Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, January 08, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - January 8, 1992, Baku, Azerbaijan «СШТЫН» МУКАФАТЫ ЛАУРЕАТЯДРЫ Азэрба1чан Журналист-лэр Иттифагы идарэ Ье1‘-этинин катибл^и етвн илин эвваллэриндэ «Салатын» мукафаты тэ'сис бтмишдир. Бу мукафат ез журналист вэзифэсини - ]еринд 1етирэр-кэн ермэни !араглыларынын элиндэ Ьэлак олмуш Сала-тын Эскэрованын хатиресини эбэдилэшдирмэлидир. КатиблиЗин гэрары илэ. чари илдэ бу мукафат вэ-тэнпэрвзрлик мевзусунда публисистик эсэрлэринэ ке-рэ Фуад Ьусе)н оглу Ахундова («Бакы» вэ «Вышка» гэзетлэри) вз Садигэ Эзиз гызы Бэширова^ («Азэрба)-чан кэнчлэри» гэзети) ве-рилмишдир. (Азэринформ). ЖУРНАЛИСТ ЛЕОНИД ЛАЗАРЕВИЧИН АИЛ0СИН8 ААРДЫМ Халг сэндткарпары ьаснр Д8 БИР МДНКАРДЫР Азэрба)чан Журналист-лэр Иттифагы идарэ hej’-этинин катибли|н журналист вэзифэсини ]еринэ je-тирэркэн Гарабагда ермэни екстремистлэринин элиндэ Ьэлак олмуш «MaJaK» ра-диостанси^сынын мухбири Леонид Лазаревичин аилэ-синэ 3 мин манат мэблэгин-дэ бирдэфэлик JapAWM кес-TapMajH гэрара алмышдыр. (Азоринформ). i Пенсэр Лэнкэран—Астара ]олунуи устундэ ахар-бахар-лы бир кэнддир. Тэхминэн 15—20 ил эввэл бура да га-зынты ишлэри заманы даш деврунэ а ид эш!алар тапы-лыб. XII эсрэ аид еднлэн -Се-]ид Чамал турбэси, XIX эср-дэ тикилмиш Ьачы Те)мур вэ Ьачы ЧаЬанбахыш мэс-чидлэри. Мэшэди Талыб Ьа-мамы кэндин гэдимли!индэн хэбэр верир. 1912-чи илдэ бурада рус-татар мэктэби олуб.    • Кэнддэ чографи1а муэл-лимн ишлэ]эн Чаваншир Са-ла)ев бу ¿ерлэрин тарихини. топонимикасыны кезэл билир. Де]ир ки. Пенсэр ра)о-нумузда Ьэм дэ халг сэнэти-ни ]ашаданлары илэ таны-ныр. Чох еЬтирамла 78 )аш-лы Мэшэди Ьачыбо1им нэ-нэнин адына чэкир, онунла керушмэ!имизи мэслэЬэт билир. . Ьачыбэ!им Шабанованын мараглы, кешмэкешли Ьэ1ат )олу вар. Вахтилэ кэнддэ «Аршын мал алан»ы тама-шaja го)анда Ьачыбэ)им Кул-чеЬрэ, Агабала исэ Сэрвэр ролунда чыхыш едиблэр. Тале елэ кэтириб ки, сонралар Атабала)а емур-мун 1олдашы олуб. Ори мупарибэ]э кедэн-дэ Эждэри, Нэмаиы, Горх-» мазы. Хан лары, ДадЬшы вэ Ьэгигэти диши-дырнагы илэ сахла]ыб. Кундуз тарлада ишлэ!иб, кечэлэр исэ евдэ Ьэсир, элчэк, Чораб, ке!нэк roxyJy6. Бу ¿олла ушагдара черэк пулу газаныб. МуЬари-бэдэн raJbiTMaJaH Агабалаяын в ]адикарыны саг-саламат ОДудуб ooja-баша чатдырыб. Инди 29 нэвэси, 35 нэти-чэси олан Ьачыбэ!им нэнэ эввэл ки пешэсини унутма-}ыб. О,, бэдии тикмэ илэ дэ мэшгул олур. Бу сэнэти нэ-вэлэри А]кунэ, AjHypa . да е!рэдиб. Онлар эл ишлэрини кэлин кечэн гызлара Ьэди;-Je верирлэр. Ьусамэддин дэ Ьэлэ орта мэктэбдэ oxyJaHfla шэкил чэрчивэлэри, мучрулэр. ба-лача сандыгчалар дузэлдэр, нэнэсинин мэслэпэтидэ онла-ра орижинал нахышлар ву-рарды. О инди кэнддэки 2 немрэли орта мэктэбин му-эллими олса да севимли пе-шЭсиндэн a J рыла бил мир. Ьусамэддинин эл ишлэри мухтэлнф сэркилэрдэ нума-)иш етдирилиб. PaJoHa кэ-лэн гонаглар тарих-ди1аршу-наслыг муэеТиндэ онун эл ишлэринэ Ье)ранлыгла - ба-хырлар. Пенсэр кэндинин Jyxapu мэЬэллэсиндэ )аша)ан Ата-хан hycejHOB, Ислам Нади-* Е)в,    А!