Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, January 09, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - January 9, 1992, Baku, Azerbaijan 1*KRaT* traftARy, ВиКЩ “4F£B1992> v эемы inn mi Njraqvnp. A39PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИЧТИМАИ-СИ.1АСИ Г93ЕТИ Гм|матм 40 гмнм. МДКС8Л0РН шщшш, A|n Пр«* <*. ку«    Лштфтти»т » * Президент хэбарлэри ИУТЭЛЛИБОВ—БУШ: МЭКТУБ МГБАДИЛЭСИ Ааербсцчан Республикасыныи Президвнти Ajas Ни)ази оолу МУТдЛЛИБОВ Ьэзрэтлэринэ РОСМИ    Х»Б»Р ■^ЛЯКЙ" ]арысывда    ¥гДГЙ? teaXw    Ресаубликасьшын Прйвдеити    ш"‘^пин^н“^1л^и“ярвс а. йу^овун *гдо **« й    SSSSSTmmS гиге ййй    яЬ вмвкдащлыгын Рвме™ хеЬетлеря    «у- Азэрба]*ан    Президентинин метбуат в хид-    закирэ олуначаг. (Азэринформ). Эзиз ч-б Президент! 0ЛКЭНИЗДЭ баш вермиш тарихи дэ^шикликлэри вэ кечмиш ССРИ-нин республи-каларыны бир-биринэ баг-ла]ан Иттифагын дагылды-гыны нэзэрэ алараг Сизэ буну билдирмэк маним учуй хошдур ни, АБШ Ьекумэти Азэрба)чаны мустэгил дев* лэт ними таны)ыр. Ьазырда там Ьэчмдэ дипломатии мунасибэтлэр Japa-дылмасыны, елэчэ дэ АБ111-ын Азэрба)чанда дипломатии raj да да даимн тэмсил олунмасыны тэилиф eTMaJa имканым JoxAyp, лаиин чох истэрдим тэилиф едим ки, hap ини тэрэф учуй гаошы-лыглы мараг догуран бутун мэсэлэлэр барэсиндэ диало-гумузу давам етдирэк. Экэр разысынызса. сэфир Страусс вэ онун Мосиваданы ну-мaJэнд9ЛиJи васитэсилэ рас-ми элагэлэримизи давам ет-дирэ билэрии. Сиза мэ лум олдугу ними, иатиб BejHep иечмиш Совет Иттифагьгаын республикалары ила мунаси-бэтлэримизи муэ))энлэшди-рариэн pah6ap тутдугумуз беш принсипи ифадэ етмиш-дир. Ьэмин принсиплэр гы-сача олараг бунлардыр:    кэ- лэчэи cHjacH иттифагларын динч демократии Joллa гу-рулмасы; мевчуд олан Ьэм дахили, Ъэм да харичи сэр-Ьэдлэрэ Ьермэт бэслэнилмэ-си; CHjacH дэ)ишикликлэр ha-JaTa иечирмэи мэгсэди ила ганун нормаларынын кезлэ-нилмэсн вэ демоиратии про-сеслэрдэн истифадэ едилмэ-си; инсан Ьугугларына эмэл олуяачагына, бeJнэлxaлг Ьу-гуга вэ еЬдэликлэрэ Ьермэт бэслэнэчэ]инэ тэ'минат, елэ-ча дэ Ьелсннки JenyH акты-на вэ Парис xapTHjacbiHa сэ-дагэт. Ьэмчинин тэ’иид еди-рии ии, сиз нува силаЬы ол-Majan девлэт ними НПТ-Ja (нува силаЬыны JajMaMar Ьаггында мугавила) дахил ол-магыныз вэ ИАЕА-ja (Бе]-нэлхалг Атом Енержиси Акентли)и) бутун тэ’минат- лары BepMaJa Ьазыр олдугу-нуз барэдэ дэрЬал фэал тэд-бирлэр керэсиниз. Виз елнэнин базар игти-садиЛаты JapaTMara ме)л кестэрмэсинэ, Ьэрби вэ 6eJ-нэлхалг тэЬлукэсизли)ин эн муЬум проблемлэринэ дайр