Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, February 14, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - February 14, 1992, Baku, Azerbaijan , ш* 4т п-7 ffeUcRSJTY LIBRARY, DURHAjjj IJ ФЕВРАЛ 1992-чи ИЛ. 4YM», М 32 (2165*1 \ Осасы 1919-чу млдэ го|улмушдур. A39PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИЧТИМАИ-ШАСИ ГЭЗЕТИ Ги|м»тм СО rwwc. ветэндАШЛАРж махсус олан тикилилэрин девлат ичбари сыгортасы наггында A30PBAJ4AH ’РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН ФЭРМАНЫ Республикада девлэт сы-гортасы ишинйн тэкмил-лэшдирилмэси, тэбии фэла. кэтлэр, JaHFbfH вэ дикэр кез-лэнилмэз Ьадисэлэр наги-' чэсиндэ даj МИШ зэрэрин да-ha долгун еданилмэси вэ базар игтисади^тына ке-чид «заманы ватэндашлара элавэ сосиал тэ’минат Japa. дылмасы мэгсэдилэ гэрара алырам: 1. MyeJjaH едилсин ки, вэтандашларын шахси мул-киЛэтиндэ олан JaiuaJbiiii евлэри, тэсэрруфат тикили- лэри вэ баг евлэри 1992-чи илдэн Ьэгиги дэ)эри мигда-рында девлэт ичбари сы-гортасына чэлб олунмалы-дыр. 2. Азэрба)чан Республн-касынын Девлэт сыгортасы комме pcHja ширкэтинэ тап-шырылсык ки, бир aj муд-дэтиндэ ватэндашлара мах. сус олан тикилилэрин дев-лот ичбари сыгортасынын апарылмасы га,1дасьшы Ьа-зьгрла1ыб республика На-зирлэр Кабинетинин тэсди. гинэ версии. Азэрба|чан Ресяублнкасьшын Прези^н« Бакы шэЬэри, 8 феврал 1992-ми ял. АЗвРБАШАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДвВЛЭТ МАДДИ-ТЕХНИКИ Т8ЧНИЗАТ КОМИТЭСИНИН СЭДРИ А. Ш. ЭЗИЗБ8ЮВУН A39PEAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ БАШ НАЗИРИНИН МУАВИНИ ТЭ'1ИН ЕДИЛМ8СИ НАГГЫНДА АЗЭРБА1ЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН ФЭРМАНЫ A3ap6aj4aH Республикасы Девлэт Мадди-Техники Тэч-Ьизат Комитэсинин сэдри А]дьи Шамил оглу Эзизбэ-JoB Азэрба}чан Республи касы баш назиринин муавини Ta'jHH едилсин. Бу фэрман A3ap6aj4aH Республикасы Али Советники музакирэсинэ верилсин. Азэрба|ман Республяквсынын Бакы шэЬэри, 13 феврал 1992-чи ил. ЖУРНАЛИСТЛЭРЛЭ К0РУШ Норвеч Инсан Ьугуглары |Институтунун директору, Авропада ТэЬлукэсизлик вэ Эмакдашлыг Мэсэлэлэри-нэ дайр Мушавирэнин (АТЭМ) HYMaJaHfla hej’aTH-нин тэркибиидэ февралын 13-дэ A3ap6aj4aHMH Гара-баг торпагынын даглыг Ьис-сэсинэ вэ Ермэнистана ке-дэн Ac6jepH Е]де дунэн Москвада журналистларлэ иечИрилэн керушун эввр-линдэ демишдир:    «BejHafl- халг ичтимаи]}ат Даглыг Га-рабагда Ьадисэларин ин-кишафындан чох нараЬат о яму т иду р    вэ мунагишэнин динчликлэ арадан галды-оылмасыны apзyлaJыp» Норвечли гонаг демишдир: Бу шэраитдэ кутлэви 'информаси]а васитэлэринэ муЬум рол а^рылыр вэ он-лар индики Ьалда зэрэрли «ajpbícenwMHK» принсипи буховларындан хилас олуб ез гэрэзсизл^и вэ oóJeK-тивли}и илэ рекионда тэЬ_ лукэли мунагишэнин арадан галдырылмасы ишинэ кемэк