дын вэ ШаЬэддин усе)новлар килдэн неЬрэ, тэндир, челмэк (газан), куп, пити бардаглары, су сэЬэнк-лэри дузэлдирлэр. PaJoHyH Ьэр ^ериндэн онлара сифа-риш верилир. Элисэфа ЬЭСЭНОВ, Лэнкэрая шэЬэря. - Ж JeHH кнтаб НИШИ МРАДЫИЫИЫГЫНДА ДУН19ВН ЕЛМЯ9Р «Маариф» нэшриН&ты отэн ил профессор ШаЬин Сэфэровун вэ досент Бе)ук-ага Ьэсэновун «Низами Кэн-чэви ¿арадычылыгы фэнлэ-рин тадрисиндэ» китабыны чапдан бурахмышдыр. Мэ’лумдур ки, Низами Кэнчэви тэкчэ бе^к шайр де^л, Ьэм дэ ДYнJэви елм-лэрэ бэлэд олан мудрик алим вэ философдур. Тээс-суфлэр ки, бу кунэ кими онун елми вэ фэлсэфи ке-рушлэри барэдэ шакирдлэрэ чох аз мо'лумат верилиб. Бу мэ’нада муэллифлэрин тэ-шэббусу тэгдирэла1игдир. Китабда Низами Кэнчэви чэбр, Ьэндэсэ вэ софистика, чoFpaфиJa вэ мэнтиг, астрономий вэ тэбабэт, тарих вэ минералок^а, кимJa вэ риторика, физика вэ дилчилик вэ* башга ду^эви елмлэрэ бэлэд олан енсиклопедик шэхсиИэт кими кестэрилир. Буна керэ дэ муэллифлэр чох Ьаглы олараг эдэбиЦат вэ тарих фэклэри илэ 1ана-шы илк дэфэ дэгиг елмлэр-дэ — физика вэ кйм1а дэрс-лэриндэ дэ шаирян поетик хэзинэсиндэки елми фикир-лэри шакирдлэрэ ашылама- гын вачибли1индэн вэ онун ¿олларындан сез ачырлар. Низами Кэнчэви ше'р вэ сэнэт алэминдэ ез муасирлэ-рини габагламагла кимjaнын, физиканын, Ьэндэс^нин бэ*-зи нэзэри гайун вэ постулат-ларыны Авропа алимлэрин-дэн IV—V эср эввэл вер-мишдир. Бу чэЬэтдэн китаб-дакы «9дэбиJjaт вэ ким]а-нын тэдрисиидэ Низами по-ез^асынын тэтбиги», «Ким-]а, физика, ри!ази11ат вэ Ьэн-дэсэнин тадрисиндэ Нйзами ^радычылыгындан истифа-дэ», «Низами' Кэнчэвинин Ьэгиги кимJa вэ сахта ким1а-Ja мунасибэти» вэ с. белмэ-лэр хусуси мараг дорурур. Осэрдэ Н. Кэнчэви вэ иноан амилиндэн дэ сеЬбэт ачыл-масы ]еринэ душуб. Низами Кэнчэвинии педа-гожи фикирлэрини ишыглан-дырмага чалышан муэллифлэр . шаирин поемаларында-кы муэллим образлары узэ-риндэ даЬа кениш да1аныр-лар. Шаирин етика вэ ебте-тика мэсэлэлэринэ мунасибэти дэ габарыг верилир. Ки-таб охучулара телгин едир ки, Низами сэнэтини ду)ан-лар Ьеч вахт шаирэ, онун japaдычылыFынa биканэ тала билмэзлэр. Тээссуф ки, эдэби вэ пе-дагожи ичтимаи11этин, кениш охучу кутлэсинии мара-гына сЭбэб олачаг бу китаб чеми 3.500 нусхэ тиражла нэшр едилмишдир. А миф ЭЛгМЕВ, Н. Туей адына АПУ-нун досенти, филолоки]« елм-лэри намизэди. САТАНЛАРЫ ТУТДУЛАР, АТАНЛАРЫ ЗОХ ПС ФЕМИДАСЫ ЕРМанИЛвРИ АЗАД ЕТДИ Хатырла,)ырсынызса. «Из-вести!а> гэзети етэн илин 1а1ында Владимир вила1эти-яин Ковров шэЬэриндэкн си-лаЬ заводундан кулли миг-дарда силаЬ огурландыгыны хэбэр вермишди. Хэбэрдэн белэ мэ’лум олурду ки, за-водун ез фэЬлэлэринин дэ-|эр-дэ1мэзинэ алвер етдик-лари муштэрилэр арасында ермэнилэр дэ вармыш вэ онлар алдыглары силаЬлары Гарабагда ме1дан сула]ан гулдурлара кендэрирмиш-лэр. Елэ о вахт Ковров шэЬэр Ьугуг-муЬафизэ органларына . — прокурорлуга, мэЬкэмэ1э зэнк чалыб е!