Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, February 18, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - February 18, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г03ЕТИ 1# ФСВРАЛ 1”2'чи ил- Nt 34 Сулейман Вэяи/’вв—75 „Инсан нечэ да дезэрмиш...“  л_______I__________II...    клп«    Л    Лат    ли    rtvnar*    М    d> Суле)ман Валуев Азэр-баЗчан нэсринин керкэмли н\ма}0ндалэрилдэн вэ онун тэмэл дашыны гоЗанлардан биридир. О. алтмыш илэ За* хындыр ки, Зазыб Japaдыp. Муасирлик, хэлгилик, аЗ-дыи сужет вэ композита, |ыгчамлыг Зазычынъш эсэр-лэрини характеризэ едэн башлыча мэзиЗЗэтлэрдир. Муэллифян иJиpми За-шында Заздыгы «Быглы ага». ^ Шор чуллуту* адлы ил к повестлэринин, сонралар чап етдирдиЗи «МубаЬисоли шеЬэр», «ДуЗунлер». «Даш-лы булат», «Ган л ы очаг» романларынын, Ьека^элэри. нин тале]и угурлу олмуш. эсэрлэри дэфэлэрлэ Бакы-да. Москвада. дунЗанын нечэ елкэсиндэ 6в/ук тиражла нэшр едилмишдир Суле]ман Вэли}ев ез эдэ-би тэрчумеЗи-Ьалыны За-радан jaзычылapдaндыp. О, Ьэ]атын бутун кешмэкешлэ. рини квруб. 'Гадим Абшеро. нун Рамана гасэбэсиндэ дун-¿а]а коз ачыб. сонра онун сорагы УкpaJнaдaн. Авропа елкэлэриндэн, Африканын сусуз сэЬраларындан, Си-бипин    дон му ш    торпагын- дан кэлиб. Тале онун 6а-шына но бэлалар кэтирмоЗиб?! Эскэр, эсир, партизан, «халг душмэни», суркун... О. Ьитлерин дэ, Сталя-} нин дэ олум душэркэлэриндэ олуб. Анчаг ирадэсини Иеч бир гуввэ гыра билм^иб, догма АзэрбаЗчанына Ьэми-шэ садиг галыб. Олум ду-шэркэлэриндон Вэтэнэ га- Jыдaндaн сонра да амансыз мустэнтиглэр она динчлик вермэдилер. Тэклиф етди-лэр ки, Сэмэд Вургуна беЬтан атсын. Дедилэр ки, экэр Сэ-мэдин узунэ дуруб «лазыми»* сезлэри десв, эсир ними суркун едклмэ)эчэк, она Jaxnibi шэраит )арадылачаг, ceaflHjH булварда кээмэкдэн мэЬрум олмаЗачаг Суле]ман Вэл^ев 6©Jyk изтираблара дезэрэк онларын фитнэси. ни рэдд етди. О, бу Ьагда деЗирди: «Иланын агына да лэ’нэт, гарасына да». Сэ-мэд Вургун чохлары кими она да 6eJyK rajrbi кестэр-мишди. Лазычылар Иттифа-гьшын узвлук китабчасыны далынча чэб11эЗэ кендэрмиш, ата-анасына кем эк етмиш-Ди..< О, СулеЗман ВэлиЗевин мэрд Ьэрэкэтиндэн хэстэ оЛаркэн хэбэр тутмуш. елум Затагында ону багрына бас-мага чан атмышды... Мин бир мусибэт кермуш СулеЗман ВэлиЗеви Зашадан. ropyJaH нэдир? Bejyn haJaT тэчрубэси вэ тукэнмзз ира. дз. о, эсирликдэн гаЗыдан-дан сонра кичик отагынын диварына вурдугу вэрэгэдэ ири Иэрфлэрлэ Зазмышды: «Ьеч заман руЬдан душмэ. бэ’зэн елэ дэгигэлэр олур ки, AejnpcaH hap rnej бит- ди, бэдбахт олдум вэ дун. )анын ахырыдыр. Амма сонра елэ хош кунлэр олур ки, де]ирсэн, hap urej Johh-дэн бaшлajыp. хошбэхтэм». С. Вэли^в хатирэлэрин. дэ Зазыр ки. xejnpxah инсан. лара раст кэлмэкдэ бэхти кэтириб. Бу