Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - February 27, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ 27 «м»ая ил н* <i Кунун мввзусу СЗРЬаД: ГАНУННУЛУГ БЗРПА ОЛУНМАЛЫДЫР Очаглы кэндинин агсаг. галларындан Агалар кшли-нин бирдэн_бира беш вяэЗи огурланыб. Икиси сагмал-дыр. Доггаадая )оха чыхан малларын нерпа балалары тагэтсиз, Зазыг-Зазыг малаш, дикчэ саЬябинин ураЗи ка-баб олур. Вир >андан да аилэнин агартыдан эли узулуб. Агалар кишинин хцчаси-нуциузу Зохдур. Га-пы-гапы душуб маллары-ны ахтарыр. Сораглашма-дыгы мэЬэллэ, кэнд галма* )ыб. ЬеЗванлары кердум де]эн тапылмыр. Мэсэлаии вшйдиб билэнлэр дэрЬал де^рлэр:    ЬеЗванлары Ира. на апарыблар. * Адамларын бу инамда олмасы эсассыз де^лдир. Ахы Ирана Зол ачыгдыр. Ланварын эввэллэриндэ ким. ларинсэ фитвасы ила Азэр-ба^чан Республикасы ила Иран Ислам Республикасы арасындакы сэрЬэдин 30 километра гадэр Ьиссэсин* да истеЬкамлар ашырыл-мышдыр. AJpы-ajpы Зерлэр-дэ сэрЬэд дирэклэри, ти-каилы мэфтиллэр Зерли-дибли секулуб дашынмыш-дыр. Ики прожектор стан-cиjacы сырадан чыхарыл. мышдыр. Девлэтэ 600 мин манатлыгдан чох зиЗан дэЗ-мишдир. Инди Чэлилабад-дан, Лардымлыдан Идена кетмэк ела Чэлилабаддан Лардымлы]а баш чэкмэк ними асан олмушдур. Бундам суи-истифадэ едэнлэр гачагчылыга, гулдурлуга гуршанмышлар. врушлэр-дэн, гапылардан мал-гара-чы огурлаЗъгр. ке|чэ икан дашыЗыб Иран тэрэфэ ету-рурлэр. Тэкчэ Данварын бир кунунда сэрЬэдин ЗэЬ-мэтабад саЬэсиндэ иранлы. лара 30-а гадар малл’ара сатылдыгы мушаЬидэ едил-мищдир. Чэлилабадын взун. дэ исэ чох вахт ат тапылмыр. Тапыланда да баЬа и^мата олур. Бас н^э ЬеЗ-ванлар раЗонун езундэ сатылмыр? Мэгсад хе]ирхаплыг ет-мэк, Ирандакы гардашлара мадди немок кесгэ|>мвк дирми? Эсла Joxt Бела ол. саЗды Ьеч бу Зазы гэламэ алынмазды. Иран боллуг ди^арыдыр. О рада hap заман мал-гара. гуш эти, чешид. чешид балыг, мер-MeJea. илин hap вэ’десинда тазе тэравэз, бир сезла, на истесан тапарсан. Мин не’мэт-ли, ачыг суфрали бу елка*, нин ифласа уграмыш, ча. тинликлар кирдабына дучар олмуш Чэлилабадын кемэ-Зинэ rarajja« еЬтиЗачы Jox-дур. Эксинэ Чалилабад бу дост ел конин мэЬсуллары-на меЬтачдьгр. МэшЬур Иран AYJycyHa, xypMaJa, ганда, картофа, кара Загы. на вэ canpejo. Амма кечэЗ-кан Ирана мал етурон «го-чат» огуллар орадан бела маЬсуллары KdTHpMaja мejл елэмирлэр. Биздэн гыт маллары дашы]ыб евэзиндэ саггыз, парча... алырлар. Газ вуруб газан долдурмаг Ьерислэринин кезу до]мур. Кима аЗдын деЗ«л ки, дев-лат сэрЬэдН4 тохунулмаз-дыр? Анчаг