рэнмэ1э чалыш-мышдыг ки, керэсэн, москва-лы Григор1аны вэ ¿ереванлы Эср1аны нэ кезлэ1ир? Ахы онлар чинajэт башында, уст-лэриндэ 95 мин манат пул-ла тутулмушдулар. Телефон сеЬбэтиндэн Ьисс олунурду ки, Ковров мэЬкэ-мэси ермэнилэр барэсиндэ мэ’лумат вермэ]э о гэдэр дэ мё1л етмир. Ьэрчэнд владимирли Ьэм-карларымыз, 1ерли газе тин мухбири бу иш паггында ез материалыны кендэрди вэ биз дэ дэрч етдик. Мэгалэдэ де]илирди ки, нш Ьэлэ узун чэкэчэк. Иш догрудаи да узун чэк-ди. «Извести1а»нын срага-кунку немрэсиндэ 17 чилд-лик чина]эт ишинин мэЬкэ-мэдэ баша чатдыгы билдири-лир. СилаЬсатан рус фэЬлэлэ-риндэн С. Лопанов, С. Мокни, А. Сусликов — Ьэрэ-1э уч ил пэбс чэзасы алыб-лар. МэЬкэмэдэ 1ереванЛы Г. Оср1анын да ишинэ бахы-лыб вэ... сэмими с’тирафла-ры нэзэрэ алынараг истин-таг алтычда олду?у бир-ики а1 муддэт Ьэбс чэзасы кими кифajэт са1ылыб. Гэзет москвалы ГpигopJa-на нэ чэза верилд^ини уму-миЛэтлэ Jaзмыp. Керунур, ону даЬа бе1ук тэнтэнэ илэ евлэринэ 1ола салыблар. Керду1унуз кими, истэр ССРИ олсун, истэр МДБ, рус Фемидасынын бирчэ сифэти вар. Ву сифэт Ьэмишэ ермэнилэр тэрэфэ кулумсунуб. 3. РУФ’ОТОРЛУ. 1962-чи МЛ ДФВМТ ДАХИЛИ УДУШ ИСТМГРАЗЫ 80-мм УДУШ ТМРАЖЫНЫН 1991-чм ИЛ ДЕКАБЕЫН ЭО-да МОСКВА шеьариндо КЕЧИРИЛМИШ РОСМИ чвдввли Уду—«• апмута вутуи мши |«дди дерм—иидви им-гыдмш сириИ И мцп иимрммриии думмушдур: 1 1 и 1 и $ 2 ж % и i 201325 201366 201802 202129 202*36 202685 202834 203490 204438 204578 204648 204945 205251 205699 206177 206235 208076 208373 208499 208666 шявял Пассив идманчыны медоандан чыхарырлар Бе1ук идманын эн чазибэ-дар xYcycиJJ9Tлэpиндэн би-ри дэ вэрдишдир. Лэ'ни мэш-пур идманчылардан Пеленин топу езунэ рам етмэси, Карл Луисин 100 метр мэcaфэjэ гачмагда сани]элэри хырда-ламасы, МэЬэммэд Элинии рэгибини чэкичдэн агыр зэр* бэлэрлэ нокаут етмэси дэ узун иллэр бо1у кэркин мэшг-лэр нэтичэсиндэ 1аранан вэрдишдир. Амма вэрдиш дэ вар, вэр-диш дэ... Кими бе]ук зэЬмэт Ьесабына JиJэлэндиJи вэрдиш са1эсиндэ езуну, мэнсуб ол-дугу халгы, вэтэнини ид-ман олнмпинин зирвэлэринэ ^ксэлдир, кими дэ ]алныз вэрдиш етди!и учуй нэ вахт-са бодуна кечирилэн бoJyн-дуругу .голларындакы бу-ховлары ги]мэтли даш-гаш билиб елэ Ье} суруиур... Вэ бир кун Ьэмин буховлар пас-ланыб квврэклэшэндэ белэ онлары гырыб азад олмаг ис-тэмир. СеЬбэт идманымыздан ке-“дир. Республикамыз Консти-тус^а акты илэ ез истигла-ли^этини бэргэрар етдик-дэн сонра идман тэшкилат-ларынын бир чох рэЬбэрлэри-нэ. танынмыш атлетлэрими-зэ идманымызын кэлэчэк та-ле]инэ мунасибэтлэрини бил-дирмэлэрини хаЬиш етдик: идманЫмызын бе1нэлхалг миг]асда мустэгил тэмсил олунмасы вэ бунун учуй мад-ди-техники базамызын меЬ-кэмлэндирилмэси 1олунда нэ кими аддымлар атылыр? — Дун1а вэ Авропа чемпиону хэзэр Иса1ев: — Бизим идманын рэЬ-бэрлэри дун]ада, хусусилэ дэ кечмиш ССРИ-дэ баш верэн дэ1ишикликлэрин ахынындан кэнарда да1анараг пассив му-шаЬидэчилик, кезлэмэ мев-гeJи тутурлар. Кулэш 1арыш-ларында бу чур тактика^ керэ идманчыны ме!