Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, February 27, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - February 27, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г83ЕТИ И ФСВВАЛ 199Ï-4H ИЛ. -rf-i М» 41 0ВЛАДЛАРЫНЫЗЫ ХИЛАС ЕДИН! Азэрба)чан торпагьюда ермани гулдурларынъж те-ретдаклэри ганлы чииа)ет-лер Ьаггында hep кун бир-бириндэн деЬшэтли хэбер-лар каляр. Иш о Jepe чэт-мышдыр ки, гоншу теспуб. лнканын снлаЪлы бирлэш-малари Азэрба)чан аразн. синда кениш мнг)аслы эме-лн)>атлара башламышлар. ]Буту*§ ¡бунлар теЦте Ерме-яистандая олан асиллетчяле-рв гаршы де)*л, hen де МДБ гошунларыны Азврба^аяын динч эпалиси ojiejhmw му-Ьариба)в чэкмэклв онлары мудафке еданлэра гаршы ез сэсини учалдан АзэрбаЛ-чан халгында газобли е’ти-раз догурур. Азврба)чан Гадынлары-нын Ьугугларьшы Муда-фиэ Чвми»этн бунунла ела- гадар бярли]ян аскер ана-лары коштесяна мураянег етмишдир. Мурагчяетде де)ялир ки. «naJamp си]асатчнлар вэ. саркардал ар Ханкандидэ (кечмиш Ствпанакертдэ) Jep-лешея Звв-чы. малку динч азерба)чаялы еЬалвсинэ гаршы Ьэрби эмали) Jar ларда иштирака мечбур етмакла сизин евладларынызы би. аим, азерба>чанлы ушаг-ларыи, гадынларын, гочала-рын гатяллерине чевирир-лер. Эскэрлэрин бир чоху hy манизм ва умумбашари Лечиблик идеОаларына садит галараг, 90 фаизи ер-мони миллатиндан олан командирларина табе олмаг истемир, Ьиссадан гачыр вэ азарбаЬанлылар )аша)ан кандларда сыгыначаг тапыр. Месэлен, алдадылараг Нахчывандан Ханкаиднна кевдерилмиш 11 эскэр динч аэарба]чанлылара гаршы Яурушмаг истамамиш ~ ве 380-чы полкдан Малыберш квндинв гачмышды. Ермани террорчулврынын 4 памян кендо Ьучуму башландыгда. 6v эскврлердеи бир нечэси гадынлвры вэ ушаглары муЬасврэдэн гуртармага чалышараг ар ОДрагла ирэ-ли чыхмыш. лакин кезлери-ки гаи тутмуш. фашист-лашмиш ермани гуддурлары онлара атэш ачмышлар... Сы. рави аскерлэр Андре) Бог-дановски, Серке) Кузмянов, Роман Жаркин белачэ Излай олмушлар. •    1    ^ Сизинла бирликда биз да кадарланирик... Чеми»етин уэвЛари ja. эырлар ки. Шапошннковун во Мосхвадакы. Ьабеле ха. ричдвкя ермеия сц)ася лоб-бисинии элалтысы беднам -Старово)тованын Азерба). чан эле)Ьяна „чылгынлыгы гЫзышдырмаГ кн мяаян J ас ьг тесадуфя де)илдир. Ушаг-ларынызын азарба)чанлыла-рьш ели ила гэтла )етирил. меси барадэ телевизи)а вэ редионун боЬтанчы инфор-,масн)есына. Шапошннковун фитяекар бо)анатына инан-ма)ын. Биз истэмирик ки, ушаг-ларыныз ермани си)аси авантуристларииин арази иддааларынын • гурбанлары олсунлар! Онлары Гарабаг-дан апарыи! (Азаринформ). гйрабйтда дшшмак истамкр Гарабагын дагдыг Ьнс. сэсяндэ )ерлашдярядая кеч. ниш совет ордусунун му-гэддвраты Вала де reJpH-My. е»эн ваая))етде галмагда. дыр. МДБ ордусунун ко. мавдрялыгы 1 яаяяяя еолэ-рнннн, hem ВМТ гошуяда. рынын га)яар нвгтэлэрэ )е-рядялмесяяня 1 вачнблофган иддм етсэ да реал керчэк-ляк будур кн, рус есиерлеря, елечэ де а)ры.