Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - February 22, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ » фстрал i    ип.    н* за М. ГОРБАЧОВУН СОНУ, ДАШЛАН ИТТИФАГ ВЭ JA ГАНЛЫ JАНВАР ЬАДИСЭСИНИН МУГЭССИРЛЭРИ вмрум 6oJy бир нечэ му- мэнлэ мубаризэ апарырды. Онлар урэксыхьсчы.    тяГгпяугу гэлэ!> "га]Н Ьарибэ вэ ингилаб кермушэм.    Мэн дэ эсир достларымла    реал Ьэ]атдан узаг иди^    э^зиешдэ о ду у Чэллад Сталинин. бивеч    итал)ан партизанлары илэ    «Биз дузкун jo.wjbir» вэ    нар' н    .    ишыг Брежневин, * ^нидэнгурма    бирликдэ фашизма гаршы    «Бу. нормалдыр* с03Jл эр    JWP'    Myhapróaja xynJacbiHa гапылан Горба-    вурушмушам. Биз Ьеч заман    дилиндэн лупмурду.    уч> олан сЬэлакэт    ачлыг, га- чов ними «рэЬбэрлэрин»    вз эгидэмизи AajHuiMaMHiii,    линдэ исэ демэ. ^нлыш    хас алан фэлакэ . ‘ халгымыза вурдугу зи]ан-    вичданымыза xaJaHar ет.    ]олда имиш вэ ишлэр дэ    нунсуз у ларын чанлы шаЬиди ол- мэмишик. Халгымыза са- нормал /jejwiMWii...    МуИарибэ вахтында адам- мушам Горбачову эввэллэр диг галараг бир-биримизэ Бу *ахынла№ ™зетдэ ларын ahBaA-pyhHjjecH ин. влкэдэ ]енилик japaflaw haJaH олмуш, достларымызы охудум ки, Оэбэкистанда дикинд9н ]ахшы иди. Ан-бир шэхс ними таны]ырды- бэрк ajarfla горумушуг.    Горбачовун китабыны мага- чаг чэ6Ьа(дЭ хусусэн бизи, лар Елэ билирдилэр ки, о Эсирликлэ элагэдар чох заларда сатмагы    гафгазлылары «Лолдаши» вэ бизи демон рати Ja ja апарачаг. елкэлэр кермушэм. Гэрби едиблэр. Бу. демократии <Гара адландырырдылар. Буну ким хошламаз?! Ан- вэ ЧШэрги Авропада олгму- Ьэрэкэт flej^. Анчаг бу ки- умуми дэрд адамлары бир-чаг демократий илэ анар- шам, Лахын вэ Узаг Шэрг- таблар даЬа вз энэми1|э_ лэшдирир. о заман гафгаз-xHia арасында 6ejyK фэрг дэ дэ. Мухтэлиф шэЬэрлэр- тини итириб, мэсэлэн. «Je- Лылар да ЬэмрэЧ олмушду. вао Сонра Горбачовун сез- дэ «JaiuaMbiiuaM». Ьэмин нидэнгурМа — napTHja    Онлары тэЬгир едэнлэрэ лэ- лэри илэ эмэллэри дуз кэл- jepлэpи кэзмэк учун бир сосиализм» китабчасы кимэ jararrJI8 чаваб верирдилэр. мэди BoJyk нвгсанлара Joл этэк пул лазым иди. Бу мэ- лазымдыр?! haJaT кестэрди Лухарыда дед^им хошакэл-SJm Де]ирлэр ки, ишлэ^эн сэлэдэ бэхтим кэтириб. Му- ки, бутун бунлар бош хэ    рсезЛэРи инди Москва адамын сэЬвиолар... Анчаг Ьарибэ илэ элагэдар олараг }алмыш, £ялш tow таксн