чан инвестиси]а , ширкэти Бакы Ги|мэтли Кагызлар Биржасы ила бирликдэ Азэрба]чанда эн при сэНмдар инвестис^а брокер ширкэти ”АзИнвест”ин СдЬМЛдРИНЭ АЧЫГ иАЗЫЛЫШ МУДДЭТИНИ бу ил ]анварын 20-дэк узадыр. СэНмин номинал дэ]эри 1000 манатдыр. СэИмлари Ьэм да эманэт китабчаларындан вэ И/бесабларындан бу немрэ|э натдсыз кэчурмэ ¡олу илэ дэ элдэ етмэк олар: 34540, "Азэри” Бак-коопбанк. Мухбир бесабы 161501, Девлэт банкынын Бакы шэбэр 26 Бакы комиссарлары ра]он шэбэси. Унванымыз: Бакы ш. Р.Луксембург куча-си, 5 (Хагани кучэсинин тини). 98-55-20. ìSmmSSmmUmì «ЗАМАН» чскм Азэрба)чаи рее публ и касы «Farad-tour» Иран Ислам республикасы ИРАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫНА 10-15 КУН МУДДЭТИНЭ ЕЛМИ-МААРИФ СЭФ8РИНЭ ДЭ’ВЭТ ЕДИР. Сиз Астара, Эрдзбил, Teh рай, МэшЬэд, Гвэ дииэр    шэЬэрлэриндэолачагсыныз. Сиз Ираида елм вэ тэпсилин тэшкили, онун мэдэни вэ мэ'нэви hajarbi, тарихи абидэлэрлэ таныш олмаг имканы элдэ едэчэксиниз. Илкин разылашма)а эсасэн сиз Ираида гоЬумларынызла кэрушэ билэрсиниз. «Заман» ЧСКМ вэ «Farad-tour» елми, елми-техники вэ мэдэии програм вэ ла/ибэлэри hajara кечирмэкдэ, бэр ики республика учуй мараг кэсб едэн мевзулар узрэ конфранс, симпозиум, семинар кечирмэкдэ ез кемэ/иии ТЭКЛИФ ЕДИР. Унван: Бакы, d3H36ajoB проспекти, 31. Элага телефону: 39-39-84. ;:siìssììssj^ììs...w.siki.w.. • ••••• НИЗАМИНИН ЭСЭРЛ9РИ ХЫНАЛЫГ ДИЛИНДЭ Низами Кэнчэвинин гэЬ-рэманлары Хыналыг ди-линд© — республнканык эра-зисиндэ JamaJaH етник гру-пун нумаЗэндэлэринин ди-линдэ данышмага башламыш-лар. ДаЬи АзэрбаЗчан шаи-ри вэ мутэфэккиринин ана-дан олмасынын 850 иллиjи мунасибэти илэ Азэрнэшрин бурахдыры мэчмуэЗэ Хы-нальгг шаири РэЬим Алха-сын тэрчумэсиндэ «Хэмсэ*-дэн тэгрибэн 20 сужет да-} хил едилмишдир. (Азэринформ). [ 1 1 'I 1 1 1 1 ц 1 jj ш ШАЬМАТ ИталиЗанын Речо-Емили-ja шэЬэриндэ ири . 6ejHa.i-халг шаИмат турнирин© Je-кун вурулмушдур. AyHja чемпиону Ьарри Каспаровун, кечмиш AYHja чемпиону Анатоли Карповун вэ даЬа сэккиз беЗнэлхалг rpoccMeJc-терин нштирак етд^и бу ме’тэбэр ]арышда 22 Jaшлы Ьиндистан шаЬматчысы Висванатхан Ананд 6 хал топлаЗараг биринчи Jepif тутмушдур. Ь. Каспаров вэ Б. Келфанд галиодэн ja рым хал керн галараг икинчи. учунчу Зерлэри белушд\р-мушлэр. ФУТБОЛ yKpajha Футбол Феде-pacHjacM езунун илк мил-ли чемпионатына февра лын 28-дэ башламагы гэрара алмышдыр. а а ♦ Ланварын 14-дэ A3dp6ajwaH Девлэт Идман Комитэсиндэ республиканын Милли Олим-nnja Комитэсинин тэ’сис конфрансы кечирилэчэк. Мухтар hoJaTA© haJ-Kyj ешитдн, бачысынын вэ raj-нынын сыныг-салхаг машы-нынын сэсини дэрЬал таны-ды. онларын нэ учун кэлди-Jhhh