Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, January 10, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - January 10, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ 10 JAHBAP 1992-ии ИЛ. HS »ЛАВ» ДШР ВЕРКИСИ ЬАГГЫНДА Тофиг МаЬмуд—60 Азэрбщчан Республикасынын гануну М а д д э 1. Умуми муд-даалар Элавэ дэ1эр веркиси мал-ларьгн, ишлэрин, хидмэтлэ-рин истеЬеалы просесиндэ }аранан вэ онлар сатылдыг-ча будчэ)э кечирилэн дэ)эр артымынын бир Ьиссэсинин будчэ)э алынмасы форма-сыдыр. Маддэ 2. Верки едэ-)ичнлэрв Элавэ дэ)эр веркисинин едэ^чилэри ашагыдакы-лардыр: а) AзэpбaJчaн Республикасынын ганунверичили-Jинэ мувафиг сурэтдэ Ьугу-ги шэхс статусу 'олан, истеЬсал вэ башга коммерси)а фэалиЛэти квстэрэн муэсси-сэлэр вэ тэшкилатлар, о чумлэдэн харичи инвести-cиJaлapын го)улдугу му-эссисэлэр; б) мал лары, ишлэри вэ хидмэтлэри ез адындан сатан ге)ри-мэЬдуд ортаглыглар; в) истеЬсал вэ башга ком-мерси)а фэалиЛэти кестэ-рэн фэрди (аилэви) хусуси муэссисэлэр; г) Азэрба)чан Республи-насынын эразисиндэ )ер-лэшэн муэссисэлэрин мус-тэгил сурэтдэ маллар, иш-лэр вэ хидмэтлэр сатан фи-Л^галлары, ше'бэлэри V вэ башга ajpычы белмэлэри; г) AзэpбaJчaн Республикасынын эразисиндэ истеЬ-сал вэ башга коммерс^а фэалиЛэти кестэрэн бе)нэл-халг бирликлэр вэ харичи Ьугуги шэхслэр; д) Ьугуги шэхс статусуна малик oлмajaн саЬибкарлыг фэaлиJjэти ило мэшгул олан вэ ганунверичиликлэ муэ)-)эн едилмиш гajдaдa еаЬиб-кар кими ге)дэ алынан шэхслэр. Маддэ 3. Веркитутма oбjeктн 1. Азэрба)чан Республикасынын эразисиндэ малла-рын (идхал малларындан башга). о чумлэдэн истеЬсал-техники тэ^инатлы малла-рын. керулмуш ишлэрин вэ кестэрилмиш хидмэтлэрин сатышы узрэ деври))элэр веркитутма об)ектидир. 2. Бу гануна у)гун олараг Ым езунун истеЬсал етди)и. Ьэм дэ кэнардан алынмыш бутун малларын сатышы узрэ деври^элэр, Ьабелэ аша-гыдакы девриЛэлэр веркитутма oбJeктлэpи са)ылыр: а) муэссисэ дахилиндэ хэрчлэри истеЬсал (тэдавул) мэсрэфлэринэ аид едилмэ-)эн малларын (ишлэрин, хидмэтлэрин) хусуси истеЬ-лак учун, Ьабелэ ез ишчи-лэринэ сатышы узрэ девриЛ )элэр; б) дэ)ери едэнилмэдэн малларын (ишлэрин, хид-гйЙлэрин) башга маллар (ишлэр, хидмэтлэр) мугаби-линдэ сатышы узрэ деври)- )элэр; в) малларын (ишлэрин, хидмэтлэрин) эвэзсиз олараг вэ ¿а дэ>эри гисмэн едэ-нилмэклэ башга муэссисэ-лэрэ вэ ja физики шэхсле* рэ верилмэси узрэ довриЛ )элэр. ' Маддэ 4. Верки туту-лен дев|Ш))эннн муэЛэн едилмэси 1. Верки тутулан деври)-)эни    муэЛэнлэшдирмэк учун сатылан малларын (ишлэрин, хидмэтлэрин) тэг биг едилэн ги)мэтлэр вэ та-рифлэр эсасьшда, элавэ дэ-)эр веркиси дахил едилмэ-миш дэ)эри эсас кетуру-лур. Аксизлэр тутулан маллар узрэ верки тутулан дев-риЛэ Ьесабланаркэн аксйз-лэрин мэблэги дэ деври))э-)э дахил едилир. Маллар (ишлэр, хидмэтлэр) мубадилэ едилэркэн, эвэзсиз олараг вэ ¡а да)э* ри гисмэн едэнилмэклэ ве-рилэркэн верки тутулан деври))э мубадилэ вэ ]а ве-рилмэ анында тэшэккул тапмыш ги)мэтлэр сэвиЛэ-си эсас кетурулмэклэ муэ)-)эн едилир. Муэссисэнин езу истеп-сал етди)и вэ хэрчлэри истеЬсал вэ тэдавул мэсрэф-лэринэ аид олма)ан маллар-дан (ишлэрдэн, хидмэтлэр-дэн) муэссисэ дахилиндэ не-тифадэ едилэркэн верки •тутулан    девриЛэни муэ)- )энлэшдирмэк учун бу вэ )а буна бэнзэр малларын (Ишлэрин, хидмэтлэрин) тэтбиг едилэн ги)мэтлэр (та-рифлэр) узрэ Ьесабланмыш дэ)эри,    бунлар олмадыг- да исэ фактик ма)а дэ)эр.. эсас кетурулур. Сифаришчинин ез хам-малындан вэ материалларын-дан маллар Ьазырланаркэн верки тутулан девриЛэ он-ларын е’малынын дэ)эри-дир. Га)тарылан таранын дэ)эри,    белэ таранын ис- теЬсалчы муэссисэлэр тэрэ-финдэн сатылмасы истисна олмагла, верки тутулан дев* риЛэ)э дахил едилмир. 