Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, February 28, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - February 28, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ 18 М№АЛ 1992’"и ил Азэрбаман—Бангладеш: ЭЛАГЭЛЭР 1АРАДЫЛМЫШДЫР h. в. ЬЭСЭНОВ БАНГЛАДЕШ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ДвВЛЭТ НАЗИРИНИ ГЭБУЛ ЕТМИШДИР Февралын 26-да Азэрба^ чанын баш назири Ьэсэн Ьэ-сэновун Бангладеш Ресцуб-ликасынын девлэт тохучулуг сэна]еси назири Эбдул Ман-нан вэ бу елкэнин Москва-дакы сэфири Мустэзэфир РэЬмэн илэ керушундэ иг-тисади]]ат вэ мэдэни}]эт саЬэсиндэ ики девлэтин гар-шылыглы сурэтдэ фaj^Jaлы эмэкдашлыгы Ьаггында Ье-кумэтлэрарасы сазиш ймза-ланмышдыр. Азэрба)чан Ьвкумэтинин башчысы гонаглары респуб-ликанын эн эввэл хаммал еЬ-тиJaтлapьraын артырылма-сына, онларын е’малына вэ дун]а базарында сатышьша ¿енэлдилмиш игтисади стра-тек^асы илэ таныш етмиш-дир. Ь. Э. Ьэсэнов демиш-дир: «AзэpбaJчaн Бангладе-шин ду^а базарына чыхма-сы учун ¿ахшы старт ме]дан часы ола билэр. Виз респуб-ликамызын эразисиндэ елкэ низин AзэpбaJчaн хаммал ы илэ ишлэ}эн бир сыра фаб- риклэр тикмэсинэ мараг кес тэририк. Онларын мэпсулуну белэрэк Ьэм МДБ-нин базарында, Ьэм дэ ДYнJa базарында сатмаг мумкундур». Бангладеш нYмajэндэ Ье]'-этинэ башчылыг едэн девлэт назири демишдир ки, эЬали-. синин 95 фаизи мусэлман-лардан ибарэт олан елкэси Азэрба]чана рэгбэтлэ ¿ана-шыр вэ онунла сых элагэлэр JapaтмaFa Ьазырдыр. Гонаглары эн эввэл, Бангладешдэ истеЬсал олунан вэ мэшЬур Ьинд чajындaн Ьеч дэ кери Сэнэдлэрин имзаланмасы мэраснмн. галма]ан 4ajb>, ¿уксэк Kej-фиjJэтли дэрини, битки Jar-ларыны, халг истеЬлакы мал-ларыны республика идхал етмэк имканлары мараглан-дырмышдыр. Бангладешин ишкузар адамлары исэ Азэр-ба]чандан ез елкэлэринэ нефт мэЬсуллары, алумини-ум, MambiHraJbipMa авадан-лыгы ихрач етмэк фикриндэ-дирлэр. мухтэлиф профилли биркэ муэссисэлэр тэшкид eTM9j9, дипломатик мунасибэтлэр ja- ратмага Ъазыр олдугларыны тэсдиг етмишлэр. * * * Февралын 26-да ахшамдан xejAH кечмиш h. Э. Ьэсэнов Америка журналистлэри — 4 Бостон глоб» гэзетинин Москва буросунун рэЬбэри Пол Куин-Чорчу вэ «Бизнес vhk» ЬэФтэлиШнин нума1эн- Фото Аээринформундур. дэси Чул]етта Розаны гэбул етмишдир. Эчнэби мухбирлэри Гара-багда шэраит, Азэрба]чан ИГТИСаДИ JjaTblHblH B93HjJaTH илэ элагэдар мэсэлэлэр, рес-публиканын харичи игтисади элаголэри марагландыр* мышдыр. пекумэт башчысы суаллара чаваб верэрэк гонаглары мунагишэ зонасында вэзиНэт илэ таныш етмиш. республикамыза зорла гэбул етдирилмиш бу мунагишэни динч Joллa ара дан салдыр-маг саЬэсиндэ Азэрба|чан рэЬбэрли]инин тэшэббуслэ-риндэн сеЬбэт ачмышдыр. Ь. Э. Ьэсэнов демишдир: «Виз васитэчилик вэзифэлэ-рини ез узэринэ кетурмэк иcтэjэн бутун девлэтлэри бу проблемин динч ¿олла Ьэл-. линэ чэлб етмэ^ Ьазырыг». Баш назир республика нг-тисад^1атынын вэзи]]этини сзчи^элэндирэрэк демиш1 дир ки, Гарабагда шэраит сабитл^и позан бир амил кими. тэсэрруфат мэсэлэлэ-ринин Ьэллинэ тэ’сир кестэ-рир. Суверенлик элдэ едил. дикдэн сонра белэ мэсэлэлэ-рин cajы хе]ли артмышдыр. Ь. 0. Ьэсэнов демишдир ки, Ьазырда АзэрОДчанын эсас игтисади стратеки}асы нефт вэ памбыг кими хаммал еп-тиjaтлapы истеЬсалыны ар-тырмагдан ибарэтдир. 