Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - February 27, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г83ЕТИ 27 ФЕВРАЛ 1992-чи ИЛ. И* 41 -2ХАРИЧИ ИНВЕСТИСИШЫН ГОРУНМАСЫ ЬАГГЫНДАA39PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ГАНУНУ Бу Ганун АзэрбаЗчан Рее-публикасынын эразисиндэ харими инвестиси]а rojyjiy-шунун Ьугуги вэ игтисади принсиплэриии MyaJjaH едир. Ганун халг тэсэрруфатында харичи маддя вэ мaлиJJэ eh-ти]атларынын, габагчыл ха ричи техниканын вэ техно-локиЗанын, идарэетма тэчру-бэсинин чэлб блунмасына, бунлардан самэрэли истифа-дэ едилмэсина Jвнэлмишдиp вэ харичи инвесторларын Ьу-гугларынын мудафиасинэ тэ’минат верир. I БвЛМв. УМУМИ МУДДвАЛАР М а д д в 1. харичи инвес-тисн-ja Ьапында сгануявери-чнлик АзэрбаЗчан Республикасы-нын эразиСиндэ харичи инвестисиЗа ила баглы мунаси-батлэр бу Ганунла. Азэрбар чан Республикасынын баш-га ганунверичилик актлары вэ беЗнэлхалг мугавилэлэри илэ низама салыныр. М а д д а 2. Харичи инвес-торлар АзэрбаЗчан Республикасын-да харичи инвесторлар аша-гЫдакылар ола билэр: а) харичи Ьугуги шэхслэр; б) харичи вэтэндашлар, пэтэндашлыгы oлмajaн шэхслэр вэ харичдэ даими Jauia-Зыш ]ери олан Азэрба^ан Республикасы вэтэндашла-ры;бу 1лэртлэ ни. онлар вэ-тэндаш олдуглары вэ Ja даими Зашадыглары алкэдэ тэ-сэрруфат фэaлиJJэти илэ мэшгул олмаг учуй rejfla алынмыш олсунлар; в) харичи девлэтлэр; г) беЗнэлхалг тэшкилатлар. М а д д а 3. Харичи ннвес- тиси]а вэ онув гоЗулмасы формалары Харичи инвесторларын мэнфээт элдэ етмэк мэгсэ-дилэ саЬибкарлыг фэалиЗЗэ-ти вэ башга нев фэaлиjJэт обЗектлэринэ гоЗдуглары эм-лакын вэ эмлак Ьугуглары-нын бутун нввлэри. о чумлэдэн интеллектуал фэали^ ]этин нэтичэлэринэ Ьугуглар вэ auija Ьугугларына аид ол-MajaH дикэр Ьуяуглар харичи инвестисиЗадыр. Харичи инвесторлар Азэр-6aj4aH Республикасы эразисиндэ ашагыдакы Зодла инвестисиЗа roja билэрлэр: а) AaapóaJnaH Республикасынын Ьугуги шэхслэри вэ вэтэндашлары илэ бирликдэ Зарадылан муэссисэлэрдэ. тэшкилатларда najHbuibir иш-тиракы; б) тамамилэ харичи ин-весторлара мэхсус олан му-эссисэлэр japaдылмacы; в) муэссисэлэрин. эмлак комилекслэринин, биналарын. гургуларын, муэссисэлэрдэ иштирак naJbiHbiH, сэЬмлэ-рин. истигразларын eá дикэр гиЗмэтли кагызларын, Ьабелэ АзэрбаЗчан Респуб-яикасынын ганунверичили-jHHa мувафиг сурэтдэ харичи инвесторлара мэхсус ола би-лэн башга змлакын элдэ едилмэси; г) торпагдан вэ башга тэ-бии еЬтиЗатлардан истифадэ Ьугугларынын. Ьабелэ дикэр эмлак Ьугугларынын элдэ едилмэси; г) АзэрбаЗчац Республикасынын Ьугуги шэхслэри вэ вэтэндашлары илэ харичи HHBecTHCHja го]улушунун башга формаларыны йэзэрдэ тутан мугавилэлэр багланма- М а д д а 4. Дввлэтснзлэш-дирмэдэ вэ езлэшдирмэДэ харичи инвесторларын иштираны Девлэт вэ бэлэдиЗЗэ муэс-сисэлэринин, Ьабелэ баша чатдырылмамыш тикинти об-Jeктлэpинин езлэшдирилмэ-синдэ харичи инвесторлар A3ap6aj4aH Республикасынын гануиверичилиЗи илэ MyaJJaH-лэшдирилэн шэртлэрлэ вэ гаЗдада иштирак еда билэрлэр. М а д д э 5. Х%ричн инвестисиЗанын Ьугуги режиме Бу Ганунда нэзэрдэ тутул-муш истйсналарла, харичи инвестисиЗанын, Ьабелэ ин-BecTHCHja гоЗулушу саЬэсин-дэ харичи инвесторларын фэ-алиЗЗэтинин Ьугуги режими АзэрбаЗчан Республикасынын Ьугуги шэхслэринин вэ вэтэндашларынын эмлакы, эмлак Ьугуглары, Ьабелэ ин-BecTHCHja фэaлиJjэти учун Japaдылмыш режимдэн аз элверишли ола билмэз. Халг тэсэрруфатылын ус-тунлук верилэн саЬэлэриндэ вэ ajpbhajpbi эразилэрдэ харичи инвестиси]а учун Азэр-6aj4aH Республикасынын га-нунверичил^и илэ элавэ верки кузэштлэрн вэ башга ку-зэштлэр