Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, February 21, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - February 21, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ м «»ал im-т ил. NS 37 Дун]а шеНрэтли алим 1972-чи вэ 1982-чи ил-лэрда «Успехи математических наук» мэчмуэсивдэ Москванын бир труп кер-кэмли алиминин имзасы ила магалэ верилмишди. Инкилис дилинэ тэрчумэ олунуб Америка мэчмуэлэ-риндэ дарч едилмиш Ьэмин мэгаладэ Азэрба]чан Рес. публикасы Елмлар Акаде-миJacыньm академики, фи-зика-р^азгШат елмлэри доктору. профессор ИбраЬим ИбраЬимовун пэ}ат вэ фэа-л»]}этиндэн сеЬбэт ачылыр- ДЫ. Азэрба]чан pи^aзиJJaт ел-минин угурларывда вэ онун ду^а сэви^эсинэ ]уксэл-мэсиндэ ИбраЬим муэлли-мин амэ]и чох олмушдур. О, Азэрба]чанда функс^а-лар нэзари]]асинин эсасыны го]мушдур. И. ИбраЬимов Кэнчэ шэЬэриндэ орта мэк-тэби, Бакыда Педагожи Институтун физика-р^ази]-}ат факултэсини битирмиш-дир. Бир ил муэллимлик етмиш, 1936-чы илдэ Азэр-ба]чан Дввлэт Университе-тинин аспирантурасына дахил олмушдур. Сонра Москва Девлрт Университета, нин аспирантурасына е’зам едилмиш, адэдлэр нэзэр^-]эси саЬэсиндэ керкамли мутэхэссис, ССРИ Елмлар Академ^асынын мухбир узву А. О. Келфондун рэЬ-1>эрл^и ила ишлэмишдир. Ела Ьэмин деврдэ Москва р^азиДат мэктэбинин ин-кишаф ]олларыны маним- сэмиш, керкамли pHjaaHjJaT. чылардан С. Н. BepHiirreJmw. М. А. Лаврент)евин, А. И. Маркушевичин, И. И. Привалову*!. Д. И. Меншовун вэ башгаларынын муЬазирэ лэрини динлэмишдир. И. ИбраЬимов ити зэка сы. зэЬмэтсевэрди]и вэ та. лабкарлыгы caJacHHAa тез. ликла габагчыл алимлэрин диггэтини чал б етди. Академик С. Н. Бернште)н онун }арадычылыры ила JaxbiH-дан марагланырды- Бу. 1939-чу илдэ намизэдлик AHCcepTacHjacbi мудафиэ етмиш И. ИбраЬимову бир сыра фундаментал асэрлэр }азмага    Ьэвзслэндирди. 1948-чи илдэ ССРИ Елм-лэр Академ»]асынын В. А. Стеклов адына Pnja3HjJaT Институтунун елми шура-сында мувэффэги^этлэ мудафиэ етди]и докторлуг дис-cepтacиjacы бу гэбилдэндир. Керкамли pHja3HjJaT4bi-лардан А. О. Келфонд вэ М. В. Келдышла бирка }аз-дыгы асэрлэр, Ьабелэ С. Н. Бернште^нин «И. И. ИбраЬимовун бир эсэринэ эла. вэлэр» мэгаласи И. ИбраЬи. мову р^азиЛатчылар алэ-миндэ кениш танытдырды. Онун елми ищлэри арасын. да мэшЬур Келдыш-Ибра-Ьимов теореми хусуси rejfl олунмалыдыр. Ьэмин теорем интерпол1ас^а нэзэрииэси саЬэсиндэ бир чох елми эсэ-рин чыхыш негтэси олмуш- дур, Онун тадгиг етди}и исти- гамэтлэрин hap бири елмэ ги)мэтли теЬфадир. Бу ис-тигамэтлар кечмиш Итти-фагда вэ харичдэ моногра-ф^алара дахил едилмиш-дир. И. ИбраЬимов сонралар BaKbiJa