Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.19+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, February 29, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.19+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - February 29, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г93ЕТИ •+-ФЕВРАЛ ил- № 43 il Охучу хаНиши    ила    муеаЬйба Д0ВЛЭТ СИРРИНИ АЧМАГ ЧИШШТДИР Сон    ««Г е*Ч» «ифоривсФ    пнгы    £ торпагымызы азгын душмэндэн гору}ак де^диудд^м    МЭв авэзинэ халгы руЬдан jii, снлаЬы, MearejH барэдэ душуку®|®||11ш «»’луматлар салыр вернляр barra бэ’зэн дввлэт, Ьекумэт башчыларынын — Сизин фикринизла май мудафиэ магсадвла керэчэ|и тэдбврлар ачыгланыр. Бу дЭ шэрикэм. 0зу да белэлэ-вса кэрулачэк ншин эЬэмпиэтиия Ьечэ енднрир. Охучу- ри нэинки фактлары шишир-Л.р ьаглы одари сорушурлвркн, вас Ьа»ш кутлэвн ни- да. формаси)а васитэларинин раЬбэрлари, Мэтоуатда вэ ди- аглына кэлмэ]анлэри онуи кар Информаси]а Васятэлэриндэ Давлат Снрлэрянн Му- }адына салырлар. Ьафнзэ едэн Баш Идарэнян эиэкдашлары hapa бахыр- д3 галЫрЫГ душмэнин са-лар? Идарэ рэнснннн муавянн Идрис ГАСЫМОВЛА    карачки    ишлэрин^    пла эмэкдашымызын саЬбэуя да ела бу барэдэдяр: А38РБА1ЧАН РЕСПУБЛНКАСЫНЫН НШРЛ8Р НАБИНЕТНИД0 Азарбамн Назирлар Jta. н^^Маркази W«;    *72«« ушагларьш ташкил ет-ры олма- бинети^ республика Кэнчлэр    АЬИШ, дикэр элагздар на-    JaJ    нстира Иттифагы Мэркэзй Комита-    зирликлэр вэ    баш идар^лар-    нэк    ^^алада *1шййГв сииин таклифинэ тэрэфдар    лэ бнрлнкда    бу Фрндув Ja    ]ан    нуасснсаларин маладе чыхари реепубликаларара-    радылмасыиа    кема^ ««¡тар-    аа    мадди техники аесаняп сы ушаг унси^эт ичтимаи    иэлидирлэр. фондунун ]арадылмасы har- Нахчыван Мухтар Ре чэлб етмак мэгсэдилэ хусу* _    ___ си ядарэларарасы фондла- гинла гяпяп гаи¥Л етмиш- ликашнын Назирлэр Кабине- рын ва caha фондларынын дир Фонда магсади hap ил тина, шаЬарларин ва?ра]орла- ¿а^насы ~^басгадан *_«._____.    л    оп -Пир. пмн ичпа Ьакими11эти орган- истифадв етсннлвр. назир- гында гэрар гэбул 70«.    ш    raptpu дате    ¡b^ajsrss вэсаити бирликлэрин, муэс-    бирликлэри вэ муэссрсэл^ри-    рин JaJ иста^атгага теш нэ TöBCHja олунмушдур ки,    килина диггати артырмагы АЬИШ. мэркэзи вэ ресцуб-    тэлаб едир. ушаг сагламлыг сисэлэрин, Ьабелэ спонсорла- Еын квчурдуклэри вэсаит есабына ¿араначагдыр. Фон-дун A3ep6aj4aH Кэнчлэр Иттифагы Мэркэзи Комитэси-нин вэсаити Ьесабына сах-ланмасы гэрара алынмыш-дыр. Гэрарда де]илир ки. бир-ликлэр. муэссйсэлэр вэ тэш-килатлар Кэнчлэр Иттифагы- лика Ьэмкарлар ит^ифагла- муассисал ария дан башга метры комитэлэри. A3ap6aj4aH сэдларлэ истифадэ едшша-«Кэнчлэр Иттифагынын Мэр- мэсинэ. онларын эразисинин кэзи Комитэси, Ьабелэ Азэр- взкэнинкилашдирилмэсина вэ 6aj4aH Ушаг Фонду илэ бир*    ушагларын. JeHHjeTManapHH ликдэ мевчуд ушаг саглам-    мэнафе1ИНЭ зи]ан вуран баш- лыг муэссисэлэриядэн там    ha-.aria «лп ВРПмамэ1э ча* истифадэ етмэк вэ идарэ та-    га Ьаллара ¡ол вермэмэ]э ча бели]индэн асылы олма1а!»