Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, February 29, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - February 29, 1992, Baku, Azerbaijan X АЛГ ГЭЗЕТИ 29 *ю «юищьлл. » 43 3 Гэрябэднр кя, базара Лажынлатдыгча гытлыг caja-Ьысы oejyjyp, лап jama вахтларачая корлугуну яэкмэ-дяклэрвмиз, rajMBTaaa бялмэдявлэримяз, боллугуна ча-льппыб ]охлугуна душдуклэрнмнз куяуиувуи бар нвмрэ-ла rajPHCHxa чевряляр. Ьэлэ бу влявв асудэ кшлэтди-JBMB3, езумуздэв в лава нстнханаларимыам да асятдя^а-и аз иавв газ видя база сывага чзаяр. Ра1онлардаи, лая .        -.v.------хаоэрлэр за ЭТО miuiJoh манат борчу ела шэЬэрлэряи взундав Ьэ]эчаялы аянрнг. Чамаат корлуг чакяр, узуя аллар 6oJy мвл}овларла харч * ----  ?ÄHjHMH3------- /Ьасярэ шара вава, тачавуза ма’руз гадав Губадлы за Зэякялав rojyö чэтин-чэтив ]олдар коз дагына чевряляб. Mi )дав кечарда^ямяз газ ааяэрдаря уЬасярэ шараятанда олан Нажчы- ларына бела газ верялмяр. Haja? By еуал яядя; уи таб ¿ИЭЛЭр   г.--------  г    .    .    ... этрафлы мэ’лумат учун АзэргаанэглнНат г er , lapahaT еднр. Ч' >аояия I hapa бар Jepa яан бутуи тэбэгэларнаи л эр, ша]иэлэр казнр. Саб Ьяп ва этрафлы мэ’лума! в . __ Jaaaa баш дяректору, ресяублвваяыя Таря)ел bYCEJHOBJIA керупдаушук. — Таря]ел муэллим, рес-публнкавыв газла тэ’иина-тында ]араамыш чэтинляк-лэр ва ала баглыдыр? — Ba3Hjj9T догрудан да кэркиндир. Бунун да бир. jox, бир нечэ сэбэби вар. Эв-вэла, республикамыза кэнар-дан газ нэгл олунмасында кезлэмэд^имиз чэтинлик-лэрлэ гаршылашмьпиыг. Бэл-кэ дэ эпалинин 6eJyK эксэ-ptfjjaTH билмир, биз hap ил истифадэ етди]имиз, республика да тэлэбат олан 16 мил-japA кубметр мави ¿анача-гын чэми 7 мил}ард кубмет-рини езумуз Ьасил едирик. Галаныны кэнардан, даЬа дэ-гиг десэм. 6 милJapд куб-метрини    Туркменистан дан, 3 милорд кубметрини Иран Ислам Республикасындан алырыг. 0з Ьасилатымыз Jaлныз Банька, CyMraJbira. Абшерон paJoHyHa чатыр. Республиканын дикэр Jauia-Jbiiu мэнтэгэлэринин газла то’минаты кенар рекионла-рын Ъесабынадыр. Иттифаг дагыландан. hep кэс ез ма-лынын саЬиби оландан сон-ра Туркмэнистан тэрэфи hep 1.000 кубметрин пОмэтини 34 манатдан 870 маната гал-дырды. Элач не иди, разы-лашдыг. Бир аз сонра hap кубметрин г^мэтини 3.500 маната галдырдылар вэ he-лэ 70—80 доллара чатды-рылмасы еТпималыны да и* тисна етмирлар. Устэлик гаршымыза шэрт дэ го}ублар ки, haMHH газдан Ермэниста-на да верэк. Тебин ки, биз. flaha догрусу, республика pah69paHjH haMHH шэртлэ ра-зылашмамышыг вэ хе}ли му-баТшсэдэн сонра туркмен гар-дашлары Joaa кэтирэ билмй-шик. Инди PycHja ики aja-гыны бир башмага AHpeJnrt ки, Туркмэнистандан Азэр-ба]чана 6 милорд Jox, ол-са-олса 4,2 мил}ард кубметр газ наглини тэ’мин еде би-лэр. Ахы Туркмэнистандан бизэ газы PycHja чатдырыр. Бела чыхыр ки, Ермэнистан-ла баглы иддиаларда да онув бармагы вармыш. Белэлик-лэ, гоншу республикадан ha-зырда 4,2 мнл]ард кубметр сэви^эсиндэ газ алырыг. Икинчи чэтинлик. Иранла олан мунасибэтлэрлэ баг-лыдыр. Ирандан газы кеч-миш ‘И^йфагла багланмыш мугавилэ эсасьйяда1 a4bipbir. Инди PycHja езуну #ечмиш ССРИ-нин Ьугуги вариси е’лан етсэ дэ онун борчла-рыны вермэкдэн 6oJyH гачы-рыр. Билдирир ки. езумуз мустэгил мугавилэ 6arnajar. . Биз мугавилэни багла]арыг, амма нэ о гэдэр пулумуз вар, нэ дэ башгаларынын борчуну едэмэ1э марагымыз. 