Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4
Previous Edition:

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, February 22, 1992

Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - February 22, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ » фстрал i    ип.    н* за М. ГОРБАЧОВУН СОНУ, ДАШЛАН ИТТИФАГ ВЭ JA ГАНЛЫ JАНВАР ЬАДИСЭСИНИН МУГЭССИРЛЭРИ вмрум 6oJy бир нечэ му- мэнлэ мубаризэ апарырды. Онлар урэксыхьсчы.    тяГгпяугу гэлэ!> "га]Н Ьарибэ вэ ингилаб кермушэм.    Мэн дэ эсир достларымла    реал Ьэ]атдан узаг иди^    э^зиешдэ о ду у Чэллад Сталинин. бивеч    итал)ан партизанлары илэ    «Биз дузкун jo.wjbir» вэ    нар' н    .    ишыг Брежневин, * ^нидэнгурма    бирликдэ фашизма гаршы    «Бу. нормалдыр* с03Jл эр    JWP'    Myhapróaja xynJacbiHa гапылан Горба-    вурушмушам. Биз Ьеч заман    дилиндэн лупмурду.    уч> олан сЬэлакэт    ачлыг, га- чов ними «рэЬбэрлэрин»    вз эгидэмизи AajHuiMaMHiii,    линдэ исэ демэ. ^нлыш    хас алан фэлакэ . ‘ халгымыза вурдугу зи]ан-    вичданымыза xaJaHar ет.    ]олда имиш вэ ишлэр дэ    нунсуз у ларын чанлы шаЬиди ол- мэмишик. Халгымыза са- нормал /jejwiMWii...    МуИарибэ вахтында адам- мушам Горбачову эввэллэр диг галараг бир-биримизэ Бу *ахынла№ ™зетдэ ларын ahBaA-pyhHjjecH ин. влкэдэ ]енилик japaflaw haJaH олмуш, достларымызы охудум ки, Оэбэкистанда дикинд9н ]ахшы иди. Ан-бир шэхс ними таны]ырды- бэрк ajarfla горумушуг.    Горбачовун китабыны мага- чаг чэ6Ьа(дЭ хусусэн бизи, лар Елэ билирдилэр ки, о Эсирликлэ элагэдар чох заларда сатмагы    гафгазлылары «Лолдаши» вэ бизи демон рати Ja ja апарачаг. елкэлэр кермушэм. Гэрби едиблэр. Бу. демократии <Гара адландырырдылар. Буну ким хошламаз?! Ан- вэ ЧШэрги Авропада олгму- Ьэрэкэт flej^. Анчаг бу ки- умуми дэрд адамлары бир-чаг демократий илэ анар- шам, Лахын вэ Узаг Шэрг- таблар даЬа вз энэми1|э_ лэшдирир. о заман гафгаз-xHia арасында 6ejyK фэрг дэ дэ. Мухтэлиф шэЬэрлэр- тини итириб, мэсэлэн. «Je- Лылар да ЬэмрэЧ олмушду. вао Сонра Горбачовун сез- дэ «JaiuaMbiiuaM». Ьэмин нидэнгурМа — napTHja    Онлары тэЬгир едэнлэрэ лэ- лэри илэ эмэллэри дуз кэл- jepлэpи кэзмэк учун бир сосиализм» китабчасы кимэ jararrJI8 чаваб верирдилэр. мэди BoJyk нвгсанлара Joл этэк пул лазым иди. Бу мэ- лазымдыр?! haJaT кестэрди Лухарыда дед^им хошакэл-SJm Де]ирлэр ки, ишлэ^эн сэлэдэ бэхтим кэтириб. Му- ки, бутун