Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - January 9, 1992, Baku, Azerbaijan 1*KRaT* traftARy, ВиКЩ “4F£B1992> v эемы inn mi Njraqvnp. A39PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИЧТИМАИ-СИ.1АСИ Г93ЕТИ Гм|матм 40 гмнм. МДКС8Л0РН шщшш, A|n Пр«* <*. ку«    Лштфтти»т » * Президент хэбарлэри ИУТЭЛЛИБОВ—БУШ: МЭКТУБ МГБАДИЛЭСИ Ааербсцчан Республикасыныи Президвнти Ajas Ни)ази оолу МУТдЛЛИБОВ Ьэзрэтлэринэ РОСМИ    Х»Б»Р ■^ЛЯКЙ" ]арысывда    ¥гДГЙ? teaXw    Ресаубликасьшын Прйвдеити    ш"‘^пин^н“^1л^и“ярвс а. йу^овун *гдо **« й    SSSSSTmmS гиге ййй    яЬ вмвкдащлыгын Рвме™ хеЬетлеря    «у- Азэрба]*ан    Президентинин метбуат в хид-    закирэ олуначаг. (Азэринформ). Эзиз ч-б Президент! 0ЛКЭНИЗДЭ баш вермиш тарихи дэ^шикликлэри вэ кечмиш ССРИ-нин республи-каларыны бир-биринэ баг-ла]ан Иттифагын дагылды-гыны нэзэрэ алараг Сизэ буну билдирмэк маним учуй хошдур ни, АБШ Ьекумэти Азэрба)чаны мустэгил дев* лэт ними таны)ыр. Ьазырда там Ьэчмдэ дипломатии мунасибэтлэр Japa-дылмасыны, елэчэ дэ АБ111-ын Азэрба)чанда дипломатии raj да да даимн тэмсил олунмасыны тэилиф eTMaJa имканым JoxAyp, лаиин чох истэрдим тэилиф едим ки, hap ини тэрэф учуй гаошы-лыглы мараг догуран бутун мэсэлэлэр барэсиндэ диало-гумузу давам етдирэк. Экэр разысынызса. сэфир Страусс вэ онун Мосиваданы ну-мaJэнд9ЛиJи васитэсилэ рас-ми элагэлэримизи давам ет-дирэ билэрии. Сиза мэ лум олдугу ними, иатиб BejHep иечмиш Совет Иттифагьгаын республикалары ила мунаси-бэтлэримизи муэ))энлэшди-рариэн pah6ap тутдугумуз беш принсипи ифадэ етмиш-дир. Ьэмин принсиплэр гы-сача олараг бунлардыр:    кэ- лэчэи cHjacH иттифагларын динч демократии Joллa гу-рулмасы; мевчуд олан Ьэм дахили, Ъэм да харичи сэр-Ьэдлэрэ Ьермэт бэслэнилмэ-си; CHjacH дэ)ишикликлэр ha-JaTa иечирмэи мэгсэди ила ганун нормаларынын кезлэ-нилмэсн вэ демоиратии про-сеслэрдэн истифадэ едилмэ-си; инсан Ьугугларына эмэл олуяачагына, бeJнэлxaлг Ьу-гуга вэ еЬдэликлэрэ Ьермэт бэслэнэчэ]инэ тэ'минат, елэ-ча дэ Ьелсннки JenyH акты-на вэ Парис xapTHjacbiHa сэ-дагэт. Ьэмчинин тэ’иид еди-рии ии, сиз нува силаЬы ол-Majan девлэт ними НПТ-Ja (нува силаЬыны JajMaMar Ьаггында мугавила) дахил ол-магыныз вэ ИАЕА-ja (Бе]-нэлхалг Атом Енержиси Акентли)и) бутун тэ’минат- лары BepMaJa Ьазыр олдугу-нуз барэдэ дэрЬал фэал тэд-бирлэр керэсиниз. Виз елнэнин базар игти-садиЛаты JapaTMara ме)л кестэрмэсинэ, Ьэрби вэ 6eJ-нэлхалг тэЬлукэсизли)ин эн муЬум проблемлэринэ дайр мэс’ул^]этли си]аси гэрар-лар гэбул етмэсинэ да 6eJyH