Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - February 28, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ -»• « <**и>ал I»«-*, ил. м. оТАРИХИН HPOHMJАСЫ АЗЭРБАЛЧАН СОВЕТ СОСИАЛИСТ РЕСПУБЛИКАСЫ ФЭВГЭЛ’АДЭ КОМИССИ1А Кэнмэ шэЬэри    • Ьэким - евли. уч ушаг атасы - ев вэ алты десЛатин багы - битэрэф Протокол №    • Мэн, ашагыда имза едэн, муттэЬим сифэти илэ^дин-дирилэркэн ифадэ верирэм: I. Фамили]асы Pэфибэjoв 2 Ады, атасынын ады — Худадат Элэкбэр оглу 3. Лашы — 43 4. МэншэЛи — 6aj 5. JamaflbiFH Jep — 6. МэшрулиНэти — 7. Аила B33HjjaTH - 8. Эмлак вэзиЛЛэти 9. ПартиЛалылыгы • • Ю. CHjacH эгидэси — II. ТэЬсили — умуми: университет, хусуси: пэким- Mappah    ч 12. На ила мэшгул олмуш, Ьарада хидмэт етмиш- ДИР* а) 1907-чи илдэн 1914-чу ил муЬарибэсинэдэк шэ-hap хастэханасында ишлэмиш вэ она башчылыг етмиш- ДИР б) 1917-чи ил феврал ингилабынадэк ejHH заманда, Кэнчэдэ ШэЬэрлэр Иттифагы лазаретинэ башчылыг ет- мишд^р    jjjj    oKTjaöp    ингилабынадэк вэ 1918-чи ила кими Ьэмин вэзифэдэ ишлэмишдир. г) Окт1абр ингилабындан мусаватчылар ЬакимиЛЛэтэ кэлэнэ гэдэр вэ Ъэбс олуяан кунэдек замрет Бланды- МэшНур вэтэнсевэн Эли ЭкБар Рафиба|линин оглу Худадат 6а|... Кэнчада вали икаи Набс олунмуш, Каичада эуНур адан ус|ан эснасында е'дам едилмишдир. Фадакар бир миллат адамы иди. МЭММЭД ЭМИН РЭСУЛЗАДЭ. дулар. Нэтичэдэ кэндлэрдан чоху зэрэр чэкди, сакинлэрин aKcapHjjaTH исэ ез эмлакыны вэ малларыны гоншу кана ла рэ дашыды. Бу барадэ гэ-кш за орду гэраркапына мэ’лу-мат верилмишди. Гоншу мусэлман кэндлэри- нйн еакинлэри билэндэ ки. ермэнилэр À3ap6aj4aft heiy-мэтини танымаг вэ она табе олмаг истэмирлэр, силаЬла-нараг Ьэрбчилэрэ кемэЛэ кет-дилэр вэ 6eJyK атышиа баш верди. Нэтичэдэ тэкчэ ермэнилэр Jox. мусэлманлар да зэрэр чэкдилэр. Ермэнилэр бир нечэ мусэлман кэндинн, Нодулар. ГарЛагды, Лиман, Дусаллы, Кешар вэ башга кэндлэри Ландырдылар. Ер-мэни гулдур дэстэлэри Ьэт-та Мэрзи joлyндa пусгу гу-рараг 50—60 кечэри мусэл-маны гырдылар, таун элеЛ-Ьинэ Зурнабад стансиЛасыны гына ^рэ 11экимликлэ мэшгул Ьлмуш, 1919-чу илин ма) aJbiHfla Кэнчэ шэЬэри са кинлэринннт э киди ил;) фэрман- о 1 Din да тюпчо    —-------- *    . ла Кэнчэ губерниЛа идарэсини гэбул етмишдир. 13. Эввэллэр MahKaMaJa душмэси Ьаггында мэ лумат муЬакимэ олунмамыш вэ истинтага чэлб едилмэмишдир. ИШИН МАЬИЛЭТИ ИЛЭ БАГЛЫ ИФАДЭ Мэна гаршы ирэли суру-лэн иттиЬамда озуму мугэс-сир cajMbipaM. Ермэни кэнд-лэринин Ландырылмасы вэ динч ермэни эЬалисинин тэрксилаЬ едилмэси илэ баг-лы мэнэ гаршы ирэли суру-лэн иттиЬамда ©зуму ку-наЬкар cajMbip вэ бунунла элагэдар ифадэ верирэм: 1907-чи ил да РусиЛадан га-]ы дан дан та 1918-чи илэдэк Ьэкимликлэ мэшгул олму-шам. шэЬэр идарэсиндэ вэ Кэнчэдэки ШэЬэрлэр Иттифагы Идарэсиндэ хидмэт ет-мишэм. турклэр кэлэндэн сонра да лазарета рэЬбэрлик едир, турк эскэрлэрини вэ Ирэван губерниЛасындан олан гачгынлары муаличэ едирдим. 