2. Тикинти, тикинти-гу-рашдырма вэ тэ’мир тэш-килатлары учун верки тутулан девриЛэ )еринэ )етирил-миш вэ сифаришчи тэрэ-финдэн гэбул олунмуш ишлэрин дэ)эридир. 3. Муэссисэлэр васитэ-чилик    хидмэтлэри кес-тэрэркэн эла’Вэ Ьаглар. му-кафатлар вэ русум шэклин-дэ алынмыш кэлирин мэблэги верки тутулан деври)-)адир. Пэракэндэ тичарэт му-эссисэлэриндэ маллар саты-ларкэн верки тутулан девриЛэ малларын сатыш ги)-мэтлэри илэ малкондэрэн-лэрэ одэнилэн ги)мэтлэр (элавэ дэ)эр веркисинин мэб- лэги дахил олмагла) ара* сыкдакы фэрг шэклиндэ MyaJJeH едилир. Маллар ауксионда саты-ларкэн, Ьабелэ тэдарук, тэч-* Ьфат-сатыш, топдансатыш тэшкилатлары вэ башга тэшкилатлар маллары сатынал-ма ги)метиндэн JyKcaK ги)-мэтлэрлэ сатаркэн верки тутулан дезри^э Ьэмин raj-дада MyajjBH едилир. Маддэ 5. Веркидэн азадетмэ 1. Элавэ дэ)эр веркисин-дэн ашагыдакылар азад едилир: а) «манат»ын тэдавулдэ олдуру зонанын Ьудудларын-дан кэнара ихрач едилэн маллар (ишлэр, хидмэтлэр), Ьабелэ експедитор вэ нэгли)-JaT хидмэтлэри, о чумлэдэн ихрач едилэн )уклэрэ вэ транзитлэ дашынан харичи jyiuiapa рсидмэтлэ элагэдар )уквурма вэ )укбошалтма ишлэри;    ^ б) харичи дипломатик нума^ндэликлэрин вэ онла-ра бэрабэр тутулан нума-)эндэликлэрин рэсми исти-фадэси, Ьабелэ бу нума)эн-дэликлэрин дипломатик вэ инзибати-техники Ье|'эти узвлэринин,- о чумлэдэн он-ларла биркэ )аша)ан аилэ узвлэринин шэхси истифадэ-си учун нэзэрдэ тутулан маллар вэ хидмэтлэр; в) шэЬэр сэрнишин нэг-ли))атынын (таксидэн башга) хидмэтлэри, Ьабелэ дэ-низ (4aJ), дэмир)олу вэ ав-томобил нэгли))аты илэ шэ-Ьэрэтрафы сэрнишин дашы-малары саЬэсиндэ хидмэтлэр; г) мэнзил кира)эси; р) хусусилэшдирмэ raj-дасында девлэт муэссисэлэ-риндэн сатын алынан эмла-кын дэ)эри, Ьабелэ девлэт мулки))эти эсасында Ja-радылмыш ичарэ муэссисэ-лэриндэн ичарэ Ьаггы; д) сыгорта вэ )енидэн сыгорта эмэли))атлары, борч-ларын верилмэси вэ кечи-рилмэси, Ьабелэ пул эманэт-лэри, Ьесаблашма, чари вэ башга Ьесаблар узрэ апа-рылан эмэли))атлар; е) гануни тэ’д^э васитэ-лэри олан вал)утанын, пул-ларын, банкнотларын (нумизматика мэгсэдлэри учун истифадэ едилэнлэрдэн башга), Ьабелэ ги)мэтли ка-гызларын (сэЬмлэрин, ис-тиграз вэрэгэлэринин, сер-тификатларын, в^кселлэрин вэ башгаларынын) тэдавулу илэ баглы эмэли))атлар; э) почт маркаларынын (коллекси)а маркаларындан башга), маркаланмыш ачыг-чаларын, зэрфлэрин, ло-Tepeja билетлэринин сатышы; ж) сэлаЬиМэти олан ор-ганларын )еринэ )етирдик-лэри вэ мугабилиндэ дев- лэт русуму тутулан Ьэре-кэтлэр, Ьабелэ вэкиллэр кол-леки)асы узвлэринин вэ харичи дил тэрчумэчилэринин кестэрдиклэри хидмэтлэр; з) казиноларын, ojyH ав-томатларынын деври^элэ-ри, чыдыр ме]данларында opTaja го)улан пул узрэ удушлар; и) халг тэЬсили саЬэсиндэ тэдрис-истеЬсал просеси' илэ баглы хидмэтлэр, ушаг-ларын вэ )ен^етмэлэрин дэрнэклэрдэ, белмэлэрдэ. студи)аларда .. тэЬсилинэ, идман гурруларындан истифадэ) э керэ harr, Ьабелэ ушагларын мэктэбэгэдэр муэссисэлэрдэ сахланмасы, хэстэлэрэ вэ гочалара ба-хылмасы саЬэсиндэ хидмэтлэр; ы) патентлэрин, муэллиф-лик Ьугугларынын, лисензи-)аларын