ahaMHjjaT веририк. Диалогу-музун давамы ними rejA едак ни. АБШ вэ бутун дун-Ja учуй тэ’хирэсалынмаз эЬэ-миЛати олан проблемлэрин Ьэлли саЬэсиндэ Ьекумэтини-зин ээрури аддымлар атмаг азми кэлачаи гаршылыглы мунасибэтлэрин хараитеринин вэ иejфиJJэтинин MyaJJaH едилмэсиндэ башлыча амил олачагдыр. Умидварам ии, ики Ьеку-мэтимиз арасында элагэлэр давам етдирилэчэн вэ елкэ-лэримиз арасында мусбэт, сэмэрэли гаршылыглы муна-сибэтлер ¿арадылачагдыр. Ьермэтлэ, Чорч БУШ. Т«Ш»ИПЫИЯЧН—«— фама оят АБШ Промявши Черч Бушуй <.•*"» ти цфзяетшмедаи пившишишдрф. внзи1а програмынын апарыхысынын деди|ияэ кврэ. янди чэ шаЬндлвр'^Бушуя «Ьеч яэсии кемв)я олмадаи иг«- ТвГИасакБвГнц«мшш1 аердаЧи хабаре кара. Ьазырда Президент Буш азуяу лап Jaxmai Ьисс едир. JMMPM 7-А» куй рм Кдгтыияа 3«ААИ||»ТЛИ ховарлор Иурчустм пфшгшида |аиидаи аташ свсяври вши 3 накрала кехаяякя ]ыпм еехн П. Монтан адына Ваша нефт авдаыыглары машыяга]ырна занодунд» вв габагчыл    бнрнднр. Габагчыл токар Азэр ФарЬадову бурада Ьамы тань^ыр вэ Ьермэт едир. ними тдЧрубэлн бнр ишчи “ ‘ т Салмаиовундур Фото Рафиг Америка Бирлэшмиш Штатларынын Президенти Чорч БУШ Ьэзрэтлэринэ A33PBAJ4AH РЕСПУБЛИКДСЫ МЭРКЭЗН РЕФЕРЕНДУМ КОМИССМАСЫНДА Эзиз чэндб Президент! АБШ Ьвиумэтинин Азэр* ^чзн Республикасыны мус-эгил девлэт кими таныды-■ы барэдэ мэ’луматынызы ¡эрин разылыг Ьисси яла гаршыладым. Умидварам ни, )ахын кэлэчэидэ девлэтлари-миз арасында там Ьвчмда дипломатии мунасибэтлэр цэ ]арадылачагдыр. Aзэpбaj-«анда АБШ-ын дипломатии ^yмaJaндэлэpинин олмасы 1эм республикамызда, Ьэм цэ умумэн Загафгази]а ре-кионунда эсл ввзиJJэт ‘1аг' гында Сиздэ вэ АБШ Ьеиу-мэтиндэ дузкун тэсэввур ратмаг учуй сон дэрэчэ ое-)уи эhэмиJjэтa маликдир. Сиэи амий едирам ии, цевлэт иатиби ч-б Бе]иерин ифадэ етдеф* вэ Сизин мэи-губунузда ге]д олунан принсиплэр бизим принсип-лвримизэ вэ бахышлары-мыза да тамамилэ чаваб ве-рир. Виз Ьагигэтэн cиJacи иттифагларын динч демоиратии ]олла гурулмасына. мевчуд сэрЬэдлэрэ Ьермэт бэсланилмэсинэ, си]аси дэ-Jишинлинлэp hэJaтa иечирмэи мэгсэди илэ ганун нормаларынын кезлэнилмэсинэ вэ демоиратии просеслэрдэн истифадэ едилмэсина. инсан Ьугугларына тэ’минат ве- Емэсина тарафдарыг. Сизи чкнин амин едирам ии, Ьелсннки }екун актына вэ Парис харт^асына садигик. Буна да Ьеч бир шубЬэ )охдур ки, Азэрба]чан Рес-публикасы нува силаЬы ол-ма]ан девлат кими ]ахын вахтларда НПТ^э дахил ола-чаг вэ суверен девлэт кими, ИАЕА-)а бутун та’минат-лары верэчэкдир. Бунунла ]анашы биз базар игтиcaдиJJaты Japaтмa-га. хусуси