1919-чу илин ма-jbiHAa шэЬэр вэ Газа чама-атынын тэ’киди вэ арзусу илэ Кэнчэ ry6epHHja Идарэсини гэбул eTMaja разы ол-дум вэ 1919-чу ил ма}ын 6-да АзэрбаЛчан Ьекумэти тэ-рэфиндэн Ьэмин вэзифэЛэ то’Лин едилдим. ГуберниЛа идарэсиндэ ишэ башлаЛанда мэнэ эмин-аман-лыгы бэргэрар етмэк тэкли-фи верилди. Чунки анархи-ja баш алыб кедир, гулдур дэстэлэри губерниЛада езба-шыналыг едир, гарэтлэ мэшгул олурдулар. Ьекумэтин кердуЛу тэдбирлэр нэтичэ- синдэ демэк олар, губерниЛа аразисиндэ гулдур дэстэлэри лэгв едилди вэ бэ’зи дэс-тэ башчылары узэ чыхараг пул кирову мугабилиндэ мэЬ-KaMaja вэ истинтагадэк за-минэ бурахылдылар... Мэним тэрэфимдэн вэ мэн-дэн эввэл гэбул едилмиш гэ-рарлар нэтичэсиндэ нэинки Кэнчэ шэЬэриндэ, Ьэм дэ бу-тун гэзада Ьеч бир асаЛиш позунтусуна joл верилмэди. Мусэлманлар, елэчэ дэ ермэнилэр арасында олмуш огурлуг Ьалларыны кизлэт-мирэм. Буна гаршы тэдбирлэр кврулмуш, огурланмыш мал-гара вэ эмлакын кери гаЛтарылмасы, мугэссирлэ-рин гануни мэс'ули^этэ чэлб олунмасы Ьаллары да аз олмамышдыр. Партизан дэс-тэлэринин Ларадылмасында фэал иштирак етмэмишэм. Бу барэдэ сэрэнчамлары Ьэр-би рэЬбэрлик, гэза Ьекумэти вермишдир, губерний рэис-лэринэ онлара дэхли олан мэ’луматлар кендэрилмиш-дир. Мэндэн тапылмыш хидмэт мэктубларында исэ Ьэлэ Ларадылмамыш Ьэрби Ьиссэ; лэрин кэлэчэкдэ тэркибинин кучлэндирилмэси лаЛиЬэлэ-ри дэ вардыр. Гошун Ьиссэ-лэриндэ болшевизмин тэ’гиб олунмасынын мэнэ дэхли jox-дур. Бу, Ьэрби команданлы- гын ез ишидир. Мулки адам- * лар арасында да мэн болше-виклэри тэ’гиб етмэмишэм, Ибpahимбэjoвyн, ФЛодоро-вун, Элиjeвин вэ бир ¡чох башга танынмыш болшевик-лэрин Кэнчэ шэЬэр Ьекумэ-тинин кезу габагында шэ-. Ьэрдэ сэрбэст кэзиб доланма-лары буна субутдур. Рэсми шикаЛэтлэрэ кэлдикдэ билди-рирэм: экэр ихтиЛарымдакы бутун сэнэдгсубутлары тэг-дим едэ билcэJдим, аЛдын оларды ки, мэн Гарачинар, Ирэван вэ Чajкэнд ермэни нчмалары илэ баглы мэсэ-лэлэрин динч joллa низаМа салынмасы учуй Ьэр чур тэдбирлэр кермушэм. Луха-рыда адлары чэкилэн кэнд-лэрин Ирэвандан кэдмиш дашнак хадимлэри вэ jepли чина]эткар унсурлэр тэрэ-финдэн тэЬрик едилэн эЬа-лиси 1917-чи илдэн бэри Ьеч бир haкимиjjэти таны-мыр, бир чох фэсадлар те-рэдирдилэр. Онлар аранда ]аша!ан мусэлманларьш ЛаЛ*. лага талхмасына мане олур. Лолларда пусгу гурур. суЛун габагыны кэсэрэк чамааты тарлалары сувармага гоЛ* мурдулар. Мусэлманлар бу барэдэ дэфэлэрлэ шикаЛэт етмишдилэр. Ермэнилэр Ьэт-та инзибати ЬакимиЛЛэт ор-ганлары нумаЛэндэлэрини дэ Лахына бурахмаЛараг де-Лирдилэр ки, Лалныз Гарабаг Милли Шурасыны таныЛыр-лар. Лакин Кэнчэ вэ Гарабаг сэрЬэдлэринин эввэл-ки кими галдыгы вэ онла-рын Кэнчэ гэза ЬакимиЛЛэти-нэ табе олмалары барэдэ АзэрбаЛчан Мусават Парти-Ласынын .гэрары Кэнчэ вэ Ча- ваншир гэза рэислэринин иш-тираны илэ ермэнилэрэ тэг-дим едилэндэ аЛдын олду ки, онлар Ьеч бир ЬакимиЛЛэт та-нымыр вэ билдирдилэр ки, Ермэнистандан кемэк тэлэб едирлэр. Онларын ©злэри-нин губерниЛа идарэсиндэ ермэни силаЬлы гуввэлэринэ рэЬбэрлик едэн адамлары вар вэ онлар Агасы, Дэли Газар, Мнасаканов вэ бир чох башгаларынын сёзунэ табедирлэр. НэЬаЛэт, мэн Лерли ермэни ичмасынын ну-маЛэндэлэринэ — Кэнчэ шэЬэр главасынын муавинлэри Тер-Парсегова, ЛеокерЛана, Мнасаканова, парламент уз-ву Тер-АзарЛана вэ башгала. рына мурачиэт етдим. Лакин Лухарыда адлары чэкилэн ичмаларын .