сэрЬэди ганун-суз кечмэк арвусуна душэн-лэр мэгсэдлэринэ чатмаг учун Ьеч нэдэи чэкинмир-лэр. Hah сэрЬадчилэри ди-ла тутуб рушвэтлэ ала ал. мага чалышыр, Kah онлара мугавимэт кестэрирлэр. Чох вахт тэрафлэр арасында кэс-кин мунагишэ JapaHbip. СилаЬ ишэ душур, елум. итим, тэлэфат да олур. Тэкчэ JaHBap а]ында сэрЬад га-нунларына табе олмаг истэ-MaJoH 5 адам елдурулмуш-дур, 8 нэфэр Зараланмыш. дыр. _Чиад чэЬддэрэ бахма-Japar jYзлapлэ адам сэрЬэди позуб о та]а адла]а билмиш. дир. 508 нэфэр сэрЬэди по. заркэн Захаланмышдыр. Чалилабад раЗонунун Бура, вар, Лэкин, Кевуэбулаг, Jap-дымлы раЗонунун Кендэрэ. Астанлы, Зевин кэндлэри-нин сакинлэри арасында белзлеринэ тез-тез тэсадуф едилнр. Ирана кёдиш-кэлтшш садалэшдирилмэси Ьамьшын арзусу    иди. Бу саЬадэ xej- ли иш керулмушдур. Рес-публикамызда бир нечэ бу-рахылыш мэнгэгэси ачыл. мышдыр. Онлардан бири да Бялэсувардадыр. Ьэмин мантэгэнин Иран тэрефиндэ абадлыгдыр. Кедиб-калан. лер лэнкимадан Зола салы ныр. Бизим тарэфдаки май тэгэдэ исэ абадлыг ишлэри Ьал9 баша чатдырылмамьГш. дыр. Ьеч бир раЬатлыг jox. дур. Ади отурачаг, далда. начаг тапылмыр. Тер-текун ту, тоз-торпаг дизэ чыхыр Хидмэт обЗектлэри азлыг едир,    дост.танышын, го. hyM-гардашын керушунэ та лэсэнлэр эллэриндэ лазыми сэнэд олса да, бурада кун. лэрлэ, Ьэфтэлэрлэ кеэла-Зирлэр.    Бэ'зэн дэ челун ду. зундэ    кечэлаЗирлэр. Мэн тэгадэ    сун'и сурэтда чэ тинликлар Зарадылыр, адам лар безикдирилир. Ba34j-Зоти белэ керэн бир чох сэ-бирсиз адамлар гачагчы-лыг арзусуна . душурлэр. Ьэрч-мэрчлик кетдикчэ ар-тыр. СэрЬэд гануш1арынын позулмасы Ьалларынын чо-халмасынын бир сэбэби дэ бундадыр. СэрЬаддэ истеЬкамларын меЬкамлэндирилмэси, га-нунчулугун барпа олунма сы ичтимаиЗЗэтин дэ, ке. шикчилэрии дэ арзусудур Зонадакы бир сыра кэндлэ рин сакинлэри илэ сэрЬэд. чилэр бу ишда бидеэ фэа-лиЗ>эт кестэомэЗи гэрара алыблар. Республика тэш-килатлары исэ сэрЬэд ке. шикчилэринин hyryr вэ вэ-з^элэринян ганунла Myaj-Зэнлэшдирилмэси ишини сур'этлэндирмэлидир. Дев лэт сэрЬэдинин тохунул мазлыгы тэ’мин едилмэли. дир. Рафнг ЬЭСЭНОВ, «Халг гэзетиАНИи мухбнри «ГЭЗЕТ ОГРУЛАРЫНЫ ТАПЫН!» Мэтбуаты ¿иуанл&рын тэлэби белэдир 0тэи 1901-чи илдэ гэзет огрулары Ьаггында чох Jas-мышдым. Дедим 1992-чи илдэ hep ше} дузэлэр. Ланин Занварын 1-дэн бутун гэзетлэри Зенэ кэсирлэ алы-рыг. Ьэрэсиндэн азы 40— 50 нусхэ чатышмыр. JaH-варын 3-цэ 1 баглама — 400 нусхэ «Халг гэзети» (1 нусхэнин дэЗэри 40 гэ. иик), 9.да 212 иусхэ, 10-да 130 нусхэ. 