данча-дан чыхарырлар. Керэсэн бу чур мевге тутанлар душун-мурлэрми ки, Азэрба1чан идманыны узун муддэтэ бе1-нэлхалг ми^асда мустэгил тэмсил олунмагдан мэЬрум рэ J* едэ билэрлэр? Мэн A3ep6aJ-чанын чохминли идманчыла-ры адындан тэлэб едирэм ки, ичтимаи Ьэ]атымызын бу-тун саЬэлэриндэ олдугу кими, идманымызын мустэгил-ли1и учуй дэ тэ'хирэсалын-маз • тэдбирлэр керулсун. Эминэм ки, атлетлэримиз уч-нкли 6aJpaFbiMbi3biH Ьима-_эси алтын да гат-гат Jykcbk угурлар газана билэрлэр. Конкрет тэклифлэрим дэ вар: эввэла, республикамыз-да 1алныз бизим учуй сэ-чиЦэви олан идман невлЭ-ри — кулэш, бокс, агырлыг-галдырма, футбол, Ьэндбол, воле1бол, гылынчо!натма, шаЬмат... кениш тэблиг олун-малыдыр. Бу, идманымызын малиПэлэшдирилмэси мэсэ-лэскнн дэ муэМэн гэдэр асанлашдырар. Икинчиси, идман федераси^&ларымыз мувафиг сэнэдлэр Ьазырла-japar бе]нэлхалг бирликлэрэ узвлу1э гэбул олунмаг учуй тэ'чили шэкилдэ мэсэлэ гал-дырмалыдырлар. HahaJaT, учунчу вачиб мэсэлэ кечмиш Итткфагын мухтэлнф рес-публикаларында jama Jan ид-манчыларымызын Вэтэнэ га1ытмасы учуй лазыми тэд-бирлэрин керулмэсидир, Ахы онларын эксэрнЛэтн Залныз baJaT вэ мэишет шэраитини аз да олса )ахшылашдырмаг мэгсэдилэ башга республика-лара кетмишдир. Бир нечэ кэлмэ дэ идман гургуларымыз Ьаггында. Bajar адларыны чэкд^им идман невлэри узрэ мэшг вэ {арышлар кечирмэк учуй 1эр чур имкаиымыз вар. Тэкчэ Бакыдакы ики идман са-pajn дуь}анын эн габагчыл ел кэл эринии идман гургула-ры илэ рэгабэтэ кирэ билэр. Дикэр шэЬэр вэ ра¿онлары-мызда да мунаеиб стадион-лар, идман capajaapn вэ мэк-тэблэри вар. Авропа чемпиону, дуя]а чемппонатынын кумуш ме-дадчысы, Умумдуи|а Универ-сжадасынып галибв Рафнг Ьачы! ев: — Идманымызын Мустэ- гилли!э наил олмасынын зэ-рурили!ини мэя дэ езум ду-шуиду!ум шэкилдэ эсаслан-дырмаг истэрдим. Эввэла, инди!эдэк !узлэрлэ атлети-миз олимпи!а - о!унларында, дун!а, Авропа чемпиоиатла-рында угурла чыхыш етеэ дэ оИлара Азэрба!чанын нума-!эндэси кими !ох, совет ид-манчысы кими бахыблар. Эслиндэ, бу Ьэмин девр учуй тэбии иди. Ииди исэ СиРИ девлэт кими, ССРИ Идман Комитэси исэ мэркэзлэшди-рилмиш идман тэшкилаты кими фэалиБэтини да!анды-рыб. Ьэтта 1992-чи илин олимпиадаларында кечмиш ССРИ командаларыны Ьан-сы тэшкилатын мали!!э-лэшдирэчэ!и дэ мэ’лум де-!ил. Ьалбукн бизим идманы ез Ьима!эси алтына ала би-лэчэк спонсорлар тапылача-гына шубЬэ етмирэм. Белэ олан тэгдирдэ Азэрба!чан идманынын мустэгил)ш!н !олунда фэали!!этсизлик, кезлэмэ мевге!и ез езунэ бадалаг вурмаг . де!илми? Инди бир чох идман рэЬбэр-лэри иддиа едирлэр ки, истэр а!ры-а!ры идманчылары-мыз, истэрсэ дэ командала-рымыз бе!нэлхалг !арыш-ларда кучлу рэгиблэрлэ бэ-рабэр сэви!]эдэ рэгабэт апар-маг нгти да рында де!иллэр вэ республикалар иттифа-гыидан бирдэфэлик а!рыл-маг идмаиымызы учурума Шатмара бэрабэрдир. мчэ, бу, кекундэн сэЬв фикирдир. СеЬбэт идманчы-ларымызын кестэрэ билэче-!и нэтичэлэрдэн !ох, идман алэминдэ мустэгил тэмсил олунмагымыздаи кедир. Сан-Марино. Доминикан, Буркино-Фасо кими кячик девлэтлэр бе!ук идманда елэ бир на-или!!эт газанмасалар да мустэгил тэмсил едилир вэ та-нынырлар, Идман нэтичэлеринэ кэл-дикдэ исэ !эгин Ьамы разы-лашар — бе!нэлхалг алэмдэ лидер олмасаг да, аутса!дер-лэр сЪрасына да душмэрик. НэЬа!эт, биз кечмиш Ит- тифагын республикалары илэ бутун идман элагэлэрини кэсмэк фикриндэ де!илик. Онсуэ да гэрара алыныб ки, кэлэн илдэн суверен респуб-ликаларын ачыг чемпионат-лары кечирилсин. Белэ бир тэчрубэ вар. Мэсэлэн. При-балтиканын хокке!, баскетбол командалары МДБ чем-пионатларында чыхышлары-ны давам етдирирлэр. Бе!-нэлхалг !арышлара исэ Ит-тифаг коллективлэри Ье!'-этиндэ !ох, мустэгил Азэр-ба!чан командалары Ье!#этин-дэ чйхмаг вахты чатмыш-дыр, Бу ики керкэмли идман-чымызын дедиклэринэ «ки-чик» бир деталы да элавэ етмэк истэрдик. Декабрын 8-де Бе!нэлхалг Футбол Фе-дераси!асы ичраи!!э комитэ-синин Н!у-Лоркда кечирилэн ичласында Укра!на вэ Кур-чустан республикаларынын дун]а чемпионатлары ишти-ракчылары сырасына дахил едилмэси барэдэ эризэлэри-нэ бахылмыш, бе!нэлхалг ичтимаи!!эт тэрэфиндэн та-нынмадыгларына керэ онларын хаЬиши гэбул олунма-мышдыр. Лакин диггэти чэлб едэн чэпэт будур ки, Ьэмин-республикалар ез идманла-рынын мустэгилли!и наминэ еЬдэлэринэ душен вэзифени сэрвахт !еринэ !етирмишлер. Биз дэ идман рэпбэрлэри-миздэн мэЬз буну кезлэ!и-рик. Устэлик Азэрба!чаны таяы!аи девлэтлэр вар вэ онун бе!нэлхалг оирлик тэ-рэфиндэн танынмасына да чох вахт галма!ыб. Биз исэ Ьэлэ ез Милли Олимт^а Ко-митэмйЬи !аратмамышьв>. Догрудур, Ьазырда Азэр* ба!чан МОК-нун !ара-дылмасы узэриндэ кэркин иш кедир. Лахшы олар ки, Азэрба]чан Идман Комитэсинии реЬбер кшчилэ-ри бунунла элагэдар метбу-ат сеЬифэлэриндэ идман Ьэ-вэскарларына муитэзэм мэ'-лумат версинлэр. Салар АСЛАНОВ, «Хват гэзетпьяин мухбири. 208758 210095 211105 211658 212122 212264 219910 219994 213583 213793 213948 214000 214517 215426 215633 215806 218295 218897 218990 219452 219761 219932 220219 220261 220295 220323 220969 221449 222163 222693 223078 223942 224013 224351 2244*6 225378 225*34 226345 226559 226635 226659 227047 227226 227566 228271 228493 1-100 1-100 1-100 022*) 1-100 065*) 1-100 021#) 046*) 060*) 087*) 1-100 1-100 096*) 100*) 1-100 038*) 1-100 051*) 1-100 087*) 038*) 1-100 061*) 1-100 1-100 1-100 1-100 001*) 006*) 1-100 019*) 1-100 021*) 012*) 011*) 034*) 1-100 1-100 1-100 009*) 097*) 1-100 040*) 009*) 021*) 028*) 078*) 085*) 001*) 1—100 1-100 085*) 1-100 1-100 1-100 1-100 1-100 1-100 1-100 002*) 019*) 1-100 1-100 036*) 1-100 068*) 300 2500 500 5000 300 5000 2500 5000 2500 300 500 5000 2500 300 25000 500 2500 . 