0тэн ил Ирандан кэлэн га-зын 6eJyK эксэриЛэти Ермэ* нистана нэгл олунуб. Инса-фэн иранлы Ьэмкарларымыз Ьэлэ ки, бизи дарда rojMyp. лар, амма онларын да вэ-зи^этини кэрэк баша ду- Аали-ееЬбэт-Сэ- халг депутаты АЗДуону Фузули ра1онларын-де&* чдарэлэрин ла]ьша душу з. Уму м^/этлэ, бутун ра-}оь:.арын борчу вар. Пул бизэ )ох, Туркменистана вер-мэк учун лазымдыр. Инди Туркмэнистан мустэгил дев-лэтдир. Бу кун газы нис1э вермэкдэн имтина еднр. Беле кетсэ вези^этимиз нечэ олачаг?.Ким она тэ'сир кес-тэрэчэк? ДаЬа Мэркэз )ох-дур ки, десинлэр газы вер, пулуну сонра аларсан. Сэздэ Ьамы «Гарабаг, Гарабаг» де- дым. 'Шехсэн мэн нэ кулун, нэ дэ бол тэрэвэзян weJhH-HajaM. Амма* везиJJэти дэ нэ-зэрэ алмаль^ыг. Истиханалар бир гыш мевсумундэ бир мил1ард кубметр газ 1анды-рыр. Бу аз де1ил. Истихана-ны Maje Jahanaraa да исит-мэк олар. Амма Минхэчевир СЕС-и биз нечэ газсыз roja билэрик? Jepa кэлмишкэн. истихана саЬиблэринн хэбэр-дар етмэк HCTaJapeM ки, ин-дидэн башларына чара гыл. сынлар. Кэлэн гыш онлара вермэ/э газымыз олма]ачаг. Сонрасына бахарыг. Лэгин ки, хэбэриниз вар, Милли Шурада депутатлардан бири кубметр газ еЬтя^ты саЬи-лэ нэгл еднлсэ, нечэ де]ер-лэр. ]укумуз бир аз JyHKya-лэшэр. Ьазырда Азэрнефт Консерни харичи фирмалар-ла данышыглар апарыр, Janni ки, компрессор гургула-ры гурулуб дэнизалты ’ кэ-мэрлэр чэкилэндэн сонра ha-мин епти)атдан истифадэ едэ ÓnnaaajHK. Бу ]ахыяларда YnpajHa. Иран Ислам Рес-публикасы вэ A3ap6aj4aH he-кумэтлэри разылыг сэнэди имзала]ыблар. Сэяэдэ эса-сэн 1996-чы ялдэн 6aiiuiaja- KYHYH Гэнаэт эн сэмэрэли васитэдир шэ1С Бу кун дэ олмаса са-6ah иш адамлары ез пулла-рыны тэлэб едэчэклэр. Бизим исэ она тэ'сир eTMaje hiTyra сэлаЬиЛэтимнз jox-дур. Лап jaxMH заманлара гэдэр газ учуз олуб, 1шкумэт сэвиПэсичдэ ири програмлар hajaTa кечирилиб, инзибати амирлик нэтичэсиндэ бе^ук сэЬвлерэ 1ол верилиб. Инди республиканын демэк олар ки, бутун pajoHAapbma ма-кнстрал газ кэмэрлери чэки-либ гуртармаг узрэдир. Или бахышда. бу вачиб тэдбир caJылмaлыдыp. Амма бир чох инкишаф етмиш елкэлэрин езундэ беле учгар даг pajorí-ларына бу гэдэр. хэрчлэ ма-кистрал кэмэрлэр чэкилмир. .Бунданса hap белкэдэ Maje газ базалары JapaAb^cajAbi Aaha M»rcaA9yJryH оларды. Ьэм Maje газы бурдан opa дашымага изафи хэрч сэрф едилмэз, макиртрал газ кэ-мэрлэри чэкилмэз. haM дэ ijaj-гыш газ ehTHjaTbi HCTeh-лакчьшын JaHbMfla оларды. Нэ олсун кэмэр чэкилиб. ичиндэ ки бир uiej Joxflyp! Муров дагынын усту илэ чох-лу хэрч вэ зэ1шэт баЬасына Кэнчэдэн Кэлбэчэрэ газ кэ-мэри чэкилир. Инди оралар-да JajHH езундэ бела тэ’мир иши кермэк мушвул мэсэлэ-дир. Бах бу кунУмузу^эрэк гал* дырмаГ учун haecM Конкрет тэдбнрлэр керулур7 — Тээссуф ки, бу тэдбир-лэрин вэ нэзэрдэ тутдугумуз планларын hajaTa кечирилмэ-си, кезлэнилэн нэтичэ тэк биздэн асылы дejил. Бирча кун газ вepилмэJэндэ зэнй-лэр. телеграмлар бир-биринэ чаланыр, ламы тэлэб еднр. шика]этлэнир, амма Ьеч кэс вэзи]]этдэн хэбэр тутуб уму-ми ишэ кемэк етмэк истэ-мир. Бирчэ факт flejHM. Республика JaHa4ar Комитэси-нин paJoнлapдaкы газ идарэ-лэринин уст-устэ бирл^ими- jиp. Амма эмэли ишэ кэлэн-дэ чэтинлиJи, сынагы Ьэрэ езундэн о тэрэфа этурур. Республика газ аз кэлир, биз илк невбэдэ, муЬарибэ шэраитиндэ jaшajaн ра]он-лары, Минкэчевир СЕС-и тэ’мин eтмэJэ чалышырыг. Буну да тэбии ки, башгаларынын т^ындан кэсиб вер-мэл^ик. Кимэ дejиpcэн аз гала бизи душман чыхарыр. газбелушдуручу станс^ала-ра Ьучум