aнлaJыб дилхор олду. Фикирлэшди ни, Зэгин бу Муршуд JeHa Tojyr-чучэ илэ кэлиб, ]анында да арагы. EJ-вана эввэлчэ бачысы галх-ды, элиндэ Ьазыр Земэк-ич-мэн, Ьэмишэ олдугу ними. Далынча да JeKanap Муршуд. Муршуд Зыргалана-Зыргала-на дуз онун устунэ Лериди: — Сэнинлэ вурмага кэл-мишэм, езум елум, вурма-сам, сакит ола билмэрэм. Eh, бу фани AYHjaHbiH hsJh га-лыб е?.. Ьеч HajH... Ешит-мишэм ганын гарадыр. гар-дашчаны, бу дунЗаны сан гу-руб-дузэлдэн деЗилсэн, дун-ja нечэ варса, валлаЬ-бил-лаЬ, ела дэ галачаг. 9зум елум, xejpH Зохдур. AJ Мухтар, елэ бу еЗванда э]лэшэк, Фатма, hapa кедирсэн, кэ-тир бура онлары. машында да галыб, тез елэ... Суфрэ ачылды, Мухтар истэр-истэмэз с1ч>луи арха-сына кечди, бачысынын тез-тез она дикилэн мэ’налы.ба-хышларындан баша душду ни, hap uiejH билирлэр. Тэ-сэлли, агыл вермэк учун кэ-либлэр. Eh. Муршуд кул аг-зыны ачачаг, нэ ачачаг, он-суз да чэнэдэн меЬкэмдир. инди кэл ону сахла керум. нечэ caxлajaчaгcaн. Мухта-рын арвады Кулнар да гаш-габаглы. кэдэрли, бачысы илэ бирликдэ cYфpэjэ тур-шу, Kej-Kej8pTH дузурду. Елэ ки haMbi суфрэнин ба-шына Зыгышды, Муршуд араты ачыб сузду, умуми саглыг де]иб ичди, икинчи-сини дэ ичэндэн сонра баш-лады. нэ башлады: — AJ Мухтар, мешэ сэнэ бела эзиздир? Чанындан. ушагындан, евиндэн-ешиЗин-дэн? Кедиб ЬекуМэтлэ heKy- МЭТЛИК вТМэЗэЧЭКСЭН ки... ДеЗирлэр. пеЬрэлиЗи кэс, кэс дз. 0зум елум, 6yjHy3yH ки-' чишир. Ешитмишэм ни. бу pajKOM катиби JaMaH адам-дыр, 4ajHaFbiHa кечсэн чэтин гуртарарсан. AejHp агачла-ры кэс, кэс дэ. чаным. Сэн-дэн нэ кедир?! Ешидирсэн мэни?! Ата flejnp сур дэрэ-Ja. сур! Буна керэ гызышыб елэмэ, тэрсл^и дэ бурах! е Бу эчлафлары мэн jaxiubi та-HbiJbipaM, инсаф-мурвэт би-лэн зибйл дejиллэp. Гансыз* дырлар... 0зум елум, xejpn Joxflyp. Мухтар гулаг асыр, башы-ны тэрпэдир, онунла разы-лашмаса да, е’тираз да ет-мирди. Лемэк-ичмэк узун чэк- ди, Муршуд ичдикчэ flaha да чошду, ©ввэлки сезлэринии эксинэ кетди: -— Эшши, Ьамыны гул етмэк истэ]ирл©р, нэ гэдэр «баш устэ*, «бэли» демэк олар?! Мухтар, данышырлар ки, сэн 6eJywiapflaH кимэсэ сэрт чаваб вермисэн! Бир тэрэфэ баханда дуз елэми-сэн, аллаЬ-зад де)ил ки... О да бизим кими адамдыр да! Бир киши ахтарырам ки, бу эчлафлары гатла]ыб ди-зинин алтына roJcyHl Чох гудурублар. Памбыг учун аз галыр чамаатын дэ-рисини coJcyнлap. ДаЬа ме-шэни hhJ9 гырмаг?! Мухтар, чанын Ьаггы, дуз eлвJиpcэн, бу кун мешэни гыран сабаЬ чамаатын взуну гырар! взун елум, дуз деЗирэм! Бир mej вар ки. чалыш, езуну гору, елэ олсун ки, нэ- шиш JaH-сын, нэ кабаб... Гонаглар кедэндэн сонра Кулнар Мухтара бахмадан JeHa гашгабаглы диллэнди: — Атам, зэнк