а)ры реснуо-лякаларыя нума)андаларн Гарабагда де1ушмеж тете, мярлер. Бу бареда онзэ Агдаи |ажынлыгындяяы ар-тяллерн)а гаровул ротасы. ны тэрк едерак Бакы)а пэ-«ah катяран ескерлер * да* нышдылар. Баш сержант Алексе) Медников, сержант Дмнтри Чары)ев, сырави эскэрлар Александо Болдов, Олег Маковскй ва Элишир JeraM- 2/ловла Бакы mahap Халг епутатлары Советинде ке-рущдук. СеЬбатэ А. мел-ников баш л ады: — Ордудан тэрхис олун-магымыза чэми 5—в кун гальгрды. Февралын 23-дэ рота)а JeHH4a та')ин олун-муш комаидиримиз (фами-жОасы’ JawMMbt3fla дфм, рутбэси капитан иди) бил-дирди ки, евиниза га)ыда биларсиниз. Бнзнм рота си-лаЬ анбарыны сору)УРДУ-Де)ушлорде билаваситэ иш-тирак етмэсек дэ тез-тез Ер-мэнистан тэрэфдэн Ьучум-ларын гаршысыны алмалы VOFININCOM Азерба|чанда эн при малина ширкэти ”Finincom”yH сэИмлэринин сатышы давам едир.«Finiitcom»yH сэИмлэри -дашынмаз эмлак вэ истеНсала капитал rojynyuiy демэкдир. Йлин ¡екунларына керэ, инфл]ас*»аны нэзэрэ алмагла 30 ФАИ3 ДИВИДЕНД едэнилир. Беш кун эрзиндэ сэИмлэрин 20 фаизи сатылмышдыр. СэЬмлэрин сатышы мэЬдудлашдырылмышдыр! Онлары нагды пулла ве ja Эманэт Банкындакы Ьесабыныздаи * бу унвана пулкечурме]олу иле ала биларсиниз:    ж    «лшлл 467018, Аэкрмбанк, мухбир Ъес8бы: 161402ГсТБ-нин Нариманов ра)он ше бесинде МФО 501800. Сагыш вахты: саат 10-дан 20-дак. Унаан: Р.Луксембург куч. (Хагани кучаснннн тнни) 2. Телефонлар: 98-55-20, 92-98-41. рлурдуг. Дотру СУ. УЧУ* бурада галдытымызы бил-мирдик. Ики республика-нын дахили ишларина га-рышмаг Ьеч касин ypajHH-Д9Н де)илди. Буна кера де командирйн амрини ешидан кими hap кос .таяьвдыты )олла вэтэнина уз тутду. Биз ал ты нэфэр аскер еввэлча автобусла Кэнча)а кал дик. Лакин, устумузде Ьеч бир С9Н8Д олмадыгына керэ Je-ниден Агдама га)ьгшалы олдуг. О рада бизэ Аза(рба)-чан Республикаеы Милли Ордусунун рэЬбарлари ке-мэклик квстардилэр. Лавы-ми санэдлер вериб гатарла Бакы)а )олладылар. Инда ей бе)ук арзумуз догма оча- -га га)ытмагдыр. Арамызда рус да вар, татар да, вэбак да. Ьеч биримиз да гая текулмэсинин терафдары де-Jiüihk. Маи взум механизаторам, истэрднм ки, еле гаршы да кы )аз экиннндэ иштя-рак едим. СеЬбэти Элишир JeraM-гулов давам етднрир: — Биз Иамымыз МДБ-нин силаЬлы гуволарииин 44060 немрали писсесиндэ хидмат едирдик. Орду сыра-ларына )ола салынанда эсас лрзумуз ея девлэтим1<зин h у дуд лары дахиляндэ хид-мэт еламак иди. Тэассуф ки, бела олмады. Шукр ал-лаЬа, инди сар-салаыат евимизэ rajMjBMpbff. Азерба). чаныи Милли Орду су на, ne* куматана миннатдарлыгы-мызы билдирмак истэрдик. Бизим Вагона га)ытмагы-мыз учун чох чалышдылар. Оиу да