еднр, ишчилэримн-зи де;ур, пajлapынa душен Ьэчмдэн артыг газ кетурур* лэр. Бу Jaxынлapдa KeJчaj-да бела бир Ьадисэ олуб вэ эн тээссуфлусу будур ки, Ьэ-мин Ьадисэдэ ра]он ичра Ьа* кимиJjэти башчысынын му-авини дэ иштирак едиб. Аг-чабэди, Ьачыгабул, Гобустан, Гэбэлэ. Гусар, Хачмаз вэ сайр ра^онлар Ьэтта етэн ил-ки cэвнJJэдэн артыг газдан истифадэ едирлэр. Мурачи-этлэрямизэ дэ мэЬэл го]мур-лар. Саатлыда б|х^лер фабрики, совхоз, Шэмкирдэ 7 истихана ганунсуз олараг ; макистрал газ кэмэринэ го- >.• шулуб. Бу нэинки тэЬлукэли-дир, исрафчылыгдыр, Ьэм до огурлугдур. Бурда, элбеттэ, газын нэглинин вэ истисма-ц рынын бир элдэ чэмлэшмэ-МЭСИНИН ДЭ MYЭJJ9H тэ’сири вар. Биз газы pajoнлapa чат-дырырыг, республика Лана-чаг Комитэсинин Jepлэpдэки . ^дэшкидатлары истадиклэрНг. кими белушдурур. устэлик пулуну да кечикднрирлэр. Фикримизчэ, ики ejни иш бир' элдэ чэмлэшсэ. башга сезлэ, Азэргаз Консерни тэшкил-олунса бу у^гунсузлуг да ара-дан галхар. — Огурлуг дедяияз, газдан кен-бол истифадэ олу-ная кул, хв!ар, помидор не-тнханалары 1адымыза душ-ду. Бяз билэи умумя сэрвэт-дэн раЬатча истифадэ еднб aJpы•ajpы адамдарын хе1ряяэ ншлэ1эн истиханалар да аз газ яшлэтмяр. — Бу барэдэ данышачаг- Ьаглц олараг деди ки, елек-трик енержиси кими газа да. cyja да cajra4 гч^улсун. Биз бу барэдэ фикирлэширик. Лэгннки, JaxbiH ики-уч илэ харичи ортагларла муштэрэк муэссиса- japaAHÖ беле caj-гачлардан истифадэ едэчэ]ик. — Республикамыза газ аз яэгл олунур, ehTHjaTbiMM3 тукэямэз AejBA. Бувлар кэр-кявОДнн бяздэн асылы ол-MajaH сэбэблэрндир. Бэс бяз-дэя асылы олаялары? — Истиханалар вэ газдан езбашына истифадэ едилмэ-си Ьалларындан данышдым. Инди кечэк даЬа конкрет Ьаллара. Ьэр ил бир мил-JapA кубметр системдэ, бир MisnjapA кубметр исэ муасир тэаэблэрэ чаваб вермэ)эн мэ-ишэт чиЬазларымызда газ итирилир. Бела чыхыр ки, аз гала Ирандан BaajyTaja алды-гымыз гэдэр п^метли ]ана-чЯг истиханаларда. евлэрдэ Ясраф едилир. Кэлин башга-ларыны гынамагданса, гэнаэт. чнл олмагы ejpaHdK. Beh-р^ндан чыхмагын Ьэлэ ки, эн реал васитэси будур. — Таря}ел муэллим, г» наэтчнл олмаг учун иенхо-ÀOKHjaMHa дэ]ншмэлкднр, базара алышмалы]ыг. Бунун .учунсэ xejAH вахт лазымдыр. Са1гачлары, муасир мэяшэт ’—Ьазларыны тэтбиг етмэ]э, 4HJ .    _    . огурлугун, ajpHAHjra, хэбне-i.AHjni габагыяы алмага да ¡Ьэмчянян. Ола бялсин сабаЬ Туркмэнистан, Иран елэ nij-мэт деди ки, Ьеч кучумуз чатмады. Кэркннлик исэ ар-тыр вэ бела чыхыр ки, уза-ßhi 7—8 ajABR сонра яшыг-сыз, ястисиз, черэксиз гала билэряк. Бэлкэ даЬа конкрет, Áaha сэмэрэли, Ьэм дэ опе-ратив тэдбнрлэриннз вар? — Ленэ тэкоар едирэм: гэнаэт, гэнаэт, бир дэ гэнаэт. Буисуз бизэ Ьэмишэ чэтин олачаг. О ки, галды элимиз чатан еЬтиjalapa, аз да ол-са вар. Мэсэлэн, Нефт даш-ларындакы вэ Кунэшли Ja-тагларындакы 1.5 мш^ард раг яки республика Ирандан уч мэрЬэлэдэ 75 MiujapA кубметр газ верилэчэк. Бу разылашма нэтичэсиндэ биз нэинки газ тэ’минатымызы jaxmbwamAMpanaPMr, устэлик YKpajHa кими бир девлэтэ белэ стратежи ahaMHjJeTH олан севдэлэшмэдэ naprajop олачарыг. Ьэлэ ону демирем ки, бутун аваданлыг VKpaJ-на муэссисэлэриндэ Ьазыр-ланачаг, jep Ьаггымыз газла еДэнилэчэк. Лэгин билирсиниз, Нахчывана газ вера билмирнк. Ер-мэнилэр Корусдан кечэн кэ-мэри барлаЫблар. Иранла бирликдэ 1993-чу илдэ Нах-чыванын, Ьэм дэ бнзим ha-мымызын бу лроблемини Ьэлл eA94ajHK. Ьазырда Ире* нын Милли Газ ширкэтин-дэ мувафиг aajHha Ьазырла-ныр. — Губадаи республиканын халг депутаты сечялмясяяяз. Janm Сиз дэ вахтилэ сечи-чилэрняязэ чохлу вэ’длэр вермншдкияз, Ьэм да едэ бир тэшхялата рэЬбэрляж еднрея-няз кя, Ьэмяя жэ’длэрн Je-рявэ ]етярмэяяз о гэдэр дэ чэтин AejHA. Сязчэ, сечячя-лэряяяа фэали11этияяэдэн разыдырлармы? — Инанмырам ки. там разы олсундар. Чунки Шаб-ран ча]ы 6ojyH4a газ чэкили-ши JiaHKHjHp, 56 километрин Ьэлэ 13 километрини чэкми шик. Гонагкэндэ су 49KMaJa сез вермишднк. JeHa галды • jaja. Лакин Ьамыныз B33hJ-1эти билирсиниз. Нэ бору та-пылыр, нэ тикинти матери аллары. Буна ÖaxMajapar иш кедир, вэ’димэ дмэл eTMaja чалышырам. Губанын Танке совхозу бнзим балансымыз. дадыр. BHpaHjHH табели]инэ кечэндэ 300 мин манат борчу варды. инди кэлирлэ ищ-AdjHp. Хыналыг кими учгар кэндэ автобус вермишик. Ки-лэзидэ де1ирман, ферма ти-кирик. Губада бирлиЗимизин тикинти ндарэси вар. Идарэ 10—15 иллик програмла иш-лэ1ир. Ьэ. бири дэ ¿адыма душду. Сез вермишдим ки. Гонагкэндин а J рыча pajOH олмасына чалышым. CeccHja-да бела бир тэклиф верми-шэм. — Иттифаг табеля муас-сясэлэр бнр.биряяяя ардыя. ча республикамызын сэрэя-чамыяа кечяр. Бу тэбяя про-сесднр вэ елэ бшр чэсарэт тэлэб елэмяр. Чуяяя Иття-фаг артыг JoxjQrp, Мэркэз исэ вассаллыгы тэклиф едяр. Сизяя бирликдэ нечэ, бу са-Ьэдэ конкрет аддым атылыб-мы? — A3apra3HaraHjJaT Бир лиJи ССРИ Газ Ширкэтинэ табе иди. Ширкэт инди Ру-си]анын аксионер 49MHjj8TH-нэ чеврилир. Биз Ьэмин чэ MHjjaTHH па!чыларындан би ри олмаг фикриндэ]ик. Ьу-гуги чэЬэтдэн исэ республи-камызын табели1инэ кечэчэ-1ик. СеЬбэтя Чавяд ХАСШ «Халг гэзетн»яия мухбярн. Журналист rane’jH ©MYP Г Ы С А Д E J И Л 15 — 17 илин сеЬбэти. дир. Ьермэтли бир гонагы. мы Joлa салмаг учун Бакы аеропортуна кэлмишднм. Ьэ-мин кун меЬкэм rap jar. мышды. Бутун pejcaap тэ’-хирэ салынмышды. Нечэ саат 3 иди. Елэ бу заман элиндэ дипломат вар^сэл едэн Фа зил РэЬманзадэ ке. эумэ саташды. Керушуб Ьал-эЬвал тутдуг. Бир аз да Ьавадан киле]лэндик. — Бу кун дэ олмаса саба h мутлэг MocKBaJa чат-мальОам, — деди, — Та. Ьир СалаЬовдан ешитмкш. дим ки, HcnaHHjaAa бэстэ-кар Солтан Ьачыбэ1овун «Нарван» симфонии эсэри эсасында ким исэ бир екс. сентрик филм чэкиб. Мос-квалы мэшЬур кинорежис. сор достум Роман Карме, нэ эЬвалаты данышдым. Билирдим ки. Мадрида сэ-фэр эрэфесиндадир. ХаЬиш . етдим Ьэмин факты дэ. гиглэшдириб мэнэ чатдыр-сын. Дунэн Роман Лазаре. . вич мэнэ телефонла билдир. ди ки, hap uiej га1дасында-дыр, тэ’чили MocKBaJa кал. Чунки ики кундэн сонра о. ^башга jepa еэфэрэ чыхма. лыдыр. , А*з сонра мэтбуатда Фа-зил РэЬманзадэнин бир ja. зысы илэ гаршылашдым: «Нарван» Joay узагдыр...» • Ьаггында Tajjapa ме]данын. да мэнэ сеЬбэт ачдыгы мэсэ-лэни чох инчэликлэ ашкар. лajыб охучулара кезэл бир магалэ тэгдям етмиш ди. О. Ьэмишэ еэфэрдэ. ha-мишэ }ол дадыр. 0эбэкис-танда вэ Тачикистанда маа-pифчилкjин, театр сэиэти-ими эсасыны roJaH. jepan халгларын диллэриндэ элиф. ба китабыны ]арадая, Ьэмнн республикаларьш ичтимаи-CHjacH haJaTbTHAa силин. мэз из бурахан cojAamna. рымызын Ьэ]аты вэ фэал^-]эти илэ баглы. надир факт, -ларык. гэнэдлэрмн ареш- дырылыб ерсэ]а кэтирил. мэсиндэ онун хидмэти щ. нылмаздыр. Тез-тез Москва, да, Прибалтикада, I Укpaj-нада, Узаг Шэргдэ вэ Урал, да e,зaмиjjэтд9 олан Фазил РэЬманзадэн»! hэмjepли. лэримизлэ керушуб емур joллapыны гэлэмэ алмасы вэ халгымыза