Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - February 13, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ 13 ФНРАЛ m2"" ил' NC 31 ЖБЭ1ЛЭР ВЭ ХАНЫМЛАР!МОСКВАДАКЫ «АЗЭРБAJ4AH» ТИЧАРЭТ ЕВИсизи ез фэали^атинин эсас истигамэтлери илэ таныш едир. Бизе бело кэлир ки, кэнд тэсерруфвты вэ сэ-Haje маллвры сатышы саЬэсиндэ ¡аранмыш ввзи^эт АзэрбаЗчан эЬалисини дэ, москаалылары да, кеч- МОСКВАДАКЫ «АЗЭРБАМАН» ТИЧАРЭТ ЕВИНИН ПРОГРАМЫНЫН ЭСАС БЭНДЛЭРИ: — шимал гоншулары илэ гаршылыглы сурэт-дэ фа)далы олан тичарэтин га|да|а салынмасыиа ¡енэлдилэн планларыный Нэ|ата кэчирилмэсиндэ Азэрба|чанын ишкуэар даирэлэринэ кэмэк костэр- мэк; — Азэрба|чанын иш адамлары илэ Руси)а вэ Авропа базарлары арасында тичарэт элагэлэри |а-ратмагла машгул олан нэНэнк васитэчилэр шэбэкэ- сини эвэз етмэк; — Руси|а па)тахтынын вэ дикэр Авропа шэНэр-лэрииин магазаларыны кэнд тэсэрруфаты мэНсул-лары, сэна)е маллары илэ, бу рекионларын е мал муэссисэлэрини хаммалла тэчНиз етмэк (анбарлар Москвада ¡ерлэшир); — Руси|а муэссисэлэринин бурахдыгы техника вэ аваданлыгы алмагда Азэрба|чан саНибкарлары-на вэ ишкуэар даирэлэринэ шэраит (аратмаг. « миш Иттифагын дикэр шэНерлэринии сакинлэрини дэ тэ'мин етмир. Бунун эсас сэбэблэриндэн бири суверен Азэрба)чанла Руси{а вэ дикэр ди|арлар арасында сиаилиэаси)алы игтисади элвгэлэрин ол-мамасыдыр. Биэим тичарэт эви мэЬз бэлэ элагэ-лэрмн rajAaja салынмасы мэгсэдилэ ¡арадылыб. Тичарэт еэинин акси|аларына (азылыш 1991-чи ил декабрыи 23-дэн башлаимышдыр вэ 1992-чн ил фэврвлын 23-дэк двавм едэчэкднр. Бир вксн)аиын ги|матн S мни маивтдыр. Акси-|влар он-ои, Нвггы там эдэнилмэклэ сатылыр. 100 мил|он манат эсасиамэ капиталыиа мвлнк олан тичарэт еви Азэрба)чандан Москва )а вэ Русн|анын дикэр шэНэр-лэринэ фасилэснз мэЬсул дашынмасыны тэ'мин етмэ|и, мал кэндэрэнлэрлэ Нагг-Несабы эзунун коммерсм|а баикы васитэсилэ апармагы, сазнш вэ баглашмалары эзунун вытерта акентли)индэ сыторта етмэ|и планлашдырыр.БИЗИМ Т9СИСЧИИ8РИМИЗ: -Ф- «Крокус нитэриэшил» Соээт—Америка бирке муэссисэсм, Москва. «Азэрм» консэрии. Бакы. «Сэттароа аэ К°» фнрмасы. Москва. -4- «Техинаест» кнчнк муэссисэси. Москва. «Мникэчэанр» фнрмасы. Москва. -4- «Панорама Аэерба|джана» гэзэти. Москаа. -4- «СО интеграл» фнрмасы. Бакы. -4- «Аааид» чэмн)|эти. Бакы. .О Л«Азэрбфан» Тичарэт Еви бйзнесин сивилизасщалы принснплэрн асасында ишла|эчак.Ьамынызы эмэкдашлыга чагырырыг! i Hfiwii;<JqKeA ?кг. уийвМ: 1UIÍ7. Месим. M«né|e Грувии<кеЦ|1уче<и. ЯТ35-Ч*    ФАКС.    