Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, February 15, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - February 15, 1992, Baku, Azerbaijan J UD™Kr, VU'dMJÜji yt ¿     -sS ЛЮ V - 9MAR Í992 I *    Y 15 ФЕВРАЛ ?991~ми ИЛ ШЭНЬЭ, № 33 (Йб57) Осасы 1919-чу нлдэ го Jy л муш дур. АЗЭРБАШН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИЧТКМАИ- SJACH ГЭЗЕТИ шатятЁакяташ Гн]мэти 60 г эпик. ЗиПЕЯyiWHfHt СилаИлы гуввэлэрин мугэддэраты Ьэлл олунур МИНСК, 14 феврал. Азэр-информун хусуси мухбири X. Иманов хэбэр верир: Бу кун бурада, 1ерли вахт-ла саат 11 -дэ бирлик баш-чыларынын к ору ш у <баш_ ланмышдыр. Мэ’лу.м олдугу кими, силаЬлы гуввэлир мо-сэлэси кундаликдэ дуран эсас мэсэлэдир. Корушдэ МДБ узву олан бутун И елка тэмсил олунмушдур. Курчустанын мудафиэ на-зири    кенерал.ле]тенант Л. Л. Шарашенидзе башда олмагла республиканын ну-ма^ндо Ье!’эти да керушдэ мушаЬидэчи сифэтила иш. тирак едир. Тэгрнбан саат 12.30 до. гигэдэ Азэрба!чан Прези. денти мотбуат хидмотиннн рэЬбори Расим Ага!ев Азэр-информуи мухбиринэ да-нышыгларын кедиши барэ-дэ ма’лумат вермишдио. Онун дед^инэ кора, Ьомин вахтадгж мушавирэ ишти_ ракчыларынын мевгелэри асасэн муэЛэн едилмиш-дио. Иштиракчылар уч !еро белунур: оз силаЬлы гуввэ-лэринин !арадылмасы уг. рунда чыхыш едон девлэтлор. о чу мл один Украла. Молдова во Азэрба!чан; ваЬнд силаЬлы гувэлоро тарэфдар чыхан девлотлэр. о чумлэ дан Ермэнистан, Туркменистан ву Гыргызыстан; опе-ратив бирлошмиш рэЬборлик олмагла оз силаЬлы гуввэ. лорина тэрафдар чыхан бутун галан довлэтлэр. Азарба]чанын мевге]и барасиндэ МДБ силаЬлы гувволэоинин баш команда, ны Л. Шапошников бела руЬда данышмышдыр ни, A3op6aj4aHbiH ез силаЬлы гуввалоринин тэшкили мо-сэлэси Ьэлл едилоркан eh-тиЗатлы во та.мкинли олмаг лазымдыр, чунки рекионда тэЬлукэли мунагишэ кедир. А. Муталлибов бунун чава-бында каскин ва гати шэ. китда демишдир: «Азорба]-чанын силаЬлы г'увволори. нин !арадылмасы мустэгил A30p6aj4aH Республикасы-нын мустосна Ьугугудур». Гарабага кэлинчо, Мутэлли. бов Азэрба]чана гаршы де-Jyui эмалиЛатларында ja-хындан иштирак едэн бэд-нам 366-чы моторлу-атычы полкукун Гарабаг оразисин. дон чыхарылмасыны эн го-ти шэкилдэ тал об етмиш-дир. Муталлибов one рати в бир-лэшмиш рэЬборлик олмагла ез силаЬлы гуввэлэри* нин олмасы мввге]индэ дуран бирлик девлзтлэринин башчыларына мурачиэтлэ демишдир: Бу, ело бир во-зиjjoTo котириб чыхара билэр ки, умумгошун бирЛЭШМЭ-лоринин стратежи бирлэш-молэр е'лан олун.масы мэ-сэлэси Ьорби caBHjjoAo ез_ башына Ьолл едило оилор. бу исо Ьомин бирлошмолори истэнилэн гэдэр мустэгил довлэтин эразиенндэ сахла-ма/а имкан japaAap. Буна }ол вермак олмаз. Стратежи силаЬлы гуввэ-лэрнн мутэддэраты музаки-рэ олунаркэн о демишдир ки. ме^арлары консептуал шэки^дэ му^онлэшдирмэк вачибдир. Муталлибов Ьэмчинин гати шокилдэ мэсэлэ пДмуш-дур ки, республикаларын оэЬборлэрина до]уш техни нас ын ын Азорба}чан ора-зисиндон чыхарылдыгы ба-рэдо мо'лумат верилсин вэ бу мэсэлэ мутлэг онунла ра з ы л аш д ы р ы л с ы и. Умуми^атла. Aзэpбajчaн нума]андэ hej’oти гати во принсипиал мевге тутур вэ бу мевге бир сыра башга девлэтлэрин мевге]и ила сэс-лэшир. Данышыглар коркин ке чир, лакин бутевлукдо ]а_ радычылыг руЬу вэ тэрэФ-лэр учуй мэгбул !