г гырыр. ASMABAN РКПУМИКАСЫ ХАЛГ ДСПУТАТЛАРЫ СШКИЛвРН Y3W меркази сечки komhcchjacuhaa - (8тш 1.« «**«•> Ась^ чкларин иштиракы ила но. -сечкииори Ьогтынд»» Аэер- аердеи , кечи ряб музакяра бфан Рестгб“  г- едэрак гврара алмыщдыр:    нуяунун М-ч .    —    з|5в нвмрвли Оумга* Jut Ившаат сечки даиреся сечки но мисси JacuHMH даи- лякасы Га. н 54-чу маддэснни р ту та par Намин дай. рода тэкрар сечкилари 1992-чя ил апрелин 2в-на радэ тмсрар сасверма не. та’)ин етмишдир. чирилмдэси Ь&ггында 1992. Гарара алынмьпддыр ки. — *    ------ сечкилар Je ни тэркнбдэ дайра вэ монтэгэ сечки ко. тэрэфиндэн — Гарабагда вэ реслубля- баш идарэ>э 6eJyK салаЬн! камызын сэрЬэд ра|онларын- да торпагымызы душмэндэн гору!анлар ннформаси]а ва-ситэлэринин тез-тез Ьэрби сирлэри ачдыгларындая ши-ка]этлэнирлэр. — Чох Ъаглы ираддыр. Ьэрби сиррин горунмасы му-йарибэнин сэрт ганунудур. Онун нэтичэси бу гануна эмэл етмэкдэн чох асыльь дыр. Буна хэрэ дэ Ьэрби сирлэрин фаш олмасынын сэбэблэри ашкар едилмэли вэ арадан галдырылмалыдыр. Экс тэгдирдэ милли ордуму-зун. езунумудафиэ дэстэлэ-ринин ca'jH Иечэ енэр. 0з суверенл^ини ropyjyö мвЬкэмлэндирмэк истэ1эн. hap бир гэсокарын бурнуну эзмэк эзминдэ олан Азэр-ба1чанымызьгн Ьэрби потенциалы harrbiHfla Ьарда кэлди свз ачмаг, Ьиссэлэрин. бел-мэлэрин ишлэJиб Ьазырла-дыглары планлары Jepли-Jep-сиз ашкарламаг кимэ лазым-дыр? Бу. pHjaxap душмэнин дэ]ирманьша су твкмэк, ону .ajbir салмагдан башга бир Luej де]илдир. A3ap6aj4aHbiH чырпынан YpajH олан Гарабагда вэ сэр-Иэд paJoнлapындa ермэни ]этлэр верилмишди. Г лав лет адланан сеязура ндарэяяз нс-тэдя]н факты, епизоду jaau-дая чыхара бялирдя. Бэс ин-дя яечэ? — 1990-чы ил августун 1-дэн кечмиш ССРИ-дэ, о ныны да биз верэк. Филан кэнд элдэн кетди. Инди над-бэ филан кэндиндир вэ с. Бэсдир д^ушэилэри руЬдан салдыгымыз! Биз Ьэр сезу* муз. Ьэрэкэтлэримизлэ harr иши угрунда floJymaH евлад-ларымыза, халгымыза инам. чэсурлуг ашыламалы, онлар-дакы гэЬрэманлыг. горхмаз- чумладэн бизим республика- лыг Иисслэринэ гoл-гaнáд вер-да сензура'рэсмэн лэгв едил. мэли1ик. мишдир. Инди ишимиздэ MyajJaH Дв1ишикликлэр. мэИ-дуди|1этлэр олса да эсас вэ-зифэмиз дввлэт сирлэрини горумагдыр. Бир муЬум чэ-Ьэти дэ rejfl едим ки, Мэт-буатда вэ Дикэр Информаси-ja Васитэлэоиндэ Девлэт Сирлэрини МуИафизэ Едэн Баш Идарэ артыг ичазэверн-чя, Ьекмедячя органдан кут. лэви информаси1а васитэлэ-ри илэ гаршылыглы элагэ. мугавилэ шэраитиндэ ишлэ-j9H мэслэЬэтверичи, кемэк-кастэричн органа чеврилмиш-дир. — Бела чыхыр ки, мевчуд Ьугуг ва canahHjjaTH яла ндарэяяз Ьэрби сирлэри, уму-мяЦэтла, дввлэт сирлэрини горумаг ягтидарында де]нл. —Бэли, ичазэвермэ hyry-гунун олмамасы идарэмизин ишини ду1уиэ салмышДыр. Ьазырда мугавилэ эсасында гулдурлара гаршы    мудафиэ    ишлэ]ирик. Мугавилэ багла двJYШлэpиндэ иштирак едэн-    дыгымыз мэтбуат органлары- лэрдэн бэЬс етмэк.    онларын    на мэслэЬэтлэр веририк. кэ- * -    мин мэтбуат органларында демэк олар ки. девлэт сирлэри ачыгланмыр. Мугавилэ баглама]анлар исэ нечэ ис-тэЗирлэр. елэ дэ 1азырлар. — Вахтилэ Главлит эЬа-лини ваЬимэ!