суручуЛэринин дилин. онун бир-биринин ардынча дуваны пулсуз кэзмишэм, имишик. Бэ зилэри Горбачо- ^ eiinfrM9K гэлбимизэ топаем едан негсанлары бизэ даЬа догрусу мэни кэзди- ву тэ pифлэjиб Де]ирлэрки, хунур> бизи гэзэблэнднрир. чох баЬа отурду Дездук, риблэр. Анчаг взтэнэ га- о, cojyr муЬарибэнин гар- »рарихин ПИС сэЬифзлэри тэк-лездук    ]ыдандан сонра сулЬ дев- шысыны алыб, анчаг уну- ра£ 0лунмамалыдыр. Гообачовун” Франса пре-    вундэ мэни харичэ кендэ-    дурлар ки, о догма    елкэ-    Бакыда 20 JaHeapwH ган- зиденти илэ корушэркан ве-    рэн    олма]ыб. Ьеч кэс бу    синдэ «исти» муЬарибэ    japa-    лы куну кечан илин 20 оилэн био суала:    «Ги&м    барэдэ д\тиунмэ]иб. Ьэмин дыб.    ж^абрында Даглыг Гара- мэним учуй 6eJyK драм oJf- мэсблэдэ cэлahиjJэти олан ©лкэдэ эн биринчи мил- багда тэкрар олду. ЕРМ<2И п\ Мэн даЬа вз тaлejими    бир    гэлэм достум да. 0зу-    ли мунагишэ гон дарма    Да -    гулду^д^ бизим Ъэрби ду Мэн Д   „..„»i«-.    «/>« Лип »{ары хаоичпэ-    лыг Гавабаг мэсэлэси ол-    MnTnn(mv tnvovó сулЬ Ja- тале]ими бир гэлэм достум да. 0зу- ли мунагишэ гондарма Даг- гулду^ары бизим Ъэрби кйЬнэ ' тоталитар haKHMHjJaT нун -исэ бир а]агы харичдэ- лыг Гарабаг ^эсэл^им^' вертол]оггу вуруб сулЬ Ja-гупулушу илэ багла]а бил- дир... Сэфэрэ чыхмагда Гор- ду. Бу исэ Горбачовун мух- ратмага КЭЛЭн Азэр^чан мэгпм» — де!э чаваб вер- бачовун бэхти кэтириб, о, тзлиф о]унлары wraJJoreHJ. ^ башга республикаларын моей исэ бизи сон дэрэчэ рэсми шэхс вэ гонаг кими ли]и узундэи баш верди. ВЭТЭНПэрвэрлэрини TvfóhB h?lD3T3 садды    арвады илэ бутун дуваны ики халгын фачиэсинэ чев- €ТДИЛэр. Бу Ьамымызы сар- Мэн вахтилэ эсир олмуш кэзиб, фэхрлэ, Ьврмэтлэ... рилди. Бу фачиэ кечмиш сытды даЬа таб етмэк ол-био инсан ними Горбачовун Мэн 50 дэрэчэ истини иттифагын башга аРазилаР«- ма34 ,Белэ чина]этлэрэ сон пуп,пу!у агьш вэзиШти ан- дэ кермушэм, 50 дэрэчэ нэ дэ сир^эт етди. Бу jep- го]уЛмалыдыр. ла1ыо вэ Ьалына ]анырдым. шахтаны да. Кунэшдэн ]анан лэрдэ дэ милли r“P^¡”' Горбачовун 60, мэним 75 о (¿»тела уч кун «эсир- сусуз сэЬраларда да jaшa- вэтэндаш муЪарибэси баш- jaUJbIM тамам олмушдур. ?