Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, February 19, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - February 19, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г83ЕТИ 19 ФЕВРАЛ 1991-чи ИЛ. № Э5 Ш» ГАРШЫДУРМА?! (Эввэлн 1-чн сэЬифэдэ) K3HM3j9H, милли барышыгдан узйг душэн радикал cnjaca-тини биздэ кэнардан керук-лэнэн Гарабаг мунагишэси-нин сон угурсузлугларындан, халгын нараЬатлыгындан до- сечиб ды. - Шуша—Лачын Joлy ачылды. ермэнилэрин элин-дэн кулли мигдарда Aejym сурсаты алынды. Умид ет мэк олар ки, Гарабагын да ашындырачаг. _ Лазынын даглыг Ииссэсиндэ Ьэрби кэр-khh.ihJhh артмасы йлэ баг-лы бу кунлэрдэ кечирилмиш республика мушавирэсинин гзрарыныН Президент тзрэ-финдзн угурла* haJaTa кечи-рилмэси cHjacH гаршыдурма суала чавабыны умумилэш* дирир:    кечмиш партократ, 1\аким даирэ}э баглы адам, букунку чэтинликлэри. ху- сусэн Гарабаг мунагишэсини    ган кэркинликдзн Ьэлл едэ билмэ)эн рэЬбэр.    aJыpмaг лазымдыр. Бу rnjM3T Президентин езу*    «MejMyHy Jafla са л маг» нэ дэ jaxnibi мэ’лумдур. О    'Мэсэлэсинэ ох ша J а н « Кур- сон чыхыш вэ мусаЬибэлэ-    чустан варианты» ифадэси риндэ ьзмин рэ^лэрин эсас-    бу кун зсассыз Jepa кимлэ-    рил«*и ^ындТ“Ж- сызлыгы узэриндэ тэкрар- рисэ уз-узэ roja билэр. Кур- нын бу чинаЬында    рэ> ..,,пйп пя!янып    чулэр умидлэрини догрулт*    лик 1арадачаг. тэкрар flajaHbip.    Y Р    Мудафиэ}э    Халгын    haKHMHjjaT    струк- Эввэла. Президент • Ajaa    галХМадылар, наразы салын-    турлары, CHjacn гуввэлэрлэ Мутэллибов «коммунист»,    мыш кениш даирэлэрин hy-    со}углугунун эсас бир сэбэ- «партократ» japлыгыны со-    чуМуна .гаршы чыхмадылар.    би дэ геМ етди]имиз кими. вет чэмиИэтиндэ CHjacn в»    Биздэ баш бина енундэ уз-    республикамызда кузэранын ичтимаи фэалиПэт MeJflaHbi-    кэлмэк истэ1энлэр исэ    кэскин пислэшмэсидир. Дун- на чыхмыш мил1онларын je-    *ох кичик ДЭСтэлэри эЬатэ    jaja . }енидэн кэлмэк гэдэр канэ CHjacn езунуифадэ фор-    едэ*билэр Бела агылсызлыг    севин д^имиз мустэгиллик, масы вэ тарихи гисмэти he    в0 мэс’улИ11этсизлик мус-    де}эсэн. фэрэЬли Ьеч нэ кэ- саб едир. Мэгам 1етишэн ки-    тагиЛли]имизи Гарабагын    тирмэмишдир. Импер^анын ми о да башгалары кими бу    тале1Ини ÄYjyHa салар. ha-    дагылмасындан, республика- бэладан кенуллу узулуш-    Mwja а»дьшдыр ки, бела ha-    ларын бир-бириндан ajpbw- мушдур. Президент сечки-    ' ¿9TQHQ xaJaHaT демэк    маг чэИди вэ гопа билмэмэк лари дэ раЬат кечмэмиш, ^ с »и »арадылан ha- Ьалындан. дун*а бирл^инэ кэскин CHjacn мубаризэ илэ    KимиJJэтcизлик бе1танынын    говушмагын тэдричили}ин- узлэшмишдир. Президент ез ики эввэл башымыза нэ Дэн, бутевлукдэ системин командасыны бутун башга    0jyH ачдыгыны унутмамалы-    дэ}ишмэсиндэн доган чэ- девлэт башчылары кими кон-    тинликлэр сэбатсыз, дезум- крет саЬэлэрдэ иш бачаран Гарабаг мунагишэсинин суз адамларда jaxbiH кеч-вэ )ахындан таныдыгы адам-    |1ЭЛЛинин бу гэдэр узанмасы    мишэ рэгбэти кучлэндирир. лардан тэшкил едирсэ бу-    дахилимиздэ ajpbi-ajpbi    Бэ’зилэри исэ бутун бунла- нун HajH писдир? Бу башга    хэгсиркарлар тапылса да,    ры рэЬбэрли]ин бачарыгсыз- мэсэлэдир ки, девлэт вэ he-    0НуН дсас баискарлары рес-    лыгы илэ багламага чалы- кумэт ишлэриндэн баш чы-    публикамыздан кэнардадыр.    