э салан мэ’лу-матдарын дарч едилмасинэ вэ Ja сэслаимэсинэ ичазэ вер-мирди. Амма инди... — Ашкарлыг, сензуранын лэгви мэтбуат органларынын гэЬрэманлыгларындан Jaa маг тэгдир олунмалыдыр. Амма двJYш эмэлнJJaтлapы-нын угурлу олмасы учуй ehTHjaTbi да элдэн вермэмэ-лиJик. Тээссуф ки. мэтбуат органларынын чоху бу aj-дын Иэгигэти нэзэрэ алмыр. Ьэрби сэркэрдэлэримиз. забитлэримиз дэ мэтбуатда вердиклэри муса1шбэлэрдэ. мэ’луматларда дввлэт сирлэ-ринин. Ьбрби сиррин горунмасы тэлэбинэ эмэл етмир- — Бэ’зи адамлар дввлэт сирлэрияин горунмасыиа де-мократя1анын богулмасы ними бахыр л ар. Амма эн демократии елкэлэрдэ белэ девлэт сирлэрини ]а]анлар, ганун гаршысында чаваб ве-рирлэр. Бэс биздэ нечэ? — Эн 6eJyK демократи]а елэ ганунлара pnaJaT етмэк-лэ JapaHup. Кечмиш ССРИ-дэ мэтбуат вэ дикэр кутлэви информас^а васитэлэри har-, гында ганун гэбул едилмиш-ди. Свз азадлыгындан суи- , истифадэ, девлэт сирлэрини i JaJ маг мэгсэди илэ кутлэви \ информас^а васитэлэриндэн | истифадэ едилмэси гануна ' мувафиг сурэтдэ гадаган j олунмушду. A3ap6aj4aH Pec- j публикасынын мэтбуат вэ ди- | кэр кутлэви инфopмacиJa васитэлэри Ьаггында гануну ha лэ гэбул едилмэмишдир Умид едирик ки. дввлэт сир лэринин горунмасы 11эмин сэ-нэддэ вз эксини тапачагдыр. Республикамызда дввлэт сир- \ лэри Ьаггында ганун да иш- ¡ лэниб Ьазырланмалыдыр. — Бу гаиунларын Ьазыр ланмасы узун вахт тэлэб едир. Бэс ]убанмадан нэ етмэк олар ки, Ьэрби вэ девлэт снрлэримиз ]а1ылмасын? — Бу ишэ билаваситэ ча-вабдеЬ олан информас^а ва-ситэлэринин рэпбэрлэри мэ-сэлэнин чиддилиJини нэзэрэ алыб диггэтли олмалыдыр-лар. MyhapH69 шэраитиндэ олан бир елкэдэ Ьэрби сир- JaJbWMactóHa лaгejд ja-нашмаг багышланылмаздыр. Идарэмизин эмэкдашлары ин. чй ил 16 феврал тарихли гэрары лэгв едилсин: — «Азарба)чан Респуб- мисси1алары ликасы халг депутатлары кечирилсин. сечкилари Ьаггында» Азэр- Мэркэзи сечки комисси. ба!чан Регпублйкасы Га- JacuHUH • Ьэмин ичласында ну ну ну н 50-чи маддэсннэ 126 немрэли CyMraJUT Ин-yJryH олараг 126 нвмрвли шаат сечки даирвсн узрэ CyMraJUT Иншаат сечки Á3ap6aj4aH Респуб ликасы дай рэс и узра Азарба1чан халг депутаты сечкилари-Республнкасы халг депута. нин Ьазырданмасы вэ^ ке^ ты сечкилари е’тибарсыз чярилмэси учун эсас тад-Ьесаб едилсин.    бирлзрин * тзрвмм планы Маркаэи сечки комисси. тасдиг едилмишдир Г9Л9Б9НИН РЭЬНИ Республякамыз кэркян куялэр JamaJup. ВаэиЛ^гдэн чыхыш ]олу бареда мухтэ-лиф мулаЬиэалар се>лаии-лир. Ьэмре^лик ва бирлик нилэр унваиымыэа олмазыя -беЬтанлар ]агдырыр, бизэ гаршы тамавузкарлыг едир. дннч адамларымызы гырыр. кэндлоримиэи Jepna-JeiecaH барэдэ чагырышлар ешиди. едирлар. PycHja матбуаты. лир. Таассуф ки. бирлнкдэн дам вуранларын бир чоху азу бирли)а балта чалыр, позучулуг эмаллэриндэн ал чакмир. Республика учуй чох 6ejyic. hgrrra ермани тэчавузундам аз таЬлукэли onMaJaH фэлакатэ кэтириб чыхара билачак бу хоша. кэлмаз гаршыдурма сон телевизи1асы вэ ради ос у иса агзына су алыб сусур. бир ермэнннин бурну гана-1анда исэ бутУн flynjaja чар чакир ки, «вэпши» a3ap6aj-чанлылар мэзлум ермэни-лорин башында турп экнр. лэр. Бир сезлэ, ермэнилэр истэдиклэрини едир. биз исэ harr сезумузу fleja бил. вахтлар лап эндазэнн ашыб. мирик. Халгымыз учун тале!