фэгигэтдир. Бир Ьэгигэт дэ вар ки, онун езу дэ нэчиб вэ гэдирбилэн ин-сандыр. О, 1946-чы илдэ икинчи дэфэ Банька raj«-даркэн бир муддэт ишсиз галыб, чэтинлик чэкиб. Кара кедибсэ иш вермэЗиблэр. «Ганады сынмыш гуш да учармыш» китабында Ja3bip: «Ишэ дузэлмэкдэ Hajac ЭфэндиЗев мэнэ кемэк етди. /) заман «PeeoajycHja вэ култура» (сонралар «Инги-лаб вэ мэдэшШэт», индики «A?iap6aJ)iaH,») журналына эдэби ишчи лазым иди. Ики нэфэрнн намизэдли]и вар. ды. Ил]гс Эфэнди)ев жур-налын редактору МеЪди hycejHo деди: <0 адамын шин ез гаЗдасындадыр... (онун партиЗалы олдугуна ишарэдир). Ону Захшы вэ-зифэ]э tb’Jhh едэ билэрлэр. СулеЗман исэ чэтинлик чэ- кир, бнтэрэфдир... Иш тап магда ону бир бэИанэ илэ кет-кэлэ салырлар. Экэр биз бела гэлэм достумуза кемэк етмэсэк, ним едэчэк?» Бу сезлэрин бвJYк тэ’си. ри олду. Журналда ишэ ду-зэлдим. ИлЗас Эфэндяjeв демишкэн. о адамын да мэсэлэси асанлыгла Налл едилди, она мунасиб вэзифэ вердилэр. Агыр кундэ адамын дадына чатан шэхси ун\»тмаг олармы?» Кечэн ил «Халг гэзети*н-дэ С. Вэли]евин суркундэ оларкэн Ьалына ]аныб она Jaxындaн кемэк едэн бе>ук Сибир ]азычысы Кеорки Марков Ьаггында хатнрэси дэрч олунмушду. Аз сонра мэрЬум ]азычыньш арвады Агни]а Кузнетсова редак-cиjaja миннэтдарлыг мэкту. бу кендэрмишди. Агни]а Кузнетсова муэллифэ дэ jaзмышды:    «Мэктубун    чап олундугу гэзети алдым. Чох саг олун. Биз Ьамымыз Си. зи Кеорки Моке)евич кими хатырла]ачаг вэ севэчэ]ик...» С. Вэли}еви ]ашадан да бела сэдагэтдир, хе^рхаИ эмэл-лэрдир. О,' бунлардан зевг алыр. Узун иллэрдэн бэри мэн-дэ ]аранмыш гэнаэт даЬа да меЬкэмлэннр: бу сакнт вэ динмэз адамын. чилд. чилд эсэр ]с£змыш инсанын, ез ИэЗаты Ьэгигэтэн бир гэЬрзладнлыг дастанынын мевзусудур. ШэхсиБэтэ пэ-рэстиш дев рун ^ чэфакеш-лериндэн бэЬс едэн «Ду-}унлэр». «МубаЬисэли шэ- Нэр», «Дашлы булаг» вэ Фа-лэстин вэтэнпэрвэрлэриян Ьэ|атына Ьэср eTABjR «Гая-лы очаг» кими романларын-дакы cBMHMHjjeTHH Majacn Ja3bi4biHbiH нечэ Aejapuiap. чанында, ганында. ypajmwe. дир, Муэллиф ивсанын чэ-1инликлэрдэ бэрюЦиб фор-малашмасы проблеминэ Ja-хындан фикир верир, ез оху-чусуну заманьш сынм*ла* рындан мэрд чыханлардан нумунэ кетурмэ>э чагырыр. О flejHp ки, heJaTHH Jojuia-ры Ьамар де)ил, онун ениш-лэри, }охушлары, <ДУ]уилэ-ри» вар. Инсан бу ¿олда дуз xeTMdjH, эjилмэмэJи, ез эли илэ «ду]унлэри» ачмагы ej-рэнмэли, чэтинликлэрэ галиб кэлмэ]и бачармалыдыр. CYлeJмaн Вэли)ев дезу-мунун чох сирлэри вар. Ву* тун бунларла охучу онун «Лазычы» нэшриБатьпада кэлэн ил чап олувачаг «Инсан нечэ дэ дез^змиш...» роман-хатирэсинде таныш олачагдыр. Охучулар Сулейман Вэ-ли]еви публисист Ja3N4H кими дэ таны)ырлар. О, Ьэ-. лэ кэнчлик иллэриндэ М9Т-буат саЬэсиндэ ишлэ^рэк очерк вэ мэгалэлэр ^азмыш-дыр. 1942-чи илдэ Bejyx Вэтэн муЬарибэсиндэ иш. тиран едэркэн Керч чэбЬэ-синдэ эсир душмэмишдэн эввэл Азэрба^ая дивизи]а-сынын органы <A3ep6aJ-чан flejyiu4ycy» гээетянин Ьэрби мухбири олмушдур. Бу чох тэЬлукэлн ВЭ ЧЭТИН М9-зифэ иди. О, ен чэбНадэ )ашлы гелем досту, шайр Ввсул Рза яле иерушмуш-дур. О. «Кул дэстэси» (1972) китабында    «Кунделшсден сетярлар» хатиресииде )аз-мьицдыр: «...