ик^> муб Догрудур, о. мышам, -донмуш торпагда да. ланды. Го^ачов Азэрб^чан 0ндан 15 )аш 60jyK вэ 3 ил ££Et 4YD «эсир» ИДИ, вз Мэни уч дэфэ вэтэндэн узаг халгыны Ермэнистанын hy- <эсирлИк стажым* олдугуну багынла аилэси вэ jaxHH еллэрэ апарыблар, анчаг о чумундан горумаг учуй Ьеч (Гор6ач0вун уч кунлук «эсир-япямляпы ила истираЬэт Jepл9pдэ гaлмajыб, тэкрар бир тэдбир кврмади вэ эк* ЛИ]инЭ» гаршы) нэзэрэ алыб лноли Бу «эсирлик» кун- догма JypAyMa га)ытмышам. синэ, араны даЬа да гызыш- чэсар9ТЛЭ де)ирэм: Дун)ада «ÍÜÜSnk гпглбячои вз нэвэси Мэн республикамызын дырды.    Горбачов кими долама )ол- мпд панизлэ^чиммэ]э дэ ке- гочаман ja3bi4bwapbiHflaH Горбачовун ез    си-    ларла ^эрэнэт едэн икинчи пими Анчаг о бутун дун- бир^эм. Эллидэн чох кита- лаЬдашы Лззова вердиГЬ эм^ мэнсэбпэрэст танымырам 7а ила элагэси кэсилмиш бын муэллиф^эм. Китаб- ри эсасында Совет °РДУСУ Бунун нэтичэсиндэ дэ о. 1ев дустагы» иди. Бу, Гор- ларым Бакыда, Москвада вэ 1990-чы ил ^анваР“”    ифласа уграды. АБШ прези. бачова aFWD тэ’сир етмишди. харичдэ чап олунуб. Бу ja- BaKbija басгын едэрэь^    -    Д€нти Ч. Буш бела ону го. Ону даЬа чох саосылан хынлаода Вилнусдэ 52 ил Ьэримизи ал гаиа булады. Dyja бИЛмэди. YMyMHjjaTflo. ЧЭКИШДИК. БЭРКИШМЭШМИ? ByJypyH. бу да демокра-THja! Нечэ дejэpлэp, «истэ-AhJhm jap иди, ]етирди пэр* вэрдикар»... Лакин эсл Ьунэр пэрвэр-дикарын JeTHpAHjHHH элдэ сахламагдыр. Экс Ьалда тэм-силдэ flejnnflHjH кими ов тул-кулэрэ гисмэт олар. Бу да демократ^анын JempflHjH мухтэлиф платформалы, эги-дэли. мэслэкли napTHja бол-лугу, гэзет боллугу, сез бол-лугу. Бутун парт^аларын, гэзетлэрин нYмajэндэлэpи «Халг! Вэтэн!» де]иб hapaj чэкирлэр. Инди hapaj чэкиб фэpjaд eTMajdHaap о кэслэр* дир ки, башыны ашагы са* лыб дахилнндэки JaHFbi илэ. мэЬэббэтлэ иш корур. ^ал-гына хидмэт едир, Вэтэн гар-шысыида борчуну jepHüa je* тирир. Инди халгымыза нэ-3apHjjaA3H, шуарлардан. чилд-чилд китаблардан даЬа чох дашы даш устунэ roJaH-лар кэрэкдир. Тээссуф ки. демократий TyrjaHH иллэ* риидэ ишлэ/энлэримиз азал-мыш, Ьамы си/асэтчи олмушдур. Тэзэ «CHjac3T4H*Aap дар душунчэдэн, узагы кора билмэмэкдэн ирэли кэлэн чанфэшанлыгла чaJxaнaлap-да, ичтимаи Jepлэpдэ, иш отагларында фэpjaд гопарыр, ajpbi-ajpw з^алыларымызы иттиЬам едир, коздэн салыр вэ озуну миллэт фэдаиси ними танытмага чалышырлар. Белэлэри баша душмурлэр ки, бир чимдик истэклэ. Ja-xa jbipTMarna халг лидери ол-маг, ону ишыглы Joлa апар-маг мумкун дeJил. Бунлар JaHa4arbi гурта ран машын кими japH ¿олда ja да елэ joayu башлангычында