Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.19+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, February 11, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.19+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - February 11, 1992, Baku, Azerbaijan :    -SMAR1992 февяал mi-«, ил. чягамнм ахшамы. м |2Ш)| Эсасы 1919-чу илдэ го|улмушдур АЗЭРБАДОАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИЧТИМАИ-СМАСИ ГЭЗЕТИ Гм)м»ш М A38PBAJ4AH ПРЕЗИДЕНТ)! Г8БУЛ ЕТМИШДНР Азэрба)чан рэЬб9рли)н АБШ дввлэт катиби Че)мс Бе]керин республика гар-шыдакы сэфэри Ьаггындакы хэбэри раэылыг Тшсси илэ гаршыламышдыр.    Буну Азэрба]чан Республикасы-яьш Президенти А]аз Мутэл-либов Американын «А МО КО» корпораси]асы идарэ Ье]'эти-нин сэдри X. Лоренс Фуллер илэ керушдэ ге]д етмишдир. Гонаг бутун дун1ада мэш-Ьур олан бу« нефт вэ киа^а ширкэтинин рэЬбэрлэри вэ апарычы мутэхэссислэри илэ бирликдэ Банька ишкузар керушэ кэлмишдир. Суверен республиканын башчысы ез фикрини кениш-лэндирэрэк демишдир: АБШ рекионда сулЬ ¿арадылмасы-на мусбэт квмэк квстэрэ би-лэр вэ белэ си)асэтин перс-пективи вардыр. Президент даЬа сонра демишдир: Азэр-ба}чан иcтиглaлиJjэт газан-дыгдан сонра эсас харичи фирмаларла гаршылыглы су-рэтдэ фа] да л ы элагэлэрин инкишафы учун дэ элвериш-ли имканлар ]аранмышдыр вэ биз бу просесин сур’эт-лэнмэсинэ тэрэфдарыг. Президент эминдир кн. Хэзэрдэ перспективли «Азэри* )а-тагыны бирликдэ ишлэтмэк барэсиндэ бундан эввэл Америка вэ Азэрба]чан мутэхэссислэри арасьшда элдэ едилмиш разылашмалар Бирлэшмиш Штатларла Азэрба]чан арасында сых игтисади элагэлэр ]арадыл- ИРАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТИНИН СЭДРИ ЧЭНАБ МЕНДИ К0РРУБИ1Э Ьермэтли чэнаб сэдр! Чэнаб сэдр, Ираида инги-лабын 13-чу илдэнуму муна-сибэтилэ Сизэ. сизин шэх-синиздэ исэ бутун гардаш Иран халгына Азэрба]-чан халгы адындан вэ ез адымдан сэмими тэбриклор ивндэрирэм. Биз Иран халгына бундан сонра да тэрэгги вэ ри-фаЬ арзула]араг девлэтлэ-римиз, парламентлэримиз, халгларымыз арасында дост. луг мунасибэтлэринин даЬа да меЬкэмлэнмэсинэ вэ дэринлэшмэсинэ, гаршылыглы фа]да вэ Ьугуг бэрабэр-ли^и эсасында ики елкэ*ара. сын да сабит игтисади, ел-ми.техники вэ мадэни элагэлэр ]арадылмасына тэрэфдарыг. Фурсэтдэн истифадэ едэ-рэк мэн Азэрба)чан Рес-публикасынын дввлэт истиг лали^этини биринчилэр сы-расында танымьгш Иран парламентинэ сэмими мин-нэтдарлыгымы билдирирэм. Чэнаб сэдр, эмйн олун ки, Сизэ вэ Иран халгына сэмим.гэлбдэн ]уксэк Ьер-мэг вэ еЬтирам бэслэ]ирэм. Е. ГАФАРОВА. АЗЭРБАДОАН НУМАЮНДЭх КЕГЭТИ ИРАНДА ТЕЬРАН, 9 феврал (Азэр. информуя хусусм мухбирлэ. ри Ш. ШаЬмэммэдов вэ 3. Ьэсэиов). Ислам ийгилабы-нын 13-чу илдэнуму ба]-рамы мунасибэтилэ респуб лика Али Совет« сэдринин муавини Тамерлан Гара]ев башда олмагла Иранда олан Азэрба]чан нYмaJ9ндэ Ье]’э-ти февралын 9-да Иран Ис лам Респуб ли касы Мэчли-синин (парламентинин) * сэд-ри МеЬди Кэрруби илэ кв рушмушдур. Достлуг шэраитиндэ кечэн свЬбэт заманы тэрэфлэр икитэрэфли парламент эла-гэлэрини    мвЬкэмлэтмэ)ин эЬэми]]этнни ге]д етмишлэр. (Арды    сэЬяфэдэ) масы учун дэ бир нвв «врагу ола билэр. А]аз Мутэл-либовун фикриичэ, си]аси элагэлэрин кенишлэнмэси, дипломатик мунасибэтлэр ]арадылмасы анлашылмаз* лыг сэдлэрини арадан гал-дырмага, ики дев л эти н эмэк-дашлыгында элверишли иг-лим 1аратмага имкан верэр. ч .