Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - February 20, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г93ЕТИ JO «еврал iwi-«* ил не мЬЭРБИ ГУЛЛУГЧУЛАРЫН СТАТУСУ ЬАГГЫНДААЗЭРБАЗЧАН    РЕСПУБЛИКАСЫГАНУНУ (Эввэли 2-ад сэЬнфэдэ) эмэк ганунверичилиЗини мун-тэзэм поздугу Ьаллар истис-на олмагла онунла эмэк му-гавилэсинин myahphJJbthh тэшэббусу илэ лэгв едилмэ-синэ J<wi верилмир. Муэссисэ, идарэ, тэшки-лат лэгв едилэркэн Зерли ичра ЬакимнЗЗэти башчыла-ры муддэтли хидмэт Ьэрби гуллугчуларынын арвадлары-ны муэссисэнин, идарэнин, тэшкилатын лэгв едилмэсин-дэн эн кечи ики Ьэфтэ кечэ-нэдэк ишэ дузэлтмэлидир-лэр.    .    _ 3. Муддэтли хидмэт Ьэрби гуллугчуларынын, Ьэрби тэдрис муэссисэлэри кур-сантларынын (муддэтли хидмэт Ьэрби гуллугчулары вэ мулки кэнчлэр сырасындан) ушагларына АзэрбаЗчан Рес-публикасы Назирлэр Кабине-тинин муэЗЗэн етди]и мэб-л'эгдэ вэ гаЗдада пул муави-нэти едэнилир. 4. Лерли ичра ЬакимиЗЗэти башчылары Ьэрби гуллугчу-ларын ушагларыны мурачиэт ________   А*1«>    О    I    I/O. анындан эн кечи би^> aj ке- чэнэдэк идарэ мэнсубиЗЗэтин-дэн асылы олмаЗараг ЗашаЗыш Jepn узрэ ушаг багчасы-кврпэлэр евлэринэ, интернат мэктэблэрэ дузэлтмэлидир-лэр. 0з ушагларынын мэк-тэбэгэдэр T8p6Hja муэссисэ-лэриндэ сахланмасы Ьаггыны едэмэк учуй Ьэрби гуллугчу-лара онларын табе олдугла-ры мувафиг назирликлэр вэ баш идарэлэр тэрэфиндэн Myajj0H едилмиш гаЗдада вэ мэблэгдэ KOMneHcacHja едэ-нилир. 5. Ьэрби гуллугчу вэ Ja Ьэрби хидмэтдэн бурахыл-мыш шэхс Ьэлак олдугда (вэфат етдикдэ) онун аилэ-си истифадэ eTflHjH кузэшт-лэрэ Ьугутуну caxлajыp, бу шэртлэ ки. A33p6aj4aH Рес-публикасынын ганунверичи-лиЗиндэ башга Ьал нэзэрдэ тутулмасын. 6. Ьэлак олмуш (вэфат ет-миш) Ьэрби гуллугчуларын аилэлэринэ АзэрбаЗчан Рес-публикасынын ганунверичилиЗи ИЛЭ MY9jj9H едилэн мэблэгдэ муавинэт едэнилир. М а д д э 22. Тэклиф, эри-зэ вэ migcajdT hyryry 1. Ьэрби гуллугчулар дев-лэт органларына, ичтимаи тэшкилатлара вэ бирликлэрэ, Ьэрби идарэетмэ органларына тэклифлэр кендэрмэк, эоизэлэр вермэк, Ьабелэ вэзифэли шэхслэрин, девлэт органларынын, ичтимаи тэш-килатларын вэ бирликлэрин, Ьэрби идарэетмэ органларынын, Ьабелэ вэтэндашларын (о чумлэдэн Ьэрби гуллугчуларын) Ьугуга зидд Ьэрэкэт-лэри барэсиндэ муэЗЗэн едилмиш гаЗдада шика)эт етмэк Ьугугуна маликдирлэр. 2. Те’минат хэрчли)инин верилмэмэси, Ьэрби гуллугчулар барэсиндэ командирлэ-рин (рэислэрин) вэ Ja башга Ьэрби гуллугчуларын ганунсуз хидмэти сэрэнчамла-ры (Ьэрэкэтлэри) барэсиндэ, Ьэрби-хидмэт мунасибэтлэ-ринин башга мэсэлэлэри барэсиндэ шикаЗэтлэр АзфбаЗ-чан Республикасы СилаЬлы Гуввэлэринин низамнамэ-лэриндэ нэзэрдэ тутулан raj-дада верилир, нэзэрдэн ке-чирилир вэ Ьэлл едилир. Ьэрби гуллугчулар вэзи-фэли шэхслэрин вэ Ьэрби идарэетмэ органларынын ни-замнамэ мунасибэтлэри чэр-чивэсиндэн кэнара чыхан вэ Ьэрби гуллугчуларын Ьугуг ларынын вэ шэхси лэЗагэти-ни тaпдaлaJaн Ьугуга зидд Ьэрэкэтлэри барэсиндэ мэЬкэ-мэЗэ шика)эт едэ билэрлэр. 