танытмасы тэгдирэла]игднр. Ладымдадыр, бир заман «Бакы» вэ «Баку» гэзетлэ. ринин peдaкcиjacы кечмиш Чкалов кучэсиндэ, — инди-ки Aзэpбajчaн Девлэт Ин-чосфгэт му^инин бина. сында гарар тутмушду. О заман биз з^алылар — та. рихчилер, эдэбиJJaтчылap, рэссамлар. акт>орлар, бэс. тэкарлар, али мэктэблэри-мизин филолог муэллимлэ-ри редаж^нын эдэби^ат вэ инчэсэнэт ше’бэсини догма евимиз санырдыг. Бу догмалыгы исэ бизэ Ьэ. мия шв■бэJэ уаун муддэт мудирлик етмиш Фазил Р&Ь-манзадэ бэхш етмишди. Фазил РэЬманзадэнин кон. крет гэЬрэманлары вар вэ онлар араларындакы |аш фэрглеринэ бaxмajapar сонра дан онун меЪкэм достла* рына чеврилирлэр. Мэн шэхеэн бунун чанлы шаЬи. ди]эм. Дмитри Шостакович Фазилэ кендэрдиЗи мэк-тубунда }азырды:    «Эзизим Фазил Шамил оглу! Бакыда РСФСР эдэбиjJaты вэ ин-чэсэнэти oнкyнлYJY»Y Ьеч бир заман унутмар&м. Унут маЗачагым бир дэ одур ки, Бaкыja гатарла кэлэркэн сиз мэии Хачмаз станс^а-сЫнда гаршыладыныз. Азэр-бajчaн пajтaxтынa joлyн галан Ьиссэсини бир ¿ердэ кэлдик. Елэ купедэчэ мэ. нимлэ апардыгыныб муса-Ьибэни Ьэмии кун «Бакы» ахшам гээетиндэ дэрч ет-дирднниз. Саг олун. Сон. радан да мэнэ кестэпдн)иниз бе)ук илтифат вэ Ьаггымда журнал вэ китабларынызда BepAHjHHK3 силе илэ jaabuia. рыныза керэ лутфэн тешэк-куруму гэбул един. Мос-квада олсаныз Шостакович-лэр анлэсинэ баш 49KMajH yHVTMajMH». Фазил РэЬманзадэ 30 ил. дир ки, мэтбуатдадыр. Бу, инсан емрунун вэ JapaAbi4H. лыгынын адичэ ил jHFHa. гы AeJ^. кэнч журналист-лэр учун ернэк ола билэ-чэк зэЬмэт долу анларын, кунлэрин, Ьэфтэлэрин топ. лусудур. Керкэмли фырча устасы ТаЬир СалаЬовун «Нэгмэ долу кенул» кита. бына Ja3AHPH ей сездэ Фазил РэЬманзадэ барэсинде дед^и фнкирдэ бе]ук herH-гэт вардыр: «Ьэрэнин бир эмру вар. Анчаг бу емрун haMHja керунэн вэ бир дэ чохларына мэ’лум oлмajaн тэрэфи вар. Ф. РэЬман. задании гэлэминдэки ишыг тэсвир eTAHjn гэЬрэманла. рын Ьардаса чохларына KOpyHMdJaH емур па}ыиы да ajAi^uiamAbipHp. Она керэ дэ онун бу сэпкили |азыларыны Ье)рэтсиз, ha. 1эчаксыз. oxyja билмирнк». «Журналистки чяб дэф-тариндэн» рубрихасы ал-тында ишыг узу керяуш «Ьарадаса керушмушук», «Адын }адикар галсын», «0мур гыса AejHA», « Кезэл ли jo ачылан пэнчэрэ», «Учалыг», вэ с. эсэрлэри илэ бир сырада керкэмли MaAaHHjJaT вэ инчэсэнэт хадимлеринэ Ьэср етд^и «Нэсибэ Зе^налова», «Оху. )ан урэноир», «Сэнэткар гудрэти» вэ сайр портрет китаблары Фазилин бир сэнэтшунас, театршунас ними дэ тукэнмэз исте'дады. ны субут еднр. Ф. РэЬманзадэнин мугэнни 3ejHa6 XaHAaposaja Ьэср етди]и «Нэгмэ доцу кенул» югга-бы исэ далбадал ики дэ. фэ нэшр олунмушдур. Сон иллэр Фазил Pah. манзадэнин Japaдычылыгы jetm чаларларла Aaha долгу« < мэ’на кэсб етмишдир. Ермэни    гуэгунларынын гэсбкарлыг HHjJaTH, Азер-6aj4aua гаршы е'лан олун. мамыш муЬарибэ вэ бунунла баглы Ьадисэлэр онун Ja-радычылыгында езуну и чид. ди эксини тапмышдыр. Фазил РэЬманзадэ ермэни — a3ap6aj4aanbi гаршыдурмасы илэ алагэдар олараг узуи japaAH4MAur ахтарышлары нэтичэсиндэ рус дилиндэ )гэлема ашдыгы «Тале Teh-фэси» •. китабыны 1990-чы илдэ нэшр етдирмишдир. М^эллнф бу зсэриядэ caj. сыз-Ьесабсыз елми. тарихи та^наглара надир сэнэдлэрэ cejKaHapaK Aaap6aj4aH har гында данылмаз Ьэгигэт-лэри кез енундэ чанланды рыр. «Тале теЬфэси» ejH« замандр, «Очаг» кими иф-тиралара тутарлы чаваб тимсалыдыр. Бу кунлардэ Фазилин je-ни «Эсрэ бэрабэр кечэ» та. рихи-пуб^исистик