ню тез-тез ем яебЬе)е хедяр. де)ушчуле-геЬромаилыгына ;р едилмиш мегелелер |взырдым.    Редамся]емыз 0влагча бир отагда >ерлеш-мишдя. Бура да шоле)яб. бурада динчелирдки. Расул Рза бязям дяаязяЩа кэлиб гезетямяэе ]ахымдаи кемэк еднрда. Мен кечеяер кичик бир столун устунде Мтырдым. Рэсула да буред» ]атмагы меслепет кердум. Башга иккан )ох иди. Кячяк стол да якямязе де )ер чат-ды...» С. Велиев суркун да олду гу иллэрдэ бала гелэага-ни >ере го]мамышды. Доя* муш торпаг, Леяа Ьадяса. синин баш вердя)н Бода)бо шеЬеряиде чыхая «Леяски шахт]ор»ун. сонра Иркутск внла^тинин меркаея геэети < Вое точно Сябярска]а правда »нын штатданканар мухбири олмушду. Онларын се-Ьифэлэриндэ Ьека]е, очерк ее металэлэряии, Ьртта 1948 чи илдэ Бакы да чапыяа ичазе верялмэ)вн «Муба-Ьисэли шэЬер» романьждан бир нечэ парчаяы дерч ет-дирме)е нам олмушду. О. вэтэнэ га)ыдандан соя ра мараглы публисист эсэр-лер. сэнедли повеет, очерк-лер ¿аэмышдыр. Соя нллер гон дарма Гарабаг меселе-си ме елагэдар академик Сахаровун. рус 1азычысы 'Солжсвштсыяыи ермеш дашнакларыиы * мудафяе еден мэгалелэркнэ тутарлы чаваб вермишдир. Онун «Л-ралы дурнам, ,Гарабагьш» смлсилэсяндек чап етдир-ди)к мэгалэлери диггэтела ]игдир.Фамял МЕЬДИ гардаш кемеж асл ДОСТ ДАР КУНДЭ танынар Т >хминон бир а] эввэл Оли Ба]рамлы шэЬэр вэ Гу* бадлы ра]он ичра haкимиj-]эти башчыларынын керу-шундэ олиба)рамлылар сэрЬэд ра;онуида бнр сыра иро^злечлэрнн Ьэллннэ тэ-моннасыз комэк кестэрмэ^и. адамлара эрзагла, пул вэса-ити илэ japдым eтмэJи оЬ-дэ]э кетурмушдулэр. Инди Ьамилэр нэзэрдэ тутулмуш ищлэрин ичрасына башла-мышлар. Гу бадлы сэрЬэд ♦ Хе]ри]]э фонду »ыун Ьеса-бына Ьэлэлик 50 мин манат кочурулмушдур. Тэс п р руфат л ара ]аначаг ьэ суртку материаллары, ич-тнмаи мал гара учун гары-шыг ]ем кондэрилмэси да-вам етдирилир. Електрик анаданлыгынын тэ'мириндэ ! губадлылара    jaxындaн комэклик кветэрилир. Га-Юн моркозиндэки мэсчид ; бинасынын тикинтисинэ кэр* иич. семент вэ дикэр мате-риаллар кендэрилир. Гардаш тэЬфэси -кими Зола са-льшан эрзаГ мэИсуллары. сигарет, кнбрит сорЬэддэки ЗашаЗыш мэнтэгэлэририн —■ ЭЗин, Таровлу. Зор, Элиту* ВЭТЭН ЧАГЫРЫР БИЗИ# луушагы, МэликэЪмэдли. Новулу, Курчулу, КеЗэрэбаз. Салдаш, Лухары вэ Ашагы Чибикли кэндлэринин. Огуз гэсэбэсннин сакинлэринэ naj-ланмышдыр. Милли муда-фиэ баталЗонунун деЗушчу-лэринэ икиЗаруслу 200 эдэд чарпаЗы вэ бир о гэдэр дэ Jaiar дэсти • кондэриЛэчэк-дир. Ьамилэр илин сонунадэк сэрИэд раЗонунда flaha 6eJyK ишлэр иермэЗи планлашды-рьвблар. Вутун бунлар бир тэ-..