елэмишди. — Лэгин де]ирди ки, аг-лыны башына ]ыгсын. — Кардан билдин? * — Чунки аглыны итирэн-лэрэ бела дeJиpлэp... — Сэн ки. 11элэ атлыны итирмэмисэн. — Итирмишэм бэлкэ?! Ки-мин кезундэ нечэ... Атана Ьврмэтим 6eJyKAyp. Горху-рам ки, сезунэ эмэл едэ бил- MajHM... — Hahar! Нэ газаначаг-сан?! Атам билир нэ flejnp. бош jepa сэнэ хэбэр кендор-мэз. Онун сезуну Jepa сал-ма, Мухтар! — Eh, Кулнар. бирини би-лирсэн, бешини Jox... — Атам flejHp ки, Мухтар замана адамына охша-мыр. Елэ бил башга планет-дэн кэлиб. — Писдир мэкэр?! Ьамы бир чур ола билмэз. Атан да бэ зэн мэним хошума кэл-мир... — Hahar! — Кулнар hHpc-лэнди. — Атам Ьэмишэ ha-Mbija эл тутур, кемэк едир... HHja хошуна кэлмир?! — Дедим, бэ’зэн... — Бэ’зэн! Атам сэнэ аз кемэк едиб?! — Буну ки; инкар етми-рэм. Чох саг олсун! — Латмаг вахтыдыр. — Кулнар jena гашгабаглы ja-таг отатына кечди. Мухтар JaTMar истэсэ дэ, узун муддэт ону Jyxy анар-мады. * • * Кеч JaTMacbiHa 6axMajapar тез дэ ojaHflbi, ке}иниб ов туфэнкини кетуруб евдэн чы-хан кими пвhpэлиjэ . тэрэф Joллaнды. Бу пеЬрэлик евлэ-риндэн бир километр узаг-лыгда, бе]ук Baja3 мешэси-нин башлангычында салын-мышды. Мухтар сэЬэрин ага-ран ишыгында керпэ фыс-дьпглары керуб елэ кеврэлди ки, аз галды ушаг кими аг-ласын. Он ил эввэл экилэн фысдыглар исэ flaha 6eJyK иди, эмэлли-башлы чаван Mernaje чеврилмишди. Мухтар бура чатанда 6oja6oJ ве-риб ке}э галхан фысдыг агач-ларынын кезэлл^инэ. тэра-вэтинэ, учалыгына hejpaH-лыгла баха-баха долан ды. Бу фысдыгларын меЬкэм кевдэлэри варды вэ бу кев-дэлэр узэриндэ JaMjambi.T гол-(^гдаглар чэтир кими ачылмышды. Бунлары гырмаг, мэЬв етмэк... Jox, jox... 0з-взунэ гышгырды. Ьеч заман! Помарам! Туфэнкини чи]ниндэн ашырыб атмаг ис-тэ]ирди ки, езуну кучлэ сах-лады. «Лэ’нэт шeJтaнa» де-Jh6 туфэнки jena hhJhhhb ке-чирди вэ чаван фысдыгларын арасы илэ KeTMaja башлады. Машын сэси ешидиб диксинди. СубЬун бу вахтын-да бурда машын нэ кэзир? Ьардан кэлир?! Сэс кет-кедэ jaxынлaшыpды. Мухтар кол-луг ларын арасына кирди. Чылпаг будаглар ону тамам кизлэдэ билмэди. Умуми Jo-лун Meuiaja денэн ¿ериндэ JyK машынынын да1андыгы-Hfri, устундэн эли балталы, мишарлы он-он беш адамын flymflYjYHy кердукдэ бир ан кезлэрини JyMfly вэ aJflHH-ча еши^цилэн сезлэр гулагы-на чатды: «Бах бу агачлары гырын, текун! Бачардыгча чох!» Мухтар туфэнкини нэ вахт KeJa тушладыгыны вэ нэ вахт tothJh hbkahJhhh билмэди. Meuiaj© долан курулту кучлу экс-сэда верди вэ ма-шындан душэнлэрин аз гал- ды батры japылcын. Озлэри-нэ кэлмэмиш элиндэ туфэнк тутан бир адамын чаван фысдыгларын б^рундэ дajaндьI-гыны кердулэр. Онлардан бири — нисбэтэн