Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.19+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, February 27, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.19+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - February 27, 1992, Baku, Azerbaijan fcOWRSror UBJMRt, Ä 23 MAR Seam 1818-чу мамгойшмушдгр. ФЕВР AJI 1    991-т MIL 4YM0    АХШАМН М 41 (llééJJ 27 Ги)метм 60 АЗЭРБАЛАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИЧТИМАИ-ШАСИ ГЭЗЕТИ Президенгин почтундан ГАРШЫДУРМАНЫН 9JIEJhHH9JlIK By JaabBH президеяти-миз AJa3 Муталлибовун хал-га мурачнеткяин тэ’снри алтын да Jasbipbir. Бери баш. дан де]эк' ни. hap аддымда не заре чарпан ajpbi-сечки. лик, та)фабаэлыг, гаршы-дурма h ал л ары, пул, гиЗмог-ли эш)алар. гыт маллар вэ эрзаг топламаг Ьэрисли^ тИзликлэ арадан галдырыл. маса, биз умуми проблем, ларимизк — биринчи невбэ. да Гарабаг масалэсини, сон-ра пса игтисади чэтинлик-лврямизи мувэффэги^этлэ Ьалл еде 6iüiMaja4ajKK. Мурачиэтик бу pyhy ила там haMpa’jHK ни, респуб. ликамызы гардаш гыргы-нына апарачаг hap Ьансы бир 1ол cahB }олдур. Ьеч нас бу >олу тутанларьи ар. хасынча кетмамелидир. Бу-тун CHjacH партий алар, таш-килатлар, чэми)1)атлар мус. тагил A3ap6aj4aH дввлэти-шш öajparbi алтыяда бир. лэшмалидирлар. * Аз вахт эрзшадэ Aaap6aJ-чаны JY38 jaxbiH елка та-Hbijbi6. БМТ-Ja * дахил олу. руг, эмакдашлыг, достлуг саЬэсиндэ }узлэрлэ мугавнле багла)ьгрыг. Бутун бунлар Президентимизин. баш на-эиримизин, Халг ЧебЬэси ве мухалифэтин бир чох раЬбэрлэринин сэфэрлари, керушлэри, шэхси фэали]>э-ти caJacHHfla газанылыб. Хал-гы rapiiibiÄypMaja. индики pahÖapflHja е’тимадсызлыга чагыранлар бунлары -нэзара алмалыдырлар. Ьачыгабул • ра]онунун «XeJpnJJa», «Fajrbi» чэ. миjjэтлэри адыидав: Имамверди НЭЬМЭДОВ, Хе]бар ИКИДЭЛШЕВ, Пирверди ЭЛЭКБЭРОВ, чэмя 400 им за. БИР АМАЛЛА ЗАШАМАЛЫЗЫГ Эзнэ Ьэмвэтэнлэримиз! Халгымыз бу кунлар чох кэркин психоложи B93HjJaT-да JauiaJbip. Гаты миллэтчи-лик азарына тутулмуш ермэ-ня террорчуларынъш гара-багда ва Ермэнистанла Ьэм-capheA ра]онларда терэтдик-лари агласыгмаэ ваЬшилик-лар. динч еЬали)е диван ту-тулмасы, онларын ев-ешнкле-риндан дидаркин салынмасы, мевчуд игтисади чэтинликлэр адамларын эсабларини тары-ма чакмишдир. Бела мурэк-каб шэраитда халгымызын талеJH,. республикамызын су-веренли]и чидди тэЬлукэ гар-шысында галмышдыр. Ду^анын 80-дан артыг елкасинин республикамызын мустагилли)ини танымасы, АзарОДчанын Бирлашмиш Мил л этл эр    Тэшкилатына гэбул еднлмэсинин реаллаш- масы, АзаййкНан Республи-касынын ое)нэлхалт алэмдэ нуфузунун