Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, February 20, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - February 20, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ -• “ •"*" 'w~ мЬЭРБИ ГУЛЛУГЧУЛАРЫН СТАТУСУ ЬАГГЫНДААЗЭРБА14АН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН, БОЛМв. УМУМИ МУДДЭАЛАР    C^ÄaWh-|KXcHT а яд8 1. Ьэрби гуллуг.    лиТасЫныЖ1Гы    S»    етд^и    гаМада    вэ    ки^вчадан    ки^а    ^    SW^ST    Ä    jKS    y^TmÄÄ рыя Ьугуги статусу У^.^Г Д0В£**анитао лэри Ьаггывда» Аоэрб^ман мэблэгдэ пул муавинэти еда- тт.™эси (кн^зси) учуй «д«т ПврОн^гуллугчулары    JaT    «¡дасьшы    нээврэ    алмаг- чулары» Ьугугш статусу    —Санитар лэри Ьаггывда» AaapCajnaH мэолэгдэ пул муавииа™ вд»- у кг--"-    ¿-¿-    'Гтом^мЬадвм'а^ыриа-    веЪичилиЛоГда    нвзэрдэ    туту-    ]ат га^асыны нвзвра алмаг-j.,дБдг.■ sgs.j. Jp-    ти»    ¿¿кгаггъг:    зззияс?.?    ьгсияаяг «»«кж: Ssrisfe звг — аэтяягзцж zssirbss - вадии.“ -s.,,. „»«. * reusrar-ffr гында» Азэрба^ан Респуб- кечэн ит^лэрэ пэ^и ^ ДЬ9{&И хидмэт кечдиклэ- нунверичил^инэ yjryH ола-. 2.#Jauia. хэстэл^э. штат-    ¡.¿¡¡¡¡Уи псаошшшэ гугт    лэрлэр.    „    w ликасынын гануиу илэ му- лугчу статусу шами д    Р«    Ьэрби гуллугчу- par веркитутма вэ русумлар    ихтисарына.    аилэ    вэ-    мИэтотэ    “ем    К    щ-    ™    Ьэрби    гуллугчулар    hep-    М аддэ 19. СядаЬкэа- ЬапЛи типмэтпа нэ. саЬэсиндэ кузэштлэрдэн ис- ямГ1атт|а KRna еьти1ата вэ вэзвдэтинэ керэ пэрои хид i. пврои 1у^^ул*р ш»|г    сахламаг    вэ тэтбиг гуллугчулар Ьэрби вэзифэлэринин ичра-хидмэтдэн кэ- О    и„япатии„и    нар аахтларда Аээрба}чан 2. Забитлэр, муддэтиндэн республикасынын ганунве- ларын статусу ‘ A3¿p6¿j4an да “хландыглары двврдэ    ~ муэ'Й’вн е'тдиГи га]да- вЛвн'етд^и нормалар узрэ ^шчьшГры "мвнэвллв "ил* ЙКтйй" то£ Республикасынын Консти- Ьэрби анды поэмамыш вэ    веоилио    девлэт Ьесабына эрзаг вэ эш- невбэдэ лакин мевчуд rej- лугчуларындан оашга) тор- 2. 3™™^    Респуоликасынын г»пупвс- туси)асында, Азэрба)чан    лзэрба^ан Ржп^л*^“; д 2Ьэрби гуллугчуларын    1а эмлакы алыр, эрзаг вэ эш-    JJaT ^дасыны нэзэрэ ал-    ¡¡^^^ь^ыны    едэмэкд^    S^aSbi MviJh tmdhcw9c-    РИМилиЗиндэ вэ Азэрба)чан Респуб ликасынын башга га.    нын ганунверичили^вдэ ^ ^ехникн бздии вэ    ]а эмлакы учун пул кокпен-    иагла сетшшиш JauiaJbiui Je-    "З^ил^лэо    адвмэкяэ    сГзЛа0инин“хш1мвэ ги]а-    республИ|мсыСилаЬлыР,в- нунверичилик актларыкда нэзэрдв тутулан '“““í®™.