де)им ки, биз Ьис-сени терк едаркан )ерли эЬаяи, Аэарба^чанын Милли Ордусу ила там разылыг элда еда билдак. Бутун Азэр-ба)чан халгына harr щшш- де yFyS вЙ8вГ' «Халг гезетяэннн мухбнр». д Гарабагда хндмет je. ртая терж едэрак Бакы)а па-Hah кэтирмиш де)ушчулвр. Фото Ч. Ибадовундур. /еии китаб менэви душамыза ланчам Милля мунасибэтларин дина мккасы,    миллетлерарасы элагэлэрин ннтенсивли)и дун)ада кедан просесларе чиддк тэ’сир кестармэ.)а башламышлар. Бела бир зэ-минда миллат ва халгларык вэутгу дэрк егмэси, ез ко-куна га)ытмасы ме)ллэри да хе)ли ‘ гуввэтленмишдар. Бу, милли йисслерин даЬа кучлу шакилда тазаЬур ет-масинэ такан вермишдир. Тэдгягатчылар а рас ын да да милли мунасибэтларин, милли Ьисслерин е)раиилмаси-Ьэ мараг хе)ли артмыш-дыр. Профессор Г. Ьусе)-новун бу )ахынларда чапдан чыхмыш «Милли гурур Ьисси» эсэри (Азэрнопгр, 1991) буна парлаг мисал. дыр. Фэлсэфи адаби))атымызда илк дэфэ бу китабда мил-лэгин мэ’наеи симасынын муЬум чаЬагини тэшкил еден милли гурур Ьисси-иин атрафлы сачили ве-рилир, бу Ьиоси рееиаглан-дирэн, онун формалашма. сына ва инкишафына такан верен амиллернн )еря ва ролу дэгиг муа))анл0ШДИри-лир. Бу сепкиде милли шу-ур, ыиллетян еэуяу дерк етмесн, милли характер ва мил ли ncHxonoKHja кими категори)аларын таЬлиляие хусуси дштат    JeTH рилир, незери муддаалар конкрет материалларла сын влага* лэндирилир. Дорурдан да милли гурур Ъисси адамлары ез давра-ныш ва Ьарекэтларииа чид-ди назарет етмэ]а, hep бир аддьфсьгны влчуб-оичма)а инсанлара ве hejaw баш верен падисалара мунаси-батда даЬа мэс’улиПатли ол-мага чагырыр. Бу писс адам-лара хатырладыр ки, сан езкэ шаЬэрларда, езке мвл-латлэрин ичэрисйнда олар-кэн )алныэ эзуну, ишлади-. }ин коллективи де)ял. haM де ез мяллэтиня, халыны теме ил еднреан. Бир да буна кера бед эмэллердэн ча-кинмали, миллетяиян казал хусуси» этлэрнни нума)иш етдирмэлисан. Унутмамалы-сан ки. миллетян aJpbi-aJpM адамларыиа бахыб она ги)-мэт верирлэр. Эсардэ дузкун олараг ге)д едилир ки. шили гу рур hnocH халгын, миллэ-тин ады ила баглы )ахшы не варса Ьамысы илэ фехр enleicna )анашы. онларын ичарисиндэ кок салмыш мэнфи Ьаллар учун сы. хынты чекмек. мэс'ули))ет Ьисс етмакла баглыдыр. О дур ки. адамларымызда мНллн ГУРУР Ьиоси формл-лашдыраркан f чалышшг лазымдыр ки. онлар милли мансуби))атлеря яла фэхр етфцелерн кими халгын мэ'-иэви сафлыгыиа чалышсын-лар. Муэллиф Ьаглы . олараг геМ едир ки. милли гурур Jo’hh миллетин тарихинда-ки геЬрамаялыгларла, онун мэдани»эти, кёэал адат ве ея'енелери иле фехр етмек езке миллетлере нифрет Ьисси иле бир Jepe сыта бил. мез. Милли гурур Ьеч де милли ловгалыг, милли мус-тесналыг демек де)ил. Уиут-маг олмаз киГ милли гурур Ьисси башга халгларда да миллетин ме’неви симасынын а)рылмаз