0в-вэллэр бу еИт^атларын эк сэр Ьисоэси гэпик-гуруша кечмиш Иттифагын респуб-ликаларына ихрач олунурду ки, бу да республикамызын мэнафе]инэ гэти1)эн yJгyн де)илди. Назирлэр Кабинетинин башчысы девлэтлэрарасы элагэлэрдэн данышараг демишдир ки, республика беЬ нэлхалг алэмдэ илк аддым-лар атыр, бир чох Шэрг вэ Гэрб девлэтлэри илэ сых элагэлэр japaдыp, бу мэгсэд-лэ Ьэм чографи мввreJиндэн, Ьэм дэ хаммал потенсиалын дан истифадэ едир. (Азэринформ). Сонмуш очаглар кезорир ТОРПАГ Ч0КИР... Адэтэн узун муддэт догма ¿урдундан узаг душэнлэр бир кун ез дэдэ-баба очагла-рына денэндэ бу га]ыдышын сэбэбини хэбэр аланлара икичэ кэлмэ илэ белэ нзаЬ едирлэр ки, тороаг чэкди!.. Асфалт ¿ол кэнарындакы Кедиш-кэлишн р&Ьат, евлври-нэ тэбии газ чэкилмиш Ле-никэнд кэндиндэн емрунун ихт^ар чагында догма кэн-дн ЗеЬрабкэндэ п^ыдан Ьэ-ди Фэрзэл^евэ дэ белэ бир суал версэниз. бу чавабы ешкдэрсиниз. 1930-чу нлдэ Дэвэчи ра-¿ону ¿еничэ тэшкил едилэн-дэ онун тэркибинэ ирили-хырдалы 15(Нэ гэдэр кэнд дахил имнш. АлтмышынЦы иллэрдэ Хрушшов си^сэти нэтичэсиндэ дат кэндлэри а рана кечурулду. инди о кэндлэрин бэ’зилэринин ады ¿алныз саралмыш кагызлар узэриндэ галыр.л Бах, Ьэди киши дэ елэ о вахтлар ез Ьэмкэндлнлэри илэ догма ЗеЬрабкэнддэн а ¿рыл асы олду. Бэрэкэтли, мэЬсулдар торпаглар бом-бош галды. Кэндлэримизи бошалда-бошалда индики гытлыга, агыр кузэрана кэ-либ чыхдыг. Бир вахт вильни си]асэт нэтичэсиндэ колхозларын совхозлара чев-рилмэси дэ езуну догрултца-ды. Ьэди киши ЗеЪрабкэнддэ ]ашадыгы иллэрдэ чалыш-дыгы колхоз девруну jaxшы хатырла)ыр:    колхозчулар эсас эн экинчиликлэ, мал да р-лыгла мэшгул идилэр. Кэнд адамы ез дирри]индэ нохуд. мэрчя. лофа, лэркэ. jepкe- ку, гырмызы чугундур, кар-тоф экэр. ары сахла^рды. Ьэрэнин гапысында уч-дерд инэ]н, отуз-гырх давары вар-мыш. Кэндли эт, Jaг, агар-ты сарыдан корлуг чэкмэз, гытлыгын нэ олдугуну бил-мэзди. Вахт олуб ки. кол-хоздан уч-дерд aJдaн бир мукафат кими га рама л ве-рилно. Адамбашына эмэк кунунэ илдэ 16 тон бурда а]рылыб, 160 килограмдан чох бал пajлaныб. О вахтлар кэндин езундэ садэ дэ олса е’мал сехи фэaлиJJэт кестэрнб. Фермада сарылан суду даИа инди олдугу кими хе1ли нэглиJJaт хэрчи баЬа-сыиа ра]он мэркэзинэ ¿ола салмырлармыш. Суд кэндлэрин езундэчэ е мал олу^ нар, ондан га ¿маг, узлу пен-дир вэ дикэр мэЬсуллар Ьа-зырланармыш. ьутун бунлар колхоз дев-рундэ олуб. Бэс инди? До-ланышыгын чэтин. кузэра-нын арыр, гытлыгын мeJдaн охудуру бу дар мэгамда ке-чэн кунлэри хиффэтлэ ¿ад етмэклэ нэ вахта кими да-¿аныб дурачагыг. 