китабы охучулара чатдырылды. Муэллиф «Тале теЬфэси»н-дэ ]арымчыг галмыш ceh. бэтнни санки бурада да вам етдирир, нахал эф гоншула рымызын керувмэмиш haja-сызлыгы, J террор Ьэрэкэт лари, гулдур дэстэлэринин Ьучумлары нэтичэсиндэ сон кунлэрдэ баш верэн фачиэ. Vih Ьадисэлэрим фонунда улу торпагымызын башына кэтирилен ишкэнчэлэрдэн. тоталитар * режимин , бизэ кэтирди]и бэдбэхтликлэр-дэн сеЬбэт вчыр. * Эмэкдар ( MdA9RHjjaT иш. чиси фехри адына лajиг ке. рулэи и Фазил РэЬманзадэ емрун 50 jauibiHbi Ьагла]ыб. Догрудан да емур гыса де-}ил. О лее даим ишдэ, фэа. лиПэтдэдир. а Тк)мур БУШАДОВ, Азэрба1чан Едмлэр Ажв. дем^асыныя мухбяр узву М8ТБУАТ ЬАГГЫНДА ГАНУН ЛА1ИЬвСИ МУЭАКИР8 ЕДИЛМИШДИР Февралын 27-дэ республика Али Совети Милли Шурасыиын тэЬсил, елм, дин вэ мэдэниJjэт мэсэлэ* лэри узрэ даими комисси. ]асынын вэ AзэpбaJ\aн Али Совети мэдэни^эт вэ дини эгидэ мэсэлэлэри узрэ дай. ми комисси)асынын бирка Мчласы олмушдур. «Мэтбу-ат вэ дикэр кутлэви ин. формасн)а васитэлэри Ьаггында» AзэpбaJчaн Респуб. ликасы Ганунуиун лaJиhэ-си музакирэ едилмишдир. Ичласы Милли Шуранын тэЬсил, елм. дин вэ мэдэ-ниjjэт мэсэлэлэри комис. си]асынын сэдри . депутат Ф. А. Чэлилов апармыш-дыр. Милли Шуранын узву X. С. Эли)ев мэ’лумат вер-мншдир. Чыхыш едэнлэр мэтбуат Ьаггында Ганунун тезликлэ гэбул олун маеы-нын эhэмиJJэтини гeJд ет. мишлэр. О, кутлэви инфор-мас^а васитэлэринин база, ра кечидлэ алагэдар даЬа да агырлашмыш бир чох цроблемлэринин Ь эллина кемэк етмэлидир. Ич. ласда де]илмишдир ки. ка. гызын, рэнкин, нэглиJJaт вэ абитэ хидмэтлэрииин ба-[алашмасы нэшрлэрин эк-сэри]]этннин варлыгыны су ал алтында го)мушдур. Лени ганун кутлэви инфор мас^а васитэлэринин Ьу. гугларыны мудафяэ етмэлн, ejни заманда Ьэр биринин ролуну вэ вэзифэлэрини да. гиг MYэJJэнлэшднpмэлидиp Ичласын иштиракчылары .демганлэр: Д*ээосуф ки, бу вэ дикэр акту ал мэсэлэлэр тэг дим олун му ш ганун ла. Jиhэcиндэ ез эксини тапма. мышдыр. О, Ъазырда.ирвли сурулэн тэлэб л эра чав^б вермир. Гэрара алынмыш-дыр ки, мэтбуат Ьаггында республика ганунуиун л а. «МЬэси тэкмиллэшдирилмэк учун мувафиг даими ко-мисси)а]а гaJтapылcын. (Азэринформ). БАГСАЬЭНИЗ ВАРМЫ? Э’ЛА! Демели бизим умуми гытлыг шараитинде 1ашадыгымыз 8ндики заманда аилениз ир чох гыт мапсуллардан Еыгорта олунмушдур. t алача олса да, па]ат)аны сапаниз практик олараг таравазларин, ке>ка]ратинин бутун нввларини штишдиое ма]ва агачл^ры басдыр гагламлыгымыз ;аниш исти! из egg )дан ва ма|в ада бир н аваэсиз ла^ен 1. иша 14-да магаз истади]иниз китабы сача Ьахверди БеЬбудоа. Азерба|чанда {«мчилик тэсэрру- ¿¡•оложи •амР*ри1мЕйимдм омам му»л»мфмм бу китабымда )амчилЦ-им АмрбМчамда иикишафы тарихи, фор мал ары, }ам битхиларииии •кинчмли|а аахил адилиб бачарилмаеи, оияарыи халг тасарруфатм , ботаники таек ири, биоложи тасарруфат ----- i----------м.------■—га му7ахасис аяим |ам __ Каи таркиби, вида-мда каииш еаЬбат — мутахасеислар, Керим Эсфдов. оруч Ибадов. «1абаны гида биткиле- ^М* м^«увкуп/ааси учуй нахардо тутудмуш бу китабда Даарба|иои> м Налда битон агач, кол аа 6т биткилариндаи гида кими не- тифкдл адилмаси, онларын ботаннки тасаири, |а|ылма чографи)асы, битма шарамти, Ьвмчуиин муаличааи апамиратн барада каниш ма яумат аарилир.    