Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, February 13, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - February 13, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ 13 ФНРАЛ m2"" ил' NC 31 ЖБЭ1ЛЭР ВЭ ХАНЫМЛАР!МОСКВАДАКЫ «АЗЭРБAJ4AH» ТИЧАРЭТ ЕВИсизи ез фэали^атинин эсас истигамэтлери илэ таныш едир. Бизе бело кэлир ки, кэнд тэсерруфвты вэ сэ-Haje маллвры сатышы саЬэсиндэ ¡аранмыш ввзи^эт АзэрбаЗчан эЬалисини дэ, москаалылары да, кеч- МОСКВАДАКЫ «АЗЭРБАМАН» ТИЧАРЭТ ЕВИНИН ПРОГРАМЫНЫН ЭСАС БЭНДЛЭРИ: — шимал гоншулары илэ гаршылыглы сурэт-дэ фа)далы олан тичарэтин га|да|а салынмасыиа ¡енэлдилэн планларыный Нэ|ата кэчирилмэсиндэ Азэрба|чанын ишкуэар даирэлэринэ кэмэк костэр- мэк; — Азэрба|чанын иш адамлары илэ Руси)а вэ Авропа базарлары арасында тичарэт элагэлэри |а-ратмагла машгул олан нэНэнк васитэчилэр шэбэкэ- сини эвэз етмэк; — Руси|а па)тахтынын вэ дикэр Авропа шэНэр-лэрииин магазаларыны кэнд тэсэрруфаты мэНсул-лары, сэна)е маллары илэ, бу рекионларын е мал муэссисэлэрини хаммалла тэчНиз етмэк (анбарлар Москвада ¡ерлэшир); — Руси|а муэссисэлэринин бурахдыгы техника вэ аваданлыгы алмагда Азэрба|чан саНибкарлары-на вэ ишкуэар даирэлэринэ шэраит (аратмаг. « миш Иттифагын дикэр шэНерлэринии сакинлэрини дэ тэ'мин етмир. Бунун эсас сэбэблэриндэн бири суверен Азэрба)чанла Руси{а вэ дикэр ди|арлар арасында сиаилиэаси)алы игтисади элвгэлэрин ол-мамасыдыр. Биэим тичарэт эви мэЬз бэлэ элагэ-лэрмн rajAaja салынмасы мэгсэдилэ ¡арадылыб. Тичарэт еэинин акси|аларына (азылыш 1991-чи ил декабрыи 23-дэн башлаимышдыр вэ 1992-чн ил фэврвлын 23-дэк двавм едэчэкднр. Бир вксн)аиын ги|матн S мни маивтдыр. Акси-|влар он-ои, Нвггы там эдэнилмэклэ сатылыр. 100 мил|он манат эсасиамэ капиталыиа мвлнк олан тичарэт еви Азэрба)чандан Москва )а вэ Русн|анын дикэр шэНэр-лэринэ фасилэснз мэЬсул дашынмасыны тэ'мин етмэ|и, мал кэндэрэнлэрлэ Нагг-Несабы эзунун коммерсм|а баикы васитэсилэ апармагы, сазнш вэ баглашмалары эзунун вытерта акентли)индэ сыторта етмэ|и планлашдырыр.БИЗИМ Т9СИСЧИИ8РИМИЗ: -Ф- «Крокус нитэриэшил» Соээт—Америка бирке муэссисэсм, Москва. «Азэрм» консэрии. Бакы. «Сэттароа аэ К°» фнрмасы. Москва. -4- «Техинаест» кнчнк муэссисэси. Москва. «Мникэчэанр» фнрмасы. Москва. -4- «Панорама Аэерба|джана» гэзэти. Москаа. -4- «СО интеграл» фнрмасы. Бакы. -4- «Аааид» чэмн)|эти. Бакы. .О Л«Азэрбфан» Тичарэт Еви бйзнесин сивилизасщалы принснплэрн асасында ишла|эчак.Ьамынызы эмэкдашлыга чагырырыг! i Hfiwii;<JqKeA ?кг. уийвМ: 1UIÍ7. Месим. M«né|e Грувии<кеЦ|1уче<и. ЯТ35-Ч*    ФАКС.    