гэза Ьеку-мэтинэ табелиЛи мэсэлэсиндэ чэЬдлэр эбэс иди. Гэти табелик Ьаггьшда гэ-рар чыхармыш Ьекумэтэ мэ’-лумат верилди. Ьекумэтин гэрары ичра учуй гэза ида-рэсинэ кендэрилди. Эскэран Ьадисэлэриндэн сонра ермэнилэр Чаваншир гэзасында, Кэнчэ гэзасынын Гарачинар раЛонунда беЛук фэаллыг кестэрмэЛэ башладылар. Бу Ьадисэ илэ элагэдар Гарачинар раЛонуна е’зам олунмуш гэза рэиси мэнэ ЬакимиЛЛэти гэза рэислэринэ табе етдир-мэк, буну ермэнилэрэ тэкчэ е’тиразла де}ил, Ьэм дэ силаЬ кучунэ е’лан етмэЛи тэклиф етди. Онда гэза рэиси кемэк учуй гоншу кэнддэки Ьэрби дэстэЛэ мурачиэт етди. Ермэнилэр онлара да атэшлэ чаваб вердилэр вэ гэза рэ-исинин мэ’луматына керэ, бундан сонра онлар ады чэкилэн кэндлэрэ гаршы Ьэрби эмэлиЛЛата башламалы ол- элэ кечирдилэр. Гэза Ьекумэти 6ejyjy6 нэпэнк ЬадисэЛэ чеврилэ билэчэк бу гарышыг-лыгын гаршысыны алмаг иг-тидарында деЛилди. Чамааты барышдырмаг, огурланмыш шеЛлэри вэ апарылмыш адамлары гаЛтармаг учуй мэн Лерли нуфузлу ермэнилэрдэн комиссиЛа тэшкил едэрэк ке-рулэн тэдбирлэр барэдэ онлара хэбэр вермэкдэн етру кэндлэрэ кендэрдим. М\иа-гншэни тамамилэ лэгв етмэк учун парламент комиссиЛасы кендэрмэЛи хаЬиш етдим. Мэн дэстэ башчыларына мурачиэтимдэ тэклиф ет-мишдим ки, динч ермэни эЬа-лисинэ гаршы мунасибэтдэ Ьэр Ьансы позунту вэ инчик-лиЛэ Лол вермэмэк учун бутун 'тэдбирлэри керсунлэр. Идарэ рэиси НагыЛев хэбэр верирди ки, гоншу кэндлэр-дэн гуввэ топлаЛараг силаЬлы басгынлар едэн ЧаЛкэнд ермэнилэри еЬтираслары да-Ьа да гызышдырырлар. Ер-мэнилэрин дерд Ландан Ьучу-му нэтичэсиндэ мусэлман вэ ермэнилэр арасында хеЛлн тэлэфат олду. ^ралылар шэЬэр хэстэханасына кэти-рилмишди. Бу барэдэ мэнэ мэ’лумат верилдикдэ онларын ез сэрэнчамына керэ эсирлэри муЬафизэ алтында КэнчэЛэ кэтиртдим вэ ермэни ичмасынын нумаЛэндэлэ-ринэ Лазылы сурэтдэ тэЬвил вериб гэбз алдым. Истинтаг-сыз ЬэбсханаЛа салындыгла-рыны иддиа едэн ШаЬназа* ровун вэ башгаларынын де* диклэринэ чаваб олараг мэ’лумат вермэЛи лазым били-рэм ки, онлары Кэнчэ полис-меЛстери диндирмиш, дин-дирмэ протоколу вэ эсир алынмыш Гарачинар сакннлэ-рнндэн силаЬларын мусадире олундугуну вэ дашнак тэшки-латларынын башчыларынын фа мил и Л ала ры    Лазылмыш, ШаЬназа ровун имзаладыгы снЛаЬылар онун хаЬишинэ кере губерниЛа реЬберлн]ж. дэ сахланылмышдыр. Сонра исэ онларын бэ’зилэри киров вэ часуслугда шубЬэли шэхс-лэр кими кендэрилмишдир. Гаты дашнак Н. БабакевЬ-Лансын доносуна кэлдикдэ исэ о. мусэлманларла ермэнилэри Ьеч чур барышдыра билмэзди. Дуздур. узун муд-дэт фэхри гэза Ьакими вэ миллэт вэкили (гласи ы) олмуш, газандыгым е’тнбар вэ Ьермэтэ керэ. чамаат мэни губернатор сечмишди. Ишлэ-диЛим муддэтдэ бир дэфэ дэ олсун нэ Гэмбэр (Худадат бэ-Лин гоЬумудур — Р«Д.) нэ дэ Элэкбэр (сеЬбэт кэнчэли Сары Элэкбэрдэн кедир — ред.) Ьэбсдэ Латанлары азад етмэк вэ Л» кимисэ тутмаг барэдэ хаЬишлэ мэнэ мура чиэт етмэмишлэр. Чунки Кэнчэ губерниЛа полисгадэ урЛадник вэзифэсини тутдуг ларына керэ. онлар губернатора белэ бир хаЬишлэ мурачиэт едэ билмэздилэр. Ьэмин шэхслэр АзэрбаЛ чан Ьекумэти Ларадыландан, Ьэтта ондан да эввэл хидмэт етдиклэриндэн мэн онлары вэзифэЛэ тэ’Лин едэ билмэздим. Онлар барэдэ мэнэ Ьеч бир шикаЛэт едилмэ- ТЭРЭГПШ АЧЫЛАН ГАПЫ БАКЫДА БЕЖОЛХАЛГ ИНФОЭМАСМА-ТЕХНОЛСЖМ1А М9РК83И АЧЫЛЫР ди)ини дсмэ)и да ез\мэ борч билирэм Мэним фэалиЛЛэ- тимлэ баглы исэ Лалныз ерг мэнилэр деЛил, руслар, ал-манлар, курчулэр, ЛэЬудилэр вэ башга миллэтлэрин нума-Лэндэлэрн, елэчэ дэ мухтэ-лиф тэшкилатлар — Ьэмкар-лар иттифагы, Кэнчэ Гыр* мызы АЛпара Тибб ЧэмиЛЛэ-ти тэшкилатлары да фикир сеЛлэЛэ билэрлэр. Гаты дашнак олдугуна керэ дэфэлэрлэ ЬэбсханаЛа душмуш Ба-бакевЬЛансын дедиклэри диг-гэтэ лаЛиг ола билмэз вэ Ьэ-гигэтэ уЛгун деЛил. Элавэ едирэм ки, евимдэн тапылмыш кумуш дэстэкли гылынч мэрЬум атамындыр. Туфэнк вэ Браунинг систем, ли револвер дэ рэЬмэтлик-дэн бизэ Ладикардыр. Галан ики туфэнк вэ бир револвер чар полкунда командир олмуш эмим оглунункудур. Бир туфэнк вэ ики револве-ри исэ евдэ сахлаЛардыг. узум Лыгымы вахты гаровул чулара верэр, Ла да онлар тэсэрруфат ишлэри илэ эла-тэдар кэндэ кедэндэ езлэри илэ кетурэрдилэр. Игтнсадя, с ос мал проблем-лэрнн Ьэллн елмн-техинкя тэрэггя илэ, Леш технолокм-Лаларла ишлэЛэ билэн мутэ-хэссислэрлэ баглыдыр. Дуи-Ланын бир чох габагчыд вл-кэлэрнидэ бу вроблемлэри мэгсэдЛеилу Ьэлл етмэк учун мухтэлнф бирликлэр, чэмкЛ-Лэтлэр вардыр. Белэ тэппш-латлардан бирн дэ БеЛиэл-халг ИнформаснЛа-Технолокк- Ла Мэркэзядкр. Ьаэырда АзэрбаЛчан Нес-публикасыяда да бел» бир мэриэз Л*РаДылыР вэ оиун ншиидэ АзэрбаЛчан СэнаЛе Университетн фэал иштнраи едир. Мэриэз, оиун вэзифэлэри барэдэ этрафлы мэ’лумат алмаг учун универ-ентетии «Автоматика« телемеханика вэ елеитрошиаэ нафедрасыныи муднрн, техника елмлэрн намязэдн, до-сет Иса АбдуллаЛевэ мурб-чяэт етдик. О дедн: — Инди АзэрбаЛчанын ха-ричи елкэлэрлэ елм, тэЬсил, мэдэниЛЛэт, техноЛокиЛа са-Ьэсиндэ гаршылыглы элагэ-лэри, фаЛдалы эмэкдашлыгы сур’этлэ кенишлэнир. Вах-тилэ мэркэзин кестэриши илэ ишлэ]эн сэнаЛе вэ кэнд тэ-сэрруфаты саЬэлэринин. му-эссисэлэринин эл-голу ачы-лыб. Онлар Лени технолоки-Ла илэ силаЬланмагын вачиб-лиЛини вэ перспективини Ьэр аддымда Ьисс едирлэр. Экс Ьалда дунЛа базарына чых-маг, республикада боллуг Ла-ратмаг мумкун олмаЛачаг. Лени технолокиЛаларын элдэ олунмасында вэ мэнЬмсэнил-мэсиндэ ‘АзэрбаЛчанда тэшкил олунан ЙнформасиЛа- ТехнолокиЛа. Мэркэзи мус-тэсна рол оЛнаЛачат. Бу да эламэтдардыр ки. дунЛанын бир чох елкэлэрнн* белэ дэ чохдан мевчуд олан мэркэзлэрдэя кечмиш ССРИ эразисиндэ Ьэлэлик бирки-* »рбаЛчан чиси вэ Леканэси Азэ1 . _ Республикасында тэшкил е дили р. Оиун Ларадылмасы-на «Бирлэшмиш миллэтлэрин» (БМТ деЛил — ред.) ИнформасиЛа - ТехиолокиЛа Мэркэзи рэЬбэрлик едир. Мэркэз мевчуд мутэрэгги технолокиЛалар барэдэ ин-формасиЛалар ишлэЛиб Ьазыр-лаЛыр, топлаЛыр. сахлаЛыр вэ ЛаЛыр. ТехнолокиЛалар эЛа-ни шэкилдэ вэ Ja сэнэдлэ-рин, схемлэрин кемэЛнлэ ну-маЛиш етдирилир. Лени тех-ноложи просеслэрин эмэлн тэтбигинэ вэ онлары ншлэдэ билэчэк мутэхэссислэрин Ьа-зырланмасына тэ’минат ве-рнлир. — Мэркэзин хждмэтлэрия-дэи кимлэр нстифадэ едэчак- лэр? — Лени тэ’сисатын ишкн-дэн муэссисэ рэЬбэрлэри, девлэт мэ’мурлары. ишкузар даирэлэр. харичи мутэхэс-еислэр, мэктэблилэр, аЛры- аЛры аилэлэр, тэлэбэлэр дэ ■ * ------- би------ А — фаЛдалана билэрлэр. Адам-лар сечдиклэри вэ сонрадан истифадэ етмэк ниЛЛэтиндэ олдуглары технолокиЛаны бура да еЛрэимэк имканына маликдирлэр. Элбэттэ, баш-лыча сифаришчилэр кэлэчэк менечерлэр, операторлар ола* чаг. СеЬбэтн Лазды: Расим СЭФ9Р0В. ГОЧАЛАРА ГАЛГЫ АЬИШ Ьэмкарлар иттифаг Базар мунасибэтлэринэ кечид пенсиЛачыларын. гоча-ларын вэ тэнЬа адамларын вэзиЛЛэтини хусусилэ агыр-лашдырыр. Белэ шэраитдэ Ьэмкарлар иттифаглары Jox-сулларын талеЛинэ биканэ гала билмэз. Сыхынты ичин-дэ ЛашаЛан бу чур адамлара кемэк эли узатмаг, онларын