MyaJjaH едилэ билэр. М а д д э 6. ФэалнНэт нввлэри Харичи инвестисиЗалы му-эссисэлэр A3ap6aj4aH Республикасынын ганунверичилик актлары илэ гадаган олунмамыш Ьэр Ьансы фэ-aлиJJэт неву илэ мэшгул ола билэрлэр. Харичи инвестисиЗалы му-эссисэлэр A3ap6aj4aH Республикасы Назирлэр Кабине-тинин MyaJjaH етдиЗи CHja-Ьыдакы aJpH-aJpbi фэалиЗЗэт невлэри илэ Залныз xycycfo ичазэ (лисензиЗа) эсасында мэшгул ола билэрлэр. М а д д э 7. Харичи инвес-THcHja y4YH эрази мэЬдуднЗ-¡этлэри АзэрбаЗчан Республикасынын ганунверичилик актлары илэ елэ эразилэр MyaJjaH едилэ билэр ки. мудафиэнин вэ милли тэЬлукэсизлиЗин тэ’мин олунмасы мулаЬизэ-лэринэ керэ бу эразилэрдэ харичи инвестисиЗалы муэссисэлэрин фэалиЗЗэти мэЬ-дудлашдырылсын вэ Ja гадаган едилсин. ,. . М а д д э 8. HHBecTHCHja фэалиЗЗэтиннн элагэлэнди-рилмэси АзэрбаЗчан Республикасынын Назирлэр Кабинети харичи HHBecTHCHjaHbiH чэлб едилмэси вэ ондан истифадэ олупмасы тэдбирлэрини Ьа-зырлаЗыб haJaTa кечирир, ин-BecTHcnJa фэалиЗЗэтини *па-гэлэндирир. харичи инвес-торлара вэ харичи инвестисиЗалы муэссисэлэрэ кэмэк кестэрир. За реквизисиЗа Ьаггьшда гэ-рарын гэбул о лун дугу вахт-дакы реал дэЗэринэ уЗгун ол-мадыдыр. КомпенсасиЗа харичи вал-Зута илэ едэнилир вэ инвес-торун арзусу илэ харичэ ке-чурулэ билэр. Харичи инвесторлар девлэт органларынын, Захуд он-ларын вэзифэли шэхслэринин АзэрбаЗчан Республика-сы ганунверичилиЗинэ зидд олан Ьэрэкэтлэри нэтичэсин-дэ душдуклэри зэрэрин, о чумлэдэн итирдиклэри фаЗ-данын едэнилмэси пугугуна маликдирлэр. КомпенсасиЗанын вэ зэрз-рин едэнилмэси мэбЛэглэри, бунун едэнилмэси муддэтлэ-ри вэ гаЗдасы Ьаггьшда му-баЬисэлэр АзэрбаЗчан Республикасынын Али МэЬкэмэ-синдэ, Ьабелэ тэрэфлэрин сазиши вэ За АзэрбаЗчан Республикасынын беЗнэлхалг мугавилэси илэ нэзэрдэ ту-тулмуш Ьалларда мунеифлэр мэЬкэмэсиндэ Ьэлл олунур. * Маддэ 13. Инвестиоца фэалиЗЗэтинэ хитам вернл-дикдэ тэ’минатлар ИнвестисиЗа фэалиЗЗэтинэ хитам верилдикдэ харичи инвесторун Ьугугу вар ки, II БвЛМд. ХАРИЧИ ИНВЕСТИСИ1А Y4YH девлэт ТЭ’МИНАТЛАРЫ Мапл а О .Харичи инвес-«cHjaHMH Ьугуги мудафнэси АзэрбаЗчан Республикасы-ын эразисиндэ харичи ин-•'.THCHja Ьугуги чэЬэтдэн ìm вэ геЗд.-шэртсиз мудафиэ тунур. Бела мудафиэ Азэр-ìjMan Рес1Губликасынын бу ануну, башга ганунверичи-ик актлары вэ беЗнэлхалг угавилэлэри илэ тэ’мин олу-SP Маддэ 10. Ганунверичи. bJhh дэЗишднрилмэсн ИЛЭ аглы тэ’мийатлар АзэрбаЗчан Республикасы-ын сонракы ганунверичили-* инвестисиЗа гоЗулушу шэ-аитини пислэшдирдикдэ он л эрзиндэ харичи инвести-Hjaja инвестисиЗанын го-|глдугу заман гуввэдэ ол-|уш ганунверичилик тэтбиг дилир. Бу муддэа мудафиэнин, [ИЛЛИ тэЬлукэсизлиЗин вэ чтимаи ^аЗданын тэ’мин лунмасы. веркитутма, крейт вэ Mannjja, этраф муЬи-ин, эЬалинин эхлаг вэ саг-(амлыгынын муЬафизэси ба-»эсиндэ АзэрбаЗчан Респуб-[икасы ганунверичилиЗинин [эЗишдирилмэсинэ * шамил дилмир. Маддэ 11. Миллнлэш-дирмэ вэ реквизисн]а илэ баглы тэ’минатлар АзэрбаЗчан Республика-сында харичи инвестисиЗа, АзэрбаЗчан Республикасынын халгына вэ девлэт мэ-нафелэринэ зэрэр вуран мус-тэсна Ьаллар истисна олмаг-ла миллилулдирилмир. Милли тэшдирмэ Ьаггында гэрары АзэрбаЗчан Республикасынын Али Совети гэбул едир. Тэбии фэлакэт, газа, епи-дем^а, епизоотиЗа вэ фвв-гэл’адэ характер дашыЗан башга Ьаллар истисна олмаг-ла, харичи инвестисиЗа реквизисиЗа едилмир. РеквизисиЗа Ьаггында гэрары АзэрбаЗчан Республикасынын Назирлэр Кабинети гэбул едир. МилЗшлэшдирмэ вэ реквизисиЗа тэдбирлэри керулдук-дэ харичи инвестора fэ,xиpэ салынмадан мугабил вэ сэ-мэрэли компенсасиЗа едэни-лир. Маддэ 12. Аарнчн ян-весторларын зэрэриния компенсасиЗа едилмэси вэ едэнилмэси Харичи инвесторлара едэ-нилэн компенсасиЗа инвестисиЗанын мнллилэшдирмэ вэ она чатасы иявестисиЗаны вэ инвестисцЗа иле элагэдар кэ-лирлэри инвестисиЗа фэалиЗ-Зэтйнэ .