етмэлидирлэр. АТЭМ HyMaJaHAa • hej’ara рекионда 4 кун галачаг. (РИТА — С9ТА). * * * Франс пресс Акентл^и Страсбургдан хэбэр верир ки, Авропа парламенти нев-бэти ceccHjacuHbiH ишти-ракчылары дунэн Даглыг Гарабага нума1эндэ Ье}’-эти KOHflapMajH гэрара ал-мышлар. НИНСКЗ, ДАНЫШЫГЛАРП МИНСК, 13 феарал < Азэр-информун иухбирн X. Има-нов). Бирлик девлэтлэри башчыларынын    керушун да иштирак етмэк учуй Азэр-6aj4aH Республикасынын Президента А. Н. Мутэлли-бов бу кун 6ypaja кэлмиш-дир. Минск аеропортунда А. Н. Мутэллибову вэ ону MymajH-эт едэн шахслэри Беларус Али Советинин сэдри С. С. Шушкевич вэ дикэр рэсми шэхслэр гаршыламышлар. А. Н. Мутэллибов ToJJapaHHH пиллэкэни ]анында журна-листлэрин суалларына чаваб верэркэн демишдир ки, ез силаЬлы гуввэлэрини тэшкил етм?к мэсэлэсиндэ A3ep6aJ-чанын MOBrejH дэJишмэз га-лыр. О, Гарабагын даглыг Ьиссэси мэсэлэсинэ тохунар- КЭН B93Hjj9THH СОН ДЭрЭЧЭ мурэккэб олдугуну rejfl ет-мишдир. АзэрОДчан эрази-синдэ тэчавузкар ермэни гул-дур дэстэлэри вэ Ьэтта ха-ричи елкэлэрдэн мукэммэл силаЬланмыш муздлу гуввэ-лэр фэалнПэт кестэрирлэр. Бу кунэдэк 20-дэн артыг aзэpбaJчaнлы кэнди дагыдыл-мыш вэ ¿андырылмыш, 20 мин нэфэрдэн чох a3ap6aj4aH-лы дидэркин душмушдур. • Февралын 14-дэ саат 11 тамамда бирлик девлэтлэри башчыларынын данышыглары башланачаг. Журналист-лэрэ мэ’лум олмушдур ки, МдБ-нин СилаЬлы Гуввэлэ-ри мэсэлэси данышыгларда эсас мевзу олачаг. Маним    фи Т9ГСИРКАРЫ НАРДА АХТАРАГ? ТЭЗЭ АДЛАР-КеьНЭ АДЛАР Бакы ра|оиларынын, куча вэ проспектлэринин, муассисалармнин адларынын да|мшдирилмаси девам еднр. Бакы ШэЬэр Халг Делу-татлары Советинин XXI ча-гырыш учунчу сессн]асы шэ-Нэрдэки топонимии вэзн]]эт барэдэ гэрар гэбул етмиш-днр. Эввэла, Бакы шэНэря-нин кучэ вэ ме1данларынын адларынын дэ)кшдирилмэси вэ онлара jera аддар верил-мэсн узрэ ROMHCCHja иннэн белэ Бакы шэЬэрннин топо- ЯНМИКаСЫ узрэ KOMHCCKja адланачаг. KomkcckJb бар сыра адларвш дэ1кшдярвдмэси барэдэ À39p6aj4aH Республикасы Али Советянэ вэ На-зирлэр Кабнпетннэ вэсатэт кендэрмншднр. Севиндиричи Налдыр ки, мэнтэгэ. кучэ, мэЬэллэлэрин имкан дахилиндэ тарихи ад-лары бэрпа олунур. Ахы эв-вэллэр ад дэ]ишэндэ кеЬнэ сэЬви JeHHCH илэ эвэз етми-шик. Хуласэ. дэ^шдирил-миш адларла езунуз таныш олун: PAJOHJIAP 26 Бакы комиссары pajo-ну — Сэбанл pajoHy 0KTja6p pajoHy — ¿асамал Р®1оиу Ленин ра]ону — Сабунчу ра]ону Киров ра^ну — Бннэгэди району Ханлар гэсэбэси — Бнби-Не|бэт гэсэбэси Разин гэсэбэси — Бакы-ханов гэсэбэси Серебровски гэсэбэси — Гврачухур^гэсэбэск ПРОСПЕКТЛЭР Киров проспекта — Ье^к Дэниз кучэся Тодорски кучэси — Кичнк Дэниз кучэси Ленин проспекта (Нефтчи-лэр проспектиндэн башла]а- Еаг Бинэгэди ра^нунун сэр-эдлэринэдэк) — Азадлыг проспекта Коммунист кучэси — Ис-тнглалилэт кучэси Полухин кучэси — Мур-туза Мухтаров