JJ5-97    Н. ь* ГАНЛЫ ТАРИХ — ШАНЛЫ ТАРИХ ТАТ МТСИБЭТИ Гулдур дашнак ордусунун Зэнкэзурда терэтди]и вап-шиликлэрдэн эн дэЬшэтлиси Тат гыргыныдыр. Андраникин гудуз ордусу Тат кэндиндэ олмазын муси-бэтлэр тврэтмишдир. Бу деЗушдэ татлар балта, дэЬрэ, ja6a. агач вэ дашла вурушуб чидди мугавимэт квстэрсэлэр дэ, сидаЬлары аз вэ гуввэлэр нисбэти reJpH-бэрабэр олдугундан мэглуб едилиблэр. Дашнаклар чама-атын бир Ьиссэсини 6ejyK каЬалара долдуруб каЬанын агзында кэрмэдэн кур очаг галамыш, онлары тусту вэ одла гырмышдылар. Эсир-лэрдэн беЗук бир дэстэни За-бых кэндинэ кэтирмиш. бу* рада гадьш вэ гызларын сач-ларыны кэсиб чаты тохут-дурмушлар. Ьэрис душмэн-лэр эсир душмуш гадын вэ гызлара влэнэчэн ишкэнчэ вериб сонра агачдан чылпаг асмышлар. Гулдур ордусун-да хидмэт едэн бир ермэни Ьэкимин кестэриши илэ саг* лам керунэн тат киши вэ гадынларын башларыны кэсиб ганларыны хусуси габ-лара долдурМушлар. Лет миш ушагын гарнына сунку сохуб Забыхдан Абдаллара кедэн Золун кэнары илэ иша-рэ дашлары кими дузмуш-лэр. СилаЬа гэнаэт етмэк мэгсэди илэ дашнаклар ча-маатын башларыны дашла- nLiu vptuиз nrilvrt Kvmíla яя- МИШ, Забых чаЗына атмыш лар. Гэдим Зазылы агыр бир дашы Ермэнистана апармаг учун 20 тат кишисини араба-ja гошмушлар. Хумар адлы тат кезэлини Андраникин чадырына апа раркэн Сэрт денкэ деЗилэн Jepfl9 гыз дашы Зердэн ке-туруб чэлд башына вуруб езуну елдурмушдур. г!ОЭ’ Бу мусибэти ешидэн Ага-ФэтэлипэЗэ, Малхэлэф. Мыгыдэрэ. ШуЗудлу кэнд-лэринин чамааты Ьара* ja Зетэндэ артыг кеч олуб. Бутун кэнд виранэЗэ чеврилибмиш. Бу Ьадисэдэн уч кун сонра Андраникин 6eJyK ордусу Ьэмин бу jep-дэ вэ Забых курганында Сул-танбэЗин дэмир мэнкэнэсинэ кечиб. СултанбэЗ дашнаклар-дан татларын ганыны алыб. СэбаЬэддин ЕЛОГЛУ. нус. ФУТБОЛУМУЗ ДА МУСТЭГИЛ ОЛДУ Хэбэр вердизямиэ кими, Москвада Мустэгнл Девлэт-лэр БирлнЗн Футбол Феде-раснЗасынын ичласы кечи-рнлмишдир. Ьэмин ичласда АзэрбаЗчан Республикасы Девлэт Идман Комитэсн футбол ше’бэсиняк рэиси Рауф Адыкезэлов вэ «Нефтчи» футбол клубунун президенты АЗдыи ИбраЬнмов да иш-тирак етмншлэр. Мухбирч-миз Р. Адыкезэловла сеЬбэт етмвшдир. — Ичлас Мустэгнл Дев-лэтлэр БирлнЗн чемпионаты-нын Москва командалары тэрэфиндэн боЗкот едилмэси вэ чемпионатда иштиракы нэзэрдэ тутулан дикэр ко-мандаларын кэлэчэк таЛеЗи мэсэлэлэринэ Ьэср олунмуш-ДУ) _ деЗэ Р. Адыкезэлов мэ лумат верди. — Мэн дэ, A. ИбраЬнмов да Москванын тутдугу мевгеЗи, елэчэ дэ Мустэгнл Девлэтлэр Бирли-]и Футбол ФедерасиЗасы ич-раиЗЗэ комитэсинин сэдри B. КолоскоЬун амбисиЗалы Ьэрэкэтлэрини кэскин тэн-ги д етдик. Ачыг шэкилдэ билдирдик ки, бу вахтадэк халглар арасында достлугун, бнр-биринэ захынлашмагын эсас вэ эн Захшы васитэлэ-риндэн олан футбол Ьазыр-да Москва вэ РусиЗанын футбол рэЬбэрлэринин вэзифэ ардынча