да]а-начаглар. ДэЬшэтлиси бу Aejtui, онлара гошулан Jy3-лэрин, минлэрин ачы фачи-эсидир. бу адамларын истеЬ-сал просесиндэн. кундэлик иш-кучундэн aJpbLnMacH. Вэ-тэнэ. хал га. HrnicaAHjJaTbiMbi-за AajaH 3HjaHAHp. Инди Президенти. Али Советы вэ бурада HuuiaJaH Ьэр кэс» тэнгид етмэк, онун сепбэт вэ чыхышларыидан «гэнборгулу» чыхартмаг Ьунэр cajHAHp. Ашан арабаны нечэ гал-дырмаг учуй костэриш вер-МЭК JOX, ОНуН бир JePHHA8H janwuiMar даЬа чох фaJдaлы-дыр. . Демократии инкишафда. jeHH довлэт гурулушу фор-малашдырмага башладыгы-мыз индики шэраитдэ Ьэр бир ишимиз бизим учун тэ-зэдир вэ тэбии ки. ногсансыз AejHA. Вэзифэ бу ногсанла-ры коруб кулмэк. hapaj сал-маг jox. онлары агыллы мэс-лэЬэтлэрлэ арадан галдыр-мага чалышмагдыр. «Нефтим! Нефтим!» Aejnó hapaj салмаг лазым де]нл. Чунки нэ нефт, нэ дэ пам-быг сеЬрлэ этэ. Jara вэ Ja 4opaj9 донуб магазалара дол-мур. HajHca беш кун теэг едэреэн, мил]он итирэреэн, беш кун кеч едэреэн, мил-japA газанарсан. Эсл бирлик. вэтэнпэрвэр-лик. 6ejywiYK одур ки. оз фикрини «мутлэг HAeja» caj-MajacaH. ону башгасынын агыллы фикри, созу илэ тэк-миллэшдирэсэн. «Мэн бела AejHpoM, демэли. белэ олма-лыдыр!» HAejacbi илэ Jaшa-JaH, фикри hajaTa Ke4M9jaH-дэ, даЬа кучлу фикир енун-дэ сонэндэ озуну тэЬгир олунмуш билэн адамлар лов-гадырлар. Онлар халгы jox. езлэриии душунурлэр. Эсл Вэтэн овлады учун халгын бир зэррэ фajдacындaн бо-JyK, мугэддэе Ьеч нэ JoxAyp. Виз бу кун бир-биримизэ даЬа чох KapajHK. Бир-биримизэ даЬа 6eJyK AaJar олмалы-JblT. Мустэгилл^э гэдэм rojaH реслубликамыз бир довлэт кими формалашыр. Лахын кунлэрдэ ону 100-дэн чох елкэ тань^ачаг. Демэли. 100-дэн чох олкэдэ сэфирли1и-миз ачылмалыдыр вэ бу ол-кэлэрдэ ишлэмэк учун бизэ минлэрлэ мустэгил душунэ билэн, CHjacH чэЬэтдэн jeT-кин кадрлар кэрэкдир. Тээссуф ки, белэ мэс улиЦэт-ли деврдэ бир-биримиздэ ног-сан ахтарыр, Ьэр хырда mej учун бир-биримизи си1аси ме1дандан узаглашдырмага чалышырыг. Ьеч ким Ьеч кими 69j9HM9K. AajHHIH вэтэн-даш кими ТЭСДИГЛЭМЭ1С истэ-мир.    , Бу кун бу вэ Ja дикэр иш-чини коздэн салмага чалы-шанлар Jy3 фаиз эминдир-лэрми ки. киминсэ ¿еринэ кэлэн эввэлкиндэн jaxuibi иш-fl3j943K? Сэн эминсэнсэ. 1ол-дашындан да соруш. кор. о да эмнндирми? Экэр биз бу кун вахтымызы тез-тез рэЬбэр дэjишмэjэ сэрф ет-сэк. ел демишкэн, «Эли ашындан да оларыг. Вэли ашындан да...» Гэрибэдир, шэЬэрлэримиз-дэ. ра1онларымызда, идарэ-лэрдэ. aJpь^aJpы хидмэт са-Ьэлэриндэ. кучэлэрдэ негсан коз чыхардыр. Амма aJpы-aJpы гэзетлэрин вмэкдашла-ры онлары кермур. Президент Аларатына, Милли Шу-ра!