мэс’ул^]этли си]аси гэрар-лар гэбул етмэсинэ да 6eJyH ahaMHjjaT веририк. Диалогу-музун давамы ними rejA едак ни. АБШ вэ бутун дун-Ja учуй тэ’хирэсалынмаз эЬэ-миЛати олан проблемлэрин Ьэлли саЬэсиндэ Ьекумэтини-зин ээрури аддымлар атмаг азми кэлачаи гаршылыглы мунасибэтлэрин хараитеринин вэ иejфиJJэтинин MyaJJaH едилмэсиндэ башлыча амил олачагдыр. Умидварам ии, ики Ьеку-мэтимиз арасында элагэлэр давам етдирилэчэн вэ елкэ-лэримиз арасында мусбэт, сэмэрэли гаршылыглы муна-сибэтлер ¿арадылачагдыр. Ьермэтлэ, Чорч БУШ. Т«Ш»ИПЫИЯЧН—«— фама оят АБШ Промявши Черч Бушуй <.•*"» ти цфзяетшмедаи пившишишдрф. внзи1а програмынын апарыхысынын деди|ияэ кврэ. янди чэ шаЬндлвр'^Бушуя «Ьеч яэсии кемв)я олмадаи иг«- ТвГИасакБвГнц«мшш1 аердаЧи хабаре кара. Ьазырда Президент Буш азуяу лап Jaxmai Ьисс едир. JMMPM 7-А» куй рм Кдгтыияа 3«ААИ||»ТЛИ ховарлор Иурчустм пфшгшида |аиидаи аташ свсяври вши 3 накрала кехаяякя ]ыпм еехн П. Монтан адына Ваша нефт авдаыыглары машыяга]ырна занодунд» вв габагчыл    бнрнднр. Габагчыл токар Азэр ФарЬадову бурада Ьамы тань^ыр вэ Ьермэт едир. ними тдЧрубэлн бнр ишчи “ ‘ т Салмаиовундур Фото Рафиг Америка Бирлэшмиш Штатларынын Президенти Чорч БУШ Ьэзрэтлэринэ A33PBAJ4AH РЕСПУБЛИКДСЫ МЭРКЭЗН РЕФЕРЕНДУМ КОМИССМАСЫНДА Эзиз чэндб Президент! АБШ Ьвиумэтинин Азэр* ^чзн Республикасыны мус-эгил девлэт кими таныды-■ы барэдэ мэ’луматынызы ¡эрин разылыг Ьисси яла гаршыладым. Умидварам ни, )ахын кэлэчэидэ девлэтлари-миз арасында там Ьвчмда дипломатии мунасибэтлэр цэ ]арадылачагдыр. Aзэpбaj-«анда АБШ-ын дипломатии ^yмaJaндэлэpинин олмасы 1эм республикамызда, Ьэм цэ умумэн Загафгази]а ре-кионунда эсл ввзиJJэт ‘1аг' гында Сиздэ вэ АБШ Ьеиу-мэтиндэ дузкун тэсэввур ратмаг учуй сон дэрэчэ ое-)уи эhэмиJjэтa маликдир. Сиэи амий едирам ии, цевлэт иатиби ч-б Бе]иерин ифадэ етдеф* вэ Сизин мэи-губунузда ге]д олунан принсиплэр бизим принсип-лвримизэ вэ бахышлары-мыза да тамамилэ чаваб ве-рир. Виз Ьагигэтэн cиJacи иттифагларын динч демоиратии ]олла гурулмасына. мевчуд сэрЬэдлэрэ Ьермэт бэсланилмэсинэ, си]аси дэ-Jишинлинлэp hэJaтa иечирмэи мэгсэди илэ ганун нормаларынын кезлэнилмэсинэ вэ демоиратии просеслэрдэн истифадэ едилмэсина. инсан Ьугугларына тэ’минат ве- Емэсина тарафдарыг. Сизи чкнин амин едирам ии, Ьелсннки }екун актына вэ Парис харт^асына садигик. Буна да Ьеч бир шубЬэ )охдур ки, Азэрба]чан Рес-публикасы нува силаЬы ол-ма]ан девлат кими ]ахын вахтларда НПТ^э дахил ола-чаг вэ суверен девлэт кими, ИАЕА-)а бутун та’минат-лары верэчэкдир. Бунунла ]анашы биз базар игтиcaдиJJaты Japaтмa-га. хусуси саЬибкарлыгы haв0cлэндиpмэJэ. Гэрб ел-кэлэри, о чумладэн АБШ илэ мустэгил харичи игти-сади элагэлэри инкишаф етдирмэ]э сэ^ кестэририк. Вутун бунлары садалаг ]арат ге]д етмак иcтaJиpэм ки. АБШ, бутун ду^а, о чумладэн Азэрба]чан учуй тэ’хирэсалынмаз эЬэм^]эти олан проблемлар узрэ ара-мызда Ьеч бир принсипиал фикир а]рылыгы joxдyp. Бунунла бэрабэр, там ачыг демэк истэрдим ки, ЕЗрмэнистанла там Ьэчмдэ дипломатии мунасибэтлэр ¿арадылмасЫ вэ Азэрба]чан Е^спубликасы, ила бела му-иасибэтлэр ]аратмагыя лэн- кидилмэси Азэрба]чан ич-тимaиJJaтиндэ тээччуб до^ гурур. Куман еднрэм    кн. бела вэзи]]эт тезликлэ ара-дан галдырылачагдыр/ Буну де1эркэн сизи, дун-]ада эн гудрэтли елкэнин президентини эдалэтин вэ сулЬун тэнтанэсл намина ез нуфузунуздан истифадэ ет-мэJэ чагырырам. Бела ол-маса. чэнаб Бejкepин ифадэ етди]и принсиплэрин рекио-нумузда    реал зэмини    ола бнлмэз. Сэфир чэнаб Страусс вэ онун Мосиваданы нума]эн-дэли]и васитэсилэ рэсми элагэ сахламага Ьазыр ол-дугуму    билдирнрэм.    Зан- нимчэ. Ьекумэтлэримиз ар^-сында элагэлэр елкэлэри-миз арасында мусбэт. сэмэрэли гаршылыглы мунасибэтлэр    ]аранмаеына    кэти- риб чыхарачагдыр. Эзиз Президент. ]ени ил мунасибэтилэ тэбриклэрими дэ гэбул един. Сизэ вэ бутун Америка халгына сэадэт вэ фираванлыг apзyлaJыpaм. Ьермэтлэ, А]аз МУТЭЛЛИБОВ. АЗЭРБ/иЧАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ХАРИЧИ НШЛСР НАЗНРЛИАННДа Азэрба]чан Республикасы-ын Харичи Ишлэр Назир-hJh Ьазырда Авропада тэЬ-укэсизлик вэ эмэкдашлыг [эсэлэлэринэ дайр мушави-)энин Назнрлэр Шурас^ын :эдри вэзнфэсини ичра едэн 1анс-Дитрих Кеншерэ рэс-кэн мурачиэт кендэрмиш- дир. Мурачиэтдэ дeJилиp ки, A39p6aj4aH Республикасы Ьелсннки JenyH актына вэ jeHK Авропа учуй Парис хар-ти]асына гошулмаг. бунунла да Умумавропа просесинин там Ьугуглу нштиракчысы ол-маг эзминдэднр. А З&РБ AJ4 АНЫН MCTHrJlAHMJJ9THHH ТАНЫМЫШЛАР A3ap6aj4aH Республикасы-нын Харичи Ишлэр Назирли-Jhh3 даЬа бир сыра елкэлэр тэрэфиндэн A3ap6aj4aHbiH иcтиглaлиjJэтинин танынды-гы барэдэ рэсми мэ'лумат кэлмишдир. Бунлар Полша, Камбоча. CJeppa-Леоне. Кос-.та-Рика, Индонези]а вэ Фин-ланд^адыр. (Азэринформ). А.