Ьиссесяни тэшкил едир. Бу кун деряилэшан мял. ля еэуиудерк просесинде миллат ве халг гаршысын-г да дуран везифэлерин Ьел-лняде Ьеч де Ьамы ез ве* эифелерини ахырадек дерк еде билмяр. О дур ки. адам-иярын ваЬид, умуагмнлли платформа аграфыида бяр-лещдирялмеси убахымыядая милли гурур Ьиссятм дуз-|куя )ооулмасыяын, изаЬ едялмесинии еЬвега))ети дур, мадаи артыр. Муэллиф милли гурур Ьиссяне гол-ганад верен, оиу epeeje кетирен амилле-рин теЬлилине хусуои диг-гет верир, онлардан hep бкрянин )ерини ве ролуну аращдырмага чалышыр. Бу саЬеде милли медени))етш1, ме’неви де)ерлерин о)иады. гы рола хусуси еЪемя))ет верир ве ге)д едир ки. меЬз мэдеия))эт ве ме’иеви))ат васитесиле милли Ье)атыи бир« чох чеЬетлари милли гурур аила)ышыиа дах^л олур ве бу Ьнссин емосио-наллырыяы, мезмуя долгун-луруяу тэ’мин едир. Китабда милли гурур Ьиссяиии милли тереггидв о}н&дыры ролуя ачылмасы- иа да бе)ук диггег )етири-лир, Ьаглы олараг кестэри-лир ки, милли гурурун сэ-виЛесинден 'милли мэдаяк)-)этин, милля ме'нэви»атын. harra милли игтисадн))атын инкишафы хе)ли даречеде асылыдыр. Милли гурур hHccHHKH сослал селкидэ изаЬы ве теиперверлих терб»)еси ба-хымындан чох муЬум епв-ми))ете маликдир. Бу бир де она керэ вачибдир ки, Неле де миллет, вэтэн ве халг гаршысында ез мугад-дас вэзифэлэрини. мэ’иевя борчуну баша душмэ)ан. ба->агы Ьисслерле )ашаЭан. шахеи манафе)ини hep ше)-деи уступ тугаи адаылара раст келмек мумкукдур. Муэллиф бунунла баглы проблемлери ' музакире об-)ектине чевярир ве hep би. ринин атрафлы таЬлилинэ дштат )етирнр. Китабда милли шурумузуи >еткиилеш-мэсинэ/ милли бирли)имизе майе олан проблемларин тэдгигинэ ва онларын ара дан галдырылмасы )олларынын арашдырылмасынЬ херда jap ве рилир. Ииднки ша-раитде свэсуз ки, бутун бунлар чох бе)ук эмели вЬэ- Шггэ маликдир. эрдэ MyeJJeH гусурлар вэ муэллифин нэзэриндан кэнарда г алая чэЬатлер да вардыр. Бе’зен фикир арды. чыллыгы позулур. Мэ’лум-дур ки, а)»ры-а)ры Туисек .рутбэли cHjacR ве девлет хадимлери, кечмиш Итти-фагыв бе’зи , рэЬберлери миллатлери ез си)аси о)ун-ларыва чэлб едэрек онлар а пас ын да чидди мунагиша тара тмиш, «парчала ва Ьекм. ранльг ет» си^асэти JypyT-мушлер. Бу бадвам си)4* сетин ачы натичелери, милли гыргынлар кез габагыи-дадыр. Дургунлуг деврун-да милли сн)асэадэ |ол ве-рилен саЬвлери кэскин тан гид еден муаллифа )еиидэн гурма шуары алтын да мил. латлер арасында эдавэт то-хуму сепэи си)есэтбазлары ифша етмекде дэ ардычыл ве принсипиал олмагы арзу едирик.