верилмэси, кузэшт едилмэси вэ алынмасы; к) дэфн буроларынын вэ гэбиристанларын мэрасим хидмэтлэри, дини тэшкилатлар тэрэфиндэн а)инлэр вэ мэрасимлэр кечирилмэси; к) мэдэни))эт вэ инчэсэ-нэт муэссисэлэринин, дини бирликлэрин хидмэтлэри, театр-тамаша. идман, мэдэ-ни-маариф, э)лэцчэ тэдбир-лэри, о чумлэдэн видеону-ма)иш; л) Азэрба)чан Республикасынын будчэси Ьесабына керулэн елми-тэдгигат ао тэчрубэ-конструктор ишд/-ри вэ халг тэЬсили муэссисэлэринин керду)у тэсэр-руфат мугавилэли ишлэр. 2. Элавэ дэ)эр веркисин-дэн азад едилэн малларын i Ишлэрин, хидмэтлэрин) си)аЬысы Азэрба)чан Рес-публикасыньш бутун эразисиндэ ваЬиддир. Маддэ 6. Верки дэрэ-чэлэрн 1. Элавэ дэ)эр веркиси 28 фаиз дэрэчэси илэ едэ-нилир. 2. Азэрба)чан Республикасынын игтисади мэна-фе)ини горумаг учун Али Советин Милли Шурасынын разылыгы илэ Назирлэр Кабинети Азэрба)чан Республикасынын Ьудудларын-дан кэнара — «манат »ыя тэдавулдэ олдуру 30HaJa кендэрилэн бэ’зи хаммал вэ материал невлэри узрэ элавэ дэ)эрин башга верки дэрэчэлэрини муэЛэн едэ билэр. Маддэ 7. Веркнннн Ьесабланмасы га]дасы. 1. ЭЬали)э маллар (ишлэр. хидмэтлэр) муэ^эн едилмиш дэрэчэ узрэ элавэ дэ)эр веркиси мэблэгинин дахил едилди)и пОмэтлэр вэ тарифлэр узрэ сатылыр. 2. ИстеЬсал мэгсэдлэри учун истифадэ етмэкдэн ет-ру алынан хаммалдан, ма-териаллардан, )аначагдан, комплектлэшдирнчи вэ баш- едэнялмэсинин е]ни га)да-га мэ’мулатдан верки мэб- ры бу ганунун 5-чи маддэ-лэри истеЬсал вэ тэдавул синнн .бнринчн Ьиссэсинин мэсрэфлэринэ аид едилмир. «а» — «р» )арымбэндлэрияэ Будчэ)э едэннлмэли олан эсасэн верки едэнилмэсия-веркинин мэблэги алычь^а дэн азад едилмиш малла-сатылмыш маллар (ишлэр, рын (ишлэрин, хидмэтлэрин) хидмэтлэр) учун алынан сатышы заманы да тэтбиг верки мэблэглэри илэ мал- едилир.    _ кендэрэнлэрэ дэ)ери ис-    Маддэ 8. Веркннн вдэ- ^теЬсал вэ тэдавул мэсрэф-    мэ муддэтлэрн ) лэринэ дахил едилэн мадди 1. Верки этэн тэгвим ajM еЬти)атлар, )аначат, ишлэр. эрзиндэ малларын (ишлэ-хидмэтлэр учун едэнил- рин, хидмэтлэрин) сатышы миш верки мэблэрлэри ара- узрэ фактик девриДОэлэрэ сындакы фэрг кими муэЛэн эсасланмагла, Ьэр aj, нвв-едилир.    бэти а)ын 15-дэн кеч олма- Бу заман ашагыдакы мал- japar едэнилир. лара (ишлэрв.. хидмэтлэрэ) 2. Маллар (ишлэр, хид-кэрэ мал кендэрэнлэрэ едэ- мэтлэр) учун вэсаитнн банк нилмиш верки алычылар* идарэлэриндэки Ьесаблара дан алынмыш верки мэблэ- дахил олдуру кун, нард пул-риндэн чыхылмыр:    ла Ьесаблашмалар заманы а) истеЬсал характерли исэ газанчын Kaccaja да-еЬти)ачлар учун истифадэ хил олдугу кун деври^энин * едилмиш маллара (ишлэрэ, баша чатдыгы кун са)ылыр. хидмэтлэрэ), Ьабелэ эсас    Норматив актлара у^ун вэсаит вэ reJpH-мадди ак- олараг малларын )уклэниб тивлэрэ (эмлак Ьугугларынын )ола салынмасы iишлэрин вэ башга Ьугугларын, «ноу- керулмэси, хидмэтлэр кес-Ьау»нун, л»сензи)аларын тэрилмэси) узрэ сатыш муд-вэ и.а. дэ)эринэ) керэ. TeJ- дэтинин муэ))эн едилди)и ри-истеЬсал еЬти)ачлары муэссисэлэр учун деври)-учун истифадэ едилмиш )энин баша чатдыгы кун бу маллара (ишлэрэ, хидмэт- малларын )уклэниб )ола са-лэрэ) керэ верки мувафиг лынмасы (ишлэрин керул-мали))элэшдирмэ мэнбэлэ- мэси, хидмэтлэр кестэрил-ри Ьесабына едэнилир. Эсдс мэси) вэ алычылара Ье-вэсаит вэ reJpH-мадди ак- саблашма сэнэдлэринин ве-тивлэр, едэнилмиш верки рилмэси к\иу са)ылыр. мэблэгини дахил етмэклэ, Маллар (ишлэр. хидмэт-алынма дэ)эри узрэ учотда лэр) эвэзсиз верилэркэн вэ (муэЛэн едилмиш га) да да )а мубадилэ едилэркэн он-ашынма (амортизаси)а) мэб- ларын верилди)и (керул-. лэги васитэсилэ сонрадан ду]у, кестэрилди)и) кун дев-ма)а дэ)эринэ Ьесабдан си- ри^энин баша чатдыгы кун линмэклэ) экс етдирилир;    са)ылыр. б) бу ганунун 5-чи мад-    3. Верки вдэ)ичилэриЬэр ДЭСИНИН 1-ЧИ бЭНДИНИН «г»— ТЭГВИМ ajbl Г\р^ 1 «5!