зэрба)чан Республикасы Мэркэзи референдум ко-мисси]асы 1992-чи ил 7 ¿анвар тарихли ичласында Авэрба^чаи Республикасы! нын девлэт истиглалиМэти мэсэлэси узрэ 1991-чи ил декабрын 29-да кечирил-миш умумхалг сэсвермэси-нэ (референдуму на) )екун вурмушдур. Референдумун тэшкили вэ кечирилмеси учуй рее-публикада 82 даирэ вэ 3269 мэнтэгэ комисси]асы )ара-дылмышды. Бу компостала-рын тэркибинэ эмэк коллек-тивлэринин, ичтимаи тэш-«силатларыи вэ Ьэрэкатла-рыи 23.6 минэ Jaxын нума-]эндэси сечилмишди. - кизлн сэсвермэ булле-тенинэ <Сиз Азэрба)чан Республикасыныи девлэт *|стиглали))эти Ьаггында АээрбаХчан Республикасы Али Советинин гэбул етди-)и Конституси)а Актына тэрэф дарсьцшзмы?* ' суалы вэ чаваб вариантлары: <Ьэ» вэ <Лох» сезлэри дахил едилмишди. Сэсвермэния яэтнчэлэри Ьаггында референдуму^ даирэ комисси)аларынын Азэрба]чан Республикасы Мэркэзи референдум ко-мисс^асына тагдим етдик-лэри протоколлар вэ дикэр сэнэдлэр кестэрир ки, рес-публиканын Ьэр )ериндэ референдум <Азэрба>чан Республикасында умумхалг сэсвермэси (рефйврендум' Ьаггында» Азэрба]чан Республикасы Гануйуна там у}гуи шэкилдэ, вэтэндашла-рын ез ирадэсини азад ифадэ етмэси, кенуллу вэ кизлн сэсвермэ, умуми, бэрабэр вэ бирбаша сечки Ьутугу эсасыцда кечи!жлмишдир. Азэрба)чан Республикасы-нын вэтэндашлары сэсвер-мэдэ шэхеэн вэ билаваситэ ез ]аша]ыш )ерлэриндэ иш-тирак етмишлэр. Референдумун Ьазырлан-масы вэ кечирилмэсн кеди-шиндэ, о чумладэн сэслэ-рин Ьесабланмасында аш-карлыг. ичтимаи)]этин ке-ниш иштиракы тэ’мин едил-мишдир. Референдумун даи-рэлэриндэ вэ мэнтэгэлэрин-дэ Руси)а Федерас^асы. Беларус Республикасы. 0з-бэкистан Республикасы пар-ламентлэринин узвлэри. Турки)энии вэ АБШ-ын нума)эндэлэри, Ьабелэ мустэгил Девлэтлэр Бирли-]инин вэ дикэр елкэлэрин мэтбуатынын нума)эндэлэри дэ мушаЬидэчи кими ишти-рак етмишлэр. Республикада референдум муташаккил, вэтэн-дашларын )уксэк фэаллыры шэраитиндэ кечмишдир. Референдум халгын демократии дэ)ишикликлэр вэ ислаЬат-лар }олу илэ кетмэк. Азэр-ба)чан Республикасыныи девлэт, си)аси вэ игтисади истиглали))этини бэргэрар етмэк ирадэсини вэ эзмини э)ани сурэтдэ нума)иш ет-днрмишдир. Референдумун Ьазырлан-масы вэ кечирилмэсн дев-рундэ даирэ вэ мэнтэгэ ко-мисси)аларыиын иши барэ- -дэ Мэркэзи референдум комисси}асына Ьеч бир чидди ге)д вэ Ja шика)эт дахил олмамышдыр. Мэркэзи референдум ко-мисси]асы даирэ комисси)а-ларынын    протокол л а рыны (нэзапдан кечирэрок |эн етмишднр: — Сэсвермэ си]аЬылары-на дахил едилмиш 3.937.514 нэфэрдэн 3.751.174 нэфэри ¿ахуд 95.27 фаизн референ-думда иштирак етмишднр; — сэсвермэдэ иштирак етмиш    вэтэндашларын 3.735.395 нэфэри «Азэрба1* чан Республикасыныи девлат истиглали))ати Ьаг-гыида» Азарба]чан Республикасы Али Советинин гэ- бул етди]и КонституcHja Актына тэрэфдар чыхмыш-дыр кн. бу да онларын уму-ми caJbiHbra 99,58 фаизи-ни тэшкил