бунлар бош хэ    рсезЛэРи инди Москва адамын сэЬвиолар... Анчаг Ьарибэ илэ элагэдар олараг }алмыш, £ялш tow таксн суручуЛэринин дилин. онун бир-биринин ардынча дуваны пулсуз кэзмишэм, имишик. Бэ зилэри Горбачо- ^ eiinfrM9K гэлбимизэ топаем едан негсанлары бизэ даЬа догрусу мэни кэзди- ву тэ pифлэjиб Де]ирлэрки, хунур> бизи гэзэблэнднрир. чох баЬа отурду Дездук, риблэр. Анчаг взтэнэ га- о, cojyr муЬарибэнин гар- »рарихин ПИС сэЬифзлэри тэк-лездук    ]ыдандан сонра сулЬ дев- шысыны алыб, анчаг уну- ра£ 0лунмамалыдыр. Гообачовун” Франса пре-    вундэ мэни харичэ кендэ-    дурлар ки, о догма    елкэ-    Бакыда 20 JaHeapwH ган- зиденти илэ корушэркан ве-    рэн    олма]ыб. Ьеч кэс бу    синдэ «исти» муЬарибэ    japa-    лы куну кечан илин 20 оилэн био суала:    «Ги&м    барэдэ д\тиунмэ]иб. Ьэмин дыб.    ж^абрында Даглыг Гара- мэним учуй 6eJyK драм oJf- мэсблэдэ cэлahиjJэти олан ©лкэдэ эн биринчи мил- багда тэкрар олду. ЕРМ<2И п\ Мэн даЬа вз тaлejими    бир    гэлэм достум да. 0зу-    ли мунагишэ гон дарма    Да -    гулду^д^ бизим Ъэрби ду Мэн Д   „..„»i«-.    «/>« Лип »{ары хаоичпэ-    лыг Гавабаг мэсэлэси ол-    MnTnn(mv tnvovó сулЬ Ja- тале]ими бир гэлэм достум да. 0зу- ли мунагишэ гондарма Даг- гулду^ары бизим Ъэрби кйЬнэ ' тоталитар haKHMHjJaT нун -исэ бир а]агы харичдэ- лыг Гарабаг ^эсэл^им^' вертол]оггу вуруб сулЬ Ja-гупулушу илэ багла]а бил- дир... Сэфэрэ чыхмагда Гор- ду. Бу исэ Горбачовун мух- ратмага КЭЛЭн Азэр^чан мэгпм» — де!э чаваб вер- бачовун бэхти кэтириб, о, тзлиф о]унлары wraJJoreHJ. ^ башга республикаларын моей исэ бизи сон дэрэчэ рэсми шэхс вэ гонаг кими ли]и узундэи баш верди. ВЭТЭНПэрвэрлэрини TvfóhB h?lD3T3 садды    арвады илэ бутун дуваны ики халгын фачиэсинэ чев- €ТДИЛэр. Бу Ьамымызы сар- Мэн вахтилэ эсир олмуш кэзиб, фэхрлэ, Ьврмэтлэ... рилди. Бу фачиэ кечмиш сытды даЬа таб етмэк ол-био инсан ними Горбачовун Мэн 50 дэрэчэ истини иттифагын башга аРазилаР«- ма34 ,Белэ чина]этлэрэ сон пуп,пу!у агьш вэзиШти ан- дэ кермушэм, 50 дэрэчэ нэ дэ сир^эт етди. Бу jep- го]уЛмалыдыр. ла1ыо вэ Ьалына ]анырдым. шахтаны да. Кунэшдэн ]анан лэрдэ дэ милли r“P^¡”' Горбачовун 60, мэним 75 о (¿»тела уч кун «эсир- сусуз сэЬраларда да jaшa- вэтэндаш муЪарибэси баш- jaUJbIM тамам олмушдур. ?