11-дэ 165 нусхэ. 14-дэ 100 нусхэ, 22-дэ 100 нусхэ; JaHBap тарихли «Ачыг сез» гэзетиндан 1 баглама— 400 нусхэ (1 нусхэнин дэЗэри 60 гэпик); 14 JaH$ap тарихли «КоктеЗл» гэзетин. дэн <азэрбаЗчанча) — 200 нусхэ (1 нусхэнин дэЗэри 1 май.), алмамышыг. АЗын эввэлиндэн индиЗэдэк «Азад-лыг» гэзетинин hap немрэ. снндэн 200 — 300 нусхэ (дэЗэри 60 гэпик) эскик ал- мышыг. Динар гэзетлэри дэ кэсирлэ алырыг. Бутун чатышмаЗан нус. хэлэрин гаимэлэри кэлиб. ГаимэЗэ керэ пулу биз едэмэ-лиЗик. Кимсэ меЬтэкирлик едэчэк, зэрбэ бизэ дэЗэчэк? Биз бу пулу, едэмэкдэн им-тина едирик. Елхан АГАБЭДЛИ, Шэкн «Мэтбуат ЗаЗымы» ше’бэсинин рэиси. тили тэдбирлэр К0РУЛМЭЛИДИР А    4 Бакылылдр мчан нлнн феврал аЗына нясбэтэн иная hap icYH l50 — 200 тон чох чоран ЗеЗирлар. By Ьеч да хошбвхтлнвдан деЗнл: ба'зн маЬсулларын гщЗма-т—и Зуксак олмасы, дякар маЬсулларын нса Ьеч та. яылмамасы яда алагадардыр. Чорэк завод лары кэрюш ншламэЗа бвтяя*плпдыр. черав магазаларында ив*, бэдэр эмала калмншднр. Бакы Захышшладмгы дэмнр юл ставснЗасыяда нса харнчдан алынмыш во вагон ун Ьафтэлэрла даЗанараг бошалдылмасыны каздаЗнр. ГиЗматли арзаг манулу сифаришчилэринин тэсэр-руфатсызлыгына вэ астакэл-ли)инэ далалэт еден бу мисал республика арзаг ко. миссиЗасынын ичласында кати рил ми шдир.    Ичласы ко. миссяЗанын садри, АзэрбаЗ-чан Республикасы Девлет ИгтисадиЗЗат ва Плаилаш-дырма Комитэсинин садри Р. 9. ЬусеЗнов- апармыш-дыр. Манатын конверсий едил. мэдиЗи шэраитдэ АзэрбаЗ-чаяда маЬлыч, мазут, ди-зел Заначагы, алуминиум, полиетилен, хлорпарафин, сулфанол, Зод валЗута ро-луну оЗнамага башламыш-дыр. Харичи фирмаларла бартер сазишлэри учун бу маЬсулларын .Ьэчми муаЗ-¿эн едилмишдир. Ахы рес. публиканын аграр белмэси Калинин эта ва тоЗуг ати-нэ, тахыл вэ картофа тэлэ-батыны едэса дэ, шэкэри, гуру суду, суд консервлэ. рини, у шаг арзагыны, >ар. малары. битки Загыны, па. бела тара вэ габлашдьгрма материал ларыны АзарбаЗ-чан Ьэмишэ кечмиш Итти-фагын динар белкэлэрин. дэн вэ гисмэн дэ харичдэн ал мышдыр. Бундан башга, ресгтубликаЗа дава-дэрман, ЗеЗинти мэЬсуллары санаЗе. си учун хаммал, баЗтарлыг препаратлары вэ канд тэсэр-руфаты биткиларини гору-Зан васитэлэр, гарышыг Зе-мин тэркиб Ьиссэлэри На. ва вэ су ними лазымдыр. Бартер узрэ алынан мэЬ. сулларын тэплили кестэрир ки, е'тибарлы ортаглары вэ тэч1шэдтчылары олмаЗан бир чох назирликлэрдэ вэ баш идарэлэрдэ мурэккэб вэзиЗ-Зэт Зарандыгына керэ Ьа-зырда биз Залныз маЬлыч /вю 'нефт мэЬсуллары Ьеса. бына эрзаг алырыг. Ланин бу са!