саЬибкарлыгы haв0cлэндиpмэJэ. Гэрб ел-кэлэри, о чумладэн АБШ илэ мустэгил харичи игти-сади элагэлэри инкишаф етдирмэ]э сэ^ кестэририк. Вутун бунлары садалаг ]арат ге]д етмак иcтaJиpэм ки. АБШ, бутун ду^а, о чумладэн Азэрба]чан учуй тэ’хирэсалынмаз эЬэм^]эти олан проблемлар узрэ ара-мызда Ьеч бир принсипиал фикир а]рылыгы joxдyp. Бунунла бэрабэр, там ачыг демэк истэрдим ки, ЕЗрмэнистанла там Ьэчмдэ дипломатии мунасибэтлэр ¿арадылмасЫ вэ Азэрба]чан Е^спубликасы, ила бела му-иасибэтлэр ]аратмагыя лэн- кидилмэси Азэрба]чан ич-тимaиJJaтиндэ тээччуб до^ гурур. Куман еднрэм    кн. бела вэзи]]эт тезликлэ ара-дан галдырылачагдыр/ Буну де1эркэн сизи, дун-]ада эн гудрэтли елкэнин президентини эдалэтин вэ сулЬун тэнтанэсл намина ез нуфузунуздан истифадэ ет-мэJэ чагырырам. Бела ол-маса. чэнаб Бejкepин ифадэ етди]и принсиплэрин рекио-нумузда    реал зэмини    ола бнлмэз. Сэфир чэнаб Страусс вэ онун Мосиваданы нума]эн-дэли]и васитэсилэ рэсми элагэ сахламага Ьазыр ол-дугуму    билдирнрэм.    Зан- нимчэ. Ьекумэтлэримиз ар^-сында элагэлэр елкэлэри-миз арасында мусбэт. сэмэрэли гаршылыглы мунасибэтлэр    ]аранмаеына    кэти- риб чыхарачагдыр. Эзиз Президент. ]ени ил мунасибэтилэ тэбриклэрими дэ гэбул един. Сизэ вэ бутун Америка халгына сэадэт вэ фираванлыг apзyлaJыpaм. Ьермэтлэ, А]аз МУТЭЛЛИБОВ. АЗЭРБ/иЧАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ХАРИЧИ НШЛСР НАЗНРЛИАННДа Азэрба]чан Республикасы-ын Харичи Ишлэр Назир-hJh Ьазырда Авропада тэЬ-укэсизлик вэ эмэкдашлыг [эсэлэлэринэ дайр мушави-)энин Назнрлэр Шурас^ын :эдри вэзнфэсини ичра едэн 1анс-Дитрих Кеншерэ рэс-кэн мурачиэт кендэрмиш- дир. Мурачиэтдэ дeJилиp ки, A39p6aj4aH Республикасы Ьелсннки JenyH актына вэ jeHK Авропа учуй Парис хар-ти]асына гошулмаг. бунунла да Умумавропа просесинин там Ьугуглу нштиракчысы ол-маг эзминдэднр. А З&РБ AJ4 АНЫН MCTHrJlAHMJJ9THHH ТАНЫМЫШЛАР A3ap6aj4aH Республикасы-нын Харичи Ишлэр Назирли-Jhh3 даЬа бир сыра елкэлэр тэрэфиндэн A3ap6aj4aHbiH иcтиглaлиjJэтинин танынды-гы барэдэ рэсми мэ'лумат кэлмишдир. Бунлар Полша, Камбоча. CJeppa-Леоне. Кос-.та-Рика, Индонези]а вэ Фин-ланд^адыр. (Азэринформ). А.зэрба)чан Республикасы Мэркэзи референдум ко-мисси]асы 1992-чи ил 7 ¿анвар тарихли ичласында Авэрба^чаи Республикасы! нын девлэт истиглалиМэти мэсэлэси узрэ 1991-чи ил декабрын 29-да кечирил-миш умумхалг сэсвермэси-нэ (референдуму на) )екун вурмушдур. Референдумун тэшкили вэ кечирилмеси учуй рее-публикада 82 даирэ вэ 3269 мэнтэгэ комисси]асы )ара-дылмышды. Бу компостала-рын тэркибинэ эмэк коллек-тивлэринин, ичтимаи тэш-«силатларыи вэ Ьэрэкатла-рыи 23.6 минэ Jaxын нума-]эндэси сечилмишди. - кизлн сэсвермэ булле-тенинэ <Сиз Азэрба)чан Республикасыныи девлэт *|стиглали))эти Ьаггында АээрбаХчан Республикасы Али Советинин гэбул етди-)и Конституси)а Актына тэрэф дарсьцшзмы?