хитам верилди]и замай реал Adjap узрэ пул вэ эмтээ формасында алсын. Маддэ 14. Харичи »ал-Зута иле кэдирлэрии вэ башга меблэтлерив кечурулмэси-нэ тэ’минатлар Мувафиг веркилэри вэ русумлары едэдикдэн сонра харичи инвесторларын инвестисиЗа илэ элагэдар гануни эсасларла харичи валЗута шэклиндэ элдэ етдиклэри кэлирлэри вэ башга мэблэг-лэри, о чумлэдэн компенса-си ja лары вэ зэрэрин едэнилмэси мэблэглэрини харичэ кечурмэсинэ тэ’минат вери-лир. Маддэ 15. Мэнфээтден истифадэ учун тэ’мииатлар АзэрбаЗчан Республикасы эразисиндэ харичи инвесторларын кетурдуклэри мэнфээт пэмин пул ваЬиди шэк-лиидэ Зенидэн инвестисиЗа кими гоЗула билэр, АзэрбаЗчан Республикасынын банк-ларында сахлана билэр, АзэрбаЗчан Республикасы Милли Банкынын MyaJjaH етдиЗи гаЗдадй вэ шэртлэрлэ харичи валЗута алмаг учун сэрф едилэ билэр. Ill БОЛМЭ. ХАРИЧИ HHBECTHCHJA Г01УЛМУШ МУЭССИСЭЛЭРИН ¿АРАДЫЛМАСЫ ВЭ ФЭАЛИЛЭТИ Маддэ 16. Харичи инвестисиЗа гоЗулмуш муэссисэ-лэр Харичи инвестисиЗалы му-эссисэлэр сэЬмдар чэмиЗЗэт-лэри, мэЬдуд мэс’улиЗЗэтли чэмиЗЗэтлэр, дикэр тэсэрру-фат чэмиЗЗэтлэри вэ ортаг-лыглары шэклиндэ. Ьабелэ АзэрбаЗчан Республикасынын ганунверичилиЗинэ зидд олмаЗан Ьэр Ьансы башга формаларда Зарадылыр. АзэрбаЗчан Республикасынын эразисиндэ харичи инвесторларын паЗ иштиракы илэ муэссисэлэр (биркэ му-эссисэлэр); тамамилэ харичи инвесторлара мэхсус олан муэссисэлэр (харичи муэссисэлэр); харичи Ьугуги шэхс-лэрин нумаЗэндэликлэри (бу-ролары, конторлары, акент-ликлэри) Зарадыла вэ фэ-ал^ЗЗэт квстэрэ билэр. Биркэ вэ харичи муэссисэлэр АзэрбаЗчан Республикасынын Ьугуги шэхслэри-дир. Харичи инвестисиЗалы муэссисэлэрин Зарадылмасы -гаЗдасы АзэрбаЗуан Республикасынын гануиверичилиЗи илэ муэЗЗэн едилир. Харичи инвестисиЗалы банкларын Зарадылмасынын хусусиЗЗэтлэри АзэрбаЗчан Республикасынын банклар вэ банк фэалиЗЗэти Ьаггында ганунверичилик актлары илэ муэЗЗэн едилир. Маддэ 17. Ккспертиза Харичи инвестисиЗалы му-эссисэ Зарадыларкэн онун тэ’сисчилэри АзэрбаЗчан Республикасынын ганунве-ричидиЗи илэ ндзэрдэ тутул-муш Ьалларда вэ гаЗдада са-нитариЗа-кикиЗена вэ еколо-жи тэлэблэрэ риаЗэт олун-масына дайр ексоертиза рэ’-Зи алмалыдырлар. Харичи инвестисиЗалы муэссисэ фэ-алиЗЗэт кестэрдиЗи деврдэ вэ лэгв едилэркэн белэ рэ’З ал-малыдыр. Ири мигЗаслы тикинти вэ реконструксиЗа апарылмасы вэ За ири фаЗдалы газынты Затагларынын ишлэнмэси илэ элагэдар белэ муэссисэлэр Зарадыларкэн техники-еколожи лаЗиЬэлэрин мува-фиг експертизасынын кечи-рил мэси дэ тэлэб олунур. Маддэ 18. Девлэт ге1-днЗЗаты Харичи инвестисиЗалы му-эссисэни сэлаЬиЗЗэт верил-миш девлэт органы девлэт геЗдиЗЗатына алмалыдыр. ГеЗдиЗЗатын гаЗдасыны, Ьабелэ онун учун зэрури олан тэ’сис сэнэдлэринэ вэ башга сэнэдлэрэ верилэн тэлэблэ-ри АзэрбаЗчан Республикасынын Назирлэр Кабинети муэЗЗэн едир. Харичи инвестисиЗалы муэссисэ геЗдэ алындыгы аы-дан Ьугуги шэхс Ьугуглары элдэ едир. ГеЗдиЗЗаты апар-мыш орган геЗдэалма Ьаггында мэ’луматы мэтбуатда дэрч етдирир. - Харичи инвестисиЗалы муэссисэлэрин геЗдэ алынма-сы Ьаггында мэ’лумат вэкил едилмиш девлэт органынын тутдуру республика реЗестри-нэ дахил едилир. Харичи инвестисиЗалы му- эссисэни девлэт геЗдиЗЗаты-на алмагдан Залныз о Ьалда имтина едилэ билэр ки, белэ муэссисэнин Зарадылмасы гаЗдасы Ьаггында АзэрбаЗчан Республикасынын гануиверичилиЗи позулмуш ол-сун. Захуд