0лимизи ¿анымыза салыб кими кезлэ-¿ирик? Кен-бол ¿ашадыгымыз о кунлэрин га1ытмасы учун нэ етмэли]ик? Ьэди кишинин фикринчэ. та ки. кэндли езуну торпа-гын саЬиби Иисс етмэди, елэ белэ дэ олачаг. Елэ буна ке-рэ дэ торпаг она сидг урэк-лэ багланана, ону экибЧ5ечэ-рэнэ верилмэлидир! Ичтимаи мYлкиJJэт эввэллэр Ъеч бир иши бош-бошуна, нечэ кэл-ди кермэ]эн, Ьеч бир хырда иши белэ нэзэрдэн гачыр- Р1 ¿3 MajaH, hap mejHH Ьесабыны апарыб мэнфээт, фа]да ке-TypMaja чалышан кэндлинин эл-голуну барлады. Кэндли езуну муздлу ищчи Ъесаб етди... Еле буна керэ дэ тор-пагы KdHAAHja вермэк, ху-сусэн учгар дар кэндлэрин-дэ колхозлары бэрпа етмэк лазымдыр. Ьэди киши AejHp ки. кэнд-лэрдэ кооперативлэр ¿ара-дылмасы вэ инкишаф етди-илмэси Ьэм дэ дорма ¿урд* .у ван ын    днрчэлдилмэсинэ хидмэт едир. Чамаат эл-элэ верэрэк 12 километрдэн кэи-дэ ¿ол чэкиб. Ьэди кишинин орлу Исмиханын kom9Jh вэ тэшэббусу илэ cyjy Диш KeJ-нэдэн Зирннч буларындан, 5 километрлик мэсафэдэн кэндэ су чэкнлир. Дорма кэндэ га)ыдан Мирэбдулбагы кишинин орлу Сэмэдара Та-rujee дэ бу ищдэ Исмихана чох кемэк едир. Алтмышынчы иллэрдэ 120-дэн чох тэсэрруфаты олан ЗеЬрабкэнддэ пазырда он сэккиэ евин чырары ¿аныр. Аран кэндлэрдэ JamaJaH не-чэ-нечэ зеЬрабкэндли дорма ¿урда га!ытмагы гэтилэшди-риб, торпаг ал маг harr ын да кагыз-кугуз Ьазырла]ыр. Ьэди кишинин фикринчэ бир вахт догма кэнддэн арана ей-мэк M346ypHjJaTH гаршысын-да галмыш Ьэмкэндлнлэри тезликлэ ЗеЬрабкэндин чал-чагырлы вахтларыны кем ^¿тарачаглар. Дорру wJh6-лэр, торпаг адамы чэкнр... А1дыи TAFblJEB, Дэвэчи ра!онуида чыхан «Шабраи» гэзетинин эмэк-дашы. 11 1992-чи ИЛИН МАРТ А1ЫНДА АЗЭРБА1ЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИ АПАРАТЫНДА ваТЭНДАШЛАРЫН гэбулу чэдвали Гэбул кунлэри Аграр cиjacэти узрэ девлэт мушавири Аббас А1дын оглу Аббасов    3 Игтисади с^асэт узрэ девлэт мушавири ВаЬнд Чумшуд оглу Ахундов зуманитар мэсэлэлэр узрэ девлэт мушавири    _    ос Камран 0нвэр орлу Рустэмов    26 Лерли идарэ haкимиjjэти органлары илэ иш узрэ девлэт мушавири Аднл Ханбаба оглу Ьачы1ев Ьугуг мэсэлэлэри узрэ девлэт мушавири Сабир Камал оглу Ьачы]ев Президентин Ьуманитар мэсэлэлэр узрэ мушавири Фуад Фе]зулла орлу Гасымзадэ Президентин миллэтлэрарасы мэсэлэлэр узрэ мушавири    __ Расим Нэсрэддин оглу MycaбэJoв Президентин мушавири Ге|сэр Ве]сэл орлу Хэлилов Президентин мушавири Аф^эддин Чэлил оглу Чэлнлов Президентин ишлэр идарэси мудиринин биринчи муавини Огта! Гэшэм оглу ШаЬбазов Вэтэндашлыг вэ багышлама мэсэлэлэри ше’бэсинин мудири Тофиг Ьэзи оглу Асланов Мэктублар вэ вэтэндашларын гэбулу ше -бэсинин мудири Рамиз Абузэр оглу Багырлы Ганунверичилик вэ Ьугуг експертизасы мэсэлэлэри ше’бэсинин мудири ШаЬин МэЬэррэм оглу 0лн]ев Девлэт-Ьугуг ше’бэсинин мудири Бахыш Новрузэлн оглу Зе1налов Кутлэви информас^а васитэлэри илэ эла-гэ ше'бэсинин мудири Рафиг Имран оглу Зejнaлoв Лерлн идарэ haкими¿¿эти органлары илэ иш ше’бэсинин мудири Самур Ьэсэн оглу Новрузов ^^^^¿аты идарэетмэ ше’бэсинин мудири Макл Сэмэд оглу РэЬимов Аграр комплекси саЬэлэри ше’бэсинин мудири РэЬим Чэлил оглу Чэмнлов Вэтэндашлар Азэрба]чан Республикасы Президенти Апаратынын гэбул отагында гэбул олунурлар. Гэбул саатлары: 14.00-дан 18.00-дэк. Телефонлар: 92-30-13, 92-98-65. 