едир; — 9076 нэфэр, JaxyA сэсвермэдэ иштирак етмиш вэтэндашларын 0.2 фаизи эле)Ьинэ сэс вермишдир; — 6748 буллетен е’тибар-сыз Ьесаб едилмишдир. Бундан башга мустэгил Девлэтлэр Бирли)иннн вэ Балтии девлэтлэринин эра-зиенндэ )ерлашэн шэЬэр вэ ра]онларда JauiaJaH 13.140 азэрба)чанлы референд>’-ма чыхарылан мэсэлэнин леЬннэ сэс вермишдир. Бу рекионларда референ думун Ьазырланмасы вэ кечирилмэсиндэ Азэрба|-чанын «Лурддаш» — «Соотечественник» чэмилэтинин тэшкилатлары 6eJyK фэал лыг кестэрмишлэр. Азэрба)чан Республикасы Мэркэзи референдум ко-мисси1асы референдума Je-кун вурараг. Азэрба]чан республикасы вэтэндашла-рына рэсмэн билдирир ки. «Азэрба]чан Республнкасы-нын девлэт BCTKManHjJani Ьаггында» Азэрба)чан Рес-публикасы Али Советинин гэбул етди]и КонститусиJa Акты бутун халг тэрэфнн-дэн мудафиэ едилмишдир. «Азэрба]чан Республикасында умумхалг сэсвермэси (референдум) Ьаггында* Азэрба]чан Республикасы Ганун>'на yJryH олараг, референдум Jony илэ гэбул едилмиш гэрар гэтидир, Азэрба)чан Республикасы-нын бтн эразисиндэ мэч-бури гуввэ]э маликдир вэ )алиыз референдум 1олу нлэ лэгв едилэ вэ Ja дэ)ишдири-лэ билэр. Азэр6а]чан РесяублтевЫ Мэркэди референдум *о- мнссж)асы. Као ше! Вагэал ме]данында кечнрилэн мнтиигдак башламышдыр. Респувлювдая га««ыш :Звиад ДяаН^н ьагаш11>м*одгаяяарым'^гаршы пуляя ятаатся» ” «TSiKSra. -a snsf дна азу Ермавястаидадыр «а та»ара^ила Ьиш !™ГЛР'    _ Ь    Ж^еяялнкдар    програяында    W ни, JaHBapbiH 7-дэ мухалифэтии таныи Ичеван ра)онуна калмяшлэр. Лакян Гамсахурда ныя бу Квруша Дв аат олуяяуш нушЦаядаларя карушдв иштяракетмакдая1мтннаетиншлврн    деюшцрт Курчустанын    баш    назяри    Тенкнз    ипуа »в    шдак кя.    республика дан    гачан ЗыОд    Га-сахурдаа    300    -ядК* манатдан чох пул апаряьшщыр. Сюуа    L*    мжг, ™п ки огурлаимыш пулларыя кери га)тарылмасы «аса» SSfiSr«- учун Kpycqgjp ма)аидэлэри Ермэяистана )ола дуиШушлар. на кем яки Ьэфтэ давам адан да]ушл»р натячасияда Ьар ГМн 90 нафардая артыг »дам белая олмуш. 506- дэн чох адам )араланмышдыр. Ираным рмемм И РИА Ам*мтпм|м ммршиБ* шамы бурада |«|ды»ы шмрЬ*» >шстмрмр Ш1. Ирш. Ислам Республик ас иным б^ б^ шмау фл. ими баш мустасмл ла бмр муутар расяублмна. ^ар ба|ман (устамал Нахмылан^Брманута^ умумм гуру м |а данмз еарпцм верд*р Иамысы хармчм базара чыхмаг учун Иран аразмем-на маЬтачдыр. да д^?^иЧаЛапы»Рю№ыр)а^НАЛ^^тлн1иння Уфнк-йн^1ам кэлачак“ И^я Ислам Республикасы ила гмшу давлатлэрии игтисадн амаядммот с«^ асл ма^ насында гол-ганад ачачаг. Мэсэлэн. Азэроа)чанда оу» сэ’1 кестэоилди1и кез габагындадыр.    