геЗдиЗЗат учун зэрури сэнадлэр муэЗЗэн едилмиш тэлэблэрэ у)гун кэлмэ-син, Ьабелэ гаршыдакы фэ-алиЗЗэт невлэри АзэрбаЗчан Республикасыньш ганунве-ричилиЗи илэ гадаган едилмиш олсун. ГеЗдэ • алмагдан имтина олундугда бу барэдэ Азэр 6aj4aH Республикасында мэп-кэмэ гаЗдасында шикаЗэт олу-на билэр. Маддэ 19. Терэмэ муэссисэлэр, филналлар вэ нума-]эндэликлэр Харичи инвестисиЗалы муэссисэ АзэрбаЗчан (Республикасынын ганунверичилиЗиндэ вэ харичи девлэтлэрин мувафиг ганунверичилиЗиндэ муэЗЗэнлэшдирилмиш шэрт-лэрэ риаЗэт етмэклэ АзэрбаЗчан Республикасында вэ харичдэ Ьугуги шэхс Ьугуг-ларына малик терэмэ муэссисэлэр. Ьабелэ филиаллар вэ нумаЗэндэликлэр Зарада билэр. АзэрбаЗчан эразисиндэки филиаллар вэ нумаЗэндэликлэр АзэрбаЗчан Республикасынын банк идарэлэриндэ Ьесаблар ачмаг Ьугугуна ма ликдирлэр. Маддэ 20. Муэссисэлэрин бирлэшмэси    % Харичи инвестисиЗалы муэссисэлэр АзэрбаЗчан Республикасынын ганунверичилик актларында нэзэрдэ ту-тулмуш шэртлэрлэ вэ гаЗдада бирлэшиб ассосиасиЗалар, консернлэр, консорсиумлар вэ башга бирликлэр Зарада билэр. Белэ муэссисэлэр эввэл-лэр Зарадылмыш бирликлэрэ дахил ола билэр. Маддэ 21. Ьнркэ муэссисэ иштиракчыларынын эма-нэтлэринин гоЗулмасы Биркэ муэссисэнин ни-замнамэ фондуна Ьэр бир иштиракчынын эманэтлэри-нин гоЗулмасы муддэтлэри, мэблэги, гоЗулмасы вэ raj-метлэндирилмэси гаЗдасы тэ’-сис сэнадлэриндэ нэзэрдэ ту-тулур. Биркэ муэссисэ иштиракчыларынын «муэссисэнин низамнамэ фондуна эма. нэт кими гоЗдугу омлакын дэЗэри биркэ муэссисэ иш-тиракчылары арасында ра-зылыга эсасэн муэЗЗэн ади-лир. Биркэ муэссисэ геЗдэ алын-дыгдан бир ил сонра Ьэр иштиракчынын тэ’сис сэнэдлэ-рикдэ кестэрилэн эманэт-лэрин 50 фаизини низамнамэ фондуна кечирдиЗини тэс-диг едэн сэнэд олмадыгда муэссисэни геЗдэ алмыш орган ону тутарсыз Ьесаб едир вэ биркэ муэссисэлэрин ре-Зестриндэн чыхарыр. Pejec-трдэн чыхарма барэдэ мэ’лумат мэтбуатда дэрч едилир. М а д д э 22. XhnJaT фон- ДУ Харичи инвестисиЗалы муэссисэлэрдэ низамнамэ фон-дунун 25 фаизинэдэк мэб- легдэ еЬтиЗат фонду Зарадылыр. ЕЬти]ат фонду иллик аЗ^рмалар Золу илэ Зарадылыр. АЗырмаларын мэблэги-ни вэ вaлJyтaнын невуну муэссисэ мустэгил муэЗЗэн едир. Маддэ 23. Республика эразисиндэ мэЬсулун сатышы вэ кендэрилмэси Харичи инвестисиЗалы муэссисэ истеЬсал етдиЗи мэЬ-сула (ишлэрэ, хидмэтлэрэ) гиЗмэт гоЗмаг, республика-нын дахили базарьшда онун сатышы шэртлэрини муэЗЗэн етмэк, бу базардан мэЬсул (ишлэр, хидмэтлэр) кендэ-рэнлэри сечмэк ихтиЗарына маликдир. Маддэ 24. АзербаЗчви Республикасынын эразисии-дэ харичи валЗута илэ Ьесаб-лашмалар АзэрбаЗчан Республикасы. иын эразисиндэ харичи инвестисиЗалы муэссисэлэрин Ьесаблашма заманы харичи валЗутадан, Ьабелэ харичи вал]ута шэклиндэ тэ'диЗэ сэ-иэдлэриндэн истифадэ етмэ-сннэ АзэрбаЗчан Республикасынын валЗута тэнзимлэ-мэси Ьаггында ганунверичи-лиЗи илэ муэЗЗэн олунмуш . га^дада Зол верилир. Маддэ 25. МеЬсул охраны вэ идхалы Тамамилэ харичи инвесторлара мэхсус муэссисэлэр вэ низамнамэ фондунун 30 фаизиндэн чоху харичи ин-вестисиЗадан нбарэт олан муэссисэлэр ез истеЬсбл етдиклэри мэпсулу (ишлэри, хид-мэтлэри) лисензиЗасыз их-рач еда билэрлэр. Харичи инвестисиЗалы муэссисэ езу-нун тэсэрруфат фэалиЗЗэти учун мэЬсулу (ишлэри, хид-мэтлэри) лисензиЗасыз * ид-хал едэ билэр.    , МэЬсулун (ишлэрин, хид-мэтлэрин) харичи инвестисиЗалы муэссисэлэрин истеЬсал етдиЗи мэЬсула аид едилмэси гаЗдасыны АзэрбаЗчан Республикасынын (Назирлэр * Кабинети муэЗЗэн едир. Харичи инвестисиЗалы муэссисэлэрин ез мэЬсулуну ихрач етмэкдэн валЗута илэ элдэ етдиклэри сатыш пулу онларын сэрэнчамында га-лыр. Маддэ 26. Комрук вер- киси Биркэ муэссисэнин низамнамэ фондуна харичи инвесторун эманэти кими вэ За тамамилэ харичи инвестора мэхсус муэссисэнин Зарадылмасы учун АзэрбаЗчан Рес-публикасына кэтиридэн эм-лак кемрук русумундан азад едилир вэ ондан идхал вер-киси тутулмур. Харичи инвестисиЗалы муэссисэнин эчнэби ишчилэри-нин ез еЬтиЗачлары учун АзэрбаЗчан Республикасына кэтирдиклэри эмлак кемрук русумундан азад едилир. Маддэ 27. Сыгорта АзэрбаЗчан Республикасынын гануиверичилиЗи илэ мэчбури сыгорталама нэзэрдэ тутулмадыгда, харичи инвестисиЗалы муэссисэ ез эм-лакынын, истепсал, малиЗЗэ вэ башга рисглэринин сыгорта ланыб - сыгорталанмаЗа-чагыны езу Ьэлл едир. Маддэ 28. Веркитутма Харичи инвестисиЗалы муэссисэлэр. Ьабелэ харичи инвесторлар АзэрбаЗчан Республикасынын ганунверичилик актлары илэ муэЗЗэн еди-лэн веркилэри едэЗирлэр. Маддэ 29. харичи инвестисиЗалы муэссисэлэрин фэалиЗЗэтиннн верки тутмаг мэгсэднлэ Зохланмасы Верки тутмаг мэгсэдилэ харичи инвестисиЗалы муэссисэлэрин малиЗЗэ вэ ком. мерсиЗа фэалиЗЗэтини аудитор тэшкилатлары ЗохлаЗыр-лар. АзэрбаЗчан Республикасынын ганунверичилик актларында белэ муэссисэлэрин фэалиЗЗэтиннн аЗры-аЗры чэ-Ьэтлэрини Зохламагын Ьэва-лэ едилдиЗи верки органла-ры вэ башга девлэт органла-ры зэрурэт олдугча вэ Залныз ез сэлаЬиЗЗэти дахилин-дэ АзэрбаЗчан Республикасынын ганунверичилиЗинэ уЗгун олараг Зохлама апара билэр. Верки органлары вэ башга органлар, онларын вэзифэли шэхслэри коммерсиЗа сирринин ачылмасдоа керэ АзэрбаЗчан Республикасынын ганунверичилиЗинэ уЗгун олараг мэс’улиЗЗэт Дашы- 1ЫГаРдд9 30. МуЫсивдт учоту вэ Ьесабат Харичи инвестисиЗалы муэссисэ АзэрбаЗчан Респуб* ликасында гуввэдэ олан raj-далара. Захуд ястэсэ. Ьэмчи-нйн харичи инвесторун мэн-суб олдугу алкэдэ гуввэдэ олан гаЗдалара мувафиг сурэтдэ муЬасибат учоту вэ Ьесабат апарыр. Маддэ 31. еьдэлнклэ-рнн тэ’мяя едклмэси Харичи инвестисиЗалы муэссисэ кетурдуЗу еЬдэликлэ-рин бутун невлэрини тэ’мин етмэк. о чумлэдэн борч вэ-саити чэлб етмэк учун ез э мл акын дан истифадэ едэ билэр. бЬдэликлэри тэ’мин етмэк учун о. биналар, гур-гулар, аваданЬыг узэриндэ эмлак Ьугугларындан вэ дикэр эмлак Ьугугларындан, о чумлэдэн торпагдан истифадэ Ьуругуидан истифадэ едэ билэр. Маддэ 32. Интеллектуал фэалнззэт нэтпчэлэрннэ Ьугуглар вэ докер rejpo-em-ja Ьугуглары Харичи инвестисиЗалы муэссисэлэрин интеллектуал фэалиЗЗэт нэтичэлэринэ олан Ьугуглары. Ьабелэ дикэр rej-ри-эшЗа Ьугуглары (ноу-Ьау, коммерсиЗа сирри вэ с.) АзэрбаЗчан Республикасыньш ганунверичилик актларына мувафиг сурэтдэ мудафиэ олунур вэ ЬэЗата кечирилир. М а д д э 33. Имэк мунвси-бэтлэря Харичи инвестисиЗалы му-эссисэдэ истеЬсал вэ эмэк мунасибэтлэри. о чумлэдэп ишэкетурмэ вэ ишдэн азад-етмэ. эмэк вэ истираЬэт режими. эмэк Ьаггы, тэ’минат вэ компенсасиЗа мэсэлэлэри коллектив мугавилэ (сазиш) вэ фэрди эмэк мугавилэлэри (баглашмалар) илэ тэнзимлэ-нир. Коллектив вэ фэрди эмэк мугавнлэлэринин шэртлэри Ьэмик муэссисэнин ишчилэ-рннин вэзиЗЗэтини АзэрбаЗчан Республикасынын ганунверичилик актларында нэзэрдэ тутулмуш шэраитэ нис-бетэн пислэшдирэ билмэз. Харичи инвестиси)аль> муэссисэнин эчнэби ишчилэри-нин эмэЗинин едэнилмэси, онлара мэ’зуниЗЗэтлэр ве-рилмэси, онларын пенсиЗа тэ’минаты мэсэлэлэри Ьэ-мин ишчилэрин Ьэр бири илэ багланан фэрди эмэк муга-вилэлэриндэ (баглашмалар-да) Ьэлл едилмэлндир. Бу ишчилэр харичи валЗута илэ 'аЛдыглары эмэк Ьаггыны кэ-лир веркиси едэдикдэн сонра харичэ кечуре билэрлэр. Маддэ 34. Сосиал сыгорта вэ тэ’мияат Харичи инвестисиЗалы муэссисэнин