ик^> муб Догрудур, о. мышам, -донмуш торпагда да. ланды. Го^ачов Азэрб^чан 0ндан 15 )аш 60jyK вэ 3 ил ££Et 4YD «эсир» ИДИ, вз Мэни уч дэфэ вэтэндэн узаг халгыны Ермэнистанын hy- <эсирлИк стажым* олдугуну багынла аилэси вэ jaxHH еллэрэ апарыблар, анчаг о чумундан горумаг учуй Ьеч (Гор6ач0вун уч кунлук «эсир-япямляпы ила истираЬэт Jepл9pдэ гaлмajыб, тэкрар бир тэдбир кврмади вэ эк* ЛИ]инЭ» гаршы) нэзэрэ алыб лноли Бу «эсирлик» кун- догма JypAyMa га)ытмышам. синэ, араны даЬа да гызыш- чэсар9ТЛЭ де)ирэм: Дун)ада «ÍÜÜSnk гпглбячои вз нэвэси Мэн республикамызын дырды.    Горбачов кими долама )ол- мпд панизлэ^чиммэ]э дэ ке- гочаман ja3bi4bwapbiHflaH Горбачовун ез    си-    ларла ^эрэнэт едэн икинчи пими Анчаг о бутун дун- бир^эм. Эллидэн чох кита- лаЬдашы Лззова вердиГЬ эм^ мэнсэбпэрэст танымырам 7а ила элагэси кэсилмиш бын муэллиф^эм. Китаб- ри эсасында Совет °РДУСУ Бунун нэтичэсиндэ дэ о. 1ев дустагы» иди. Бу, Гор- ларым Бакыда, Москвада вэ 1990-чы ил ^анваР“”    ифласа уграды. АБШ прези. бачова aFWD тэ’сир етмишди. харичдэ чап олунуб. Бу ja- BaKbija басгын едэрэь^    -    Д€нти Ч. Буш бела ону го. Ону даЬа чох саосылан хынлаода Вилнусдэ 52 ил Ьэримизи ал гаиа булады. Dyja бИЛмэди. YMyMHjjaTflo. ЧЭКИШДИК. БЭРКИШМЭШМИ? ByJypyH. бу да демокра-THja! Нечэ дejэpлэp, «истэ-AhJhm jap иди, ]етирди пэр* вэрдикар»... Лакин эсл Ьунэр пэрвэр-дикарын JeTHpAHjHHH элдэ сахламагдыр. Экс Ьалда тэм-силдэ flejnnflHjH кими ов тул-кулэрэ гисмэт олар. Бу да демократ^анын JempflHjH мухтэлиф платформалы, эги-дэли. мэслэкли napTHja бол-лугу, гэзет боллугу, сез бол-лугу. Бутун парт^аларын, гэзетлэрин нYмajэндэлэpи «Халг! Вэтэн!» де]иб hapaj чэкирлэр. Инди hapaj чэкиб фэpjaд eTMajdHaap о кэслэр* дир ки, башыны ашагы са* лыб дахилнндэки JaHFbi илэ. мэЬэббэтлэ иш корур. ^ал-гына хидмэт едир, Вэтэн гар-шысыида борчуну jepHüa je* тирир. Инди халгымыза нэ-3apHjjaA3H, шуарлардан. чилд-чилд китаблардан даЬа чох дашы даш устунэ roJaH-лар кэрэкдир. Тээссуф ки. демократий TyrjaHH иллэ* риидэ ишлэ/энлэримиз азал-мыш, Ьамы си/асэтчи олмушдур. Тэзэ «CHjac3T4H*Aap дар душунчэдэн, узагы кора билмэмэкдэн ирэли кэлэн чанфэшанлыгла чaJxaнaлap-да, ичтимаи Jepлэpдэ, иш отагларында фэpjaд гопарыр, ajpbi-ajpw з^алыларымызы иттиЬам едир, коздэн салыр вэ озуну миллэт фэдаиси ними танытмага чалышырлар. Белэлэри баша душмурлэр ки, бир чимдик истэклэ. Ja-xa jbipTMarna халг лидери ол-маг, ону ишыглы Joлa апар-маг мумкун дeJил. Бунлар