Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, January 10, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - January 10, 1992, Baku, Azerbaijan UBRARYM DU8MÁ»V    "6FES ¡992W 10 JAHBAP 1992-1 4YM9, H» У IHMll -о- 9осы 1919-чу нлдэ го1улмушдур. A39PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИЧТИМАИ-СШАСИ ГЭЗЕТИ Ги]мотм 40 гопмк. \^йШР r1 Пенси]аларын бутун невлврннин минимум мвблаги Наггында A30PBAJMAH РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ГАНУНУ АдорОДчан Республикасы Али Советники Милли Шу-расы горара альф: 1. Гуввэдэ олан пенси^а гaнyнвepичилиJи 1992-чи ил ¿анварын 1-дэн Aaepóaj-чан Республикасынын jeHH пеней ja ганунверичили}и гэ-бул едилэнэдэк там Ьэчмдэ тэтбиг едилир. 2. Гуввэдэ олан ганунве-ричилик узрэ Ьесабланмыш пенси}аларын бутун невлэ-ринин мэблэги 317 манат-дан ибарэт олан минимум neHCHja мэблэги эсас ке-турулмэклв MyeJJoH едил- син, Ьэм да пeнcиJaлapa эв-вэллар MyaJJaH едилмиш бутун компенсааОалар лэгв олунсун. 3. Бу ганун имзаландыры андан ryBBaja минир. Азэрба)чан Республикасынын Президента ___ А. МУТЭЛЛИБОВ. Бакы шэЬэри, 31 декабр 1991-чи нл. ЛАТЫН ГРАФИКАЛЫ A39PBAJ4AH ЭЛИФБАСЫ AZÁRBAYCAN ÁUFBA SI сг^р $dkli Ya vi Bell KÍRlI i Pap JaKÍi 5ok11 0<Jl KÍRtl А а Jl (X a a Q я Qcf Г В ь be б Li . £ ( el Л С с С с Ce 4 M m m. em M Q ^ Q;<* Qe 4 N n Oín en H D d de Д O o O O o « o Е е ¿e e 0 e Óó Óó •• o e А а Id •• a 3 Pp f p pe ri Ff ff fe Ф R г er P . Gg Ь €e к S s ¿5 Se с w Gg w F § 5 i Ш H h Ah he h T t J t te T X x ОС 00 xe X и и 2Lu и y Г i J i i Ы ■ •• Uü Ü ü •• и Y I i i i 0 i И Vv Vv ve В J л h je ж Yy Уе J Kk Kk ке ка к Zz 7. z ze 3 Гобустанда 1енича истифадэ1? вернлмиш булат. Фото Р. Салмановундур. ХЫЗЫ, НЕЧЭСЗН? PajoHyH ики Jauibi Ьэлэ темам олма)ыб. Зарым нл-дир Хызы кэндинэ шэЬэр тапли гэсэбэ статусу вернлнб. Лакин аз муддэтдэ бурада чох иш керулуб. Тэзэ кэнд-лэр салыныб, тэсэрруфатлар 1арадылыб, JeHH нш £ерлэ-ри ачылыб, муЬум сосиал o6Jeirraap тикилнб. Элоэттэ, чэтинликлэр, проблемлэр да вар вэ бу барэдэ бир дэфэ ]азмышыг. Онда галдырдыгымыз мэсэлэлэрнн муэлэн гисми Налл едилиб вэ еднлир. бэ'зилэри нсэ елачэ галыр. Бу хэбэрлэри охудугча азунуз кврэчэксиниз Хызыда вар, на Jox. нар UJEJ ЮЛДАН БАШЛАНЫР Узун иллэр бу jepлэp ра-haT Зола hacpaT галыб. Нэ-hajaT. Ермэнястандан говул-муш aзэpбaJчaнлылapын мэс-кунлашдырылмасы илэ эла-гэдар 6ypaja Joл чэкилмэЗэ башланмышдыр. Инди Бакы-дан pajón мэркэзинэ асан-лыгла кедиб-кэлмэк олур. Кэнд joллapы да JaBaui-jaBaiii саИмана салыныр. 