ола чых_ маг сэДи устунлук ташки.: едир. Укpajнa Президенти Л. Кравчук сенсас^алы боЗа нат вермишдир. БэЗанатда деЗилир: Гара докнз донан. маеыныи структурунда ело соЬмдарлар чэми]!эти !ара~ дылмышдыр ки. суалты га. |ыглары ва креЗсерлэри чох учуз п^мэтэ харичэ сатып Маршал J. Шапошников бу бэ]аната эмэлли-башлы ча-ваб вера билмэмиш. лакин адмирал Чернавин барэсин-дэ ез фикрини сеГпэмишдир. Бу мосэлэда Шапошниковун гejpи-MYajjэн мевгеЗи кору-ша топлашанлары Ье!рэтэ салмышдыр. Сонра мэ’лум олдугу ними. МДБ СилаЬлы Гуввэ. лэринин структуру баросин-дэ фасилэЗэдэк тэклифлор Ьазырламаг мумкун олмуш-дур. Эмоли групун муза-киросина верилмиш Ьомин ‘Тэклифлэр белэдир: стратежи во умуми гуввэлзрин команданлыгы белунсун. стратежи гувволорин ояр-лэшмиш команданлыгы ро МДБ-нин бир сыра дев.ют-лэринин умуми те'|инатлы силаЬлы гуввэлорини|{ ко май дан л ыгы j а ра д ы л с ы н. {УкраЗна, Молдова во Аеэр ба]чан ахырынчы бирлэи!-мэдэ иштирак дан имтина етмишлэр, 0?бэкистаи во Беларус иеэ opaja оз силаЬлы гуввэлори илэ дахил олмушлар ки, бу да умуми тэ^инатлы силаЬлы гувво-лорин команданлыгына да-хил олмуш довлотлорин сонралар ез ордуларыкы JapaTMacbiHb! истисиа етмир) Пирли]ин ()< гуи дон ри стратежи гувволэрин бирлошмиш команда.:лысы-на дахил олмушлаг ,'1акин VKpajna во AaopóíijnaH бил_ дирмишлор ки. бу команда»1, лыга пки ил иуддэтино м\ ojjoH едилмиш анча: кечид довра учун дахил олуилар. Команданлыгларын    т обе ли,1и мэсолэси до музакпро олунмушдур.    А з орба j ч а н бу мэсэло барасиндо хусуси .разини билдириб Asapóaj-чан эразисиндо jepnoaioH силаЬлы гувволэрин эмлаьы нын республика табели]ни.» ве рил м ос и    м ос о л ос и h эл i едилмо]инчэ. ону музакирэ етмокдон óojyH гачырмыш-дыр. Бу po’j илкин сонэдэ Зазылмышдыр. Ьомин соно-ди МДБ-нин силаЬлы гун-волэри мэсэлэси барасиндэ готн гэрар Ьазыр.iajaH эмали труп музакиро едочэк дир. Кунун икинчи ]арысында БАЗАР ИГТИСАДИЗЗАТЫНА КЕЧИД ШЭРАИТИНДЭ НЭМКАРЛАР ИТТИФАГЛАРЫНЫН НУГУГЛАРЫНЫН ТЭ'МИН ЕДИЛМЭСИ ЬАГГЫНДА A30PbAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН ФЭРМАНЫ Ьомкарлар иттифаглары-нын Ьугугларыны тэ’мин ет-мэк вэ базар игтисади]]аты-на кечид шэраитиндэ онла-рын фэaлиJJoти учун шораит ]аратмаг мэгсэди илэ, зэЬ-мэткешлэрин сосиал-игтиса-ди мэнафелэринин ифадэ едилмэсиндэ вэ горунмасын-да. гаршылыглы е’тимад вэ эмэли эмэкдашлыг эсасында чэми]]этин бутиле сосиал групларынын вэ тэбэгэлэри-нин фикир бирли]инин элдэ олунмасында Ьэмкарлар ит-тифагларынын ролуну нэзэр-дэ тутараг гэрара алырам: 1. /\зэрба]чан Республика-сынын Назирлэр Кабинети, ]ерли ичра ЬакимиЛэти ор-ганлары, назирликлэрин вэ баш идарэлэрин. мулкиЛэт формасындан вэ идарэ мэн-суби]]этиндэн асылы олма-]араг муэссисэлэрин, бирлик-лэрин. идарэлэрин вэ динар тэшкилатларын рэЬборлэри: Гуввэда олан ганунвери-чилн]э вэ бе]нэлхалг Ьугу-гун Ьамы тэрэфиндэн гобул. едилмиш нормаларына уЗгун сурэтда Ьэмкарлар иттифаг-ларынын Ьугугларына чидди эмэл олунмасына