JJ5-97    Н. ь* ГАНЛЫ ТАРИХ — ШАНЛЫ ТАРИХ ТАТ МТСИБЭТИ Гулдур дашнак ордусунун Зэнкэзурда терэтди]и вап-шиликлэрдэн эн дэЬшэтлиси Тат гыргыныдыр. Андраникин гудуз ордусу Тат кэндиндэ олмазын муси-бэтлэр тврэтмишдир. Бу деЗушдэ татлар балта, дэЬрэ, ja6a. агач вэ дашла вурушуб чидди мугавимэт квстэрсэлэр дэ, сидаЬлары аз вэ гуввэлэр нисбэти reJpH-бэрабэр олдугундан мэглуб едилиблэр. Дашнаклар чама-атын бир Ьиссэсини 6ejyK каЬалара долдуруб каЬанын агзында кэрмэдэн кур очаг галамыш, онлары тусту вэ одла гырмышдылар. Эсир-лэрдэн беЗук бир дэстэни За-бых кэндинэ кэтирмиш. бу* рада гадьш вэ гызларын сач-ларыны кэсиб чаты тохут-дурмушлар. Ьэрис душмэн-лэр эсир душмуш гадын вэ гызлара влэнэчэн ишкэнчэ вериб сонра агачдан чылпаг асмышлар. Гулдур ордусун-да хидмэт едэн бир ермэни Ьэкимин кестэриши илэ саг* лам керунэн тат киши вэ гадынларын башларыны кэсиб ганларыны хусуси габ-лара долдурМушлар. Лет миш ушагын гарнына сунку сохуб Забыхдан Абдаллара кедэн Золун кэнары илэ иша-рэ дашлары кими дузмуш-лэр. СилаЬа гэнаэт етмэк мэгсэди илэ дашнаклар ча-маатын башларыны дашла- nLiu vptuиз nrilvrt Kvmíla яя- МИШ, Забых чаЗына атмыш лар. Гэдим Зазылы агыр бир дашы Ермэнистана апармаг учун 20 тат кишисини араба-ja гошмушлар. Хумар адлы тат кезэлини Андраникин чадырына апа раркэн Сэрт денкэ деЗилэн Jepfl9 гыз дашы Зердэн ке-туруб чэлд башына вуруб езуну елдурмушдур. г!ОЭ’ Бу мусибэти ешидэн Ага-ФэтэлипэЗэ, Малхэлэф. Мыгыдэрэ. ШуЗудлу кэнд-лэринин чамааты Ьара* ja Зетэндэ артыг кеч олуб. Бутун кэнд виранэЗэ чеврилибмиш. Бу Ьадисэдэн уч кун сонра Андраникин 6eJyK ордусу Ьэмин бу jep-дэ вэ Забых курганында Сул-танбэЗин дэмир мэнкэнэсинэ кечиб. СултанбэЗ дашнаклар-дан татларын ганыны алыб. СэбаЬэддин ЕЛОГЛУ. нус. ФУТБОЛУМУЗ ДА МУСТЭГИЛ ОЛДУ Хэбэр вердизямиэ кими, Москвада Мустэгнл Девлэт-лэр БирлнЗн Футбол Феде-раснЗасынын ичласы кечи-рнлмишдир. Ьэмин ичласда АзэрбаЗчан Республикасы Девлэт Идман Комитэсн футбол ше’бэсиняк рэиси Рауф Адыкезэлов вэ «Нефтчи» футбол клубунун президенты АЗдыи ИбраЬнмов да иш-тирак етмншлэр. Мухбирч-миз Р. Адыкезэловла сеЬбэт етмвшдир. — Ичлас Мустэгнл Дев-лэтлэр БирлнЗн чемпионаты-нын Москва командалары тэрэфиндэн боЗкот едилмэси вэ чемпионатда иштиракы нэзэрдэ тутулан дикэр ко-мандаларын кэлэчэк таЛеЗи мэсэлэлэринэ Ьэср олунмуш-ДУ) _ деЗэ Р. Адыкезэлов мэ лумат верди. — Мэн дэ, A. ИбраЬнмов да Москванын тутдугу мевгеЗи, елэчэ дэ Мустэгнл Девлэтлэр Бирли-]и Футбол ФедерасиЗасы ич-раиЗЗэ комитэсинин сэдри B. КолоскоЬун амбисиЗалы Ьэрэкэтлэрини кэскин тэн-ги д етдик. Ачыг шэкилдэ билдирдик ки, бу вахтадэк халглар арасында достлугун, бнр-биринэ захынлашмагын эсас вэ эн Захшы васитэлэ-риндэн олан футбол Ьазыр-да Москва вэ РусиЗанын футбол