гачмалары нэтичэ- синдэ ачыначаглы Ьала са-лынмышдыр. Орта АсиЗа республикаларынын нума-Зэндэлэри дэ бизим мевгеЗи-мизи мудафиэ етдилэр. Буна бахмаЗараг, Ьэм Колосков, Ьэм дэ Москва клубла-рынын рэЬбэрлэри эввэлки фикирлэриндэ галм^килар. Белэликлэ. МДБ-нин ч ачыг чемпионатынын кечирилмэси мэсэлэсинэ хитам верилмиш-Дир. — Бела шэраитдэ ез эн-энэлэрияэ малик АзэрбаЗчан футболунун тале]и нечэ ола-чаг? — Догрусу, Москванын бела Ьэрэкэт етмэси бизим учун Ьеч дэ кезлэнилмэз деЗилди. МДБ чемпионатында иштирак етмэк арзумуз Зал-ныз вэ Залныз эн кучлу ко-мандаларымызы горуЗуб сах-ламагла баглы иди. Инди дэ мэгсэдимнз елэ будур. Ьу илдэн АзэрбаЗчан ын илк мус-тэгил чемпионаты кечирилэ-чэк. Илкин варианта керэ чемпионата 24 эн кучлу команда бурахылачаг. Илк мэр-Ьэлэнин оЗунлары ики Зарым групда кечирилэчэк. Л а рым групларда илк 6 Зери тутан командалар финала вэсигэ газаначаглар. Ларышын Зе-кунуна керэ сонунчу 8 Зери тутан командалар кучлулэр дэстэсини тэрк едэчэклэр. Икинчи дэстэдэн исэ ики эн кучлу команда Зуксэк лига-За вэсигэ газаначаг. Бундан сонракы чемтгаонатларда кучлулэр дэстэсиндэ 18 команда иштирак едэчэк. Чемпионата апрел аЗында башла-магы нэзэрдэ тутмушуг. — Бэс беЗнолхалг футбол тэшкилатларына узв олмаг мэсэлэси нэ вэзиЗЗэтдэдир? — Ьэм ФИФА-За, Ьэм дэ УЕФА-За кендэрмэк * учун рэсми сэнэдлэр Ьазырлан мышдыр. Ьэтта лазыми гэ-дэр валЗута да элдэ етми-шик. Илин сонунадэк Ьэмин тэшкилатларда Азэр6аЗ,ча» нын узвлуЗэ гэбул олунмасы мэсэлэсинэ бахылачаг вэ ¿эгин ки, мусбэт Ьэлл олу-начаг. Имкандан истифадэ едэрэк АзэрбаЗчаньга бутун футболчуларына мурачиэт етмэк истэрдим. МДБ чемпионатынын баш тутмамасы хэбэрини ешидэн бэ’зи фут-болчуларымыз езлэринэ 3®* ни команда ахтармаг ниЗЗэ-тинэ душмэсинлэр. Ьазыр-кы шэраитдэ Ьэр бир фут-болчунун вэ За футбол му^ тэхэссисинин республикадан кетмэси она хэЗанэт оларды. Эминэм ки, беЗнэлхалг тэш-кнлатлара узв олдугдан сонра' АзэрбаЗчан футболунун нуфузу хеЗли Зуксэлэчэкдир. СеЬбэти Зазды: С. ТЭРЛАНОГЛУ. Баш редактор Т. Т. РУСТЭМОВ FININCOM О* т 3Á-V, V САБАЬЫНЫЗА УМИД ЭЛДЭ ЕДИН Аилэнизин кэлэчэк рифаНынын тэмэли бу кун пчулур , • St> \ ш “Рт^сот^ун номинал дэ]эри 1000 манат олан сэНмлэри: * сэЬмлэшдирилэн сэна)е об]ектлэринин, 1 игтисадицатын ¡уксэк рентабелли саГ.элэриидэ эзэлпэшдирипэн обЗектлэрин, * перспективли слми-техники ла]иЬэлэрин. * ¡уксак сэмэрэли сэЬмдар чэмийэтлэринин ги|мэтяи катыэларынын. * ири дашынмаз эмлакын саИиби олмаг домэкдир! Фекралын дан сэЬмлэрэ ачыг абуна Зазылышы 6ашлэ;ыг) Ь\> « ун онлар *эми миныэ манатадыр! Сь • папа она Уазылмаг имканыныз я ар дыр. Аилэнизин рифаИы -чэминэтин рифаИыдыр. БИЗ СИЗИН ЬАГГЫНЫЗДА ДУШУНУРУК!. Унван: Р.