Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, February 21, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - February 21, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ 21 феврал iwi-w ил. н» 37Ь YHO ОНЛАР ИТКИН ДУШМЭЖБЛЭР У Кечмнш Иттнфагын муттэфнг республикаларындан, Ьэрби комвссарлыглардан Хатярв Китабы редяксн)асына кендэрилмиш сн]аЬыларда ашргыда адлары чэкнлэн де-¡ушчулэр нткнн душен эскэрлэр кими rejfla альгамыш-лар. Мвркэзи Ьэрби архнвлврдэн, елэчэ да кечмнш ССРИ-ннн а1ры-«1ры ра|онларындан алынан мэ’луматлардан aj-дын олмушдур «Я, Ьэиин «нткнн душен» ]урддашлары-мызын гебирлери геднрбнден еллерде горунмагдадыр. Ашагыда ма’лумат верДНЛнмнз гэЬрэман огул. ларымыз Ьаггында онларын Лахын гоЬум-эграбасындан, таныш-билншлэрннден республика Хатирэ Китабы ре* дакси]асына (адларыны, фаиилн)аларыны, аталарынын адларыиы, догулдугу кэнд, pajoH, ил. вв с. дэгнглешдн-рилмэсн ишлэриндэ) еллернндэн келен кеме]и кестерме-лэринн хаЬиш едирик. ЧеботарЛов ПЛотр Харитонович — 1900-чу илдэ Лэн-керан раЛонунда догулмушдур. 15-чи механики брига-данын 1*чи гвардиЛа мото-атычы баталЛонунун гвардиЛа сырави эскэри иди. 1943-чу ил ноЛабрын 26-да Запо-рожЛе вилаЛетиндеки Б. Бе-лоозерен угрунда двЛушлер-де Ьэлак олмушдур. Б. Бело-озерск гебиристанында дэфн едилмишдир. ЭлиЛев Эзиз Новруз оглу (сэнэддэ Новрузович Лазыл-мышдыр) — 1907-чи илдэ Лэнкэран раЛонунун Шила-вар кэндиндэ догулмушдур. 61.чи атьгчы дивизиЛанын 66-чы атычы алаЛынын сырави эскэри иди. 1943-чу ил . апрелнн 4-дэ Краснодар ди-Ларынын Крымск раЛону Шепталск хутору угрунда доЛушлэрдэ гэЬрэмаичасына Ьэлак олмушдур. Хутор ге-биристанында дэфн едилмишдир. АбдуллаЛев Мэммэд Эгил оглу (сэнэддэ Элил Л&зыл* мыш, догулдугу Лерин ады тэЬриф едилмишдир) — 1925-чи илдэ Лэнкэранда догулмушдур. • 270-чи атычы дивизиЛанын 975-чи ала-Лынын сырави эскэри иди. Витебск вилаЛэти Лизенски раЛону угрунда доЛушлэрдэ гэЬрэманчасына Ьэлак ол-мущдур. Ьэмин раЛонун По-литса кэндиндэки гардаш-лыг гэбиристанында дэфн едилмишдир. Фомяченко Константин Никитович —    1897-чи илдэ Лэнкэран шэЬэриндэ догулмушдур. 61-чи атычы дивизиЛанын 221-чи алаЛынын баш сержанты иди. 1943-чу ил анрелин 4-дэ Краснодар ди-Лары Крымск стансиЛасы эт-рафьшдакы доЛушлэрдэ Ьэлак олмушдур. Шепталск Ла-хынлыгында дэфн едилмишдир. Мэимедов Камал Шнрэли оглу — 1924-чу илдэ Лэнкэран шэЬэринин Гырмызы экинчи (Кр. пахар) кучэсин-дэ 3 немрэли евдэ догулмушдур. 