500 2500 2500 300 10000 300 300 300 300 300 2500 *500 5000 5000 10000 5000 300 300 300 5000 2500 500 2500 1800 2500 2500 1000 1000 5000 300 300 2500 300 эое 300 500 300 300 300 5000 2500 500 300 1000 300 1000 229583 229674 229777 229906 229927 230112 230186 230268 230894 231167 234248 231349 231421 231659 232371 232436 232746 232960 233737 233776 234618 234806 236130 236225 236977 237202 237468 237662 238241 239648 240282 240962 241213 241258 242957 243995 244328 244771 244896 244941 245101 245375 245773 246002 248033 248485 249427 249607 249666 249908 250087 251250 251827 252001 258816 2530*7 253106 253322 254002 254551 255164 255180 256441 256635 256892 256999 257280 006*) 1-100 007*) 1-100 055*) 1-100 035*) 078*) 092*) 1-100 1-100 039*) 1-100 1-100 1-100 075*) 026*) 083*) 072*) 073*) 073*) 008*) 1-100 C55*) 049*) 1-100 017*) 064*) 084*) 036*) 011*) 017*) 069*) 1-100 1-100 061*) 037*) 062*) 005*) 041*) 038*) 1-100 039*) 049*) 042*) 1-100 006*) 1-100 1-100 028*) 072*) 023*) 032*) 047*) 1-100 1-100 054*) 046*) 1-100 1-100 1-100 1-100 022*) 1-100 086*) 090*) 1—100 10000 300 25000 300 2500 500 10000 2500 2500 300 300 2500 300 300 500 2500 5000 1000 2500 5000 2500 1000 500 5000 5000 300 5000 1000 2500 2500 2500 2500 5000 300 300 5000 2500 5000 5000 5000 10000 300 2500 2500 1000 300 1000 300 300 2500 5000 5000 1000 2500 300 300 5000 2500 300 500 300 300 5000 500 10000 2500 300 257586 257813 258978 260323 261083 261306 262833 264042 265523 265895 265979 266250 266573 267521 269007 271140 271538 271934 272556 273195 273814 274405 275147 276281 278836 277650 277989 278715 281286 282535 282659 282869 283606 284354 285106 285650 285851 286083 286226 286526 286874 287580 287603 287687 287649 288753 288764 288910 289163 290337 290665 291332 292769 292945 293532 294083 294195 294828 294958 295180 295612 295660 295780 296812 297230 020*) 1-100 1-100 1-100 1-100 1-100 1-100 027*) 015*) 1-100 1-100 040*) 1-100 1-100 009*1 1-100 066*) 056*) 1-100 067*) 016*) 1-100 057*) 013*) 1-100 098*) 008*) 012*) 055*) 044*) 064*) 092*) 1-100 1-100 079*) 1—100 038*) 1-100 090*) 1-100 1-100 073*) 1-100 024*) 052*) 1—100 080*) 1-100 098*) 1-100 071*) 078*) 021*) 070*) 033*) 1-100 064*) 083*) 024*) 026*) 005*) 1-100 042*) 1-100 006*) 1-100 10000 500 300 300 300 300 900 29000 2500 300 300 2500 Э00 300 5000 500 5000 5000 300 10000 1000 500 2500 25000 300 1000 2500 2900 1000 1000 5000 1000 300 300 2900 300 2900 900 25000 300 50Г 1000 300 5000 1000 500 1000 300 10000 ЭОС 2500 2900 2500 2500 2900 300 2500 9000 2500 10000 2900 900 5000 ЭОО 1000 ЭОО * Истигрмыи бу серфдви елм гмам 9f немресиими Не-ресиие 360 манат удуш душмушдур. Чедаеяде еллм манатяыг мстмграэ аерегесине душем удушмар кестермлмишднр. iys маматяыг истигреа аарагасм ума удмуш «аридным бутум мемрелармие фи мабяагде — 390 аа S00 манат удуш душем да муаефмг суретде МО ае 1.000 манат аарилир. Jya манат л ыг мстиграл верагесимин мемралариидам бириие 1.000, 2.500, 1.000, 10.000 ае 25.000 манат мабяагиида удуш душанде Лил нал иемрф 300 манат маблегиида удуш душур ае мстиг» рал вера геем улре мувафиг суратда 1.300, 2.800, 1.300, 10.300 аа 25.300 манат аарилир. 