* ' суалы вэ чаваб вариантлары: <Ьэ» вэ <Лох» сезлэри дахил едилмишди. Сэсвермэния яэтнчэлэри Ьаггында референдуму^ даирэ комисси)аларынын Азэрба]чан Республикасы Мэркэзи референдум ко-мисс^асына тагдим етдик-лэри протоколлар вэ дикэр сэнэдлэр кестэрир ки, рес-публиканын Ьэр )ериндэ референдум <Азэрба>чан Республикасында умумхалг сэсвермэси (рефйврендум' Ьаггында» Азэрба]чан Республикасы Гануйуна там у}гуи шэкилдэ, вэтэндашла-рын ез ирадэсини азад ифадэ етмэси, кенуллу вэ кизлн сэсвермэ, умуми, бэрабэр вэ бирбаша сечки Ьутугу эсасыцда кечи!жлмишдир. Азэрба)чан Республикасы-нын вэтэндашлары сэсвер-мэдэ шэхеэн вэ билаваситэ ез ]аша]ыш )ерлэриндэ иш-тирак етмишлэр. Референдумун Ьазырлан-масы вэ кечирилмэсн кеди-шиндэ, о чумладэн сэслэ-рин Ьесабланмасында аш-карлыг. ичтимаи)]этин ке-ниш иштиракы тэ’мин едил-мишдир. Референдумун даи-рэлэриндэ вэ мэнтэгэлэрин-дэ Руси)а Федерас^асы. Беларус Республикасы. 0з-бэкистан Республикасы пар-ламентлэринин узвлэри. Турки)энии вэ АБШ-ын нума)эндэлэри, Ьабелэ мустэгил Девлэтлэр Бирли-]инин вэ дикэр елкэлэрин мэтбуатынын нума)эндэлэри дэ мушаЬидэчи кими ишти-рак етмишлэр. Республикада референдум муташаккил, вэтэн-дашларын )уксэк фэаллыры шэраитиндэ кечмишдир. Референдум халгын демократии дэ)ишикликлэр вэ ислаЬат-лар }олу илэ кетмэк. Азэр-ба)чан Республикасыныи девлэт, си)аси вэ игтисади истиглали))этини бэргэрар етмэк ирадэсини вэ эзмини э)ани сурэтдэ нума)иш ет-днрмишдир. Референдумун Ьазырлан-масы вэ кечирилмэсн дев-рундэ даирэ вэ мэнтэгэ ко-мисси)аларыиын иши барэ- -дэ Мэркэзи референдум комисси}асына Ьеч бир чидди ге)д вэ Ja шика)эт дахил олмамышдыр. Мэркэзи референдум ко-мисси]асы даирэ комисси)а-ларынын    протокол л а рыны (нэзапдан кечирэрок |эн етмишднр: — Сэсвермэ си]аЬылары-на дахил едилмиш 3.937.514 нэфэрдэн 3.751.174 нэфэри ¿ахуд 95.27 фаизн референ-думда иштирак етмишднр; — сэсвермэдэ иштирак етмиш    вэтэндашларын 3.735.395 нэфэри «Азэрба1* чан Республикасыныи девлат истиглали))ати Ьаг-гыида» Азарба]чан Республикасы Али Советинин гэ- бул етди]и КонституcHja Актына тэрэфдар чыхмыш-дыр кн. бу да онларын уму-ми caJbiHbra 99,58 фаизи-ни тэшкил едир; — 9076 нэфэр, JaxyA