фдэн элибаЗрамлыларын да мили к, гардашлыг кемэЗи-диреэ, дикэр тэрэфдэн онларын эсл ватэнпэрвэрлик ну-мунэсидир, — Aeja Губадлы PaJoH Ичра haKHMHjjaTH башчысынын муавини Ну-ширэван ЭлиЗев разылыгыны билдирди. —г Нанкор гоншу-ларын говгасына дучар олду гу му Л бир шораитдэ эли-баЗрамлыларын бизэ мад-ди кемэклэ арха дурмалары чамаатымызын дэЗанэтини артырыр. Ф. РЭСУЛОВ, «Халг гэзети*нин мухбири. Журналист чдбЬадан га/ыдыб ГАРАБАГ-ИСТИНАД Н0ГТЭСИ рэф; па mi Агдам Ьэмишэ Гарабагын даглыг Ииссэсини чиЗмнлэ. рнндэ сахлаЗан сутун олуб. Ермэнилэрин терэтднЗи эда-лэтсиз мукагишэнин илк кун^шдэн онун Зуку бирэ-беш артыб. Бу кун Агдам тэм дэ уч тэрэфдэн од ту-туб JanaH муИарибэ чинаЪы, топлар к^грулдаЗан. ракет-лэр атылан. автомат силап-лар шаггылдаЗан сэнкэр, ганы ахыдылан. динчлщ]и позулан торпагдыр. Бурада адамларын сулЬ арйусу илэ ган-гада агибэти, гуруо-аратмаг Иэвэск илэ влду-галды суалына чаваб ах-тармасы истэр-истэмэз го. шалашмышдыр. РаЗонун мэркэзи база-зында, тичарэт мэркэзиндэ %    щ    ж фг* ишмк> г * ЩШШ. БЕЛЭ МУЬАРИБЭ КОРМОМИШЭМ  и негтэсини — лар. Лагубун оашьгна топ- едэн jaebwap парой сеивор Ьэр кэс ез алыш-веришин-    рарабагын' даглыг Ииссэ-    лашанларьи aMcapHjJeTH на-    »воэрв иле редамте олуна). дэдир. ХеЗли аралыда еши-    снпи аранла бйрлэшдирэн    мэод душмэно нифрет дэр-    Злгубуп    45 JamM    вар. дилэн, Ьэтга Агчабэдн вэ    стратежи Золу, р*Зон мэр-    сини белэ бир шораитдэ    Гарабаг мунагкшеснинн ялк Бэрдэ ’раЗонларына кедиб    кэзини вэ бйтншик кэндлэ-    кечиб.    кунлэриядем ме|дащдадыр. чатан атышма сэси исэ ана- 0НуН башына Зыгьршмыш Невбэти атышманын шы- ДеЗушлэрде езу де japa алыб, лары эли гоЗнунда. адамла-    (¡ун0рлИ( геЗрэтли огуллар    дыргы вахтында гэбирнс-    Хидмети Захын вахтларда Тары сэксэкэдэ гоЗмушдур.    ropyjyp.    танын кэнарындакы сэнке.    pa<5aF ничат ЧвмнЗЗеткнин Мэркэзи меЗдан арха чэб_    к..НЛЭр    рарабаг Myha- рэ кэлиб чыхь^рам. Бблэд- 1э гэраркаЬыны хатырла-    рибосинин эн кэркин ног-    чим Ьусе)н ЬэсэНовун хэ- дыр. Адам лар - орда.бчрда    тэлэрнндэн бири, hap ики    бэрдарлыгы иле бура чата-    Jary6    Ьазыркы корунэй hap6H кеЗимли.тэрин    тэр0фин    ирэлилэЗнш учун    надэк бир нечэ    дэфэ J«P®    раитле баглы суалыи. устунэ ахышыр,    чэб11эдэн    чыхыш    негтэси    билдиЗи    .снимали олуруг.    Бурада ву-    веререк деди ки,    чох бир хэбзр билмэк    HCTajHp-    эрази дэ    бурадыр.    A3ap6aJ-    рушан деЗушчулэр гаршы тэ-    кетекмиШ1|К( лап чох.    