шыр. харанларын чоху jaxbiH кеч- Нэдэнсэ Ьадисэлэрин ил к Девлэт рэЬбэрлэри вэ he-мишдэ HHja коммунист ол-    кунлэринД8 олдугу кими, бу    кумэт нума}эндэлэринин хал- мушлар?    кун дэ 6ejyK aKcapHjjaTHMH3    га вахташыры, инандырычы Ьамымыза мэ’лумдур ки.    Гарабаг мунагишэсинин Ьэл-    Ьесабатларынын чатДыР^‘ умумхалг сэсвермэси jony    лини елликлэ Эскэрандан    мамасы, бу саИэдэ информа- ила шмэт башчысы сечил-    ашыб Ханкэндинэ иирмэкдэ    caja гытлыгы адамларын лишэн сонУТ мутэллибов    керурук. (Лазьш кэлсэ. бу-    куманыны мин Jepa чэкир. чэмиЛэтдэки CHjacH гаршы-    ну едэчэ]ик). Ьалбуки биз    Одур ни, бела фикир J ра дурманы азалтмаг учун бир Эскэран вэ Ханкандини или «ыр: рэШ; гымы деврунэ мэхсус чанфа , шанлыгы мэ’нэви мэИруми] , }этлэри артырачаг, ичтимаи* \ эхлагы керунмэмиш MHrjac эввэлиндэ садаладыгымыз апарычы тэ’сисатлар — конституси]а, ганунлар, парламент. рэпбэрлик, cиjacи гуввэлэр. елэчэ дэ тэблигат бу мупум мэсэлэ барэдэ# халгда apxajынль^г japaтмa лыдыр.    1 Hэhajэт. ичтимаи рэ^а суси чэЬдлэ тэгдим олунап бир сэ!1вдэн дэ эл чэкмали jик.    Аз-чох ирэлилэ]иши. нaилиjjэти инди бир нэфэ-рин адына }азмаг дэбдэ де-jил.    Бу Ьеч лазым да де- ]ил.    Угурсузлуглары исэ 11амы    асанлыгла бир нэфэ рин — Президентин ajaFЫнa jaзыp. Ша1шд^ик ки, тарих дини эдэбиjJaтдa тэсвир олунан мэлакэлэр кими Ьэр % бир рэЬбэрин ¡ахшысыны-писини негтэ-веркулунэдэк гejдэ алыр. Унyтмajaг ки. Президентин архасында дур-маг    эвэзинэ Ъаглы-Ьагсыз гэнаэтлэримизлэ онун хош мэрамыны да кездэн салыр, тэдбирлэринин тэ’сирини азалдырыг. Jaддaн чыхары-рыг ки, мустэгилл^ин эн муЬум шэртлэриндэп бири фэрман вэ кестэришлэри чан-башла jepинэ jeтиpилэн Ьермэтли тутулан, Ьэр ад-дымда лэjaгэти кезлэнилэн рэЬбэрдир. Дejэcэн, бизим Президенти japлыглapынa Ьэмишэ мэфтун олдугумуз . — -— эчнэбилэр даЬа артыг дэJэp- ¡экС-СЭДА лэндирирлар.    | Лазынын эввэлиндэ го!ул- * муш "милли биpлиjэ дайр 3 Гарабага. ел {ардымы давам едир. Дэвэчи ра1онунум сакинлэри дэ ез кмвэ-]инн эснркэмирлэр. Бу кунлэрдэ ермэни тэчавузунэ гаршы дojYШЭнлэpэ, елэчэ дэ догма очагындан дидэркии душэнлэрэ ики ]уз мин манат нагд пул, ^ирмн алты мин манатлыг эрзаг, донор ганы. тнбб иадашгн ивдвршивдф. Ра]он мэдэни]]эт евнннн директору Ьэлнмэ НуЬу1ева, мснектор Гара Баба]ев вэ кнтабханачы Саватханым Оручова Гарабага кввдэрнлэчэк ^ дэрманлары вэ саргы матерналларыны габлашдырырлар.    Фото    Ибадоаундур. | Ш0ТНЕШЛ9МН ; МаНАФУИ НАНИН9 АЬПШ-дэ кечирилмиш му-ша вира да базара кечнд шэ-рантиндэ соснал вэ нгтнсадн каркинлн]нн арадан галды-рылмасы. республика нын ; эмэк коллективлэринин, бу-I тун сакинлэринин мэнафе-. jинин мудафиэ едилмэси I проблемлэрн музакирэ олуи-мушдур. АЬИШ сэдри К. АгаЬу-I cejнoв * мушавирани ачараг демишдир ки. республика зэНмэткешлэринин. эЬали-иин бутун тэбэгэлэринин Ьу-гуги вэ сосиал-игтисадн му-] дафиэсини тэ'мин едэн га-! нунверичилнк актларынын ! гэбул олунмасы угрунда мубаризэ Aз0pбajчaн Ьэмкар-лар иттифагларынын чох му* Иум фэaлнJjэт саЬэсинэ чев-рилир. Мушавирэдэ чыхыш едэн республика Девлэт Эмэк вэ Сосиал Мэсэлэлэр Комите* синин сэдри С. Гасымова вэ дикар натиглэр эмэк ада-мынын мэнафелэрини мудафиэ eтмэjин сэмэрэли фор-маларынын Ьазырланмасыи-да фэaлиjJэт бирл^инэ тэ-рэфдар чыхмышлар. (Азэринформ). дир. ав?