19-чу танк дивизи-Ласынын 26-чы мотоатычы алаЛынын сержанты иди. 1943-чу ил декабрын 5-дэ ЗапорожЛе вилаЛэти Бело-озерск раЛонунун Качкаров-ка кэнди угрунда деЛушлэр-дэ Ьэлак олмушдур. Ьэмин кэндин гэбиристанында дэфн едилмишдир. ЭЬэдов Балага Эсэд оглу Алаплоии 1ЯЗЫЛ- мышдыр) — 1924-чу илдэ Лэнкэран раЛонунун Болади кэндиндэ догулмушдур. 43-чу элаЬиддэ атычы бригада-сы З-чу элаЬиддэ атычы ба-талЛонунун сырави эскэри иди. 1943-«у ил иЛулун 10-да Краснодар динары Анас-тасЛевск раЛону угрунда де-Лушлэрдэ Ьэлак олмушдур. Ьэмин раЛонун шимал-шэрг МТФ изолЛаторунда (сэнэддэ севвост, изолЛатор МТФ кими кестэрилмишдир...) дэфн едилмишдир. Чумэ]ев Хэлнл (сэнэддэ атасынын ады кестэрилмэ-мишдир, ады вэ фамилиЛасы иеэ белэ Лазылмышдыр — ДжумаЛев Халимед) — 1921-чи илдэ Лэнкэран раЛонунун Болади кэндиндэ догулмушдур. 174-чу гвардиЛа атычы алаЛынын сержанты иди. 1943-чу ил февралын 15-дэ 20-чи даг атычы дивизиЛа-сынын 121-чи тибб батал]о-нунун тэхлиЛЛэ хэстэхана-сында алдыгы Ларадан ел-мушдур. Краснодар диЛары-нын Ставропол станитсасын-да дэфн едилмишдир. БабаЛев 1унис Елдар оглу (сэнэддэ Гелдар Лазылмышдыр) — 1925-чи илдэ Лэнкэран раЛонунда догулмушдур. 416-чы Таганрог атычы дивизиЛасы 1368-чи атычы алаЛынын сырави эскэри иди. 1943-чу ил ок1-тЛабрын 9-да ЗапорожЛе вилаЛэти Тихоновка кэнди угрунда доЛушлэрдэ Ьэлак олмушдур. Ьэмин кэндин гэбиристанында дэфн едилмишдир. Меликов Ьусну Баба оглу (сэнэддэ Малидов Касны БабаЛевич Лазылмышдыр) — 1919-чу илдэ Лэнкэран раЛонунун Вилван кэндиндэ догулмушдур* 64-чу атычы ливизи^анын 404-чу алаЛы нын сержанты, белмэ коман-дири иди. 1943-чу ил мартын 6-да Смоленск вилаЛети-нин Жиздринск раЛону Пуза-новка кэнди угрунда доЛуш-лэрдэ Ьэлак олмушдур. Кэндин шэрг сэмтинин 1.5 ки-лометрлиЛиндэ дэфн едилмишдир. ЬачыЛев СулеЛЛан (сэнэддэ ХаджиЛев Лазылмышдыр. атасынын ады иеэ кестэрнл-мэмишдир) — 1919-чу илдэ Лэнкэран раЛонунда догулмушдур. 220-чи дивизиЛаньш сырави эскэри иди. 1943-чу ил ноЛабрын 13-дэ Витебск вилаЛэтинин Дубровинск раЛонунун КиреЛево кэнди угрунда доЛушлэрдэ Ьэлак олмушдур. Кэнд гэбиристанында дэфн едилмишдир. Чэфэров Фэтэли Ьнлал оглу — 1924-чу илдэ Лэнкэран шэЬэриндэ догулмушдур. 