23 30 17 9 16 2 12 13 10, 18 20 24 6, 25 19, 31 27 ЭКС-СЭДА милли тансилимизин ндмина «Халг гэзети»нин 1992-чи ил 31 ¿анвар немрэсиндэ Бэшир 0Ьмэдовун «Муэл-лим муэллим олса...» мэга-лэси дэрч едилмишдир. Бу ¿азыда пэр бир aзэpбajчaн-лыны дэриндэн душундурэн вэ нараЬат едэн муЬум проб-лемэ тохунулур. Ьеч кэсэ кизли дe¿ил ки, мэктэблэрдэ тэдрисин ^¿ф^1эти ашагы-дыр. Муэллимлэримиз. зи!а-лыларымыз арасынца елэлэ-ри вар ки, халгын кэлэчэjи-ни шэхси фираванлыг нами-нэ гурбан верирлэр. Профессор Б. БЬмэдов мэгалэдэ Ьаглы олараг муэллимлэри-мизи ики група белур. Чох-луг тэшкил едэн дырнагара-сы муэллимлэр вэ азлыг тэшкил едэн Ьэгиги муэллимлэр. Фикримизчэ, тэЬсилин фачиэсини елэ бу чохлугда ахтармаг лазымдыр. Тээссуф ки, тэЬсил очагларында пе-дагожи сэриштэси, билик вэ умуми давраныш cэви¿jэcи чох ашагы олан муэллимлэр нэинки «мувэффэгиПэтлэ» ишлэ¿иpлэp, Ьэтта «Ьермэт» саЬибидирлэр. Она керэ ки, белэлэри мэктэб рэЬбэрлэри вэ бэ’зи кафедра мудирлэри илэ даЬа тез ,дил тапырлар. Мэн еэум узун муддэт али мэктэбдэ ишлэд^имдэн бир сыра дезулмэз фактларла узлэшмишэм. Али мэктэб кафедраларын-да елэ «муэллим»лэр фэ-aли¿Jэт кестэрир ки, онлар Ьеч орта мэктэблэрдэ белэ ишлэмэк игтидарында дejил-лэр. Фикримчэ. тэЬсил очаглары oбjeктив, вичда^лы, эгидвли, ишкузар кадрларла меЬкэм-лэндир»у1мэлидир:    Аттеста- си^а кечирилмэли, тэсадуфи адамларын муэллим олмасы-на эсла >ол верилмэмэлвдир. Белэ олса апарылан «тэмиз-лик» ишлорини тезликлэ мус-бэт нэтичэ верэр. Сабир МЭЬЭРРЭМОВ, физика-р^ази11ат елмлэри иамизэдн, досеит. кин бу ишин Ьэчми ¿азга-багы даЬа да артыр. Ьа-зырда 183 мин Ьектар са-Ьадэ najbra-гыш бечэрмэси баша чатыр ¿аз-jaj бечэр-¡мэлэринэ Ьазырлыг керу. JA3 КЗ ЛИР, ЬАЗЫРЫГМЫ? сусуз дамднын ДАШЫ НЭРЛЭНИЭЗ Ушаглыгда гоншу Зор кэндиндэки flajHpMaHa кет-мишдим. 4aJ вэ ' fldjHpMaH KepM9AHjHM9 керэ Ьэр ше1 мэнэ ме’чузэ кими керунур-ду. Дэни ¿еничэ T3KH9j3 ТОК-мушдум ки, фырланан даш даЗанды. даирманчы, рэЬ-мэтлик Алы киши узуну 4aj сэмтэ тутду: — А] Ага 4ajw, гышд? донурсан, jaj-да rypyjypcaH, ¿азда гуду-руб дэЬнэни учурма да! Са-пилиндэ уч-дерд flajHpMaH OAMacajAbi, валлаЬ, Ьермэ. тин-задын олмазды. «ДэЬне» кэлмэсиии илк дэфэ eшитдиjимэ керэ дэ-¿ирманчыдаи сору ш дум: — Алы flajbi, дэЬнэ нэдир? — ДэЬнэ архын башына AejupAop, бала. — ДэЬяэдэн сел бэнди учуранда äoJhp-мана су кэлмэз вэ дэ}ир-манын дашы Ьэрлэнмэз — деди. — Инди нэ етмэл^ик? — Кедиб дэЬнэдэн cyjy гошмалы]ыг. Бу епизоду тэсадуфи' ха-тырламадым. Инкаролунмаз Ьэгигэтдир ки, башы чаш-дыранда aJarAap сэндэлэ-¿эр, ajar будрэ]эндэ баш эсэр. Ьамымыз кезэл билирик ки, башчыларымыз чох uiejAd бизи xepHja атыблар -- кимиси торпагымызы бэхш едиб, кимиси не'мэт. лэримизи. кимиси дэ зэЬ. ч^тимизи. Ону да демэл^эм ки, замана заманла ги}мэт вер-мэjи бачармамышыг. Лахшы илэ писи тэрэзинин eJни кезунэ гo¿yб чэкмишик писэ дэ пис демишик, ¿ахшы-¿а да. Нечэ дejэpлэp, нис-билик вэ заман нэзэpиj¿эcи илэ Ьеч кимэ. Ьеч ^¿э гиj-мэт вермэмишин, с^асэт алэминдэ узагы кермэми-шик. Лухарыдакы