jaшлыcы, бурнунун алтында назик квадрат шэклиндэ быгы олан, гapajaныз бир адам ирэли чыхды. — Мухтар, сэнсэн? — Мэн Мухтарам, бэс сэн кимсэн? — Мэни танымырсан? — Лох! — Инди тань^арсан! — киши эда илэ габага кэлиб Мухтарын гаршысында да-jaнды, — jeнэ танымадын?! Мухтар илк бахышдан ону таныса да, гэсдэн, билэ-билэ сэртликлэ: — Лох! — деди. Киши онун бу Ьэрэкэтини coJyггaнлыглa гapшылajыб ришхэндлэ кулду, Мухтарын ТОФИГ МАНМУД ■   ... Зи]ад Мухтары MYдaфиэjэ галхды. joxca Ьэр uiej тэр-синэ ола билэрди. 3Hjafl га-JbiHaTacbiHbiH jaxbiH адамы иди, о да pajKOMfla ишлэjиp-ди, нуфузу 6eJyK олдугун-дан Мундирзадэ керн чэкил-M9ja мэчбур олду. Мухтар бунлары Jafla салыб фикир-лэширди: «Cyjy буландыран одур, Мундирзадэ! Бу joллa мэндэн интигам алыр. Он-суз да чамаат ону Мундар-задэ кими TaHbijbip. EJ6h jox, нэ олур олсун, rojMaJanaFaM, о дэфэки кими инад кестэ-panaJaM». М>*хтар THTpaja-THTpaja евэ raJbiTflbi, бутун бэдэни учунурду. CojyHyó JopraH-де-maja кирсэ дэ. чаны гызма-ды. титрэмэси кечмэди. Лор-гана даЬа бэрк-бэрк бурунду. BaJ, ал эм бир-биринэ flaj-ди. Зэнк зэнк далынча... Су-ручу, сонра катибэ гыз jy- П0НРЭЛИК Ьекауа гэзэбдэн агаппаг агардыгы-ны, езуну тамам унутдугуну керуб чаваб вepмэjин мэ’на-сыз олдугуну анлады, са-кит-сакит apxaja денду: — Сиз faпшыpыFымы ]е-ринэ jeтиpин! — Бир аз да ]ахын кэлиб элини Мухтарын ч^нинэ го]маг истэди. — Кедэк, Мухтар, о тэрэфэ. сеЬбэт едэк! Мухтар илан кермуш кими керн сычрады. туфэнкини ке]э галдырыб чахмагы шаггылдатды вэ багырды: — Рэдд олун бурдан! Тез! Нечэ кэлмисинизсэ, елэчэ дэ чыхыб кедин! Бajaг тапшырыг аланлар дaJaндылap. Назик быглы киши Jeнэ мула]им бир сэс-лэ: — Мухтар! — деди. — Бу нэдир ,мэн бир дост кими... Нэ етд^ини бир душун, ахы мэн paJкoмyн тапшырыгыны Jepинэ Зетирирэм. Баша душ-дун? РаЗкомун... — Дедим ки, рэдд олун кедин! БаЗаг дост кими. мулаЗим данышан бир адам дэЗишиб сэртлэшди, гэзэблэ гышгырды: — Сэсинин Зогун Зеринэ салма, аЗ ¿азыг, сабаЬ чучэ кими катибин габатында бу-зушэндэ сэнэ деЗэрэм. Мэним устумэ гышгырмаг асан-дыр. кеЬнэ вэрдишиндир. Бурнуй“ овуланда, ишдэн го-вуланда неЗлэчэксэн? О денуб машына тэрэф кедэ-кедэ элини ЗеллэЗиб Ьа-мыны минмэЗэ чагырды. Машын угулдаЗыб Заваш-Заваш узаглашанда Мухтар сэЬэрин аЗазында нечэ бэрк ушуду-Зуну инди дуЗду, туфэнки ашагы салыб баЗаг кердуЗу адамы — Мундирзадэни, раЗкомда ишлэдиЗини, фысдыг пеЬрэлиЗинин салынма-сы элеЗЬинэ олдугуну, онун Зериндэ ев тикдирмэк истэ-диЗини хатырлады. О заман Мухтар мешэ идарэсинэ тэ-зэ рэис тэ’Зин олунмушду вэ бу Зердэ ев тикйлмэсинэ Ьеч кимэ ичазэ вермирди. О вахт Мундирзадэ истэЗинэ наил ола билмэЗиб Мухтары меЬ-кэм Ьэдэлэди. Лахшы ки. jypy6 кэлди. Ону pajh-омдан ахтарырдылар. Ьеч кэс хэс-тэлэнмэсинэ инанмырды. Ьэтта Кулнар да! «Озуну нэ хэстэлиЗэ вурмусан?» деЗэ Кулнар ишдэн кэлэн кими лагеЗдчэсинэ сорушуб мэтбэ-хэ кечди. 