3. LIlHKaJoT верилЯэсинэ мане олмаг вэ буна керэ шикает верэни чэзаландырмаг вэ* ja тэ’гиб етмэк гадаган-дып. Бунда тэгсири оланлар АзэрбаЗчан Республикасы-нын ганунверичили]инэ мувафиг сурэтдэ мэс’улиЗЗэтэ чэлб едилирлэр. ШикаЗэт верэркэн гэсдэн Залай мэ’луматлар Зазмыш вэ |а беЬтан атмыш Ьэрби гуллугчу A33p6aj4aH Республи-касынын ганунверичилиЗинэ мувафиг сурэтдэ мэс’улиЗЗэт дашк1ыр. М а д д э 23. Ьэрби хид-мэтлэ элагэдар олараг парой гуллугчуларын Ьугуглары нын мэЬдудлашдырылмасы 1. Ьэрби хидмэтин характе-риндэн вэ шэраитиндэн, хидмэт вэзифэлэринин Зеринэ Зетирилмэси хусусиЗЗэтлэ-риндэн асылы олараг Ьэрби гуллугчуларын АзэрбаЗчан Республикасы вэтэндашлары учун’ муэЗЗэн едилмиш Ьугуглары мэЬдудлашдырылыр: а) Ьэрби гуллугчуларын тэ’тил hyryry j ох дур; б) Ьэрби гуллугчулар Ьэм-карлар -иттифагларынын уз-ву ола билмэзлэр; в) Ьэрби гуллугчуларын хусуси саЬибкарлыг фэалиЗ-]эти илэ мэшгул олмасы, ис-теЬсал вэ васитэчилик фэ-aлиJjэти кестэрэн коопера-тивлэрдэ маашлы штат вэзифэлэри тутмасы гадагандыр; г) Азэрба]чан Республикасы СилаЬлы Гуввэлэринин низамнамэлэри илэ муэЗЗэн едилэн гаЗдада Ьэрби гуллугчуларын истираЬэт муддэти мэЬдудлашдырыла (хидмэт вахты артырыла) билэрг г) муддэтли хидмэт Ьэрби гуллугчуларынын мулки али вэ орта ихтисас мэктэблэрин-дэ тэЬсил алмасына ичазэ верилмир; д) Ьэрби гуллугчуларын даими Зашамаг учун харичэ кетмэси гадагандыр; е) гошун Ьиссэлэринии jep-лэшмэси шэртлэринэ yjryH олараг Ьэрби гуллугчуларын jauiajbiiii Зери сечмэси вэ Ьэрэкэт сэрбэстлиЗи мэЬдудлашдырылыр, 2. Муддэтли хидмэт Ьэрби гуллугчуларынын мэ’зу-ниЗЗэти онларын эскэр дус-тагханасында олдугу кунлэ-рин саЗы гэдэр гысалдыла билэр. Ill БОЛМЭ. ЬЭРБИ ГУЛЛУГЧУЛАРЫН ВЭЗИФЭЛ9РИ Маддэ 24. Умуми вэзи-фэлэр 1. Ьэрби гуллугчулар Азэр-6aj4a4 Республикасынын вэтэндашлары учун нэзэрдэ ту-тулмуш вэзифэлэрдэн элавэ Ьэрби хидмэтин хусусиЗЗэтлэ-ри илэ баглы олан башга вэзифэлэри дэ Зеринэ Зети-рирлэр. 2. «АзэрбаЗчан Республикасынын СилаЬлы Гуввэлэри Ьаггында* АзэрбаЗчан Республикасынын ганунуна yj-гун олараг Ьэрби гуллугчулар ашагыдакылары етмэЗэ борчлудурлар; — АзэрбаЗчан Республикасынын мэнафеЗини, суве-ренлиЗини, эрази бутевлуЗу-ну вэ мустэгиллиЗини гору-маг; — АзэрбаЗчан Республика-сына садиг олмаг барэсиндэ Ьэрби анд ичмэк; — АзэрбаЗчан Республикасынын KoHCTHTycHjacbiHa вэ АзэрбаЗчан Республикасынын башга ганунларына чид-ди эмэл етмэк, командирлэ-рин вэ рэислэрин эмрлэрини геЗд-шэртсиз Зеринэ jeTHp-мэк; — АзэрбаЗчан Республикасы СилаЬлы Гуввэлэринин низамнамэлэриндэ нэзэрдэ тутулан башга вэзифэлэри Зеринэ Зетирмэк. 