- Фвррух PAMA3AHOÄ, фелеэфе елмлери доктору, профессор ОЧАГЫН КУР ШСЫН, БИЛЛдВА! Ш9РУР (мухбнримяаден). КеЬнэ очаг >ерле«1ни аз га. ла кол-кос басыб итире-чекди. Учуг-секук Jypa )ер-лепи дэ унудулмвгда|ды. Бес hapa кетмишди Биллов» кондинин сакинлери? Кенд Ерманистанла сэрЬед-де )ерлэширди. Мунбит торпаглары. кур булаглары ола-ола сонралар бу )ерлер ипсая иефесине ве га)гысы-на hecper галмышды. Се-бебкар исэ муЬарибе ол-мушдур. БеТук Ваган му-Ьарибэснндэ кэндин киши-лэри муЬарнбе)е кетмиш, емсери»агги кери гв)ытма-мышды. Арвад=ушаг нее ке. чуб Арен кэндлэрияде )урд салмышды. 2урдй)ува. гадим очаг hac-peni Биялева кандинин са-кияя БэЬмен Халилову де. де-баба кон дина чэкди. Кэндин сакянлариндан уч на-фер да она гошулду. Уну-дулмуш кандде или очаг незарди, евлэрдэ шпыг ке-рунду. Ра)он pehöepJiMjH бу хе-jHpxah аддымы алгышла-мышдыр. JaxbiH вахтларда бурада 50 евин тикилиб ис. тифадэ)е верилмеси нэоар-де тутулмушдур. PbJoh ХДС H4pa«JJe Комрггеошян седри В. ЭскарОв мухбиря-даза демяшдир: — Биллева кендикин са-кянлеринин xejapxah ии)-)этянй* анчаг мудафиэ етмек лазымдыр. Биз сэрЪвд канд-лэрямизии бошалмасына имкан вермамэлн)««. Гыса муддетдэ кэндо |ол чэкачак. сослал об)ектлер тикэча)як. Очагын кур )ансын. Бил. лева канда! а ШАИР9 ЬЭСР ОЛУНУР Назим Ьикматии 90 ил-ли)н мунасибетила Азарба)-чан Лазычылар Бярли)я та-рэфнндан тэшкил олуная хатире куну февралын 28-да, 'саат 14^де Натеван ады-на Ja3bi4buap клубунда (Хагани кучесн, 25) кечириле-чщкднр. (Азарниформ). ДУ38ЛИШ Азэрба)чан Республика-сыныи баш назири Несен Насановун Иран Ислам Республякасыяын ха- Еичи ишлар назири Э. Э. twiajeTüim габул етмоси har. гында февралын 26-да геэе-тимизда- верилмиш хэбарин тарихи 25 фбврал охунсун.ХАНЫМЛАР ВЭ ВДЛЭР! БАКЫ СОСИАЛ ИДАРЭЕТМ9 В9 ПОЛИТОЛОКИДА ИНСТИТУТУ 1992-чи или ма)ыяда Бакыдв «Ктетремал ше. раятде ся)ася ве соевая яптеадв просос яврии ида-ре едилиэсж» момусуцда Ворвмйаяг р—— мшфрщк нечяречек. КОНФРАНСЫН велмолори: 1. Е К СТРЕМ АЛ И4ТИМАИ ВОЗИЛОТЛОРИН ТОЬЛИЛИ ВО ШЮГНОЗЛАДЩЫРЫЛМАСЫ МЕТОДОЛОКИДАСЫ Музаияреся иеззрде туту лжи иеселелер: ичтимаи вези»етии ететремал олараг сечя»елея. дяршшесяяин методояожи. асослары; Азерба)чаида )ара»шш ететремал ичтимаи веацЦетии утеурлерм ве бидарвв итебети (муЬарибе, нгттеади IMpu, ha. КИМ гтрумларыи беЬраиы, еиоломя ве ме’иеви беЬ. рай, пугуги нпЬжлизм, совет HMnepMjacia туиуи дагыдычы натичелери ве с.): вечмяш вив кечмиш муттефжг республикаларыида си)ася ве сосявялткади веах))етии еистремалдыгыида Шве сечи))евя хусуся»етлер; ететремал веаи). кн )ара—асыида об)ектив ве суб)екя» амил, лэрнн роду; ететремал июрвщр ичтимаи гаиуяяа-рыя феали»ет ве тетмфада хусусяЦетлери; диктатура екпемал ичтимаи вэзя»етии лабуд ивтиче. сядирмн? 