кучэси Губанов кучэси — Знвэр-бэ! ЭЬн пекти врос- бэ 1 ЭЬм9дбэ|ов кучэси XI Гызыл Орду прос — Ьэсэн 09J Зэрдаби пектн ФэЬлэ проспекта — Нобел проспекта (Р. Луксембург кучэси — профессор Кевкэб Сэфэрэли-]ева кучэси Кертсен кучэси — Вэлн Мэммэдов кучэси Ленинград проспекти — Санкт-Петербург проспекта ТЕАТР, ЗАВОД, ФАБРИК В9 БАШГА МУЭССИСЭЛвР М. Эзизбэ]ов адына Азэр-ба]чан Девлэт Драм Театры — Милля Драм Театры М. Ф. Ахундов адына Aзepбajчaн Девлэт Академик Опера во Балет Театры — Гара Гара]ев адына Азэрба1-чаи Девлэт Академик Опера вэ Балет Театры Петров адына машынга* ^рма завод)* — ЗаОрат ма-шынгаДырма заводу В. И. Ленин адына Бакы Тохучулуг ИстеЬсалат Бир-л^и — Зе1налабдна Тагы-)ев адына Тохучулуг ИстеЬ-салат Бнрлн]н. Куча вэ проспектлэрэ ве-рилмиш ]ени адларын кестэ-ричилэрини Ьазырламаг вэ гурмаг Баш Мэнзил Тэсэр-руфаты ИстеЬсалат Идарэси-нэ тапшырылмышдыр. ДаИа ики системин мубаризэси joxflyp. Кечмиш ССРИ сугут едиб, A3ap6aj4aH мустэгиллик газаныб. Ди кэл суверенли-)1Ш ширишпфиш дадмамышыг, халгымы-зын узу кулмур. Чунки республикамызын эразисиндэ муЬариб© кедир, торпагымызы ropyJaH огулларымызын ганы текулур. Нэ гэдэр ки, jypfly®iy3a узанан jafl эллэр кэ-силмэ]иб, Гарабаг дэрди чэкэн гочалар да гэддини дузэлдэчек, дунэнэ кими raj-гысыз JamaJaH ушаглар да JyMpyryHy ду-]унлэ)эчэ«. Даглыг Гарабаг мунагишэси он иллэр 6ojy Ьазырланан мэнрли си]асэтин нэта-чэсцдир. Буну Ьамымыз билирик. AJflbiH ojrMajaiHH республикамызын езундэки мурэккэб ИЧТИМаИ-CHjaCH B93HjjeTflHp. Три-буналардан, митинглэрдэн бирлик нидасы учалса да, дахилдэ кезэкерунмэз чарпыш-малар кедир. Чэм^)этлврнн, enjara чэрэ-¿анларын caju артыр. Парчаланмага, хыр-даланмага не гэдэр ме]лли]икмиш! Белэ бир тэлатумлу вахтда hepe бир >ана чэ-кир. Демократка ады алтында пса анар-xHja чевлан едир. Горхулусу будур ки, республикамызда aJpH-aJpH гуввэлэр он хырда негсанлары да Преэидентлэ багла^рлар. Мэс’у-лиJJэти озумуздэн узаглашдырмырыгмы? Президент так нэ едэ билэр? вз команда-сындан, мухтэлиф пapтиJaлapдaн, hyryr муЬафизэ органларындан, бутун халгдан кемэк кермэсэ, элбэттэ, Ьеч нэ! Базар нгтисадиНатына кечид бизи Ja-ман ]ердэ Ьагла^. ИнфлJacиJa кунбэкун шиддэтлэнир, пул ги]мэтдэн душур. Об-]екгав вэ cy6j€KTHB сэбэблэрцэн ирэли кэ-лэн чэтинлйклэр адамлары сыхыр. Онлар 1ерли haKHMHjJaT оргаяларывдан лазыми га]гы кермэдикдэ Президентэ уз тутмалы олурлар. Бэс ичра Ьакими^этинин башчы-лары hapa бахырлар? Керунур, бурократ-чылыг чохларынын илиJинэ ишлэjиб. Базарларын од тутуб Jaндыгы, девлэт магазаларында бош пиштахталарын тоз бас дыры, комке Joh магазаларынын иеэ энсина, чил-чыраг кими алышдыгы бир девр- дэ чамааггын нэ чэкди/ини тэсэввур етмэк четки flejiin. МеИтэкирлэр кунун кунорта чагы чамааты cojypnap. Пулун вар-са, лап