ифадэлэ-римлэ башчыларымыздан кимини Ьэдэф, кимини сэ-дэф кими галэмэ вермэк HИ¿¿ЭTI{HДЭ дэ ¿^¿илэм. Ам-ма ону билирэм ки, Ьэги-гэти cejлэмэjэн %дил лал олар. Индики заманымызда, индики с^асэт алэминдэ ¿рлэ квJдэи чох фэрглэр вар. Белэ бир деврдэ гарма-гарышыглыг салмаг \ чун груплашмалар    ¿аратмаг халгы    учурумдан    башга Ьеч бир    сэмтэ апара бил- мэз Мустэгиллик вэ суверенлик аддымларымызын илк пиллэсиндэ Гамы бир сэмтэ уз тутмалыдыо. Мэн-чэ. башга чарэмиз ¿охдур. Узун    иллэрдир    ки, Ьа. мымыз «Вэтэн!», «Торпаг!». «Мустэгиллик!», «Суверен, лик!»,    «Дил!»,    «Дин.». «0лифба!», «БaJpaг!» де-¿иб алэмэ чар чакирдик. Лахшы. кэлин керэк бу мэф-Ьумларын сэадэти бизэ нэ-сиб оландан сонра шукру-муз олубму? Вэтэн», дили, суверенли-¿и, мустэгилли]и сездэ ¿ох, эмэлдэ hэJaтa кечирирлэр. Экннчи экиндэн, бичинчи би-чнидэн, малдар hejвaндap-лыгдан. фэЬлэ истеЬсалат-дан, муэллим тэ'лнм-тэрб^э-дэн, алим тэдгигат вэ сэмэ-рэли тэклифлэрдэн даныш-маг эвэзинэ, Ьамы cиjacэт-дэн дэм вурур. Будурму бизим мустэгиллик, суверенлик, вэтэнпэpвэpлкjwмиlз? Ьэр кэс ез иши илэ% мэшгул олса, нэ низам позу- ■ лар. нэ дэ арх учулар. Ону да хатырлатмагы вачиб билирэм ки, эмэк вэ вичдан интизамы барэдэ тутарлы бир фэрманын ве_ рилмэсинин вахты чатыб. Агиллэрдэн бири де]иб ки, бекарчылыг вэ сэрхошлуг бутун пешманчылыгларын анасыдыр. 0мэк интизамы кузэранын эн башлыча ну-вэсидир. Ьугуги девлэт гу-рулдугу бир деврдэ эмэк вэ вичдан интизамы эн дэгиг бир механизми хатырлатма-лыдыр. Кэлин дэЬнэни, архы учу-руб дэ]ирманын cyjyнy мухтэлиф сэмтлэрэ эндэрмэ-¿эк. Унyтмa¿aг ки. с/суз -дэ-¿ирманын дашы Ьэрлэнмэз. Сеяя СЕВДИМАЛЫ, Губадлы ра|онундакы Фэрчац кэнд орта мэктэ-бниин методист муэллн Бу сэксэкэли. га]гыларла, провлеилэрлэ, ehrajai- шысыны алмаг Y^h чэтин. ларла )уклэнмиш кунлэримнзда баЬары, онун алыг ■»- ликлэ олса да :аэот куврэсн фэснна, ншыгыны, урэшчаа тэинзли]нни сабарсазлнклэ ваJ^pДлоткЖ кезлэ]нрнк. Казлэ]арнк ка, кэлаб торвагыиыаа, дэрдла- ]арадылм^дыр_ Аэот куа. рвмвзэ, суфрэлэрамвза сыгал чэксаа, урэ]вивадэка ума- .рэсннэ тэлэбат да казартснн аз гарамат, cojyr гышдан сонра аламаз- мудила алава тэдбнрлар голумуз ачылсын. БаЬарда бизн чох иш кезлэ1нр. Рес- кор^лур. публикамызын кэнд чамааты бу сынага Ьазырдырмы?    Узумчулук WK“ Иткилэримиз, еЬти1ачларымыз, ¿охсуллугумуз онларын да баш агровому Арнф ТАГЫ. эллэрини ишдэн со1утма]ыб ки? Дени ¿арадылмыш фер- ДЕВ: мер тэсэрруфатлары бу ил умумн кисэиизэ бир mej ае-    —- Узумлуклэрдэ илин рэ бнлэчэклэрмн? Даз тарла ишлэринэ Ьазырлыгыя вэ- Ьар фэслиндэ иш вар. Ла-3Hj¿эти нечэдир? Республика Кэйд Тэсэрруфаты вэ Эр-заг Назирлн]нндэ оларкэн бу суаллара чаваб алмага ча-лышдыг. Чаваблары кэнд тэсэрруфатынын апарычы саЬэлэри илэ мэшгул олан идарэлэрин мэс’ул ншчнлэри верирлэр:    _ Памбыг нстеЬсалы нда. хындан Ьисс едирик. тахыл рэсиннн ше’бэ рэиси Дусиф истеЬсалыны артырмаг учун лур. ЭЛИ ДЕВ-    Азэрба1чанда муиасиб шэ- Баглар бечэрилнр, узум- - Дмда 245 мин Ьек- раит вар. Мэ’лумат учун луклор кенишлэндирилир. тар саЬэда чи)ид сэпини ке- де^м ки, соя ики нлдз рес. Узумчулук    ‘ чирилэчэк. Бунун учун ha. публикамызда бу саЬэда иынмыш Ч^шиабадда нечэ мин саЬэда Ьэлэ этан илин хе)ли HpanHflajHm Ьисс олу- иллэрдир „„'„„am^rehcLi декабрында доидурма шу. нур.    