ЬэЛатыны мумкун гэдэр Лункуллэшдирмэкдэн етру ларынын зона тэдрис мето- jer —---- дика мэркэзинин Лемэкхана-с ын да хеЛриЛЛэ наЬарлары тэшкил етмишдир. Бакьшын Бинэгэдн pajo-нунун тэнЬа вэ гоча сакин-лэри бу тэдбирин тэшкилат* чыларына миннэтдарлыгла-рыны билдирдилэр. АЬИШ-ян мэтозп зи. 5уат мэриэ- XEJHPXAhJIblf А ЧАРЫРЫШ KOPAHBOJ 1 (мухбнри. миздэн). РаЛонун Дэлимэм. мэдли памбьтэмизлэмэ за. водунун коллективи.. ермэни г>мдурларын тэчавузу-нэ мэ’руз галан бир нечэ аилэни ЬимаЛэЛэ кетурмуш. дур. Башгышлаг кэндинин сакини Чамал НэбиЛевин гы. зы. АзэрбаЛчан Девлэт Тибб Университетинин тэлэбэси Севда Нэби}еваЛа тэЬсилини баша вуранадэк Ьэр aj 150 манат тэгауд верилэчэк. Гулдурлар тэрэфиндэн гэтлэ Летирилмиш Тофш* Экбэри- нин вэ Jauiap РэЬимовун ев л ад л ары да ЬимаЛеЛэ кв* турулмушлэр. Капле ктив    муЬасирэдэ олан Тодан кэндинэ ди-эел Ланачагы, бензин, эт. ' чиЛнд вэ дикэр мэЬсуллар кендэрмншдир. КУРЛЭ ЧЮИН-ЧИЛИНЭ Лол 6ojy дунЛа шеЬрэтли алимлэримиздэн академик Имам МустафаЛевин мудрик сезлэри Ладымыза дущду. О деЛиб ки, Jep узундэ елу тор-паг Лохдур, елуваЛ адам вар— сиз мэнэ «елу» торпаг верни, мэн дирилдиб чэннэтэ дендэрим. Догрудан да, торпаг Ьэр ineJiiH анасыдырса, инсан да торпагын Ьэм агасы. Ьэм дэ гуллугчусудур. Бахыр бу гуллугу нечэ елэЛирсэн, ана-ja гаЛгыны нечэ кестэрирсэн вэ бир «ага» кими сэндэ эсл саЬибкарлыг дуЛгусу вармы? СалЛан — Нефтчала зонасы торпац сарыдан о гэдэр д ба «бэхтли» деЛил. Ьара бахыр-сан шоранлыгдыр. Элдуручу, Ландырычы дуз «дишлэрини агарда-агарда» Ьэтта чаван пеЬрэлэрин белэ чансыз кев-дэсинэ дарашыб. Экин-бичин адама Ларычан тэ’сири ба-гышлаЛыр. РэЬмэтлик Гудрэт Сэмэдов вахтилэ Шамама ха. ныма гибтэ илэ Лахшы деЛиб кк, eh, нэ вар бу Ланларда гэЬрэман олмага, торпагыны-зын кучунэ, бэрэкэтинэ бир бахын — верин ондан апа-рым, кубрэ кими бизим шо-ранлыглара гатмага.... Амма инсана да инсан де-Либлэр! Ьермэтли академи. кимнзин ибрэтли кэламы. ны бу кун гулагында сырга елэЛэнлэр кез ишлэтдикчэ узаныб бомбоз Ловшанлыг. улгунлуг «дэнизлэриндэ» ja-шыл адалар кимиг баг-багат салыб памбыг бечэрир, бос-тан экир, кеЛкез капмэчэлэр-дэ, ноЬурларда балыг Летиш-дирир. бир созлэ, кун-кузэ-ран Ларадь1рлар. Ьеч узага кетмэЛэк, елэ кез енунэчэ кэтирэк ады бу кун мэктэб-лилэрин дэ дилиндэ эзбэр олан Нуруш ЭлиЛевин «кенул дунЛасынын» бэЬрэлэрини. Сэксэн Лашы бу Лахынларда тамам олмуш бу нурани аг- саггал елиндэ-обасындакы абадлыгын тэмэл дашыны гоЛанлардан олуб. О вахтдан узу бэри бу тэрэфлэрдэ ач-лырьж нэ олдугуну билмэ-Либлэр. Халач тэрэфдэки ганыгара-лыгдан сонра бурда бизи хош бир овгат кезлэЛирмиш. Га-ныгаралыг деЛэндэ ки, елэ бизим Леримизэ ким олсаЛды кефи * позуларды — горугда бир чеЛраны гоЛун итлэри парчаламышды! Дэриндэн фикнрлэшэндэ адамын эли узундэ галыр: танры верэн сэрвэтлэрнмизэ нэ вахта гэ-дэр белэ лагеЛд Ланашачагыг? . СэЬлэнкарлыг елэЛиб. урэк-сизлик кестэриб езумузэ, ез кезэлликлэрими гэ гэним кэ-силэчэЛик? Ахы чеЛран тэ-биэтин елэ бир илаЬи чанлы-сыдыр ки, о, республикамы-зын Ьэр эл Летэн кушэсиндэ Лаша)ыб арта билмир. 