аи «л» )арымбэндлэринэ му- сонра кэлэн а)ын вафиг сурэтдэ веркидэн ол дуг лары )ердэки веР азад едилэн эмэли))атлар органларына МУ®||®”л * Ьэ)ата кечилэркэн истифадэ миш формада^ Ьеса6лаш- а едилмиш маллара (ишлэрэ. ла?*    q ^пэШмнлэони хидмэтлэрэ) керэ. Белэ мал-    ^рки    Рор. лара (ишлэрэ. хидмэтлэрэ)    ^э^ти керэ мал кендэрэнлэрэ едэ- гаиларынын нилмиш веркинин мэблэг- 1. Веркинин будчэ)э дуз-лэри истеЬсал вэ тэдавул    кун вэ вахтында едэнилмэ- мэсрэфлэринэ аид едилир.    синэ керэ мэс’ули))эт едэ- 3. Алынмыш мал-матери- )ичилэрин вэ онларын вэ-ал сэрвэтлэринэ керэ мал- зифэли шэхслэринин узэри-кендэрэнлэрэ едэнилмиш нэ го)улур. верки мэблэрлэри малларын 2. Веркинин едэнилмэси-(ишлэрин, хидмэтлэрин) са- нэ нэзарэти Азэрба)чан тышы узрэ Ьесабланмыш вер- республикасынын ганунве-ки мэблэглэриЬдэн JyKcaK ричили)ипэ yJryH олараг олдугда, JapaHMbiui фэрг верки органлары haJaTa ке-невбэти тэ’ди)элэрин едэ- чирирлэр. нилмэси заманы Ьесаба алы-    Маддэ 10. Ганунун тэт- ныр, бунлар чатышмадыгда бигинэ данр тэ’лнмат исэ кестэрилэн фэрг Ьэмин    Бу ганунун тэтбитинэ да- веркинин умуми мэдахили ир тэ’лиматы Азэрба)чан Ьесабына Ьесабат а)ындан Республикасынын Баш Дев-сонракы а)ын 15-дэн кеч лэт Верки Инспекси)асы олма)араг Ьэр а) едэнилир. Аээрба)чан Республикасы-Малкендэрэнлэрэ едэнил-    нын Мали^э Назирли)и илэ миш верки мэблэгинин he- разылашдырмагла гэбул саба алынмасынын вэ Ja едир. АКСИЗЛЭР ЬАГГЫНДА Азэрбщчан Республикасынын гануну Маддэ 1. Умуми муд-дэалар Бу ганунла кутлэви истеЬ-лак малларындан, зинэт эш-]аларындан, Ьабелэ хидмэт-лэрдэн аксизлэр — малый вэ хидмэтлэрин ги)мэтинэ дахил едилэн вэ алычы тэрэфиндэн едэнилэн васитэли веркилэр тэтбиг едилцр. Маддэ 2. Аксиз едэ)н-чнлэрн Аксиз мэблэглэрини буд-чэ)э маллары истеЬсал едиб сатан вэ хидмэтлэр квстэрэн муэссисэлэр вэ тэшкилатлар, о чумлэдэн харичи инвести-си)аларын го)улдугу муэссисэлэр, Ьабелэ Азэрба)чан Е^еспубликасынын эразисиндэ олан муэссисэлэрин филиал-лары, ше’бэлэри вэ башга а)рыча белмэлдри едэ)ирлэр. Маддэ 3. Веркитутма об)екти 1. Аксиз дахил едилмэклэ бувахылыш ги)мэтлэри илэ сатылан акс^з характерли малларын вэ хидмэтлэрин дэ)эри веркитутма об)екти-дир. 2. «Манат»ын тэдавулдэ олдугу зонанын Ьудудларын-дан кэнара ихрач едилэн акс^з тутулмалы малларын сатышындан аксиз тутулмур. Маддэ 4. Акснз тутулмалы малларын вэ хИАмэтлд-рин си)аЬысы, аксиз дэрэчэ-лэри 1. Ьэр ил Азэрба)чан Республикасынын будчэси Азэр-6aj4aH Республикасынын Али Совети тэрэфиндэн тэсдиг олунаркэн аксиз тутулмалы малларын вэ хидмэтлэрин си)аЬысы, аксиз дэрэчэлэри дэ тэсдиг едилир. Будчэнин ичрасы просесиндэ кезлэнилмэ)эн Ьаллар opTaja чыхдыгда Азэрба)чан Республикасынын Назирлэр Кабинети Азэрба)чан Респуб-ликасы Али Советннин разылыгы илэ аксиз тутулмалы малларын вэ хидмэтлэрин си)аЬысыны кенишлэн-дирэ вэ ихтисар едэ билэр, аксиз дэрэчэлэрини артыра вэ ja азалда билэр. 