56-чы ордунун 4-чу чэ-за белмэсинин сырави эскэ- Еиди. 1943-чу ил иЛулун -дэ Краснодар диЛарынын Горишны хутору угрунда до-Лушлэрдэ Ьэлак олмушдур. Хутор гэбиристанында дэфн едилмишдир. Мэммэдов Хэлнл Мэдэд оглу (сэнэддэ ады ХалиЛа. атасынын ады иеэ Медосон Лазылмышдыр) —-    1912-чи илдэ Лэнкэран раЛонунун Вилван кэндиндэ догулмушдур. 328-чи атычы дивизиЛанын сырави эскэри иди. 1943-чу ил сентЛабрын 10-да Днепропетровск вилаЛэти угрунда доЛушлэрдэ Ьэлак олмушдур. Ьэмин вилаЛэтин Нов. МихаЛл кэнд гэбиристанында дэфн едилмишдир. Эзизов Мэммэд Эли оглу— 1925-чи илдэ Лэнкэран раЛонунда догулмушдур (сэнэддэ кэндин ады Калора Мено Лазылмышдыр). 145-чи аты чы дивизиЛанын 729-чу алаЛынын сырави эскэри иди. 1943-чу ил ноЛабрын 21-дэ Витебск вилаЛэти Витебск раЛонунун ЗагорЛано кэнди угрунда доЛушлэрдэ Ьэлак олмушдур. Кэнд гэбиристанында дэфн едилмишдир. ГулиЛев Иная (сэнэддэ атасынын ады кюстэрилмэмиш-дир) — 1925-чи илдэ Лэнкэран раЛонунун Нувэди кэндиндэ догулмушдур. 145-чи атычы дивизиЛанын 729-чу атычы алаЛынын сырави эскэри иди. 1943-чу ил ноЛаб-рын 21-дэ Витебск вила!эти Витебск раЛонунун ЗагорЛано кэнди угрунда деЛушлердэ Ьэлак олмушдур. Ьэмин кэндин гэбиристанында дэфн едилмишдир. Нэзэров ЭЬмэд Фэтэли оглу — 1925-чи илдэ Лэнкэран раЛонунун Шыхакэран кэндиндэ догулмушдур. 145-чи атычы дивизиЛанын 729-чу алаЛынын сырави эскэри иди. 1943-чу ил ноЛабрын 21-дэ Витебск вилаЛэти Витебск раЛонунун ЗагорЛано кэнди угрунда доЛушлэрдэ Ьэлак олмушдур. Ьэмин кэндин гэбиристанында дэфн едилмишдир. СалаЛев Фэтэли (сэнэддэ Фатони Лазылмыш. атасынын ады костэрилмэмишдир) — 1925-чи илдэ Лэнкэран раЛонунун Тутэпэштэ кэндиндэ (сэнэддэ Тутлошта Лазылмышдыр) догулмушдур. 145-чи атычы дивизиЛанын 729-чу алаЛынын сырави эскэри иди. 1943-чу ил ноЛабрын 21-дэ Витебск вилаЛэти Витебск раЛону, ЗагорЛано кэнди угрунда доЛушлэрдэ Ьэлак олмушдур. Ьэмин кэндин гэбиристанында дэфн едилмишдир. Нэриман ЬЭСЭНЭЛИ. НаЬрузлуда бир мэктэб вар... АзэрбаЛчанын эн нумунэви тэЬснл очаг лары сыра-сында Губадлы ра]онундакы СулеЛман РэЬимов адына МаЬрузлу багча-мэктэб ком плексинин дэ ады чэкнлир. .