J*. лэр. Бу меЗдандан    Гараба-    чан тэрэфи Агдам    — Шу-    рэфдэн гопай    курулт>^ан    тыи вахтларда гети hope. Летмиш дорд Зашь1М ваР-Горби УкраЗнанын, Бесса^эа-> биЗанын азад едилмэсиндэ. ! фин. БеЗук Вэтэн муЬари-бэлэриндэ иштирак етми-шэм вэ нэЬаЗэт. 1965—66-чы иллэрдэ БМТ-нин екс-перт трупунун тэркибиндэ Ьиндистана кетмишэм. Пакистан-—Ьин дистан мунаги-шесиндэ БМТ тэрэфиндэн Ьэрби зонадакы експертлэрин кечурулмэси учун > ЗаРаДы* лан писсэнин командири ол-I мушам. КврундуЗу кими. иштирак етди)им бу муЬа-I рибэлор догма 'вэтэнимдэн ; узаглардз олуб. I Сезум ондадыр ки, муЬа-| рибенин Ьэр узун у кэрму-! Шам. Амма дерд илдир тор-иагымызда кедэн бу ганлы гыргын кими муЬариба квр-мэмишэм. Торпагымызда меЗдан сулаЗан. ган твкэн душмана гаршы нэ эмэлли-баш-лы муЬарибэ апарырыг, на дэ эмэлли-башлы мудафиэ олунуруг Б>-нун бир сэбэби мунагишэни данышыглар Зо-, лу илэ Ьэлл етмэЗэ чалыш-( магымыздырса, дикэр сэбэби дунЗанын эн кучлу двс-лэтлэриндэ ермани диаспо-рунун сезукечэр олмасыдыр. Ермэнилэрин Ьэмишэ кучлу сила!шндан чох кучлу тэблигаты олуб. Она кврэ дэ Ьаглы олдугумуз Ьалда harcbia саЗылмышыг. Инди до елэдир. Она кврэ кеч дэ олса бутун имканлардан ис-» тифадэ едиб харичдэ тэбли-гатымызы кучлэндирмэли-Зик. МуЬарибэ зонасында исэ он зэрури тэдбирлэри кермэлиЗик:    гуввэлэр бир команданлыг алтында бир-лэшмэлидир. 4o6ha хэтти За* радылмалы во орада тибб мэнтэгэлэри тэшкил едил-мэли. госпиталлар ачылма-лыдыр. ЧэбЬэни эрзаг вэ силаЬла тэ’мин етмэк учун хусуси бвлмэ Зарадылмалы-дыр. Ьамы бирдэфэлик баша душмэлидир ки, бу hara-ги Вэтэн муЬарибэсидир. Мэн hap6n ишдэн баш чы харан бутун ветеранларымы-зы. исте’фада олан Ьэрбчи-лэримизи Гарабага. чагыры-рам. ИндиЗэ кими Задлара гуллуг елэмишик, he4 олма-са емрумузун бу чагында Ана Торпага • борчумузу raj-тараг. Лэтиф МЭММЭДОВ, Бакы. КЭМИМИЗ СУВЕЗШДЭ ЬЭБС ОЛУНУБ Хэзэр КэмичилиЗи Идарэ-синдэн алдыгымыл мэ*лумата* кврэ Азэрбазчана мэхсус «Бэстэкар Гара ГараЗев» Зук чэмиси Суве]шдэ Ьэбс олу-нуб. Аралыг данной Ьевзэ-синдэ ишлэЗэн бу коми ка-> налдан кечмэк учун 62 мин доллар пул вдэмэлидир. Хэзэр НэмичилЕЗи Идарэси- нин вэсаити вар. Лакин мев-чуд мустэгил банкымыз ha-лэ там ишэ душмэдиЗиндэн вэсаитин кечурулмэси учун формал чотинликлэр мевчуд- дур. Хэзэр КэмичилиЗи Идарэ-синин тэ’чили телегра>!лары канал рэЬбэрлиЗини Ьэлэ кн. инсафа кэтирэ бнлмэЗнб. дан кмле]иив билдирир. acJkp ки, гээетлэр. теле радио чэб-Ьэдэ баш верея Ьадисэлэри one ретив, еЬатели ишыглан. дыра билмир, тез-тез фактлар тэЬриф олунур. Мисал чэкир: ермэннлэр Чемиллинн Зан-дыранда еле кечирдиклэри 11 Зашлы Рамиля онун дэстэси керн rajTapca да. газет л эр дэк бири буну башга чур тегдим едиб. Jary6 дер* Ьал метбуатын бу кунлер ojHaja билэчеЗи рола raj«, дыр. ДеЗнр ки. гардаш. сиз халгы ajara галдыра, Ве-тенян элдон кетдиЗнни