а гаршы гэрэзля, шэхеи интигам Ьиссиндэн доган Ьу-чумлар едирлэр. Аз гала Президенти Ьэр ишдэ онлар-ла мэслэЬэтлэшмэ1э мэчбур етмэк иcтэjиpлэp. Гэрибэдир ки, бу кими гэзетлэр Ьэм дэ агыздолусу милли бирлик-дэн данышырлар. Ьеч фэр-гинэ дэ вармырлар ки, ез Ьэрэкэтлэри, 1азылары илэ эЬали арасында фикир чаш-гынлыгы 1аратмагла милли бирл^и парчала1ыр вэ хал-гымызы душман гаршысын-да мэглубиЛэтэ суруклэ1ир-лэр. Демократка душунчэ азадлыгыдырса, нэ учун бу кун ез ДYlIIYHДYjYHY даны-шанын кимэсэ «сатылдыры» иддиасына душэнлэр тапы-лыр. Белэ чыхыр ки. «сэн дэ мэним кими душунмур-сэнсэ. кимэсэ сатылмысан». Ьэмишэ тарих гаршысында Ьагсыз олачагындан горх вэ 1уз олч, бир бич. Чылгынлыгла Jox. мудрик башла ишлэ1эк, чалышаг. Искэидэр ЕТИБАР, «Шнрваа» Хе1риЛэ Чэ- маМэтишп сэдри. о иди ки, бу тэлэни етмишди. харичдэ чап олунуб. Бу ja- BaKbija басгын едэрэь - денти Ч. Буш белэ ону го-сарсыдан хынларда Вилнусдэ 52 ил Ьэримизи ал гана ад . pyja билмэди. YMyMHjjdTAo. ни гуран бундан эввэл Азэрнэшрин Лузлэрлэ у шаг,    гадын вэ hHMaj9flaPAHr эбэди AejH-i. I Азэрнэшрин Лузлэрлэ у шаг, гадын вэ hHMaj9flapAHr эбэди AejH-i. ЬгГТпамлао^ дейл"'эн'ja- бурахдыгы «Шор чуллуту» гоча Ьэлак олду. Ьундан Бэлн Горбачов тарихэ ду- хын ирэли чэкди}и[ гэлбэн вэ Бакыда «Ганады сын- сонра °- Ja30Ba ^лэнгуома mY6- Анчаг нечэ?- БУ’ !?ер" мнанпыгы постлаоы иди. мыш гуш» да учармыш» ки- бэси верди. Ленидэнгурма кэмли ja3bí4UMH3 Э. Ьаг-Ататао мэсэлидир дост да- табым ишыг узу коруб. Бу доврундэ шэЬэримизинi д - верди)евин «Дагылан тифаг» шьГ агыр олар Форосда китаблар мэним jeKaHB сэр- ^сту парКда «ШэЬидлэр nj€CIiHAa тэсвир етд^и бир «дустаг» ол маг Горбачовун вэтимдир.    хи]абаны» 1аранды. Ики ил- а^лэнин дагЫлмасы Aejn.i. гЬачиэси или. Август Ьади- Мэн Ьеч бир заман Ком- дэн чохдур ки. j\3    бутун иттифагын дагылма- ?эсиндэн сонра о ез сэЬвлэ- мунист Пapтиjacынын узву лэ адам ЭМИ1]- „J ÍJ? сына кэтириб чыхартды. Ьу л^м^олэ даныш-    олмамышам. она пэрэстиш    jepn anjapaT едиб гэЬрэман-    олмалы иди> Анчаг К    вэ овд“еСрафы™и“н    етмэмишэм.    