вэ онларын фэaлиjjэтинин Ьэр васитэ илэ тэ’мин едилмэсинэ хусуси диг-гэт ]етирсинлэр: сосиал-игтисади мэсэлэлэр барэсинцэ норматив актлар гэбул’ едилэнэдэк даЬа эсас-лы вэ зэЬмэткешлэр учун даЬа мэгбул тэрарлар Ьазыр-ланмасы мэгсэди илэ мува-фиг Ьэмкарлар иттифаглары органлары илэ бирликдэ илкин мэслэЬэтлэшмэлэр кечир-синлэр: 1992-чи илин девлот буд-чэси лаЗиЬэсинин Ьазырлан масы кедишиндэ Ьэмкарлар нттифагларынын иштиракы илэ AзэpбaJчaн Республика-сынын CэhиJjэ Назирли]и вэ Сосиал Тэ’минат Назирли]и илэ разылашдырмаг эсасында Ьэмкарлар иттифаглары-на мэхсус сагламлашдырма душэркэл эринии. мэдэни]-Зэт-идман тэшкилатларынын. санатори]а-курорт. туризм муэссисэлэринин бир Ьиссэ-сини сыгорта будчэсинин вэ-саити Ьесабвша мaлиjjэлэш' дирмэк мэсэлэсинэ бахсын-лар. 2. Тевеи}э еди^тсин ки, 1992-чи ил февралын ахы-рынадэк муэссисэлэрдэ. ида- рэлэрдэ, тэшкилатларда вэ бирликлэрдэ 1992-чи ил учун коллектив мугавилэлэр (са-зишлэр) багланмасыны тэ’мин етмэк мэгсэди илэ данышыглар апарылмасы баша чатдырылсын вэ ja гуввэдэ олан коллектив мугавилэлэр-дэ дэ.1ишиклнклэр едилсин. Девлэт мулки]]этинин, о чумлэдэн мэнзил фондунун езлэшдирилмэси кедишиндэ сссиал-игтисади програмла-рын Ьэ]ата кечирилмэси, эЬалинин мэшгуллугунун тэ’мин едилмэси, кадрларын ихтисасынын артырылмасы вэ онларын ]енидэн Ьазыр-ланмасы, эмэк мунагишэлэ-ринин гаршысынын алынма-сы. вэтэндашларын еколожи. тэЬлукэсизли1инин тэ’мин едилмэси. зэЬмэткешлэрин езлэринин вэ аилэ узвлэрй-нин чансаглыгынын горун-масынын, сосиал сыгортасы-нын, онлара мэишэт хидмэ-тинин вэ мэдэни хидмэтин ]ахшылашдырылмасы вэ башга сосиал мэсэлэлэрин Ьэлл едилмэси саЬэсиндэ тэдбир-лэр нэзэрдэ тутулсун. 3. 1992-чи илдэ Азэрба]-чан Республикасынын Назирлэр Кабинети илэ Азэрба]-чан Республика Ьэмкарлар Иттифаглары Шураеы ара-сында сосиал-игтисади мэсэ-лэлэрэ дайр баш сазиш баг-ланмасы мэгсэдэу1гун са-]ылсын. 4. Азэрба1чан Республикасынын Назирлэр К5бинети муэЗЗэн едилмиш га]дада Азэрба1чан Республикасы Али Совети Милли 111ура-сынын музакирэсинэ вермэк учун Азэрба]чан Республика Ьэмкарлар Иттифаглары Шу- ^1сынын иштиракы илэ мэк Ганунлары Мэчэллэси-нин. * Вэтэндашларын пенена тэ’минаты Ьаггында», «Минимум истеЬлак будчэси Ьаггында» ганунларын ла]и-Ьэлэрини Ьазырласын. 5. Азэрба]чан Республикасы Али Советинин Милли Шурасына тевс^э едилсин ки* íAзэpбajчaнын Ьэмкарлар иттифатларынын пугуг-лары вэ фэaлиjjэт тэ минат-лары Ьаггында» ганунун Азэрба1чан Республика Ьэмкарлар Иттифаглары Шурасы тэрэфиндэн тэгдим едилмиш ла]иЬэсинэ бахылмасыны вэ онун гэбул едилмэсини сур’-этлэндирсин. о-- ас кун юл и jo ai и., о л ма]ан Ci & ó кюр ча за- hipo едилмншдиг » Мэсэлэн, <■ МДБ а з в а олач Р.ОБЛОТЛ - г ж гарп ылыглы МАнас йбот- ; финин поинсип лорк Ьаг- 1 tin да -■ ^ К! : ' 0,¡ ■ А мазондэ ¿j'yTHHHH ha !L¡: ; !аД!»П'Ы со э д.. Ьабелэ ни h и |д иггисади > экана. анд »соло зарин : утня ко .:п лене» • музакирэ »'ЛУнмушдуо PVCHIU I ! ре йде нти Б. Je.iTt •ии демию- иг ки. «Игтисади ш .iab.it ■.е мири л м; сиидэ МДБ уз зу олан довлэтл ри н элбир ctaa.iHjjoTH han ында* VO- оло чох мхЬум \ , .»лэдио. Ьгчм.