2. Аксиз дэрэчэлэри Азэр-ба)чан Республикасынын бутун эразисиндэ е)нидир. Маддэ 5. Аксизлэрин Ьесабланмасы вэ едэннлмэсн га) д асы 1. Аксизлэрин мэблэгини едэ)ичи сатылмыш малларын вэ хидмэтлэрин Ьэчмини, тэ’-)ин олунмуш дэрэчэлэри эсас кетурэрэк мустэгил MyaJjaH едир. 2. Араг-шэраб мэ’мулаты-ны истеЬсал едэн вэ сатан муэссисэлэр будчэ)э аксиз-лэри Ьэр кун. сатышдан ке-чэн учунчу кундэн башла)а-раг вдэ)ирлэр. Бутун галан едэ)ичилэр будчэ)э аксизлэри етэн Ьэр он кун учун ашагыдакы муддэтлэрдэ едэ)ирлэр: — биринчи он кун учун— чари aJbiH 13-дэ; — икинчи он кун учун — чари а)ын 23-дэ; — Ьесабат а)ынын галан кунлэри учун — кэлэн а)ын 3-дэ. 3. Будчэ)э аксизлэр Азэр- ба)чан Республикасынын буд-чэ ганунверичили)инэ мувафиг сурэтдэ дахил едилир. Маддэ 6. 0дэ)нчялэрнн мэс’улн))этн вэ верки орган-ларынын нэзарэти 1. Аксизлэрин дузкун Ье-сабланмасына вэ вахтында едэнилмэсинэ ке(рэ мэс’ули)-)эт едэ)ичинин узэринэ го)у- ЛУР- 2. Аксизлэрин дузкун Ье-сабланмасына вэ вахтында едэнилмэсинэ нэзарэти Азэр-ба)чан Республикасынын га-нунверичили)инэ у)гун олараг верки органлары Ьэ)ата кечирирлэр. Маддэ 7. Декун муддэа-лары Бу ганунун тэтбигинэ дайр тэ’лиматы Азэрба)чан Республикасынын Баш Дев-лэт Верки Инспекси)асы Азэр-ба)чан Республикасынын Ма-ли))э Назчрли)и илэ разылашдырмагла Ьазырла)ыр. СОСИАЛ CblfOPTAJA ВЭ МЭШГУЛЛУГ ФОНДУНА АДЫРМАЛАРЫН наггында А39РБАМНРЕСПУБЛИКАСЫНЫН ГАНУНУ Азэрба)чан Республикасы Али Советинин Милли Шу-расы гэрара алыр: 1. Муэ))эн едилсин ки, 1992-чи ил )анварын l-дэн Азэрба)чан Республикасынын эразисиндэ сосиал сы-горта)а а)ырмалар эмэк Ьаггы фондунун 37 фаизини тэшкил едир. Бу мэблэгин 80,5 фаизи пенси)а фон-дуна, 19,5 фаизи сосиал сы-рорта фондуна дахил олур. 2. «ЭЬалинин мэшгул лугу Ьаггында» Азэрба)чан Республикасы ганунунун сэмэрэли фэали))эт кестэр-мэси мэгсэдилэ вэ «Азэр-ба^чан Республикасында Ь\тути шэхслэрин мэнфээ- тиндэн вэ кэлирлэринин aj-ры-а)ры невлэриндэн веркилэр Ьаггында» Азэрба)-чан Республикасынын га-нунуна yJryH олараг” MyaJ-JaH едилсин ки, 1992-чи ил )анварын 1-дэн Азэрба)чан Республикасынын эразисиндэ девлэт эЬалинин мэш-гуллугуна кемэк фондуна а)ырмалар эмэк Ьаггы фондунун 2 фаизини тэшкил едир. 3. МуэЛэн едилсин ки. 1992ьчи илдэ пеней ja фондуна вэтэндашларын мэч-бури Ьаглары эмэк Ьаггы-нын 1 фаизини тэшкил едир. 4. Бу ганун имзаландыгы андан ryBfi9j9 минир. Азэрба)чан Республикасынын президента__ А. МУТЭЛЛИБОВ. Бакы шэЬэри, 31 декабр 1991-чи ил. Азэрба)чаи Республикасынын президента А. МУТЭЛЛИБОВ. Бакы шэЬэри, 31 декабр 1991-чи ил. «аллее nejap веркиси ьаггында» вв ■АКСИЗЛЭР ЬАГГЫНДА» A3ÖPBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ГАНУНЛАРЫНЫН ГУВВвГв МИНМЭСИ ГА1ДАСЫ БАР8Д8 A38PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ АЛИ СОВЕТИ МИЛЛИ ШУРАСЫНЫН ГЭРАРЫ Азэрба)чан Республикасы Али Советинин Милли Шу-расы гэрара алыр: 1. «Элавэ дэ)эр веркиси Ьаггында» Азэрба)чан Республикасынын гануну 1992-чи ил )анварын 1-дэн вэ «Аксизлэр Ьаггында» Азэрба)чан Республикасынын гануну 1992-чи ил )анварын 6-дан гуввэ)э минсин. 2. Бу гэрарын биринчи бэндиндэ кестэрилэн Азэр-ба)чан Республикасы ганун-ла*ры гуввэ)э миндикдэн сонра деври))э вэ сатыш веркиси лэгв едилсин. 3. Аксиз тутулмалы малларын вэ хидмэтлэрин му-вэггэти си)аЬысы, аксиз дэрэчэлэри Ьаггында АзэрбаЬ чан Республикасы Назирлэр Кабинетинин тэклифи илэ разылашылсын. Аксизлэрин си)аЬысы вэ дэрэчэлэри тэсдиг едилсин (1 немрэлн элавэ). 