0зу дэ ш кэзир бу гоЛун сурулэри девлэт пбругунда?! ЧеЛранла-рын Лем еЬтиЛатынын тапда-ныб талан олмасы ез Лериндэ, итлэр дэ ез )ериндэ, ким »лини урэЛинин устунэ гоЛуб замни дура билэр ки, ара хэл-вэт оланда, думанлы кунлэр-дэ бэ’зи чобанларын туфэнк-лэри «динч» даЛаныр? Нэ исэ, дедиЛимиз кими, бизи ендэ хош бир тэсадуф кезлэЛирмиш:    елимизин та- рихиндэ бэлкэ дэ илк дэфэ рэЬбэрлик етдиЛи тэсэрруфа-та рэЬбэрин ез ады (езу дэ саглыгында!) гоЛулмушду. Пирани гочанын узу-кезу ку-лурду. Бу аЛры фэрэЬ иди— шеЬрэт эдасындан узаг. тэ-бии бир вугарланма иди. Чунки бу, емру 6oJy гуллугунда дурдугу халгын. торпагын мукафаты иди. Летирмэлэри ону тэбрикэ кэлмишдилэр:    республика Колхозлар Шурасынын сэд-ри, мэшЬур эмэк баЬадыры Элибала Сэлимов, «АзэрбаЛчан» колхозунун кэнч сэдри Эбулфэз ЕЛвазов торпаг ишиндэ ез устадларынын се-винчинэ шэрик чыхырдылар. Кез габагында иди ки, Нуруш киши бу узун иллэри Ьэгигэтэн дэ Ланыб ез ишы-гыны езкэлэрэ паЛлаЛан чы-раг олуб. О ишыгын учундан ту туб Лол кедэн, о очагьш чынгысьгадан кету руб тэзэ очаглар чатан чаван рэЬбэр ншчилэр белэ Летишиб ел. обанын гаЛгычэкэнинэ денуб. лэр. Элибала муэллим ез Лериндэ (кечмиш ССРИ халг депутаты-нын ернэкли иш тэчрубэ-синэ бутун елкэдэ бэлэддир-лэр!), уз ту таг Эбулфэз 1а-сымовун наилиЛЛэтлэринэ. Ха раба кэн дин гоншулугунда бош вэ бомбоз дузэнликдэ Тэзэ Сурра кэнди салыныб! Гэсэбэ Ларашыгында. Ьэлэ иш битмэЛиб. Ларымчыг ти-килилэр, гурулан абадлыг дерд бир тэрэфдэ кез охшт-Лыр. Ичмэли су чэкилиб. Газ «Лол кэлир». Тэзэ тэсэрруфа-тыИ тэзэ. кэнч рэЬбэри Га-чагкэнддэн бура кэлэн кими, биринчн олараг мелиорасиЛа-дан башлады — торпагы шо-ранлыгын чаЛнагындан алыб дирилтмэк лазым иди. Ди-рилтди дэ. Инди буЛур, ешит-диклэрин кенул ачыр:    Ьэ- Лэт-бачасындан^аЛрыча фаЛда кетурэн чамаат Ьэм дэ кол-хоздан адамбашына 350 — 400 манат аЛлыг альф. Колхозу« белдуЛу тахЫллары башларынын алтында, устэ-лик гыш узуну гапыларында-кы мал-ЬеЛвана Лем дэ алыр-лар. Бу угурлар чэми ики ил-дэ баша кэлнб. Эл алтында исэ кэлэчэ)э ум ид чырагы тутан планлар. Бунлардан бу кун учун, бизчэ, эн вачи-би — колбаса, эт комбина-тьшьш Ларадылмасыдыр. Кэндэ керунмэмиш дэрэчэдэ фаЛ* да верэчэк бу иши Тумен гу-рашдырычылары керурлэр. Бу кун-сабаЬ суткада 2 тон эт. 1 тон колбаса истеЬсал олуначаг! Кэнд Леринин je-ни бир гэлэбэси... Сонра, тэзэ мэсчидин (кеЬнэси дарыс-галдыр) иншасына башламаг. Гэбиристаны сэлигэли Ьаса-ра алмаг. Муасир Шадлыг евинин тикинтисини кагыз узэриндэн ЬэЛата кечурмэк. Асфалт иши... Элибала4 муэллимин ceh-бэти мараглы иди. — Девлэтимиз индиЛэнэ-ч^н идарэ-муэссисэлэрэ чох рэЬм елэЛиб. бэсдир! — де-]ирдк.—Суверенлик Ьалва иш де)ил ки. Инди биз еэумуз-еэумуздэн бешгат, онгат ар-тыг геЛрэт дуЛгусу. вэтэндаш-лыг агрысы тэлэб етмэлиЛик... Илк аддымда, мэнчэ, зиЛан-ла ишлэЛэн бутун муэссисэ-лэр лэгв олунмалы, эвэзин-дэ кучлу фермер, кооператив тэшкилатлары Ларадылмалы-дыр. Toj езунэ вэ халгына урэкдэн чан Ландыранлар гол чырмаЛыб башласынлар ишэ. взлэри дэ газансын, мустэ-гил девлэтимизин дэ будчэ-синэ пул Лыгылсын. Торпагы да ки вер кэндлиЛэ. дур гы-рагда — кер нэ алэмлэр ja-р&дыр! Иши кэрэк онун дилини. даЬа догрусу. ел мини билэнэ верэсэн. — Сезунэ ара вериб сигарет Ландырыр. — Бах сизэ бир шеЛ деЛим: бизим тэсэрруфатда «нэ елэ-Jhm, нечэ елэ]им?» сызылты-сы Лохдур. Лалныз Луксэк сэ-виЛЛэдэ, мэс’улиЛЛэтли иш вар! АЛры сеЬбэт ола билмэз. Бу кун Ьэр Луз инэкдэн 98 баланы Ьарда, Ьансы республикада алырлар? Амма биз алмышыг. Чанымыза чэфа басмышыг. вахтын гэдрини билмишик. AJ догуб Нефтчаланын ке-чэсини    нурлан дырмышды. Катердэн баханда Курлэ Хэ-зэрин говушачагы, узагда гаралан нэЬэнк Банка корпусу, аг шамлар кими агары-шан говаглар а дам да гэрибэ, сирли-сеЬрли бир дуЛгу oja- АБШ МУГАВИЛЭЮ ТЭРЭФДАРДЫР Ч. БУШУН ГАРД Allibi... ПУЛ ГАЗАНЫР Чэршэнбэ куну Ен.