иш С'СРИ НИН мул- ,,н ; мтичпн !>у: > ! варнсли]м »ггь ' да " : *з : • 1аиын Ьа. %! !рлаДЫ1 ».. » Î » К о». - и и • ‘'И laja г»»'. »') ОЛ- м vi пду п. Б> •. »0 бар - РинЛ'; бол.» гор 'ди.'..ми .:.;]?!• ки. мунад л '• . 1 ,Ч’Ь : ' >■ X . I! ИН,. Ш г** нл * му акчр * етдикдоН L( ноа Ч». • » i магтын - 1 ю НМ- ли гансын.. Ачп амдан >. j ,,Г л* ЧММАГ даныюьн ла» ‘юл о ¡авам ет- дирилэрк ш у •' 1VM олмуш- дур ки, данышы! ларын. ахы- рында Ь i ha.i да он г m i на оэнодлэрин и x’ »ал нмас ы КОМ, ЧН l ip. б-' , \ 1»а ¡нстлор 'еэфеилатдан '*• J toy ai KOil- ф ране ы ш маны xûi p TVT- маг \ a »i;: и пр. м * IV.,.;- M * oyai ю Л.-л'-’Ю' ,i дннышыг- чао г\ рта} :л л д.-1 соноа КГ. чири лмолидии >| . , . к ЛЮ Г0% с\ конер i » a11 < !. ha; - п»1г;о • 1 : • ».а . : » m еди- ломок Догма Topnaria je«« гачгынлар Февралын 13—14-дэ Азэр-6aj4aH Республикасынын девлот мушавирлэри А. А. Аббасов. А. X. ЬачьОев, К. Э. Рустэмов Шуша ра]онунун Малыбэ]ли вэ Гушчулар кэндлэринин ики кун бун-дан эввэл ермэни 1араглылар тэрэфиндэн говулмуш сакин лэри илэ корушмушлор. ВэЬшичэсинэ атэшэ тутул-малары, Гарабаг болкосиндо-ки jamajbim евлэринин ало кечирилмэси вэ мэЬв едилмэси нэтичэсиндэ гачгын вэзиНэтинэ душмуш во Ьа-зырда республиканын мух-тэлиф ра!онларында олан бутун аилэлэрэ биринчк нов-бодэ 1ардым кестэрилмэси Ьаггында этрафлы соЬбэт ол-мушдур. Зэрор чэкмиш ку- наЬсыз адамларын монзилло. jeiviDK.io. мэишот. тибб хид-мэтлэри ило тэ’мин еди ¡мо си учун тэдбирлэр MyajjoM-лошдирилмишдир. Бакы Ич ра КакимиЛэтинии баыгчысы P. A. Arajee во онун а пара тынын омокдашларь гачгын ларын najTovia кэлмиш ну ма1эндэлэринэ лазымынча rajfbi кестэрмишлор. Корушлл; во соЬботлэр заманы Aaop6aj4n:    Ресну ликасы Назирлэр Кабинети нин гэрарларына диггот J* тирилмишдир Ьэмин гэрар ларда ев-ешиклэриндои, тз-сэрруфат тикилилэриндэн мэЬрум оланлара, Ьабелэ пен cHjaHbKiapa во элиллэрэ jap-дым кестэрилмэси нозэрдо т> тулур. Инди]здэк зузлэрло аило иу аа фадо стми; Ф>*врал1 и \л павирл■*, А! X. basг jbitH Jep.i : М »чб V, • О: Нш Д. вле \U. ! »ОДОМ ИСТИ j дир ,и А JCB, или \» дев. ¡ ... »басо: и .¡аш El vi > ■ х. .юр.] i;%< ЛИ» СОДР . ма i ли л У и « м у : î i .* A3apóaj4aH Респуоликаси Ире зидеитнннн мэтбуат хидчэти 5k М . : лбе кэндлэрини I керушд н reJ д.дори .3 s ’ е дилир. }ли во Í ушчулар . ) ИГ : зри и • )V жданндмппын • с шифод. ДОрЧ РЕСПУБЛИКА ШУША ГАДЫНЛАРЫНЫН САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ВЭТЭНДАШЛАРЫН А МАРАЧИЭТИ Санкт-Петербург вэтэн- даш лары! Виз, муЬасиродэ олан lüvu.aawH гадынлары. бир-бьша сизо мурачиэт eTMojH г о pape    ал мышыг.    Умидва- 'ub.ii вэ у )£кдэн инанырыг ки мэЬ. сиз. бир вахтлар бл*жадань ч бутун дэЬшэт-лоринн кормуLH адамларын ев шдлары бизим изтираб-¡ира вэ тэЬгирлэрэ мо’руз галдыгымызы баша душэр-синиз. Ьэр кун ермэни муэд-д\ ларыиы-1 атошлэри. бас-гынлары нэтичэсиндэ биз ОД jaxbiü адамларымызы. .♦рлорнми; и вэ евладлары-мызы итиририк. Инди бизэ д/лум о.д-р ки. елдурул-. муш азорба^чанлынын «rnj-м ти •    10 900 манат, дири íi п)рбэ]чанль,нын «г^мэти* vi т 3 ) ) .’0 манат вэ ja 15 г дбечшьдио Муздлулар ел Р', va и rohvмларымызьы ' о,, a xi н дамтарымызын мугабидин до. онлары дофн * ;> ÓH.IV Э]ИМИ.