rajbiTMbiui, елми фэа-лиJjэтлэ JaHaiubi, али мэк-таблэрдэ муЬазирэлэр оху-мушдур. Онун рэЬбарли]и ила® 50пДЭН чох намизэдлик вэ докторлуг диссертас^а-сы мудафиэ олунмущдур. Онларын сырасында башга республикаларын нума}ан-дэлэри дэ вар. О, ССРИ-дэ вэ харичи елкэлэрдэ бир чох бе^элхалг симпозиумларын, конфрансларьш вэ конгрес-ларин иштиракчысы олмуш вэ вз елми нотичалэри Ьаг-гьнада    мэ’рузэлэр етмиш- дир. Академик ИбраЬимовун али мэктэблэр учуй дэрс-ликлари вэ функс^алар нэ-3apnJJacHHHH мухтэлиф ше*-бэЛарина Ьэср олунмуш мо-нографи]алары чох пОмэт-ли эсэрлэрдир. О, Азэр-ба]чан дилиндэ «Эдэдлар назэрииэсннин эсаслары», «Сыралар нэзари^асинин эсаслары» вэ «Р*Оази анализ» китабларыны Ja3Mbiui-дыр. Ьэмин китаблар pnja-3HjjaT узрэ милли кадр jja-зырламаг ишивдэ 6ejyK «рол о^намышдыр. Умуми])этлэ, И. ИбраЬимов 170-*дэн чох елми ишин муэллифидир. Ьэмин иш-лэрдэн 130-дан чоху инкилис дилинэ тэрчумэ олун-нуб. Онун «Санлу дэрэчэли там функси^аларын екстре-мал хассэлэри», «Функси1а-ларын HHTepiKWiJacHja ме-тодлары ва онларын бэ’зи тэтбиглэри», «Там функси-]аларла jaxunnauiMa назэ-pHjJacH», «Аналитик функ-си]алар Ha3apHjJacHHHH се. чилмиш мэсэлалэри» мо_ нограф^алары pHja3HjjaT елминэ теЬфадир. Лери кэлмишкан ону да AeJaK ки, ИбраЬим муэлли-мин hэJaтындa Ьэр ше] Ьа-мар олма)ыб. О ез зэкасы вэ гaбилиjJaти cajacHHfla бу-тун чэтинликлэри арадан галдырыб. Aynja шеЬрэтли pHja3HjjaT4H алимэ, е^ни заманда. механика проблем, лэринэ дайр музакирелэрин фэал иштиракчысьгаа ики .ил' бундан габаг «Эмэкдар елм хадими» фэхри ады ве-рилиб. Республикамызын елми кчтимаиЛэти И. ИбраЬи-мову чидди вэ тэлэбкар алим кими таны]ыр. 1959-чу илдэ Азэрба)чан Елмлэр Академи}асы PиjaзиjJaт вэ Механика Институту тэш-кил олунду. ИбраЬим му-эллим Ьэмин институтда директор, сонралар исэ функ-си]алар ше’бэсинин рэЬбэ. ри олду. Ьазырда о, ди-ректорун мэслэЬэтчиси вэ-зифэсиндэ чалышыр. Кер-кэмли академик бутун ку-чуну, били)ини вэ зэнкин тачрубэсини елмэ Ьэср едир. О, 1959-чу илдэ AзэpбaJчaн Елмлэр Академи^сынын т^ухбир узву, 1968-чи илдэ исэ академичный Ьагиги узву сечилмишдир. Академик И. ИбраЬимов инди дэ бе)ук иш габили]-]этинэ, japaдычылыг бача-рыгына маликдир, Ьэмишэ олдугу кими, ити ри]ази фикир се]лэ)э билир. Республика ри]азиЛатчылары ону Aзэpбajчaн. р^ази]]ат-чылар чэмиjjэтинин президента сечмишлэр. Фэрэмэз МАГСУДОВ, Азад МИРЗЭЧАНЗАДЭ, Азэрба1чан Елмлэр Ака. деми]асынын академик, лэри. ГАЧГЫНЛАРА \№ Имишли ра]онунда «Азэр-нефт»ин фэЬлэ тэчЬизаты шабэси, arpap-caHaje кооператив тичарэти бпрпи]п, Ба-кыдакы «Улдуз» заводунун