3. Ьэрби гуллугчуларын вэзифэлэри вэ бу вэзифэлэри Зеринэ Зетирмэси гаЗдасы АзэрбаЗчан Республикасы СилаЬлы Гуввэлэринин низамнамэлэри, Ьабелэ АзэрбаЗчан Республикасы али девлэт ЬакимиЗЗэти вэ идарэетмэ органларынын гэрарла-ры эсасында гэбул олунмуш норматив актларла муэЗЗэн едилир. Маддэ 25. Хусуси вэ-знфэлэр Ьэрби гуллугчулар деЗуш невбэсиндэ, деЗуш хидмэтин-дэ, кундэлик вэ гарнизон нев-бэлэриндэ оларкэн, тэбии фэ-лакэт нэтичэлэринин арадан галдырылмасына чэлб едилэркэн, Ьабелэ АзэрбаЗчан Республикасынын ганунве-ричилиЗиндэ нэзэрдэ тутул-муш башга Ьалларда хусуси вэзифэлэри Зеринэ Зетирир-лэр. Бу вэзифэлэрин мэзму-ну вэ Зеринэ Зети^лмэси raj-дасы АзэрбаЗчан Республикасынын    ганунверичилиЗи, АзэрбаЗчан Республикасы СилаЬлы Гуввэлэринин низамнамэлэри илэ вэ башга актларла муэЗЗэн едилир.IV БОЛМЭ. ЬЭРБИ СТАТУСУ Y4YHГУЛЛУГЧУЛАРЫН ТЭ'МИНАТЛАР М а д д э 26. Ьэрби гуллугчуларын статусуну тэ'мин етмэк саЬэсиндэ девлэт органларынын, муэсснсэлэрн-нин, ндарэлэринин, тэшкнлат- ларынын вэ вэзифэли шэхслэрин вэзнфэси вэ мэс улиз Зэти 1. Девлэт органлары. му эссисэлэри, идарэлэри, тэш килатлары, вэзифэли шэхс-лэр, Ьэрби идарэетмэ органларынын командирлэри (рэ-ислэри) ез сэлаЬиЗЗэтлэри вэ вэзифэлэри дахилиндэ Ьэрби гуллугчуларын статусуну тэ’-мин едирлэр. Ьэрби гуллугчуларын Ьугугларынын вэ га-нуни мэнафеЗинин ЬэЗата ке-чирилмэси саЬэсиндэ вэзифэ-лэрини ичра етмэмэкдэ вэ За лазымцнча ичра етмэмэкдэ тэгсирли*олан вэзифэли шэхс-лэр ганунверичилиЗэ мувафиг сурэтдэ мэс’улиЗЗэт да-шыЗырлар. 2. Онлара гаршы ганунсуз Ьэрэкэтлэр нэтичэсиндэ Ьэрби хидмэтдэн еЬтиЗата бура-хылмыш, эскэри рутбэдэн мэЬрум едилмиш вэ Ja эскэри рутбэси кичилдилмиш за-битлэр вэ муддэтиндэн ар-тыг хидмэт Ьэрби гуллугчулары мэЬкэмэнин гэрары илэ дввэлки рутбэЗэ, Ьэрби хид-мэтэ, эввэлки хидмэт JepHH-дэ вэ Ja Ьэрби тэдрис муэс-сисэсиндэ тэЬсил алдыгы jep-дэ тутдугу вэзифэдэн ашагы олмаЗан вэзифэЗэ бэрта едилир. Ьэрби хидмэтдэн ганунсуз бурахылмаг кунундэн Ьэрби хидмэтэ бэрпа кунунэ-дэк кечэн вахт, гануноуз Ьэбсдэ сахланмаг вэ ja ганунсуз мэЬкумлугун нэтичэсин-цэ чэза чэкмэк вахты Ьэрби гуллугчуларын Ьэрби хидмэт муддэтинэ, эскэри рут-бэдэ хидмэт муддэтинэ. мувафиг вэзифэлэрдэ хидмэт муддэтинэ, пенсиЗа . tb'Jhh едилмэк учун хидмэт муддэтинэ, муддэтли хидмэт Ьэрби гуллугчуларынын исэ Ьэрби хидмэт муддэтинэ дахил едилир. Онлара гаршы ганунсуз Ьэрэкэтлэр нэтичэсиндэ ja-uiajbiiu саЬэсиндэн мэЬрум едилмиш Ьэрби гуллугчулара бир aj муддэтиндэ эввэлки ЗашаЗыш саЬэлэри гаЗтары-лыр вэ ja уч ajflag кеч олма-japar бэрабэр дэЗэрли абад ЗашаЗыш саЬэси невбэдэнкэ-нар верилир. 