сэсвермэдэ иштирак етмиш вэтэндашларын 0.2 фаизи эле)Ьинэ сэс вермишдир; — 6748 буллетен е’тибар-сыз Ьесаб едилмишдир. Бундан башга мустэгил Девлэтлэр Бирли)иннн вэ Балтии девлэтлэринин эра-зиенндэ )ерлашэн шэЬэр вэ ра]онларда JauiaJaH 13.140 азэрба)чанлы референд>’-ма чыхарылан мэсэлэнин леЬннэ сэс вермишдир. Бу рекионларда референ думун Ьазырланмасы вэ кечирилмэсиндэ Азэрба|-чанын «Лурддаш» — «Соотечественник» чэмилэтинин тэшкилатлары 6eJyK фэал лыг кестэрмишлэр. Азэрба)чан Республикасы Мэркэзи референдум ко-мисси1асы референдума Je-кун вурараг. Азэрба]чан республикасы вэтэндашла-рына рэсмэн билдирир ки. «Азэрба]чан Республнкасы-нын девлэт BCTKManHjJani Ьаггында» Азэрба)чан Рес-публикасы Али Советинин гэбул етди]и КонститусиJa Акты бутун халг тэрэфнн-дэн мудафиэ едилмишдир. «Азэрба]чан Республикасында умумхалг сэсвермэси (референдум) Ьаггында* Азэрба]чан Республикасы Ганун>'на yJryH олараг, референдум Jony илэ гэбул едилмиш гэрар гэтидир, Азэрба)чан Республикасы-нын бтн эразисиндэ мэч-бури гуввэ]э маликдир вэ )алиыз референдум 1олу нлэ лэгв едилэ вэ Ja дэ)ишдири-лэ билэр. Азэр6а]чан РесяублтевЫ Мэркэди референдум *о- мнссж)асы. Као ше! Вагэал ме]данында кечнрилэн мнтиигдак башламышдыр. Респувлювдая га««ыш :Звиад ДяаН^н ьагаш11>м*одгаяяарым'^гаршы пуляя ятаатся» ” «TSiKSra. -a snsf дна азу Ермавястаидадыр «а та»ара^ила Ьиш !™ГЛР'    _ Ь    Ж^еяялнкдар    програяында    W ни, JaHBapbiH 7-дэ мухалифэтии таныи Ичеван ра)онуна калмяшлэр. Лакян Гамсахурда ныя бу Квруша Дв аат олуяяуш нушЦаядаларя карушдв иштяракетмакдая1мтннаетиншлврн    деюшцрт Курчустанын    баш    назяри    Тенкнз    ипуа »в    шдак кя.    республика дан    гачан ЗыОд    Га-сахурдаа    300    -ядК* манатдан чох пул апаряьшщыр. Сюуа    L*    мжг, ™п ки огурлаимыш пулларыя кери га)тарылмасы «аса» SSfiSr«- учун Kpycqgjp ма)аидэлэри Ермэяистана )ола дуиШушлар. на кем яки Ьэфтэ давам адан да]ушл»р натячасияда Ьар ГМн 90 нафардая артыг »дам белая олмуш. 506- дэн чох адам )араланмышдыр. Ираным рмемм И РИА Ам*мтпм|м ммршиБ* шамы бурада |«|ды»ы шмрЬ*» >шстмрмр Ш1. Ирш. Ислам Республик ас иным б^ б^ шмау фл. ими баш мустасмл ла бмр муутар расяублмна. ^ар ба|ман (устамал Нахмылан^Брманута^ умумм гуру м |а данмз еарпцм верд*р Иамысы хармчм базара чыхмаг учун Иран аразмем-на маЬтачдыр. да д^?^иЧаЛапы»Рю№ыр)а^НАЛ^^тлн1иння Уфнк-йн^1ам кэлачак“ И^я Ислам Республикасы ила гмшу давлатлэрии игтисадн амаядммот с«^ асл ма^ насында гол-ганад ачачаг. Мэсэлэн. Азэроа)чанда оу» сэ’1 кестэоилди1и кез габагындадыр.    