он. ларын ганыиа )ернтмэкле. чох бе)ук гуввеии Ьерекете кэтирэ билерсинкз. В1ф ха. Ьишим вар кя, Ьадисэлэри ишыгландыраркон flajym сирри олая меселелеря ачыб* адлы кенч бир гыз да не вахт дыр ки, дестэ.1 дэдир, hep да^упадэ ону ба-чы геДэр исте)ен оглаилар I автоматы эорла    елииден алырлар. ДеЗярлар ки. биз ш KOPAHbOJ (мухОкрямнз-дэи). АзэрбаЗчанлылар ja-шаЗан кэндлэр демэк олар Ьэр кун ермэни japar-лылар тэрэфиндэн атешэ туту лур. Базар куну ахшам саат 5 радэлэряндэ Тодан кэнди кучлу mhhomJot атэ- КЭНДЛЭР АТЭШЭ ТУТУЛУР шинэ мэ руз галмыщдыр. Хошбэхтликдэн чидди да-гынты вэ тэлэфат олмамыш-дыр. РаЗон ичра ЬакимиЗЗэти и учун надэк бир нечэ дэфэ зерэ    ^ ввГЛЫ суалыма гыса билдиЗи .снимали олуруг. Бурада ву-    Bepepwt деди кя, чох АзэрбаЗ-    рушан деЗушчулэр гаршы тэ-    мечнкмншяк. лап чох.    ' Ja-i лэр. Бу меЗдандан Гараоа.    чан    тэрэфй‘Агдам    — Шу.    рэфдэн гопан курултудан    тыи вахтларда гети    hex»-! гын елумлэ эллошэн Заша- ша j0;,y устундэки Храморт, билир ки. ермэннлэр ьараиы    етмесек, удуэар« биабыр I Зыш мэнтэгэлэринэ кемэк ханабад. Нахчиваник. Эс- атэшэ тутур. ЬусеЗн flejHp оларыг gy кун а>ры-сечкн- ] кендэрилир. Лурд-Зувасындан кэран мантэгэлэрини музд- ки. бир кун эввэлки flejyui-    салмаг, мумкун оланы дидэркин душэнлэр дарда л japaглылapындaн тэмиз. дэ ону елумдэн тэсадуф ет1Ю11вК Вэтэнэ хеЗанэт де-1 олан гвцум-егрэбасындан ламэклэ Хочалынын Myha. гуртарыб. С эн демэ, арха- ывкдир. хэбэр тутмаг нстаЗгмлэр дэ сирэсини даГытмага чан сында Затдыгы колу ермэни    ЛстеЗе ia. топа-топа бурада долашыр-    Ермэннлэр    исэ бу    снаЗпери нишан алыбмыш.    1 лар. 50 метр аралыдакы мэн^ГЭЛЭрЛЭ гоншулугда- Лахындакы Золдашы буну ке- »«да i»mw еди лдяр-мэсчидэ вахташыры мухтэ. кы ц]елли> эЬмэдавар, Хы- руб ону чекэЗэ дартмагла    KeK|MOBVH    не. лиф зерлэрдэ шэЬид олан.    Сарычалы кэндлэ. далбадал    атылан куллэлэр Iасым пэр»ювун^«^« лар кэтирилир. МеЗдандан    Гаратачы    гэбириста.    колу тикэ.парча едир. Бу. ^;неч* гй^лэГмэлум чох да аралы олмаЗан мэр^ ныны элэ ^чирмэклэ Хо. оада киминлэ сеЬбэт ет. кир- ¿гЖ    L. казн хэстэx^paja демэк олар    чалыны    Шушаны    вэ    сэн    нечэ белэ епиэод даиы.    ^нмиш’омч милис белме. ки, hap кун ¡аралылар да-    дикэр МЭНТЭГЭлЭри Аг. '    шар.    тр^иГ|.^'взуит^фиа шыныр. Агдам б> кун се.-*) н    дамдан    кэлэн    кемэкд^н    Сэнкэрлэкилэр гаршы те-    пасталэпинин биоибюя иле Ьэгиги мэ'насыкда japacbj.1-    етмЭн иста)нрлЭр. р    к^ аваал сарсы. ^«^ заиф^иГву «а дан ган ахан Гарабагын нэ- jepH кэлмишкэн деЗак ки. дычы зэрбэ вурдугларына онларын кучуиу а зал дыр. ,'фгс Сорусу мувазиттини    ,9^ _ 20.чн нллордэ    даш.    