кетдикча артма-сы, игтисади вэ интеллектуал имканларьтын е'тнраф едилмэси але4Ьдарларымызы хофа салмышдыр. Кечмиш импери)анын тэрэфдарлары республикамыза гаршы Ьэр-би мудахилэнин баш тутма-}ачагыны )ахшы билир, бу* на кара да даЬа’Ь^лакар ва амансыз васитэлерэ ал атыр-лар. Бела гуввэлэрин 1арды-мы ила Ермэнистанла 11эм-сарЬэд ра1онларымыз, Гарабагын азэрба)чанлылар )аша-)ан кэнд ва шэЬарлэри талан едилир, белэликлэ да респуб-ликамызда ва1шмэ, чашгын-лыг аЬвали-руЬи))эси 1ара-дылыр. Эзиз Ьэмвэтэнлэримиз! Азэрба)чанын мустэгиллик ]олунда илк. аддымларыны атдыры бир вахтда бизи да* хили чэкишмэларэ севг едэн гуввэлар истэр-истэмэз онун ca6ahKbi варлыгьжы чидди тэЬлукэ алтына салырлар. Бу чэтин кунлэрда бир-бири* мизла 4aKHiiiMaja мэ'нэви Ьаггымыз Joxflyp. Бутун си-JacH парифлар ичтимаи •тэшкилатлар, реапубликамы-зын hap бир вэтандашы ин-ди бир амалла ]ашамалы-дырлар. О да Гарабагын та-nejH, Азэрба1чанын * эрази бутевлу1унун вэ суверенли-Jhhhh горунмасыдыр. Бу jon-да биз бир.биримиза арха. ланмалы, тарихи имканы эл-дэн вермэмэли)ик. Мурачиэти тнбб хадимлэ-ри адыидав академиклэр Б. Arajee, М. Чавадзадэ, J. Мэммэдов, профессор* лар H. P3ajeB вэ Н. Эфэн- БИН9 АЕРОПОРТУНДА К0РУШ * Аеропортда ксруш замены. Фото J. ХэАЖловуидур. (Азаринформ). 4P ди]ев имзаламышлар. Февралын 26-да кундуз Бакыда, Бинэ аеропортунда Азэрба)чан Республикасы-нын баш назири Ьзсэн Касанов, Иран харичи ишлэр назири Эли Экбэр Вила1эти вэ Укра)на баш назиринин биринчи муавини Константин Масик керушмушлэр. Укра}на баш назиринин биринчи муавини Ирандан га- ‘ыдаркан )олусту БакьЦа кэлмишдир. Ираида о, президент Эли Экбэр Ьашими. Рэфсэнчаии илэ карушарак игтисади эмакдашлыг мэса-лэлэринэ дайр данышыглар апармышдыр. Бакы аеро. портунда керуш заманы уч-тэрэфли эмэкдашлыгын перс-гекТИвлэри Ьагтында сеЬ. бэт олмушдур. Ермани — азэрба]чанлы мунагишэсиннн арадан гал. дырылмасы учуй васитэчи. лик вэзифасини )еринэ Je-тирэн Иран харичи cajacar идарэсинин башчысы данышыглар гуртардыгдан сон. ра та] Ja ре илэ KdH49ja Jona душмушдур. Куман олунду. гуна кара, орадан о, Даг. ¡ лыг Гарабага кедэчэкдир. (Азаринформ). ЬШННТЙР ЛРДЫИЫ-ЕЬШАЧЫ ОЛАНЛАРА Ьумаиитар Мрдым мэсэ-дадши узре республика ко. мяссиМсыиыи невбэти ич. ласымда Авропа • óitpnKjH хэтти узре xejwpxah кемэк ними Азэрба)чан Республи. тасына дахил олмУш 600 той гуру суд маЬсулунун балушдурулмаси мэсэлэси музакира едилмищдир. Ич-ласы комисси)анын садри, Азарба)чан Республикасы баш назиринин биринчи муавини Ф. Р. Мустафа^в апармышдыр. KoMHCCHja бутун тэклиф-лари назэрэ алараг. Авропа