Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, February 28, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - February 28, 1992, Baku, Azerbaijan ИгтисадиЦат: беНраидан чыхыш jony нода шаирин муасирлэрин-дэн Хагани вэ МэИсэти, ha-белэ'елмэз «Хэмсэ»нин мэш-Нур гэЬрэманлары тэсвир олунмушдур. Ханлар парны paJoHyH даг гэсэбэлэринэ кедэнлэрин }ол-усту истираЬэт jepHHa чев-рилмишдир. Бурада булаг japaдылмыш, раЬат отура-чаглар ^улмушдур. (Азэринформ). Ьачыкэцдэ кедэи ¿ол бо-]унча салывмыш Ханлар пар* кыжд» Низами Кэнчэвннин хатнрэ кушэси ¿арадылмыш-дыр. Бурада Ъундур мэрмэр пос-таментдэ 6ejyK сез устасы-нын. Шэргин мутэфэккири вэ Ьуманистинин бусту го]ул-мушдур. Бустун ¿ахынлыгындакы ики левбэдэ исэ мозаика панносу ¿арадылмышдыр. Пан- F1RMA ОрХан ШИРКЭТ Белэ «бирлик» кимэ лазым. Чэтин кундэ. дар ajarfla?! Бирлик flejH6, aJpbWbipbir, Гылынч олуб cыJpылыpыг. Ичин-нчин говрулуруг. Чэтин кундэ, дар á jar да. Умидлэри eAflypMajaK, Белунмэзи белдурмэ1эк. Душмэнлэри кулдурмэ}эк. Чэтин кундэ, дар ajarfla! Ьэмид АББАС, Мэдэнн])эт Ишчилэри Ьэм кар лар Иттифагы Республика Комитэсинин сэдри эмэкдар инчэсэнэт хадн Нэлэр кердук кезумузлэ, Даглар ашдыг дизимизлэ Чэкиширик езумузлэ, Чэтин кундэ. дар ajarfla. Данышырыг халг адындан Бу кишидэн, о гадындан. Хэбэрсизик фэpJaдындaн, Чэтин кундэ, дар ajarfla. Лада салаг аталары, TeKMaJaK ган-гадалары. Азалдаг биз хэталары. Чэтин кундэ, дар ajarfla. BAKI QiYMÁTLi KAGIZLAR BÍRJASI ТЕЛЕФАКСЫ ОПАНПАШИ НЭЗЭРИНЭ1 ГУМАРЫН ГАНЛЫ НЭТИЧЭСИ ОРХАН Тимоти Т1Л1ФАКСЫ ОЛАНЛАРА 1АПОНМАДА ИСПИСАЛ ОЛУНМУШ 10 МВТРЛИК КАГЫЗ ОУЛОНЛАОЫ ТФКЛИФ «ДИР. КАГЫЗ РА-ЗЫЛАШДЫРЫЛМЫШ ГШМвТЛ*. h#M НАРД ПУЛА И«М    ДФ MCASA    К8ЧИВМФК ЮЛУ ИЛ« САТЫЛЫР. ЬамьЧадыр мэним свзум, Гышым кедир, кэлир ¿азым гиэмэтли КАГЫЗЛАР -’БИРЖА БАЗАРЫНЫН AF АСЫ ДЫР Полковник Де]'чуковун милдонлары Бакы Г^матли Кагызлар Биржасы мэЬдуд мигдарда брокер ]ерлеринин Иэррачсыэ сатышыны тэшкил едир. Ашагыдмсы уиеена мурэммэт етмэк омр Омы, Вешир Сеферому иучеси, Ю. Телефон: 04-14-45. ьерматли кино ЫЭВЭСКАРЛАРЫ! Мартын 3-ден Вещ в». Ьэрюош юивтмтрмрмш турк фялмдаря фестяналы кечярялачэк. Програма «Тее, бв», «Дул бнр гадын», «Адн Васин]]»», «Куя» гызи», «Гурчуглу Дусяф» фнлмларя дахил едяямншднр. НИЗАМИ АДЫНА КИНОТЕАТР «КУНХЛРЕКЛАМ» АКСИОНЕР ШИРК9ТИ «В9ТЭН* БИРЖАСЫ ДЭ’ВЭТ ЕДИР «ВЭТ9Н» биржасы еаЬм. дарлар чэмш]]этжнэ |уисак кхтисаслы ЬУГУГШУНАС в» ИГТИСАДЧЫ лазым дыр. Намизед мусабига ]олу ила сечяляр. Марзглаиаялар бу уявзяа мурачиэт еда биларлар: Бакы вэЬари/ С. Вуреун, 12 (Забитлэр еши, 2-чя мар-тэбэ). Телефоилар:    93-71.53, 93.96.41. Сез сизиндир чэнаб брокерлэр! Унван: Y. haibióejoe кучеси, 51. Телефон:    98-55-20. АЛЛАН РЭЬМЭТ ЕЛЭСИН Бакы Мактавегадэр Педагожн Техникунуиуи пол-лективи. яш ]олдашлары    . АДИЛ HYCEJH ОГЛУНУН вэфатындан кэдарландя1иинjmm* »»    “»• синэ дерин Ьузнла башсаглыгы веряр.    _В. сэмэдов.01-45-18.Баш редактор Т. Т. РУСТЭМОВ тираны 173004. Индекс 96814 ;
RealCheck