3. ТэЬгигат, ибтидаи ис-тинтаг, прокурорлуг вэ мэЬ-кэмэ органларынын ганунсуз Ьэрэкэтлэри нэтичэсиндэ Ьэрби гуллугчулара дэЗэн зэрэри АзэрбаЗчан Республикасынын Мудафиэ НазирлиЗи. башга назирликлэр вэ баш идарэлэр АзэрбаЗчан Республикасынын ганунверичилиЗи илэ муэЗЗэн едилэн гаЗдада едэЗирлэр. Маддэ 27. Ьэрби гул-лугчуларын девлэт тэрэфиндэн мэчбурн шэхси сыгорта-лаямасы Ьэрби хидмэт вэзифэлэринин ичрасы деврундэ Ьэлак олмаг (вэфат етмэк). хэсарэт алмаг Оараланмаг, контузиЗа олмаг), сэЬЬэти корланмаг. Ьэрби хидмэт кечирилмэси илэ баглы бэдбэхт Ьадисэ-лэр вэ За хэстэликлэр еЬти-малына гаршы Ьэрби гуллугчулар Ьэрби хидмэтэ дахил олдуглары андан девлэт тэрэфиндэн мэчбури шэхси сыгорталанмалыдырлар. Ьэрби* хидмэт кечэркэн эмэк габилнЗЗэтини итирмиш шэхслэрин сосиал тэ’минаты-на девлэт зэманэт верир. Сыгорталаманын гаЗдасы, шэртлэри вэ сыгорта ©дэ-нишлэринин мэблэги АзэрбаЗчан Республикасынын Назирлэр Кабинети тэрэфиндэн муэЗЗэн едилир. Маддэ 28. Ьэлак олмуш Ьэрби гуллугчуларын аилэлэ-ряяин ЗашаЗыш саЬэлэри илэ тэ’мин еднлмэсн Ьэрби хидмэт вэзифэлэринин ичрасы заманы Ьэлак олмуш Ьэпби гуллугчунун аилэсйнэ, зэрурэт олдугда. Ьэрби гуллугчунун Ьэлак ол-дугу кундэн эн кечи 6 аЗ ке-чэнэдэк девлэт монзил фонду Ьесабына невбэдэнкэнар* абад мэнзил алмаг вэ За мэн. зил шэрактини Захшылашдыр-маг Ьугугу верилир. М а д д э 29. Ьэрби гуллугчунун шэхси эмлавынын зэ-дэлэнмэси, мэЬв олмасы вэ 3« итнрнлмэся НЭТИЧЭСИНДЭ ДЭЗ-миш зэрэрин едэннлмэсн Ьэрби хидмэт вэзифэлэри-ни вэ за эскэри борчу ичра етмэси илэ элагэдар олараг Ьэрби гуллугчунун шэхси эм-лакынын зэдэлэнмэси, мэЬв олмасы вэ За итирилмэси нэтичэсиндэ она вэ аилесинэ дэЗэн зэрэр АзэрбаЗчан Республикасынын ганунверичи ли 1и илэ муэЗЗэн едилмиш гаЗдада там Ьэчмдэ едэнилир. V БОЛМЭ. НЭРБИ ГУЛЛУГЧУЛАРЫН MOC'yAHJJOTH М а д д э 30. Интнзам мэс’-улиЗЗэтя, инзнбатн вэ чнна-Зэт мэс’улнЗЗэтя 1. Ьэрби гуллугчулар Ьугуг позунтулары терэтмэк устундэ АзэроаЗчан Республикасынын гуввэдэ олан га-иунверичилиЗинэ мувафиг су-рэтдэ мэс’улиЗЗэт дашыЗыр-лар. Эскэри рутбэсиндэн вэ хидмэт вэзиЗЗэтиндэн асылы олмаЗараг Ьэрби гуллугчулар ганун гаршысында бэ эрабэр- дирлэр. 2. Ьэрби гуллугчулар АзэрбаЗчан Республикасы СилаЬлы п Гуввэлэринин низамнамэлэ- рн илэ MyaJJaH едилэн гаЗдада интнзам мэс’улиЗЗэти да-шыЗырлар. 3. Ьэрби гуллугчулар Зол Ьэрэкэти гаЗдаларыны. ов, балыгчылыг вэ балыг еЬти-Затларынын муЬафнзэси raj-даларыны. кемрукхана гаЗдаларыны позмага вэ гачагмал-чылыга керэ умуми эсаслар-ла инзибати мэс’улиЗЗэт да-шыЗырлар. Бу заман онлара ислаЬ ишлэри вэ инзибати Ьэбс шэклиндэ инзибати тэн-беЬ верила билмэз. Башга инзибати Ьугуг позунтулары терэдилмэсинэ керэ Ьэрби гуллугчулар АзэрбаЗчан Республикасы СилаЬлы Гуввэлэринин низамнамэлэринэ му вафиг сурэтдэ мэс’улиЗЗэт да-шьНырлар. 4. ГеЗрн-Ьэрби чинаЗэтлэ-рин терэдилмэсинэ керэ Ьэрби гуллугчулар умуми эсас-ларла чинаЗэт мэс’улиЗЗэти дашыЗырлар. МуэЗЗэн едилмиш Ьэрби хидмэт гаЗдасына гаршы чинаЗэт терэдилмэсинэ керэ онлар АзэрбаЗчан Республикасынын ганунве-ричилиЗинэ мувафиг сурэтдэ Ьэрби чинаЗэтлэрэ керэ чинаЗэт мэс’улиЗЗэти дашыЗырлар. М а д д э 31. Ьэрби гуллугчулар барэсиндэ чинаЗэт му-Ьакнмэ нчрааты 1. Ьэрби гуллугчулар барэсиндэ чинаЗэт ишлэринин истинтагы АзэрбаЗчан Республикасынын Прокурорлу-гу вэ АзэрбаЗчан Республикасынын мэЬкэмэлэри тэрэфиндэн апарылмалыдыр. 