гуш суду дэ тапылар. Бэс сатыш маллары (етзд ил гыт маллар де]эрдик) онларын элннэ Ьарадан душур? Чох вахт бирбаш анбарлардан, магазаларын дал га-пыларындан. Бир аз узага кетеэк, елэ фаб-риклэрдэн, заводлардаи, комбинатлардан... Элиндэ эрзаг талону ола-ола а]ларла ма-газалара ajar де]урсэн. Кимдир мэЬэл го-]ан?! Бакы тичарэтинэ рэЬбэрлик едэнлэ-оин Ьеч туку дэ тэрпэнмир. ШэЬэр деки "ичтамаи-с^аси кэркинлик белэлэринэ кирэвэ вериб. Кэрэк Президентдэн jox, би-лаваситэ тапшырылан иши JapbiTMaJaH рэЬ-бэрлэрдэн чаваб тэлэб едилсин. Черэ1ин ги}мэтинин баЬалашмасы илэ элагэдар президент эЬалинин сосиал муда-фиэсиннн raJrucHHa галараг учдэн чох ушагы олан аилэлэрэ ajnbir KOMneHcacMja tb’Jhh едиб. Февралын эввэлиндэн иеэ чв-pajHH пэракэндэ саггыш ги}мэтлэрини (э’ла нввдэн башга) 30 фаяз ашагы салыб. Ам-ма бу тэдбирин лазыми фа]да вермэсинэ ачыг-ашкар пэл вуранлар вар. Нечэ истэ-jHpJiap, елэ дэ «пересорт» елэ]ирлэр. Сезумуз билаваситэ халгын тале]и учун чавабдеЬ олан кэслэрэдир. ToJ идарэ вэ тэшкилат рэЬбэрлэри, ичра haKHMHjJara башчылары, назирлэр Захшы^ахшы фи-кирлэшеинлэр:    кэскин сосиаллгтасади проблемлэрин Ьэллиндэ ним Президента нечэ кемэк кестэрир? Гэбул отагларында-кы телефонлара (бэ’зэн Ьэтта Ьекумэт телефонларына) ]алныз катибэ чаваб верр-чэксэ. шика^этлэр башдан едилэчэксэ. иш лэримиз чэтин ки, д^зэлэ. Балача «падшаЬларын» э<мэллэринэ ке-рэ президенти мэзэммэт етмэк нэ дэрэчэдэ дузкундур? Ьеч олмаса заманын тэзадла-рыны, мурэккэбл^ини иэзэра алаг. Вэтэ-нин мудафиэси наминэ шэхеи амбиси1а-лары, кеЬнэ инчикликлэри унутмаг олар. haKHMHjJaT давасы бу кун бирлик вэ му-твшэккили]имнзв зн чидди зэроздир. Вагяф СЭМЭДОВ. Га]нар н&ггаларда KopaHÍcj pajOHyHfla вэзи]jar Бу кун KopaH6oJ paJOHy-нунv даг кэндлэринин бир чохунун сакинлэри муЬари-бэ деврунун сэрт ганунла-ры илэ jaшaJыpлap. Ермэни Japaглылapьrнын атэш-лэри вэ силаЬлы басгынла-. ры бурада чохдан ади Ьал алмышдыр. Отэи кун нев-бэти дэфэ ермэни japaглы-лар Tan Taparojywiy кэн-дини мухтэлиф силаЬлар-дан атэшэ тутмушлар. Мэр-милэрдэн бири Jepли сов-хозун директору Алим Га-pajeBHH аилэсинин jauia-дыгы евин hajoTHHa душмушдур. Нэтичэ фачиэли-дир:    онун уч ушагы — Рамин, Габи л вэ Лалэ Ьэ-лак олмушдур. Онлардан эн 6ejyjYHYH Ьеч 17 Jauibi да Jox иди... Бу jaxbnwapfla KopaHÓoJ pajoH халг депутатлары Советинин гэрары илэ ра-Joh мэркэзиндэки кучэлэр-дэн биринэ a39p6aj4a^H-лар JamaJaH кэндлэрин ермэни гулду рларын дан мудафиэси замаиы Ьэлак ол-: муш Вугар Зулфугар оглу-нун ады верилмишдир. Шэфэг, 3ejBa ве Тодан кэндлэри даим атэш алтын-дадыр. Ермэни гулдурлары Ьэмин кэндлэрин сакинла. ринк бурадан чыхармаг учун дэфэлэрлэ чэЬд кестэрмиш-лэр. лакни JaiuaJbiLU мэнтэгэлеринин мудафиэчи-лэои тэрэфиндэн кери отур-дулмушлар. Бунунла