1994-чу илэ гэдэр pajoHfla уст-уста 145 километр Зол истифадэ-)э верилмэлидир. Бунун Ки-лэзи—Алтыагач Ьиссэси республика эЬэмииэтли макис-трал Зол олачаг. Алтыагач-дан Гасымкэндэ вэ динар ис-тигамэтлэрэ узанан hHcca нсэ jepnH Joллap сырасына ду-шэчэк. Эсас иншаат ишлэри A3ap6aj4aH Автомобил Лол-лары ИстеЬсалат    Бирли]и- нин уч немрэли joл тэ'мир-тикинти cahacHHa тапшыры-лыб. Ьэмин бирлиЗин 19 немрэли 1ол тикинти идарэси, аграр ]ол лaJиhэ-тикинти бир-лиjинин 12 вэ 14 немрэли joл тэ’мир-тикинти саЬэлэри. CyмгaJытдaкы 2 немрэли ме-ханиклэшдирмэ идарэси она JaxbiHflaH кемэк едирлэр. Хызы вэ Килэзи гэсэбэлэ-риндэ hapacH саатда 50 тон асфалт бурахан ики завод гурашдырылыб. Амма онлар там кучу илэ ишлэ]э бил-мир. Чунки битум чатмыр. гум иеэ 190 километрлик мэ-сифэдэн — Шыхлардан кэ-тчрилир. Ьалбуки бундан уч дэфэ Захын олан Шураабад кэндиидэ гум карханасы ач маг мумкундур кэнд гесэБэге ЧЕВРИЛИР <ызы швИар тип л и госэбэ адыны дотрултмагдан отру керкэмини тамамилэ дэ1иш-мэлидир. Бу просесэ кучэ-лэрэ ад верилмэсиндан, би-нала рын немрэл эн мэсин дан, joллapын, сэкилэрин абад-лашдырылмасындан башла-нылыб. Евлэрин планлы ти-килмэси, кучэлэрин ишыг-ландырылмасы, истираЬэт зоналары салынмасы учун дэ тэдбирлэр hэjaтa кечири-лир. Алтыагач— Килэзи ма-кистралынын солунда кол Заратмаг. сагында базар тик мэк нэзэрдэ тутулур. Инди Иамам, ушаг багчасы. хостэ-хана, гонаг еви, автобус ваг-залы, гарышыг маллар ма-газасы инша едилир. Анчаг тикинтинин сур’эти ашагы-дыр. Сэрнишиндашыма авто-нэглиjjaт муэссисэси вэ аг-pap-cэнaJe комбинаты нэз-диндэ Зук автонэглиНат ида- рэлэринии тикинтиси дэ гур-тармаг билмир. Гэсэбэнин 603 нэфэр са-кини вар. Бунун Japыcы эмэк габилнИэтлидир. Иш Зерлэри нсэ азлыг едир. Га-дынларын мэшгуллугуну тэ’-мин етмэк учун Азэрхалча ИстеЬсалат Бирли]инин сехи-ни ачмаг гэрара алыныб. ЭЬалинин су1а ehтиJaчыны одэмэк мэгсэди илэ ДаЬар-дибиндэн XызыJa кэмэр чэ-килир. Лакин сон заманлар онун тикинтисиндэ иш даЗан-дырылыб. Евлэрэ, ичтимаи биналара газ чэкилиши дэ лэнк кедир. Ьазырда чама-ата чэми уч нов мэишэт хид-мэти кестэрилир. Лени мэишэт еви даЪа чох хидмэт новундэн истифадэ eлэмэJэ имкан верэчэк. илк пЕше мэктэби Сэккиз немрэли техники пешэ мэктэби paJoндa ихти-саслы кадрлар haзыpлaJaн Jeкaнэ тэЬсил очагыдыр. Бурада 460 нэфэр кэнч он бе-шэ Захын ихтисаса jиJэлэниp: кениш профилли тракторчу-машинист, автомобил, трактор вэ кэнд тэсэрруфаты ма-шынлары узрэ тэ'мирчи чи-линкэр, агроном. муЬасиб, радио вэ мэишэт аваданлы-гы техники, сатычы, лаборант, баЗтар-оператор, арма-тур-бетончу, тикинти