бирли]и хэтти илэ Азэр-ба]чан Республикасына ия-ди^эдэк дахил олмуш 600 тон гуру суд мепсулунун осасан э лил лар, так гочалар, аила башчысыны итиран. лар, Гарабагын даглыг hnc-сасиидэн олан гачгынлар 6 )ашынадэк ушяглар. ху-суси та^иватлы иитернат-(мэнплвблвр, шикает, элил ва гочалар евларинда Jama. ». учун а)рылмасыны ат- билмищдир. Гарара алынмышдыр ни, республикадакы вэзи^эт нэзара алынараг Шуша ра. >онуна 30 тон, Гарабагын даглыг Ьиссэсинин азер-ба]чанлылар JamaJaH Сыр. хаван д, Косаллр, Умудлу, Чарактар, Эмиранлар, Му-ганлы. Нарыштар вэ Куро-пиггхин JainaJbioi мекггагэлэ-рина 13,4 тан гуру суд кон 'дэрилсии. Гарабагын даг. лыг Ьиссосиндэн K04MaJa мечбур олуб Агдам, Аг-чабади, Барда. Имишли, Jeenax. Кэлбэчар, »Тартэр, Коранбо),    496pajbw, Хан. лар вэ Фузули ра}онларын-да, Ьабелэ Бакы mahapra-да сыгыначаг тапмыш азар-ба}чанлы гачгынлара naj-ламаг учун бу мэпсулдан 90,4 тон а1рылмьш1дыр. Ерманистан Республикасы илэ haMcaphefl pajowna-рымьгздакы чатинликлари нэзара алараг орада JamaJaH ah а л ннин сослал чэЬэтдан аз мудафиа олунан hnccacH учун бу гэдэр туРУ СУД aJwP* маг нэзэрдэ тутулмушдур: Шэмкир paJoHy — 97,3 тон, Товуз — 81.4, Кадэбэ) — 49.3, Газах — 45,6, Агста. <Ьа — 39, Лачын — 36,4, Кэлбачар — 32,5, Зэнкилан — 23,7, Губадлы — 19,3, Нафталан — 11.8 тон. Гэрара алынмышдыр ки, а)рылан бутун Ьуманитар >ардым республика комис. си)асынын узвлэри тарэ-финдэн Jepnapa апарылсын вэ онларын иштиракы илэ, paJOHnapña |арадылмыш гэ-раркаЬлар васитэсила, ке-ниш ичтимаиЛэтин нэзарэги алтында унванлара чатды-рылсын. Девлэт автонаглиJJат кон-сернияэ тапшырылмышдыр ни. 1ардымыи дашынмасы. ны сур'этлэндирмак учуй хгусуси JfyK машынлары аЛйрсын. Бу хэбэр чапа Ьазырла-наркэн е^рэндик ки. а}рылан Jap дым дашынмага башлан. мыт, бэ'зи )ерларда иса aha. ли арасьдеда болунмушдур. (Азаринформ). хочАлыдА возилат ЬАГГЫНДА А39РБА1ЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИ. МвТБУАТ ХИДМвТИНИН Мв'ЛУМАТЫ Республика Дахили Ишлэр Ma3HpAHjHHHH верди|и ма’лумата эсасан,    фев ралын 26-на кечан ке. чэ Хочалы бир нечэ ис-тигаматдан шиддэтли атэшэ тутулмушдур. Душмэннн зиреЬли техникасынын бе. JyK гуввалэри iiiahap узэ-j»H0 Ьучума кечмишдир. Атэш    вэ Ьучумлар    дунан бутун    кун эрзи^Дэ    давам етмишдир. Нэтичэда аеро-порт    дагыдыЛМыш,    евлар )андырылмышдыр. Japa-лананлар вардыр. Илкин мэ’лумата керэ, ики сакин Ьэлак олмушдур. ШаИарин А«удафиачилари вэ Милли Ордунун белмо-лэри душман оасгынынын гаршысыны алыр, онун caj. Cbi3-heca6<;bi3 Ь^умларыны дэф еда билирлэр. Ьазырда B33HjJaT ]енэ да кэркиндир. Лузумсуз иткилэрин гаршы-сынь1 алмаг мэгсади илэ aha-линин гисмэн кечурулмэси тэшкил едилмишдир. Хочалынын еомэни бир-лашмэлари тэрэфнндэн ту. тулмасы Ьагтында ваЬимэ. ли ша)иалэр Ьагигэтэ yjryw де)илдир. Шушанын Ьэрби коменданты РэЬим Газы]ев хэбэр вермишдир ки, Хочалы мугавимэт костэрир. О, ермани гулдур бирлашмала-риндэн тамамилэ тэмизлэн. мишдир. MyhacHpeJa алын. мыш шаЬэрин мудафиасини меЬкэмландирмэк учун тэд. бирлар керулмушдур. * • 9 Бир-биринэ гаршы дуран тэрэфлар Гарабагда hapÓH амэли))атлар эонасында атэши да^вндырмаг Ьаггын- да разылыга калмишлар. Мораториум февралын 27-дэ cahap саат 9-дан ryeaaja минир ва мартын 1-дэ cahap саат 9-дак давам едэ-чакдир. Бу мораториум 1%. рабаг мунагишасинин арадан галдырылмасы caha-синдэ васитэчилик вэзифэ. сини hajara кечирэн Иран Ислам Республикасынын харичи ишлер назири Эли Экбэр Вила)атинин бел^э кэлмэси ила алагэдар е’лан едилмишдир. Фтзулнда до!¥Шлэр Ра J онун Гарабагын даглыг Ьиссэси илэ Ьэм-серЬэд олан 14 кэнди — Чу* варлы. Хэяэфшэ, Дилагарда, Диван ал ылар, Гачар, hora, Кэвшадлы кэндлэри ермэ-ни силаЬлы гулдур дэста-лэринин атэши алтындады0. Февралын 22-да Jyxapw Ве)сэлли душмаМин элинэ кечмишдир. Дэгиглашдйрил-мамиш мэ'лумата кара 6 яэфар Ьэлак олмушдур. Jep-ли сакинлар, Ьэмчинин га-дынлар вэ ушаглар арасын-да )аралананлар вар. ЧэбЬэ хэтти Фузули шаЬэриндан 3—4 километрлик мэсафэ* да )ерлашир. Душман та-рэф агыр знреЬли техника-дан ва муасир силаЬлардаи истифадэ едир. Бу эмели). 1атларда Ханкандинда Jép-лэшан 366-чы ала)ын иш-тирак етди!и куман олуиур. Этраф    ра)онлардан KOMaJa хусуси    тэ'1инатлы миляс дэстэлэри кэтирилмишдар. ЧэбЬэдэ вэзиЛат мудафиа-нин hap васита ила маЬкэм. лэндирилмасини' тэлаб едир. Дунан кунортадан сонра алдыгымыз мэлумата кора Дилагарда кэнди муЬас»paja душмушдУР- Бу кэнд ра. Joh мэркэзиндэн 5’километр аралыдыр. Фнрудия РЭСУЛОВ, Зулфугар РУФ’ЭТОГЛУ. «Халг nwewni мух бирларн. хзтлтш purr ЦР1ДЫИЫТЫ MMmmpmm даир дэшмтмр-■расы jaaacj—laav мпиамрасм раемм ма'луматш аа хатыраатма маатумунуи ыш yxpajHa Навирдэр Кабинетнннн ташаббус^/ илэ i«* чирнлая мушввирвда ABep6aj4tH, Ерманистан Беларус, KÄiycttH. Газвхыспя, Пиргывыстаи, ЛaтвиJa Респуб* люсасы. Литва Республикасы. Тачшетстан, Туркманяс. тан. вэбакистая ва Eeronja Республикасы Ьетгматлэри* нин иуш^аядв Ье)‘атларя иштирек етшпшюр. Дэ ватнама алмыш PycMja Федерася)асыиыи яум^аида hej эти Ки* ^е#в Мушавафеюш яштиракчылары ССР Иттифагынын харичи борчу ил» алагадар хидмат иостарилмасинн вэ онун актявларяндэн истифадэ олуимасыны мупшЬидэ узрэ Дания феалиЛат каста рая Девлэтлэрарасы Шура JapaAbui-масы барадэ разылыга калмишлар. Онлар Ьэмчинин так* и^Ф етмншдэр ‘ии, ССРИ Харичи ^Игтисади Фэали]]9Т Банкы Руси Ja ФедерасяЛсыиын ¿урисдикси*асындан чы-харылсыи. А1Ш-ыи аа Аар—а Шпряфмш тмбб —спирт- шршАФ.    