2. Ьэрби гуллугчулар барэсиндэ чинаЗэт ишлэри узрэ муЬакимэ ичрааты АзэрбаЗчан Республикасынын чи-наЗэт-просессуал ганунвери-чилиЗинэ мувафиг сурэтдэ ЬэЗата кечирилир. 3. ЧинаЗэт мэс’улиЗЗэтинэ чэлб едилмиш Ьэрби гуллугчулар гэти имкан тэдби-ринин тэтбиги гаЗдасында гар- низонун эскэр дустагханасын-да сахлана билэр. АзэрбаЗчан Республикасынын президентш А. МУТЭЛЛИБОВ. Бакы шэЬэри, 25 декабр 1991-чи ил. «ьаРБИ ГУЛЛУГЧУЛАРЫН СТАТУСУ ЬАГГЫНДА» ГАНУНУН TYBBeje МИНМЭСИ БАРЭДЭ A3eP6AJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ АЛИ СОВЕТИ МИЛЛИ ШУРАСЫНЫН ГЭРАРЫ Али Советинин Милли АзэрбаЗчан Республикасы Шурасы гэрара алыр: «Ьэрби гуллугчуларын статусу |аггында> A3ap6aj-чан Республикасынын гануну 1992-чи ил Занварын 1-дэн гуввэЗэ минсин. АзэрбаЗчан Республикасы Алн Советнннн еэдрн Е. ГАФАРОВА. Бакы шэЬэри. 28 декабр 1991-чи ил. ГАРАБАГА ХАЛГ JAPflblMbl Ьазырда Азэрба}чайда Зэ-гин ки, елэ бир шэЬэр, елэ бир кэнд тапылмаз ки, Гара-бага эрзаг, пал.палтар, Ьэрби азугэ. дэрман вэ нагд пул кендэрмэсин. Ьэр бир азэрбаЗчанлы буну ез вэтэн-дашлыг борчу билир. Сон бир нечэ кундэ Щэки pajo-ну Гарабага Зарым милЗон манатлыг эрзаг, 383 мин манат пул вэ Агдам мэркэзи хэстэханасындакы ¿аралылар учун 20 литр гаи кендэр-мишдир. Кэнчэдэки «Ел кучу» xeJpHjja бирлиЗи Гарабага Зарым милЗон манатлыг эрзаг вэ 100 мин манат пул, Низами pajoHy 129 мин манатлыг, Kej4aj pajoHy 150 мин манатлыг, Агсу pajoHy 120 мин манатлыг, Нариманов раЗону 500 мин манатлыг, Дашкэсэн раЗону 50 мин манатлыг, Губа раЗону 155 мин манатлыг, Агчабади раЗону 100 мин манатлыг, Бэрдэ раЗону 115 мин манатлыг, Огуз pajoHy 100 мин манатлыг эрзаг кендэрмиш-лэр. Бу мэЬсулун хеЗли Ьис-сэси ШушаЗа. Гарабагын агыр вэзиЗЗэтдэ олан дикэр гэсэбэлэринэ вэ кэндлэринэ кендэрилир. СиЗаЬыны да-вам етдирмэк дэ оларды. Са-бирабад раЗонундакы Ахта-чы кэнд мэктэбинин муэлли-ми ФэрЬад Элэскэров. Ьэ-мин раЗондакы КудэчуЬур кэнд мэктэбинин муэллими Мубариз ЭлиЗев вэ КудэчуЬур кэнд сакини Мустафа Салманов Гарабагын муда-фиэчилэринэ шэхси вэсаит-лэри Ьесабына 8 мин 150 манатлыг эрзаг алыб кендэр-мншлэр. АзэрбаЗчан Ел ми Тэдгигат МэЬкэмэ Експертизасы • Инс-титутунун директору, Азэр баЗчан Ьугугшунаслар Итти-фагынын сэдри Идрис Эли-Зев, тохучулуг сэнаЗеси вэ Зункул сэнаЗе фэЬлэлэри Ьэмкарлар иттифагы Респуб лика Комитэсинин сэдри Ла губ Рустэмов ез вэсаитлэри Ьесабына хеЗли дэрман вэ эрзаг алыб Гарабага кендэр-мишлэр. Кэнчэ. Агдам, Зэрдаб, Имишли, Минкэчевир, Эли БаЗрамлы, Гобустан, Шама-хы. ИсмаЗыллы, Дэвэчи, Хач-маз. Губа, Гусар, Гах, Ба-лакэн, Учар. Загатала, Кур дэмир раЗонлары вэ Бакы-нын бутун раЗонлары Гарабагын шэЬэр, раЗон вэ кэндлэринэ, Ьабелэ Агдамда вэ гоншу