уклу. Бутун бунлары со^лаиак- талетутумлу мэсэлэлэрдэ хусусилэ чаваилар радикал тэдбирлэрэ. - «солчулуга» даЬа чох ме1л едирлар. Президеитимиз Алма-Ата да мэп:эдим вар: Мухали. фэт раЬбэрли)е гаршы ит-тиЬамлар веранда, исте фа тэлэби илэ митинглэр. пи-кетлар кечирэндэ. вз га. KOHCTirrycHjaJa кврушундан )енича га1ыдан. ^тлэр^э конст у w w^»j6 ]олдашымла ЗНДД тэлэб лэр ирэли с\рэн- О. наразылыгла да бир моктоб ]Ш1дашымла _ реад    _    ерма- ¿арадычылыг имканларыны .Wudi .o-.pv.u.o    -......г кенишлэндирди. Анчаг бир лэр. Мудафиэ Назирли^инин    охучу кими мэтбуат сэпифэ- органы олан «Халг ордусу»    лэриндэ бэ зэн hncc гэзётинин илк нвмрэсиндэ ке-    cy6JeKTHB мунасибэтлэрдэн нерСГ-ма1ор Т. МеЬди1евлэ ,    догэи шахси-гэразлик^ reJpH-. мусгаибэ верилмишдир. Са-    об]ективлик, звтерли чагы- биг мудафиэ назири тээссуф    рышлар тээрсуф ДРГУРУР-    ^  ^____ _____________ едир ки, Ьэрдэн мэтбуат сэ-    Халгы тэшвишэ салан, ону формаси]а васитэлэринэ Ьэр Инфалэриндэ Ьэрби сирлэрин    чашгынлыг B83HjJaTHHa кэти-    кемэк    KecTapMaJa Ьазыр- ачылмасы Ьалларына раст    рэн инфopмacиJaлapын ja- кэлирик. Амма елэ онун взу    1ылмасы чох ээрэрлидир вэ Ьэмин мусаЬибэсиндэ истэни-    агыр нэтичэлэр верэ билэр. лэн гэдэр артыг сез-се11бэтэ    — Де$ушэн халгда pyh jyK- Joл вермишдир.    сэкли]н    олмалыдыр. Ивфор- — Эввэллэр дввлэт сир-    MacHja васнтэлэримизин чоху лэрини муЬафизэ едэн сизин    адамлары руЬландырмаг, тор- дырлар. Toj мугавилэ багла Ja^iap да. мугавилэси ол-MaJaHAap да бизэ мурачиэт етсинлэр. СеЬбэти ]азды: А. ГУЛШЕВ. Губада фзалиЦэт кестэран халг 1арадычылыгы нэк-тэбинэ ннчэ зевглу сэиэткар, Гэриб Султанов башчылыг едир. Даш вэ агач узэриядэ нахышлар, рассамлыг, hej-кэлтэрашлыг, халчачылыг бадмэларнидэ 120-дан чох отлай вэ гыз мэшгул олур. Бе]кэлхалг елми-техяики «Ии-терго-Тетис» вэ «Губа» агрофирмасыяыи спонсорлуг ет-ди]и бу мэктэбин шеЬрэти республякамызын Ьудудла-рындан кэиарда да кениш Jajbuibi6. Г. Султаиовуи агач вэ даш узэриидэ Ьэккаклыг итларн, мияяатурлэрн Ис-вечрэнин, ТурkhJэннн, Иранын, Амеркканын, Баагладе-шнв вэ дикэр елкэлэрин инчэСэнэт муэе|лэьацда иу- '_.    HI"    ’f i    ИШ'.О'Г    ,i4?U’fhUiyh«0    н MajHm етднрнлир. 5^ гэриб Султанов шакнрдлэри илэ. ^ 5|с Халг сэнэткарынын агач узэриндэ 1аратдыты «la* рабаг фэр]ады» эсэрн, 4aJ дишларыиа Ьэкк етди]н «JeÄ-ди кезэл» вэ «Дун1аиын даЬрлэри» мнииатурлэри. JPoto Ч. Ибадовуидур. Квруишуя. и. наразылыгла Дв твчавуэундвн „ралИ ка. деди.    __лэн агыр вази^эти нэвэро — Пердун дэ, азадлыг, алмалыдыр. Тээссуф ки, муствгяллик арзумуз ]еннчэ алмыр Бу исэ республикада чкчдссланма!» башладыгы 5ИрЛИ<9 вэ сабитли]э энкал бир вахтда Презвдентимиз T0LÄip öojHyMyay J€B!W0H рус эса ^9Н емрумун 25 илдэн ратине салды. —- Сон ре эла- зртырыны орду да хидмат вэ етди. — ьилиром, де>э. етмишэм. МуНарибэнин одлу. чэксан биз бирли>э там аловлу ^лларыны кечми. шулыушуг. Сэрф елэмэсэ. ддд Н0 демэк оадгуну Jax. истадк^имиз вахт чыха би.    