Ылч. ирнд акрнтлиЫ Ьэмчинин хэбэр верир ки, Ир и РИА Акентлизи пэини    Нахчыван    эЬалисянэ нын Гырмызы А)пара Чэми^этин»! "ардым кастэрмэси чарчнзасяяд» цш», мин республика эрзагла вэ эн зэрури малларла долу 10 ири автомобил карваны 1ола салынмышдыр. Чаиубм Осатн|ада артыг бмр iyia "ТЛДУР^ аташ сасларм насмяммшАмр. Гараб^Аа иса Ьа да г аил ар таиулур. «Га|мар иагталарда» мла аардм|мммз )азыда сом qmp»-iSf 5С дат лыг Нмссасмида баш варан Бадмеввордои вале •дмлмр. Качмиш ССРИ-км ropyty6 сажламлг учуй мм млда адмлммш сои «мБд - август гмЦмы артыг тар мха чаврмяммшд«*. J-oy саЬмфада мыз «JaiialaaMM аяларм на учуй асмрдм!» магаласм бу масала|а Наср адмяммшд»». KYHYH СвЬбвТИ Гыш га}гылары Кефиниз нечэдир, у шаг л ар? Сонрадан бу еуалы елэ муэллямлэрэ дэ вермэли олдуг п    И.пваияил    tATflVT «Гобу гэсэбэсинэ хош кал-тсиниз» сезлэри )азылмыш лагапыны кечэн кими гар-[ыда ирили-хырдалы, yctY [иферли евлэрнн, чылпаг Ьэ-этлэрин солгун мэнзэрэси чылыр. Ьундур тэпэдэн Эр mej ajflbm керунур — нсиз, келмэчэли кучэлэрлэ те, дукан-базара тэлэсэн ;энд адамлары. тэнбэл-тэн-эл кевшэ)эн инэк-бузов, алчыгы «вечинэ алма)ан» эЬэнк «КамАЗ»лар, бир дэ рхасы чанталы мэктэбли-эр... Гэзэнфэр Халыгов адына немрэли орта мэктэб тэзэ стифадэ)э верилиб. Инса-зэн. Ьэр mej адамьга урэ-инчэдир. Амма кучэлэрин эрбадлыгы бурада да дар-тал нэзэрэ чарпыр — синиф зтагларыяда. гапыиью лап 1гзыяда сапсары, сагтыз кн* шп палчыга булашмьпп чэк- мэлэр. а)аггабылар кезэ дэ-]ир. — Башга элачымыз jox-ДУР. ’ Joxca тэмизлэ1иб чат-дырмаг олмаз, — fleja директор 4a6paJbM Чэфэргули]ев тэртэмнз синиф отагларына ишарэ едир. Дотру дан да балачаларыи сэлигэси кез охша1ыр. Пэн-чэрэлэрда чичэк дибчэклэрн дузулуо, тэмиз пэрдэлэр асылыб. Диварларда Ьэр бир фэннэ yJryH дэрс вэсаитлэри, плакатлар, нортретлэр сыра-ланыб. Истилик батаре]ала-ры аз гала эли ¿андырыр. Анчаг бутун кэнддэ олдугу кими. мэктэбдэ дэ судан кор-луг чэкирлэр. Муэллим Бн-биханым Имамэл^ева на-разылыгыны кизлэтмир: — Чох вахт элачсыз га-лыб су машынларынын суру-чулэринэ 30—35 манат ве-рирнк ки, газанханадакы чэ- нэ бирчэ маш'ын су тексун-лэр. Ушаглары со1угдан донора билмэрик ахы... Су гытлыгынын алтыны тэкчэ Гобу мэктэблилэри чэк-мирлэр. Ьекмэли мэк-тэбинин газанханасы да бу сэбэбдэн бэ’зэн ики-уч далбадал ишлэмир. Биз мэктэбдэ оларкэн истилик батаре1алары бумбуз иди. И «б» синфиндэ електрик пи-литэси Janca да балачаларыи чаны гыэмырды. Директор Лавэр bycejHOB билдирди ки, Сулутэпэдэки 13 немрэли станси1адан уч кундур кэн-дэ, елэчэ дэ мэктэбэ су ву-рулмур. PaJOH мэркэзиндэ — Хыр-далан гэсэоэсиндэкн мэктэб-лэрдэ истилик проблеми нис-бэтэн Ьэлл едилиб. Дивар печлэри газла гыздырылыр, батаре!