раЗонларда мувэггэти сыгыначаг тапмыш адамлара имкан дахилиндэ Зардым кестэрирлэр. Йэлмэсин. АзэрбаЗчан Сэна-je-Тичарэт Консерни Гарабагын мудафиэчилэри учун хеЗли пал-палтар, Агдам хэс-тэханасына 100 чарпаЗы кен-дэрмишдир. «Халг учун маллар» консерни халг ор-дусуна вэ милис дэстэлэринэ 500 дэст исти палтар. ajar-габы, хэстэхана учун Затаг лэвазиматы Зола салмыш-дыр. Бу кунлэрдэ Москвадан он ко ложи институтун профессору. АзэрбаЗчанын халг депутаты ЭЬлиман Эмирас-ланов Агдама зэнк вуруб де-мишдир ки, Москвада Заша-Зан азэрбаЗчанлы тибб ишчи-лэри вэсаит топлаЗыб хеЗли дэрман вэ тибб апаратлары алмышлар. Лахын вахтлар-да онлары Агдама кендэрэ-чэклэр. Бу умумхалг Зардымы оу-тун гуввэлэри кэндлэрими-зин горунмасына, ермэни гулдурларына мугавимэт кес-тэрилмэсинэ. гачгынларын Торпагы горуЗаркэн Ьэлак Зерлэшдирилмэсинэ олмуш вэ Зараланмыш икид-лэрин аилэлэринэ Ьэртэрэф-ли Зардым кестэрилир. Ьэлак оланларын аилэлэринэ 6 мин манатлыг эрзаг Зардымы кестэрилмишдир. Ьэр аилэЗэ 4 мин манат пул ве-рилмишдир. Агдам мэркэзи хэетэханасында муаличэ олу-нан Заралыларын Ьэрэсинэ 500 манат пул, хеЗли эрзаг верилмишдир. Хэстэханада кифаЗэт гэдэр дэрман вэ тибб аваданлыгы вардьш. Елэ кун олмур ки. Гара бага Зардым кестермок учун Агдама машын кари» нлары мэЗэ имкан верир. Амма проблемлэр Ьэлэ чохдур. Эл-бэттэ, муЬарибэ шэраитиндэ бу проблемлэри бир-ики ку-нэ Ьэлл етмэк мумкун деЗил. Кэлин унутмаЗаг; езумузу нэ гэдэр тез элэ алсаг. бир-би-римизэ да jar олсаг, ермэни гулдурларын чинаЗэтлэринэ бир о гэдэр тез сон roja- ры1 м. мэммэдов, АзэрбаЗчан Республикасы Презндентинин Даглыг Гарабагдакы мувэккилн, АзэрбаЗчанын баш назири ннн муавнни. Охучуларын сифариши илэ .Сез иеталлургларындыр IM Али Советин Милли Шурасынын музакирэсинэ ве-рилэн Ьекумэт консепсиЗасында СумгаЗытдакы боруЗаЗма заводунун нэЬэнк металлуркиЗа муэссисэсинэ чеврнлмэ-сн зэрурэти дэ геЗд олунду. Елэ шуранын Ьэмга *'•-ласындача депутатлардан бнрн бу тэклнфэ гэтн е тир®3 едиб бнлднрдн ки, завод металлуркиЗа комбинатом чеи-рилсэ онсуз да еколожи фэлакэтлэ    Д®1®нан    Сум- гаЗыт чыхылмаз вэзиЛэтэ душэчэк. Керэсэн, СумгаЗы да, заводда бу барэдэ нэ фнкирдэдирлэр? Мухбиримиз АкнФ Чаббарлы заводун нстеЬсалат узрэ директору Тофиг ЬАЧЬЫЕВДЭ керушмуш вэ Ьэмин мэс^з^ ез мунасибэтини билдирмэЗн хаЬнш етмншднр. О демишдир. , Х838Р ДОНАНМАСЫНЫН ТАЛШ ЬЭЛЛ ОЛУНУР МДБ Ьэрби дэниз донан-масынын команданы адмирал Владимир Чернавин АзэрбаЗчан паЗтахтына кэ-лишинин сэбэбини Хэзэр донанмасынын кэлэчэЗ« барэсиндэ    республиканын рэЬбэрлиЗи иле даньплыглар просесинин башлангычы ними гиЗмэтлэндирмишдир. О, Азэринформун мухбиринэ “ вердиЗи мусаЬибэдэ билдир-мишдир ки, АзэрбаЗчанын менчуд базаЗа • эсасланараг ез СилаЬлы Гуввэлэриндэ Ьэрби дэниз структуру За-ратмаг ниЗЗэти илэ разыдьгр. Адмирал демишдар: Виз бу чэтин ишдэ иштирак