филиалы, «Ширван» кичик муэссисэсинин мудириМэти Гарабагын даглыг Ьиссэсин-дэн дидэркин душмуш аилэ-лэрин башчыларыны ишла тэ'мин етмиш, 35 гачгын аилэсини исэ Ьамшиф ке-турмушлэр. PajoH ичра haKHMHjJaTHHHH KOMdjH илэ гачгын аилэлэри-нин бир Ьиссэси Элигулулар, Бошчаллар вэ Чэфэрли кэнд-лэриндэ. дикэр Ьиссэси шэ- Ьэрдэ вэ Мелиораторлар гэ-сэбэсиндэ jepлэшдиpилмиш-дир. 154 гачгына эн зэрури эрзаг мэЬсуллары — ун, шэ-кэр тозу, битки japbi, кар тоф, эт консервлэри верил-мишдир. Ичра haKHMHjjaTHHHH буд-чэдэнкэнар «Аран» xejpHjja 49mhJjaTH дэ гачгын аилэлэ-ринэ мадди кемэк кестэр-мишдир. (Азэринформ). Дагылан    кэн ВЭТ9Н БИРДИСЭ • •• Азэрба]чанын учгар даг кэндлэриндэн, Азэрба}чан кэндлисинин hJhpmh бирин. чи эсрин астанасындакы ачыначаглы Ьэ]атындан ceh-бэт душэндэ кезлэрим ену-нэ дэрд.сери башдан ашан, Шешэ дагын, Гурбан дагы-нын, Лел дагынын азман ^аларына чырпылыб шу. шэ кими чилик-чилик олан догма Даг Ирмашлы кэнди кэлир. Коллективлэшмэ кампа. HHjacbi Шэмкирин Даг Ирмашлы кэндиндэн дэ jaH кеч. мэди. Нэлиши-кедиши чэми 50 — 60 ил чэксэ дэ бир эсрлик дэрд-сэр, проблем roJy6 кетди. Малдарлыгла, 5го1унчулугла, экинчиликлэ тэрэвэзчиликлэ мэшгул олан 1едди пара кэнд ин-дики Даг Ирмашлы кэнди. нин эразисннэ кечурулду, Т. Гули]ев адына колхозда бирлэшдирилди. Бу кэнд-лэр белэчэ колхозун ичин-дэ эриди. Бутун мэшэггэт-лэрэ дезэн Даг Ирмашлы чамааты 6ojyK 83a6-83HjjaT-лэ дэ олса бирлэшиб езунэ кузэран гурду, мал.го]ун фермалары уч\ш тевлэлэр тикди, pajoH эЬалисинин та-хыла, MejBBja, картофа вэ тэрэвэз биткилэринэ тэлэ-батынын бир Ьиссэсини едэ-ja билэчэк гэдэр торпаг шумлаЧ1б экди, бечэрди. МуЬарибэни биртэЬэр Чла верэн даг ирмашлыла. рын демэ ]аман кунлэри Ьэлэ гaбaгдajмыш. ДаЬа 6ejyK колхоз ]аратмаг Ьэ-вэскарлары Т. Гyлиjeв адына колхозу бу кэнддэн 25 километрлик мэсафэдэ, Ьэм дэ аранда jepлэшэн Енкелс адына колхозла бирлэшдир-дилэр. Т. Гуляев адына колхоз лэгв * едилдикдэн * сонра тэсэрруфатын фермалары, тевлэлэри, Ьэтта анбары japapcb!3 тикили кими сокулуб дагыдылды. Ида-рэ, кэнд совета вэ башга инзибати биналар pajoH рэЬбэрли]инин кедиш-кэ-лиши учун асан олсун fleja, аранда jepлэшдиpилди. Бу да нэтичэ. Даг Ирмашлы кэндинэ Ьэлэ дэ радио хэт-ти чэкилмэЧб. Бир нечэ ил булдан эввэл кэнд эЬалисинин мурачиэтиндэн сонра чэкилэн телефон хэтти адичэ мэфтил олараг га- ЛЬф. ЛоЛЛар ПИС B83Hjj8T- дэдир. Елэ ки, Jarbiiii, rap jarbip, кедиб-кэлмэк учун кэндлилэр олмазын эзаб-93HjjaT чэкирлэр. Нэ клуб вар, нэ китабхана. Кэнддэ je«H мэктэб бинасынын ти-килишинэ башланмасыны Ьэлэ дэ кезлэЧрлэр. Ча-маат адичэ бир apajbiiu алмаг