энЯаи^иН^ш)шгар-    Т^арэттесаЬэлзртдэки езбашыналыглар халга му- шыдурмасынын тэЬлукэсиз    ахтарышлары кестэрир ки. о. атушмэси вэ Милли Шура-    ганлы тоггушманын бejYк нын 1арадылмасы бунун нэ-    иткилэр верэчэк даирэсини    сибэтлэр котирир. Кез кеРа* тичэсидир Сон ajлapдa Га-    кенишлэндирмэкдэн чэкинир.    керэ муэ]]ен груплар вар рабаг мунагишэсинин угур-    мэсэлэнин си]аси )олла Ьэл-    ^нь‘Р’к^™лэрт“сэИр^ му- муЬаоибэ1э чеврилмэси,    линэ умидини узмур.    joxc>ллaшыp. гэсирли * ^ ССРИ-нин дагылмасы, сэр-    О ки галды Гарабагын даг-    оаризэ исэ Ьэлэлик баш ту Лягт базапа кечилмэси.^хал- лыг Ьиссэсиндэ Aзэpбajчaн мур.    . гын рифаЬынын Ьэдсиз" пис- ичмасынын мудафиэ олунма-    Ха^т^к1пГ\^сусиемТ”ки1- лэшмзси Президент вэ онун сына, ермэни ]араглылары-    нараЬатдыр. \\с>си мулки^ тэмсил етд^и haкимиjjэтлэ    * нын рекиондан чыхарылма-    л. ]этэ ьчзчилмэси, млэшдир мухалисЬэтин *гаршыдурма-    сына бу саЬэдэ joл верил-    нечэ кедэчэк. Б> просе д сынын 1ени вэ дejэcэн, да-    миш сэЬвлэри, угурсузлугу    Пэр ше^ини итириб дилэнчи- 11а чэтин мэрЬэлэсини ач-    эдалэтлэ, гашь^ыб ган чы-    лэрин cajыны артыранлар мышдыр    с    хармадан тэнгид етмэк олар олачагмы? MaMHjjawKH эЬ- Гоншу халгы тарихи рус-    Лакин бу мэгамда унутмаг    вaл-pyhиjjэнин мушаЬидэси ва]чылыга суруклвмиш «кур-    Ъагс.ызлыг олар ки. импери-    костэрир ки. адамлара ч\- синдрому» ииди тез-тез    1а гошунларынын рекионда    хын кэлэчэкдэ реал *1^ат ешидили^ БиздТонун тэкра- ермэнилэри горудугу дввр- шэраити. сабаЬа.инамла багры еЬтималыны си!аси Иэдэ.    дэ рэббэрли^н. билаваситэ    ль. гэти тэ «"на"чаирдс^Р„^и )э. шантажа чевирэнлэр.чоха-    Президентин ирадэси илэ    мэсэ халгын умадсизтцв лыр Бэри башдан де)эк ки.    Ча)кэнд кими ири Иэрбилэш-    дэринлэшэчэк. ьунсуз нут Гамсахурдианын халга со1-    дирилмиш мэркэз дагыдыл-    лэлэрин илкин капитал > суалыи ахырынчысына га-jbiflar. Нечэ бирлэшмэли? Илк бахышда ушагын да ве-pa49jH чавабы Ьэлэ тала бил-мирик. Чунки бирл^имизи дэ мYcтэгиллиjимизлэ ejHH вахтда итирмишик. Hwija белунмуш, тajфaлapa пар-чаланмыш бир халг, HahaJaT бу суала чаваб тапмалыдыр. Нечэ бирлэшэк?, ,Эл-элэ, 4HjHH-4HjHH3 вермак, ejHH фикрэ кэлмэк. уз-узэ да}анмаг.цан чэкинмэк бир-лэшмэк joлy flejwiMH? За-hHpaH белэдир. hajaTfla исэ эллэримизин. MHjmuiapHMH-зин, фикирлэримизин ара-сында Ьэлэ Дэ нэлэрсэ да-jaHbip. Биз бу манеэлэри ашыб бир-биримизэ чатма-льОь<г. Дэрдлэримизин ча-рэси бир jepдэ, бир фи-кирдэ олмагдадыр. ТаЬир АДДЫНОГЛУ. Н93АР91 К9Р9КДИР Ьермэтли редакс^а, гэое-тинизин 1991-чи ил 4 де-кабр немрэсиндэ дэрч едил-миш «Базары jыFЫШды-рын!..