белэ, веЬшичэсинэ apraAAepeJa атэшлэри ез ишинн кермуш-дур: Ьэмин JamajHm мэнтэ. гэлэриндэ 6eJyK дагынтылар вар, адамлар норм ал haJaT шэраитиндэн мэрЬум едил. мкшлэр. Шэфэг кэндинин 1узлэрлэ сакиии догма очаг-ларыны тэрк eTM9j9 мэчбур олмушдур.... Лакни Шэфэг - да де>ушчулэр — pajoH да-хили ишлэр ше'бэсинин эаьэкдашлары вэ paJOHyn башга кэндлэриндэн 6ypaja ез торпагыны ермэни гул-дурларынын тэчавузундэн мудафиэ етмэ]э кэлэн кенул-лулэр галмьпилар.    Чэтин- ликлэрэ вэ M9hpyMHjj9wap9 бахма}араг, даг кэндлэринин сакинлэри Ьэр Ьалда муЬа-рибэнин мэшоггэтлэринэ мэрдлнклэ дезур, евлэрини тэрк етмирлэр. Kopa«6oJ pajoH халг депутатлары Советинин сэдри Назим Чэфэров билдирмиш-дир ки, pajoH тэшкилатлары, республиканын мухтэдаф идарэлэри имкан дахилиндэ онларын rajrucbiHa галыр, сакинлэрэ эрзаг    мэЬсул- лары, пал-палтар,    зэрури тэлэбат маллагры чатдырыр-лар. Валнде)нлэр ей хэтдэ олан евладларьгна    тез-тез баш чэкирлэр. A3ap6aj4aH-лылар JamaJaH кэндлэрдэн олан гачгъжлара раЛонда имкан дахилиндэ    мадди jap дым вэ мэ’нэви кемэк кестэрилир. Аилэлэрин бир чоху pajoH мэркэзиндэ вэ этраф кэндлэрдэ Jepлэш. дирилмишдир. Бунунла белэ. адамларын лазым олан Ьэр п^лэ тэ'мин едйлмэ-синдэ проблемлэр аз дeJил-дир. Азэриттифагын, республиканын мухтэлиф тэш-килатларынын рэЬберлэрин-дэн хаЬиш едирик ки, Ко-ранбо]луларын еЬта>ачла-рына диггэти артырсынлар. ДаЬа бир МЕсэлэ, азгынлаш-мыш ермэни ¿араглыларына гаршы сэмэрэли flejym BMMHjJaTAapH апармаг учун Aoj ушч у лэрнн тэ'минатьгаы 1ахшылашдырмаг лазымдыр. Ф. ЧЭФЭРОВ, Азэранформун мухбнрн. Хочальна eepTonjoT учур Февралын 13-нэ кечэн иечэ ермэни гулдур дэстэлэри Гарабагын даглыг Ьиссэ-Сйндэки Азэрба1«ан кэнд-лэринэ, о чумлэдэн сэрЬэд KLjowiapuHa бутун чэбЬэ jy Ьучум тэшкил етмиш-лэр. Шуша вэ Хочалы шэ-Ьэрлэри, Косалар, Сырха-вэнд, Умудлу, Гарадаглы кэндлэри j€H3 кучлу атэшэ тутулмушдур. Ларалананлар, дагынтылар вар. Республика милли езуну-мудафиэ дэстэлэри, милис ишчилэри, Ьабелэ ез тор-пагынын мудафиэсинэ гал-хан Jepли сакинлэр чаваб тэдбирлэри кермуш, азгын-лашмыш душмэни кери отуртмушлар. МушаЬидэчи-лэрин fleflHjHHe керэ, бас-гынчылар xeJли тэлэфат вермишлэр.    # Чидди нараЬатлыг догу-ран бир мэсэлэни дэ rejA етмэмэк олмаз. Сон вахтлар Ермэнистандан кэлэн вэ танынма нншанлары олма-JaH BepntMiJowapbiH cajH чохалмышдыр. Онлар чэбЬэ хэттинэ чанлы гуввэ вэ Ьэр-би сурсат flaiubijbip. Нэ гэдэр ки, бу 4HHaj9TKap учушларын гаршысы алый. Majbi6 гулдурлары зэрэр-сизлэшдирмэк, тэрксилаЬ етмэк мумкун олма!