ф Г, Ф. Ахундов, Б. Р. ЦаЬвм* 8 из' чу слии    чат    бригаДалары    учуй    аасаит дими душунулмуш бу китабда али спорлубитамлар. чылпаг тохумяу-лар, бирлапали биткилар, икилалалм битки лер барада атрафлы малумат аарилир. Оиларм каииш охуиу гут лас и иа таиытмаг магсади рфолижи аламатлари, битди|и муЬитм, )а)ылдыгы )ар аа ;.0свдов. Фа|дд- мяуищ илааем мо тасарруфат' аЬамиНатм да кастарияир. Ахарба|жаиыи асарареикиа fihJ# малик табиатиии таиытмаг бахымыидаи фа|даяы китба- ш 6. }7. 8. 9. кнмлц Дыр. H.6.Be6ajea. Мэктэб саЬесинин 1ашылашдырылма-ы. Маариф . 1991. актабларимиаа ашыллыгсыа тасаааур атмак мумкуи да|илдир. акирд истаЬсал*т бригадалары учуй иааарда тутуямуш бу китабча-да шакир для ре ах мактаб|аиы саЬаларинин |ашыллашдырмлмасы ухра алми практик аардишлар аарилир аа оиларда аме|е маЬаббат писем о|адыяыр. Чел ал Эл^фв, Решадет Баширов. Медеи и битки л ер К, онларын эчдадлары. Азернэшр.1989. яумдур ки. мода и и биткилар амак фаАлмЦати поосасиида {арам-мышдыр аа омларым |арадычысы иисамдыо. Каммг охучу гут лаем учуй иахарда тутлумуш Му китабчада распубликамыхым арахисиида бачарилаи бир чох биткиларим мадоиилашдирмлма тармхиидам да-иышылыр. Си» бурада тахыл, иишасталы, шакерли, инулиила хам-кии, пи(ли^аглы, хул ал а хаиким, таравах аа бостаи, мЫве аа киламЫаа, ситрус, }амли-гидалы, едаиПатяы ва мифли биткилар барада Нартарафли мажумат алда ада вилачаксииих. субтролик биткичилмкда мубум jap тутам ха|туи барада саЬбат ачм-яыр. Оиум бачарилмасииии агротехники уеуллары, ха|туи багларыи-да апарылаи ишларии махамиклашдирилмаси, маЬсул )ыгымы масалалари каииш шарИ олуиур. Тамаре Меммедоеа. Терла ее меше биткилеринин зерэрверичилери. Азернещр. 1989. KartA to Méuia тасарруфаты ыутахЛсисларм, мологлар аа биткиларим муНафихеси cahaci 1уИвфМ19СЧ учуй иахарда тутуямуш бу китабчада дамли, ма|м лариним асас харарйаричилари са|ылаи харарли мишарчы Иаггыида даиышылыр. Онлара гаршы мубориха тадбирлог каииш профилям аито-_    :иида чалышаи ишчилар бу китабчада дай ли, ма|ва аа бостаи битка- рчы чучулар ________________ _    тадбирлари    шарп олУиура. Рашид Исма{ылов. Бу балыг сизе хошбехтлик мвтире ямуш бу китабчада саа ачылыр. Му» Китабчада 6а-олам га|ри-хди 10. Ю. Кенчлик. 1991. (ухары ]ашлы ушаглар учуй иааарда туту« иисамыи ухаг ачдады ha саб олуиаи балыгларрдбм сир фаун ада оиуи2б миидаи артыг иаау ма яумдур. кита яыгларыи даараиыш кусуси|)атлариидам, онлара хае олам гарибалмклардаи мараглы ва (ыгчам ма луматлар аарилир. Окром МфНсунзаде. Те]лфриоз, Аэврнешр. 199 *Ва1тар Пакимииии китабхаиасиг сари|асыидаи бурахылм! табчада г арам алый гам-парааитар хасТаликлари ичариеии Йр тутам ва ба|аамдарлыга ба|ук хи)аи аураи та|лариох хас »радичисиии ка чира и ка на ларда и, оиларым биолоки)а аа море и дай, Шмлмасымдам, муалича аа профил актикасыидаи ». ва|тар аа малдарлалар учуй ФМдалм китаодыр. илмесимим бсаслары. гарамал чине лари, дамахяыг иши п «малым дмпсулдлрлыгы, суд, с-уи таркиби аа намралаимаси аа хоотехмики Пасабат хами влИбат ачылыр. Ьа{ааидараыг тасар-чллари учуй ееехеих ки- (амлаидирилма« аа (атишдлрмад аЬами|]ати, Па|аамлавми иамра масалалардам алми.бир Дилла i руфаты рапбарлари аа умумеи малдар ишч табдыр. ап г щг п *    «г. 11. B.C.MHxajiiOB, Л.А.Трушине, Н.Л.