^ сэрлевЬэли Jaзыны охудум. Догрудан да республикамызда кебэлэк Ними артан кoмиcjoн вэ кооператив магазалары. ко-мис]он вэ кооператив ти. чарэти саЬэсиндэ ишлэJэн-лэрин экcэpиjjэти сырф меЬ-тэкирлик вэ баЬалыг japa-дыр. Инзибати органлар да билэрэк^эн онлара свз де-мирлэр. Лахшы оларды ки, фабрик вэ заводларда, ти-кинти вэ cэнaje саЬэлэриндэ эсл фэЬлэ нэзарэти груп-лары japaдылcын. Экбэр КЭРИМОВ, Бакы. Ичмалчынын ге'щпари Ермэни си]асэтбазларына yjy6nap Мэ-лум олдугу кими. фев. парламеетлэриндэ Иокумот. б»-™рлэв ки. ер^®ни *^; “илмми^кими^'эмэ вери- аГд^Турк^э телевизи)асы Ра“" ÄÄ килатларында Ьж5елэ    ЛИРБу усулдаи Страсбурга SÄTSSSTSS » Äa/Ä    ”    “araoe3¿    шАэГа да гэтиадаэ «wjji    м    “vrunnaH    nvn ончап онилтиклэо эр- мишди. Мунагишэ исэ Ван- олан пекумэтлэрэ вэ девлэт- дир. Гэтиамэдэ дejилиp ки. дэ оилар 1неч биР Уда. ^мэ лэоидэн габыгдан чых- демелбрукун Авропа парла- лэрэ дэхли joxflyp...» Даглыг Гарабагын ермэни haTTa аг jaлaн    ^шпкйтяп ки Тупки1энин ментинин cnjaca KOMHCCHja-    ^Ермэнилэрэ гаршы кено- эЬалиси «уч ил эрзиндэ му- адамлары пулла элэ алмаг ™*^щылар ‘    J    ■    сыма тэгдим олунмуш мэ’- сид» paeajaTHHHH yJдypyлмa- hacnpaja вэ фасилэсиз тэча-    вэ Ьэдэлэмэк кими усуллар    ермэнш1эрэ    гаршы    кеносвдэ    башланмышды.    сы учун кестэрилэн илк вуза мэ’руз галыр», 1991-    дан да чзкинмир Ав^паньш    9Л ф^ыз    1азычысы в1?эд-    Ьэмин    мэ’рузэдэ    муэллиф.    чэЬд белэчэ боша    чыхмыш- чи илин ахырьгндан исэ ку-    бихэбэр чамаатыны «вз тор-    3    ^оож    де Мале-    Изгигэтии зиддинэ    олараг ид-    ды. Вичданлы вэ    об]ектив a A3ap6aj4aH бу эЬали!э пагындан говулан заваллы гетатчысы Жорж де ма е    едирди    ки    «ермэнилэрэ    бир инкилис мушаЬидэчиси гаршы «мисли керунмэмиш    Даглыг Гарабаг ермэнилэ-    вил    Сыр    - ?аршы    кеносид»    Чеиеврэдэ    демиищир: шиддэтли Ь^ума кечмиш- ринин a3ao-33Hjj3M3pa д\ Ф_ _____    —    rmt ипмнтаги тяпзЛинлэн    «Лалана 24 саат гол-ганад чао олдугларыны» инан- ни, «ермэнилэрэ гаршы кено- БМТ комитэси тэрэфиндэн    тякчиб    етмэ!э ЯИР’-    ■    ,ыш мэнтэгэ.    дырмага чалРышырлаР.    Нэ    сид»    фактынытэсдиг етмэк    тэсдт-    Г00иЛ вахт" лазым кэлэр! «= FSSrSH    Ьдал-гаЗ 'эрилир ки,    нагишэсинэ Франса    рэЬбэр-    рын    мудафиэси комитэсиндэ    дир. Ьягигати    тэьОИ(Ь    ет-    дентлэри вэ эрэб пк^хлэри. 2» де)ил-    ли)инин мунасибэти    исэ    би.    М    „ЭкУ'си&н„э    - ке?-кедэ    Арке^ина лГтифун^ифч'ы- ди!и кими,    «ДИНЧ эЬали    за мэ лумдур    1Q73-4V илдэ нрэли сурул-    кенишлэнэн аудитор^а    гар-    лары вэ Гэрби Авропа мил- арасында 1узлэрлэ адамын. By jaxbiH.iapjj    ^    тэклиф    1978-чи    илдэ    шысыйда ермэни тэфлигаты- 1ончулары ермэни ичмасы О чумлэдэн гадынларын.    Франса^кы (бурада исэ    1 аз?ынчасына JepHTflHjH    илэ Ьесаблашырлар». чунки ягак. "«¿гаг ksjb.’ss—мг    ‘    '««(а    лтегяаг.к Sr-£SF.S35jS?"b SJJ5”U    ^s^SS3%StST IS’aSpSTA"««™ SSS <SK—"¡iSS хыр Ьаггында зэЬлэтекэн    бир трупу Франса харичи    ”ечэ ИН^ла;    16_    |1ИН Муэ11эн лоббилэрин je-    1эсиндэ онлар Гарабагын мулаЬизэлор се!лэнилир.    ишлэр назири Ролан Дума-    Фи«дэ”    веоилмэсини    ни тэ^иги алтында мэ’рузэ    даглыг 1шссэсинин A3ap6aJ- Нэтичэдэ парламент вэзи!-    Ja мэктуб кондэриб ^ми    «аа    етмишдилэр    •    Неру-    1987-чи илин февралында    чандан гопардылмасына ча- jarn jepHK^a eJpaHMaK учун    Париси Даглыг Гарабагын    ^эшк^    етмишд ®Р*    PY    Ьэмин K0MHCCBjaHbIH муза.    