учун 25 километрлик ]ол кетмэли олур. JepH кэлмишкэн, бу кэндлэ баглы тарихимиз да унудулур. Кэндин 1ахынлы-гындакы ики тарихи абидэ-ja мутэхэссислэрин диггэтини чэлб етмэк истэрдил*. Бахымсызлыг учбатындан бири учуб-дагылмыш, о бири исэ дагылмаг тэЬлукэси гаошысындадыр. Ьэр икиси гэдим албан тарихи абидэ-лэридир. Чидди бэрпа иш-лэринэ ehTHja4bi олан бу абидэлэрдэн бири дагын башында, даш таглар узэ-риндэ да]аныр. Ланында вахтилэ бурадан кечэн кар-ванларын кечэлэмэси учун карвансара JepH дэ вар. Бир нечэ ил эввэл ермэни чохбилмишлэри бу абидэ-нин ичэрисинэ хэлвэтчэ та_ бут басдырдылар. Гэрибэ-дир, ермэнилэр ез елулэрини нэ учун ез гэбиристанла-рында jox, A3ap6aj4aH кэнди эразисиндэ олан абидэ-лэрин ичэрисиндэ басды-рыблар? Кэнд чамааты фэЬмнэн данышыр ки, бас-дырылан табутун ичэрисинэ абидэнин тарихини сахта-лашдыран сэнэдлэр го]улуб. Кэндэ инди нэ кэлэн вар, нэ дэ ону ила марагланан. Кедэнлэрин исэ са]ы артыб. Кэлин унутма]аг ки. Даг Ирмашлы кэнди дэ Вэтэн ¡парчасыдыр. Т. ЧЭФЭРОВ. Редакси)анын гябул    отагы «НЭ ЖУРДУМ, НЭ МПДЫМ-» Сумга1ыт шэЬэр истеЬлак 48MHjJoTHHHH бир груп ишчи-си редакс^амыза кэлэрэк баш идарэнин му эм малы MeerejHHAdH наразылыгыны билдирмиш, кемэк кестэр. мэ]имизи хаЬиш етмишдир. Бэс на баш вермишди. кооператорлар Азэриттифа. гын башчыларындан ни}э киле1лидирлер? Республикамызын кучлу caHaJe мэркэзлэриндэн би. риндэ — тэхминэн 300 мин нэфэр эЬалиси олан шэ-Ьэрдэ бир дэнэ дэ олсун спиртсиз ичкилэр истеЬса-« латынын ишлэмэмэси истеЬлак чэмиЛэтинин коллек-тивини дэриндэн душунду. рурду. Бакыдан, дикэр шэ-Ьэрлэрдэн кэтирилэн мэЬ-сул Ьэм Hflapaja, Ьэм дэ алычылара баЬа баша кэ. лирди. Сун'и гытлыг Ьал. лары, фасилэлэр дэ истэр- истэмэз иаразылыг Japa-дырды. HahaJaT, шэЬэржн кечмиш H4panJJa комитэси-нин 1989-чу ил 25 MaJ вэ Азэриттифагын кдарэ hej*. еуинин 1989-чу ил 19 HjyH тарихли биркэ гэрарына эсасэн Сумга]ытда бела бир сехин тикилмэси нэзэрдэ тутулду. Гэбул едилмиш сэ-нэдлэрэ керэ. oöJeKTHH ин-шасыны баш идарэ ез узэ. ринэ кетурду. Лакин ти. кинти ишлэри башланан ки. ми рэЬбэрлик верди]и вэ’ди унутду, кооператорлара бир гэпик дэ ManHjj9 1ардымы кестэрмэди. Нэ етмэк оларды, иш баш-ланмышды, кэрэк ахыра чат-дырыла]ды. Бутун хэрчлэ-рм * шэЬэр истеЬлак 49MhJ. JaTH ез бо]нуна кетурмэли олду. Бу *мэгсэдлэ банкдан ссуда да алынды. Иишаат ишлэринэ бир мил]он маната дэк хэрч чэкнлди. Сехин ишэ салынмасы эрэфэсиндэ кооператорлар кезлэнилмэз хэбэр ;ешитдилэр. ШэЬэр рэЬбэрли1инин вэ истеЬлак чэми]]эти коллективинин ^агзылыгы олмадан истеЬ-салатын эвэзсиз олараг Азэриттифагын ceHaJe му- эсс