устасы, сувагчы-рэнксаз. електрик вэ газ га5нагчысы... Орта ихтисас диплому ве-рэн училлик курсларда оху-1анлар кундэ уч дэфэ пул-суз 1емэклэ, Ла] вэ гыш пал- (Арды 2-чн сэЬифэдэ) ИБРЭТ KQTYPYH ИНСАФ ДИНИН ЛАРЫСЫДЫР Ьэр бнр халтын Ьэ|атында нстэр-нстэ-маз хошбэхт вэ муенбэтлк кунлэр олур. Лакин бнр медалын ккн узу олан сэадэт ва фачнэ к«1дэн душмур. Эк эр тэбиэтнн ваднр Ьвшларн нэзэрэ алынмазса, нчтн-мав ягляин яисанлар езлэря муэ]]эн мэ’-нада тэнзим етмэк игтид арынд а дыр л ар. Элбэттэ, 49MHjj9THH дэ o6jeKTHs ганунау]гун-дугаары вар. О 1ердэ, о мэмлэкэтдэ кн, ашагыдан-]ухары Ьэр фэвлиЦэтин мэркэ-аяндэ ннсан, инсанпэрвэрлнк, мэрЬэмэт вэ дуцф дурур, орада хош кунлэрнн cajú да чох олур. РэЬмдиллик, мэрЬэмэт Ьнсси вэ ннсаф bajara ашагыдан нуфуз етмэлндир, бешнк-дэя T9p6flja о лу нм алы дыр. Инсафы олма-)анын АллаЬы да олмур. Мугэддэс Гур’ан да «ннсаф» сезунэ 960 дэфэ раст кэлнннр. МэЬа буна керэ де]нблэр ни, «ннсаф дн-нян ¿арысыдыр». Бу кун бнз тарнхимнзян чох чэтнн, ншыглы вэ е]ня замаяда, фачнэли кунлэ-ряня jamajbipbir. Экер чэсарэт, ге]рэт, фэ-дакарлыг 1вэ мэс’улщМэтлэ ]анашы, рэЬм- днллн1н, мэрЬэмэтн вэ ннсафы эн хэттэ чэкмэсэк, онлары Ьэ)ат вэ давраныш raj-дасына чевнрмэсэк агыр ичтамая-cHjacH беЬрандад, музэффэр чыха бнлмэрнк. Таряхн тэчрубэ дэ хэстэрир: эсл вэтэн-пэрвэр, эсл вэтэндаш о кэсдяр ни, бэркэ душена гэлбнннн сэсн, вячдаяын Ьекму илэ тэмэннасыз эл узадыр, бу нлаЬи Ьнсси тэблнр едир. BejyK Ьуманнст, ннсанпэрвэр, cHjacH вэ дэвлэт хаднмнмиз М. Э. Рэсул-задэннн нбрэтамнз фэаляЛэта вэ зэнкнн нренндэ буну бутун тэфэрруаты нлэ кэр-мэк мумкундур. Нумунэ олараг «Бнр го-чанын иуенбэтн» адлы публиснстак 1азы-сыны охучулара тэгдям еднрэм. М. Э. Рэ-сулзадэнян бу эсэрн чыхан кунун сэЬэрн, ]э‘нн 1909-чу нл JaHBapHH 31-дэ онун 25 jnrnw тамам олурду. Кэнч Мэммэд Эмннин гэлбнннн де)унтулэрн, уран ]ангысы, мнл-лн тэфэккуру бу 1азыда конкрет шэкнлдэ чох кениш вэ мэ’налы экс олуямушдур. Óxyjar, бнз дэ душунэк, Ьэрэкэт едэк! / Шнрмэммэд HYCEJHOB. БИР ГО ЧАН ЫН отсивати Идаро хндмэтчиси эрз едир: — Бир нэфэр точа киши-нин Hflapeje эрзи вар. — Де кэлсин. Гапы ачылыр. Чындыр курклу, шикэст козлу, ha-зин ги]афели. 