мат олан кишмиш истекал му апарылмыш, шум алтына кифаЗэт гэдэр узви вэ минерал кубрэлэр верил-мишдир. Бу илин бол мэЬ-сулу учун 70 мин Ьектар-да ¿ума иши апарылмалы, галан саЬэлэрдэ торпаг арата п^улмалыдыр. Бу муЬум агротехники тэдбир-лэрин hojaTa кечирилмэси. нэ башланмышдыр. Бэрдэ. Сабирабад, Имишли, Девлах, Нефтчала кими ири паЙбьгчылыг pajoнлapы«-да 4HjHA сэпининэ Ьазырлыг ¿ахшыдыр. Ьэмин ра-¿онларын тэсэрруфатларын-да суварма кайаллары raiflaja салыныр, Ьидротех-ники гургуларын вэ насос пава««1 елио.ЬИБутуи • б?’"1Г Гышьш нкбатэн мула- олунур. Сон иллар ^онда лар мутэхэссислэрин нэза- ^ “чмэси^ аран РИ)онл^ кениГтэ^илмэсинэ дат- рати алтьшда керулур.    ¿fhaaa ^Здирмэ'Г та. гат даЬаДа артырылмыш. Памбыгтэмизлэмэ завод- Д^а да г Д Р    Бу    M4I1<5    МЭСЭЛэ    тех- ларында экин учун 25 мин    W мт йики сортлара лаге]длик- тон эвэзинэ -30 мин тон-    саЬэнин    177,6 мин лэ нэтичэлэнмэмэлидир.    Ла- дан чох ]уксэк кoндиcнJd_ 1,ектапымпя па]ыз-гыш мов- кин Шамахы кими дикар лы тохум а1рылмышдыр. „мундТ ]емлем0 кубраси ири узумчулук ра^нуида. Февралын орталарына ки-    ми    саЬэлэр башдаи. Масаллыда    бу кэлирли са- тт, ^ша суварылм'ыи^дыр. Бир haja эввалки г.,гы веста. ! мин тон эвэзинэ 15 мин тон    ра)о«ларда    экинлэрин    рилмир. лашлыоычмьшиьт Эввэт BeKeracHja суварылмасына Гытлыг бизи дэ чэтннли. Г    ш башланмышдыр. Биткнлэрин ja салыб. Сон иллор салын. Лу ил^аЬалэоэ ез^с зи>акверичи вэ хйстэлик. Мыш 13 мни Ьектардан ар-.„¿«л сайалэте - лэрДэн горуимасы да диг- тыг узумлук мафтил вэ ЙЛ «Агташ 3» соотун гэт мэрказнндэдир.    дирэк олмадыгына керэ да- IZ олан ч^1Д сэпилэчэк"    Мэ'луи    сабоблара Коро Мглар. Ä^tSTTüssr пня cahSÄ™^ sfTKÄrtr Г^диГз= тыны артырмаг мэгсэдилэ бечэрилмасиндэ истифадэ дыр. Ьагларда ди^э тала- эТ^~Т1Г*%9™ай лы^юхтында алынмамасы    »ДЖ- Ла- илин мэйо'лу дадахилол” Значат »a^hTHjaT Ьнссала «¡но "~ри ГфиГ et гаршы]аГ“Тчыхан башлыча Ä    пре. пгйблемлэрдйдир. взумуз- Наратларын ги)мэтлари аг- Бу Тввсумдэ памбыгын дэя асылы сэбаблэр да вар.    -ДЧРЯ!СЯ* азы 70 фаизинин машын. Агсу, Гэбэлэ, Гобустан.За - Р“™ыд р.    •    ■ ларла ¿ыгылмасы нэзэрдэ гатала, Сабирабад. Фузули.    •    35    мин    ма тутулуб, Оуручу-механик- Чэлилабад. Шамахы вэ Шэм- тонунун ги^мэти 35 м»ш . - Zlm эмак Ьаглары    кир ра)онларында    вэзиЛат    “т*ла2^1рЬ,Г    Ä' бир хе^и артырылачаг. Елэ би-    гэнаэтбэхш де)ил.    тырладырам кк    биздэ оир пипэм ки 6v тэдбир дэ Ьэм Тахылчылыгда    ¿ол ве-    илдэ 12 мин тон мис купо- мэБсулдарлыга, Ьэм ке1фи]. рилмиш н9^ан-1аР“ аР^“    ^¿фадГодаБур    Узу^- е    sis». «il sw. ьата- rasssrysss srswsr етга KvrEJHÖB^^    вэ вилajэтлэpД9н 5000 тон багланан м^тавилэлэр са- bVCEJHOB    ь^лыг бугда вэ арпа то- ¿эсиндэ Ьэлэ ки бу сарыдан заг”м^сулу олдугуну Ä    У^ ÄaJm* Еркэя    елэ бир чидди    чэти«ли)и- рар етмэ>э ebrajan ¿охдур.    ¿азда биткилэрэ    элавэ    миз ¿охдур- Ачлыгын бизи Ьагладугы ¿емлэмэ кубрэси вермэк, зэ-    Сахэтгглт индики вахтда буну даЬа Ja- милэ|жн ¿атмасыныи гар-    агромому ЭЬМЭДОВ: — Бу илин ¿азында 16.9 мин Нектара шитил басды-рылачаг. Бкини вахтында вэ мутэшэккил кечнрмэк учун Ьазырлыга чохдан башланмышдыр. Бкин учун шишллэр истиханаларда Je-тишдирилир. Гыса муддэт-дэ 1025,4 мин квадратметр-•лик' истихана саЬэсииин 8956,2 мин квадратметрчнэ тохум сэпилмишдир. Бу кун^сабаЬ сэпин баша чат-дырылачаг. Тэчр^’бэ кестэрир ки, саг-лам шитил ^¿фиЛэтли т\*тун ¿арпагьАДЫр. Она керэ дэ экин вахты ¿уксэк конди. си|алы. этирли Самсун — 155. ири ¿арпаглы Иммуны — 580, Загатала — 67 вэ с. сортлар устунлук тэшкил едир. Балакэн, Гах, Загатала paJowiapbiHAa тутун эки- KYHYH нинэ Ьазырлыг мутэшэккил кечир. Зэнкилан, Jap-дымлы. Лерик, Лачын ки-хн даг paJoHnapbWAa кэр-кинлик сон Ьэддэ чатса да саЬэнии инкишафы уну-дулмур. Амма е’тираф едим ки, Ьэтта габагчыл тэсэр-руфатлар да бэ'зэн эн зэ-рури вэ адн ehтиjaчлapыны eA3ja билмирлэр. Елэ би-ринчиси, полиетилен ертук тапылмыр. Инсафэн республика K9HAKHMja Бир-ли|инин кестэриши илэ за-водларын бурахдыгы полиетилен Ьиссэ-Ьиссэ тутун экэн pajoiinapa верилир. Лакин ¿енэ тэлэбат там едэ-нилмир. Бу илдэн е’тибарэн туту-нун эсас алычылары Мус* тэгил Девлэтлэр Бирл^и. нин узвлэридир. Эввэл ки иллэрэ нисбэтэн тутуну ОИ-лара- баЬа сатачагыг. Лакин нэзэрдэ тутулан индики пОмэтлэр белэ тутун-чулэримизи гане етмир. Багчылыг ва еубтрогаш битщлер мдарэстаю! баш агроному Абдул МУРАДОВ: — Республикада MeJea-чил^ин инкишафы илэ баг. лы хусуси тадбирлэр планы Ьазырланмышдыр. Плана керэ 1991-чи илин najH3HH. да бэрпа илэ бирликда 1.825 Ьектарда MejB9 баглары са-лынмалы иди. Тээссуф ки, кифajэт гэдэр экин мате- Сиалы олса да вур-тут 546 ектарда бэрпа ишлэри керулду. Тинклик тэсэр-р^фатларында ¿етишдири-лэн 450 мин'эдэд кавалы, алча, албалы. килас, эрик, фындыг вэ нар агачлары Ьэлэ дэ сатылмамышдыр. Колхоз вэ совхоз рэЬбэрлэ-ри буну вэсаитнн азлыгы илэ изаЬ едирлэр. МэЬсулдар багларын бечарилмэси. нэ кэлдикдэ исэ, 71 мин Ьектар саЬэнин 18 мин Ьектары беллэнмиш, 17 мин Ьектарында будама апарылмыш, агачлара форма ве-рнлмиш, 16 мин Ьектары суварылмыш, 10 мин Ьек-та рында чэркалэрарасы шумлакмыш, 5 мин Ьектарында муаличэ тэдбнрлэ-ри керулмушдур. Багларда па)ыз-гыш бечэрмэси давам етдирилир. Чэркэаралары шумланыр, агачларын диби ¿умшалды-лыр, гуру вэ хэстэ будаг-лар кэсилиб атылыр. ih. ¿анверичи вэ хэстэликлэрэ гаршы лазыми тэдбирлэр керулур. Баш мадди-техиякя тэч. Ьнзат вэ моханкклэшдирмэ ид а рэсиннн рэиси Арнф ЧЭФЭРОВ: — Мэ’лум сэбэблэрэ ке-рэ мугавилэ еЬдэликлэринэ эмэл олунмадыгындан ¿ени техниканын, ehTHjaT Ьиссэ-лэрин алынмасы лэнкн. мишдир. Устэлик техниканын г^мэтлзринин гат. гат артырылмасы вэсаити аз олан тэсэрруфатлары чыхылмаз