Ылч. ирнд акрнтлиЫ Ьэмчинин хэбэр верир ки, Ир и РИА Акентлизи пэини    Нахчыван    эЬалисянэ нын Гырмызы А)пара Чэми^этин»! "ардым кастэрмэси чарчнзасяяд» цш», мин республика эрзагла вэ эн зэрури малларла долу 10 ири автомобил карваны 1ола салынмышдыр. Чаиубм Осатн|ада артыг бмр iyia "ТЛДУР^ аташ сасларм насмяммшАмр. Гараб^Аа иса Ьа да г аил ар таиулур. «Га|мар иагталарда» мла аардм|мммз )азыда сом qmp»-iSf 5С дат лыг Нмссасмида баш варан Бадмеввордои вале •дмлмр. Качмиш ССРИ-км ropyty6 сажламлг учуй мм млда адмлммш сои «мБд - август гмЦмы артыг тар мха чаврмяммшд«*. J-oy саЬмфада мыз «JaiialaaMM аяларм на учуй асмрдм!» магаласм бу масала|а Наср адмяммшд»». KYHYH СвЬбвТИ Гыш га}гылары Кефиниз нечэдир, у шаг л ар? Сонрадан бу еуалы елэ муэллямлэрэ дэ вермэли олдуг п    И.пваияил    tATflVT «Гобу гэсэбэсинэ хош кал-тсиниз» сезлэри )азылмыш лагапыны кечэн кими гар-[ыда ирили-хырдалы, yctY [иферли евлэрнн, чылпаг Ьэ-этлэрин солгун мэнзэрэси чылыр. Ьундур тэпэдэн Эр mej ajflbm керунур — нсиз, келмэчэли кучэлэрлэ те, дукан-базара тэлэсэн ;энд адамлары. тэнбэл-тэн-эл кевшэ)эн инэк-бузов, алчыгы «вечинэ алма)ан» эЬэнк «КамАЗ»лар, бир дэ рхасы чанталы мэктэбли-эр... Гэзэнфэр Халыгов адына немрэли орта мэктэб тэзэ стифадэ)э верилиб. Инса-зэн. Ьэр mej адамьга урэ-инчэдир. Амма кучэлэрин эрбадлыгы бурада да дар-тал нэзэрэ чарпыр — синиф зтагларыяда. гапыиью лап 1гзыяда сапсары, сагтыз кн* шп палчыга булашмьпп чэк- мэлэр. а)аггабылар кезэ дэ-]ир. — Башга элачымыз jox-ДУР. ’ Joxca тэмизлэ1иб чат-дырмаг олмаз, — fleja директор 4a6paJbM Чэфэргули]ев тэртэмнз синиф отагларына ишарэ едир. Дотру дан да балачаларыи сэлигэси кез охша1ыр. Пэн-чэрэлэрда чичэк дибчэклэрн дузулуо, тэмиз пэрдэлэр асылыб. Диварларда Ьэр бир фэннэ yJryH дэрс вэсаитлэри, плакатлар, нортретлэр сыра-ланыб. Истилик батаре]ала-ры аз гала эли ¿андырыр. Анчаг бутун кэнддэ олдугу кими. мэктэбдэ дэ судан кор-луг чэкирлэр. Муэллим Бн-биханым Имамэл^ева на-разылыгыны кизлэтмир: — Чох вахт элачсыз га-лыб су машынларынын суру-чулэринэ 30—35 манат ве-рирнк ки, газанханадакы чэ- нэ бирчэ маш'ын су тексун-лэр. Ушаглары со1угдан донора билмэрик ахы... Су гытлыгынын алтыны тэкчэ Гобу мэктэблилэри чэк-мирлэр. Ьекмэли мэк-тэбинин газанханасы да бу сэбэбдэн бэ’зэн ики-уч далбадал ишлэмир. Биз мэктэбдэ оларкэн истилик батаре1алары бумбуз иди. И «б» синфиндэ електрик пи-литэси Janca да балачаларыи чаны гыэмырды. Директор Лавэр bycejHOB билдирди ки, Сулутэпэдэки 13 немрэли станси1адан уч кундур кэн-дэ, елэчэ дэ мэктэбэ су ву-рулмур. PaJOH мэркэзиндэ — Хыр-далан гэсэоэсиндэкн мэктэб-лэрдэ истилик проблеми нис-бэтэн Ьэлл едилиб. Дивар печлэри газла гыздырылыр, батаре!