шдэ дэ муэЗЗэн едил. миш баглашмалар Зеринэ Зетирилмэмищдир. Ьэмин хаммал республикадан дэ. гиг чэдвэл узрэ дашыныб апарылмыр. Нэтичэдэ Залныз тахыл узрэ перспектив-лэр аЗдындыр. ГиЗмэтлэрин Зуксэк, эЬа-линин алычылыг габилиЗ-Зэтинин исэ ашагы олмасы буна кэтириб чыхармыш> дыр ки, ЗеЗинти мэЬсуллары сэна)еси муэссисэлэриндэ кулли мигдарда эрзаг Зы. гылыб галыр; тичарэт онла-ры гэбул етмир. Республи. канын раЗонларындакы Заг-пендир заводларынын анбар- ларьшда пендир ила долу кулли мигдарда чэллэк Зы. гылыб галмышдыр. Биски. вит фабрики Залныз сах. лама муддэти чох олан мэЬсул Ьаэырламага мэч-бурдур. Бакы эт комбинаты Зуксак гамета маЬсул са-тышы саЬэсиндэ чэтинлик. лер Зарандыгына керэ колбаса истеЬсалыны азалдыр. Чыхыш едэнлэрин бир чохунун фикринчэ. эрзаг моЬсулдарынын 28 фаиз. лик элавэ даЗэр веркисинин лэгв едилв#аси вазиЗЗати Зун-куллэщдира билэр. Будчэ-дэки «эсирлэри азалтмвг магсади илэ республика Ма-лиЗЗа НазирлиЗинин муаЗЗан етди}и бу верки экс нэтичэ вермиш вэ будчанин элеЗ-Ьинэ «ишлэ|эрэк>, истеЬсал едилэн эрзаг маЬсуллары. нын сатышындан будчаЗа планлашдырылмыш мэблэг да вэсаит дахил олмасына манечилик терэдир. Комис снЗанын узвлэри бу фи кирдэдирлэр ки, Ьамин верки эрзаг мэЬсулларындан башга, мэктэб лэвазиматы-нын, мэктабли формасынын да устундаи кетурулмали дир. Нахчыван Мухтар Рес. публнкасында вэ Минкэче-вирдэ эрзаг саЬэсиндэ За Еанмыш чэтинликлар 1ерли анимиЗЗэт органларыны чо. рак сатышында карточка системи тэтбиг етмэЗа ва-дар етмишдир. СумгаЗытда чераЗин кулли мигдарда алынараг Захын кэндлэрдэ мал-гараны Землэмэк учуй истифадэ олундугу муэЗЗэн едилдикдэн сонра бу шэ Ьэрдэ дэ черэк сатышында норма (бир элэ ики кем-бэ) гоЗулмушдур. Девлэт ИгтисадиЗЗат вэ Планлаш-дырма Комитэсинэ, Тичарэт НазирлиЗинэ, Бакы шэпэр ичра ЬакимиЗЗэти башчы. сына вэ Азэриттифага тап. шырылмышдыр ки, Бакцда да черэк барэсиндэ карточ ка системи тэтбиг едилмэ синин мэгсэдэуЗгунлугуну нэзэрдан дечирсинлэр. Кечмишдэ бакылылар учун эн’энэЗэ чеврилэи эрзаг >армаркаларынын ке-чирилмаси индики шэраитдэ чэтин бир иш олмушдур. Буна бахмаЗараг, Новруз баЗ-рамынын Захынлашмасы илэ элагэдар паЗтахтда белэ Зармадеа ачылачэ^дыр: рес публика эрзаг комиссиЗасы Ьэмин ^рмарканын кечи. рилмэси Ьаггында мувафиг тэшкилатлара тапшырыглар вермишдир. (Азэринформ). ««СОДРУЖЕСТВО» РУСЖАДА Отом бщр ертасн нужу РуеЦн ФедермнЗасы Анн Совет Мплмхвр ШуресыНыя содрм Рамазан Абдула, тновун АзарбаЗчаяын русдялля аЬалвгннян «Содружество» чавпЛотнняя