JaHa4arbi гурта ран машын кими japH ¿олда ja да елэ joayu башлангычында да]а-начаглар. ДэЬшэтлиси бу Aejtui, онлара гошулан Jy3-лэрин, минлэрин ачы фачи-эсидир. бу адамларын истеЬ-сал просесиндэн. кундэлик иш-кучундэн aJpbLnMacH. Вэ-тэнэ. хал га. HrnicaAHjJaTbiMbi-за AajaH 3HjaHAHp. Инди Президенти. Али Советы вэ бурада HuuiaJaH Ьэр кэс» тэнгид етмэк, онун сепбэт вэ чыхышларыидан «гэнборгулу» чыхартмаг Ьунэр cajHAHp. Ашан арабаны нечэ гал-дырмаг учуй костэриш вер-МЭК JOX, ОНуН бир JePHHA8H janwuiMar даЬа чох фaJдaлы-дыр. . Демократии инкишафда. jeHH довлэт гурулушу фор-малашдырмага башладыгы-мыз индики шэраитдэ Ьэр бир ишимиз бизим учун тэ-зэдир вэ тэбии ки. ногсансыз AejHA. Вэзифэ бу ногсанла-ры коруб кулмэк. hapaj сал-маг jox. онлары агыллы мэс-лэЬэтлэрлэ арадан галдыр-мага чалышмагдыр. «Нефтим! Нефтим!» Aejnó hapaj салмаг лазым де]нл. Чунки нэ нефт, нэ дэ пам-быг сеЬрлэ этэ. Jara вэ Ja 4opaj9 донуб магазалара дол-мур. HajHca беш кун теэг едэреэн, мил]он итирэреэн, беш кун кеч едэреэн, мил-japA газанарсан. Эсл бирлик. вэтэнпэрвэр-лик. 6ejywiYK одур ки. оз фикрини «мутлэг HAeja» caj-MajacaH. ону башгасынын агыллы фикри, созу илэ тэк-миллэшдирэсэн. «Мэн бела AejHpoM, демэли. белэ олма-лыдыр!» HAejacbi илэ Jaшa-JaH, фикри hajaTa Ke4M9jaH-дэ, даЬа кучлу фикир енун-дэ сонэндэ озуну тэЬгир олунмуш билэн адамлар лов-гадырлар. Онлар халгы jox. езлэриии душунурлэр. Эсл Вэтэн овлады учун халгын бир зэррэ фajдacындaн бо-JyK, мугэддэе Ьеч нэ JoxAyp. Виз бу кун бир-биримизэ даЬа чох KapajHK. Бир-биримизэ даЬа 6eJyK AaJar олмалы-JblT. Мустэгилл^э гэдэм rojaH реслубликамыз бир довлэт кими формалашыр. Лахын кунлэрдэ ону 100-дэн чох елкэ тань^ачаг. Демэли. 100-дэн чох олкэдэ сэфирли1и-миз ачылмалыдыр вэ бу ол-кэлэрдэ ишлэмэк учун бизэ минлэрлэ мустэгил душунэ билэн, CHjacH чэЬэтдэн jeT-кин кадрлар кэрэкдир. Тээссуф ки, белэ мэс улиЦэт-ли деврдэ бир-биримиздэ ног-сан ахтарыр, Ьэр хырда mej учун бир-биримизи си1аси ме1дандан узаглашдырмага чалышырыг. Ьеч ким Ьеч кими 69j9HM9K. AajHHIH вэтэн-даш кими ТЭСДИГЛЭМЭ1С истэ-мир.    , Бу кун бу вэ Ja дикэр иш-чини коздэн салмага чалы-шанлар Jy3 фаиз эминдир-лэрми ки. киминсэ ¿еринэ кэлэн эввэлкиндэн jaxuibi иш-fl3j943K? Сэн эминсэнсэ. 