Индики мэктэб Ьэлэ 70 ил эввэл уч шакирди вэ бир муэллими олан бирсинифли мэктэб кими фэалиЛЛэтэ баш-лаЛыб. Дордунчу илдир ки, багча-мэктэбэ чеврилиб. Ушаглар муасир лаЛиЬз эса-сында тикилмиш 422 Лерлик учмэртэбэли бинада тэпсил алырлар. Керлэлэр 90 jep-лик икимэртэбэли багчада тэрбиЛэ олунурлар. Мэктэб-дэки • 12 кунуузадылмыш група 300 шакирд чэлб едилмишдир. Онларын 170 нэфэри I—IV синиф шакирд-лэридир. Ьамысы пулсуз ис-ти Лемэклэ тэ'мин олунур. Шакирдлэрин 112 нэфэри э’ла гиЛмэтлэрлэ oxyjyp. Тэкчэ отэн ил XI синфи би-тирмиш 22 шакирдин 16-сы республиканын мухтэлиф али мэктэблэринэ дахил ол- мушдур. Онларын уч нэфэри медалчыдыр. Э’лачы шакирдлэри Ьэ-вэслэндирмэк мэгсэдилэ Ьэр биринэ база муэссисэси Ье-сабына аЛда 20 манат тэга-уд верилир. Белэлэринин са-Лы 30 нэфэрдир. Ушагларын мэктэбин тэд-рис-тэчруоэ саЬэсиндэ — меЛвэ багында, гыэылкул саЬэсиндэ чалышмалары саЛэ-синдэ Ьэр ил минлэрлэ манат кэлир котурулур. Тэкчэ отэн ил меЛвэ багындан Лы-гылан мэЬсул Ьесабына 4 мин манатдан чох пул газа-нылмыш, раЛонун ушат баг-чаларына уч тона Лахын пулсуз меЛвэ вэ тэрэвэз верил-мишдир. Тэдрисин кеЛфиЛЛэтини да-им Луксэлтмэк коллективин эсас гаЛгысына чеврилиб. 0тэн илдэн мэктэбдэ физи- ка-риЛазиЛЛат тэмаЛуллу си нифлэр ачылмышдыр. Бура-Ла раЛон мэркэзиндэн вэ дикэр кэндлэрдэн исте’дадлы ша-кирдлэр чэлб олунур. Узаг-дан кэлэнлэр мэктэбЛаны ин-тернатда галырлар. Мухтэлиф маркалы компутерлэ, лазыми аваданлыгла тэчЬиз едилмиш кимЛа, риЛазиЛЛат, тарих. биолокиЛа, рус дили вэ ибтидаи синиф кабинет-лэри, оху салону. диЛаршу-наслыг вэ кул музеЛлэри, китабхана шакирдлэрин ис-тифадэсинэ верилмишдир. РаЛонун игтисади инкишаф тэлэ<батына у]гун олараг X вэ XI синиф шакирдлэрине трактор вэ кэнд тэсэрруфаты машынлары, агротехниканын эсаслары пешэлэри еЛрэди-лир. Багча-мэктэб комплек-синдэ ушагларын бир Лашын-дан д\з 17 Лашына гэдэр еЛни хусусиЛЛэтэ малик аилэ-дэ тэ'лим-тэрбиЛэ алмасы тэ’мин едилир. Ьэлэ ики ил эввэл Азэр-баЛчан Халг ТэЬсили Назир-лиЛи МаЬрузлу багча-мэктэб комплексинин тэчрубэси-ни республиканын бутун умумтэЬсил мэктэблэриндэ ЛаЛмаг барэдэ гэрар гэбул етмишдир. Отэн ил МаЬрузлу мэктэби Халг Тэсэрруфаты НаилиЛЛэтлэри Сэркиси-нин иштиракчысы олмуш, икинчи дэрэчэли кумуш ме-дала лаЛиг кврулмушдур. Директор А. АллапвердиЛева да сэркинин кумуш медалчы-сыдыр. Фирудин РЭСУЛОВ, «Халг гэзети»нии мухбярн. ГУБАДЛЫ раЛону. МуЬарибе ветеранларынын МУРАЧИЭТИ Бакы МуЬарибэ Ветеран-лары    Номитэсинин мура- чиэтиндэ деЛилир:    «Виз АээрбаЛчан Республикасы-нын    