2. ЕКСТРЕМАЛ ИЧТИМАИ В03ИДД0ТЛ9РД0Н ЧЫХЫШЫН Г АНУ НАУ ДГУ ИЛ У ГЛ АРЫ ВО ПРОГРАМЛАРЫ Музажнресж ивеердэ туту лап месалелер: милли шууруи, милли мустегилли)ии аа тэЬдукесиали^п веЬдетиня те’мжи етмек  _ ры; ететремал ичтимаи веая»етдерде Ьаким ве му. халиф сосиал суб)еитлерии Ьережет услубу; ететремал веаи»етдаи чыхмагда медеия))етии, дилжи, иитедлеитуал нотеясяаяыя ролу; ететремал веаи)-)етдап чыхмапш авторитар ве демократ весите, лернннн итебети; ететремал ■ареитде ся)еси ве сосиаллочтеади иросеслерни куч Jony иле ве куч тэтбжг етмедеи теизимлэме усуллары; ететремал ве. ав))етлерии ядаре еджлмэсжиде дахили ве харичя амиллернн гаршылыглы елагеся; си)оси партИ)ала-рыя, Ьераватларыи )ареяма меитяги ве ичтимаи беЬражыи дэриилешмесииде Иехуд етеяне — деф олуимасыида) онларын ролу; Ааерба)чажы ететремал вези»етдеи чыхармагыи алтеряатив лаДяЬелермиии теЬлилж ве сечн»еся. Кояфреяс бир веча ге)ри-деелет муесстеесяиии спонсорлугт иле Бакы Сосиал Ядареетме ве Поли. толохя)а Институту терефяидеи мелщЦелешдирн. лир. Коифремсыи метеривллары а)рыча китаб век. даиде дерч олуиачаг. Коифратеда иштирак етмек учуй 1992-чи ил мартци 15-деи меч ояиаДараг тешиилат иомитесяие ин))ет мурачяетя ва ма'руаамин (чыхыяыи) Ьачмя 3 сеЬмфе дахилищде 2 яятервалла чая    ШЩЩ-ШШИ ЯШ теаяслеряии тегдим етмек аадандыр. Буилара му ал. лиф (яуаллифлер) Ьаггында гыса ме’лукат едава едилмелидир. Ме'руаелврми сечялмеся ве чая том лусуяуи тертиоя тешиилат те рылачаг. Коифратеыя ивтиракчыдарыиа елаве мел ер кемдерялечек. . Материаллары бууяваиа кенд ере 370001, Бакы, Лермонтов яучеся, 74, Бакы Сосиал Идареетма ве Полятолокя)а Институту. Коифратеыя твямоиат комятесиияи мес'ул иа-твбя и. е. и,, досеят Е. Исяа)ылоа: Телефон: 92.57.43. дгветяа- М, eiMiÔijoa пдына Гирмыш Омой 1в|рмы АЗОМАШ СФНАВЕ УНИКОСИШИ 1992—1993-чу дмрс мммпдя бу шш ммктмбм гмбуя А—маи аллнмиЁлмил МММММ МММММ Ж EllflMLMF чтеэо    а и ^    а«да^^Им|^Р^И^еДИШЮМЧИЛММ^КУЛУ Г ЛАН ЕДИР. Курслара орта тмЬсмлли во орта мектмблмрмн, тохиикумларын ве техмимм паша меИтеблорммим бу-рахылыш симяфлерммде oxyjan шакирдлар гебул адилирлер. Орду сыраларымдам бурахылам шехслер Нааыр-лыг курсларыиа умумм га|да уаре гебул олумурлар. Курсларда дарслар кумдуа ае ахшам мечилмр. Даре лер Ааерба)мен ее рус диллерммде Ьефтеде уч дефе pHjajHjJar, фмэмка ае адебмЦат фемлерм уэре апарылыр. Ьазырлыг курсларыиа дахмл олмаг учуй кур-суи раЬберлм{иие ашагыдакы семодлер тегдим олуималыдыр: Эрихе, орта мемтаби гуртармаг Ьаггында сена-дин сурети (бурахылыш синнфяеринин мудааимле-рм охудугу ¡ерден ара|ыш тегдим едирлерХ 3X4 см. елчуде ими едед фотошекнл, иш |ерииден ара)ыш (ншле)еилер учун), ¡аша)ыш {ермидем аре)ыш. Сенедлер Кер кун (истираЬет куилериидеи башга) саат 10-даи 16-дек ашагыдакы уиааида гебул еДилир: Бакы, 370010, Ленин проспект, 20, отаг 128, Азерба]чаи Cenaje Уииаерситетиин филиалы. Дарслар март а)ыиыи 12-до башланыр.Сиз хастесннизсе, а мутлаг хастэханада ¡атмэтыныз лазымдыр!