4aj кэтириб кэлэн-дэ Занында эЗлэшди: — Дур, чаЗ ич! — деди вэ кулэ-ку-лэ элини алнына гоЗанда горхду. «ByJ, догрудан ja-нырсан ки!» деЗэ эл-ajara душду, зогал мурэббэси чы-хартды, дэрман кэтириб верди. РаЗкомдан ЗиЗад кэлиб чыхды. саламсыз-кэламсыз ЬэЗэчанла дуз Мухтарын Зат-дыгы отага кирди:: — AJ гочаг, дур ajara, тез ол, дур! — эрклэ диллэнди. — Алэми бир-биринэ гатды-тын бэс деЗил, Ьэлэ езуну хэстэлиЗэ дэ вурурсан, утан-мырсан?! — Чанын harrbi, ЗиЗад. Ьалым Joxflyp... Кулнар кулуб деди: — Мэн дэ сэнин * кими инанмырдым, aj 3Hjafl, бах, гыздырмасы гырха чатыр. Индичэ елчмушэм. — Катиб сэни ахтарыр. Бир аз Ьовуну алдым. # Бу нэ Ьоггадыр чыхартмйсан? HHja атэш ачырсан?! Бутун paJOHy ajara галдырмысан. Ленэ о алчага баш гошурсан. Бела шеЗ олар, чаным?! Кул кими Зерин вар, HHja ез элин-лэ езунэ гуЗу газырсан, ни-Зэ?! ЗиЗад инди раЗкомда ше -бэ мудири иди, езуну догма кими апармасынын сэбэб-лэри аз деЗилди. Бу евэ дэ-фэлэрлэ кэлмишди, Мухтарын гаЗынатасы Гэзэнфэр-килдэ исэ hap кун гонаг олурду. Гэзэнфэр уЪун муддэт тичарэтдэ беЗук вэзифэ-лэрдэ ишлэмишди, инди дэ бу cahafl© чалышырды. Хе-JnpxatMbiFbiHa керэ Ьамынын агсаггалына чеврилмишди. ЗиЗад о ки вар Мухтары дан-лады. Кулнар да бир тэрэф-дэн устунэ душду. — ВаллаЫ5илла11, инад етмирэм, — деди Мухтар. — О пеЬролик мэн© догмадыр, эзиздир, инаныи мэнэ, о ке- зэллиЗи мэЬв етмэк дэЬшэт-дир! Озун де, ЗиЗад, керду-JyH о агачлары нечэ кэсиб дограмаг олар? — Кермушэм, билирэм. кэсиб дограмаг лазымдыр, вассалам! — Лох, ЗиЗад. Jox, бачара билмирэм. — Бачармазсан, башына бэла ачарсан. Онсуз да ач-мысан! KoMHccHja тэшкил олунуб. Билирсэн. сэдри ким-дир? Мундирзадэ! Озун Jax-шы билирсэн ки. душмэнин кимдир, о дэфэ ЭЛИНдэн гур-тардын, бу-дэфэ горхурам ки. чэтин гуртарасан... — ЗиЗад. чалышарам бир шеЗ фикирлэшим... — Сонра кеч олачаг. кеч! Гара лэкэ Захыландан сонра... ha чапала, he4 нэ чых-маз! Бир нечэ кундэн сонра ра-Joh фэаларынын Зыгынчагы чагырылды вэ бу кунлэрдэ Мухтарла эдагэдар сез-ceh-бэт ajar алыб hap Jepu кэз-ди. Лыгынчага дэ’вэт олу-нан Мухтар тэрэддудлэ ду-шунмэЗэ башлады. Кетсин. кетмэсин?! ЗиЗадын зэнки. кэлмэсини вачиб саЗмасы тэ-рэддудлэринэ сон гоЗду. Ла-на-JaHa. сэрт данышан катиб Мухтарын нэ адыны чэкди, нэ дэ ону тэнгид атэшинэ тутду. Мухтар райат нэфэс алыб, «гуртардым» деЗэ фикирлэшди. Мундирзадэ три-бунаЗа галханда исэ cahB ет-диЗини