лышырлар вэ буну онунла Даглыг Гарабага HyMajwa ермэни эЬалисинэ 1ардым “^Р. фактларьш усту \ вур-    н    га]тарыЛмышды. Бу эсасландырырлар ки. ермэни- 1еГэти кендэрмэ1и гэрара KecrapMaja чагырмыш. ha- мамаг вэ нашы ичт jj    р    ,    Р    умуми    лэр орада чохлуг тэшкил алмыш. Ьабелэ БМТ-нин бела Азэрба}чан тэрэфин- дон имдад истэмэк    д    писин    музакиоэсинэ кен- едир. Лакин бу 1ахынларда тэьлукэсизлик шурасыны    дэн Ермэнистанын    е»о заман ихтира    едил-    каиа'далы си)ас^^уиас Ил- зыми тэдбирлэр KepMaJa flaja» алындыгына Диггэти мишди    1987-чи    ил и1унун 18-дэ узв- ja Ьеролун 1шглы дeдиjи ки- гырмышдыр.    чэлб етмишдир. Ермэнилэ- 1983 \ д . н ляпинин чоху иштишк етмэ- ми, «Hjy-JopK штатынын эра- Авропа ** парламентинин рин 6ejyK досту Франса тэси лондонда^ бир h>. а    р    аупаPJiaIJfHTII ер- зисиндэ 2.5 мшфн JahyflH ишиндэ иштирак етмэк учун    Милли Мэчлисинин сэзри    тар ®^°^ac^““HyJtpjKep3    Яэни л^ббилэринин тэртиб    JauiaJup вэ бу факт Ъэлэ Ис- баш назир Ьосэн Ьэсэнов Лоран Фабиусун бэ1анаты ру_олаи Ьенчамин У ej р    карыхдырычы гэт- раил девлэтинэ Ьэмин штачы башда олмагла Азэрба]чан    да е}ни руЬдадыр. Бэ)_анат-    тапшырмышды„амэни азачыг эксэри]1этлэ    езунэ гатмага имкан вермир. СэрЬэд кемрукханадан б а ш л а и ы р... Ьэтта PycHj* мутэхэсснслэрн дэ е’тяраф едирлэр ки,    элагэ caxлaмaлыjьн•. Сонра Азэрба1чан муЬарибэ шэраятиндэ бела эн сабит базара чалышмаль^ыг ки, Авропа маликдир. Лакин бу, арха]ынчылыга эсас вермир. Ннс- кемрук бирли^инэ дахил бэтэн сабит базарымызы харичи мудахнлэдэн, меЬтэкир олаг. Дуздур. Ьазырда буна вэ гачагмалчылардан ropyja бнлэчэ1икмн? Азэрба]чан    имканымыз joxAyp. Эн эв- Республикасы Президентиннн фэрмаиы илэ Азэрба1чан    вал она кор© ««. бурада Кемрук Комитэси мэЬз бу мэгсэдлэ 1арадылмышдыр. Ко-    узв^к Ьаггы тэхминэн 2 митэ агыр, лакин сон дэрэчэ зэрурн ишин еЬдэснидэн мил^он доллардыр. Амма нечэ кэлэчэк? Азэрба]чан Республнкасы Кемрук Коми- кэлэчэкдэ мутлэг бу тэш-тэсинин сэдри Магсуд МЭММЭДОВЛА сеЬбэтимиз бу килата^ олмалы]ыг. ^ барэдэдир:    республика)! кэтирилэи — Комнтэ тэзэчэ тэшкил    —    Ла1?™,бУ. идарэшш    ^аллардан с*^бэт    а^ин0^ олунса да, кемрукхана Азэр. езу дэ ССРИ Кемрук Ко. Амма, мэ ЛУМДУР • Р®* ба]чан учун 1ени бир mej митэсннэ табе иди. Мэсэлэ публмкадан даЬа чох мал де ил .    1алныз бу кунлэрдэ Азэр- чыхарылыр. Ьэтта елмш. д J    „ в ба1чан Президентинин фар. кнлатлар вар ки, елкэдэн — A3ap6aj4aH Республи ма„ында„ С0Нра Ьэлл eAHj. мал апарыр, газвндыгы кэ. касынын кемрукханалары МНШДИр    лнрн харичи банхлара rojyp. арасында эн гэдими Бакы _ бир девлэтин мус. — Олдугча вачиб бнр кемрукханасыдыр. О, 18Л7- тэги1ЛИ1иНин эн муЬум мэсэла^э тохундунуз. Илк чи ил февралын 7-дэ Japa- шэртлэркшдэн бири онун эввэл кемрук хидмэтинии дылмыш вэ Ьэштэрхан кем-    кемрук    системинии    кутлэви информаси}а васи- рук даирэсинэ дахил едил- олмасыДыр Лухарыда rejA тэлэри илэ зэиф элагэлэри мишди. Бакы лиман вэ сэр- етдим ки. бу илэ гэдэр Азэр- эЬалинин кемрук rajAa-ra-Ьэд кемрукханасы 1847-чи <а«чан кемрук хидмэти нунларыны билмэмэсинэ илдэ Загафгаз^а карантин- кеччиш ССРИ кемрук сис- сэбэб олуб. Чалышачагыг кемрук даирэсинин Бакы    ‘    та6е олдугундан рес.    