ачаг. СэрЬэдлэримизин е’тибарлы мудафиэси учун тэ’сирли тздбир кермэк вахты чат-ma ImAmm? Февралын 13-дэ 20 кун-лук фас ил эд эн сон ре муЬаси-рэ Ba3HjjaTHHA9 олан Хо. чалы шэЬэринэ, Умудлу вэ Гарадаглы кэндлэрииэ Азэр-ба]чан ( вертх^отларынын учушлары бэрпа едялмиш. дир. Бу. уч ajAaH бэри чид-чи сосиал вэ мэишэт чэтин. ликлэри илэ уз-узэ AaJanaH, Ьэдсиз MahpyMHjjBwapa ду-чар олан 1ерли сакинлэрин вэзи Латании аз да олса )ункуллэшэчэ1инэ умвд Ja. радыр. Эдэддш СУЛТАНОВ, . «Халг гэаеп»вп мухбаря РаНим ГA3blJEB: Гэти тэдбирлэр кэрэкдир Шуша... Бутун    респу.6- л икании диггэти    вахтилэ AзэpбaJчaнын бу    фусункар кушэсинэ, инди иеэ ДYШДYJY муЬасирэ Ьалгасынын кун-дан-кунэ даралдыгы бу чэбЬэJaны шэЬэрэ чэлб олу-нуб. Бу да тэбиидир: инди Шуша Гарабагын    даглыг Ьиссэсиндэ    aзэpбajчaнлы ичмасынын сон    да!агла- рындан биридир, Aзэpбajчa-нын cyвepeнлиJи, эрази бу-TвBЛYjY мэсэлэси, кэлэчэjи-миз xeJли дэрэчэдэ бурада Ьэлл едилир. Бунунла белэ Ьэмин рекиондан    алынан хэбэрлэр эфсуслар олсун ки, Ьэлэ севиндиричи де-]илдир... Республика Али    Совета Милля Шурасынын узву, Иенуллулэр    0атал]онуиун командири РэЬим    Гaзыjeв Азэринформун мухбири С. MиpзэJeвлэ телефон сеЬ- бэти заманы билдирмишдир: — Ермэни JaparAbUiai»ii /MaлыбэJли вэ Гушчулар кэндлэрини элэ кечирдик-дэн сонра Шушада B33HjJaT даЬа да агырлашыб. Февралын 13-нэ кечэн кечэ шэЬэр Дашалты, Шушикэнд кэндлэриндэн вэ Ханкэнди шэЬэриндэн Je»0 дэ атэшэ тутулмушдур. Бир нечэ ев дагылмышдыр: Шукур, тэлэ-*ат олмамышдыр. Бурада адамлар эввэлки кими екс-тоемал шэраитдэ jamajHp-лар, Електрик енержиси фа-силэлэрлэ верилир, гызды-рычы системлэр ишлэмир. ичмэли су машынларла да-шыныр, амма бу машынлар да Ьэлэлик чатышмыр. Республиканын ' мухтэлиф ра-}онларындан вэ шэЬэрлэрин-дэн, aJpM-ajpM тзшкилат-лардан, муэссисэлэрдэн вэ вэтэндашлардан lllyniaja му- BjJaH }ардым кестэрилир вэ бунун учун бутун шушалы. лар онлара чох-чох миннэт-дардырлар. Амма ачыг демэк лазым. дыр:    МальОДлн    вэ    Гушчу лар кэндлгфиидэн сонра Хочалы шэпэринин, Гара. даглы, Ьаров вэ Косалар кэндлэринин тале]и тэЬлукэ алтындадыр. Буна керэ дэ эн гэти тэдбирлэр керул. мэлидир. Joxca бу a3ep6aj-чанлы JauiajHm мэнтагэлэри дэ элдэн кедэ билэр... Бу да aJflUHflbip:    индики    белэ мурэккэб B93Hjj9T аичаг бнун нэтичэсидир ки, элимиздэ олан, тэчавузкара мугавимэт кестэрэ бил эн бутун гуввэ-лэримизин февгэя адэ сэ-^ahHjj9T^j>0 малик ваЬнд Ьэрби команден лыгы jox-fvn. Бу олмаса, республика Ьэотэрзфли кемэк вэ Jap-дым кестэрмэсэ, душман»! лшгалчылыг планларына мане олмаг учун элимиздэ бир mej олма>ачаг, At»p6aJ-чан торпагында душмэнин бу кун дэ теретдоОи ганлы 4HHaj9TAapa гаршы мутэ-шэккил мубариээ апармаг чэтин олачаг. Бу кун Шуша сон гуввэ-лэри илэ дэ]анэт кестэрир. ВэзиЛэтан    эсаслы сурэтдэ Дятитыдятпя    * билэчэ1инэ адамларын инамы. хусусэн дэ Ьазырланмамыш. душу-нулмэмиш вэ 6eJyK иткилэр-лэ нэтнчэлэнмиш Ьэрби эмэ-flHjJawap боша чыхдыгдан сонра тукэиир, онларын MdTHHAHjH, дезуму нсэ сон* суз де]илдир... Иш кермек лазымдыр. Инди бош-бошу-на муза ки рол эр, Ьеч бир ОДда eepMoJaH мубаЬисэлэр вахты де]илдир. (Азэринформ). зытмщ* ш \ KYHYH •прими 12-А* АауоиМФ ТЫмуиисмэшк •• Эмикдашлыг Мтешттртт дайр мушааира | АТАМ|/ .