®* башга ¡арадычылыг азад- cacnjacbi Ьугугуна маликдир-    оиларын калдиклври aaa¡» еди^“Р^ар- hh    би шв'бэлэшндГтаЬсш, ал- ввлвриниц ии“""ам^р""' MvalteH едилэн Ьугуглар- ри терэтмэмишлэрсэ, он- ™    *    *    тэ^минат    веоилир,    лэр. A33p6aj4aH Республи- ^нпан эн кечи 6 а] кечэнэ- 7* Jauibma* сэппэтинэ^ ои швоэлэриндэ тэпснлi ал дв MYejj9H едилэн га1дада дан, вэзифэлэрдэй, бунла- ларьи Ьэрби гуллугчу ста-    шэртлэ    ки,    бу онларын касында доланачаг хэрчлэри-    тэ>Мин    едирлэр. Ьэм дэ ^ТнлТ^зиНэта^^кэто eh **3 Шмэтли^ммэт^ ¿эр- штатлы (шэхси) сила! рын haJaTa кечирилмаси тусу сахланылыр.    hap6H    хидмэт    вэзифэлэри.    нин индексн дэ]ишнлдикдэ муддэтли хидмэт Ьэрби гул- J®    6v-    би геллтгччларынын Ьэр& ДЛРМ»«- слхламаг вв твтбет ?чун тэ мннатлардан вв мае . М а д д а 3. Ьэрбн гуллуг. ни^ ичрасына манеолма- пул компенсас^асынын нор- Лугчулары кветэрилэн raj-    J    ,    “    ”Л,    '    .г.”м    етивк Ьутугуна ^ликдарлэр. ул^]этдэн ибарэтдир. 2. Ьэрби гуллугчулар бу чу статусунун элдэ едилмэ- сын ся вэ итирилмэси мялапыны АзэйаТчан Рес- лУгчУлаРы квс10Рилэ» J4" мхылмыш. 16 тэгеим йот хидмэт ]ериндаки ахшам нлянолао Ка- Дада м!"?идд?.бу.“эр,т2э ” ‘ ва даЬа чох хидмэт етмиш. умумтвЬсял мэктвблвриндв тчанинля " Аггюба1чан Рес- Вэтэндашлар    гошун    писсэсинин коман- ииисги JCnn«on публикасынын башга гануи.    ..ÄIS: «"Pa (гошун ^асснсасинвд чириб да)ишдирир а г\А ■»    3-    AJpbMjpu    Ьалларда    публйкасынын    Назнрлвр    Ка-    ^7    ё„Гаок^.15твг-    бЛ ла 3 Т^им”«: TSaíicMH.nW«^" Азврба)чан гошун Диссэсинин коман. бинета ]енидэн иэзэрдэн ке- вям или вэ дЛа ЧОх хидмэт ®У'рг«ттблнка* лио    Ьугугу Маддэ 20. Муммэтлэр вэ башга куээштлэр алхаг вим или вэ дапа чох иди«    A3ap6aj4aH    Республика-    лир. сыиьш СилаЬлы Гуввалэрки- 4. SSSSSTS^^MÍTK ¿ичилиж илв MyeJJoH едшь аа17эшкйлатыньж рэисн) в. Ьэрби гуллугчулар в9 реёп7блик^сынын 'СнлаЬлы    хылаокаГму^Гиси!)^'- ^Ьнла^иоилэн ва Ьэрби мнш га]дада Азэрба}чан „эрви гулЛугчуларын (муд- онларын анлэ узвлэри да- Гуввалэрн са]ынын нхтиса- Д»    еп№    за^врш    хыларкэн    мусовт    ^адэтаа    Азв^вн республикасы-На- илэМб™лы олан'мавэлэрла Гуввэл^Г^гырылдыгла. ®ларДан"Д“1шга)^зчЗ; ^"°б^УН®Тсинд"Дкузэшт    "ьв^^ггч^^исв    ^ в®^зи^Хи^он^арын ла^и^а “^сабтэдэн "иЙр    ^“дТв"    га^дада SS&SävS; KS'V’“^ Кй“Ж KSSpÄ^j= S.-K".Ä*S?S =SB X    E.-«"-    — А^обаКан Республикасы риэ муэссисэлэрииэ дахил ^ ^зэ верэ бил эр..    дэн (таксидэн оашга, пулсуз j 3 птщШш командан- гэбуЛ олунмуш Ьэрби ргл-    ...... ГГпашмм н^пашлаоынын St?h^э-    олдуглары кундэн Ьэрби    ьэрби    хидмэтдэн    бу.    истифадэ едирлэр    ЛЫГЬш    вэсатэти илэ онлар    лугчулары« ehTHjawH Ьэр- мннв1Ы зи^лэрини Ьабелэ 7з ста- гуяяугч^татусуэлдэ едир ^хыларкэн ьэрби гуллуг- Маддэ 11. ИстираЬэт сечдиклэри jailiajb!m JepHH- би хидмэтэ кедэнэдэк Jama- 1. Ьэрби хидмэтдэн бура- ^ИиЖЭ^л^^уЛарынын w?vRn^ иоэли кэлэн вэ- вэ Азэрба^ан Республика- чуларын тэЬсили вэ ихтиса- Ьугугу    f    дэки jeiwIH ичра haKHMHjj9- дыглары мэнзил бутун хид-. хылдыгдан сонра Ьэрби гул- мэт Ьэрби гу у у ^ тиФэлэри дашы!