ки. бу негсанлары арадан ше’бэси. 1897-чи ил дэн исэ публиканын харичи игтиса- галдыраг. Кемрук системн Бакы кемрукханасы кими * си«аси Mэнaфejини экс Ьаггында )ени ганун ^aji«- етдирмэмишдир. Мустэгил hacH Али Советин Милли кемрук комитэсинин ja- Шурасына верилмишдир, je-оанмасы илэ элагэдар гар- ни тэ’лиматлар, га]далар ha-рилэн малларьш joxлaнмacы, н- чох чэтин вэ МуЬум зырланмагдадыр. Инди рес-кемргк веркилэринин ту- ,|ааич,элэр дурур. Ишэ де- публикадан jaлныз 300 ма-тулмасы дахил    ИДИ-    мэк олар    сыфырдан башла-    натлыг haAHjja апармага ича- мышыг. Комитэнин эн баш- за верилир. Електрик ава-лыча вэзифэси девлэтин данлыгы /пары^ы гада-хаоичи игтисадиjJaтынын ган олунуб. Азэрба)чандан тапзи млэнмэсинэ хидмэт. чыхарылан нефт мэЬсулла-дир Амма чох тээссуф ки. рына 40, памбыга исэ ----бу MyhyM    вэзифэннн еИдэ-    фаиз русум rojyflyö. Халча- jyK анбары, експерт, карай- J L к..нэдэк калэ бил. лар ja<1m>i3 MaAOHHjJaT натки груплары олмушдур. мэмишик" 0Сас сэбэблэр зирли!инин експерт рэ jHH-АзэрбаЗчанда Бакы илэ ja. республиканын мустэгил дэн сонра елкэдэн чыхары-нашы 1836 — 1837-чи ил. квмрУкханасынын, кемрук ла билэр. лэрдо JapaflbWMbiui Астара,    хидмэтинин    муасир авадан.    Биз артыг бэ зи мУэ^си- Чулфа, Лэнкэрэн кемрукха-    л!ь|гла пис    тэц1шв олунма-    сэлэрин республикадан нефт, налары вэ Сэдэрэк. Худафэ-    * кемрук    системинии нор-    памбыг мэЪсуллары чыха- рин. Бинэ. Кэнчэ кими даЬа    •    фэaлиjjэтини тэнзим    рыб эвэаиндэ гат-гат аша. 11 кемрук посту фэали]]эт    ганунларын.    тэ’лимат-    гы AajepÄa мал кэтирмэ- кестэрмишдир. Ок^абрдан ларын цШлэниб Ьазырлан- сини ашкар етмишик. Бу сонра A3ap6aj4aHbiH харичи    ма^аСылып    саЬэде    1охлама апарылыр. iiTTHcaflH-cHjacH элагэлэри    н'    —    Бас сэрЬэддэ тутулан азалдыгындан Бакы. Аста-    —    Бэс МДБ-Ja дахнл    маляар hapa вернлэчэв? па Чулфа кемр\ кханала-    олан    девлэтлэрлэ вэ гонщу _ БИЛИрсиниз.    Aaapöaj- рындан башга бут\*н кем- Иран, Typraja нлэ кемрук чанын сэрЬад гошунлары рукхаца вэ постлар лэгв мунасибэтлэрнмнз нечэ ола. japaflbI<nMacbI Ьаггында пре-едилмишдир.    чаг?    зидент фэрмаиы вар. Амма . - Демэл*. биз /кемрук.    — Инди кунун эн MyhyM    республика хана шэбэкэмизи етэн эсрнн вэзифэлэриндэн бири кеч- фэали^эт сэвнлэсннэ чатдырмалы1ыг..    миш    ССРИ республикала.    ^ — Елэдир. 1990-чы илин ры илэ девлэтимизин сэр- да ^Л9ДИР_^*??а |аХын’ свиларындан башла japar, Ьэдлэрини кемрук шэбэкэ- зидэ мал ту ту лубе • J -V *    ---—    А Уу —‘•••эмлэтмэкдир.    лыгдакы кемрук мэнтэгэ- постларынын синэ тэЬвил верилмэлидир фэaлиjJэт кестэрмишди%о. Онун cэлahиJJэтинэ харичэ апарылан вэ арадан кэти- кемрукханасы ез ahaMHjja-тинэ керэ биринчи дэрэчэли кемрукхана heca6 олунурду'. 1917-чи илин окт1абрына. дэк онун 300-дэн артыг ишчиси, лаборатор^асы. мушдур. керэ. .февралын 18-дэ баш    рына вмел    едилэркэн реки-    етсин.    татларынын ' чох Ьиссэс'и. дэа Joxflyp». назир бу бejнэлxaлг ташки- онал тэЬлукэсизли!ин тэ -    ^    н    J    /3/4^ 6v мэсэлэ узрэ сэсвео- Хуласэ, инди Брусселдэ латын трибунасындан чы- мин олунмасы учун шэраит УнтеJкерии мэ рузэ^ш му , )    ■    * етмэкдэн бо]ун парламентимизин узвлэри хыш едэчак.Анчаг биээ га-    JapaTMMС«-    -Ц»    гачыр^до чун^Ьэмин гаршысында    чэтин бир иш Аз^ачанеЬок?мэ™ЛЭРбаш: и^'дэлэр да танышдыр. да- лар)ы ^¡расында «ермэн:м*    ^    ^энилэринТэлэблэри^руЬу?- ЖЕ ГнМИ?оэФЬРбаЭНоиа «S ады чэкммшиди Мэ'рузэ W Ьекумати дэрЬал бил- „а долмуш Авроп,.«рламеи- дэ шэрЬлэрин ана хэттини нин рэЬбэри 'тэрэфиндэн тШЬИПШДП,    ^    ^    *    t    r’    •.««««min    UUQU flklHMA' алынмыш. амма ону дирмишди ки, эввэллэр гэ- тинин узвлэрини инандырма Даглыг Гарабаг барэсиндв    мэтнин    =    ^уГ^муш бэУаннамэлэри лыдырЛар ки «эЬз ермэнн муэллифинин к    д.    сына х< ¿    3    квндэрмиш-    эсас тутур. о бэ)аннамэлэри силаЬлы дэстэлэри Азэрба] дилэр    ки, jeTMHiu ил эввэлки Ьади- чан эразисиндэ муЬарибэ Авропа парламентинин гэт намадэ шэрЬ олунмуш мев- а!дын де}илми? rejH тэшкил едэчэк Бу-    Ьаким    nSfv ™у    ЯИБуна 6ax«ajapar ермэни    ¿элэр йрэсиндэ ¡Гевге Ьазыр-    апарырлар. Даглыг Гараба- fi!f назио ГаоХын даг!    м^элзда    SSP гэЭТввге    гэзетлэри гэлэбэ барэсиндэ    ламаг Ьугугу- СИ|асвт' адам-    гын«ЙЙЖ» баш назир Гарабагын даг-    мвеэлвдэ    дайа    гати    мевге    ларына де1ил,    тарихчиЯэрэ    лиси догм, J¿pлopиндaн    ди- лыг 1шссэсиндэки    тутуб    д    Дггчш    мэнилэоин тэ'сири    алтына    аиддир. Бе1ук Британи1анын    дэркин салынмыш вэ    20 лэри тэЬлил едэркэн «об- Даглыг Гарабагдак У пгмим\-ш «Жупнял л'е женев* Харичи Ишлэр Haзиpлиjи кэнд jaндыpылыб 1ерлэ-1ек-jeктив» (сез jox ки, онла-    малар^    а‘    лэрэчэ    гэзетинин (30 август    1985-чи    билдирмишди    ки, Авропа    сан едилмишдир вэ экэр    ин- рын баша душдуклэри тэрз-    хэ^рлэрдэн    «сон    Дэрэчэ    ^зе;ин^»и(^    парламентинин    гэбул етд^и    ди jep узундэ кенскид вао- дэ ©«¿ектив) олачаг. Бир нараЬат олмушдур*. ичра ил    и    ш    м    ^    •    алагэси    1охпуп са бу кеносид 1988-1989- сезлэ, биздэн Ьэтта милли и^э --    ^^¡¡^»Шэтшни    ры БМТ комитэси ермэни- чунки Ьэмин гэтнамэ ^арла- чу иллэрдэ Ермэнистандан мпыягЬр папИМИЗИН ЗЭРЭРИНЭ СаЛЬЮ ИШИН мапицэтини ры. ОШ1 ««■“‘ЛИ    ______ I  ________ __.лоипиуш 200 мин азэоба!- мэнафелэримизин зэрэринэ салыб ■onefw.*K»———    —r-r  --—    .    .    ртиакан    ßv    папа    гаошы    кеносиди тэсдиг    мент узвлэри елкэлэринин    говулмуш 200 мин азэроа| дэ олса. бир нее е’тирафлар    ejMHMHja ■“    Белэл2клэ. им-    Рэ>ни дeJ5л. -1алныз ону    чанлы)а гаршы терэдилмиш- кeзлэjиpлэp. .    «фачиэли    h    д    Р    ,    тимяиИатнн    башын-■*- гатмаг    гэбул етмиш парламент узв-    днр вэ инди даглыг Гарабаг Брусселдэн верилэн мэ -    снлатыны    тама.    ^    шцЬ1 р~    учун    демэ    бутун w-итэлэр    лэринин езлэринин рэ^нни    да jhiuajaH a3ap6aj4aH.nbina лумат бизим учун о гэдэр лашдырмага чагырмышдыр. учун дема uyiyn    к    г    э    елио.    ра гаршы терэдилир. дэ кезлэнилмээ дс]ил. Не- Нэ ^ахшы ки’ да ?„„.с°НРя i мэ'оузэсинин* нэзэрэ Белчнка вэ Данимарка Умидварыг ки. Авропа чэ илдир кн. Ермэнистан билдирмэ|иб кип <бун^ да мымюсы б?^ргм(Ьн мэ'ру- харичи ишлэр назирликлэри парламента эдалэтэ биканэ 2grS5.*3SS¡ =ТГ-~МШрГ.    дЛэта б^аиатлар вермиш- башла!араг,    Ьэдлэрини    кемрук Азэрба}чанын харичи игти-    си илэ меЬкэмлэтмэкдир.    