исэ лэри истеЬсалат бир. лн|инэ верилмэси барадэ 1991-чи ил декабрыя 25-дэ саранчам имзаланмышды. Бела ¿ердэ адамын Jадына «нэ JorypAyM, нэ Janflbiw, Ьа-зырча кекэ тапдым» месэ-ли душур... ИстеЬлак чэмиЛети идарэ hej’aTHHHH ичласыцда бу анлашылмаз мэсэлэ му-закирэ олунду вэ 1992-чи ил 17 JaHBap тарихли про-токолдан чыхарыш Азэриттифагын ндарэ heJ'0THH9 кендэрилди. Сумга}ыт шэ. Ьэр ичра haKHMMjjdTHHHH башчысы E. HcMaJbwoB да сехин JepnH кооператорла. рьш ихти1арьжда галмасы барэдэ хаЬишлэ Азэриттифагын идарэ heJ'anfflHH сэдри Т. MehflHjeea мурачиэт етди. Ьэр ики мурачиэтэ Ьэлэлик бир реаксн]а верэн тэи1ылма^ыб. Лакин умид-варыг ки. бу долашыг месэ-лэиин мусбэт Ьэлли барэдэ редакси1амыза хэбэр вера, чэклэр. Акиф ЧАББАРЛЫ. ВАЛjyТАМЫЗ КИМИН ЧИБИНДЗДИР? Буну Иэлэлих взунуз дэ билмирик Базар игтиcaдиjjaтынын зылыб. Умуми]1этлэ,. Ьазыр- ваб верэ билмэдилэр. Бирчэ езу илэ кэтирди]и баЬалыг да Балти^аны республика- ону билдирдилэр ки, абунэ-вэ гытлыг Ьамы кими мэт- лар да дахил олмагла кеч- ни кечмиш Иттифагын «Меж-буат ишчилэриндэн дэ ез миш Иттифаг эразисиндэки. дународо^а книга» тэшкила-кэлир-чыхарыны билмэJи, абунэчилэримизин cajH 400-э ты апарыб вэ алдыгы вал-муЬасибатыны даим нэзарэ^- чатыр. Бэс харичи елкэлэр- jyтaнын эвэзинэ республика-дэ сахламагы тэлэб едир. дэ нечэ?    Ja «тахта» совет манаты ве- Одур ки, республикада Ьа- «мэтбуят 1а1ымы»нлан р ХаРИЧДэ абУнэ кампа-мыпян чох oxv4vcv олан бир «мэтоуат jajымы*ндан,    ТЭшкили    учун исэ мыдан чох охучусу олан иир гэзет-журнал експедис^асын- -мРжкнига- 6v ил лемэк гээет кими «Халг гэзети»    Литпиппилэп    ки    «"»ежьнига* оу ил де.мэк инди тэкчэ A39p6aj4aHAaKW    J^едкэлэмэки а^нэчи-    ?л|р к“’ Ьеч бир„иш К!Р^Г илэ neiHi пес- хаРичи в^кэлэрдэки ао>нэчи jh6 Эслнндэ онлары гына- публикадан кэнарда! харичи ^Т дЖ ~ ™ын да )сри яе]^1 Мэ^Г елкэлэрдэки абуиэчилэри Aj,4HHjaaa 5. АБШ-да а. "эмдТ^нф^ илэ дэ марагланыр.    Инкип-ктэлэ    2    абунэчимиз    алэмдэ инсрормасэда jaja Харичи елкэлэрдэки абу- »нкил,теРэдэ ^ аоунэчнмиз билмэмэлЭриндэн эксэр Ьал- нэчилэримизин caJы, гэзетин р*    ларда наразы галан респуб- кенлэрнллиJи чографи мэ- Бизи марагландыран мэ- ликанын рэЬбэр тэшкилат-кан Ьаггында бэ’зи мэ'лумат- сэлэлэрдэн бири дэ абунэ- лары билмэлидирлэр ки. ел-лар элдэ етмишик. «Мэтбуат нин Ьансы тэшкилат тэрэ- кэмиздэ н^шр олунан гэзет 1а1ымы* ИстеЬсалат Бирли- финдэн апарылмасы, вaлjy- вэ журналларын харичэ Joл i J    - ___________ ____ ‘  ________ V-—.,..    