билирем. Буна каро лэрик. Лайки укутма ки.    - 1922-чи нлдэ да башымызы белэ алдатмышдылар. Ахы. рынын ноча олдугуну квр. дук. Бунун да нвггачэси чох куман ки, ела олачаг. — Эввэла инди биэи бу кекэ салан Коммунист Пар дэ Ьазыркы агыр кунлэрдэ милли ордумузун чэтинлик лэ )аранмасы кедишинэ. ома мунасибэтэ биканэ гала б ил мэрам. Белэ бир фикирла • ра-зылашмамаг олмаз ки, орду ¿аратмага чох кеч баш- Маним    фи СЭССИЗ ФИЛМЭ БЗНЗЭМЭСИН емрумун кунэши ha- ЛYJY, зэЬмэтсевэрл^и бутев данышырыг, буна ®ahl1^ м^оата1анын''^алиЗМэламэта ны^а^ырд едэ билмир. Бир |.парды. JaTbffl уфуглэринэ JaxuH- <бир нэсил учун врнэк ол- нвврэ japaTMafbi ж:э Р ; Я рпанляп XX 1узилли1э хэстэмизии ЬаЛындан хэ- ?ун и    . лашыр. Бу эрэфэдэ. нэ низ- муш. инди дэ ибрэт мэнбэ- Ja caxлaJыpьгг. Зэннимчэ,    мухт£тисЬлик кэтир бэрдар олмаг учун Хызыда она TYфeJли JapaHum элавэ ладим, мэзэммэтли тарихи- jHMH3flHp. Абдулла ИбраЬн- 5?.3    М1Г^; миш" олаГс^и*ЛЛ.и май олаЙ^заман адамларын ceh. етмакдэн дакегмир^ Сутут етмэк истЭ)ирлэр. Бела чэЬд бэтиндэн    ]эгкн етмишэм :«тмюи ССРИ президента елэнлэв капитализма ал. ки. республикамызын муе. апаратында бел мае и Japa rMar СеЬбэт апаратьш шиширдилмэсиндэн мизлэ ихтилат да едирзм, мовун саглам зэкасындан. ны эввэлэ, биринчи Mapnaja миш етмэ идеолоки>амыз едэнлэр гарышыг фикирлэрин чал- онун паклыгы вэ AaapóaJ- кэтирмэли)ик. >гр- чана вургунлугундан hap Милли идеилиг.п^о.о    -—био ивв бэн- тапииш|яяэ Ьэвэслэ сэс raja да душурэм. ачы ^ xa- Jepfla хош свзцеЬбэт еши-    аэосиз.    нетсаны    oлмaJaн,    рэнлэр Ьэмин* мустэгилли- нечэ »гуллугчу сахландыгынын нечэ зэрури олдугуну Jax нечэ" о л ачагыны, Ьеч да шы билирэм. CehÓaT эслии да °,и-    кГЛлипмлэо.....Ke¿ac'aH дуруст aJдынлaшдыpa бия- -дэ бундан кедир ки. hap мирлэр. НэЬэнк -aJe мэр. :&ГиР. KÄ~ JHH хантысындан гопан гасыр. чана 1чы xa- Jepfla хош евзцепоэт еши- азэроа/чанлы r^nnIPIiM"     нягсяны бэрлэрин    кэдэр мизрабына дилир.    демократикли|инэ.    бу мэ -    рс , и<,тэк1и чэмипэт ли. двнуб гэлбимин назилмиш Бизи Jam а дан тэкчэ мэ- нэви база узэриндэJmp би. J ке1дИрэнлЭр кврэсэн теллэринэ    тохунмасына да дэмиз де)ил.    даЬа чох 6е- римизнн азад вэ    г J -    cahßMH едирлар? Jox. бу    мирлэр. -----------—.---- двзурэм. Елэ дэ олур ки, лэ адамларын пак вэ ишыглы niajbiö инкишаф етмэси им-    онлаоын    кдео-    кэзи CyMraJuT шэЬэриидэ кундузум дэ иечэлэшнр ив. амалыдыр. Инди    буна дэ-    канлирына там а|дынлыг    ',р HepyHflyJY ки.    дэ белэ Ьалларла гаршы. , душуичэли. " “    йи ^Гк^ызлаи^рма.    Йашдым. Сумга)ытда уму.    SSJTSSSí нын взу елэ бир идеолоки}а-    ми сосиал овгат Jaxmu де- - Идеолоиш кундузум J зумдэ    рин ehTHja4 ^аранмышдыр.    