бурада олан нумаЗввдэ hej атн нлэ керушу сов дэрэча хеЗнрхаЬлыг, там гаршы-лыглы анлашма шараятяяда кечмшцднр. «Содружество» чэмиЗЗэ-тинин садри, Бакы Девлэт Университетинин досенти Виктор Зотов РусиЗа парла-ментани АзэрбаЗчанда вэ-зиЦэт    Ьаггында русиЗалы. ларда    обЗектив тэсаввур Заратмаг учун бутун им-канларындан во нуфузун-дан истифадэ етмеЗэ ча-гырмышдыр. О демишдир ю}, АзэрбаЗчанда 3*ш&1&н рус. лар АзарбаЗчаяын эзали торпагы олан Гарабаг бара, синдэ    Ермэнистанын тача- вузкар гасдлэрини пнсла-1ирлэр ва истиглалиЗЗот Зо. луна гадом го)муш ватан. лари« ин — АзарбаЗчан Рес. публикасынын суверенлнЗя-ни ва эдези бутевлуЗуну азарбаЗчавлы гардашлары ила бирликдэ горуЗачаг-лар» В. Зотов керушдэ геЗд етмишдир ки. РусиЗа парла. ментиндэки ермэнипэраст лобби депутатларын ра’Зин-. дан мэЬаратла суилстнфа-да едир вэ Президент Б. Зелтсиндэ вэ РусиЗа пар-ламентшдэ Гарабаг масэ. леей барэсиндэ икимэ налы мевге Заратмышдыр. РусиЗа ФедерасиЗасы Али Совета Миллэтлэр Шурасы-нын садри вэ’д етмишдир ки. соЬбатан . мээмунуну Президент Б. Зелтсинэ чат-дырачагдыр. НуыаЗондэлэрин бир трупу РусиЗа ФедерасиЗасы Али Совета нин республикалар-арасы мунасибетлэр, белка снЗасати вэ амэкдашлыг мэ-салэлари комитэсинин узву Владимир Лисин илэ дэ ке. рушмуш вэ Б. Лелтсинэ За-зылмыш мактубу она таг. дим етмишдир. НумаЗонде ЬеЗ’эти РусиЗанын кутлэ- вв информасяЗа васитала-рииде фаЗдалы иш кермуш. дур. «СоветскаЛа Росоца», «Русски вестник» гаветлв-рннин ва дккэр нэшрларнн редансиЗаларында - журна. лястларла керушлбр ол-РусиЗа телевизиЗа. ста» информасяЗа мушдур. РусиЗа телевизиЗа. 6 «Вести» информасяЗа ограмыныя редаксиЗасын-да чанлы дискуссиЗа ала-ОЫЛМЫШДЫР. НумаЗандалар РусиЗа кут. лэви информасиЗа васитэ-ларннин оиртэрэфли ва го. рэзли мевгеЗини кэскин таи. гид етмишлар. ЧомиЛЗатин у звлэринии фикринчэ, бу мевге мунапшю эонасын* да вазиЗЗати даЬа да агыр. лашдырыр. Онлар АзэрбаЗчанда jamaJaH русларын «мэнафелерини до уяудур% лар.    . АзарбаЗчанын сэлаЬиЗЗэт» ли нумаЗэндэлиЗинде харичи вэ Зерли журналист лэр учун кечирилмиш мэтбуат кон-фраисьшда чомиЗЛопш ну. маЗэндэ ЬеЗ'этинин Москва-Ja софарина Зекун вурулМуш. ЯУР- Замен. ТаЪснл. Елм Д0ВРАН ДЭЛ1ШИБ, ДЭРСЛИКЛЭР J0X ЬэЗатымыэын Ьартарэфлн )еннлэпжаси тэЬснл сис-теминн дэ Зетдэн гурмагы зорури етмиш, хусусэк даре-лнкларяи теаднкла даЗишднржлмэсн лузу му ну нрэлн сур-мушдур. Кечмиш идеолокяЗа асасыида Зарадылмыш дэрс-лиялэрнн 60—70 фажзи бу кун тодрнсэ Зарамыр. ТэЬснл