ырлар.    сьжын СилаЬлы    Гуввэлэ-    , ы нэзэрэ алынмагла ишэ    1. Ьэрби гУллУг^Уларын    ти башчылары ТЭрэфиндэн    мэт    муддэти    эрзиндэ    онла-    лугчуларын вэ онларын аи-    Ьэрби хидмэ!    ^агламалары зифэлэри дашьиыриар.    ринД0 хидмэтдэн    бурахыл-    дузэлмэс;Нэ тэ'минат ве-    истираЬэт Ьугугу Ьэфтэдэ 41    мэнзилэ еЬтг^ачы оланла-    рЫн    вэ аилэ    узвлэринин их-    лэ узвлэринин пенена тэ ми-    лвр JJ почт    теглам^р« 3. Ьеч кэсин ихти]ары дыглары, гошун Ьиссэсинин рилир    саатдан чох oJiMaJaH хидмэт    cиJahылapынa    дахил    THjapHHAa галыр. КЬстэри- «аты Ьугугуна девлэт тэрэ- пуадз кендэри jox^yp ки, Ьэрби гуллугчу- офЬыларындан чыхарыл- Je и^ра haKHMHjj9TH вахтынын My9jj9H едилмэси, едилирлэр. лерли ичра Ьа- Лэн Ьэрби гуллугчулар Ьэр- финдэн зэманэт верилир вэ хидмэтэ ч рпалтаолары да лары вэ онларын аилэ    узв..    дыглары, Ьэрби тэдрис му-    ^ц^ылары Ьэрби хидмэт-    Ьэфтэлик истираЬэт кунлэ-    KHMHj[9TH башчылары кес-    би хидмэт кечдиклэри    дввр-    бу. Азэрба^ан Республика-    дапимрь“ч“в2^ТЛары илэ лэрини A39F^aj4aH Рес- дюсйсэлэриндэн г чыхарыл-    бурахылан    Ьэрби    гул-    ринин,* 6aJpaM кунлэринин, тэрилэн Иэрби гуллупчула- дЭ JaiiiajHrn саЬэси алмаг сынын ганунверичили}и илэ пу    ^ публикасынын KoHcntTycHja-    дыглары вэ Ja кэнар едил-    ЛугЧуЛарын ихтисасы нэзэ-    иллик мэ зуни^этлэрин    вэ н мэнзил алмаг учун учо-    учун невбэ1э да]ананларын MyaJJaH    ёдилир.    м я пп з21 Ьэрби гуллуг- сьшда вэ ганунларында диклэри, топланышы баша алынмагла ишэ дузэлмэ- башга одэнишли мэ зуниуэт- та к0Турулмэси барэдэ ко- с^аЬысындан чыхарыла бил- „ Забитлэр хидмэт мудде- .« аялэлэряиив сосвал му-Азэрба1чан Республикасы-    чатдырдыглары    кундэн бу    синй Мурачиэт кунундэн ан    лэрин {муддэтли хидмэт Ьэр-    мавданлыга 3 aj муддэтин-    мэз.    тин^ керэ пеней ja алмаг Ьу-    дафнэ Ьугугу нын вэтэндашлары учун схатусу итирирлэр.    кечи бир aj кечэнэдэк та*, би^    оо    ГЫ"    дэ мэ’лумат верирлэр.    Q Кэмидэ олан матрос- гугу газананадэк Ьэрби хид- j эмэк Ьугуг мунасибэт- штт ssss    ттм    штт    шш лашдырсын; буна jaлньгз “ штаты ишдэ сах- ГДЭ JOЛ верилир.    Муну ВЭ    иплар    “ГГ    бя1чан Республикасында мэк тэлэолэринэ yjryH ола- шадыш jepnHM^nn jcFv.n fx-BK“ муддэтли хидмэт Ьэрби гул- ---- ‘    #    "    1а    гяблгл    o-ivm Konfi« уилчвтин шэоан- би хидмэт башьгада олуб- 6aj4aH    J    har.    par    гошун Ьиссэсинин кун haKHMHjjBTH башчылары луг*~арынын hap6H хидмв- 3. Ьэрби гуллугчулар сы- а)гаЖ “ у.