МАЕ HNN тмбб« |чмыма тембтмы &твт *|рт*- MW мтсмАММ» еефере чыхмышлар. Ексвевтл»р кечмиш ССРИ-юи 10 республикасынын, UFSZZTSn&g'gUSSXSS т^лэбатыньш ,]рм1илмкн иле беглы меселалари ар»ш дыречагмр. г АБШ Мврими КмифНИ Мдар^имин ру Роберт Мфс ooiopetAowM чышшымда МДБ-де-м ммЦото юБмркомммш Штаттрм кечмиш ССРИ ресяубяшеяеры арасыме (еремеи мумсибетпере пфеет ееререк ремиирмр: Свеет Иттмфегымыи К рммда lepntTi мустепм Аввиетеерде мспвНвтпар О гей етмишдир як. «Руси]ад», Укра|иада n«u» га оеспубликаларда игтисади ислаЬатлар JepflH рэЬбэрла-пин мугавимэт* ила гаршылашыр. Онларын чоху Ьэле дэ ^^нэ режим заманы тут^У «зифмэрдэ галыр вэ инди игтисади, «Паси дбфшшкликлэре гаршы чыхыр». ^Itejic демишдарГзагафгаз^ада баш верен Ъдисэлар «тэсдиг едир юГ млли здмннда мунагашэлэр кечвшш совет республикаларында узун муддэт сабнтлик учун чидди тэплукэ олачагдыр». Ирага гарем игтисади сшмссиЦкерыи (арию |е-тириемесмие меаарет едем АБШ меямЦе ««сперт-норм беле гомаете «еямишлер им, >и*мрА« Преамдаитмими имам баим Ьесеблерымде 10 ммя-|ард домардм Ю ммя|ард демарадек еесемт еар-дыр. Ре1тер Акеитли)инин верди]и хэбэрэ керэ, Бирлэш-миш Штатлардакы Эчяаби Активлэринэ Назарет Идарэ-еннии директору Ричард Щумемб демишднр т, «Саддам Ьусей фГ ее<5яд»н. всас е тябарме ед у^ истифа д» едир!» |ахын адамлерыны те мм едир». Буидая ела ммв фонд.тардан ЩГгт БфМИ  __-..-и    м!пи.ЯРГ9 тк Колан мгОр^легал шэкнлде anneje ем^дан муеЦеи деречед. ¡W кечме!» имкаи еерир. Чмшембе екшамы кема 1Црмм|вммм ем ба|ум шЫш5Ттмбу«М NW    0ЯМУТР«;и Анедолу Амитли^шм еердаЖ ^Р^Тш^ркэтк-кыи, им муесснсеям бм»лерыш. автомоонл¿mg им идаре бинесыие ее ^^“Ж^шдар Талефат тышыг долдурулмуш 1УОТЛ«р го|улмушдар.    -е- ]охдур. бмеларе чу» и эерер де)«ишлир. БМТ паеояорииии ем фупу рмбем мим Ьафтедем «аира |ама БМТ гуеееяермм «IP«««» т|^91м ток S 6и гуллугчу, 530 полис нэфэри ша 519 мулки шэхе я Йл^ола^дыр- БМТ оаЮяунуи шАмалы вэ чэнубуяда, паоела шерга.