1ол-дашындан да соруш. кор. о да эмнндирми? Экэр биз бу кун вахтымызы тез-тез рэЬбэр дэjишмэjэ сэрф ет-сэк. ел демишкэн, «Эли ашындан да оларыг. Вэли ашындан да...» Гэрибэдир, шэЬэрлэримиз-дэ. ра1онларымызда, идарэ-лэрдэ. aJpь^aJpы хидмэт са-Ьэлэриндэ. кучэлэрдэ негсан коз чыхардыр. Амма aJpы-aJpы гэзетлэрин вмэкдашла-ры онлары кермур. Президент Аларатына, Милли Шу-ра!а гаршы гэрэзля, шэхеи интигам Ьиссиндэн доган Ьу-чумлар едирлэр. Аз гала Президенти Ьэр ишдэ онлар-ла мэслэЬэтлэшмэ1э мэчбур етмэк иcтэjиpлэp. Гэрибэдир ки, бу кими гэзетлэр Ьэм дэ агыздолусу милли бирлик-дэн данышырлар. Ьеч фэр-гинэ дэ вармырлар ки, ез Ьэрэкэтлэри, 1азылары илэ эЬали арасында фикир чаш-гынлыгы 1аратмагла милли бирл^и парчала1ыр вэ хал-гымызы душман гаршысын-да мэглубиЛэтэ суруклэ1ир-лэр. Демократка душунчэ азадлыгыдырса, нэ учун бу кун ез ДYlIIYHДYjYHY даны-шанын кимэсэ «сатылдыры» иддиасына душэнлэр тапы-лыр. Белэ чыхыр ки. «сэн дэ мэним кими душунмур-сэнсэ. кимэсэ сатылмысан». Ьэмишэ тарих гаршысында Ьагсыз олачагындан горх вэ 1уз олч, бир бич. Чылгынлыгла Jox. мудрик башла ишлэ1эк, чалышаг. Искэидэр ЕТИБАР, «Шнрваа» Хе1риЛэ Чэ- маМэтишп сэдри. о иди ки, бу тэлэни етмишди. харичдэ чап олунуб. Бу ja- BaKbija басгын едэрэь - денти Ч. Буш белэ ону го-сарсыдан хынларда Вилнусдэ 52 ил Ьэримизи ал гана ад . pyja билмэди. YMyMHjjdTAo. ни гуран бундан эввэл Азэрнэшрин Лузлэрлэ у шаг,    гадын вэ hHMaj9flaPAHr эбэди AejH-i. I Азэрнэшрин Лузлэрлэ у шаг, гадын вэ hHMaj9flapAHr эбэди AejH-i. ЬгГТпамлао^ дейл"'эн'ja- бурахдыгы «Шор чуллуту» гоча Ьэлак олду. Ьундан Бэлн Горбачов тарихэ ду- хын ирэли чэкди}и[ гэлбэн вэ Бакыда «Ганады сын- сонра °- Ja30Ba ^лэнгуома mY6- Анчаг нечэ?- БУ’ !?ер" мнанпыгы постлаоы иди. мыш гуш» да учармыш» ки- бэси верди. Ленидэнгурма кэмли ja3bí4UMH3 Э. Ьаг-Ататао мэсэлидир дост да- табым ишыг узу коруб. Бу доврундэ шэЬэримизинi д - верди)евин «Дагылан тифаг» шьГ агыр олар Форосда китаблар мэним jeKaHB сэр- ^сту парКда «ШэЬидлэр nj€CIiHAa тэсвир етд^и бир «дустаг» ол маг Горбачовун вэтимдир.    хи]абаны» 1аранды. Ики ил- а^лэнин дагЫлмасы Aejn.i. гЬачиэси или. Август Ьади- Мэн Ьеч бир заман Ком- дэн чохдур ки. j\3    бутун иттифагын дагылма- ?эсиндэн сонра о ез сэЬвлэ- мунист Пapтиjacынын узву лэ адам ЭМИ1]- „J ÍJ? сына кэтириб чыхартды. Ьу л^м^олэ даныш-    олмамышам. она пэрэстиш    jepn anjapaT едиб гэЬрэман-    олмалы иди> Анчаг К    вэ овд“еСрафы™и“н    етмэмишэм.    