алара да мэркэзлэш-днрилмиш истилик системин- дэн бухар верилир. Виз 2 немрэли орта мэктэбдэ II ж синфинэ баш чэкдик. Бала-чалар эн’энэви га1далар узрэ — бир агыздан, хорла ра-зылыгларыны билдирдилэр. Лакин гоншу 4eJpan6aTaH гэсэбэсиндэ бэ’зи киле]-ку-зар е шит дик. Гэсэбэдэкн Je-канэ орта мэктэб тэзэ бина-ja 1983-чу илдэ кечуб. 0в-вэлчэ ону де]эк ки, мэктэб чох элверишеиз JepAd, гэсэ-бэнин лап кэнарында, Че1ран-батан дэр1ачасынын гоншу-лугунда тикилиб. Колун сэ-BHjjacH мэктэбин эразисин-дэн JyKcaK олдутувдан би-нанын зирзэмиси Jaj-гыш су олур. Муэллимлэр. шакнрд-лэр насос ла су чэкмэкдэн элдэя дущурЛэр. Бинанын усту 1ахшы гырланмадыгын-дан )ухары мэртэбэдэки отагларьщ чоху дамыр. Отаг- ларын г^здырылмасындан Ьэлэлик наразылыг 1охдур. 4 немрэли c9Haje комбина-тындан чэкнлэн истилик кэ-мэри бу иши }олуна rojMa-га нмкан вермишдир. Баш чэкдиЗимиз мэктэб л эр-дэ ушаглара кестэрилэн наша хядмэти илэ дэ марагландыг. Республика Президентинин хусуси фэрманына эсасэн ашагы синиф шакирдлэринэ 50 гэпикли1э гэдэр эрзаг верилир. Jyxapta синиф шз-кирдлэри дэ JeMaja аз-чох бир ше) тапырлар. Амма муэллимлэр сон деврун игтисади гытлыгынын зэрбэ-лэрини Ьэр кун. Ьэр саат бутун агырлыгы илэ Ьисс едир-лэр. Хырдалдндакы 2 немрэли мэктэбин директору Адал Кавымов. инкиллс ди-ли муэллими Гэтибэ Гурба-нова, Че)ранбатан мэктэби директорунун муавкни Ага-мнсир Сэфт|ров вэ башгала- ры чох Ьаглы олараг киле1-лэндилэр ки, муэллимлэрнн агыр. шэрэфли aMdjK учуэ ги)мэтлэнднрнлир. Бэлн. балачаларыи гыш га)гылары илэ марагланыр-дыг. онларын емрунэ емур чала]ан. гэлблэринэ зи)а сэ-пэлэ]эн шэрэфли. нэс улну ]этли пешэ саЬиблэринин дэрд-сэри. проблемлэри нлэ дэ узлэшдик. Адларыны сору шмадыгы мыз садэ. чаван кэнд муэллимлэриндэн «узу-*нуз HHja туклудур?» суалы-на чаваб да истэмэ1э урэ)и-миз кэлмэдн. Билдик ки. девр>*н. заманын кезлэнил-мэз кэм-кэсирлэри илэ эла-гэлэндирэчэклэр. Анчаг урэк-дирэк вердик ки. pyh-даи душмэсинлэр, Jbmah ку-нуи емру аз олар. Аквф ЧАББАРЛЫ, «Халг гээеш»ии1 мухбир*. кортнан вэ КОР¥НМ»Ш БАЗА! w.'ggarsg; aelSb?    Miptaja •» aapejtaxap fr сума Ьалалнх летят наааб вере вашмевявр дв таряхя WW чщд дмру», «базар» кяяш Ьэр «У eqnrraBjwCTo о»лэ^ демояратп нвмя>1»т Шлиг ^^^гврвггш^Р^; s г»— -а- сэьифэ з. хая. горзтя» бяхявлля. •ИИ ;