4. Азэрба)чан Республикасынын Ьудудларындан кэнара — «манат»ын тэдавулдэ олдуру зона)а кендэрилэн хаммалын вэ материалларын бэ’зи невлэри узрэ элавэ дэ)эр веркисинин дэрэчэлэри .Ьаггында Азэрба)чан Республикасы Назирлэр Кабине-тиниИ тэклифи илэ разылашылсын. Хаммал вэ материалларын си)аЬысы вэ верки дэрэчэлэри тэсдиг олун-сун (2 немрэлн элавэ). у 5. Азэрба)чан Республикасынын Баш Девлэт Верки Инспекси)асы элавэ flejap веркисинин вэ аксизлэрин Ье-сабланмасы вэ едэнилмэси га)дасы Ьаггында тэ’лиматы Азэрба)чан Республикасынын Мали))э Назнрли)и илэ разылашдырмагла он кун муддэтиндэ Ьазырла)ыб гэбул етсин. Азэрба)чан Республикасы Али Советинин сэдрн Е. ГАФАРОВА. Бакы шэЬэри, 31 декабр 1991-чи ил. А«!*»)-** Республикасынын “Р^™ЭЛЛИБ0В Бакы шэЬэри, 31 декабр 1991-чи ил. «8ЛАВ8 A8J8P ВЕРКИСИ ЬАГГЫНДА» В8 «АКСИЗЛЭР ЬАГГЫНДА» A38PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ГАНУНЛАРЫНЫН ГУВВЭ18 МИНМ8СИ Г А1Д АСЫ БАР8ДЭ» A38PBAJ«AH РЕСПУБЛИКАСЫ АЛИ СОВЕТИ МИЛЛИ ШУРАСЫНЫН 1991-«« ИЛ 31 ДЕКАБР ТАРИХЛИ гэрарына 1 немрели элавэ Аксиз тутумн малларын аа хмдматларии муааггатн сн|аНысы, аксиз дараиалари Малый ады Аксиз дэрэчэлэ-ринин мигдары (бурахылыш thJ-мэтлэри илэ малларын вэ хидмэтлэрин дэ)эринэ нисбэтэн фаизлэ) Ичмэли спирт Ликер-араг мэ’мулаты, кон)аклар вэ спирт гатылмыш ичкилэр Шампан шэрабы. ма)а Мухтэлиф шэраблар, пивэ, нэрэ вэ гызыл балыг курусу, зэриф балыг мэЬсуллары, мелхиор мэ’мулаты Тэбии хэз вэ кен-дэри мэ’мулаты Буллур вэ рэнкли шушэ мэ’мулаты Чини, пластик кутлэ м^’мулаты, мэишэт кондисионерлэри, машынла тохунмуш хал-чалар вэ халча мэ’мулаты Шоколад Миник машынлары шинлэри Эллэ тохунмуш халча вэ халча мэ мулаты Тутун мэ’мулаты: I дэрэчэли папирослар э’ла нев вэ I дэрэчэли сигаретлар II вэ III дэрэчэли сузкэчли сигаретлэр IV дэрэчэли вэ башга сигаретлэр Ги)мэтли метал вэ кумуш мэ мУлат“-п0^Р"; )ат-косметика маллары, радио маллары. мэишат со1уяучуларыкын вэ со)удучу ка-мрпалаоынын, автомобиллэрин вэ мотосик Sphh t“ мирн УЗРЭ эЬали|э хидмэтлэр. республиканын Ьудудларындан кэнара т j )арэ билетлэри сатышы 90 85 75 50 35 45 30 40 60 20 20 40 25 15 10 Малый адь* Верки дэрэчэси. фаизлэ ТЭБРКК ЕДИРИК! Отуз ил эввэл «Дола чыхырам» де)эн шайр Тофиг МаЬмуд амур карваяы илэ эбэдн )олун 60-чы корпус у-ну адла)ыр. Даш о Jim де)ял, сачлар бэм-бэ|аз. Иллэ-рин говЬаговундан тэкчэ. ушаглар кнми Ьэр meja севн-нэн ypajH хэбэрензди. Бу урэ]ин ушаг вэ кэнчлэр эдэ-би))атына верднклэрн ез тэравэтанн, керпэ мэ’сумлуру-ну Ьеч вахт ятнрмэ)эчэк. Ьермэтлн гэлэм достумуз емруну-кунуну ушаг лара Ьэср едяб. 30 ялдир «Кэ)эрчхн» журналы илэ ушаглара севянч па)ы кендэрир. «Дна гучагы», «Утанчаг брлан», «Улдузлар, душунчэлэр», «МэЬэббэтам енрр де)ил», «Бу яшыгла галачагам» ше’р кнтаблары, «Далралар», «Пэн-чэрэ)э тохунан будаг», «Дерэ дарылан мунчуглар», <Ке-чэ гапы де)улур» нэср эсэрлэрн севнлэ-севнлэ охунур. «Сэнэткар сэмнмнЛэтинн сахла]ан инсаны, инсан сэ-мнмнИэтанн сахла]ан сэнэткары» (М. Араз) 60 )ашы-нын тамам олмасы иунаенбэталэ тэбрик еднрик, она нн-нэя белэ дэ )арадычылыг урурлары, сэнэт севинчлэрн •Р*УЛ»1-рыг.    