ТОх^лы5а дв^ур.    w^ «yh!Sip* сахламаг учун cejKWHj    нак чэлладларЫ да бурада    атылан    Ьэр куллэнин паЗы-    1 ара Дыр. Архимед истинадкаЬыдыр.    (Ч£Т)И олурдулуб, Гарабагын    иы квидврирднлар. Ичври.    аллы    бир Бутун бунлар ермэни.гул-    талеЗи бурада Ьэлл едилш.    лэринДэ    Ьэр’Зашдан, hep пе-    гыа м t дурларына    чох    jaxm«    бэл.    Тарих    нечэ    дэ    тэкрарланып.    олан    адамлар    вар. лйдир Ьадисэлэр^н эввэл.    Гарабаг ханлыгынын ме -    этрафа Захшы бэлэд    олдуг. лэриндан онлар Гарабагын    тэбэр адамларынын дэфн    ларЫНа    керэ индиЗадек елэ даглыг ЬиссзСиндэки Ьэмвэ-    олундугу.    Агдамнечидди тэлэфат верме.    Шрц>п делрлор    ки,    она тэнлэримизи    бу даЗагдан    нэслинин сон мэнзилинэ    ев-    мишлэр> Ьамысынын    кезлэ-    ¡»^рылыб    гуртарандан сонра мэоЬум етмэк учун эллэрин-    рилмиш    HahaHK    Гарагачы    янтигапала    алышыр. Ьеч    ^икулле алтына иедерсен. дэн ‘ кэлэни едирлэр. ЬеАч гэбиристанлыгынын чэпэр. бири чая эсиркэЗен огул Кдмал\ дд Mehs буиу.ис-бнр лузум    олмадан    раЗонун    лэри    Зенидэн    сэнкэрэ    чеври-    Бирчэ    хаЬишлери вар    тамцг) Ояур    ки ушагл1рла эл.гол<* ГаЗларла «февгэла- либ. Ичэридэки узун¡чинар ¿„^архадан кемэк кэсилмэ- JS&iSSw ¿луЛ "SS дэ B33Hjj9T»    кэндири Н.1Э    агачларыны ермэшшэрин    -    син    cahdpfle«    вхшвмвдея мет. SSrrrCSSW^    SEp ШИЛ    К^едзм^. 5    ол»«ы ЖЖ£2 л!рьж аНбав’зи.тари„Э а.ШмДЭзлум бала^а галдырсм^ehn.J« го]-.з ки, халгы««. басил, лэри вахт сохулуб зи)анлыг халгын» нума)эпдэлэри саг- сыз тэрпэнсэи ^™бэт™ "¡¡^ СЬор,да ГаиЛгд» тоола. тарГЛ    ГкГлГ^ яи    ^”1олке™аридар-    й лыла рыны^ЭРИН иэЬдмршш н    ла^ бГда^ш^Ткк    фи^нда Де)иллэрс    Онл.-    «У«Ф~рииин шжыт гадшысы квзэквруимэз бир    олунмуш шэкиллэр санки    Р“" эллэ • кэсилмишдир. Бу кун    имдад. дилэЗир. аДО“« дун.    ”“дыг?ач    етдлимн    кермая    дэн чох    не левым олдугуну апмлшпйойн    Чсшыня вал.    1ада Ьбч кэсэ# тэпл^кэ    гв-*    мы, э.    Др*    g у-    шп^ммимЬд1 вэлэ салан Jary6 Рза)евин    .рэтиэ]энлэрин коруна кул-    доJaiict    т,ь^*Л1ЫНОГЛ» (этраф 1ерлэрдэ ону Гатыр    лэ атанларын дарении вер.    ри га]ыдыб дэстмиио    T»tep АЛДЫНОГЛУ Мэммэд адлаядырырлар)    мэ}э чагырыр. Иисанлыг.    чьк:ы .Тагубла квруятавш.    Ке*адв яа» ыруи|» башчылыг етдиЗи Зерли езу-    дан дэ.м вуранларын алчаг-    Таныш °лаВДа«'    *    П9ЖЛ90    чохдур нумудафиэ Ьэрэкаты белэ лыгы сон ajAa о Ьэддэ ча- зарафат. Зарычидди мэтбувт лай ермэяи сялаЬлы бирлэш-мэлеря    ей    муаежр    Ьэрбн техника    яле    тэчЬяа    олун- апаратынын Ьугуг ве муда-    мушлар. Ер фиэ ше’бэсинин мудири На-    ромкан. ?