ларын мэаары устунэ кул    бел«    j0X Амансь13 „слаЬат. РП* бил инандырмышды    Лахын достларым мэнэ    чичэк rojyp... Керэсэн Гор    биз    6aha    баша Кэлдн. IvxTowSa^    мдаиим    xajanar eтмэJиблэp, мэн дэ бачов... вичдан эзабы чэкир- ^удур мустэгил елк.»- кими муЬарибэ вахты мэн онлара Ьэмишэ садиг гал- ми? Бэлкэ ондан да мэЬрум- лэр1^н бирлик мугавилэси. л а эсиоликд э о л мушам. уч мышкм. Достларыны лазым дур. Азэрб^чан халгы Гор. Бур Горбачовун мэисаб кун jox уч ил. Сталинин вэ кэлэндэ галстук кими дэ- бачовун бу 4H”a¿aT””a Бе 1 хэстэли!инэ вэ CCPH-j9 с«ж био сыра 6oJyk Ьэрби рут- Jишэнлэpэ нифрэт етмишэм. заман бигышлама^ачаг у, Н0ГТЭ rojAy, АллаЬ елэм -Ла?и апамла^й тэгсири    АллаЬ бэндэсинэ чэза    Ьэлак олаи кунаЬсыз адам-    ст    т    уздэни^г узундэи фашист душэркэ- верэндэ эввэл онун аглыны ларын хатирэсинэ тэЬгир <р^бэрлэр» тэкрар nejAa" i-лэрийин чдЬэинэм эзабыиы элкндэн алыр. инсан оз. олардьг    сун. KenMviuaM Гэллао совет ре- езунэ eлэjэни Jy3 душмэн Горбачов оир нечэ нлин Горбачовун телевизи.)а жими бир елкэнин эЬали- jbirbwca eлэjo билмэз. муддэтиндэ чохлу    илд вИда чь1Хышы самими синэ бэоабэр олан беш — сезлэри ¿адыма душду. лар вермишдир. Ошшрын де]илди. Она }енэ инанма ми л íoh асиоэ хэ1анэт едиб уз Адам нэ тез дэjишэp, тэс- Ьеч бири дэ hajaia кечмэ- дыг 0зуНу сакит костэрм.). пвнлэомиш онлары 6ejYK лим олармыш... Мэкэр Гор- мишдир. Ьэтта ганунсуз чаЛышдыса да кврдук 93Hjja,niapa мэ’руз rojMyiu- бачов Коммунист Парт^а- Ьэрби japar‘nb^aPu"rr7tHPa“ ки, о, елкэ учун jox. hajaTbi ду ТаРиадэ Ьэлэ белэ фа. сы Мэркэзи Комитэсинин силаЬ олмасы Ьаггында уцун hgja4aH кечирир. Йиэ 0JiMajbi6. Бу бэдбэхт тэ’чили плейумуну чагырыб верд^и Фэрманль,н0_0^    Инди бир ии^лэ тэсэллн эсирлэри BoJyk Вэтэн му- бу мэсэлэни музакирэ едэ- динэ белэ эмэл 0ЛУн^а^ь тапырыг. Республикамыз Ьарибэси башланмасынын рэк мувафиг гэрар чыхара Бу, о заман Учун Ьэлледи- рус ИМПер^асынын мустэм-50 илли]и rejfl олунан вахт^ билмэзди? Бу.    белэ чэтин-    чи. чох вачиб тэдбир ИДИ-    ЛЭК9    зэнчирини тамам r*>i да 1ада салмадылар. О за- миш?! Нечэ дejэpлэp, Ьеч Эксинэ. ганунсуз JaPaHaH рараг эсл мэ’нада мустэгил *ман эсирлэрин 9KC9PhJJ9TH «40 кунуну» козлэмэди. Ьэрби дэст^эр даЬа да ар ^ олмушдур Бизим мугэдд; с имкан тапан кими душэр- ИлаЬи, нечэ дэ горхуб... ды вэ республикамызын. борчумуз ону горумагдын нзлэрдан гачыб партиен-    Горбачовун чыхышлары-    устуну rapa булу^ар алды. лара    гошулараг умуми душ.    