80 Jaшлы бир точа киши ячэри дахил олур. Корунур кн, бу кишинин CejK3H949jH, пэнаЬы ЭЛИН- дзии бир атачы галмышдыр кн, ока TOKjd едэрэк кэзнр. — Эми, э1лэш. Нэ ишиниз вар. эми? » Мэя бир фэгир ада-м&ц. Куэвраным чоос пис кечир. Ал ты баш кулфэ-тим вар. Хырда ушагларым — уч гызым, бирчэ от лум вар. От лум 9 ¿ашынд&дыр, палчыгчылыга кедцр. Кундэ нкя аббасы кэтаркр, о да Ьэр кун олмур. Мэним бир ешшэ]им вар иди, онунла кедирдим двpJa кэнарында бостанларда талаша ]ыгыр-дым. Бэ’зэн кэндимизэ кедирдим, орада мэнэ эл туту рдулар. ‘ Ондан-бундан, бутдадан, арпадан-заддан ве-рирдилэр, кэтирирдим. Ин- * ди бундан да элим чыхды. Бурада точа мусаЬибнмин ботазы гэЬэрлэнди, долух-сунду, бвJYк бир бэла1а дучар олан бу зэиф инсан сезунэ белэ давам етди: — Дунэн дэниз гыратын-дан талаша 1ытдым, ешшэ-¿ин устуне гojдyм. КоЬнэ вечерни ¿анындан кедирдим, мэн сэки усту илэ, ешшак дэ кучэ илэ, бнр-ДЭН КИМ нсэ мэня итэлэ1иб н^чэнин аралыгына }ых- ды, мэн дурмаг истэдим, мэни вуруб бурнуму ганат-дылар. Бир аэдан сонра елэ-елэ ajara галхдым. Кордум ики нэфэр мусэлман бир башга нки нэфэри мэзэм-M^iajHp. Онлар бир-бири илэ cojYШДYЛэp. кетдилэр. Мэн бахдым кн, eiuiuojHM ¿охдур. Бурада бнчарэнин чеш-мэк архасындан бахмагда олан KHnpHjH текулмуш корЬал козлэриндэн гоча-лыг вэ ачизлик 1ашлары тeкYлмэjэ башлады. Мэним ypdjHM гысылды. — Ahí Мэн ешшэксиз нэ eAa^ajdM? Лазыг мэним ha-лыма! Алты баш кулфэгим о emmajd бахырдыг. Инди нэ едэча}ик!.. Артыг мэним дэ бу го- чанын токулэн коз Jaшлa-рына тагэтим галмады! Бу ешп^и огурланыб мафов-ги (Jyxapыдa костэрилэни) тэсэввурэ K9TИpИЛMЭJЭH бир ГYCCэJ9 дучар олан гоча-ны билаихти]ар бeJYк мэб-лэг алмаг    тамаНы илэ ту- тулуб cojyлaн эрбаби-дев-лэтлэрлэ му^иеэ етдим. Эчаба бунларын Ьансы бвJYK бир бэлaJa дучар ол-муш? Бу хусусда гочанын ез фикрини билмэк узрэ белэ бир суал вердим: — Нечэ билиреэн, эми, Муса Нать^евин зэрэри, }охса сэнинки — Ьансы чох-ДУР? — А... нэ дeJиpcэн, aJ ага, Мусадан JYз мин манат ал-салар да Ьеч олмаса 50 мини галар кн, долансын. Амма мэн...    мэн бнчарэнин ешше}ини    апардыгда дэхи доланмаг    мумкун олмур. Алты баш кулфэт о ешшэ-]э. о ач eшшэjэ коз дикмнш-ди. — Бэли. точа эми, сэнин дэрднн Ьамысындан агыр-Дыр. — Ьэ, балам! Мэн ешшэксиз нэ eдэчэjэм? Елэ мэн ешшэк учун aглajыpaм. Амма арвадым хэваричи учун arлajыp. ДeJиp кн, мэн чалышыб коз ишыгы ^мушам, ¿ун хэрчлэмишэм, хурчун тохумушам. Мэн ешшэкдэн отру агла]ырам. о хурчуну охп^ур. Амма бил мир ки, нки киеэни бир-биринэ тикэреэн, хурчун je-рини корэр. Амма кезунун горасыны сыхыр. Ешшэк oлмajaндaн сонра * хурчун нэ иш корочэк? Нэ гэдэр тэзад! АЬ ду^амызын эсаслары! Чохларынын мaддeJи-кэpa- Ьэти (нифрэти), зэЬлэси кет-ди)и ешшэк. о Ьагир hej-ван, Jaлгыз инсана нэ гэдэр эзиздир. Бахыныз, Hjnp-МИНЧИ эср M9fl9HHjj9TH, ГуД- рэти вэ сэнэти илэ фэхр едэн инсанларын эфрады (фэрдлэри) нэ гисм ачиз галмыш ки, бутун heJaTbi вэ MajejH-ничаты бир ач еш-uiaja баглыдыр. Бир бахыныз инсанларын дэнаэтинэ (алчаглыгы-на), оз ачиз зэиф узвлэринин элиндэн белэ бир eacHTejH-мэишэти дэхи гэсб едир. . Ah гасиблэр (гэсб едэн-лэр), hajacbtó дэни (рэзил) Ьасиблэр (Ьесаб чэкэнлэр)!.. Эчлафлар! Бу гочанын ачиз-nHjHHAOH. синниндэн, са-чындан, саггалындан утан-мырдыныз, бары оз 6oJ-6y-хунунуздан, гуввэтли, гуд-рэтли голунуздан yтaнaJды-ныз!.. Ah... Мэн дэ кор сиздэн нэ HCTajHpoMl.. Сизлэрдэн ha-ja нстэ]ирэм! hejhaT, haja. ннсаф сиздэ нэ кэзнр. чамаат лагеМл^ин-дэн сиз бу hHccHjjaTbi ити-риб, ннсанлыгы фэрамуш етмиш, кетмишеиниз! EJ чиблэринэ Ьучум едил-дикдэ езунэ кэлиб дад-фэр-JaA едэн агалар, сиз дэ диг-гэт вериниз! Чаванлыгыны эрбабк-микнэт (довлэт са-Ьиблэри) вэ сэрвэтин гул* лугунда заил етмиш, бутун гуввэт вэ бачарыгыны ага-лара сатмыш олан бу гоча, бу зэиф инсан нэ кундэ рузкар кечирир. Буну да билиниз ки ,бу товр ешшэк-лэрэ мвЬтач олуб галан зуэфа бир тэк Рэчэб Эли оглу Сэфэрэли дeJил:    бу гисм фэлакэтзэдэлэр Ьэдсиз, сансьгздыр. Бунлардан елэ-лэри вардыр ки. дэрдини белэ бир jep9. бир HAap9j9 демир. Ону да билмирдиниз, керэк бир дэфэ, бир ан ол-сун бу ачизлэрин reJflHHa галдьШЫзмы? Бу хусусда бир тэшэббус костэрэ би-лэрсинизми?! Jox! Эвэт, Jox! hapxah сиздэ о дэрэчэ бир инсанпэрвэрлнк. о дэрэчэ бир тэшэббус вэ Ьэс-саслыг oлcaJды. букунку чи-бинизэ Ьучум едэн гасиб-лэрдэн дэ эминэм ки. ха-тирчэм олуб галардыныз!.. * * * Эзнз оглу олмуш кими emmajHH фэрагында коз ja-шы токуб гырышыг рухеа-рыны ислатмагда олай бу rosaja, гоча Сэфэрэл^э Hahaj9T дэрэчэдэ ja3HFH-мыз кэлди. Она тэскинлик олмаг, онун дэрдинэ шэракэт етмэк узрэ вэ’дэ вер-дик кн, ианэ вэрэги ачыб ондан отру бир ешшэк пулу Jurar. Бундан отэри дэ она 15 — 20 манат лазым-дыр. Инди ej ypajHHAa рэЬм олан гареини-кирам (эзнз оху-чулар). бу хусусда бизэ }ардым единиз дэ бу гоча киши ja комэк едэк. Она ешшэк алмаг учун бу чуз’и мэблэги ч9млэJэк. Бнз она вэ'дэ вердик ки, рус чумэси кэлсин пулу апарсын. Иштэ «Ьормэтли гареимиз. Ьуммэт един, бил ди рок ки, арамызда дэни, тээблэр (03HJ-J9T верэнлэр) мээттээссуф мовчуд нсэ бунлара е’ти-раз едэн саЬибн-вичданлар да Jox AejHAAHp!.. Ианэ етмэк ис^энлэр «Тэрэгги» идарэсинэ верэ билэрлэр. . _ МГ Э. РЭСУЛЗАДЭ, «Тэрэгги» газета, 30 Jbh-вар 1900. Республика пионер тешкнлатыным баша мат-мыш 12-ми корушунда Аэарба|маида ушаг Нарака-тыиыи аоаиЦотиндан ва онун парспективлариндаи соЬбэт катммшдмр. Корушун иштиракчылары ¿аранмыш ичтимаи-си)аси Ba3Hjj9TH нэзэрэ алараг республика пионер тэшкилаты-нын фэали)]8тинин дaJaндыpылмacы барэдэ гэрар гэоул етмишлэр. Корушдэ JeHH тэшнилат — пионер тэшкнлатынын Ьугуги вариси олан Азэрба!