а "ря£ Ш ётГ-Н    =HFEä мХудлаш^    *аКТ^тун\РаИлНл\рдГТчумЭ:    Sa ajLr муавинэт"    едэ-    вахты регламенти илэ    Myaj-    дада ед^ирлэр.    невбэ% д^ананларын c«ja-    Д^ бУ -эгодоэр учун £    ^шч^ИЧд?Влэт му^си- белэ‘ онлара элавэ Ьугуглар Ри бутун _ палларда, о^ у ^ нил«р. Лерли ичра haKHMHj* jan едилир    Ьэрби    хидмэт    вэзифэлэри-    Ьысындан чыхарыла билмэз- obWMWm,3®xc?J?Lil. Рес. сэлэринин, идарэлэринин верилмэси вэ элавэ вэзифэ-    ЛЭД0Н ^Хипяк ‘ едэркэн    J«th башчысына белэ    био    Хидмэт Ьэфтэскнин    муд-    нин ичрасы деврундэ элил    лэр. Муддэтли хидмэт Ьэрби    на®Лэнал**Р* мнунверичи-    вэ тэшкилатларынын рэЬбэр- лэр тапшырылмасы «Азэр-    Клашв ^ лв]уш невбэ!    вэзифэ тапшырылыр ки,    Ьэр-    дэти ашагьздакы кими    wyaj-    олмуш вэ бунунла элагэдар    гуллугчуларынын аилэси ja-    "У^и^сын“"Иэн едилмиш    лэри, гарнизонларын рэислэ- Республикасынын тэлимлэрдэ, Aejy__________ч    уИттмятпян    буоахылмыш    jan    едилир.    ЬяпЛи типмятлэн буоахыл- шалыгы мэнзилин Ьаггыны flgjH иле >*yejJOT _ д ¡а м mnivH Ьиссэлэоииин ко- 6aj4aH . СилаЬлы Да» . . сынын гануну нлэ, бу га- Tneivui хидмэтиндэ)’ би хвдмэтдэн бурахылмыш Jbh едилир: i Yш АПА    ооХитпоп Mvn пятин пан ап-    _______ Ьэрбн хидмэтдэн бурахыл- шадыгы мэнзилин Ьаггыны лиди илэ    м    и гошун Ьиссэлэринин ко- Ьлы Гуввэлэри Ьаггьш- ^Хлик^Гга^отз^н' ню- забитлэр. муддэтиндэн ар- - муддэтли хидмэт Ьэр- мыш Ьэрби гуллугчуларЬ 50 фанз кузэштлэ eflajnp. ^ к9^„ гуллу?чуларын Си- мандирлэри Ьэрби гуллугчу-Азэрба|чан РеспУ«^- бЗлэриндэ. топланышларда, то    би    10.    Ьэрби    гуллугчуларын.    лаЬлы    Гуввэлэрдэн бурахыл. Wöpvn 1    лаплы    lYBBiWlWM'»" WJJIM*«»-  * аипян ЯН КвЧН Ьэрбн хядмвтдэн ehTHjara вэ дыгдан сонра Ьарвда JarnaMa- чнат ewjii анди ja нсте-ф^а бурахыл_мыш    асылы олма]араг еда-    бир »J «счанэдэк    онл р сынын гвнупу пли, Vf »а-    р'оомнИятлэодэ    оларкэн, чулары сырасындан олан    рис муэссисэлэринин кур-    мэнзил    невбэдэнкэнар вери нунла. A3ap6aj4aH Респуб-    «зам . нндэ    кеДиб.кэлэр- ишчилэрин кадр Ьазырлыгы,    Сантлары учун - бир исти-    лир.    ------сындан    асыл«    ^    - ^    - пваяиаМ1 v„vh тэп- ликасы СилаЬлы Гуввэлэ- д башга Ьалларда Ьэр- кадрларын JeHHflBH Ьазыр- раьЭт куну илэ алтыкунлук; 3 цсхэр Ьэрби хидмэтдэ шэхейэрин вэ аилэ узвлэри- нилир г    иш®    Аувея^^“    ^чун ринин низамнамэлэри вэ «эн те оаота м    н    ланмасы    вэ    ихтнсасыньш ар- F _ аабтлер муддэтиндэн OJI¿ истэ^сэ дэ еЬти]ата вэ нин бу маддэдэ нэзэрдэ ту- нилир’    ^    бирлэр    K?PMWHÄ"P^P’    ПМЯР. Азяпба1чан Республикасы- _______ o~*«rwvp    пптггпя    тырылмасы    системинин тэд- артыг хидмэт Ьэрби гуллуг- ja * ^>aja бурахылмыш Хуланн мэнзил Ьугуглары по- Мадде 