алара да мэркэзлэш-днрилмиш истилик системин- дэн бухар верилир. Виз 2 немрэли орта мэктэбдэ II ж синфинэ баш чэкдик. Бала-чалар эн’энэви га1далар узрэ — бир агыздан, хорла ра-зылыгларыны билдирдилэр. Лакин гоншу 4eJpan6aTaH гэсэбэсиндэ бэ’зи киле]-ку-зар е шит дик. Гэсэбэдэкн Je-канэ орта мэктэб тэзэ бина-ja 1983-чу илдэ кечуб. 0в-вэлчэ ону де]эк ки, мэктэб чох элверишеиз JepAd, гэсэ-бэнин лап кэнарында, Че1ран-батан дэр1ачасынын гоншу-лугунда тикилиб. Колун сэ-BHjjacH мэктэбин эразисин-дэн JyKcaK олдутувдан би-нанын зирзэмиси Jaj-гыш су олур. Муэллимлэр. шакнрд-лэр насос ла су чэкмэкдэн элдэя дущурЛэр. Бинанын усту 1ахшы гырланмадыгын-дан )ухары мэртэбэдэки отагларьщ чоху дамыр. Отаг- ларын г^здырылмасындан Ьэлэлик наразылыг 1охдур. 4 немрэли c9Haje комбина-тындан чэкнлэн истилик кэ-мэри бу иши }олуна rojMa-га нмкан вермишдир. Баш чэкдиЗимиз мэктэб л эр-дэ ушаглара кестэрилэн наша хядмэти илэ дэ марагландыг. Республика Президентинин хусуси фэрманына эсасэн ашагы синиф шакирдлэринэ 50 гэпикли1э гэдэр эрзаг верилир. Jyxapta синиф шз-кирдлэри дэ JeMaja аз-чох бир ше) тапырлар. Амма муэллимлэр сон деврун игтисади гытлыгынын зэрбэ-лэрини Ьэр кун. Ьэр саат бутун агырлыгы илэ Ьисс едир-лэр. Хырдалдндакы 2 немрэли мэктэбин директору Адал Кавымов. инкиллс ди-ли муэллими Гэтибэ Гурба-нова, Че)ранбатан мэктэби директорунун муавкни Ага-мнсир Сэфт|ров вэ башгала- ры чох Ьаглы олараг киле1-лэндилэр ки, муэллимлэрнн агыр. шэрэфли aMdjK учуэ ги)мэтлэнднрнлир. Бэлн. балачаларыи гыш га)гылары илэ марагланыр-дыг. онларын емрунэ емур чала]ан. гэлблэринэ зи)а сэ-пэлэ]эн шэрэфли. нэс улну ]этли пешэ саЬиблэринин дэрд-сэри. проблемлэри нлэ дэ узлэшдик. Адларыны сору шмадыгы мыз садэ. чаван кэнд муэллимлэриндэн «узу-*нуз HHja туклудур?» суалы-на чаваб да истэмэ1э урэ)и-миз кэлмэдн. Билдик ки. девр>*н. заманын кезлэнил-мэз кэм-кэсирлэри илэ эла-гэлэндирэчэклэр. Анчаг урэк-дирэк вердик ки. pyh-даи душмэсинлэр, Jbmah ку-нуи емру аз олар. Аквф ЧАББАРЛЫ, «Халг гээеш»ии1 мухбир*. кортнан вэ КОР¥НМ»Ш БАЗА! w.'ggarsg; aelSb?    Miptaja •» aapejtaxap fr сума Ьалалнх летят наааб вере вашмевявр дв таряхя WW чщд дмру», «базар» кяяш Ьэр «У eqnrraBjwCTo о»лэ^ демояратп нвмя>1»т Шлиг ^^^гврвггш^Р^; s г»— -а- сэьифэ з. хая. горзтя» бяхявлля. •ИИ ;
RealCheck