З учун МэЬз мэблоги тэлэб едирлэр. (Удримиз тукэимишдир. одэн го! умлаоы-мыз учун даЬа а г. Rija билмирик. чунки киз ашы ахытмагдан .)езмип»ик. Ьэр ан муси. ; бот KOpvuKAOií квзумуз тгтулуб. ШэЬэрДэ нэ*чврэк. ; с> тапыргг, но до чанымыз ibiawp. Б'тун jauiajbiui би-иалары дагыдылмышдыр вс 13 aj.lbp ки. биз зирзэми-юрд- jai; ajbípur Зввэллэр "»идо орза ы вертолЗотла кэ. ! тири;-ди:д >. инди ермонилэ-рич зенит apTH.xnepHjacw ы i бизим торефлэрэ лгыр \мма бизэ чис-эзибзардан да куч л у ед. и будур ки. лун-ht ч кос бизим дэрди. иорик чыхмыр. Нни-вэ ’ >1ид едирик ки. »»! Ьумахист эн онэлэри ило га-нынаи шоЬорин *— Питсри i бутун ичгимаи!]эти, бу шав лы шэЬорин бутун гадыж лаиы ез сэслэрини муЬаси. подо олан гэдим Шушаны сакинлэридни оудафид. -уч^н учьлдачагла» О» анд веририк. оз мушаЬид. ЧИЛорИЧИЗИ бизс I ОНД ей г»« "¡Лим чыхыл.мад н. ..и.» • . . да олдугумуаг j.-¡ и » г; инлор. BojHCTaii hycejHOBa, Ала квз 3JJy6<iBa. Мирварн Кул. мэммэдова, Сена hycejHoea. Собирэ МаНмудова. Фэридэ Исрафилоза. Ифрат Хэлил. она, 4ejpaH ИбраЬимова Ра ja HarbjjeBa, CypaJJa hycej нова, Гудрат Мэммэдова в башгалары (чзми 500 нчза> Азэрба|чам Республикасы Али Совети сэдри-нин муааиии Тамерлан Гара|еа Гарабаг мунагишэ-синин арадан галдырылмасында Ираиын ааситэчи-лик етмэ|э Назыр олмасыны алгышламышдыр. ИРНА Aкeнтлиjинин верд^и хэбэрэ керэ. Иран Ислам Респчбликасына сафари чэрчивэсиндэ Тэбриздэ оларкэн Т. Гapajeв демишдир ки. ислам республикасы бе]нэлхалг алэмдэ» |уксэк ну фу за, Ьабелэ рекионда бв-]ук cиjacи потенсиала вэ онунла ЬэмсэрЬэд олан ики мустэгил девлэт араеында сулЬун бэрпа олунмасына реал кемэк етмэк учуй бeJYк тэ’сирэ маликдир. О демишдир: БунунлЬ бирликдэ Pycиja Федераси-Jacbшын Aзэpбajчaн илэ Ермэнистан араеында васитэ-чилик етмэк ии.^эти «тамаЬкарлыг могсоди» ка дур. Азэр-бajчaнын парламент узву бу сезлэрини изаЬ етмэмишдир. Т. Гapajeв Aзэpбajчaн партамент чyмajэндэ hej эти-нин Ирана еэф^трини «чох фajдaлы еэфэр»* ними г^мэт-лэндириб демишдир кн. умуми етник вэ дини квклэри олан ики елк#Иин бутун саЬэлэрдэ эмэкдашлыгы кениш-лэндирмэ]э ehтиjaчы вардыр. О. «тээссуфлэнди]ини» бил-дирмишдир ки. Ираида олмадыглары Ьалда Aзэpбajчa-нын бир сыра рэсми шэхелэри, о чумлэдэн онун озу Иран Ислам Реепубликасындакы Ьадисэлэри «кечмишэ га]ыдыш* адландыран «гэрэзли Гэрб тоблигатынын» тэ -сири алтында олмушлар. Индики сюфэр республиканын парламент узвлэринэ Ираиын мэЬкэмэ вэ мутки 1ан>н-вepичилиjи илэ даЬа jaxындaн таныш олмага имкан вермишдир ки, бу да инди хусусилэ вачибдир. чунки Азэр-бajчaн ©з ганунларыны демокоатиклошдирмок зэрурэти гаршысындадыр. Гыргызыстан Президенти Эскер Ака|евнн эсас фикрн белэдир: «Биз битэрэф Гыргызыстана тэ-рэфдарыг вэ Ьеч бир Нэрби блока да<ил олмаг ни^этиидэ де|иликг ез ордумузу |аратмаг истэми-рик, республика эразисиндэ |ерлэшэн эскэри бир-лэшмэлэри бС'З )урисдикси|амыз алтына кетурмэк, елэчэ дэ онларын эмлакыны езпэшдирмэк фик* риндэ де|илик». Бу фикри о. бу кун «Слово дэ дэрч олунмуш мусаЬибэсиндэ Кыргызстана* се]лэмишдир. гэзетин- Дунэн «Гардиан» гэзети }азмышдыр киг ТеЬран кеммиш ССРИ-нин мусэлман республикаларына иг- тисади тор атыр. Гэзет Иран рэЬборли]ини! 6aj43HAa ©з нуфузуну мвЬкэм. кестэрир. Гозе~ белэ бир ф=»кт танин ахырларыида ГеЬраида Орта Аси]ада *3H4HpMoja чэЬд кэтнрэрэк ]азыр ола билсин ки, умуми базары*нын бу.