16. Эскеря    б)    истеЬсалатдан    Jp^______ '-'’ННIпни»*»*»«« 1м** лэр, кэми дурушлэри, та- ликягыньж ганунвеоичили- сына гаршы иддиа илэ маи-    —    --- Республикасынын- ганунве-    ” *"    „    Ьазырлыгыфя    тэ мин лим атышлары вэ башга <ИНдэ муэ^эн едилэн елчудэ кэ^э. Ьэрби идарэетмэ ор- гаиуиуиа у]гун о^г Наз р- 0рта aJлыг омэк ричилик актлары илэ му. 3. Ьэрби гуллугчулар етмэк мэгсэдилэ имканы хэдбИрлэр команданлыгын £ д 1аша1ыш саЬэси верн- ганларына вэ Ja башга дев- лыгы. хидмэт    маг;    ыдггяпяпинин ол- ^эн едилир.    .    Азэрба]чан Республикасы- ола„ гошун Ьиссэлэриндо плДанлРарыРна эсасэ1Т. хидмэт мавэ 1аша1ыш саьэси вер гла”л0Р анына 'мурачнэт ет- зифэен    Ш) _ _    нын гaнyнвepичилиjl*нэ yj- вэ муэссисэлэриндэ вэ иахть,нь,н умуми муддэти р* т ^    гннляп    невбэти эскэри рутоэнин вах дуГу шэЬэрлэрдэ, гэсэ7,”"„*; Маддэ 2. Ьэрби гуллуг-    олараг    вэтэндашлар    ба-    Ьэмин рекионун мувафиг мяЬпупляшлыоылмалан ке-    ,^®Р^И *ИДМЭТД® олан - Р* _ Сагламлыгыя тында верилмэси Ьугугуна дэ ^ кэнд jaшajыш мэнтэгэ- чу статусуна малик шэхе. рдсиндэ haкимиjJэт сэлаЬ^- девлэт муэссисэлэриндэ ЧИОи1Ип    забитлэр. муддэтиндэн ар- уЬафн3эсн вэ сагламлыге маликдир. Ьэрби хидмэт вэ лэрИндэ Ьэрби гУллУгчУла?лТ лэр    1эти алараг Ьэрби    хидмэт    идарлэриндэ вэ тэшкилат-    Р . Р*    тыг хидмэт Ьэрби гуллугчу-    7 У^,уш    Зэрэрня едэннлмэ-    зифэДэринин ичрасы    аилэ узвлэрини ишэ Д^зэлт- 1 Бу гануна yjFyн олараг    -вэзифэлэрини ичра    едэркэн    ларында белэ шэхелэрэ Ьэр-    Илдэ бир дэфэ забитлэрэ    лары, Ьабелэ jaшынa, сэЬЬэ    ]уксэк мэ'нэви-де}уш кejфиj-    мэк имканы ¿охдурсд.^пэрои Ьэоби гуллугчу статусуна    Ьакими]]эт    нYмajэндэлэpи    би хидмэт вэзифэлэринин    45 кунлук,    муддэтиндэн ар-    ХИнэ, штатларын ихтисарына    *■ »то ^ гуллугчулар са-    Jэтлэpll    кестэрмиш. эскэри    комаНданлыгын хаЬиши илэ Азэ1)ба1чан Республикасы-    cajылыpлap.    Бу шэ]заитдэ    ичрасындан асудэ вахтларда    тыг хидмэт    Ьэрби гуллугч>-    вэ ja аилэ вэзиjjэтинэ кэрэ    НИТап-кики]ена, епидеми1а!а    борчуну    нумунэви ]еринэ ]е-    ^рЛи ичра Ьакими^эт нын СилаЬлы Гуввэлэриндэ,    онлара табе    олмамаг вэ гэсд    мулки ихтисаслар ejpэдил-    ларына ЗvO    кунлук, эскэрлэ-    ehтиjaтa вэ исте фа]а    шь1< Муаличэ-профилактик    тирмиш    Ьэрби гу^утчулара    чылары, назирликлэр вэ Азэрба]чан Республикасы-    етмэк Aзэpбajчaн Респуб-    мэси тэшкил едилир.    рэ вэ сержантлара 10 кун-    рахылмыш вэ 15 тэгвим или    тэдбИрЛэр керулмэси, сэЬЬэ-    невбэти    эскэри рутбэ    иДарэлэ£, девлэ^т му иьш ппЬяп гошунлаоында    ликасынын ганунверичили-    й ЬяпЛи унпмэтпян буоа-    ЛУК невбэти мэ зyниjjэт ве-    Вэ даЬа чох хидмэт етмиш    _а пянм н)Ззаоэт едилмэси, ба!чан Ресцубликасынын Си-    ри идарэлэри вэ тэшкилат- в^Азэ&айан Республика,    шнэ мувафиг сурэтдэ мэс’.    ХЫЛМЬш1 Ьэвби гуллугчула.    рилир; мэ'зунииэтин кечи-    забитлэр взунун вэ аилэ узв-    ”6Й7 Йялмэлэрдэ, Ьиссэлэр- лаЬлы Гуввэлэри Ьаггында»    лары тэрэфиндэн кичик му- гГнтавеоичитПивд улиПэтэ сэбэб олур    I*    Ъолым    кмтГ    рилд^и Jepэ кедиб-га)ытмаг лэринин Jaшaдыглapы мэн- ™бби о^мэлэр«^    ^    Азэрба)чаи Республикасынын ассиеэлэр. филиаллар. сех- «23- яюто Град™-    Мал л а 5 ьэоби гуллуг.    раилм”аиТэ онлавын мэ^эт    вахты Ьэмин муддэтэ    дахил зи.тин    вэ коммунал хидмэт-    Д® аа .^Гквстэрилмэси. гануТуйда онларын вбзифэ-    лар. саЬэлэр (истеЬсалатлар) мыви баша^ гошун    ^л.р^    ^тат^су Ьа^Х.    Гра^ниГ ~ вдилмэ!    Де)илдир. •.    лэриг,    Ьаггы-ы 5° фанз иу-    ^Нд8^РДнЫн пуЛь/з верил- 4*^^ л эшмэ лэриндэ Ьэрби хид-    ганунверичялик    си учун Jepли ичра Ьаки-    Бутун Ьэрби гуллугчулара    зэштлэ д!р р’    мэсн 1°лу    илэ ^атаь!!^!У"а    пнпля^уксэк вэ% верилмиш    м а^унийэтдэ олдугу деврдэ мэтдэ олан Aзэpбajчaн Рес- Азэрба1чан Республика- миJjэти башчылары муэс- аилэ вэзиЛэтинэ керэ. муд-    5'Ь 0 Р6 ”    Л    ?. ,1^Улэн тибби тэ минат Ьугугуна ™лл®^ксал^^1 ПИЛЛэ «ипягмл! япваллаоына (арзу- публикасы вэтэндашлары сы СилаЬлы Гуввэлэри Ьэр- сиеэлэрин. идарэлэрин. таш- ДЭтли хидмэт Ьэрби гуллуг- дэтли хидмэт Ьэрби ГУЛЛУГ маликдирдЛэр.    яскэои    DYTÖb вахтын- ^япы^1лэ1 Ьэр ил мэ’зуни!- вэ башга девлэтлэрин вэ-    би гуллугчуларынын стату-    килатларын кенуллу сурэт-    чуларына иеэ Ьэм дэ мука-    чуларындан башга) ^эмин    Ьэрби гул-зугчу^зр w®'1 >    JYJJвеоитэ билэр    ?ятлао веоилмэси; тэндашлары, Ьабелэ топла- су Ьаггывда ганунверичи. дэ ajHpAbirflapH вэсаит he- фатланДырма rajflacbiHfla гы- Jaшajыш мэнтэгэсинДэ Ьэрби ^ ^дада а”0Улатор11Ла® да    ^    ^    ¿5    vve^raTH    эмэк raÖHAKj- нышларда олан Ьэрби вэзи.    лик A39p6aj4aH Республи-    сабына Ьэрби гуллугчула-    самуддэтли —    10 кунлук    хидмэтинин муддэтиндэн    схаСионар тибби муа)инэдэн    2 Хидмэх заманы сэ J кес-    *) р7дЫГЫНа‘ керэ Ьэрби фэлилэр маликдирлэр.    тасынын Конституси1асы рын сосиал мудафиэси фон- Ma’3yHHjjaT верилир.    асылы    олма1араг    кузэштли    кечирлэр.    тэрдиклэринэ    вэ    башгаларын-    уларын    арвадларына ¿»¿г    жшв    ßimfi    -шщ хидмэт Ьэрби гуллугчула-    чулары„ Ьугугларыны. вэ.    „дарэдэ вэ тэшкилатда эв-    ^^а?лГ^глы мэ2эл^    1717113 маликдирлэр*    ТЭРmdh^vóXtÍXh^^асы-    мманы мэрдлак ьяпб^¥хидГ    я) Ь®р6и гуллугяунун баш- гг.у^..-.ггг    ss-гя"» “»“5Ä    «а,"3*»-д s;    JSss5sr»2=ä    SSHs    гд-дгадга “^"”A    a.'^srKUÄ    “ifetrsra-.    »jssr.