ма'рувачмемммм иума|аидааи|м Прагадам Даглыг Га- рабага lena душмушдур. нэфэрдэн нбарэт груп Даглыг Га раба г дан башга, Леревана, BaKHja да кедэчэкдир. ЧСФР Президента Д»Ф* 9 тэрханасьиын мудири Карел Фон Швартсенберкин баш* чылыг «TAHjH нума^ндэлик ёрмэнн—a39p6aj4aHAH мунагишэси ра}онунда Bd3MjjaTA9 JepHHfla таныш олмалы вэ бу мунагишэнин арадан галдырылмасы имканларыны тэЬлкл еТМаМэЧ>узэчинин HyMaJaHAWHjH nparaja ^ытдыгдаи с он Da Даглыг Гарабагда B93HJJ9T Ьалгында Ьесабат тэг-ZwSTp- ЖЛтЭМ^нявЧ^р -знФ^иш^ лэри комитэсинин невбэта ичласында, мунагишэлэрин гаршьюыяын алынмаоы узрэ Bjana мэркээиндэ вэ Варшава демократак тэ’сисатлар вэ инсан Ьугуглары буро-сунда музакярэ едилэчэкдир. Бутун бУ ^трунгурлар Умум-авропа просесиннн hHMaJocH ¿лтьгада фэaлиJJэт кестэрир- HyMaJaHAOAHjHH тэркнбинэ BJaaa мэркэзиннн ДИР***' тору ¿нт Роэентал, Вкршава буросуи^ диреетору Лу-чино Кортезе. Ьолланда1а, Норвеч. АБШ вэ Чехо-Сло-ваки!а нума1эндэлэри дахилдирлэр.    __ HyMaJaHAWHjHH Ермэнистанын вэ Азэрба1чанын пре-зидентлэри вэ харичи ишлэр назирлэри илэ керушэчэ1и кезлэкилир. Душ А|»рб||ваиын Гмахметаныи иум*)ш*-ди h«i'«Tf»pN Ислам Иикишаф Баниыиын Дирак-торлар Шурасынын нллнн ичласында иштирак ат-мак учун Лиаи|аныи ла|та1тына калмишпер. A3ap6aj4aH иум^эндэ ЬеГэтинин *«тысы. республиканын мaлиJJэ назири Б. rapajee ЧАНА Акентлн^н нин мухбири илэ мусаЬибэсиндэ билднрмншднр ки, Лм-BHja Сосиалист Халг Эрэб MaMahHpHjJacHHa Ьазыркы сэ-фэримиз АзэвОДчан илэ дикэр ислам девлэтлэри ара-сында Ьэртэрэфли эмэкдашлыгыя JapaflbMMacM вэ инки-шаф етдирилмэси учун Jaxuibi имкан ^аратмышдыр. Газахыстан нум^эндэ Ье1этанин башчысы, республика MaflHjJa назири Т. Абдигэдиров MAiHA AKeHTJiHjH-нин мухбири илэ мусаЬибэсиндэ демишдир ки, Алма-Ата бутун мусэлман девлэтлэри илэ. хусуснлэ Ливана MaMahHpHjJdCH илэ мунасибэтлэри иикишаф етдирмадэ чалышыр. Ираи имгмлабыным и-чу иядмуму мун*сив»т-м ва)рамда иштмраи *»мм учуй Ирм Исяам Рч*-публчиасыиа к.лммш Аэарва|чм Даалат МаЛуат Комитасмнмм садрм С. Рустамхмлм чаршаива куну даммшдмр: «Ираида ислам иигилабынын гам-баси башармЦатм муЬармба аа вирмалии таЬяука-сиидм хнлас атмак |олу ачмышдыр». ИРНА Акеи1ли1инин верди]и хабаре керэ. о, Гер-бин антииран тэблигатыны пиcлэJиб демишдир ки, «Иран девлэтинин гуввэт вэ сабитл^книн кучлу тэ'сири алтындадыр». Назир Бакы илэ Иранын Шэргн вэ Гэрби A3ap6aJ-чан эJaл9Tлэpи арасьшда гаршылыглы мунасибэтлэрдэн данышаркэн ге)д етмишдир ки, «бу эjaлэтлэpин Ирандан aJpbUiMacH вэ ваЬнд A3ap6aj4aH девлэта Japaдылмacы мумкун AejHAAHp, чунки Иран Ислам