25 маматяыг лстиграл аарагаемма алии маматяыг мстиграаа душем удуш меблетними )ары<ы едемм-лир. Удмуш мстиграл варегасиими де)ери удуш маблатииа да-хмлдир. A39PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫНЫН \é ЭРАЗИСИНДе ОЛАН БУТУН СЫГОРТА ТОШКИЛАТЛАРЫ Р9НБ9РЛ9РИНИН назэрина Азерба^ан Раслубликасы Наэирлер Кабинет« ]анында Азерба^ан Республикасынын Дев лот Сыто рта Незарети Азербв|чан Республикасынын еразисинде олан бутун сыторта коммерс^а тешкилатларынын, сеЬмдар сыторта ае гаршылыглы сыторта иеми]{етлери-нин (сыторта кооператиалеринин), харичи сыторта чемиЦетлеринин (сыторта кооператив-леринин), харичи сыторта фирмаларынын иш-тиракы иле бирке сыторта тешкилатларынын, ве онларын филиалларынын реЬберлеринин незерине чатдырыр ки, сыторта феалимети иле мештул олмаг Ьугугу елде етмек учуй бу е'лан дерч едилдикден сонра бир а] мудде-тинде онлар Азердеалетсытортанезаретинде га|‘диЦатдан кечмели ве мувафиг лисензи{а ал-малыдырлар. Муе)|ен едилмиш га^ада га|динатдан ве текрар га|диЛатдан качме|ен, елече де муаа-фиг лисенз^а алма]ан сыторта тешкилатлары сыторта феалиЦоти иле мештул олмаг Ьугугу-на малик де|иллер. Бутун суаллар бареде Азердевлетсытор-таназаретиие мурачиет етмек лазымдыр. С. Вуртун кучеси, 6., телефон: 93-96-48. Харичи игтисадиНат банкы билдирир ки, (анаар ajbtHbiH 8-дан 1 Америка долларынын алгы курсу 115 манат, сатгы курсу 128 манат 40 гепикдир. М0РКЭЗИ КОНСЕРТ САЛОНУ «РЕСПУБЛИКА САР АЗЫ» 15 janaap еШИРБАЛАНЫН манавБвти» мусигилн ренкли бедни филм Филмии ccetiapH муеллнфи — Зудфугар РУФ'аТОГЛУ, Ь8мб8б1 БАРЫРОВ. Гурулушчу режмссор — Чемил ГУЛУ IE В. Бестекар — Чшштжф ГУ ЛУЗЕ В. • Баш ролларда —• реагублмканын халг ар-тистм Ьмыбиа ВАГЫРОВ, р*спу<5пи канын емекдар артмстм Неммде вмёРОБА. Башланыр сват 19-да. Билет лер Сара|ын кеосалерыида сатылыр. Тамашадан габаг филмии (арадычы hej'etn иле керуш олачаг. Ьермегям чеиаб сеЬмдаряар СеЬмдарлар чемнЦетинин ндаре Ье|'оти Азерба{чам Халг Биржасы сизин незаринизе Чатдырыр ки, фаараяыи 1-де, сват 16-да Хезер денизчилеринии МедениЦет Сара|ыида «Азерба)чаи Халг Биржасыниыи ¡ытынчаты ке-чирилечекдир. Уиааи:. Бакы шеЬари, Хагани кучеси, 16. Ма'лумат . учуй телефонлар: 66-32-91, 67-84-61. бакы инчасанат маркази мутехессрс — вокант аезмфесмие те’)ии олуи-маг учуй МУСАВИГа Е'ЛАН ЕДИР. Ишлерии бахышы (аиварыи 28-да сват 18.00-де олачагдыр. Галиби 1000 манат меблетииде мукафат ае узуимуддетли иш мугавилеси кезле)ир. Ме'лумат учуй телефонлар:    93-15-75; 93-15-29; 98-71-89. Уиааи: Бакы, Инчесеиет куч. 4/6. (кечмиш Зеаии куч.). Азерба)чан Республикасы Соемал-Та’мииат Азербфаи Раслубликасы Халг ТаНсклк ВбмыыАшеДм М. 9iMi6*lof ммиа Гырмызы «мм ЕаНмш rin пеним АМРКДМАН