кэтиран Бунлар бир емур joлyнyн Кэрэкдкр ки, ме’тэбэр олмалыдыр. Милли идеоло- ми СЭЧИ j)OBH je к VH мэрЬэлэсини кечмэк адамларымыз бир jepa топ- ки)а фикри "¡*чун тэбии вэ бэлкэ дэ зэ- лашыб мэшвэрэт етсинлэр, ^эрлэрдэн бир нев ум,умбэшэри 1ан дыр.    .)ил.    Игтисади Милли идeoлoкиjaмыз je- лэ JaHaiubi. эЬалинин сабит. дяр. чэтинликлар-^ дэ Mah3 бунун учун кэрэк. зу ри    Ьалдыр. Буну дэрк бу еЬтс^ачын вдонилмэси кечмэк кими. мил'1эу^.”^ик ни мустэгил республикамы- лвшмэ просеси форма]а ду- Бу ишин башга.даЬава. етди}имэ керэ кечмишэ 6oJ- )олларыны тапсынлар.    тэрзиндэ баша душулмэ    устгурум    муна.    шэ билмир. иундэ бир не. чиб отан бир чэЬэти дэ вар. п ------ Догрудур.    Хьфдалаида    сии. Эсла Jox! А]дын дэрк зын'    '    6^vH    сэвиПэ    чэ дэфэ гэрэзли хэбэрлэр. дыр. Елэ влкэлэр вар ки. кы кэндлэри агсаггал- «TMaaHjHK ки, миллэтлэрин    хусусиНэтлэои    илэ    му-    эчаиб сез-свЬбэт JaJuAup. онлар индидэн XXI 1узил-   Сумга. вэ халгларын, сосиал тэбэ- « ^усуси^этлэри илэ му- эчаБиу°тунс Збунлар ^ ликдэ jamajanar )ени нэслии ланмырам. ApxaJUHaM ки, ]ашанмыш кунлэрим учун Бакы даЭГЭТкИу„^ГиГ'дэГаРс^    MÍ    йГ    ‘ISSrS    Jt^¿    она-иврэ    баш    '    верир    ни.    нечэ    олачвгы мэсалзсинин дауб    Ьесабламырам. Он- Wth    бу «тягвметдэ фэали!-    jorm. чохсаЬэли рэнка-    нун^ фэрман    „]асиИ дуГунчэлэрймиадэ    мумиуи ва магбул олаи лв- lap     Жтл«J    vülunvah ииНатпя    йшЛ?»« кйййо^:    ейлэ'^этирилмэлидир^    Бу- Цн AaJaMbi/ «ими KeJ4>Hj.    ^эсини иш^иб Ьмыр. hip биринэ тэзэ сыгал чэ.    бэттэ. xejHpxah hhJJ¿mb Ja.    бунларын    haJaTa    кечирил.    ^эбунк1э™ри^‘Жлу^э    галдырхйгла    л^ырлар.    Биз исэ тэичэ ча. килачэкднр.    радылыб вэ Ьеч да аз иш    мэсииин эн    Jaxmu    Joay hy.    тун    бунлар    кэ оутевлукдэ    ¿^лИавасЙ„Д    „ЭШгул олаГ би.    ванларын    де]ил. Ьеч    (toJyK. Башлыча    KeM>HjJaTH    буи.    кармурлэр. Лакин бунлар    манист мэгсэдлэрэ    ва' де“°к-    соню    г^ул олунма.    лэн    бир    тэ'енсатымыз .(ох-    лэрин да    .1ухудан    oJa”“6 да кврурэм ки, суфрэ ка- бир тэрэфдэн, зона тэ сисат- ратик дэ[эрлэрэ эсас.'а -     n,rn Rui uvtnaM шкЬоомаси. haoa вэ нечэ кетмэлэрини сад. фйкир    тэлатумлу    олса    ларыдыр вэ бу сэбэбдэн    магды. да. эбэди давам едэн haja- хырда, Ьэм дэ пэракэндэ раитдэ белэ Мнкечмэ мум- демок-эсаслан- во сонра сэбэбдэн магдыр. . Чари CHjacH шэ- лыды^р    ртия    ^    бймирик.    М^э    ол*шз т.чплTtmeulouuonau nnrvfi из Липауилмышыг Bv васи- десэк ки, бир нев инамсыз дур. Биз кутлэви информаси- Ьара вэ иечэ хырда. hau ДЭ пэракэндэ раитдэ оелэ jaw*4«a *»»- .„ '^рДлок^ызлйн доруб ш'бурахышышыг. Бу васи- десэк ки. оир нев инамсыз та е’тибар ит»эсин: али мае ¡MW %SÄ Z бйЙлаГыо^ки^    ‘нрали сурулэн 6aJYK CHja.    тэлеВДэ эидди^этли fe мГ мугэддэслюи    ЛЭ    не.    рэфДэн. Ьармэтли хе^ирхаЬ-    Иш бундадыр ки. инди ^с-    = -да ¿g&Zfc    ™ тигамэти    дэли    кулэк .кими    ларымыз^^ари^эле    ^икамы^ф с^ур-    „д«ас^    Бунда гл олмагдан башга. ha-    кими дахил олмага башла-    бир бахын Ьамысщасзт    ьундак    дэ]ишдирмэк    олмаз.    