м к а» Гла*они1ала ]ерлэшдирмэк нэзэрдэ тутулур. ьундан плага пЖ^уиХдэч^эр BochhJä вэ hepcoroBHHHja-Хорват*]»)* бктншм бе'»* р«]оиларынд» да ]ерл»ш-днрилэчэклэр. АБШ-ым немд Твсарруфам иаамрм бдаард ж** ■игам кечмиш Совет Иттмфагбммш 11 республике-STiTÄ« метрик там амаа тыл мршш- 1иим а'паи атммшдмр. Бу тахмл Jaxbffi вахтларда МДБ-нин Америкадан кэнд тасар^ты^сулу алмасы учун федерал Ьоку; ^э^тэрэфкндэи та'мииат верилмиш кредитлар чэрчивэ* сяида каядарилачэкдир. (РИТА—СОТА-иын иетеримлары есасыкда ГАРАБАГ 1Ч¥Н 160 МИН ИАНАТ Бешявчи ялдар ки, ермани миллотделериякн Даглыг Гарабаг атрафында тарат-ди|и мунагишэ чархы фыр-ланмагдадыр. Ермани гул-дурлар АзарбаЗчинын бу дилбэр кушэсиндэ агла cuFMaJan ваЬшиликлар те. рцдрц), динч ahaJiHja диван тутурлар. Сон кунлар ре. инояда, Ьэмчинин Ермэнистанла ЬамсерЬад ра!онл&ры* мыэда вазиЛат даЪа да кар-кинлашмишдир. Беле бир шэраитда еэуну Аоэрба>чак Республикасы. ныи вэтандашы caja« hap кэс онун Ьагг ишяна вэ му. барязееннэ елиндэн    калэн KeiiejK костармэлвдир. ЭЬа. дисинин 90 фаизц даг Jahy-дилэриндан    ибарэт    олан Гырмызы Гасаба сакинлари да умумхаЛг Ьаракатында JaxbomaH иштурак едирлар. Губа paje» ичра haioooijje-тияия гасаба узрэ нума)эн-дася Давид Абрамовун те. шэббусу ва    гэсаб©    сакини Нисон Даиялонун )ахындан иштиракы илэ xejjw вэсаит топлакмышдыр. Еддар Ав-щалунож, Абрам Мишк>вв, Борух Бин}аминов, Иса1 Худадатов, Агару Исаков, Эорнен Бин1аминов, Гриша ШaлмиJeв. Рафик Мишк1ев, Лурик Манаширов ва башга-лары Гарабага 1ардым учун адама 2500 — 3000 манат вермишлэр. Белэликлэ 160 мин манат JыFЫЛMЫш. Ьэ-мин пула алынмыш эрзаг мунагишэ рекионуна кендэ. ридмяшдир. Милли мудафиа фондуна 5000 манат пул кв-чурулмушдур. Торпаглары. мызын мудафиэси заманы Ьелак олмуш ЬамЛерлимнз Заур Чэфэровун аилэсинэ мадди* 1ердым кестэрилмиш- % .{урган шэЬарнндэ Jama-Jbi6 ишлэ]ан, догма республикасына урвкдан баглы олан Ьэм1ерлимиз, академик Je. лизаров да хе1ри1)эчилик ha. рэкатындан кэнарда галма-мыш, 10 мия манат кендар-мишдир. Гарабагын даглыг 1ис-оэсицдэ сулЬ вэ амин-аман-лыгын бэрпа. олуимасыны урэкдая арзула]ан гасаба са-кииларн вз KeMajHHH буидая сонра да эсиркэма1эчеклар. Месхети туркларииэ, башы муенбэтлэр чэкягаш бу бяиава хаягыи евдаддарына es го]иуяда сыгыначаг вер* * ми» елзгаркмнадэн оирн дэ Хачмаздыр. Нам да бу, са-дача сыгыначаг де]яд, бутвв гэсэбэдир. *    .    РаЪимоба    гэсэбаси    «Шэфэг»    совхозунуя    торпагла рында салыныб. Инди РэЬимобадвны 52 евдэ 271 иес* хети турку JannJbip. «Универсал» кооператнвн тнкинтн ишлариня давам этдирю. By Jinoupii гвевбвдв 35 ев, ушат багчасы, клуб, мигиаа, Ьэжкм иэятагэск, ше’бэсн тикияачэк. * Мувэффар Ьаркианов М Сэ|фуяяи ГазЩэв бэяин Ьерматлк агевггаллврыдырлкр. * РэЬямобаиыя бу куиу. Щ rejo* -4P« bm Оргми ‘ ¡5яШ+тш тутур. * . рвяям top oje Тввв camp •НИР» оялср-ищдая rajwjUK мимы — ни* Фото Ч/Ибсдасуидур. ;