иг Мустафа Jee мэ’лумат    шэЬе^хлерк-ден    буреijw вермишдир ки. Еркэч ве Ма-    вертолЗотлар    учуб    келмекде- нашид кэндлэряндэ jyaa са-    дир BAKI QIYMATLi KAGIZLAR BiRJASI ГИЭМЭТЛИ КАГЫЗЛАР -БИРЖА БАЗАРЫНЫН АГАСЫДЫРБакы Ги]м8тли Кагызлар БиржасымэЬдуд мигдарда брокер ]ерлеринин Иеррачсыз сатышыны тэшкил едир. Сезсизиндир, чэнаб брокерлэр! Унван: Y. Ьачыб9}0в кучэси, 51. Телефон:    98-55-20. ш мняяр гябул едир ИДАМ В* Т9ШКИЛАТЛАЭЫН МЭвМНЗ Аырбфяи Елмлер Амдажфсыиии Нкими вдыия Дикциям Институту мухтелиф сяияд м блянкиарын Ааербарми дииииде, |еии мтым фа* фииялы Аяярбфяи яяифбясыидя Кязырляямясы ияе я лягв дар емфярмшляр жр гыса муддвтд* * МТЫМ графа кялы АяёрбяНяи яяифбясыиыи е|редиямеси учуй иурсляр дя теипмя едир. Мяяыяляляр идяря яя муессисеяерии яряусу иле иш |ерлярмидя де ам-рыля бмияр. Ма'ЛУМАТ Y4YN ТбЛбФОНЛАР:    39-31-71, 39-37-14. УНВАН: 376143, Бяиы, Оэмабя|ея преспеити, 31. муессисе рэьбэрлориннн, вар саьолэри КОЛЛВКТИВЛ9РИНИН ве АЗРЫ-АДРЫ В9Т9НДАШЛАРЫН Н939РИН9 Бакы шэЬер ичра ЬакимиЗЗети Лашыллыг Муессисе. лери Ваш Истепсалат Идаресияин «Су буруглары вэ гу-Зуларын истясмары узре хидмети» билдирир ки, Абшерон Зарымадасыяыи еразисинде Зерлешэн муессисе, тешкилат, баг саЬелеря коллективлери ве аЗры-аЗры вэтендашлар учун бу руг лар газыр. Ьаггы яагд пулла ве За Ьесаба пул кечурме Золу йле еденилир. % Буцдан елавэ хидмегде ишлемек учуй те*шфчя-чяляннерляр ве «лектряя-гураидырычы чяляяяерлер де’вет олунурлар. Унван: СалЗаи шосеси. 4, ИЗнрмннчи саЬэ. Телефон: 91-20-25. Ишэ дузелмек учун СебаЗял раЗояунун ЭЬалннин Мешгуллуг Меркезяяе мурачяет еде бялерсяяяз. Унван: МеммеделнЗев кучеси. 15. Телефоилар: 92-72*68, 92-80-28. БИЛДИРИШ »* »» А*^б«].м Дммт Ин«.С11.т Уиимрситатм 1992/9J-«y А*ре или пбуп имт^Ммя^ыи. Ьмыр- ЛЫГМ «МГМ*9 ШТОри)«!, Т.ШМИЛ ми#. Леи- торфмр/И А-РСЛ*Р ***рт ,|ыиыи 1-ДИИ мшлф-р.г Нм Ьифтинин I, HI. V иуилми '•*' !•*«• и-4-* рмлммдир. ЛмториМ*    г*вУ"У ралын 15-дм бмимиы#. Эл... ма'лугмт «лм*- уиун бу уимиа мурачи-•т атмам олар« 370005, Бакы шЫмри, амдамик I. МаммадалЦав кучки, 15. Аа«рба|чаи Дмлат Ии-ч#еаи*т Уииам«игохииии п«1»И(ы«уму мши щура-сы. Талофои: 93-82-96. Шаоомад» ямямр АЛЛАЬ РОЬИвТ клосин «Халг гаапяжкн моялаигиак иш ' )олдашлары Ггкбар Е'тнбарлыМ. атасы «эфаты ала аяагадар дарна Ьуаияа башеаглыгы верир. Баш редактор Т.. Т. PYCT3M0B ТЭ’СИСМИЛвР: A38KAJ4AH РЕСЛУБЛИКАСЫ ПКЗИДЕНТИ АПАРАТЫ ВЭ «ХАЛГ ГвЗрТИаНИН ЖУРНАЛИСТ КОЛЛЕКТИВ« Об«ц»сг«.нио аолитичоомк гиам Ааорвов- I    ___ джаиской Республики.    I    КИРОВ    ПРОСЛЯСТИ,    18. Учр«д>п,яи:    Аппарат Прчндаита    I    МГЛУМАТ    УЧУН * ж*р*"те'СЮ* “пм*ТШ I    »IM8 жЖвЯе ■•ЗкШяРбЖ* 376136,«акыum*m. Е. ГЭДИРОВ. ТМВФОНЛАР: 91^4-92, |Чаяа Индекс 66814    4123456789    10    И    12    13    I, Бяяи, «АвэрбаЗчан» яэшркПятшив метбеэся Тнражы 173064. Сифаряш 1174т т *3 ;