Мокилны. Гиде-ланма медениДети ее аиленин сеглемлыгы. Ишыг. 1991 рус р с дилиидом тарчума олан бу китабда муасир соаат аилесинин чис-маии аа маиави сагламяыгымым ас асы олан самарали гидалаима-имм ташкилиидаи даиышылыр. JoJmmtm маНсуялары гыса вмкилде сачиНаландирилир. х'чух аа гуяаатяи ]емаклерии расаптлари аарилир. Мухталиф гидалаима ражимлариидаам cat ачылыр. Аилада ушат аа |аии|еш«лермм духкуи гидалаимасы месалелериме иахар (атирлир. Каииш охучу кутяаси учуй иахарда тутуямушдур. Азэркитаб Республиканын интимай!-Jэтинэ агыр, эвэзедилмэз итки уз вермишдир. Керкэмли сэркэрдэ, Бе]ук Вэтэн муЬарибэсннин фэал иштн-ракчысы, Бакы МуЬарибэ Ветеранлары Комитэсинин сэдри, исте'фада олан кене-рал .ч^ор Аким Эли оглу Аббасов узуи сурэн агыр хэстэликдэн сонра емрунун 81'Чи илиндэ вэфат етмиш-Дир. Аким Эли оглу Аббасов 1911'ЧИ ил мajын 25-дэ Aзэpбajчaнын Нахчыван ра-]онунун Нэзэрабад кэндиндэ кэндли аилэсиндэ анадан олмушдур. BaлидeJнлэpини тез итирди]инэ керэ ушаг евиндэ тэрб^э алмыш, кэнч 1ашларындан Ьэрби хидмэтэ Ьэвэс кестэрмишди^. 1927-чи илии август aJын-да А. Э. Аббасов ФКГО сы-раларына гэбул едилмишдир. Взвод, рота, полк коман* дири, 78-чы Азэрба]чан аты-чы дивизи]асынын эмэлиJJaт ше’бэсинин рэиси олмуш- дур. • Бе]у anBH3Hja командиря олмуш- Д>'Р А. Э. Аббасов RCTe’òaJa чыхдыгдан сонра республи-автомобил He^Hjjaibi яв ка зириннн муавини вэзи »зифэсия- дэ. сонра исэ Азэрба^ан Республика СулЬу Мудафяэ Комнтэсиндэ ишлбмишдяр. 1987-чи ялдэн емрунун сонунадэк Бакы МуЬарибэ Ветеранлары Коммтасннэ башчылыг етмиш А. Э. Аббасов кэнчлэрин вэ зэЬмэт* кешлэрин Ьэрби вэтэн пэрвэр-лик тэрби]асиндэ фэал иштирак етмишдир. Онун flejym Ьунэрлэри вэ эмэк хидмэтлэри уч Гырмы-зы Bajpar ордени, биринчн дэрэчэли Вэтэн муЬарибэся ордени. ики Гырмызы Улдуз ордени, Шэрэф ордени илэ вэ бир чох медалларла rejA едилмишдир. А. Э. Аббасов уч чагырыш республика Али Советиюш депутаты сечилмишдир. BeJyK вэтэклэрвэр, xejRp-xah вэ меЬрибая инсан олан кенерал Аким Эли оглу А6-басовун парлаг хатирэсм де-jym ]ол да шла рын ын вэ ону тань^анларын Ьамысыныя гэлбиндэ даим jamajanarAMp. iJyK Вэтэн муЬарибэси- би нин илк кунлэриндэн А. Э. Аббасов Чэнуб-Гэрб чэбЬэ-синдэ кедэн дeJYШлэpдэ иштирак етмишдир. Илк Aejyui сынагындан Донбасда чых-мышдыр. О. вурушмаларда езуну чэсур. нкид вэ шуча-этли деЛшчу кими кестэр-мишдир. Гафгазын гэЬрэмаичасы-на мудафиэси деврундэ А. Э. Аббасов 402-чи A3ep6aj4aH атычы днвизи]асынын полк комаядири Ta’jHH олунмуш- Чэнуб. Чэнуб-Гэрб. Ши-мали Гафгаз чэбЬэлэриидэ вэ дикэр чэбЬэлэрдэ А. У. Аббасовун командир олдугу Ьиссэлэрин дeJYШчYДopинин чэсарэт ли вэ кезлэнилмэз Ьучумлары душмэни чэтин B83Hjj9T9 салырды. МуЬарибэдэн сонра А. У. Аббасов Фрунз$ адына Ьэрби Академи1аны мувэффэ-rHjjaTaa битирмиш вэ 1958-чи илдэ она кеиерал-Majop Ьэрби рутбэси верилмишди. Бу рутбэдэ о, 12 илдэн чох A. Н. Мттмлбю, E. М. Г»ф»ром. Ь. Э. Ьюм. М. Т. Ataco*, Т. J. ArahTccJao*. К. С. ВЫtata. B. Е. Вврвадды, 3. М. -Ву*]адо*. Ь. Ь. Гаеымбо)**, 9. 9. Гасыао*,' А. А. Гратчар». А. Ь. Гуда!*», М. В- Вsrfi SSSASJÄ&TÄ airi’ ?. uss s. tasta hycejHoa, 8. С. Шакжрзада. МЕТРО ДА КЕДИШ ЬАГГЫ 30 ГМИМИР Бакы ШеЬэря ИчрВ Ьакн-MHjjaTH башчысынын гэрары-ны }еринэ Зетирерэк 1992-чи ил мартын 1-дэн Бакы мет-политениндэ кедиш han-ы rannja (15 гэпикляк яки SS' сиккэ) галдырылмышдыр. PeAaKCHjaJa кендэрнлмиш мэ’луматда де1ялир кя, бу гэрар аеаданлыгын, енержи дашы]ычыларыиын, ehnjaT Ьяссэлэрниин nij метл эринии дурмадан артмасы нэтичэсин-да гэбулЧдялмишдир. Мэсэлэн, метрополитен 1*чуя 1ал-ныз бяр ваг онун гяйаэтн 7 ;
RealCheck