«    ¡s®5¿    к»    кала'« лэр*;' Ьаггында» Азорба]чаи актларьшдан ибарэтдир. «раатерб"-гаэ    киктиси учун банк к^нги ¡¡-^йдв т'бвн J¿pA- i »jiifl«P-»« Ьтгуг,    би гуллугчу .ртДЛФ«»»« I. Бвлме. ЬЭРБИ ГУДПУГЧУЯАРЫН    ;УсИт?нлу,уГуГ нвзвра "ала^г    ти/авг^асы    гошунни?м;    Узрв^У тшт ««    алТаг м%кун Вдмадыгда он-    ÄÄ-P. Ä ЬУГУГЛАРЫ ве ВеЗИФеЛеРИ    Ьэрби гуллугчуларын эрб.    р    рилир: фасилэсиз 15 тэгвим    лар Ьяпби-ти(^би идарэлэр-    нин сэЬЬэтинэ, аилэ вэзиЛэ-    дарил мэси, белэ имкан ол- ЬУГУГЛАРЫ ве ввяяиншги    хидмэт вззифзлзрини ичра    лир^    или вэ даЬа чохмуддэтдз    нашы^Ьэрбм-габби^ида^лв^    ^/^рГ ху^уси шэраитли    ^Ыгда иез ()ахуд взлзри Маддэ 6. ChJ.ck Ьугуг. эгидэ азадлыгына ез зги. е т м э с ну ч ун ма дд н вэ баш- М д д^э    Р    «мин    гусурсуз Ьэрби хидмэт едэн- Дэ тибб J р.мин едилир. ¡ерлэрдэ хидмэт учун Аззр- истасалэр) онлара мустэгил "    ласини сэобзст ифадэ етмэ- га шэраит Japaflbip.    лугчуларын    иэизиллэ    тэ—    лэрэ ^    иигдарыида.    новлэри илэ тэ «ич    г    Муда-    суоэтлв ишэ дузэлмэк Ьугу- о ва азаллыглао    десини    v.»w    ---—j—г ^ *    ЯТОПмвг himn>v    лэрэ ju 4»ano    -    бя1чан Республикасы Муда- сурэтдэ ишэ дузэлмэк касын™ЭРбвэтэндашыСПУолай “S.TCT    pÄ ЯК X-SmbtT«" 5«SS"    ои^^ЖЛ-у“    «ГЛЛ    эГЖ%зрэ Ьэрбн гуллугчуларын би ^тбэдэ^^ аэ Ьэ^хвд    ’    ^ГрыГ""    ÄaÄ    Д^и ^дТиш^ирмэГ^Ь^гу^ ^эрдГ^Р^д/“® ,жвна ä= Ä7“™::v ¡mjík ssi «¿гзг&п JSm xs?A 2 Днни агидэ Ьэрби гул. чуларын девлэт Ьесабвша тэ’- «qru.. бирли,кДа^ »и . гынь» ^^5* Г™ чу»^ h»¿. хидмэтдэн бу- 7УДДЭТ Jam. кврэ пеней], лугчулары Ьэрби хидмэт минэт^хэрчл^ алмаг^Ьу- “^=инэ^ Азэ^чвд    gggg мали))э ¿aKyp^0H“ т“ода ю ^¿ист кутугу_ та']« едилмэк Учуи^РУР« вэздфвдэринт'^ичрасывдан г^у вардыр. Ьвм дэ забит-    ^2Г    V«    g""»SgSBUCTS    Т!№Республика- ЙЙГу^ГЙ. ¿«жывд д. дчдп ртм«п    лэрин    вэ    муддэтиндэн    ар-    pичилиJи    илэ    муэиэн    едил    дардымы    и    eförTanMJI.    бамларында    m.«-и- i i    гянумвепичили1индэ    хиллио: Азербядчая нын сечкили девлэт орган. ларына сечмэк вэ сечил- ‘чйаТй'в.швхс-jjeti», yjgqrsyg:    Síteris    SSW»3k-^sassrs тиран етмэк Ьугугуна ма. хунулмазлыгы--------- лар^^ифэ ^    ¿2&S*    &S&JSEF2Z^ы^ SSTf Ь¥ГУГУН4 “aJ""<J,"P' «лмэт мудд^Глш “т-    Ж?    l“p«    Узрэ ликдирлэр. Азэрба1чаи Республикасынын мувафиг сечкили 1. Ьэрби гуллугчуларын ИНН "ИИП*,«. ™т«.ож.,ОКп о"Г":ГАаи1га^. Mvnsrbu* 'На би ГУЛЛУГЧУЛаО сырасындан - '    »    '    ХИДМЭТ МУДДЭТИНИ оаша ?«т- эрлэрнкип АПДВ.О, шэхеи тохунулмазлыгына Азэрба1чан Республикасында    бяшга    на:зиШик-    мэнзил-тикинти (мэнзил) ко- 5 j^ubraa сэЬЬэтинэ. дыран. Ьабелэ Ьэрби хидмэт- ишэ дузэлмэси мумкун oonunun    пеялят гуллугчулапынын ОР-- зирли)инин, башга назирлик- мэнзил тикинти у™ j    о.    