ларын мэаары устунэ кул    бел«    j0X Амансь13 „слаЬат. РП* бил инандырмышды    Лахын достларым мэнэ    чичэк rojyp... Керэсэн Гор    биз    6aha    баша Кэлдн. IvxTowSa^    мдаиим    xajanar eтмэJиблэp, мэн дэ бачов... вичдан эзабы чэкир- ^удур мустэгил елк.»- кими муЬарибэ вахты мэн онлара Ьэмишэ садиг гал- ми? Бэлкэ ондан да мэЬрум- лэр1^н бирлик мугавилэси. л а эсиоликд э о л мушам. уч мышкм. Достларыны лазым дур. Азэрб^чан халгы Гор. Бур Горбачовун мэисаб кун jox уч ил. Сталинин вэ кэлэндэ галстук кими дэ- бачовун бу 4H”a¿aT””a Бе 1 хэстэли!инэ вэ CCPH-j9 с«ж био сыра 6oJyk Ьэрби рут- Jишэнлэpэ нифрэт етмишэм. заман бигышлама^ачаг у, Н0ГТЭ rojAy, АллаЬ елэм -Ла?и апамла^й тэгсири    АллаЬ бэндэсинэ чэза    Ьэлак олаи кунаЬсыз адам-    ст    т    уздэни^г узундэи фашист душэркэ- верэндэ эввэл онун аглыны ларын хатирэсинэ тэЬгир <р^бэрлэр» тэкрар nejAa" i-лэрийин чдЬэинэм эзабыиы элкндэн алыр. инсан оз. олардьг    сун. KenMviuaM Гэллао совет ре- езунэ eлэjэни Jy3 душмэн Горбачов оир нечэ нлин Горбачовун телевизи.)а жими бир елкэнин эЬали- jbirbwca eлэjo билмэз. муддэтиндэ чохлу    илд вИда чь1Хышы самими синэ бэоабэр олан беш — сезлэри ¿адыма душду. лар вермишдир. Ошшрын де]илди. Она }енэ инанма ми л íoh асиоэ хэ1анэт едиб уз Адам нэ тез дэjишэp, тэс- Ьеч бири дэ hajaia кечмэ- дыг 0зуНу сакит костэрм.). пвнлэомиш онлары 6ejYK лим олармыш... Мэкэр Гор- мишдир. Ьэтта ганунсуз чаЛышдыса да кврдук 93Hjja,niapa мэ’руз rojMyiu- бачов Коммунист Парт^а- Ьэрби japar‘nb^aPu"rr7tHPa“ ки, о, елкэ учун jox. hajaTbi ду ТаРиадэ Ьэлэ белэ фа. сы Мэркэзи Комитэсинин силаЬ олмасы Ьаггында уцун hgja4aH кечирир. Йиэ 0JiMajbi6. Бу бэдбэхт тэ’чили плейумуну чагырыб верд^и Фэрманль,н0_0^    Инди бир ии^лэ тэсэллн эсирлэри BoJyk Вэтэн му- бу мэсэлэни музакирэ едэ- динэ белэ эмэл 0ЛУн^а^ь тапырыг. Республикамыз Ьарибэси башланмасынын рэк мувафиг гэрар чыхара Бу, о заман Учун Ьэлледи- рус ИМПер^асынын мустэм-50 илли]и rejfl олунан вахт^ билмэзди? Бу.    белэ чэтин-    чи. чох вачиб тэдбир ИДИ-    ЛЭК9    зэнчирини тамам r*>i да 1ада салмадылар. О за- миш?! Нечэ дejэpлэp, Ьеч Эксинэ. ганунсуз JaPaHaH рараг эсл мэ’нада мустэгил *ман эсирлэрин 9KC9PhJJ9TH «40 кунуну» козлэмэди. Ьэрби дэст^эр даЬа да ар ^ олмушдур Бизим мугэдд; с имкан тапан кими душэр- ИлаЬи, нечэ дэ горхуб... ды вэ республикамызын. борчумуз ону горумагдын нзлэрдан гачыб партиен-    Горбачовун чыхышлары-    устуну rapa булу^ар алды. лара    гошулараг умуми душ.    