эразисиндэ JauiajaH. бутун    муЬарибэ ветеранла- рьгны    ермэни муздлулары- нын ©эбашынальгларына гаршы вз е’тираз сэсини ynanrMará, Даглыг Гараба-гын вэ республиканын Ер-мэнистанла ЬэмсэрЬэд ра. Лонларынын ганы ахыдылан азэрбаЛчанлы эЬалисинэ ез аЛрылмаа инсан Ьугуглары угрунда апардыгы эдалэтли мубаризэдэ кемэк вэ Л&Р* дым    кестэрмэЛэ чагыры. рыг». Мурачиэтдэ муЬарибэ ве-теранлары Ьэмчинин АээрбаЛчан ,эразисиндэ Лерлэш-дирилмиш гошун Ьиссэлэри. нин    даЛушчулэрини Азэр. баЛчан Республикасынын су-веренлиЛини вэ эрааи бутев-луЛуну горумаг саЬэсиндэ ез мугэддэе вэзифэлэрини ахырадэк Лерино ЛетирмэЛэ чагьгрырлар. (Азэринформ). I Бутун дунЛа евиниздэ! ИНАНДЫРЬМЫ ДЦИЛ! ЭМИН ОЛМАГ ИСТвЖРСИНИЗСв, «ИНТЕК» ИСТЕЬСАЛ-КОММЕРСЖА ФИРМ АСЫ НА МУРАЧИвТ ЕДИН. «ИНТЕК» Сини ни лукемк дуФ стандартпоры совиЛл'асиндо олан ла|к талааизиЛасы снегами ила та'мин атма)а Ьазырдыр! «ИНТЕК»ии истаЬсал атдиЛи антана 1991-ми илда Москаада качи-рилан саркида биринчи |ари тутуб. Ьу антананын кем© иле Сиз Ирен, Турки]#, Исраил, ИталиЛа ае Франса телавизи]аларынын, Ьабале Аврола-нын ба)иалхалг лрограмларыиа баха биларсиниз. ЮИРМИ ХАРИ ИИ ПРОГРАМ СИЗО ОНЛАРИА ХАРИИИ ОПНВ19 ТЕЛЕ-ВИЗЖА СеЛАМТИНФ ЧЫХМАГА ИМКАН ВЕРвР. Аитаиаларыи гурулмвсы аа сазлаимвсы ишларини фирма аз Ьасабына карур, заманат муддатли хидмет учун та'минат аврир. Экар истасаииз «ИНТЕК» Сиза маевфадам идара олунаи икисистамли «ПАЛ-СЕКАМ» телавизорлары да сата билар. Ги)мат горхутмасын Сизи. Эввала, «ИНТЕК» бу гебилдан олан систам-лари аи учуз ги|мата сатан лакана фирмадыр. Икинчиси, «ИНТЕК»им су-перамтанасындан «¡ни заманда бир нача аила, бутаа бир блокуи ман-эилларинда ]ашв]анлвр ’ раЬатча истифада ада биларлар! Суларантанаиы гоншуларынызла бир ¡арда пул го]уб ала биларсиниз. Пулу качурма ¡олу ила да адамак олар. Вахты итирма)ии, узаг гоЬумларыныздан ¡ахыи олан гоншуларынызла м*сл«Ь*тл«шиб «ИНТЕК»« мур»«и«т «дин1 Бизи кундвн-куи» даЬа сых м«н-к«н«|« алаи гытлыг двврундв Ьвм олмаса бол информаси(а «лд* втм«)« Т«л«син. Антана 8-чи Километр ¡аша{ыш саЬасиндв ¡врлвшвн «Орбита» матаэа- сында гурашдырилыб. Унаан: 8-ии Километр, Тара Гара)ва кучвеи, 39/47. СИФАРИШЛЭР АШАГЫДАКЫ ТЕЛЕ-ФОНЛА Г9БУЛ ЕДИЛИР: 71-21-38. СИЗИН УЧУН ДУША влкелвринв # 8СЛ П8НЧ8Р8 АЧАН аИНТЕК» НС-ТЕНСАЛАТ-КОММЕРСИ1А ФИРМАСЫ ГУЛЛУГУНУЗДА МУНТвЗИРДИР! Д Инки ли с днли муэллими А. Гасымованын дэрсин-Дэ.’ ЗАБИТЛЭР ЕВИНДЭ «НОВРУЗ БДJРАНЫ» Бакы гарнизону Забитлэр евн •• «Гыэыл а|лара» РК намнЦатн 1992-ми ил март а|ынын 20-дан 31-дак театрлашдырылмыш «Новруз ба|рамы» ушаг балы кечирир. Билетларин ги|мати Нади||а |о|унмаг, дафтархана лаааэиматы) ила бирликда — 7 манатдыр. Билатларин ги|мати нагд лулла аа |а качурма |олу ила адаимла « билар. дризалар Нар кун саат 12-дан 17-дак бу уиааида габул олунур: Бакы шаНари, С. Вургун кучаси, 12. Телефон: 93-76-01. Тэзэ хэбэо. кеНн& дэ ЧЭКИЛЛМИ ГЫРЫРЛАР! Барама гурдунун jeтиш-дирилмэсиндэ тут )арпагы-ны Ьеч нэ эвэз едэ билмэз. Буну бизим тэсэрруфатда да )ахшы бнлирлэр. Амма на олсуи. чаван аилэлерэ )ени hэjэтjaны саЬэ вермэк мэсэлэси орта)а кэлэндэ уз тутурлар 70 Ьектарлыг чэ-кнлли1э. Тэзэ 1урда кочмэк Ьэвэсиндэ оланлар да илк новбэдэ бурадакы агачлары гырырлар. Велэликлэ. Ьа-мынын козу габагында бвJYк бир баг саЬэси )аваш-)аваш «эри1ир». Барама )етнш-дкрмэк мовсумундэ иеэ колхоз гапы-гапы душуб гоншу тэсэрруфатлардан, Кэнчв-дэн, Коранбо1дан херга хэрч Ьесабына )арпаг топла1ыр. Ьалбуки бу чэтинли)и ара. дан галдырмаг учун тэсэрру-фатын озундэ элверишли шэраит вар. Ге1д едилди. }и кими, чэкилли)и мэЬв ет. мэк )ох. ону горумагла. )е-ни-)ени тут баглары сал. магла барамачылыгы даЬа кэлирли саЬэ1э чевирмэк мумкундур. Кечэн ил гон шу кемэ1и Ьесабына колхоз девлэтэ 25 тон барама сат. мышдыр. Сон нллэр бараманын дов. лэт сатыналма г^мэтлэри хе1ли артырылмышдыр. Белэ олдугу Ьалда чэкилли)э балта чалмаг тэсэрруфатсыз-лыгдыр. Чаванлара иеэ ис-тифадэсиз торпаглардан да }ер а1рыла билэр. Го] зэЬ-мэт чекиб мунбитлэшдир. еннлэр. Элн РЭЬИМОГЛУ, Агдаи ра]онундакы 26 Бакы комиссары адына холхозун узау. ВТ FININCOM M'i . Дун/ада hap luej вахтдан горхар. Вахт иса еЬрамлардан. ЕИрамлар «Finincom»yH символудур. АзарбаЫанда ан 6ejVK малиЦа-инновасиja фирмасыолан «F¡nincom»yH сеЬмларина ¡азылыш ДАВАМЕДИР! Номинал AOjep - 1000 манатдь.,«. Бизим ширкэтин сэИмлэрини алмагла сиз евлэрин, торпагларын, муэсс^сэлэрин, ¡уксэксвмэрэли сэИмдар чэмияэтлэринин ги]мэтли кагызларынын, бир сезлэ, кэлир кэтирэн hep mejHH саИибинэ чеврилирсиниэ. Тэласии! СэЬмлэрэ {азылыш мэИдудлашдырыл мышдыр! Онлер.1 нагд пулла ее Ja Эмаиэт Банкындакы Ксабыиыздан бу унвана пулкечурма 1олу ила алмагыныз мумкундур. 