ет_ мэЗэ вэ республикаЗа кеяэк етмэЗэ Ьазырыг. Лакин чох-лу «суалты гаЗалар» вар-дыр вэ онлары етуб кечмэк лазым кэлэчэкдир. Онун Фикринчэ, проблемин Ьэл-линин елэ бир Золу ну тап-маг лазымдыр ки, узун ил-лэр эрзиндэ Зарадылмыш донанма мэЬв олмасын. да. гылмасын. Адмирал демишдир: Эминэм ки, Хэзэрдэ Ьэрби донанманый кэлэчэк фэали>3эти механизминин Ьа-зырланмасында да Ьэмрэ’З-лик шэраитиндэ ишлэЗэчэ-Зик. Дэ АЗаз лика НИН Владимир Чернавинин де-диЗинэ керэ, февралын 18-АзэрбаЗчан Президенти Мутэллибов. респуб-Мудафиэ НазирлиЗи-рэЬбэрлиЗи вэ Хэзэр донанмасынын команданлы-гы илэ керушдэ МДБ Ьэрби дэниз донанмасынын вэ АзэрбаЗчанын мэнафелэри-ни тэмсил едэн хусуси ко-мисси]алар Зарадылмасы Ьаггында разылыг элдэ олун-мушдур. Командан демишдир ки, республиканын гуру го-шунларынын структурунда кэлэчэк донанмаЗа аид олан дикэр тэклифлэр дэ. муза-кирэ едилмишдир. О демишдир: Лакин керуш иштирак-чыларынын aKcapHjJaTH ра-зылашмышдыр ки, бу, узун сурэн просесдир, .АзэрбаЗчанын ез Ьэрби донанмасынын Зарадылмасы илэ элагэдар мэсэлэлэрин Ьэллийи лэнкидир. Зэннимчэ. бу до-нанманын статусуну муэЗЗэн едэн конкрет тэклиф-лэри Залныз комиссиЗаларын тэркибинэ дахил олачаг сэриштэли шэхслэр Ьазыр-лаЗа билэрлэр. Командан сонра демитдир: Бизим тэч-рубэмиз Ьеч дэ сада олма-]ан бу вэзифэлэрин Зеринэ учун тамел JieTHiJiuiMacH ола билэр. Бунунла бэрабэр. В. Чернавинин фикринчэ, бкрли. Зии бэ'эи мустэгил девлэт-лэринин ез милли ордула-рыны Заратмаг сэ’Зи мэсэ-лэнин Ьеч дэ эн Захшы Ьэл-ли деЗилдир. Адмирал демишдир: Мэн ваЬид коман-данлыг алтын да бирлэш-миш силаЬлы гуввалэрин тэрэфдарыЗам. Лалныз бу Ьалда биз он иллэр 6ojy Ja-рады л мы ш структуру да-гытмарыг, беЗук чэтинлик-лэр баЬасына газандыгымыз вэ Гарбин инкишаф етмиш бир чох ел!(элэринин Ьэсад апара билэчэЗи наилиЗЗэт-лэри итирмэрик. В. Чернавин ахырда демишдир: Ьэрби донанманын команданы ними мэн АзэрбаЗчан рэЬбэрлиЗинин Гарабаг мунагишзсини динч Золла аоадан галдырмага чалыш-масыны алгышлаЗырам. Эминэм ки. бу проблеми Ьэрби Золла Ьэлл етмэк мумкун деЗилдир, Гарабаг дуЗунуну Залныз данышыг-лар столу архасында ач-маг мумкундур. А. Г9ДИРЛИ. Азэринформун мухбнри - Бу мэсэлэЗэ бирмэ’на-лы мунасибэт бэслэмэк ол-маз. .Эслиндэ. мустэгил рес-публикамыз учун белэ бир комбинатын Зарадылмасы фикри мевчуд сосиал игти-сади шэраитин диктэси илэ меЗдана чыхыб. ВэзиЗЗэт исэ Ьэгигэтэн кэркиндир вэ бу, муэссисэмизин дэ нормад фэалиЗЗэтини позуб. Сабиг ССРИ-нин бутун республикалары илэ элагэ-лэоимиз демэк олар ки. кэ-силиб. Иттифаг назирлиЗи. нин лэгвиндэн сонра, Руси-Зада Зарадылмыш «Трубо-пром» консерни ачыг-ашкар бизимлэ игтисади мунаси-бэтэ кирмэкдэн имтина едир. 0тэн илин сон уч аЗында вэ бу илин эввэлиндэи бэ{ж Липетск* металлуркиЗа комбинаты вэ Т>тла гара метал заводу СумгаЗыта бирчэ грам да чугун кендэрмэЗиб. МэчбуриЗЗэт