рэЬбэрлэринин вэзифэ ардынча гачмалары нэтичэ- синдэ ачыначаглы Ьала са-лынмышдыр. Орта АсиЗа республикаларынын нума-Зэндэлэри дэ бизим мевгеЗи-мизи мудафиэ етдилэр. Буна бахмаЗараг, Ьэм Колосков, Ьэм дэ Москва клубла-рынын рэЬбэрлэри эввэлки фикирлэриндэ галм^килар. Белэликлэ. МДБ-нин ч ачыг чемпионатынын кечирилмэси мэсэлэсинэ хитам верилмиш-Дир. — Бела шэраитдэ ез эн-энэлэрияэ малик АзэрбаЗчан футболунун тале]и нечэ ола-чаг? — Догрусу, Москванын бела Ьэрэкэт етмэси бизим учун Ьеч дэ кезлэнилмэз деЗилди. МДБ чемпионатында иштирак етмэк арзумуз Зал-ныз вэ Залныз эн кучлу ко-мандаларымызы горуЗуб сах-ламагла баглы иди. Инди дэ мэгсэдимнз елэ будур. Ьу илдэн АзэрбаЗчан ын илк мус-тэгил чемпионаты кечирилэ-чэк. Илкин варианта керэ чемпионата 24 эн кучлу команда бурахылачаг. Илк мэр-Ьэлэнин оЗунлары ики Зарым групда кечирилэчэк. Л а рым групларда илк 6 Зери тутан командалар финала вэсигэ газаначаглар. Ларышын Зе-кунуна керэ сонунчу 8 Зери тутан командалар кучлулэр дэстэсини тэрк едэчэклэр. Икинчи дэстэдэн исэ ики эн кучлу команда Зуксэк лига-За вэсигэ газаначаг. Бундан сонракы чемтгаонатларда кучлулэр дэстэсиндэ 18 команда иштирак едэчэк. Чемпионата апрел аЗында башла-магы нэзэрдэ тутмушуг. — Бэс беЗнолхалг футбол тэшкилатларына узв олмаг мэсэлэси нэ вэзиЗЗэтдэдир? — Ьэм ФИФА-За, Ьэм дэ УЕФА-За кендэрмэк * учун рэсми сэнэдлэр Ьазырлан мышдыр. Ьэтта лазыми гэ-дэр валЗута да элдэ етми-шик. Илин сонунадэк Ьэмин тэшкилатларда Азэр6аЗ,ча» нын узвлуЗэ гэбул олунмасы мэсэлэсинэ бахылачаг вэ ¿эгин ки, мусбэт Ьэлл олу-начаг. Имкандан истифадэ едэрэк АзэрбаЗчаньга бутун футболчуларына мурачиэт етмэк истэрдим. МДБ чемпионатынын баш тутмамасы хэбэрини ешидэн бэ’зи фут-болчуларымыз езлэринэ 3®* ни команда ахтармаг ниЗЗэ-тинэ душмэсинлэр. Ьазыр-кы шэраитдэ Ьэр бир фут-болчунун вэ За футбол му^ тэхэссисинин республикадан кетмэси она хэЗанэт оларды. Эминэм ки, беЗнэлхалг тэш-кнлатлара узв олдугдан сонра' АзэрбаЗчан футболунун нуфузу хеЗли Зуксэлэчэкдир. СеЬбэти Зазды: С. ТЭРЛАНОГЛУ. Баш редактор Т. Т. РУСТЭМОВ FININCOM О* т 3Á-V, V САБАЬЫНЫЗА УМИД ЭЛДЭ ЕДИН Аилэнизин кэлэчэк рифаНынын тэмэли бу кун пчулур , • St> \ ш “Рт^сот^ун номинал дэ]эри 1000 манат олан сэНмлэри: * сэЬмлэшдирилэн сэна)е об]ектлэринин, 1 игтисадицатын ¡уксэк рентабелли саГ.элэриидэ эзэлпэшдирипэн обЗектлэрин, * перспективли слми-техники ла]иЬэлэрин. * ¡уксак сэмэрэли сэЬмдар чэмийэтлэринин ги|мэтяи катыэларынын. * ири дашынмаз эмлакын саИиби олмаг домэкдир! Фекралын дан сэЬмлэрэ ачыг абуна Зазылышы 6ашлэ;ыг) Ь\> « ун онлар *эми миныэ манатадыр! Сь • папа она Уазылмаг имканыныз я ар дыр. Аилэнизин рифаИы -чэминэтин рифаИыдыр. БИЗ СИЗИН ЬАГГЫНЫЗДА ДУШУНУРУК!. Унван: Р.