Луксембург куч. (Хагани кучэсинин тини), Телефонлар: 92-98-41, 98-55-20. < * с. . у Яг:..?* СЭРКИ 1» Республика ннчэсэнэт ким-назиЗасы    шакирдлэринин эсэрлэриндэн ибарэт сэркндэ 9 Зашындан 16 Зашьиадэк 70 шакирдин ишлэри нума-¿иш етдирилир. Кэнч сэнэт-карларын эсэрлэринин эксэ-риЗЗэти Шэргин беЗук ша-ири вэ мутэфэккири Низами Кэнчэвинин ЗубилеЗинэ Ьэср олунмушдур. - (Азэринформ). РЕ ДАКС ИХ АДАН Гэзетимизин 12 феврал немрэсиндэ сэрлевЬэдэ 3<>л верилмиш сэЬвэ керэ охучу-лардан узр истэЗирик. АЗЭРВАДЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ ХАЛГ ТЭЬСИЛИ НАЗИРЛИДИ H. Туси адына АзэрбаЗчан Девлэт Педагожи Универ* ситети «АзэрбаЗчан дилинин ономолокиЗасы» проблем ла-бораториЗасы узрэ бош олан вэзифэлэри тутмаг учун МУСАБИГЭ Е’ЛАН ЕДИР: I. Баш елми ишчи — 1 Зер. 2. Кичик елми ишчи — 1 ЗеР- Мусабигэнин муддэтн бу е’лан дэрч еднлдикдэн бир аз кечэнэдэкдир. Сэнэдлари тэ'лимата уЗгун олараг ректо-руи адына Зазылмыш эризэ илэ бирликдэ бу унваяа кендэрмэк лазымдыр. 370000. Бакы шэЬэри, У. ЬачыбэЗов кучэсь* 34. Телефон: 93-05-85. РЕКТОРЛУГ. АЛЛАЬ РЭЬМЭТ ЕЛЭСИН К. Кэримов. С. Бэширов И ШаЬверди^в. К Гарбер Э Мэликов, Н. вмэров. Ш. Мэчндов, Ф. 1]улиЗев, Р. Элэкбвров. Э. Не]мано!1. Г. Иотрумв Р. Фэрэали^В; Т ЭЬмэдов, 3. Казымов. Ф. Бэдэлов, К. ЬеЗдэров. Ш. Х4 лилов Ф. ЭлиЗев. Н. МеЬди]ев, Ф. Аббасов. А. Б. Мэвсимов, Ч Ахундов. А. ШУЛРО^ Ш- ГУР??"0»-Ч Эскэров иш Золдашлары Мэтлэб Мэммэдова, анасы ПЭРЗАД ХАНЫМЫН вэфатындаи кэдэрлэндиклэрини билдирир вэ дэрии Ьузн-лэ башсаглыгы верирлэр. Б. АбдуллаЗев. С. Иб?»Ьимо1, X.    Л5" дуллаЗев. К. АгаЗев. М. А.    ъ к! Паша1ев Г. Заманов, Э. Элэсхэрзадэ, 3. БаЗрамов, Е. пэ-сэнов. X. Гасымова, Д. Чэфорова, Ь. Чэфэров иш ¡олдаш-лары ИсфэиднЗар Иеием, гардашы ТАРШВЛИН вэфаты илэ элагэдар дэрии Ьузнлэ башсаглыгы верирлэр. ТЭ'СИСЧИЛЭР: ДЗаКАМАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИ АПАРАТЫ ве «ХАЛГ ГвЗЕТИ.НИН ЖУРНАЛИСТ коллиоиви Общественно-политическая гейте    Аэербей-    |    Радеисфж* Г**«1    37в,М' вАКЫ Ш®ЬвРМ'    | “''гэдийв^ дженской Республики.    .    .    I    КЙРОБ    ПРОСПВСТИ,    13.    •    I ■ Учредители:    Апперет Преенм*«    Аеербей-    I    мо'лумду Y4YH    ТЕЛЕФОНЛАР:    »S-64-tl,    |чвва И-!!»»—«яыдмр; 23.00. джансиой Республики и журнаянстскмн    кошшпм    I    «■ П i|    | Им залай мышдыр. 23.00. «Халг газети».    ■    9J-aj-J7, аа-аi-» Индекс 08814 / Ч 1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 II 12 13 1 Бакы, «Азэрба|чаи* нэшрнЗЗатыиын мэтбээсн.    . Баку, тккографа кадиелмее «Авервайджам». ;