баша душду. Мундирзадэ кул агзыны ачды, нэ ачды. Мухтарын атасыны Зандырды. бутун Ьэрэкэтлэ-рини коммуниста JapauiMa-Зан бир hapaK9T кими дамга-лады. Катиб узуну Мундир-задэЗэ чевирэндэ о, сезуну кэсиб flaJaHflbi. Катибин сэси ешидилди: — Мешэ рэисини таны-мырам, кимдир, ajara галх-сыи керум... Мухтары илдырым вурду. ушаг кими Зериндэи галхмаг она агыр кэлди, галхмады. Бу чэЬэннэм! Адамларын бир чоху «Э, дур ajara*. «Лахшы деЗил ахы, дур да!*. «Мухтар, галх!» деЗирди. Архада, катибин сол тэрэфин-дэ эЗлэшэн ЗиЗадын ордан ЬэЗэчанла зала боЗландыгыны керэндэ, Мухтар дезэ билмэЗиб Зериндэи сычрады, галхан кими деди: — Лолдаш катиб, мэни танымасаныз да олар, анчаг мешэни танымаг лазымдыр! Габагда оланларын демэк олар ки, haMbicbi aoxaja чев-рилиб Мухтара бахды вэ бир ан ичиндэ чекэн дэрин сукут кэркинлиЗи артырды. Адамларын кезу катибдэ иди. чоху геЗри-ади бир Ьадисэнян баш верэчэЗинэ эмин иди. Чунки Мухтарын етквм ча-вабы катйби гэзеблэндирэ билэрди. Амма катиб сакит-ликлэ: — Ьэр икиси лазымдыр, Золдаш Мухтар, эЗлэшин, — деди. — УнутмаЗын ки, мешэни сизин гэдэр таныЗа билмэрэм, сез верирэм ки, еЗрэним, таныЗым... Ьеч кэс белэ гуртарачагы-ны кезлэмирди. Она керэ катибин самими сезлэри рэг-бэтлэ гаршыланды. ЗиЗад ба-JarflaH ajar устэ иди. кезлэ-риндэн ЬэЗэчан Ьэлэ дэ чэ-килмэмишди. Мухтар Мун-дирзадэнин сэсини ешитди: — Памбыг мэсэлэси умум-халг ишидир. буна керэ мешэ идарэсинин рэиси ез Ja-хасыны кэнара чэкмэмэли. фэалиЗЗэти Ьаггында чидди душунмэлидир. Лыгынчаг гуртаранда Мухтар раЬат нэфэс алды, душун ду ки. Ьэр Ьалда вэзиЗ-Зэтдэн Захшы чыхдым. Ьэтта катиб Ьаггында да мусбэт фикрэ душду. Анчаг... Идарэдэ ми лис машынынын сэсини ешидиб ЬеЗрэтлэнди. «Кэ олу б ке-рэсэн?* Мухтар милис му-вэккили илэ гапыдача ке-рушду: — ХеЗир ола, гардаш? — Кэлмишэм сэни апар-мага... — Ьара?! — Милис идарэсинэ... — Бу нэ зарафатдыр? — Зарафат?! Чанын Ьаг-гы зарафат деЗил. Кетмэли-сэн мэнимлэ. — Нэ елэмишэм ки?! — Ьеч нэ билмирэм. Эм-ри Зеринэ ЗетирмэлиЗэм. Бу- %Лур. кэл. ашагыда. машында кезлэЗирэм. Милис рэиси ону соЗуг гаршылады. он дан шика)эт эризэси олдугуну сеЗлэди. сырави милислэ башга бир отага Золлады. Ики-уч саат-дан сонра ]анына чагырыб меЬрибанлыгла деди: *— ГаЗнатан зэнк вурмуш-ДУ- — Лэгин бу зэнкдэн сонра мэни бурахачагсан! — Элбэттэ. о кишинин се-зундэн чыха билмэрэм! Гэзэнфэр нэ гэрибэ киши-дир! Озу кезэ керунмур. уз-узэ ачыг данышмыр, Зе-ри кэлэндэ кемэк эляни узадыр, ону тэЬлукэдэн узаглашдырмага чан атыр-ды. Мухтар белэ нэчиблиЗи-нэ керэ миннэтдар олса да, инди. бурада нэдэнсэ онун сезу илэ бурахылмасындан ачыгы кэлди. Милис ида-рэсиндэн чыхыб бирбаша евэ Золланды, ЬэЗэтэ кирэн-дэ пэнчэрэлэрин ертулу олдугуну керуб чэлд пиллэ-лэрлэ е!