b83hJ ¿этэ сал-мышдыр. Лакин биздэи асылы олан KeMajH эсиркэми-рик. . Мутэхэссислэримиз суверен девлэтлэрин мувафиг идарэ вэ муэссисэлэринэ е’зам едилмиш, бир сыра >ени мугавилэлэр багла-мышлар. Инди Ьэмин мугавилэлэр эсасында базала-рымыза еЬти}ат Ьиссэлэри кэтирилир. Лаз экини гар-шысында    ишчи лэримизи тез-тез ра|онлара кендэрир, техниканын . тэ’мнриндэ тэ-сэрруфатлара ¿ерлэриндэ ¿ардым едирик. Мэгсэдимиз кэнд тэсэрруфаты мэЬсуллары истепсалы саЬэсиндэ елэ бу мевсумдэ денушэ наил олмагдыр. СОЗАРДЫ: Jan« охучуларымыз да Ьисс етдялэр ки, истэиилэи сур’этлэ дэ олмаса ¿аза Ьазырлыг ншлэ-ри керулур. Ииаимаг истэрдик кн. торпаг oJaHAbima, Ьа-валар нула]нмлэшдпкчэ кунчдэ^учагда галанларын да гы-рыпшгы ачылачаг, Ьаяыныв ca’jn бмр истпгамэтэ -- рос* публякаяызы хвзл>]зя бэланып догрудан да елэ бу мл «аф едмяки» )вЯйлд«л9ч«г В^1Эр«н. к»ру«м рулмэ{эн тэдбпрлэрми xeJpnHn*39p9pnHH исэ коал ЭМ J чох пахт лааыи жэлмэ!эчэк. Бир нечэ а!дан сонра эк* д^яп» бччгчэ]«. Элбэтта. Чшяд ХАСПОЛАД. «Халг гэзетш»нпн мухбнрлэрн. МУЛ К И J Y К Л Э Р АДЫ ИЛЭ (Эввэля 1-чи сэЬяфэдэ) на душмэ)эн бензоил перок-сиди муша^иэгг едил эн ¿ук-лэр сырасына аид дe¿ялдиp. Ьамы учун белэ чэтин вахтда )ук кендэрэнин нэ учун элавэ хэрч чэкмэси муэм-малы галыр. Cэлahиjjэтли орган лар бу ¿укун дашын-масы заманы ¿ол верил эн мухтэлиф поэунтулары да aj-дыялашдырмалыдырлар. Белэ ки, сэиэдлэрдэ ¿укун, бензоил пероксидиндэн фэрг-ли олараг, партла]ыш тэЬ- лукэли вэ зэЬэрда. тез алы-шаи олмасы кестэрилмиш-дир. 0ли BajpaMflbiAa сахлан-мыш дврд вагона кэлдикдэ исэ. бунларда сэнэдлэр-дэ rejA олунан автомобил гоа|тула/ры эвэзинэ Ьэрби техника ашкар едилмишдир. Бунлар соЦар елек-трик станс^алары. ¿ан-(Г|Ынсвндурмэ васитэлэри, автоматик пултлар. страте-жи тэ^инатлы башга ¿ун-лэрдир. Тэ'лиматьж зидди-ш олараг. Ьэмин ¿уклэр хусуси «¿дада муша]иэт Ицилмэдэн    Москва >ахын- лыгындакы «Ут)ос» CaHaje Бирли)нндэн Ермэнистанын Раздан шэЬэринэ — «Икар» кичик муэссисэсянин уи-ванына ¿ола салынмышдыр. Ьэмин ¿уклэрдэн Ьэрби я^г-сэдлэр учун нечэ истифадэ етмэ)ян мумкунл у J унэ A33p6aj4aM Мудафиэ На-зирл^инмн мутэхэссяслэри чаваб верэчэклэр. Ермэнистана Ьэрби )ук-лэрин Ьэрэкэти ¿олуиа сипэр чэкэи дэмир>олчулар вэ Ьэрбчилэр Ьесаб едирлэр ки, индэн белэ гоншу рес-публикаТа кедэн бутун га-тарлары диггэтлэ ¿охламаг лазымдыр. Хидмэт рэиси rejA едир ки, бу. блокада ^¿ил. мудафиэ тадбиридир. Ахы, дэмнр ¿олу ил а, Ермэнистана Ьэрби техника апары-льгрса, о, Ьекмэн респуб-лякамызын сэрЬэдлэринде «диллэнглэк*. сорагы Га-рабагьж даглыг Ьиссэсиндэн кэлэчэк. Aaap6ajya« халгы-на ¿ени бэлалар вэ муси. бэтлэр кэтирэчэкдир. Бн. эим борчумуз буна ¿ол вер-мэмэкднр! Шэхсэн мэним вэтэндаш MOBrejHMa кэлдикдэ исэ, Ермэнистана ¿аначаг. хусусклэ авиасн)а ¿аначагы. мотор ¿аглары апаран гатарлары бурах-маэдым. Бу, гоншу рес-публиканын Азэрба^чан эра-эисиндэ башладыгы е'лан олунмамыш муЬагрибэдэ эсас Ьэрэкэггверич» гувво-лари — зиреЬли •гехннканы вэ asiiacHjaHM да]андырар-ды. (Азэринформ). \ ;