Би-Си телевизиЛа ширкэти хэбэр вермишдир кц, АБШ Пре-зидентинин беЛ-ук гардашы Прескотт Буш архасында Лакудзанын — Лапон мафи. Ласынын дурдугу JanoHHja KopnopacHjacbiHa мэслэЬэт хидмэти кестэрмишдир. Бу телеризиЛа ширкэти кор. порасиЛа илэ Лакудза арасында севдэлэшмэлэр барэдэ мэхфи полис досЛесини элдэ едэ билмишдир. Ен-Би-Си телевизиЛа ширкэти элдэ етдиЛи сэнэдлэрэ истинад едэрэк билдирмиш-дир ки, 1988-чи илин но-Лабрында — Чорч Буш президент сечилдикдэн бнр нечэ кун сонра ЛакудзаЛа Луз i мннлэрлЭч ¡доллар «Борч л у галмыш» бир лапониЛалы бизнесмен Прескотт Бушла элагэ )аратмышдыр. Прескотт Буш АБШ-да ЛапониЛа капиталынын кэлирлй шэкилдэ гоЛулушу узрэ мэслэЬэт хидмэти кестэрмэЛэ разы олмушдур. Ен-Би-Си геЛд едир ки, П. Буш кос. тэрдрЛ« хидмэтэ керэ harr кими Лалныз бир севдэлэш-мэ узрэ азы 250 мин доллар алмышдыр. АБШ-ын силаЬлара вэ тэрксилаЬа нэзарэт акент-лиЛинин директору Роналд ЛеЛмен кокгресин нумаЛэн-дэлэр палатасынын тэхси-сатлар узрэ Лардымчы ко-митэсиндэ чыхыш едэрэк билдирмишдир ки. страте-жи Ьучум силаЬларынын мэЬдудлашдырылмасы вэ азалдылмасы барэдэ муга-вилэ Совет Иттифагынын да|ылмасындан габаг баг-ландыгына керэ Бирлэшмиш Штатларын «бэхти кэтирмишдир». Чэршэнбэ куну АБШ-ын информаси- Ja акентлиЛинин (ЛУСИА) буллетениндэ кестэрилдиЛ«-нэ керэ, Р. ЛеЛмен геЛд ет-мищдир ки, бу м\тавилэ Ьэтта АБШ конгреси вэ РусиЛа ФедерасиЛасынын Али Совети тэрэфиндэн тэсдиг едилмэздэн габаг «нувэ силаЬынын ЛаЛылма-масынын муЬум васитэси». Дир. Америка Ьекумэтинин ну-маЛэндэси даЬа сонра билдирмишдир ки. стратежи Ьучум силаЬлары узрэ му-“ eh»— гавйлэ бир нов «зиреЬ»дир вэ онун саЛэсиндэ Мустэ- гил Девлэтлэр БирлиЛинин нувэ силаЬына малик олан республнкалары «нувэ си-лаЬьгндан азад бир девлэт ола билэрлэр». О демиш-дир:    «Мугавилэ силаЬлар ^•зэриндэ кэлэчэк нэзарэт системи учун дэ ЬэЛати эЬэмиЛЛэтэ маликдир». Р. ЛеЛменин дедиЛинэ керэ. ЬазЪфда нувэ силаЬ-тарынын азалдылмасына дотру «чох сур’этлэ ирэлилэмэЛин* вэ 9у кутлэви гыргын силаЬ. ларынын новлэри узэрин-дэ «сэрт нэзарэт» тэ’мин етмэЛин вахты чатмышдыр. TYPHHJ8 ШРБАтНЫН «ЬИМА1вЧИСИДИР» Мартын 2-дэ БМТ Баш Мэчлиси 46-чы сессиЛасы-ньгн кениш ичласында сэк-киз кечмиш совет республи-касынын — АзэрбаЛчан, Га-захьктан, ГыргыбЫстан, Ермэнистан, Молдова. 9з-бэкистан. Тачикистан вэ Т^рнмэнистанын тэшкилата raw 5ул едилэчэЛи кезлэнилир. Бунунла элагэдар Ьазырда БМТ даирэлэриндэ бэ’эм ЧАР: МИЛЛИ АФРИКА КОНГРЕСИНИН БЭЛАНАТЫ Милли Африка Конгре-синин (МАК) рэЬбэрлиЛи ики ил бундан эввэл ЧАР-ьш президенти Фредерик де Клерк тэрэфиндэн Даш-ланмыш ислаЬатларын да-вам етдирилмэси барэдэ мартын 17чДЭ ЧАР-ын аг ирга мэнсуб еакинлэри арасында референдум кечи- -    ^    штт рилмэсини пислэмишдир. Чэршэнбэ куну МАК Милли ИчраиЛЛэ Комитэси ич-ласынын Лекунларына дайр гэбул олунмуш бэЛанатда деЛилир:    «Биз    етник    вэ иргчилик    принсиплэринэ эсасланан    референдуму рэдд едир вэ президент Ф. де Клерки она керэ пислэ- )ирик ки, о, елкэмизин кэ-лэчэЛи илэ о)наЛыр*. МАК хэбэрдарлыг еднб билдирмишдир ки, экэр Ф. де Клерк Ьекумэти сугут ет- тэшкилат вэ малиЛЛэ мэсэ лэлэри. о чумлэдэн Лени миссиЛаларын Лерлэшдирил» мэси. онларын хэрчлэри вэ БМТ нин даими будчэсинэ узвлук Ьагларынын миг дары мэсэлэлэри музакирэ едилир. сэ вэ апарте^дин бэрпа едил-мэсинэ тэрэфдар апан Чэ- Ьэр шеЛдэн керунду}у ки-I, Газахыстанын вэ 4 Орта нуби Африка м\'Ьафизэкар-лар партиЛасы ЬакимиЛэ-тэ кэлеэ, ЧАР-да зоракылыс туг)ан едэчэкдир. , ТЕРРОРЧУЛАР ЬАЗЫРЛАНЫР... ТЭКЧЭ ЛИВИЛ АДАМЫ! дырды К .;ери гаЛыданда урэЛимиз-дэ сабаЬымыз, кэлэчэЛимиз сарыдан хош бир раЬатлыг варды: jox,.Кур Ьэлэ елмэ-1иб, ону елмэЛэ гоЛмаЛачагыг. О ЛашаЛыр. Демэли, гоЛнунда-кы бнтиб-тукэнмэз сэрвэтлэр дэ ЛашаЛыр! Чунки онунла чи]ин-чнЛинэ торпаг геЛрэти, миллэт тээссубу чэкэн инсан-лар ЛашаЛыр...^ СэЛавуш С9РХАНЛЫ, Элирза САДЫЛОВ. «Вашингтон пост» гэзети Американ ын Луксэк мзн юэбли рэсми    шэхелэринэ истинад едэрэк Лаэмышдыр ки, ЛнвиЛада эввэлки кими террорчуларын Ьазырлыгы узрэ азы беш душэркэ фэалиЛЛэт кестэрир вэ Му эммэр Гэззафи Гэрбин тер-рорчулугдан имтина етмэк тэлэбини Леринэ Летирэркэн Лалныз «косметик кузэшт-лэр» етмишдир. Газет геЛд етмишдир ки. буна керэ дэ Буш Ьекумэти БМТ-нин ЛивиЛа элеЛЬинэ санксиЛа-лар тэтбиг етмэейнэ наил олмага чалышыр. Гээет умид едир ки, бу санксиЛа Ьэтта М. Гэззафи ики ил бундан эввэл Гэрбин ики авиасиЛа лаЛнеринин парт-ладылмасынын тэшкилиндэ эли олдугу куман едилэн ЛивиЛа акентлэрини тэЬвил вереэ белэ гуввэдэ га-лачагдыр. НИИ фы Ьаагада    кечмрялмнш «Уорлд пресс фото-91» фото мусабягэспдэ 75 олкэ-1600-дэя чох фотогрш-яштярак етуишдкр. РИТА - СОТ А Акепт. яяЛпаош    фотомухбярлэря А. Морковкичян во J. Ля. зуяовуя бяряячя мукафят-лара ла)яг карулмуш «Еяа гаЛыдыш» вэ «Тбяляся: яа. гэядаш яуЬарябэся» фото, ларн. ми,  ---------- АсиЛа респ>Ч5лнкасынын БМТ Ланьшдакы нумаЛэндэ-ликлэри Ьэлэлик РусиЛа-нын даими нумаЛэндали-Линин бинасында Лерлэшэ-чэкдир. 9Ьалинин са^ы кими костэричини эсас тутан Газахыстан, ола бнлеин. Бела pvc мисснЛасынын тэч-р\Ч5эсиндэ!н иСгифадэ едэ-•экдир. Беларус нумаЛэидэ-ли}кндэ 10 нэфэр ишлэ|ир: онун яллик будчэсн бир не. чэ Луз мин доллардыр: БМТ-нин мунтэзэм будчэ-синдэ Беларусун паЛы илдэ О 33 фанз вэ ja 1.3 мил jo« доллардыр. (Ьэлэлик Бела-рус миссиЛасы РусиЛа вэ УкраЛ*на нумвЛэндэлиЛннкн бинасында галмаг ннЛЛэтин-дэдир). БМТ-дэ експертлэр Ьесаб едирлэр ки, вэбэкис. тан да белэ кестэричилэрв истигаматлэнэ билэрди. ТуркиЛэ БМТ-дэ АзэрбаЛчанын «ЬнмаЛэчиси» ол-мушдур. ТуркиЛэмин БМТ Ланьгнда' дэими кумаЛэвдэ-си Мустафа Аксин РИТА — С0ТА-НЫИ мухбнри илэ свЬбэтиндв демишдир: «Ин-дики игтисади беЬран нэ гэдэр дэрин олса белэ. Ьэр Ьалда кечмиш совет рее-публикаларыны зэиф инки-шаф етмиш елкэлэрдэ, де->эк ки, Африка елкэлэри илэ Ьеч чур м^талнеэ етмэк олмаз. Элбэттэ. биз АзэрбаЛчана бэ’зи саЬэлэри га J да Ja салмагда кемэк кес-тэрмэк ииЦэтиндэЛик. лакин бизим амэкдашлыгы-мыз - эсасэн мадэни саЬэдэ реаллашдырылачагдыр*. Ак сии I билдирмишдир ки. АзэрбаЛчанын дакми «р«а-.    __     у    Тур- J эк дэли илк вахт лар ки!э миссиЛасында Лерлэшэ-чэкдяр. Эмэкдашларын са-]ы муэЛЛен едилмэмкшдкр. ;