вана галхды. Гапы-лар оагланмышды. Кулнар кагыз Зазыб гоЗмушду: «Атамкилэ кетмишэм». Онсуз да ганы гара олан Мух- • тар икигат дилхор олду. Мухтар бир саатдан сонра БэЗаз мешэсинин эн сых Зериндэ, балача тахта би-нанын икинчи отагында мешэбэЗи Дилгэм киши илэ узбэуз эЗлэшмишдил Дилгэм киши столдакы араг шушэ-сини ачыб гэдэЬлерэ сузду, «Земэк Иазырланыр» деди, — «Ьэлэлик бир аз вур». Мухтар гэдэЬи башына чэ-кэндэн сонра дэрдини да-нышды, Ьэр шеЗи она нэгл елэди. Мухтар сэЬэр ишэ кэлэндэ билирди ки, ганы Зенэ га- 8алачагдыр. Елэ дэ олду. иЗадын дедиЗи комиссиЗа-нын узвлэри идарэдэ муЬа-сибат ишлэрини ЗохлаЗырды. Мухтар отагына кеч^н кими баш муЬасиби Занына ча-гыртдырды: — НиЗэ сэнэдлэри онлара вермисиниз?! Баш муЬасиб езуну итир-ди: — Ахы... гэрары мэнэ кестэрдилэр. — Гэрар-мэрар билмирэм. НиЗэ мэндэн ичазэсиз онлара сэнэд вермисиниз?! Бу дэгигэ сэнэдлэри онлардан кери кетурун. езлэ-ринэ дэ деЗин. рэдд олуб кетсинлэр. — Баш устэ! (Арды вар) МЭРКЭЗИ КОНСЕРТ САЛОНУ сРЕСПУБЛИКА CAPAJbl» 15 jaHiap «ШИРБАЛАНЫН МЭЬаББЭТИ» мусигили ранкли бадии филм Филмин ссанари муаллифи — Зулфугар РУФ ЭТОГЛУ, Иамыбаба БАРЫРОВ. Гурулушчу ражиссор — Чаммл ГУЛУ1БВ. Бастакар — Чаваишмр ГУЛУЗЕВ. Баш ролларда — республиканын халг ар-тисти Начыбаба БАРЫРОВ, республиканын амакдар артисти Наммда ЭМвРОВА. Консарт саат 19-да башланыр. Бнлатлар capajbiH кассаларында сатылыр. Тамашадан габаг фнлмнн {арадыны haj'arH ила керуш олачаг. Ш СИ Р к A30PBAJ4ÀH РЕСПУБЛИКАСЫ ЕСТРАДА ТЕАТРЫ 14 Занвар    jansap Рус дилинда    АзарбаНан дилннда Бакы Дев лат Сиркинин бинасында ШОУЭЛИЛИ аа ja сирлэр хэзинесинда ©¡лэнчали мусигили кеча Кассада билетлар саат 11.00-дан    19.00- дак сатылачагдыр. Ч0НАБ СЭНМДАРЛАР СэЬмдарлар чами^атимин идаре hej'aTH Азарба|чан Халг Биржасы сизин назариниэа чатдырыр ки, февралым 1-да, саат 10-да Хазар дамизчиларинин Мадани^ат Сара{ында «A3ap6aj4aH Халг Биржасы»нын ¡ыгынчагы ка- чирилачэкдир. Унван: Бакы шаЬари, Хагани кучаси, 16. Ма'лумат уцУн телефонлар:    66-32-91, 67-84-61. «МЕСЕНАТ» мэдэнилэт ва XEjPMue чэмилэти Сизи «Тарих-м»диим|!»тдир» кроссаорд-амкторииадё мш-тирек    д*’**т    «дир. Галмблири пул мукафвтларм хвр-:«*и влквларв cejihat каэла)мр. Кроссаорд-викторинаиыи швртлари: OjyH 3 мврНалвдв квчирилир. I марНвланмн суаллары ашагыдакылардыр (чаааблар кастарилан дамаларын мигдары аа 1 ма'лум Нарфла ду* кап-малидир). 