ьиз , Ьеч бир^_ саибаллы.    |ыб ки бу да^бэшэр дуЬасы-    ^^^асла^К    ^ыГвакыиРын'?ч,#и ба_1ун _    дануш.    ст*т чох олур вэ _бизи риклэр демишкэн, ел у ларе чашбаш салыр. агладыгындан аз агламаз- JacDT Бундан башга, гэзет вв жур- л?Р;..,яДг^м"л^мя ®*М^биз cyÖJeKT Инди тез-тез дejиpлэvl   ________________          Aantna.    6hd бахын.    haMu си учун jauiaMar а^ашетм"аг учун JamaJaH-    тлобал тэи^К56ус“галдыра    иын '" ^амтдыгы " ^далы    вэ ела буна    лф'вдэ    6 ¿Зин    Jox.'    агыллы    дануш етмэли- лар, «алумсуз jauiajuö ал-    билмэмишлэр.    сарвэтэ фэал гошулмагы,    Р сосиал'    (Ьэаллыгы    ао- Сумга]ыта    вахтында    гээёт    Jhk.    Бунун    учун гиблэка- МЭК» ДУ ЗТ ’ Р ^ . * J*    ... ...    («.ni.    „««ni»    в»    чыап    (ha    ирпМяЫ    ШЭОТЛЭНДИ I 3тИь&. Sa ÄS баЙ кэтирм^к" вэВа)гш]ламаг ГЬэдТ ^мыз олачаг умуммил^ чиранлэр эслиндэ бутун дввр- мызын Jaxmu истэк ва эмэл- фэ верчохумузун идрак raómmj- ледилмэз проблема чеври- идeoлoкиJaмызы ва онун тэ. лэрин вэтэндашы олурлар. лэринин чамиидэи    (SSi    1этХинГУпримиш^лик    варГ    либ. Сосиал мэяэвЬ суф! лэчэк    идеоложи    хидмэт тэ’сисатымызы 1аратЫалы Jur Бутун    бунлар    мвЬкам и радэ. J^xmu душунуб-да_ шынмаг,    чидд-чаЬдлв иш flajHÖ ахтармаг. кэшф етмэж '    ----- —*—-■    амур онларын заЬмэт }агы илэ умуммилли идеалымызы бфаида^    Гон“гфмаПР"^эл^э    рэмизин JaHaH чыраглары эбади шв’_ тапмалы]ыг. лэ сачыр. 0з халгы на, ху- Ладымыза салаг ки. биздэ лэниб. Bv ке!<ЬиПэт .тэч- маг, чари хэбэрлэрэ басит, тында    . Itona гоншу- бэ зэн сэЬв JoayM вермэк. зи]»сы да «Гитэл: белэ*”* фэaлиJJэтнндэн дэрин мавгелэр вэ зиддиЛэтлэрин бело бизим учун кунаЬ би. зеЬни эламэтлэридир. касадлкгын JeHH тарнхи епоха Бэлкэ* елэ хи KaTeropnJa илэ аланЛИ Исрафил101 Нэзэ^ &л°^и    y^Tot    Л%ушул» билэр ки. ду^    кэл» дунэиимиз демэ}э днлмм JaxuM    п^ейГ^д^и'ЙЙр^хт    рмнз    иеэ    чохдур.    биз    тэфэккур    та^юшзин    6««J"«b-iJS?» едэн ки, емрумуз бир исти денмуп 50 илдир али мак- дыр. Чохпарт^алылыг вэ просеси ntriMnjn    вола    г    А.ам„аП|лн    ь    lanbiMivxvTv    чэрчивэсини дарашдырыг. едэн ки, емружу _ ?Йб от'рсулэриндад мухтэ-    фикир плуралнзлга шэраитин-    да милли идеолок^ада« да.    ^Адамларын JapHMjy^y    адрчивэсин ^¿лоиЗиму-    гамэтэ JaHaflcHH ва СЭССИЗ ЙГф ХлУисР“опл1ныш-    % суверен давл^аратма.    й»Тс    *£* взумузу хилэс етмэ-    филм олмасын муалли.    га ивришэв Аээрб^чаиы.    К^^т_мдатмфг.    ^Хйсинпэ чошгун муба.    ли}ик. Бунун учувг зэпиим-    ^^^АБДУЛЛА^ЕВ.^ фэрди веися1ачы. ожи СУМГАЛЫТ ШЭЬЭРИ. Двнэ-денэ flOKHjaCЫ вардыр. ДИЭСЭЛЭН. иеч ии*ди пп««п —- -I” —t  -t ,h( гг. jK. Ьермэтла ищд Ca; _ сэси ешидилир. Онун Ьэгиги хусусилэ    "ва    экс етдирэн идео. вэ кврмушэм ки. онлардан да олан ичИ -ИЛИ1-9' гй^лиф^у^:    Äac«    вардыр. Мэсэлэн. Ьеч бири индэн белэ мул- апаратларында лардан ПврМЭТЛИ муэлли- Ш    Пйвлята«    мэчлисиндэ чошгун муба- ли}ик. мим Мэмивд Садьгзадэиии мыза белэ _(tap _ мдаолшшМ Ьэр^бир    Нисэ едэнлэри динлэмншэм чэ. шэЬэр вэ лазымдыр. олан ичра ha: тн>ж:ы вэ тоталитар болше- ламышыг. Бунун объектив вэ вик режимн даЬа ^ддур,— cyбJeктив сэбэблэри вар.