С»НА» УНИМКИТ1ТИ - ||É> ШНИ Ж 9Ш ЦЮКЦПТШ* сине дахмл олмаг лста|аи шахслер учуй иазырлыг курслары таижил ЕДИР. Ьазырлыг курсларыиа да|аг-Ьарекет ала-раты зеделоимиш, орта аа орта ихтисас теЬ-сили олан I аа II груп елиллер гебул адилир-лер. Ьазырлыг курсларыида дере лар Ааерба]-чаи ве рус диллорииде апарыЛыр. Ьазырлыг курсларыиа дахмл олмаг учуй университет«« ректорумуи адына ¡азылмыш epHxeje ашатыдакылар елаае едилир:    орта мектеби гуртармаг Ьаггында аттестат ве (а орта ихтисас, техники-леше мектебиим гуртармаг Ьаггында диплом, 3X4 ем. елчуде 4 едед фо-’ тошекмл,чреспублмка Ьеким-Э^ек Експертмаа-сы ва Элмллорми Сосиал-вмек Берпаетме Меркезинии тибби pe'j«. Ьазырлыг курсларыиы муаеффегмЦетле гуртвраилвр ихтмсаслащдырылмыш факулте}е гебул олмаг учуй мусаЬибе|е бурахылырлар. Ьазырлыг курсларыида дерслер 1992-чи ил j аиварыи. 15-да башланыр. Дерслер Je«« Рамане гесебесимде ¡ерлешен кеич елиллерии емек ве истираЬет еаииде кечирилечекдир. Курслара гебул Ьаггында. еризелер 1992-чи ил ^аиварыи IB-док гебул олунур. Курслара гебул олунмуш шехслер емек во истираЬет евинде )аша|ыш, 1емек ве тибби хмдмет иле те'мии олуиурлер. Сеиедлер Ьер кум (истираЬет кумлерииден башга) сает 9-дам 14-дек Элиллерин Республика Сосиал-вмек Берпаетме Меркезииде (М. Эзиэбе;‘ов адына Азерба^чан Cenaje Уииверси-тетинин елнллер учуй ихтмсаслащдырылмыш факултеси) гебул олунур. Меркезин унааны: Бакы, 4-чу микрорайон, 1410-чу кечид, 32152-чи меЬелле. Меркезе метронуи «Ме'мар Эчеми» станем}асындан 52 ве 59 иемрелм аатобусларла келмек олар. влаае мо'лумоты ашагыдакы телефонлар^, ла алмаг олар: 68-46-15; 69-03-29. РЕКТОР ЛУГ. «Абшерон Компани ЛТД» фирмасы теш-килатлара, муессмселере, соахозлара, колхоз-лара, кооператиалере во шехеи овтондашлара Ьосаба кочурмок ¡олу иле ве ja иагд пулла 2—3 иллик тут шнтнФ (берама учуй) еатыр. МаратлВиаилар 39-68-30 иемрелм телефона заик вура билерлер. аллаь роьмат «ЛОСИН «Хэзэрдэннзнефтгаз» Ис-теЬсалат Вярля!я тэд-ряС'Курс комбяяатыяыя коллехтивя «якая Эфа» дЩава, атасы Абдулха кувяянпя вафаты яла элагэдар др рям Ьузнлэ башеаглыты веряр. 82 немрэли ОТПМ-няи коллехтивя иш )олдашлары Оита ЭсацоваЗа, атасы AfBkyceJÉ Эеадооуя вафаты яла алагадар дарил Ьузнлэ башеаглыгы мрнр. тахмСЧИЛаР:    I    Общественно-политичоскав    гавота    Азербай-    I    Родаисм|аиым    ушаны:    370158, 1АКЫ ШЕЬИН «ш редактор муааини I    I    джанско«    Республики.    .    „    .    I    КИРОЕ ПРОСПЕКТИ, 1«.    “ В. Ш. СеМвДОЕ. j А30РВАЖАН РЕСПУВЛМКАСЫ ПРЕЭИДЕНТИ АПАРАТЫ 1    eoÜÜSen»    I    Мв'ЛУМАУ    УЧУН    ТЕЛЕФОНЛАР:    Пм    пш----гт--- В* «ХАЛГ. Г93ЕТИ.НИН ЖУРНАЛИСТ КОЛЛЕКТИВ»! К «Халг гамтм».    I    9i b2 i7, М-51-М. ндехс 86814    Ч    1    В    3    4    5    б    7    8    0    10    11    13    13    14    Бахы,    «Азэр6а)чая»    яэшряЛатыяыя    матбаасн. Баду, тяяографяя издательства «Ааербайджая». Тираж 188600 111 ;