ишчнл эринии сосиал сыгортасы вэ сосиал тэ’минаты (эчнэби ишчилэрин пеней Ja тэ’минаты истисна олмагла) АзэрбаЗчан Республикасы ганунверичилиЗинин нормалары илэ тэнзим-лэнир. Харичи инвестисиЗалы муэссисэ эчнэби ишчилэрин пен-CHja fa’MHHaiw учун тэ’диЗэ-лэри онларын даими Jauia-дыглары елкэлэрин мувафиг фондларына Ьэмин елкэлэрин валЗутасы илэ вэ шэртлэри узрэ кечирир. Муэссисэ Зерли вэ эчнэби ишчилэрин девлэт сосиал сыгортасы узрэ аЗырмалары вэ Зерли ишчилэрин neHCHja тэ’минаты учун аЗырмалары АзэрбаЗчан Республикасынын ’ муэссисэлэри вэ тэшкилатлары учун муэЗЗэнлэшдирил- миш даречэлар узрэ ед»Зор. Маддэ 35. Логветяе Харичи инвестисиЗалы муэссисэ АзэрбаЗчан Республикасынын ганунверичилик актларында нэзэрдэ тутул- муш Ьалларда ва гаЗдада лэгв едилэ онлер. Харичи инвестисиЗалы муэссисэ лэгв едилэркэн онун Зырдыгы активлэрдэн реал дэЗэри узре верки тутулур. IV велме. харичи инвесторларын гшматли кагызлар алде Етмаси Маддэ 36. Деолэт гжз-яэтлн ваяилармиыи элдэ Харичи инвесторлар девлэт гиЗмэтли кагызларымы АзэрбаЗчан Республикасынын ганунверичилиЗиндэ му-эЗЗэнлэшднрклэн шэртлэрлэ вэ гаЗдада элдэ едирлэр. Маддэ 37. Муэсснсэлэ-ряи нштяраж Ьнссэдэрняя, паЗларьяы, сэЬмлэрпш вэ башга пЗмэтлн вагызлары- яы харжчя инвесторларын элдэ етяэся Харичи инвесторлар АзэрбаЗчан Республикасыньш эразисиндэ /ерлэшэн муэссисэлэрин иштирак Ьиссэлэрини, п&]ларыны. сэЬмлэрини вэ башга гиЗмэтли кагыэларыны АзэрбаЗчан Республикасынын гануиверичилиЗи илэ муэЗЗэнлэшдирилмиш гаЗдада элдэ едэ фйэрлэр. V Бвлма. ХАРИЧИ ИНВЕСТОРЛАРЫН ТОРПАГДАН ИСТИФАДО ЬУГУГЛАРЫНЫ ВО БАШГА ОМЛАК ЬУГУГЛАРЫНЫ ОЛДО ЕТМОСИ М а д д э 38. Торпагдан вэ башга тэбии еЬтадатлардая истифадэ Ьугугу Харичи инвесторлара вэ харичи инвестисиЗалы муэссисэлэрэ торпагдан вэ баш» га тэбии еЬтиЗатлардан истифадэ Ьугугларыныи, о чумлэдэн торпагын ичарэси пу-гугунун верилмэси АзэрбаЗчан Республикасынын Тор-паг мэчэллэси вэ АзэрбаЗчан Республикасынын башга гаа-нунверичилнк актлары нлэ тэнзямлэнир. Маддэ 39. Ичарэ Харичи инвесторларын вэ харичи инвестисиЗалы муэссисэлэрин ичарэсинэ эмлакы ичарэЗэверэн мугавилэлэр эсасында вэ АзэрбаЗчан Республикасынын ичарэ ганун- вернчилиЗинэ мувафиг сурэтдэ верир. Маддэ 40. KoBceccHja яуГавилэлэри Харичи инвесторлара фаЗдалы газынты Затагларынын ахтарышы. кэшфиЗЗаты вэ ишлэнмэси, дикэр тэбии еЬ-тиЗатларын истифадэ Je верилмэси Ьугуглары АзэрбаЗчан Республикасы Назирлэр Кабинетинин онларла багла-дыгы вэ АзэрбаЗчан Республикасы Али Советинин тэс-диг етдиЗи консессиЗа .мугавилэлэри эсасында верилир. Мугавилэдэ башга шэрт гоЗулмаЗыбса, консессиЗа мугавилэси шэртлэрииии бир-тэрэфли гаЗдада дэЗишдирял-мэсинэ Зол верилмяр. vi велмэ. сервэст игтисади зоналарда ХАРИЧИ HHBECTHCHJA Маддэ 41. Сэрбэст иг-тисадн зоналарда харичи инвесторларын вэ харичи ии-вестисиЗвлы муэссисэлэрин фэалиЗЗэти АзэрбаЗчан Республикасында харичи инвесторларын, харичи инвестисиЗалы муэссисэлэрин тэсэрруфат фэалиЗЗэти учун кузэштли ре-жимин муэЗЗэн едилдиЗи эрази сэрбэст игтисади зона са-Зылыр. Сэрбэст игтисади эонала-рын Зарадылмасы гаЗдасы. харичи инвесторларын вэ харичи инвестисиЗалы муэссисэлэрин орада геЗдэ алын-масы. тэсэрруфат. фэалиЗЗэти вэ башга фэалиЗЗэт илэ мэшгул олмасы шэртлэри Азэрба)чан Республикасынын сэрбэст игтисади зона-лар Ьаггында ганунверичили-Зи илэ муэЗЗэн едилир. vu велма. jekyh мудд0алары Маддэ 42. МубаЬнсэлэ-рэ бахылиасы АзэрбаЗчан Республикасында харичи (швесторлар вэ харичи инвестисиЗалы муэссисэлэр илэ АзэрбаЗчан Республикасыньш девлэт органлары, муэссисэлэри нчтимаи тэшкилатлары