Республика сын да aзэpбaJчaнлылap там азаддырлар вэ елкэнин Ьэм дви-лэт, Ьэм дэ кусуси белмэлэриндэ керкэмли рол ojHaJbip-лар». О даЬа сонра демишдир: Чох куман ки, A3opoaJ-чан вэ Иранын ejHH адлы э]алэтлэри ез араларанда «гар-дашлыг элагэси» japaAa билэрлэр, лакин кечмиш совет республикасында рус элифбааынын латын элифбасы илэ эвэз едилмэси бу имканы сарсытмышдыр. МДБ Дммт Башчылары Шурасынын аа Наку-мат Башчылары Шурасынын ичласларыиыи ташкн-лат-тахинкм Нааырлыгы у»ра амали групун фаара-лыи 12-да саНар Баларус па|тахтында мушавирасл башланмышдыр. # Бир кун эввэл ахшам олдугу ними, мушавирэ га-палы кечир. Устэлик. мэхфилик, нечэ куялвндирилмишдир — каруш иштиравчилары Минсот! чэокэзиндэ Jepлэшэн эмали групун игамэткаЬындан шэЬэр кэнарында Jepлэшэн Ьэрби шэЬэрчи^э кет“и“^Р; Мэ’лум олмушдур ки, етэн кун бусбутун тэшкилат мэсэлэлэринэ Ьэср едилмишдир. Февралын 12-дэ иеэ бирлик силаЬлы гуваэлэри баш команданлыгынын тэг-дим eтдиJи сэнэдлэр пакетинин музакирэси башланмышдыр. ЕЬтамала керэ. пакет дэ 14 сазишин Ш^!У®]р^и2 чумлэдэн мудафиэ мэсэлэлэриндэ суверен девлэтлэрин га сэн! .. HYMtJaHAa мишлэр. KYHYH «КАГЫЗ КЭМИЛЭР» ФЫРТЫНАЛА Д03ЭЧЭКМИ? — Бу над1ф, гээетдэ бир белэ реклам вермэк олар?.. . Ге1злэямиш охучу чаваб кезлэмэдэн дэcтэJи асыр. YмyмиJjэтлэl сон вахтлар бу мэсэлэ этрафында чох сез-сеЬбэт кедир. Охучулар ]азырлар. зэнк едирлэр. Гэ-зет «мэтбехинэ» бэлэд олан-лар билирлэр: бизим дэ шамагымыз мурэккэблэшиб. Базар игтвcaдиJJaты редак-си)алары чидди малн^э чэ-тяялвклэри Уаршысьшда го1уб. Кагыз. пoлIrpaфиja мэЬсуллары истеЬсалчыла-ры. мэтбуаты JaJaнлap п^-мэтлэри арамсыз олараг галдырырлар. Ээниимизчэ, россам фырчасы гээетдэ.. рин душду|у «езнЦвтя даЬа дата' экс етдириб: харчлэрин кYкpajэи далгасы «кагыз кэмилэри» ]ахаламагдад»1р... Инди гoJ охучу езуфи-((фрлэшеии. Онун дуакун нэтичэ чыхармасы учун бир нечэ факт кестормэк бос едэр. Кагызыя ^мэтн сон дврдабеш ajдa тахминэн он дэфэ артыб. Гаршы да 1енн баЬалашма квзлэнилир. Бе- 50 — 60 ranHja баша кэлэн hep немрэсини абунэчи 10.5 гэпяк Ьесабы илэ алы р. Базарын иеэ вз амансыз гануну вар: JaiiiaMar учун газанмалысан.    / «Халг газета» республикада эн чох абунэчисн олан (143.000) гэзетднр. Белэ чыхыр ки, эн чох, хэрчэ душен дэ бизик. JepH кея-мишкэн охучулары бир ме-сэлэдэи дэ Ьали етмэк к-тэрдик. Оппонеятлэрнми. зян — бо’зи мухалнфэт га-эетлэрннин Kyja рэсми мот* бухта кузэштли шэрант Ja-радылдыгы барэдэ иддиа-ларыиын эсасы 1охдур. Башгаларыны бнлмярик, «Халг газета» ез тэ’сисчи-енндэн Ьэлэлик Ьеч бир мх-лнПэ JxpAbtMM алма}ыо. Лхлныз ез вэсаитя Ьесабына JamaJbíp. Элавэ херчяермн je ринк долдурмагын )еканэ васитэси иеэ реклхмдыр. Бах бел», ашкарлш Ja-маяча баЬалашыб. Керэсэк «кагыз кэмялэр» баКхлыг фыртынасына таб катаре- ICfWlitt? ;