uuuuu    тапиари VUVU fsV WU VlVrTr»- ]индэ бизэ билдирдилэр ки, та илэ едэнэн Ьаггын кимин тапмасы учун бу кун мустэ-кечмиш Иттифагын бутун кисэсинэ ахмасы иди. Нэ гил A3ap6aj4aH девлэтинин эразисиндэ абунэчилэримиз республика «Мэтбуат Jajbi- e3VHYH MyajJaH бир тэшкила-вар. PycHjafla 5^ Му^чус* МЫ»нын, нэ дэ гэзет-журнал J лпм«лыпып Р    ?—    —диcиJacынын    эмэкдаш- ты ол малы дыр. тан да 188, нэфэр гээепи^ Я фоеднс Я*рЬ бу >ja- jiapjbi бу суала конкрет ча-    Илгар    PYCT9M0B. ИРАН АВАДАНЛЫГ верир. пулсуз... ЛЭНКЭРАН (мухбнрн. нэтичэсиндэ миздэн) Ишкузар элагэлар мишдир ки, JapaTMar учун Иран Ислам рулачаг 60 Республикасына кетмиш CHja учун A3ap6aj4aH Республикасы танин 150 Рабитэ Назирл^и HyMaJaH. аваданлыгы дэлэринин сэфэри сэмэрэли кэ биздэн олмушдур. Данышыглар чэкдир. разылыга кэлин. Лэнкэранда ч*у-каналлы стан-радио-реле хэт-мин долларлыг учун гоншу ел. хэрч HCT8MaJa- Рабитэчилэр Ьэм дэ 6eJ-нэлхалг почт иттифагына кирмэк имканы элдэ ет. мишлэр. Республикамызын зэЬмэткешлэри Ирен васи. тэснлэ Пакистан, Чин, Авс-TpHja кими елкэлэрлэ элагэ ja рада билэчэклэр. РЕСПУБЛИКА МУЛКИ^ЭТ ВЭ ЕНЕРЖИ ЕЬТИЛАТЛАРЫ БИРЖАСЫ февралын 27-дэ сэЬм рзылышыны гуртарыр. Биржанын тэшкилат комитэси сэна]е вэ коммерсща муэссисэлэри рэИбэрлэриндэн хаИиш едир ки, кетурулмуш Иесаб-фактуралара ]азылан мэблэгин квчурулду]уну тэсдиглэ]эн банк сэнэдлэрини феврал а]ынын 25-нэ кими тэгдим еФсинлэр.Хатырладырыг: П Бир сэЬмин номинал пцмэтй 5 ООО манатдыр. □ 100 сэЬмин саЬиби номинал г^мэтэ брокер ]ери ала билэр. □ 200 сэЬмин саЬибинэ брокер ]ерини пулсуз котурмак Ьугугу верилир. □ Азэрба$чан Республикасынын вэтэндашы сэЬмин Ьаггыны Ьам нагд пулла, Ьэм дэ аманат банкы шебэсиндэки Ьесабындан пулквчурмэ joлy илэ 0дэ]э билэр. С Ьугуги шахе Ьесабындан пул квчурэн вахтдан сэЬмин Ьаггыны едэмиш Ьесаб едилир. С Харичи ватэндаш ва Ьугуги шэхелэрэ, о чумлэдэн, МДБ узву олан республикаларын Ьугуги шэхелэринэ, сэЬмлэри анчаг вал]ута илэ - бирини 1 000 АБШ долларына сатырыг. Бизим сэИмдарларын са]эсиндэ Бакы бела олачаг!Биржанын низамнамн фонду - 50000000 манатдыр. PIRI REIS реклам фирмасы 93-81-51,92-34-29 Ьесаб немрамиз: 467 211 "Инпатбанк" коммерси]а банкында, мухбир Ьесабы 161 504 Девлэт Банкынын Нэсими pajoH шебэсиндэ, МФО 501 145 1азылыш Ьэр кун, шэнбэ-базар кунлэри дэ, саат 10-дан 18-э кими давам едир. Республика МулкиУэт вэ Енержи ЕНти]атлары Биржасы логотип (тугра) вэ емблем учун мусабигэ елан едир. Мукафат - 20 000 манатдыр. Мусабигэдэ ]алныз март а]ынын 1-нэ гэдэр тэгдим олунмуш ла]иЬэлэр иштирак едэчэк. Унван: Бакы, Ь.З.Тагьцев кучэси, 10 Телефонлар: 93-95-91, 93-81-51, 93-81-28 Факс: 93-98-91 Тэшкилат комитэси ;