эврэ^и rojy.iasa'цыр тан, Туркмэнистан не Азэрба}чан Ира ^ан ja вэ Пакистанын да дахил олдугу игтисади тэшкилатынын (И9Т) a ¡btyjyho г *%.: * о вэ Аэзр- eTflMjhhH Бу Ьэф-«ислам ОоГчЖИС вэ ' Арки- юкдашлыг к.юр. -■ иа> мани TO'CHI ja да мило ш Ч) PycHja кашфи||атЭ1 Сов.ИКП нин оуллары ишм де|илон иш узрэ элиндэ план бутун мэ луматы тэгдим eTMdjd Назырдыр. PycHja Харичи Kon^HjjaT Хидмэти директорунув мэтбуат катибн Лвавонана Cavoj.iHC Ь’рмм-Пресс Акент ЛН1ИНИН мухбиринэ-билдирмишдир ки февралын М-ДЭ Руси1анын баш прокурору В. Г Степанков, oiui проку рорун муавини J. К. Лисов вэ истинтаг групунун рэпоэ-ои С А Аристон PytHja Харичи Ь'эшфиЬат Хидмэтиню игамэткаЬында онун р.Ьбэрли.и илэ корушмушлэр Этрафлы свЬбэт заманы Сов.ИЬП-нин п>ллары bar гында ишин тэЬгиги и тэ элагэдар мэсэлэлэр «Узакирэ олунмушдур. Tarjaría Само1лисин деди инэ «0Рэ б> иш узрэ KauiíHjjaTbíH сэрэнчамында олан бутун фактлар прокурорл\*г эмэкдашлзрына тэгдим курорлугун НС1 :ycHja Харичи едилэчэкдир. Иро-интаг ГРУПУНУН ИШИН » НИ мэк етмэк учун Кэшфи!]ат Хидчотинии хусуси комисси- эссам Jaeap Усэдов АЗЭРБА1ЧАНЫН РУСДИЛЛИ ЭЬАЛИСИ НУМА^ЭНДЭЛЭРИИ-»н 1ЫГЫНЧАГЫ ИШТИРАКЧЫЛАРЫ ДЕЛ1РЛеР: «РЕСПУБЛИКАНЫН МЭНАФЕЛ9РИНИ МУДАФИЭ Е Д Э Ч Э J И К» PJYUÏ ИНТИЗАМ УДЧР Гэзетимнзин гафгазн]а Ьэрби 11 феврал нечрэеннд.» За-мустэгнл Азэрба|чаи Д©»- Азэрба]чанын русдилли эЬалиси нyмajэндэлэpинин республика    1ыгынчагы    иш- тиракчылары республиканын эрази    бут©влу1у вэ Ьэгиги иcтиглaлиjjэти    угрунда Aзopбajчaн    халгынын    эда_ лэтли    мубаризэсини    там мудафиэ етдиклэрини, Азэр-бajчaн ичтимaиjjэтинин ермэни тэчавузкарларыны гэ-т^]этлэ дэф етмэк барэдэ Ьаглы    тэлэблэри илэ    Ьэм- рэ^ олдугларыны билдир. мишлэр. Лыгынчаг Aзэpбajчaн халгларынын Ьэмрэ^л^и «Содружество» республика кенуллу чэми^этинин тэ-шэббусу илэ кечирилмиш. дир. Неклэри гэдимдэн Азэр-бajчaнлa баглы олан тэгрн-бэн ]арым    мил!онлуг    рус эЬалисинин    февралын    14- дэ Республика сара!ына топлашан нума!эндэлэри билдирмишлэр ки, ез тале-1ини    республиканын    1ерли саки ил эпи ни и тале!индэн Ьеч чур ajыpмыpлap. Мил. лИ)]этиндэн вэ дин ин дэн асылы oлмajapaг. бу торпа-гын агры вэ эзабларыны Онун сакиилэри ejни дэрэ-чэдэ кэскинликлэ Ьисс едир лэр. ’Буна керэ дэ ним Азэрба]чанын мэнафе]инн тaпдaлajыvx‘a, о. ре^публи-канын русдилли эЬалисинин Ьугуг вэ мэнафелэрини тан-дала)ыр. Догруданмы. онларын тале1и рус^алыла-ры даЬа аз нараЬат едир нэинки «башы бэлалар чэкмиш» ермэни халгынын та-лejи, елэ бир халгын ки «1ерли олма]ан» бутун сакинлэри говараг. нгчэ дejзp-лэр, моноетник республика ]арат.