вэ башга Ьугуги шэхслэри арасында му-баЬисэлэрэ. харичи инвестисиЗалы муэссисэнин ишти-ракчылары арасында муба-Ьисэлэрэ. Ьабелэ харичи ин> вестисиЗалы муэссисэнин иш-тиракчылары илэ Ьэмин муэссисэ арасында мубаЬисэлэ-рэ мэЬкэмэлэрдэ. Jaxyfl тэ- рэфлэрин разылыгына эсасэн мунеифлэр мэЬкэмэсин-дэ, о чумлэдэн даричдэки мунеифлэр мэЬкэмэсиндэ, АзэрбаЗчан Республикасынын ганунверичилик актларында нэзэрдэ тутулмуш Ьалларда иеэ тэсэрруфат му-баЬисэлэринэ бахал орган-ларда бахылыр. Маддэ 43. БеЗнэлхалг мугавилэлэр АзэрбаЗчан Республикасынын беЗнэлхалг мугавилэсин-дэ бу Ганундакындан фэрг-ли гаЗдалар муэЗЗэн едил* дикдэ беЗнэлхалг мугавилэ-нин гаЗдалары тэтбиг олунур. АзэрбаЗчан Республика сыщуи Презндеятв А. МУТЭЛЛИБОВ. Бакы шэЬэри. 15 Занвар 1992-чи ил. «ХАРИЧИ HHBECTHCHJAHblH ГОРУНМАСЫ ЬАГГЫНДА» A30PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ГАНУИУНУИ rYBBOJO МИНМ8СИ БАРОДО АззрЬрш    РеепубткчАл Совт Мят АзэрбаЗчан Республикасы Али Советинин Милли Ш у расы гэрарв алыр: 1. «Харичи инвестисиЗанын горунмасы Ьаггында» АзэрбаЗчан Республикасынын Гануну дэрч олундугу кундэн гуввэЗэ мин-син. 2. АзэрбаЗчан Республикасынын ганун-веричилиЗи «Харичи инвестисиЗанын rd-рунмасы Ьаггында» Галуна уЗгунлашдыры-лана гэдэр гуввэдэ олан ганунверичилиЗин бу Гануна зидд олмаЗан Ьиссэси тэтбиг едилир. 3. АзэрбаЗчан Республикасынын Назирлэр Кабинети 1992-чи ил иЗунун 1-дэк: мэЬсулу (ишлэри, хидмэтлэри) харичи инвестисиЗалы муэссисэлэрин езуиун истеЬсал етдиЗи мэЬсула (ишлэрэ, хидмэтлэ-ро) аид етмэк гаЗдасыны ЬазырлаЗыб тэс. диг етсин; харичИ инвестисиЗалы муэссисэлэрин геЗдэ алынмасы гаЗдасыны вэ бу муэссисэлэри геЗдэ алмаг учун зэрури олан то'* сис сэнэдлэринэ, дикэр сэнэдлэрэ верилэн тэлэблэри ЬазырлаЗыб тэс диг етсин; гануиверичилиЗи «Харичи инвестисиЗа. нын горунмасы Ьаггында» Гануна yj-гунлашдырмаг барэдэ тэклифлэрини АзэрбаЗчан Республикасынын Али Советинэ тэгдим етсин; АзэрбаЗчан Республикасы ЬекУмвтинии гэрарларыиы кестэрилэн Гануна yJryH-лашдырсьш; . назирликлэрин, девлэт комитэлэринйн вэ баш идарэлэрин кестэрилэн Гануна зидд норматив актларьшын. о чумлэдэн тэ’ли-матларыньш онлар терефиндэн Зенидэн нэзэрдэн кечирилмэсини вэ лэгв олунма-сьны тэ’мин етсин; коисессиЗалар Ьаггында АзэрбаЗчан Республикасы Ганунунун лаЗиЬэсини Ьазыр-ласын вэ муэЗЗэнлэшдирилмиш гаЗдада АзэрбаЗчан Республикасы Али Советинин музакирэсинэ версия. , АзэрбаЗчан Республикасы Axà Советинин сэдри    в.    ГАФАРОВА. Бакы шэЬэри, 15 Занвар 1992-чи ил. Азэрннформ Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мэчлисинин сэдри h. Эли-Зевин имзасы илэ телеграм алмыщдыр. Нахчыван Мух. тар Республикасынын баш назири Б. ФэрзэлиЗев Ьаггында Али Мэчлисин гэра-рындан ибарэт олан бу теле-грамын хуласэси ашагыда дэрч едилир. Нахчыван Мухтар Республикасынын Али !)1эчлнси геЗд етмишдир ки, Б. ФэрзэлиЗев му.хтар республи-канын баш назири вэзифэ-синдэ ишлэдиЗи деврдэ Назирлэр Кабинетинин ишини кунун тэлэблэри сэвиЗЗэсин-дэ гура бклмзмиш, эмэли фэалиЗЗэтиндэ кобуд вэ чид-ди нвгеанлара Зол вермиш-дир. Назирлэр Кабинетинин вэ онун pajacaT ЬеЗ’этинин ич-ласлары кечирилмэмиш. мэ- БАШ НАЗИР ВЭЗИФЭДЭН АЗАД ЕДИДМИШДИР сэлэлэрин демэк олар, Ьа. мысы еобашыналыг вэ тэк. башчылыг шэраитиндэ сор гу усулу илэ Ьэдл едилмиш, коллекиаллыг принсиплэри кобуд сурэтдэ позулмуш вэ нэтичэдэ мухтар республи-канын игтисадиЗ)атына зэрэр вуран вэ маЬиЗЗэтчэ шубЬэли характер дашыЗан бир чох гэрарлар вэ сэрэн. чамлар гэбул олунмушдур. Мухтар респуб ликанын игтисадиЗЗатыны узун ил-лэр эрзиндэ Ьекм сурэн беЬран