снетемяин нса Зеяя дарслжклэрсяз дэЗяшмэж олмаз. Ич-тямая фэнлэрнн тадрнсн методнкасы узрэ мутэхасснс, Н. Тусн адына АДПУ нун тарих вэ онун тадрнсн мето- асы кафедрасынын досенти, недагожи елмлэр паи Мубарнз ЭМИРОВУН мулаЬизалэри бу бахымдан дикасы Дн раглыдыр Республиканын умумтэЬ. сил мэктэблэриндэ истифадэ олунан ибтидаи синиф китаблары, АзарбаЗчан та-рихи, ССРИ тарихи, умуми тарих, ССРИ-нин игтисади вэ физики чографиЗасы, АзарбаЗчанын игтисади вэ физики чографиЗасы, ичти. маиЗЗат, совет девлэти вэ Ьугугунун эсаслары, елэча дэ эдэбиЗЗат дэрсликлэри вэ даре вэсаитлэри заман. ла аЗаглашмыр. Балалары. мыза елми билик. дунЗаке-рушу вермэли олан Ьэмин дэрсликлэр вэ даре вэсаитлэри тэЬрифлэрла долу идеоложи тэхрибатын мэн-бэЗидир. Програмлардан ССРИ-ни ва Сов.ИКП-ни мадЬ едан мевзуларын бэ'-зилэри чыхарылса да. Ьамин дэрсликлэр олдугу ними галыр. Мэсэлэн, «Ич. тимаиЗЗат»    дэрслиЗиндэ «Сов.ИКП XXVII гурулта-Зы совет девлэтянин даЬа да меЬкэмландирилмэси Ьаггында», «Сов.ИКЛ XXVII гурултаЗы муасир. деврун глобал-сосиал проблем лори Ьаггында». «Дэ)эр гануну вэ капитализмдэ онун фэа-лиЗЗэти». «Империализм вэ муасир деврдэ онун хусу. сиЗЗэтлэри». «Капитализм«« ум^'ми беЬраяы». «Парти. За ЬэЗатынын тэшкилат г>*. яамнзэ-ма- рулушу вэ эсас гануну». «Сов.ИКП вэ ду^а коммунист Ьэрэкаты» ними мев-зулар вардыр. Дикэр дэрсликлэр дэ тэхминэн бу шэ-килдэдир. Дэрсликлэрдэки гусурлар кечмишимиздэн галмыш мирасдыр. Бурада кимиеэу тэгсиркар Ьесаб етмэЗин фаЗдасы Зехдур. Мэктэблэр-да апардыгымыз мушаЬи-дэлэр бир даЬа субут едир ки, Ьэмин дэрсликлэр гада-гаи едилмэлидир. Ичтимаи фанлар узрэ тэ*. лимин Зени мазмунуна кал. дикдэ бэ'зилэри Ьиссэ гапы. лыб 70 иллик совет девру-нун нрограмдан чыхарыл-масыны. Ьэмин деврун се. нук верил мэсини тэкид едирлэр. Унутмаг олмаз ки, тарих тарихлиЗиндэ гал. малыдыр. Тарихчилэр исэ Ьэмин девру обЗектив тэд-гиг етмэлидирлэр. Кечми-шин угур вэ сэЬвлэрини еЗрэнмадэн кэлэчэкдэ му-^ вэффэгиЗЗэт газанмаг олмаз. Дагылан совет империЗасы-нын эразисиндэ 15 суверен девлэт фаалиЗЗэт кестэ-рнб. Бу эразидэ 100-дэн чох халг ЗашаЗыр. Онларын кеч-миши дунЗа тарихинин тэркиб Ьиссэсидир вэ дунЗа тарихи ними дэ еЗрэнилмэли-дир. Орта мэктэблэр учун дэрсликлэрин мэзмуну ел. ми бахымдан гусурсуз ол-палыдыр. Кечмишии ишыг-лаядырылмасы - вэ деврлаш-дирилмэси реаллыга эсас-ланмалыдыр. Дэрсликлэрин мэзмунунун эсаслы шэкил-дэ тез-тез дэЗишдирилма-сине дэ Зол ' верилмэмэли-дир. Тарих дэрсликл эринии мэзмунунун идеолоки. Залашдырылмасындан гач-маг лазымдыр. Бу онларын елми дэЗэрини ашагы салыр. Фикримизчэ. Ьэр бир дэрс-лиЗин мэз.