магда бв]ук мувэффэ-ги]]этэ наил олмушдур. Чыхыш едэнлэр гсЧд етмишлэр ки, нэhajэт б^ тун дyнja билмалидир: Гарабат-да нэ баш вериреэ, Ь^ т дэ миллэтлэрарасы мунагишэ дejилr бир республиканын башга бир республика1а гаршы эрази иддиаларыдыр. Лыгынчагда мнлли модэ-ниjjэт чэми^этлэринин, ира-вослащ руЬанилэринин ну-ма!эндэлэри, бир сыра си-jacи пapтиjaлapын вэ ичти-маи Ьэрэкатларын хадим-лэри чыхыш етмишлЗр. Республика тибб ичтима^-1этинин нумазэндэлэри Ер-чмэнистанын тибб ишчилэ-ринэ мурачиэт едэрэк ©з- лэринин nvманиеi не шало. ринин ас ас îipi аненпл. >рин * садиг : алмаг i. Ьипп окру г андына моЬкс.м jo чагырмышлл эмо 1 етм.- Лыгынчагын И11ПИ! акчы лары готнамэ г , Дул е гмиш- л эр Он лар гот нам »до БМТ узву олан ©лко. МДБ мша’ олан ом ы» i ; рин г ¡нрла. ментлэринэ во халгларына МАрачиот ед-р: к Аз эроа . чаиын ь |ЛН j нн и н му. дафнм’ин. ики дои логин >у:уп à : об> л озун.муш сивилизас и j a i :»î jawamb! jama v. К Ы 11 pi 1НСИП лори ли муда фи о етмэ. jo ча. гырмып лар. Г *‘ гнл.мод. . п ;л едл-ир ки Пщ .! ми Mi ллотл.»». Т- ¡»1НЫГ бэ’зн гн’сисатл .-.рында Я б V агыр МАнагин)э 1 íarrbiH.i ia еах- талаи!дырылмьр п. го] рэоли информаси!а ¡ajMar учун истифадэ еднл мэси jo.! ве. 1892-чи ил Даярэсинин лэтк эразисиндэки Нэрби прокурорлугларынын чан Республикасы Прокурорлугунун табелями.» кечмзеи илэ элагодар республика орок\ рорлугунда чагырылмыш кеииш оператив мушавирэ Ьаггында мэтбуат групунун мэ'луматыиы дэрч етмншдик. Милли ордумузда иигиза мыи*меЬкэмлэндирилмэсинэ хидмэт едэчзк бу муЬум ад-дым Ьаггында даЬа кениш мэ’лумат алмаг учун /\зэр 6а1чан Республикасы баш прокурорунун биринчи м>авн-нк халг депутаты, Ьугуг елмлэри доктору ЧЭФЭРГУЛШЕВЛЭ керушдэ к. A3&p6aj Мирага рилмэздир. - Ахырда ¿ыгынчаГын тиракчылары кечмиш тифагын дввлэтлэринэ рачиэт едэрэк cajbir олмага вэ «Гарабаг проблемин-дэн* ачы ибрэт дэрси ке-Typ.Moja чагыр.мышлар (Азэринформ). • — Мирага му эллин, сиза >1А рачиэт етмэ!имиз тэса. дуфи дг]ил Ешнтди1нмизэ керэ республика прокурор-лугунуи    табели!ниэ    кечн. рилмиш Ьэрби прокурорлуг-лара бнлаваситэ сиз нэза-рэт едэчэксиниз. Сизчэ, Милли Ордусуну !еннчэ !аратма-4 3 башла!ан республика]а бу тезлнклэ Ьэрби прокурор! /г вачиб ндими? Лзэрба1чан Республикасынын эрази бутевлу-I ]уну горумаг, ону харичи I тэчавуздэн мудафиэ етмэк ! мэгсэди илэ ]аратмага баш. I ладыгымыз Милли Орду иш. ольэмизин    мустэгиллик Ит- рэмзлэриндэн бири'вэ эн ва. му« I чибидир. Лакин Милли Орду ну и !арадылмасы Ьаг. ¡УИЛТ    Wk бмт таьлукесизлик шурасынын t0Bchj8ch ила гында ганун вермэк, Му-дафиэ Назирли!и тэ’сис етмэк Ьэлэ там мэ’нада орду japaTMar де!ил. Ьэр бир ордуда jyKcah эскэри инти-зам олмалы, Ьугуг rajflana-горунмалы. д©!уш Ьа- Азэрба1чан Республикасынын Президенти А. МУТЭЛЛИБОВ. Бакы шэЬэри. 7 феврал 1992-чи ил. Кечмиш совет республика-лары олмуш сэккнз ©лкэ февралын 28-дэ BMT-ja гэбул едилэчэк. Дуизн бу барэдэ БМТ катибли]индэ мэ'лумат верилмишдир. Буну ила элагэдар БМТ-нин Баш Мэчлиси хусуси ичлас кечирэчэк. сонра иеэ 6ej-нглхалг бирли!ин игамэтка-Ьы гаршысында БМТ-нин jêiiH узвлэринин óajpar.ia рынын тэнтэнэли голдырыл масы мэрасими олачаг Газахыстан, Гыргызыстан. бзбэкистан. Тачикистан вэ Туркмэнистан БМТ-j гэбул олунмаларыны cHjà Федераси)асыньгн ВМТ дэки даими HyMajîHUuflHjn васитзсилэ хаЬиш егмиш ;f»p. Ермэнистан мустэгил Ьэрэкэт етмишдир. Л!