гаршысында галыб чугун эвэзинэ кокс ишлэдирик. Бу исэ муэсси-сэЗэ вэ шэЬэрэ Ьэртэрэфли зиЗан вурур. Бир тэрэфдэн эринти 8 саат эвэзинэ 14 — 16 саат чэкир. собалар сы-радан чыхыо, мэЬсулдарлыг ЗарыбаЗары азалыр, дикэр тэрэфдэн ишлэнмиш коксуй тозу Занмыр. атмосфера аты-лыр. Белэликлэ, этраф му-Ьитин корланмасы эмсалы бирдэн-бирэ 10 — 15 дэфэ артыр. Вахтилэ адлы-санлы. пул-лу АзэрбаЗчан бору-про-кат заводу инди муфлислэ-шиб. Чунки етэн ил 600 мин тон эвэзинэ 443 мин тон бору вермишик. нэзэрдэ ту-, тулдугундан 116 мин тон аз полад Ьазырланыб. Бу кэм-кэсир. элбэттэ, коллек-тивимизин доланышыгына да тэ’сир кестэрир. Эмок Ьаггыны Ьеч чур артыра билмирик. фэЬлэлэрин эн зэрури эрзаг вэ сэнаЗе малларына тэлэбаты едэ-нилмир. Эввэллэр халг ис-теЬлакы маллары бурахыр-дыг. Инди хаммал чатыш-мадыгындан бу ишлэримиз дэ *арымчыг галыб. Лахын вахтларадэк муэс-сисэмиз сабиг Иттифагын мувафиг муэссисэлэри илэ сэрбэст игтисади элагэлэрэ кирэ билирди. О вахтлар гиЗ-мэтлэр дэ индики кими де-)илди. Республика.мыз мус-тэгиллик газанандан с<жра бутун игтисади , элагэлэр. . хусусэн эмтээ мубадилэси позулду. Инди бу ишлэр республика Мадди.Техники ТэчЬизат    Комитэсинин ва- 1 ситэчилиЗи илэ ЬэЗагга ке-! чирилир.    Комитэнии ли- сензиЗасы олмадан Ьеч Зерэ мэЬсул кендэрэ билмирик., Бэлкэ дэ бу усул умуми цгтисади манафеЗэ хидмэт едир. лакин , елэ бир фаЗда кермурук. Бутун бунлара керэ рес-публикамызда металлуркиЗа комбинаты Зарадылмасы зэ-; руридир. Бу вачиб мэсэлэ » кеч.тез Ьэлл олуначаг. Ан-чаг вахт итиририк. Тэлэс-мэЗин дэ тэрэфдары деЗи-лэм. Чидди душунмэк, муа-сир технологии гаЗдалара. | еколожи принсиплэрэ эсас-ланмаг лазымдыр. Экэр республика Ьеку-мэти металлуркиЗа база-сы Заратмаг фикриндэдир-сэ, узага кетмэк лазым , деЗил, нечэ деЗэрлэр. су гиЗмэтинэ РуставиЗэ етурду-Зумуз хаммал елэ Дашкэ-•сэндэчэ е’мал олунсун. Эввэллэр дэ биз Дашкэсэн даг-мэ’дэн комбинатыны му-, оссисэмизин тэркибинэ дахил етмэк истэЗирдик. алын-мады. О гэдэр узаглыгдан филизи СумгаЗыта ниЗэ кэ-тирэк ки? Ахы бу Ьэм игти- | сади бахымдан элверишсиз-дир, Ьэм дэ паЗтахтын вэ Ьэддэн чох зэЬэрли му ЭССИ- * сэлэрлэ Зуклэнмиш Сум. ’гаЗытьгн Ьавасыны корла-Зыр. Базар игтисадиЗЗатына » биз дэ асан кечмирик. Эввэллэр метал гырынтысы-} нын Ьэр тонуну 35 маната ; алырдьпгса. инди бу гиЗ-1 мэт 1.000 маната галхыб. . Чугунун гиЗмэти дэ он дэфэ артьгб. Ьэтта чох вахт биздэн хаммал эвэзинэ кон-дисионер. соЗудучу, шампан; шэрабы истэЗирлэр. Элбэттэ. дедиклэрим суб-1 Зектив мулаЬизэлэрдир. муэссисэ рэЬбэрлэриндэн бири кими шэхси гэнаэтимдир. Амма гэти аддым атылмаз-дан габаг мутлэг сэриштэли ?|утэхэссислэрлй, игтисад-чыларла, екологларла. эн | башлычасы металддургларла I мэслэЬэтлэшмэк лазымдыр. | Ахы бутун тэдбирлэр илк 1 невбэдэ онларын хеЗри; нэзэрдэ тутулуб. ТТ-’ШЧ Шт'Ш ■ ■■■ . :•. •••• ЩШШ учун I ;