Jauw». .... вмяа _    1яш    Ьяяпннэ    кяпмгяа онла Da Азэрба ол- тэ’минат верилир.    девлэт гуллугчуларынын op.- зирл^инин башга    ^пе па тивл эринии узву олан .^атла^ьгаихтисарына. аилэ дэ олмагын соя 1аш Ьэддинэ мадыгда онлара Азэрба1чан 2. Ьэрби гуллугчу J!íf' ™    Ьэггыидан    аз    ола    дар^'и^    На^щТ баш- ш^^л^^фэр^е."'™- ^«Жэ    •»    S«". |«УД    ^SÍÍvMobI^H<,,a,waJj“ Ä'tTStÄftt    ÍES»    pg® Sala буюхылмыш. 20 динч деврдэ Ьэрби хидмэтэ гуллугчулар учун - иу®М®гн  —. а— —»M ealuiau Ьяпби ГУЛ- опилмнт МИНИМУМ эмэк Ьаг- мэ’лумат верирлэр. вэлэри низамнамэлэринин гуллугчуларын тэ'минат    дэк хидмэт ¡ери узрэ (го-    ™JaJa а® Ц    а°.у.    ^ар„^МЛпГбумхш1мши    “забитлэр вэ    муддэтиндэн    башчылары аилэдэ адамба- 2. взлэринин    хидмэт    тэлэблэринэ yjryH олараг    хэрчл^инии нормалары да    ^ Ьвамкатм уивань^    5|?Лары JauiaJum мэитэгэ-    башга забитлэрии. ^абелэои-    артыг ЛИД^    ^!миш дада^чаг мгаиму" й=:    ss-^sr-s-ssí    "ага»«— »•-    säsjs    -•¡-».wjsäs:    гггигт.2=яsät    2йгä . чу лар"' Азэрба JnaH Респуб- дирй (рэис^^ дас^^)-ИН}^ минат^И хэ^ли [и У ве ри л м эси- 27ЖЖЖЖ ^Три'^чаЙР^спуб-    i    ке-    хвдмэт Ьэрби гуллугчулары- елитиб    эскэр дустагхана-    нин га!дасы вэ бу хэрчли-    ти мэнзилин эсас кира]эчи-    лик^^”\*т    Э»*энпи л-тикинти    вэ 1уксэк о\^ли забитлэрии    рэ Ьэрби хидмэт дон ез арзу-    нын аилэлэрннэ Азэрба)чан еЛ1™6    S «ES    1ин ноомаларынын дэ1ишди-    дэн KHpaJaJa кетурулмэси    лэширеэ)    шэхслэЬин    отоы'илэ бурахыла би-.эр.    Республикасынын гаиуивери- ликасы Конституси1асыньга инти зам вэ дикэр ганунларынын тэ. лэблэрини рэЬбэр тутурлар сында (кэми карсериндэ)    ^“pS-    ?кира1^ учун Aá^JnaH    (мэнзил) кооперативлэрииэ эрва^арыныи^бу Ф«^®Р^Н    башга.    чиотЗинЦэ    муэЦэн едилэн ?иIäch"паоти^аотпынРвэК^^т*- ' “мТл *ТТ Эмэк Ьугугу Ку^сынын^ази^эр Ка- Республикасы Назирлэр Ка-    ^тял?ы    Ä^rapMaja    пен-    äp”^забит вэзифэлэрнндэ мэблэгдэ вэ га!дада мадди агдядадя; ГДдД ">*— äh„,ss..ss2    g;«- ~>£as is.'ss^vs^    M TfSS-“~SS™~ S^Äf-SBi-Д TU-    -УПГ-Л, r-  ssrbssssrs ÄUÄ Wfmj- *ss£*rt Ьэрби сирри ачмамаг шэрти- онларын ТМУ»_®МЭК ста‘ ^"р“вяазэЕ^„ян епилмиш ринин аилэли курсантлары евлэр алынмасында, о чум-    riTtaininin    гырыша    вэ    ja    Ьэрби    хидмэтэ лэ. Ьэрби гуллугчуларын жына дахил едилир    BJUUUMVMVHnaH сез вэ мэтбуат азадлыгына, Ьэрби гуллугчуларын ху- доланачаг минимумундан ликасында MyajjaH едилмиш ринин аилэли курсантлары евлэр    *    haf    fiyryry    сахланылыр. пппянячаТ минимумундан • аилэ Jaтaгxaнaлapындa jep- лэдэн кэнд jepmifla фэрди пэт пугугу i (Ардм 3-чу сэЬмфэдэ) ;