ны дэфэлэрлэ    ешитмишик.    Инди д\н}анын печ оир je Дун]ада hap вахтдап горхар. Вахт исэ еРрамлардан. FININCOM ЕЬрамлар «Finincom»yH символудур. Азэрбфанда эн б&ук малидэ-инновасф фирмасы олан «Fmmcom»yH сэпмл&ринэ ,    ¡азылыш ДА ВАМ ЕДИР! Номинал Aajap - 1000 манатдь.^. Бизим ширкатин сапмлэрини алмагла сиз евлэрин, торпагларыи. муэссисэлэрин, ¡уксэксэмарэли саИмдар чэмиПэтлэринин ги]мэтли кагызларынын, оио созлэ, кэлир катиран hap mejnM саИибина чеврилирсиниз. Тэлэсин! — СэЬмлэрэ jaзылыш мэИдудлашдырылмышдыр, Нариманов Р.,ои унвама Аэкомбаик, Сатым вахты: саат 10-дан 1-дэк. Унван: Р.Луксембург куч. (Хагани ку иеннин тини) 2. Телефон: 92-98-41, 98-55-20,РЕСПУБЛИКА ЕНЕРЖИ EhTHJA ТЛАРЫ МУЛКИ,ЫЭТ В0 БИРЖАСЫфевралын 27-дэ сэЬм ]азылышыны гуртарыр. 9 Биржднын тэшкилат комитэси сэна]е вэ коммерси]а муэссисэлэри рэНбэрлэриндэн хаИиш едир ки, кеФурулмуш Иесаб-фактуралара ]азылан мэблэгин квчурулду]уну тэсдиплфэн банк сэнэдлэрини феврал а]ьшын 25-нэ кими тэгдим еФсинлэр.Хатырладырыг: П Бир сэЬмин номинал гиjм8ти 5 ООО манатдыр. □ 100 сэЬмин саЬиби номинал ги]м8тэ брокер ]ери ала билэр. □ 200 сэЬмин саЬибинэ брокер ]ерини пулсуз кетурмэк Ьугугу верилир. □ Азэрба.|чан Республикасынын вэтэндашы сэЬмин Ьаггыны Ьэм нэгд пулла, Ьэм дэ эманэт банкы шебэсиндэки Ьесабындан пулкечурмэ ]олу илэ едэ|э билэр. □ Ьугуги шэхс Ьесабындан пул кечурэн вахтдан сэЬмин Ьаггыны едэмиш Ьесаб едилир. О Харичи вэтэндаш вэ Ьугуги шэхелэрэ, о чумлэдэн, МДБ узву олан республикаларын Ьугуги шэхелэринэ, сэЬмлэри анчаг вал]ута »¡лэ - бирини 1 000 АБШ долларына сатырыг. Бизим сэЬмдарларын cajэcиндэ Бакы белэ олачаг! Биржанын ниэамнамэфонду - 50 000 000 манатдыр. PIRI REIS реклам фирмасы 93-81**51» 92-34-29 десаб немрэмиз: 467 211 "Инпатбгнк” коммерси}а банкында, нухбир Ьесабы 161 504 Девлзт Банкынын Касими pajoH швбвеинда, МФО 501 145 1азылыш Ьэр кун, шэнбэ-базар кунлэри дэ, саат 10-дан 18^э кими давам едир. * * | • Республика Мулкиуэт вэ Енержи ЕЬти|атлары БиржасЫ логотип (тутра) вэ емблем Г'Р* мусабигэ елан едир.    * .Мукафат - 20 000 • манатдыр. . Мусабигэдэ ]алныз март а]ынын 1-нэ гэдэр тэгдим олунмуш ла]и!1элэр иштирак едэчэк. Унван: Бакы, h.3.Tarbijee кучэси, 10 Телефонлар: 93-95-91, 93-81-51, 93-81-28 Факс:    93-98-91 Тэшкилат комитэси I ;