сэь.    4. ХЫЗЫ, НЕЧЭСЭН? (Эввэлн 1-чн сэЬнфэдэ) тарлары илэ тэ’мнн едилир-лэр. Тезликлэ шакирдлэрэ )ени )емэкхана хидмэт етмэ-. )э башла)ачаг. Датагхана мэ-сэлэси дэ бу )ахынларда Ьэл-лини тапмалыдыр. Ситалча) колхозунун эразисиндэ мэк-тэб учун 204 Ьектар торпаг а)рылыб. СабаЬын усталары ону экиб-бечэрэчэк, е)ни за-манда Ье)вандарлыгла вэ арычылыгла мэшгул олачаг-лар. Д0РД ьэкимлэ НЭ ЕДЭСЭН! Ра)онда чэми дерд Ьэким вар. Ьалбуки тэкчэ мэркэзи хэстэханада и)ирми)э гэдэр Ьэким олмалыдыр. Сон ики илдэ бура)а тэ’)инатла бир нэфэр дэ Ьэким кендэрилмэ-)иб. Нендэридан олса)ды Ьа-рада ишлэ)эчэкди? Догум еви )охдур. мэркэзи хэстэ-хананын да )алныз ады вар. бинасы Ьэлэ тикилир. Эсас тибб базасы Ьэрэси 25 чар-па) ы л ыг Алтыагач, Килэзи. Шураабад хэстэханалары. Ситалча). Хызы Ьэким амбу-латори)алары. Туркоба. Аг-дэрэ фелдшер-мама мэнтэ-гэлэридир. БиртэЬэр 1ени 1ашмада вэ Гарабулагда у)-рунлашдырылмыш отагларда Ьэким    амбу латори )ал ары. Дизэвэр. Фындыган вэ Бз-хышлы кэндлэриндэ фелдшер-мама мэнтэгэлэри ачы-лыб. Инди Лени Лашма, Ситалча), Гарабулаг, Энкилан, Гасымкэнд. Фындыган, Эм-бизлэр, Дизэвэр. Хэлэнч. Бахышлы кэндлэриндэ Ьэким амбулатори)алары тикилир. Амма иншаатчылар иши лэнкидир. онлары вахтында истифадэ)э вермэ)э чэЬд ет-мирлэр. Кадр олмадыгындан исэ Буллурбулаг фелдшер-мама мэнтэгэси фэали))этэ башла)а билмир. Ра)онда тэ’-чили )ардым мэркэзи дэ ¡а-ратмаг олмур. Буну эЬалинин са)ы и}ирми мин нэфэ-рэ чатдыгдан сонра етмэк мумкундур, га)да белэдир. Тибб хидмэти у4ун дэ норма го)арлармы? ▲ДЛАРЫ ЛАШАДЫРЛАР Хызынын хэритэсинэ да-Ьа бир кэндин ады )азыл-мышдыр. Бурада Ермэнис-тандан дидэркин душмуш азэрба)чанлылар мэскэн сал-мышлар. Онлар )ени )урдла-рына кеЬнэ )урдлары Рэнч-бэр кэндинин адыны вермиш-лэр. Ларатдыглары тэсэрру* фата исэ керкэмли )азычы Фэрман Кэримзадэнин ады го)улуб. Колхозун сэдрн Адил Ьэсэнов flejHp: — Кэндимиздэ 200-э )а-хын фэрди ев тикилэчэк. Ьэр аилэ)э ики мин квадратметр Ьэ)эт)аны торпаг саЬэси aj-рылыб. Мэктэб, ушаг барча-сы биналарынын иншасына башламага Ьазырлыг керу-лур. Лакин тикинти тэшкилатлары чевиклик кестэр-мирлэр. Сумга)ытдакы 3 нем-рэли евтикмэ идарэси бил-дир )едди ев тикмэли иди. Ьесабына 700 мин манат пул да кечурмушук. Иншаатчылар дерд евин буневрэсини rojy6 кедиблэр. Ье)вандар-лыг биналарынын тикинти-си дэ )убадылыр. Мал-гарз алмышыг. билмирик Ьарада cax.iajar, Ьарада бэслэ)эк. «БЭРМЭК» ЭДЭБИ МЭЧЛИСИ «Хызы эдиблэр. шаирлэр. алимлэр ди)арыдыр. Бу торпаг Чэфэр Чаббарлы, Муш-фиг кими дуЬалар, Се)фэд-дин Даглы, Мэммэд Ариф Дадашзадэ кими )азычы вэ енсиклопедик алимлэр je-тишдириб. Исте’дадлы шаир-лэримиз Чабир Новруз, Ага-еэфа ил к дэфэ гэлэмлэрини Азэрба)чанымызын бу дил-бэр кушэсиндэ сына)ыблар. Инди Хызыда )аша)ыб иш-лэ)эн. онун ачысьща да, ши-рининэ дэ шэрик олан japa-дычы зи)алылар аз де)ил-дир. Онлар бу кун эдэби^а-тымызы, мэдэни))этимизи кэнч нэслэ Ьэвэслэ е)рэдир. Ьэм дэ Ьэ)атдан алдыглары тээссуратлары аг кагыза ке-чурур, догма Хызынын ке-зэлли)ини тэрэннум едир, мискин кунлэрини урэк агры-сы илэ хатырла)ырлар». Раунда чыхан «Даглар )УРДУ* гэзети илк эдэби))ат сэпифэсини охучулара бу сезлэрлэ тэгдим едир. СэЬи-фэдэ «Бэрмэк» эдэби мэч-лиси Ьаггында мэ’лумат ве-рилмиш, мэчлис узвлэринин )арадычылыгындан нумунэ-лэр дэрч олунмушдур. Гэзе-тин а)ры-а)ры немртлэриндэ дэ Jep.iH шаирлэрдэн Адил PaaJeBHH. Атача)лынын. Фик-рэт Чавадовун, Бэшир Эмир-оглунун ше’рлэринэ Jep aj-рылыр. Бу миералар да Б. Эмироглунундур: Хэ)ал чэкир мэни he j уэаглара... Кэл кедэк, нечэдир Хызы бир кэрэк Душ )ола, )(?