чунунда милли. ликдэн умумбэшэр« наи. лиЗЗэтлэрэ дотру приясипи-нэ устунлук верилмалидир. Лени Зарадылачаг дэрс-ликлэрдэ шарЬ услубу, ма-териалларын Зерлашдирил-мэси, Зени тарихи анлаЗыш-ларын ачылыб кестарилмеси. сачиЗЗэлэндирилмэси шакирдлэр - учун анлашыг-лы ол малы дыр. Дэрсликлэр нкинчи, учуи-чу. дердунчу дэрэчэли мате риалларл а Зукланиб му. рэккэблашдирилмэмэли, прог рама там уЗгун олмады-дыр.' АЗры-аЗры синифлэр учун нэзэрда тутулмуш дэрсликлэр арасында арды. чыллыгы да кезлэмэк ла. зымдыр. Хэритэлэр». иллус-трасиЗалар, динграмлар схематик планлар, кич ик араЗыш материалы, мунДэ-ричат, хроноложи чадвал. лэр, тарихи сэнэдлэрдэн парчалар бурада Ьекмэн езунэ Зер тапмалыдыр. Мубарнз ЭМИРОВ, Н. Тусн адына АзарбаЗчан Девлэт Педагожи Уин. верентетнннн досенти.РЕСПУБЛИКА ЕНЕРЖИ ЕЬТИЛАТЛАРЫ М Y ЛКИ J J ЭТ В0 БИРЖАСЫфевралын 27-дэ сэЬм ]азылышыны гуртарыр. Биржанын тэшкилат комитэси сэна]е вэ коммерси]а муэссисэлэри рэИбэрлэриндэн хаИиш едир ки, кэтурулмуш Иесаб-факт\ ралара ]азылан мэблэгин кэчурулду]уну тэсдиглэ]эн банк сэнЬдлэрини феврал а]ынын 27-нэ кими тэгдим еТсинлэр.• Хатырладырыг: □ Бир сэЬмин номинал гиЗмэти 5 ООО манатдыр. □ 100 сэЬмин саЬиби номинал г^мота брокер зери ала билэр. □ 200 сэИмин саИибинэ брокер ]ерини пулсуз котурмэк Ьугугу верилир. □ Азэрба|чан Республикасынын вэтэндашы сэЬмин Ьаггыны Ьэм нэгд пулла, Нэм дэ эмэнэт банкы шэбэсиндэки Ьесабындан пулквчурмэ ]олу илэ вдэЗэ билэр. □ Ьугуги шэхе Ьесабындан4 пул квчурэн вахтдан сэЬмин Ьаггыны эдэмиш Ьесаб едилир. □ Харичи вэтэндаш вэ Ьугуги шэхелэрэ, о чумлэдэн, МДБ узву олан республикаларын Ьугуги шэхелэринэ, сэЬмлэри анчаг валЗута ^э - бирини 1 000 АБШ долларына сатырыг. Бизим сэЬмдарларын са]эсиндэ Бакы, белэ олачаг! Биржанын низамнамэ фонду.50 000 000 манатдыр. PIRI REIS реклам фирмасы 93-81-51,92-34-29 Ьесаб немрэмиз: 467 211 "Инпатбанк" коммерсиЗа банкында, мухбир Ьесабы 161 504 Девлэт Банкынын Нэсими pajoH швбэсиндэ, МФО 501 145 1азылыш Ьэр кун, шэнбэ-базар кунлэри дэ, саат 10-дан 18-э кими давам едир. Республика МулкиУэт вэ Енержи ЕНттцатлары Бйржасы логотип (тугра) вэ емблем учун мусабигэ елан едир. Мукафат - 20 000 манатдыр. . Мусабигадэ ]алныз март а]ынын 1-нэ гэдэр тэгдим олунмуш лартЬэлэр иштирак едэчэк. Унван: Бакы. h.3.Tarujee кучаси, 10 Телефонлар: 93-95-91, 93-81-51, 93-81-28 Факс: 93-98-91 Тэшкилат комитэси ;