1 Бвкыдв абидвси учалан Гврвбаг ханы Ибрапммхалил хвнын нэваси I I I 1*1 I п 2. Ашыг Эла'карим шатаим в 3. Нвхчыавмдв Ма'муив-хатум магбарасиимн мв' мары гш •J Гадим шекер VI асрда Гвфгв» Албаии]асыиын najfaxTw Г1б1~ГП 5 Узе.ир hê4bi6ajoayH твмвмланмвмыш опарасы ГГгГТТ Экар Сиз сувлларым Намысыма чаааб тапыб, II мврЬала-да иштирвк втмак иств]ирсмнизсв, оида Даалат банкынын Ок-Tja6p pajoH ша'басинин назднндакм АзЕКО банкдакы (МФО № 50 1822) бизнм 161406 №-ли мухбмр Ьвсабымыза 10 манат маблагинда пул качирмалиснннз (почт аа |а твлагрвфла). Чаваблары аа пул качурма Ьаггында габзн мактубла 1992-чи ил 31 janaap тарнхиндан как олмамаг шартмла (Рабата ша'басинин маЬуруна асасан) Сизин аа там уи»«ныиыэ, адыныз, атанызын ады аа ео]адыиызы (фамнлм!аныз) кастар-макла бизнм унванымыэа, 370000, Бакы шаНари, 28 Апрал кучаси, аа № 4. «Масанат»а кандармалисиниэ. II марЬаланнн цштиракчыларына Биз тарафдаи 5 суалдан ибарат мактуб кандарилачак. Бу марНалада су.аллара гыса ча»лбла бирка даКа атрафлы мзаЬат аармак магсадау)«ундур. Чунки бу чаваблара асасан II марЬаланнн 30 галнби Myajjan адилачак. Онлары пул мукафатлмы каала]нр (1-чи — 10-чу ¡арлар учун—1000 манат, 11-чн—г0-чи—500 манат, 21—30-чу - 250 манат).    *    1 Бундан алааа онлар III — Ьалладнчн марЬалада шахсан иштирвк втмак учун да'ввт олуначвглар (Бакыдан квнарда ]ашв]анларын ]ол, маНмвнхана вв )амак харчларн — «Мвса- натын» Ьвсабынадыр). Сон марЬаланнн гвлиблврини Аэарбв]чан мадвнмЬат нш-чиларнла харнчн алкалврдвн бмринв гастрол сафаринда нш-тнрак атмак кими {аддагалачаг бир cajabaT казла|нр, Кроссворд-анкторннада даЬа фа ал нштирак атмак нста-}анлар иса II аа III марЬалаларда нстифада олуна билачак дуи]а аа Азарба]чан тармхмна аа маданиЬвта вид суал тар-тнб едиб, чаааблары ила бирка бнза квндара биларлар, 9ч мараглы суалларын муеллифлврини ajpataa му кафвт л ар. кез- ЛЭ’Ир. Кроссворд-внкторннвдаи ¡а»гылвн ввсант Азвр6а|чви ма-даннЬатмнин микишафына |аналдилачак. «Месенат» мадани1)ат ва xajpHjja 4aMHjjaTH Сизин Ьамы-иызы бу сада, амма факелы ojynfla иштирвк arMaja чагырыр. Элааа ма'лумат алмаг учун 93-66-62 немрали талафонла зэнк аура биларсмннэ. Сиза муааффаги)]атлар арзула)ырыг. Общественно-политическая    газета    Аз ер бай-    I Редакси|аиын унваиы:    370158, БАКЫ ШЭЬвРИ,    I Баш редактор муааинн I    I    джанской Республики.    I    КИРОВ ПРОСПЕКТИ, 18.    I    --- В. Ш. СЭМЭДОВ. .¡АЗеГБАИАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТ« АПАРАТЫ К    КО^КТН.    I    М9    ЛУМАТ    УЧУН    ТЕЛЕФОНЛАР:    ««4-И.    14.« »мзмша-лыдыр: И.00.w ж » «AWVU.UUU шипи а пи**« i/ARncuTUDu    I    .*»■>    I    93 62*37, 38-51*68.    ■    Имадлыгаышдыр. 23.00. Тираж 165.800 Сифариш 181 ;