лланаг бизйм даглара. Дэрэни бир керэк, дузу бир керэк. - Ьариэ УСсЩиЬ, «Халг гэзетн»иин мухбнри. ЗЭ’ФЭРАН ИСТЕЬСАЛЫ Н8 УЧУН АЗАЛЫР? «ЭЛАВЭ A9J8P ВЕРКИСИ ЬАГГЫНДА» ВЭ «АКСИЗЛЭР ЬАГГЫНДА» АЗЭРБАНАН _ РЕСПУБЛИКАСЫ ГАИУНЛАРЫИЫН ГУБВЭЮ МИНМЭСИ ГАГДАСЫ РЕСПУБЛИКАСЫ АЛИ CO®EJ^_^^fouynb, ШУРАСЫНЫН 1991-«и ИЛ Л ДЕКАБР ТАРИХЛИ ГЭРАРЫНА 2 НЭМРЭЛИ ЭЛАВЭ Азврб«1чт Республик»«ыныи Ьудудя»рынд»н миар» — «манатами тадавулд» влдугу зона|а иандарнлан хаммалын а» материалларын бэ з» н«алври узр алаа» д*|»р ааркисикин дараиалари Шэраб.материаллары, спирт гатылмыш ичкилэр Кон)ак материалы Памбыг лифи Ферментли Тутун 60 80 50 65 Сон он илдэ Абшеронун Зэ’фэран совхозунда эсас мэЬсул истеЬсалынын Ьэчми ики дэфэ азалмышдыр. ThJ-мэтли вэ вал)ута тутумлу мэЬсул истеЬсалынын белэ кэскйн сурэтдэ азалмасы-нын сэбэби нэдир? Азэринформун мухбири совхозун директору Ф. Рус-тэмовдан бу суала чаваб вер-мэсини хаЬиш етмишдир. — Сэбэб чохдур. Онлар-дан бири будур ки, сон ил-лэрдэ зэ’фэран экини саЬэси хе)ли азалмышдыр. Он ил эввэл бу битки экини учун 110 Ьектар саЬэдэн истиФа-дэ едилирдиеэ. кечэн ил Ьэмин кестэричи чэми 45 Ьектар. )э’ни эввэлкинин тэн )а-рысы гэдэр олмушдур. Амма башлыча сэбэб, зэннимчэ, ез ихтисаслашмасына керэ бу надир тэсэрруфатын тале)и-нэ мувафиг органларын там лаге)д мунасибэтидир. Сон беш илдэ беш директор дэ-)ишмэси буна э)ани мисал-дыр. Бу )ахынларадэк биз Ьэм дэ Ье)вандарлыгла мэшгул олурдуг. Реал имканлары нэ-зэрэ алмадан Ье1вандарлы-гын инкишаф етдирилмэси тэсэрруфата баЬа баша кэл-ди. Зэ’фэран истеЬсалы учун нэзэрдэ тутулмуш саЬэлэрин )арысынДан чоху )ем битки-лэои экини учун истифадэ олунурду. Бу азмыш кими, сон иллэрдэ pa'joH ичраи))э комитэсинин гэра^ы илэ 130 Ьектардан чох саЬэ кэнара хырда фермалара, баг саЬэ-лэринэ верилмишди. Бир тэ-,рэфдэн совхозда гарамалын cajbi артырылмыш, дикэр тэ-рэфдэн исэ. зэ’фэран учун )арарлы олан торпаг саЬэлэ-ри азалдылмышды. Тэсэрру-фат Ьэр ил тэкчэ Ье)вандар-лыгдан 600 мин манат зэрэр чакипли. Bv саЬэнин перспек- тивсизли)и шэксиз иди. Не-Ьа)эт, кечэн ил гарамал су-русунун ра)онун башга сов-хозларына верилмэси мэсэ-лэсини Ьэлл етдилэр. Тэчрубэ кестэрир ки, зэ -фэран биткиси экин саЬэлэ-ринин вахташыры тэзэлэн-мэсини тэлэб едир. Бу саЬэлэрин мэЬдуд олмасы белэ нмканы арадан галдырмыш-ды. Е)ни торпаг саЬэлэрин-дэн фасилэсиз сурэтдэ истифадэ едилмэси тэбии ки, мэЬсулдарлыга тэ’сир кес-Т£РМЭ)Э билмэзди. — Совхозу белэ ачыначяг-лы вэзи))этдэн чыхармаг учун Ьансы тэдбирлэр керу-лур? — Инди совхозда эввэл-лэр JeM биткилэри учун ис-тифадэ олунмуш торпаглар Ьесабына зэ’фэрэн экинлэри-ни кенишлэндирмэк учун му-эЛен имкан )арадылыр. Зэ • фэран республикамызда пэ-лэлик )алныз Абшеронда бе-чэрилэн ги)мэтли вэ надир биткидир. СаЬэлэрин бечэ-рилмэси, зэ’фэран кулундэн мэшЬур нарынчы теллэрин )ырылмасы ишлэри эл илэ керулур. Зэ’фэранын Ьэр ки-лограмы совхоза 3.5 мин маната баша кэлир. Биз Ьэми-шэ ону. нечэ де)эрлэр. дэ-)эр-дэ)мэзинэ сатмышыг. Сон иллэрдэ бу надир мэЬсулун девлэт сатыналма ги)мэтлэри артырылмыш вэ бир кило-грамын ги)мэти 1,5 мин маната чатдырылмышдыр. Лакин биз зэ’фэраны мугавилэ ги)-мэтлэри илэ сатмаг ни))этин-дэ)ик. Зэннимчэ. бу ги)мэт Ьэр килограм учун 20 мин манат Ьэддиндэ олачагдыр. • Мэнфээтин бир Ьиссэсини совхоз фэЬлэлэринин мадди марагынын артырылмасына )енэлдэчэ)ик СэКбэта )азды: ' С. 1УСИФОВ. ;