тЬэ-дедим — Икинчиси. халгы- мин сэбэблэр башга бир свЬ-мыз азаллйТьЬ!, ‘"муствгил- бэггин мввзунягдур. Ьэлэлик-лиЫн бвпр^йни 1еничэ сэ ону дёкэк олар ки. белэ дадмага башладыгы бир чэтин ва мурэккэб ишин вахтда буна н1ол вермэз. еЬдэскндэн кэлмэк учун бу. О мэнимла Ьеч чур разы, тун мувафиг идарэ вэ тэш-лашмаг истамирди. СвЬ- килатларын, чэми coJдaш-бвтимнз узун чакди. Ахыр. ларымыш»и jeкдил рэ Jи, да икимиз да бу гэяаэтэ албир фэaлиJJэти лазым-кэлдик ки, Презадентин нки лыр. Тэ\1нн leдилдиJи иллик Ьаким^иати двврунда дан 10 — 15 кун сонра пихали иш карулуб. Эввэлки кет дуэалдиб назирин не-республика рэЬбэрлариндэн те’фасыны тэлэб етмэк ишэ она 1ахшы мирас галса]ды, Ьеч бир хе)ир верэ билмэз-Ьэмин ишлэрин са1ы даЬа ди. TeлeвllзиJa верилиш- чох оларды. гондарма Даг-лыг Гарабаг проблеминин Ьэлли саЬэскндэ да сэмэрэ-ли аддымлар атыларды. Лахшы JaAUMflaAup. 1967-чи илдэ мэЬкэмэдэ кунаЬы лэриндэн бириндэ иштирак-чылардан бири буну ха-тырлатды. О бири иштирак-,чы исэ билдирди: «Мэсалэ ондадыр ки, назири T9*Jkh едэн адама е’тибар, инам на. субуиГ J етмэ Ja н уч a3¿p6aj- JoxAyp». ШубЬэси^, о. тэ*. чанлыны * маЬбус машыны Jhh едэн а дам де ]эндэ Пре гарышыг Ханкэндинин тэн зиденти нэзэрдэ тутурду. ортасында од вуруб JaHAup-дылар. Ьэмин кунлэрдэ ер. мэЛ*лэр бурахдыглары вэ-рэгэлэрдэ )азмышдылар ки. бир мил1он Japb^bir Ис-раил 1уз мил>онлуг эрэб-лэрлэ бачарыр, 350 минлнк Демэли, свЬбэт тэкчэ зирдэн кетмирмиш. Мэним гэти фккрим белэ-дир: бу агыр кунлэрдэ бир-лэшмэк эвэзинэ, haKHMHj-JaTH Фишмэн. )уксэк вэ зифэ тутмага чан атмаг ермэнилэр исэ 3 милЮн )в- Умуми ишимизин xeJpHHo рымлыг Аэарба]чанла ба- jejHfl. Бир груп пикет иш. íaDMbiD. Бутун бу Ьэнка- тиракчысынын вэ Ja 50 нэ-мэдэн сонра о заманкы peh- фэрдэн ибарэт милли ш>’Ра* бэ^миз Агдама кэлди. 10 нын халгдан мандат алмыш — 15 раКжун pah бэр иш- президентин (елачэ дэ он>н чилэрини Juru6 B93HjJara, вз сэлаЬиЛэти ha дне ала рэ «CHjaCH ги)мэт» ДЭ ТЭ JHH eTAHjH вэзифэли верди: «икк аилэ арасында олан ■ конфликтдир». Батига оир раЬбэримиз беш-алты ил бундан аввэл Газах ра)онунуи Кэмэрли кэндинэ калиб демкшди: «AJ чамаат, елэ билин бу торлагы мэнэ багышла^ыр-сыныз». Белэликлэ, «саха-вэтли» рэЬбэримиз торпа-гымыздан 5 мин Ьектар гопа рыб «заваллы ермэниларэ» эта елэмишди. УмумиЦатла кечмиш pah-бэрлэримязин азарб&1чанлы шэхелэрдэн киминсэ) исте фасыны талэб етмэси Ьеч бнр ганунун. демократи1а-нын тэлэблэринэ yjryn кэл-мир. Инди бутун уму-кусулэ-ри азгын душман узэриндэ там гэлабэдэн сонра Ja сах-ламаг. шахеи тэкэббуру, шэхеи мэнафе вэ истаклэ-ри мувэггэти дэ олса уну-дуб миллэтин, халгын мэнафеJhhh устун тутмаг, эсл милли reJpaT кветэрмэк чагыдыр. Гэлэбэнин рэЬнн - ермани мунагишэсиндэ, 6УДУР    мрьлидев «малалаЛичы» ролуна дайр онларча мисал чакмэк олар. муЬаряба ва эмэк аетера. Бунун мугабилянда ермэ- •* - ламаг Рассам 1. Асадов. ;