467018, Аэкомбанк, мухоир песабы 101¿^x^TSeAAH и*РМ1*аио* P*iOH ша бэсинда. МФО 501800. Сатыл вахты: саат 10-дан Я 1-док, Унван:    Р.Луксембургкуч. (Хегани ку иеннин тини) 2. Телефон: 92-98-41, 98-55-20.    Щ БАКЫ Ш8Ь8Р ТИЧАР8Т ИДАР9СИНИН Т8ДРИС-КУРС КОМБИНАТЫ 1992-чи даре или учун ашааыдакы нхти-евслар узра тичарат, ичтимаи наша ишчилв-ринин Ьазырлыгы аа ихтисвсларыны артырма курсларына динле]ичи гебулу Е'ЛАН ЕДИР: Ашлазлар (теНсил муддети 8 а]дыр) Буфатчмлер (теЬсил муддети 4 а]дыр) Эрзаг маллары узре сатычылар (теЬсмл муддети 6 а]дыр). Ихтисасартырма курсларында теЬсил муддети истеЬсалатдан а]рылмамаг шертиле 2— 3 «¡дыр. Дерслер груплар комплектлешдирил-дикден соира башланыр. Кадрлар Ьазырлыгы групларына 8 — 10-чу синиф лари битирмиш гызлер ве орду сы* раларындан терхис олунмуш оглаилар, влача да икинчи ихтисас алмаг исте|ен ели ве орта иХтисас теНсилли шехслар габул едилир. Кадрлар Ьазырлыгы групларына дахил олмаг исте|еилер ашагыдакы сеиедлари тегдим атмелидирлар: Диракторун адына еризе; теЬсил Ьаггында санадин если аа ¡а ма-тариус терефиндан теедмг едилмиш сурети; 086/У немрели тибби аралии; 3X4 см. алчу да ики едед фотошекия; паспорт. Ихтисасартырма курсларына габул олун-маг исте)енлер ашагыдакы сеиедлари тегдим атмелидирлар: иш ¡ерииден ара)ыш; емек китабчасынын сурети. Ихтисасартырма курсларында теЬсил пул-лудур (бу курслара ихтисас узре ишле|енлер габул едилир). Унеен: 370125. Бакы шеЬери, 8-чи микро ра)Он, С. Ахундов нучаси, 8. Тепафоняар: 61-52-01, 61-59-08. Баш редактор Т. Т. РУСТЭМОВ Т8ХИСЧИЛ8Р: Общастаенно-политическая    гамга Ахарбай-    I    йадаагЧаныи умааиы:    1781*8, ЕАКЫ    ШЖЛЙИ.    I ?в^|5£эЁаа”Р джанской Республики.    _    _    д    м    I    КИРОВ    ПРОСЛВСТИ,    18.    I    —  --  'A38KAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИ АПАРАТЫ I    „...„.УХГ г7^бпи.т    I    Мв-ИУМАТ    УЧТИ    ТЕЛЕФОНЛАР:    9J-64-92,    I Чад. ашаал«н»лы»ыр^.00. _____  ¡    Рвепувлмкн    н    журналнетбннн    I    »,14>    |    Иааалаянмвхыр: 33.30.ВО «ХАЛГ ГОЗЕТИ»НИН ЖУРНАЛИСТ КОЛЛЕКТИВ« I    «Халг газетн».    ■ Индекс 86814    Ч    1    2    3    4    5    0    7    8    9    10    11    12    13    1    Бакы}    «Азэрба]ч«н»    нэшрнИатыиын    мэтбээсн. Вану, тяяографяя надателмтна «АзербаВджан* ;