МОСКВА ШЭЬЭВИНИН «ИДЕАЛ» МУАЛИМФ-ДИАГИОСТИК МЭВКЭЗИНЭ MYPA4M0T ЕДИН. Bojyn узеринде галханвары вези, суд аазнле-рн, гарын бошлугу узалерм, ашагы атраф#аеналары, дерм-лластнк, косматоложм, кннеколожи, лрокто-ложи, урек ае дамар олерасн]алары. BejpeK ае сидик ахарлары дашларыныи дие-таисит хырдаланмасы, простатмплерин комплекс муалнчесм.    . Кардноложи, пулмоноложи, андокрииоложм, иоароложи, гастроаитароложн тарапавтнк хестеле-рнн хестаханаларда муаличеси. Муаличе Ьаггы — нард пулла ае |а кечурме ¡олу иле еденилир. VHBAH: 125445, Москва uieh. Шмолна|а кучесн, ев 24, Н. П. С. «ИДЕАЛ». Телефон: 451-85-17; 451-85-18. Факс (095) 456-58-75. A39P6AJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ХАЛГ ТЭЬСИЛИ НАЗИРЛШИ84 иемрели техники немее мектеби «Инимшаф» смет — елмаи бирме муессмсесм иле " 1992/93-му тедрис или учун xi* ШАКИРД ГМУЛУ ГЛАН ЕДИР: 8—9-чу синифлерн битмрмиш шехслерден теш-кил олуиан тедрис фуллерында теЬсид муддетн 2 илдир. Орта таЬсмла малик шехслерден тешкил олу-наи тедрис фуплерыида теЬсмл муддетн 1 илдир. Бу груллера |аш меЬдудн»ет го|улмадан бутун арзу адеилер гебул е дм лир. Мектебе дахмл оланлара а)да 200 манат тега-уд аерилмр. Бундам алааа, истеНсалат течрубеси заманы тохуиулаи халчамын hep каедретметриие 500 манат аул едеиилДр. Мектеби битиреилере а)да 1.000—1.500 манат емек Ьаггы алмагла мше дузелме|е эемаиет вери-лир. Эризелер 1992-чи ил феералын 20-дон гебул олуиур. Дерслер тедрис-фуплеры {ыгылеи зимам баш-лаиачагдыр. Мектебе дахмл олмаг мсте|емлер ашагыдакы сеиедлари тегдим етмелидмрлер: директорум адыиа еризе; теЬсил Ьаггында сеиад (если);)аша|ыш ¡ермнден ара)ыш;> 066/У немрелй формада тибби лрфшц 4 чм фотошвюш (3X4 см.), вми м»*яумвт ммаг. учун 25-21-42, 29-13-41, 25-13-81 нммрми тмвфонпвря. iw« фтмфы олар. Мистебмм умаиы: Б мы-40, Сабуичу ра|оиу, Бамыканоа (квнмнш Рвами) гвевбвен, Фвтвяи)вв *у- <**е Мвктвбв вмктрни гатары, 8, 129, 130, 138, 270 намралм аатобусларла иалмам олар. абудирирет. АЛЛАЬ РОЬМОТ ЕЛОСИН Республика ироиурорлугуиуи коллективи иш Jox-дашлары. Агстафа pajon Прокурору КАМАЛ 4АМАЛ ОРЛУ BAJPAMOBTH вахтеыз аефатыядая кедеряеиди)иии бялдирир во.морЬу-муя аилесияе дерни Ьузнлэ башеаглыш верир. Баш редактор Т. Т- PYCT9M0B Та'сисчилер: Азербарии Республикаеы Президент Апарт ее «Ханг газет» ими журналист коллектив«. Учредители: . Аппарат Празидеита Азербайджанской Республики и журналистский коллектив «Хат* га- РадаиГИ)апып умеаиы: 376156, БАКЫ ШЭНФРИ, IOIYK ДЭНИЗ КУЧЭСИ, 16. Телефонлар: ма'лумат учун — 93-64-92, чнформа си|а — 93-42-37, раилам хидметн муЬасиблик — 93-34-23, корреиторяар — 32-12-74. 9. BAJPAMOB. 93-45-16. Нидете 66814 - Ч 1 2 3 4 5 6 7 8 6 10 11 12 13 I Бакы, «Азербарпи» яэшря»атыяыя метбеесш. Баку, Тиражы 173084. Скфариш 1420 ;
RealCheck