чан Ушаглары Иттифагы Jaj»-дылмышдыр. Иттифагын эсасиамэси тэсдиг олунмушдур. A33p6aj4aH Кэнчлэр Иттифагы Мэркэзи К°митэсиннн i№а-тиби И А. Эмирасланов A3ap6aj4aH Ушаглары Иттифагы Республика Шурасынын сэдри сечилмишдир. Ерманмстан Звиад Гамсахурдиа|а си|аси сыш-начат аеомишдир. 1анварын в-да квмирилэи матбу-"ГТ«15«к«ИЯ. бунГ Кур^стаи Нарбн Шурасы- нын VSBY Тенкиз Китовани билдирмишдир. Ьэрби шуранын дикэр узву Чаба Иоселианинин де-mJhhb керэ. Ермэннстандан белэ мэ’лумат алынмышдыр ки 1анварын 8-дэ Гамсахурдианын шэхеи муЬафизэ дэе-тэси тэрксилаЬ олунмага разылыг вермиш, лакин дунэн сэЬэр бундан имтина етмишдир. Чаба Иоселиани Ьэмчи-нин демишдир ки. Курчустанын кечмиш cahHjJa назиР« Манана Дзодзуашвили Курчустандан ганунсуз олараг, 40 килограм гызыл апармышдыр вэ инди Курчустан республикасынын Президента Звнад Гамсахурдиа илэ бир Jepfla галыр. Милад 6|рамы араср^инда Беловвжска|а Пуш-шада Баларус аа Литва лидерлари Станислав Шуш-кеаич ила Витаутас Ландсбериис иарушмушлар. Корушун Jeкyнлapы барэсиндэ биркэ рэсми мэ лу-матда fleJ^iHp ки. бундан эввол MyaJJaH едилмиш сазиш-лэр JeKVH мэрЬэлэсиндэн xeJли ирэлилэмишдир. Ики дов-лэт арасында сэрЬэдин лимитcизлэшдиpилэчэJи илэ эла-гэдар проблемлэр комплекси дэ музакирэ олунмушдур. Ьэо ики лидер милли азлыгларын мэдэниНэтинин азад инкишафыны тэ'мин етмэк лузуму илэ разылашыб rejA етмишдир ки. эрази мухтар^}этлэри ]арадылмасы мэг-бул де^илдир. чунки бу. рекионда jeHH кэркинлик очаг-ларынын JapaHMacbiHa сэбэб оларды. Си)асатлэ Нала да машгул олан Литванын кем* миш баш наэири Казимира Прунскене бу иама Je-катаринбурга калмишдир. Ohvh еэфэрини Ьазырламыш адамларын дедиклэри-нэ керэУ Прунскене эн эввэл. Литва илэ PycHja арасын-пя игтисали элагэлэрин меЬкэмлэнмэсинэ кемэк eTMajH гаршысынамэгсэя rojyp ва 2-3 к у, арзиндэСвер^ов BHaaJaTHHHH Ьакимииэт органларынын. м^хтэлиф партн "аларынын. елм даирэлэринин нум^авдалари вэ саЬиб карлары илэ квр\шмэ!и плвнлашдырыр. Онун еэфэрини хусуси фирма мaлиJJэлэшдиpиp.    ^ Латаи1анын фикринма, онунла мунасибэтлэрда Руси|а Федераси|асы Совет Иттифагынын Нугуг ва- ^ИСМйнваоын 8-дэ парламентин гэбул етди]и 6ajaHHaM3-да Ьэмчинин де]илир кРИ. нки девлат ГОНШЧ'ЛЧТ мунасибэтлэринин flaha да т,кенишлэнмэсг5„^ ниш ССРИ СилаЬлы Гуввэлэринин Балтин республика- i“ етг Федераси]асынын. Беларусун. I “prbi.