Луксембург куч. (Хагани кучэсинин тини), Телефонлар: 92-98-41, 98-55-20. < * с. . у Яг:..?* СЭРКИ 1» Республика ннчэсэнэт ким-назиЗасы    шакирдлэринин эсэрлэриндэн ибарэт сэркндэ 9 Зашындан 16 Зашьиадэк 70 шакирдин ишлэри нума-¿иш етдирилир. Кэнч сэнэт-карларын эсэрлэринин эксэ-риЗЗэти Шэргин беЗук ша-ири вэ мутэфэккири Низами Кэнчэвинин ЗубилеЗинэ Ьэср олунмушдур. - (Азэринформ). РЕ ДАКС ИХ АДАН Гэзетимизин 12 феврал немрэсиндэ сэрлевЬэдэ 3<>л верилмиш сэЬвэ керэ охучу-лардан узр истэЗирик. АЗЭРВАДЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ ХАЛГ ТЭЬСИЛИ НАЗИРЛИДИ H. Туси адына АзэрбаЗчан Девлэт Педагожи Универ* ситети «АзэрбаЗчан дилинин ономолокиЗасы» проблем ла-бораториЗасы узрэ бош олан вэзифэлэри тутмаг учун МУСАБИГЭ Е’ЛАН ЕДИР: I. Баш елми ишчи — 1 Зер. 2. Кичик елми ишчи — 1 ЗеР- Мусабигэнин муддэтн бу е’лан дэрч еднлдикдэн бир аз кечэнэдэкдир. Сэнэдлари тэ'лимата уЗгун олараг ректо-руи адына Зазылмыш эризэ илэ бирликдэ бу унваяа кендэрмэк лазымдыр. 370000. Бакы шэЬэри, У. ЬачыбэЗов кучэсь* 34. Телефон: 93-05-85. РЕКТОРЛУГ. АЛЛАЬ РЭЬМЭТ ЕЛЭСИН К. Кэримов. С. Бэширов И ШаЬверди^в. К Гарбер Э Мэликов, Н. вмэров. Ш. Мэчндов, Ф. 1]улиЗев, Р. Элэкбвров. Э. Не]мано!1. Г. Иотрумв Р. Фэрэали^В; Т ЭЬмэдов, 3. Казымов. Ф. Бэдэлов, К. ЬеЗдэров. Ш. Х4 лилов Ф. ЭлиЗев. Н. МеЬди]ев, Ф. Аббасов. А. Б. Мэвсимов, Ч Ахундов. А. ШУЛРО^ Ш- ГУР??"0»-Ч Эскэров иш Золдашлары Мэтлэб Мэммэдова, анасы ПЭРЗАД ХАНЫМЫН вэфатындаи кэдэрлэндиклэрини билдирир вэ дэрии Ьузн-лэ башсаглыгы верирлэр. Б. АбдуллаЗев. С. Иб?»Ьимо1, X.    Л5" дуллаЗев. К. АгаЗев. М. А.    ъ к! Паша1ев Г. Заманов, Э. Элэсхэрзадэ, 3. БаЗрамов, Е. пэ-сэнов. X. Гасымова, Д. Чэфорова, Ь. Чэфэров иш ¡олдаш-лары ИсфэиднЗар Иеием, гардашы ТАРШВЛИН вэфаты илэ элагэдар дэрии Ьузнлэ башсаглыгы верирлэр. ТЭ'СИСЧИЛЭР: ДЗаКАМАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИ АПАРАТЫ ве «ХАЛГ ГвЗЕТИ.НИН ЖУРНАЛИСТ коллиоиви Общественно-политическая гейте    Аэербей-    |    Радеисфж* Г**«1    37в,М' вАКЫ Ш®ЬвРМ'    | “''гэдийв^ дженской Республики.    .    .    I    КЙРОБ    ПРОСПВСТИ,    13.    •    I ■ Учредители:    Апперет Преенм*«    Аеербей-    I    мо'лумду Y4YH    ТЕЛЕФОНЛАР:    »S-64-tl,    |чвва И-!!»»—«яыдмр; 23.00. джансиой Республики и журнаянстскмн    кошшпм    I    «■ П i|    | Им залай мышдыр. 23.00. «Халг газети».    ■    9J-aj-J7, аа-аi-» Индекс 08814 / Ч 1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 II 12 13 1 Бакы, «Азэрба|чаи* нэшрнЗЗатыиын мэтбээсн.    . Баку, тккографа кадиелмее «Авервайджам». ;
RealCheck