лыгдакы сади, CHjacH элагэлэринин    Кемрукхана постларынын    синэ тэг    силагувяо кенишлэнмэси вэ ишин Ъэч. }еоини дэгиглэшдирмишик. ^в^чу    илдя»    У МИНИН артмасы Jchh кем. 9 бела постумуз олачаг. Р>- ^ал«лз6ад „,оНЛаола ма„ат-рукхана вэ постларын Ja-    enja илэ сэрЬэддэ. Худ    тулм>ш    РЛ мое* радылмасыны тэлэб едирди. дэмир Joлy CTaHCHjacbi вэ лыг мал < ^ л    *    4 1990 — 1991-чи иллэрдэн Самур автомобил посту. KBaJa    Wmok сэ Кэнчэ. Худафэрин, Бинэ. Курчустанла сэрЬэддэ Ба- керэ дэ бу ^эсэлэ ^1^9    * Сэдэрэк ' кемрукханалары лакэн — Тбилиси ^олунда виПэдэ дврЬалЬэлледа вэ Билэсувар.    Ьорадиз. Heh-    Мазымча]    посту.    Газахда    лидир. ^э^?К^^ла рэм кечнд    мэнтэгэлэри    Гырмызы    керпу,    Агстафа    сэрИэдлариии а-ып фэалиЛэт кестэрир. Бу илин дэмип JoAy станси1асы. Кэн- рымыз горуААалыд ]анварында Иран тэрэфи. чэ, Хочалы, Бинэ аеропорт-    ^^гчтн нэ Ордубад, Шэрур, Бе^дэ- лары вэ Бакы бэрэ лима- су*Л    меча ган. Имишли, Чэлилабад, ны. Азэрба1чандан кэнара чы- мвллп кадрларымыэ Лардымлы, Лерик, Лэнкэран хан маллара нэзарэт едилмэ- Ьазырланачаг кемрук мэнтэгэлэри ачыл- лидир. Индики агыр игтиса-    ¡Г.® ia„amM ohvh •масы месэлэсинэ бахмаг ди вэзиJjэтлэ элагэдар рес- с истеки    narbwi- тэклиф олунмушдур. 70 ил публика Назирлэр Кабине- тэЬснл системи дэ № эрзиндэ A3ap6aj4aH эрази. тинэ мурачиэт етмишик ки, мышдыр. синдэ олан кемрукханалар ьразимизэ кэтирилэи JyK- Москвада. ССРИ ваЬид кемрук кечмиш ССРИ кемрук сис- лэри кемрук веркисиндэн публикаларда Дашкэнддэ Гэрара кал- теминии тэркиб Ьиссэси са-    азад етсин. Лери кэлмишкэи.    Ьазырлаиырды^ Гэрара кэл- ]ылмыш, етэн илин ^ул    МДБ-1э дахил олан бир сы-    мишик ки. Р^пувлика кем- а!ына гэдэр Ьэр бири а)ры-    ра девлэтлэр бела едиб. Бир    рук Комитэси ]анында рс а{рылыгда ССРИ Баш Кем-    Мэсэлэни дэ ге!д етмэк ис-    лар тэшкил едэн -Артыг рук Идарэсинэ табе олун-    тэрдим: Кемрук системи а!-    бэ зи али    МПЛ’ мушдур. Лалныз ^ул а1ын-    рыльггда, гапалы сурэтдэ    эллимлэри. кечмиш ^емРук- дан сонра Аээ^^чан кем-    сэмэрэли фэалиЛэт кестэрэ    хана м^^эх9С^лэр" рук идарэсн ]арадылмыш    билмэз. Буна керэ дэ биз    гэлэлэр апармага разылыг вэ республика эразисиндэки    МДБ-)э дахил олан дев-    вермишлэр.    к бутун кемрукхана во пост-    лэтлэрлэ, 1ахын гоншулары* лар онун табели1инэ кечи- мыз Иран вэ Турки]э кем-    ВаНяд    УЗИЗОВ, рил миш дир    рук хидмэтлэри илэ сых 4 «Халг гээетп*нян мухбнря. ЭМЭКДАШЛЫГ КЕНИШЛ9НИР ÄTSWTÄÄ СИТарихдэн хвбври оланлар Я». "SSt Ä    -рпчи (Азэринформ). Иран Ислам Республика-    ди^ат, мэдэниЛэт. cahHjja сынын сэрЬэд)аны Парсабад    саЬэсиндэ pajo«yMy3yH бу шэЬэри haKHMHjjdT органла-    шэЬэр нлэ эмэкдашлыгы рынын дэ’вэти илэ Фузули    Ьаггында мугавилэ баглан- patjotty тэшкилатлары вэ му-    мышдыр. Биз Парсабада ра- эссисэлэри • рэЬбэрл эриний    J ону муз да истеЬсал олунан бир грулу орада олмушдур.    тикинти материаллары:    ми- Фузули Ра]он Сове тинин    шар дашы. ah эн к дашы. чын- сэдри Тариел Еминов де-.    гыл вэ с. кеидэрмэ1и вэ’д миш дир:    етмишик. Эвэзиндэ jar, гэнд, — Керуш заманы игтиса-    ду1у, кишмиш, картоф вэ со- ган алачагыг. Фузули pajón мэркээиндэ вэ Парсабад да hap aj сэрЬэд^ачы тича рэт кечирмэк нэзэрдэ туту лур. Бу шэЬэрии ha кими J Ja органлары рэпбэриннн ха Ьиши i|aa ]ерли эЬалн]э тиб-би хидмэт кестэрмэк учун Парсабада мунтэзэм олараг Ъэкимлэр кендэрэчэ]ик. * (Азэринформ). ;