«JCTiHijH^ A3ap6aJ чанын. Газахыстанын вэ Ермэнистанын. истиглалиЛэтини танымышдыр. «Аз»рба)чан ишмгпары» _ республика енер-иетикларинин илк немраси кари ипда чыхачаг |ени Г***<Амр^ч*н,щиыглары» гэзетинин редактору Ф. Ав- rfviIляlpfi Азэоинформун мухбиринэ демишдир. дулл^ев Азэринфор у ^    ^    МинкэчевирДэ    чыхан «Миннэчевир ишыглары» ва «Енергетик. гэзетларинин базасында тэшкил олунмушдур. Укра|на Празидентм Леонид Кравчук АБШ кон-граси нума|андапар паяатасынын' узрв иомитвеинин садри Лес Еспинин бвшчыпыг етди|и нума|анде Ье| эти ипа евИбвтда УкР*1н*н“1Н нуве еипаЬы са*пама|ан даапвт олмаса чалышд сымы био даНа тасдиг етмишдир. чи аи” И^улун Тдэк дввлэтимизии эразнсиндан чыхэрмаг ?QQ4 4V шэлэк исэ бутун тактики нувэ потенсиалыны 11ГВ етмэк учун сэнэдлэр ва Ьесавламалар Ьззырла1ы-Zr Бнз истэрдик ки 6v ИШ такча Укрз]нанын нэззра-ти. алтында деJK1 Ьам да бе)налхалг нэлэрэт алтыида олсун. Азарба)ианда («majan аэса|лы халглардан олан удиларин нума|вндвеи Г. Ворошил узуи иллар Азвр. ба|иан елминин иннмшафында самвралн фэалн))«т мастаомишдир. Газетимнзнн бу са(ында алимнн хид-матлариндан саНбат ачылыр. РЭСМИ ХЭБЭР Ланварын 7-дэ Бакыда A3ap6aj4aH Республикасынын баш назири h. Э. Ьэ-сэнов вэ Иран Ислам Рес-публнкасынын нефт назири Г^ламрэа Агазадэ    Ьоку* мэтлэрарасы сазиш имза-ламышлар. Сазишдэ нэзэрдэ тутулур ки. 1992-чи ил-дэ Мэрэнд — Нахчыван газ кэмэри najHhaAamflHpHACHH чэкилсин вэ истисмара ве рилсин. Наоэрдэ тутулду руна керэ, сазиш нмзалан-дыгдан сонра бир aj эрзиндэ Азэргазнэгл ИстеЬсал Бир-л^и илэ Иран газ ширкэти ’ арасында хусуси сазиш ha-зырлаиачагдыр. (Азэринформ). ЭРИЗЭ ВЕРИЛМИШДИР узв довлэтлэрэ базар шэрт-лэри илэ борч верен умум-дун]а банкы органларындан биридир Мэтоз A3ap6aj4AH БeJнэлxaлг Je-нидэнгурма вэ Инкишаф Бан-кына дахил олмаг барэсиндэ росмэн эрнзэ вермишдир. Бу бародэ YMyMAYHja Бан-кынын дунэн JaJылмыш мэтбуат сэнэдиндэ мэ'лумат верилир. БeJнэлxaда Ленидэнгурма вэ Инкишаф Банкы игтиса-ди инкишаф ла1иЬалэринин Ma.THjJdnefflBHp^iMecH учун Мэтбуат • сэнэдиндэ ве-рилэн мэ'лумата керэ, Азэр-ба]чан BejHanxanr Banjyia Фондуна дахил олмаг барэсиндэ дэ эризэ вермишдир. БeJнэлxaлг Ленидэнгур-ма вэ Инкишаф Банкына дахил олмаг учун бу фондун узву олмаг зэрури шэртдир. ПРЕЗИДЕНТИН БАШСАГЛЫГЫ Ланварын 8-дэ «Совет Калмыки Jacú» бэрэсиндэ баш вермиш фачиэдэн. чохлу инсан тэлэфатындан хэбэр туту б дэриндэн кэдэрлэндим. Ьэлак олмуш Ьэмвэтэнлэримизин аилэлэринэ вэ Ja-хын адамларына Азэрба1чан халгы адындан вэ шэхеэн оз а дым дан башеаглыгы верирэм. МэрЬумлара аллаЬ рэЬ-мэт елэсин. АллаЬ сизэ сэбр вэ тэсэлли версии. А. МУТЭЛЛИБОВ. А ;