Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, February 11, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - February 11, 1992, Baku, Azerbaijan НЕФТ НЕФТ-КИМиА, МЕТАЛ Л УРКИ и А ВЭ ТИКИНТИ КОМПЛЕКСЛЭРИНИН ГАФГАЗДА ЭН НЭЬЭНК БИРЛИЛ1 ОЛАНРЕСПУБЛИКА МУЛКИ.иЭТ ВЭ ЕНЕРЖИ ЕБТШАТЛАРЫ БИРЖАСЫ \сэЬмлэринэ ачыг ]азылыш давам едир. Бир сэИмин номинал г^мэти 5 ООО манатдыр. | |    100 сэИмин саИиби номинал г^мэтэ брокер ¡ери ала билэр.^ □    200 сэИмин саИибинэ брокер ¡ерини пулсуз кетурмэк Иугугу верилир. П Азэрба]чан Республикасынын вэтэндашы сэИмин Наггыны Иэм нэгд пулла, Нам дэ эманэт банкы шебэсиндэки Иесабындан пулкечурмэ ¡олу илэ едэ]э илэр. ГП Иугуги шэхс Иесабындан пул кечурэн вахтдан сэИмин Иаггыны едэмиш Иесаб едилир. ГП Харичи вэтэндаш вэ Иугуги шэхслэрэ, о чум л э д э н, МДБ уз в V олан ¡>е°"У    ?Ы Н Иугуги шэхслэринэ сэИмлэри анчаг вал]ута илэ - бирини 1 ООО АБШ долларына сатырыг.Биржанын нйзамнамэ фонду - 50 ООО ООО манатдыр. 5 ООО манат пулунуз варса, ону инфнлафдан горумаг учун БИЗИМ СЭИМЛЭРИ АЛЫН. 50 ООО манат пулунуз варса, ону шк} .изафдан горумаг, ма>1 го]уб газанч котурмзк учун, БИЗИМ СЭИМЛЭРИ АЛЫН 500 ООО пулунуз варса, ону инфлцюш.шн горумаг, ма.|а гojyб газанч котурмзк, к«пит1|!'ынызы артырмаг. брркер ¿ери    «„»к    учун    БИЗИМ СЭЬМЛЭГИ АЛЫН.. 1 000 000 пулунуз варса, ону инфл1аафдан горумаг, ма]а горб газанч котурмзк, капиталынызы ^рт^рмаг брокер ¡ери котурмзк, ¡ени Аззрбфчан игтисадидотынын фзал гуручусу олмаг учун БИЗИМ СЭИМЛЭРИ АЛ Ы I. I _ Б I. ■“А •л "А ■~А 1РЕСПУБЛИКА МУЛКШиЭТ ВЭ ЕНЕРЖИ ЕБТШАТЛАРЫ БИРЖАСЫ - П мэнзил, ев вэ биналарын, торпаг саИелэринин, тичарэт вэ сена]е муассиселаринин азаллешдирилмесинв ¡ардым; М нефт, нефт мэИсуллары вэ дикар енержи еИт^атлары тичарэти учун биржа аразиси |арадылмасы; амтае-хаммал еИт^атлары ва г^матл кагызларла мухтэлиф эмэлилатлар демэкдир.Лазмлыш Иэр кун, шэнбэ-базар кунлэри дэ, саат 10-дан 18-э кими давам едир. Бесаб немрэмиз: 467 211, “Инпатбанк” коммерси]а банкында, мухбир Иесабы 161 504 Дввлэт Банкынын Нэсими рарн шебэсиндэ , мфо 501 145 Унван: Бакы, Ь.З.Тап»цев кучэси, 10Телефонлар: 93-95-91, 93-81-51, 93-81-28 Факс: 93-98-91 Тэшкилат комитэси ;
RealCheck