ны дэфэлэрлэ    ешитмишик.    Инди д\н}анын печ оир je Дун]ада hap вахтдап горхар. Вахт исэ еРрамлардан. FININCOM ЕЬрамлар «Finincom»yH символудур. Азэрбфанда эн б&ук малидэ-инновасф фирмасы олан «Fmmcom»yH сэпмл&ринэ ,    ¡азылыш ДА ВАМ ЕДИР! Номинал Aajap - 1000 манатдь.^. Бизим ширкатин сапмлэрини алмагла сиз евлэрин, торпагларыи. муэссисэлэрин, ¡уксэксэмарэли саИмдар чэмиПэтлэринин ги]мэтли кагызларынын, оио созлэ, кэлир катиран hap mejnM саИибина чеврилирсиниз. Тэлэсин! — СэЬмлэрэ jaзылыш мэИдудлашдырылмышдыр, Нариманов Р.,ои унвама Аэкомбаик, Сатым вахты: саат 10-дан 1-дэк. Унван: Р.Луксембург куч. (Хагани ку иеннин тини) 2. Телефон: 92-98-41, 98-55-20,РЕСПУБЛИКА ЕНЕРЖИ EhTHJA ТЛАРЫ МУЛКИ,ЫЭТ В0 БИРЖАСЫфевралын 27-дэ сэЬм ]азылышыны гуртарыр. 9 Биржднын тэшкилат комитэси сэна]е вэ коммерси]а муэссисэлэри рэНбэрлэриндэн хаИиш едир ки, кеФурулмуш Иесаб-фактуралара ]азылан мэблэгин квчурулду]уну тэсдиплфэн банк сэнэдлэрини феврал а]ьшын 25-нэ кими тэгдим еФсинлэр.Хатырладырыг: П Бир сэЬмин номинал гиjм8ти 5 ООО манатдыр. □ 100 сэЬмин саЬиби номинал ги]м8тэ брокер ]ери ала билэр. □ 200 сэЬмин саЬибинэ брокер ]ерини пулсуз кетурмэк Ьугугу верилир. □ Азэрба.|чан Республикасынын вэтэндашы сэЬмин Ьаггыны Ьэм нэгд пулла, Ьэм дэ эманэт банкы шебэсиндэки Ьесабындан пулкечурмэ ]олу илэ едэ|э билэр. □ Ьугуги шэхс Ьесабындан пул кечурэн вахтдан сэЬмин Ьаггыны едэмиш Ьесаб едилир. О Харичи вэтэндаш вэ Ьугуги шэхелэрэ, о чумлэдэн, МДБ узву олан республикаларын Ьугуги шэхелэринэ, сэЬмлэри анчаг вал]ута »¡лэ - бирини 1 000 АБШ долларына сатырыг. Бизим сэЬмдарларын cajэcиндэ Бакы белэ олачаг! Биржанын ниэамнамэфонду - 50 000 000 манатдыр. PIRI REIS реклам фирмасы 93-81**51» 92-34-29 десаб немрэмиз: 467 211 "Инпатбгнк” коммерси}а банкында, нухбир Ьесабы 161 504 Девлзт Банкынын Касими pajoH швбвеинда, МФО 501 145 1азылыш Ьэр кун, шэнбэ-базар кунлэри дэ, саат 10-дан 18^э кими давам едир. * * | • Республика Мулкиуэт вэ Енержи ЕЬти|атлары БиржасЫ логотип (тутра) вэ емблем Г'Р* мусабигэ елан едир.    * .Мукафат - 20 000 • манатдыр. . Мусабигэдэ ]алныз март а]ынын 1-нэ гэдэр тэгдим олунмуш ла]и!1элэр иштирак едэчэк. Унван: Бакы, h.3.Tarbijee кучэси, 10 Телефонлар: 93-95-91, 93-81-51, 93-81-28 Факс:    93-98-91 Тэшкилат комитэси I ;
RealCheck