вззиЗЗэтиндэн чы-хармаг учун конкрет Золлар вэ тадбнрлэр муэЗЗэн едчд-мэмищ,    игтисадаЗЗатын эсас саЬэлэриндэ Ьеч бир иккишаф олмамыш, эксинэ, беЗук керилиЗэ Зол верил-мишдир. Баш назир кадр ишиндэ бир чох сэЬвлэрэ Зол вермиш, адамларын рэЬ-бэр вэзифэлэре тэ’Зин олуи-масыны вэ бу вэзифелэр-дэн азад едилмэсини шэх-сэн ез узэринэ кетурмуш-дур. Бунунла элагэдар ола. par гэрарда Нахчыван хал-чачылыг комбинаты, Сэдэ-рэк кемрукханасы вэ Нахчыван Заначат идарэсн барэдэ конкрет фактлар кати. рилнр вэ кестэрилир ки, бутун бунлар ичтимаиЗЗэт * арасында наразылыглара вэ • дурбэчур шаЗиэлэр ЗаЗыл. масына сэбэб олмушдур. Гэрарда деЗилир ки, бир чох Ьалларда Б. ФэрзэлиЗев баш и^зир сэлаЬцЗЗэтинэ аид олмаЗан мэсэлэлэрлэ нэ-дэнсэ билаваситэ мэшгул олмуш. назирликлэрин, шэЬэр вэ раЗон тэшкилатларынын Ьугугларыны эсассыз сурэтдэ эллэриидэн алмыш дыр. Бэ’зи Ьалларда иеэ о, Али Мэчлисин сэлаЬи>Зэтинэ аид олан кадр мэсэлэлэри Ьаггында ганунсуз гэрарлар гэбул етмишдир. Баш назир Б. ФэрзэлиЗе-вин фэалиЗЗэтиндэ олан ез. башыналыглар онун девлэт интизамыны вэ ганун-га J-даларыны кобудчасына поз-масында да езуву кестэр-мишдир. Али Мэчлисин рэ-Засэт ЬеЗ’этинин 1992-чи ил 13 Занвар тарихли гора-рында ге)д олундугу кими, баш назир али ЬакимиЗЗэт органыидан ичазэ алмадан кечзн ил декабрын 11-дэ девлэт аетомобилШщэ Иран Ислам Республикасынын эразисинэ кечмиш, орадан ^ БакыЗа кэлэрэк 20 кун паЗтахтда галдыгдая сонра Зенидэн Иран васитэсилэ бу ил Занварьж 3-дэ Нахчывана гаЗыТмышдыр. О, узун муддэт мухтар респуб-ликада оямамасынын сэбэб-лэри барэдэ ' Али Мэчлисэ изаЬат вермэкдэя имтина етмиш во Али Мэчлисин pajacér ЬеЗ'этинин 1992-чи ил 31 JaHeap тарихли гэра. рыны Зеринэ Зетирмэмиш-дир. Б. ФэрзэлиЗев Нахчыван шэЬэриндэки гонаг евинин эразисандэ Зерлэшэн нки-мэртэбэли девлэт малика-насини тутмуш вэ аалэси una биолякдэ орада Зашя. мышдыр. Бу Ьорокэт Аля Мэчлисии реЬбэрлиЗя тэро-финдэн сэЬв аддым кими гиЗмэтлендирилмиш во она дэфэлэрлэ тэклиф олунмушдур ки, хусуся олараг аЗрылыб девлэт Ьесабына тэ’мир едилмиш коммунал мэн зил э кечеун. Лакни баш назир Али Мэчлисии бу гэрарына да мэЬол гоЗма-мьппдыр. Б. ФэрзэлиЗев Иран Ислам Республикасында« алый, мыш бир вагон саггызыя сатылмасыяда ганунсуз эмэ-лиЗЗатлара Зол вермиш, Али Мэчлисин реЗасэт ЬеЗ’эти бу Ьэрэкапги онун Ьаки-миЗЗэт. рэлаЬиЗЗэтлэриидэн. сун-истифадэ егмэси вэ Ье-кумэт башчысы вэзифэен. ним статусу илэ бир араЗа сыгмаЗан, мухтар республи-каныя девлагг мэнафеЗинэ чидди зиЗан вуран эмал кими гяЗмэтлаядирмиш-дир. Гэрарда баш назнрин ез вэзифэекядэн су и истифадэ едиб ганунсуз Ьэр». нэтлэре Зол вермэсииэ дайр башга фактлар да кэтярн-л*Р- _ Баш иазир вэзифэсякдэ фэали))эт кестэрдиЗи деар-дэ Б. ФэрзеляЗевин бурах, дыгы сэпвлэрлэ элагэдар Али Мэчлисии рэЬбэрлиЗи она дэфэлэрлэ Золдашлыг мэслэЬэтлэря вермиш, хе-бэрдарлыг етмишдир. Нэ-Ьа}от. Али Мэчлясян pejacsr ЬеЗ’эти бунунла элагэдар мэсэдэлэр музакирэ етмиш м мувафиг гэрарлар гэбул етмишдир. Ланин о, Ьеч бир нэтичэ чыхармамыш. оз ннтязамсызлыгыны ахы-радэк давам етдирмишдир. Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мэчли-ги бутун бунлары эсас ту-тараг гэрара алмышдыр ки, Б. ФарээлнЗевин бурах-дыгы сэЬвлэрлэ элагэдар Али Мэчлисин рэЗасэт hej’* этинин гэбул етдяЗи гэрарлар бэЗэнилсин. Б. ФэрзэлиЗев девлэт интизамыны вэ гануи-гаЗдаларыны ко. будчасына поэдугуна, вэзи-фэсиндэн суи-истифадэ ет-диЗянэ. эмэли фэалиЗЗэтиндэ чидди вэ кобуд негсанлара Зол вердяЗииэ керэ Нахчыван Мухтавр Республикасынын баш назири вэзифэсин-дэн азад едилсин. I A unuuiKnnUt ;