(^лдоьа бунун учун PyMbiHHjaía. Азэрба]чан иеэ Ta¡khj»».o мурачиэт » f мши.»эр. JíUH ДОЗ.'! TH¡' Г МТ - j .< гэбул олунмасыны гэЬлу-кжн.мнк шурасы TOHCHJÜ ет\»»1шднр. 1>у кун ТэЬлука сизлик Шурасы ичлас ж-ЧИ!)ЭГ1 ti. '»урад.1 Азар ба]чан БМТ-ja гобул олун-мага TOBCHja едилэчэк. вэ эскэри пешэ-даим Jykcw-тэ'минат Japa. вэтэндашларын ! ры аырлмгы марльн ын ДИ1МЗСИНЭ i дытмалы. . кари борчларыны вичдан-ла ]еринэ |етирмзсинэ нэ-арэт едилмэлидир. Ьэрб-илэрин Ьугугларынын му. д ^иэси дэ бура дахилдио. Орду    да чэми!]этдир вэ I тэбни ки. бурада да мухтэ-» лиф нов MHHajaT Ьадисэлэ- 1 J    _ ри баш верир: готлдзн тч муш фэрарилизэ г.* да р. Бутун бунлар низама а-лынмалыдыр. Экс l-a.’iia «Ьугуг вакууму* — ганун-сузлуг вэ Ьэрч-мэрчлик ja-ранар. Одур ки Ьэрби П}Ю-ку pop луг тэзэчэ ;аранма» да олан вэ Ьэлэ пэра кэндо ор-ду!а даЬа чох лазымдыр. Имиери!а эсарэтиндэ ол-дугумуз бутун тарих 6ojy республикамызын эразиенн-дэки* Ьэрби прокурорлуглар мэркэзэ. баш Ьэрби прокурора табе олублар. Лэ’ни девлэт ичиндэ девлэтлик едиблэр. Бу сэбэбдэн дэ v^v;x-тэлиф рекшжлардан олан Ьэрбчилэр тэр;)финдэн то-рэдилэн чина]этлэр эксэр Ьалларда ачылма]ыб. Шуб. Ьэсиз ки. инди буна гэтиjjон Jo.i верила билмэз. Вэзифэ. синдэн. MeerejmiaaH, мил. ли!.|этиндэн асылы ол-MaJapar, республиканын Ьэр бир вэтэндашы учун. о чумлэдэн Ьэрбчилэр учун эразисиндэ олдуглары мустэгил девлзтин ганунлары мэчбуридир. Бу мэсэлэлэр февралын 5-дэ республика прокурор. лугунда кечирилэн муша. вирэдэ бир даЬа музакирэ олунуб. Республиканын баш прокурору. Азэрба}чанын халг депутаты М. Бабаев е'лан едиб ки. бу кундон Азэг1ба!чанын эразисиндэки бутун Ьэоби прокурор-; лар республиканын баш | прокуроруна    табедир вэ| онларын анардыглары чи_ 1 на}эт ишлэринэ !алныз республика прокурорлугу нэ-, зарэг едэчэк. — Ресяублика табвлн)ннэ кечэндэн сонра Ьэрби про-, курорлугун структурунда дэ!ишикликлэр    олачаг.мы. — Биз Ьэлэ Азэрба!чан Р; сгубпинасы прокурорлугу Ьаггында ганун ла!иЬэси • ЬазырлаЗаркэн Ьэрби про. | куоорлугу да нэзэрдэ тут- | мушдуг Орада кветэрилир кй. республика баш Ьэрби прокурорлугу !арадылыр. Структ> рун Ьазырланмасын. > да био проблем дэ влкэми зин эразисиндэки ЬэрОи; Ьиссэлэрин республика Му-, дафиэ На !ирли]инин табе. • ли.|ичэ кечмэси илэ баглы-дыр. Республика эразисин-1 дэки Ьэрби прокурорлугла-! оын вэ бурада ишлэ!эчэк эмэкдашларын са!ы орду | Ьиссэлэринин !ерлэшэчэ!и эразидэн вэ онларын н©в- • лзриндэн асылы олачаг. Бир мэсэлени дэ ге!д едим I ки, Ьэрби прокурорлара | Ьэрби рутбэни полковника.» дэк республиканын баш | прокурюру, ондан 1ухары ] рутбэлэрн иеэ Президент верэчэк. — Ьэрби прокурорлугла-рын езлэринин бу мэсэлэ^ I мунаенбэти не’чэднр? — Мушавирэдэ Ьэрби прокурорлар да чыхыш ет- : дилэр во билдирдилэр ки. республика прокурорлугунун табели!индэ ишламэ|э Ьазыр-дырлар. Ьэтта ону да дедилэр ки. артыг муэ^эн • чина)эт ^ ишлэрини ргспублика прожу рорлугу нун    нззарэти алтында апарыблар. СеЬбэтя !азды: Илгар РУСТЭМОВ ;
RealCheck