Президент Ьэмчинин ачыг билдирмишдир кн. игтисади]-]аты ]уксэлтмэк. муасир тех-нолоки]алара ]и]элэнмэк, ду^а игтисади бирли)инэ говушмаг учун Азэрба)чана вэсаит вэ кредит кэрэкдир. Керушдэ ге]д олундугу ки-ми, бу. кэнч мустэгил республика сосиал проблемлэ-ри Ьэлл етмэк, Азэрба]чан халгынын Ьэ]ат сэви]]эсинн ]уксэлтмэк имканы верэр. Керушдэ Лоренс Фуллер билдирмишдир:    Гаршы лыглы сурэтдэ фа]далы эмэк-дашлыгын кенишлэнмэсини Америка корпораофсы да истэУир. Корпорас^а икин-чи илдир ки, Азэрба]чан нефт вэ газчыхарма сэна]е-синнн експертлэри илэ сых элагэдэ ишлэ]ир. «Азэри» дэниз ]атагынын ла)иЬэси инди техники-игтисади чэ-Ьэтдэн эсасландырылыр вэ бу ]атагын бирликдэ ис-тисмары ортаглара кэлэчэк-дэ санбаллы мэнфээт вэ’д едир. Тэрэфлэрин разылыгы* на керэ бу мэнфээтин чох Ьиссэси ]енэ дэ Азэрба]ча-нын игтисади]]атына вэ сосиал инфраструктуруна нэлднлэчэкдир. Гонаг Ьэмчн-нин билдирмишдир ки. кор» nopacHja Азэрба]чан учун дава-дэрман сатын алынма-сына 1 мил]он доллар вэсаит а|ырмышдыр во мутэхэс-сислэр Ьазырланмасына, тэ-лэбэлэрин тэ1тсил алмасына ]ардым кестэрмэ]э Ьазыр-дыр. «AMOКО» корпораси]асы идарэ hej’aTHHHH сэдри демишдир:    Миннэтдарам ки, Азэрба]чана. нефт-газчыхар-ма саЬэсиндэ ез наили]]эт-лэри вэ эн’энэлэри илэ дун-jafla мэшЬур девлэтэ колмэ-]имэ имкаи верилмишдир. Корпораси]амыз эминдир: биз елэ элагэлэрин эсасыны rojypyr ки. бунлар A3op6aJ-чан халгынын вэ игтисади]-JaTUHUH рифаЬы учун Ьэлэ узун иллэр давам едэчэк-дир. Керушдэ Азэрба]чан Рес-иубликасынын девлэт катиби М. Т. Абасов, игтисади си]а-сэт узрэ девлэт мушавири B. Ч. Ахундов, «АМОКО продакшн компани» ширкэтинин президенти Патрик Ч. Лерли. «АМОКО» Ав-pacHja петролеум компани» ширкэти идарэ hej’-этинин сэдри Роберт Л. Блантон, «Азэринефт» Дввлэт Консернинин президенти C. Э. Элизадэ, Америка кор-nopacHjacbiHbiH вэ Хэзэрнефт-газ ИстеЬсал Бирли]инин рэЬбэрлэри вэ апарычы мутэхэссислэри иштирак етмишлэр. (Азэринформ). Ьуманитар ¡ук кэтирилмишдир Американын С-141 (Стар- Ш) Ьэрби ногли^ат тэ]. 1 или дофэ олараг февралын 10-да кувдуз Бакы аеропортунда ]ерэ енмиш-дир^ ТэЛаро бура]а Анкара. дан* кэлмиш вэ 25 той дава-дэрман вэ тибб техникасы кэтирмишдир. Е)ни заманда тэ]Ларадэн Турки^энин Азэр-ба]чана ИадиЛэси олан тибб лэвазиматы бошалдылмыш-дыр. АБШ Ъэрби Нава гуввэ-лфиннн мувоккили под. полковник Уилкам Фризин верди]и мэ’лумата керэ, бу Ьуманитар.^кун Бакы]а кэ-тирилмэси «Умид» эмэ-лиЛаты черчивэсиндэ план. лашдырылмышдыр. Камин эмэли]]ат    Мустэгил Девлэт- лэр Бирли]инин узву олан елкэлерэ    ]ардым кестэрил-    Авплпа мэсивэ    дайр Вашингтон    дэмир *-------{    —-^ДИ БирЛИшНИН    ЭЛ1 ---------п.—    ..    .. тэрэфиндан бура]а йен- дыр. Ьумотпгар )»РДЫМ би- йг--г    —• <-*няв Иунунла ]анашы Бакы|а    публика мир .Юлу илэ Авропа Иг- нэздиадэ Ьумаишар Уардым 0”л^Гэнди^Эг конфрансьш. тисади ^^т^ влкмэ- ио»оеи).еа. МРадылмыш-да ишлэниб Ьазырланмыш. ри рео- < Азэринформ). 2. Азэрба]чан Республика-сыиын мувафиг назирликлерк Даглыг Гарабаг эрази-синдэ Азэрба]чан Республи-касыиын суверенДи]инин бэр-па едилмэси. бу эразидэ Ja-majaH вэтэндашларын Азэр-ба]чан Республикасы Кон-ституси]асыны вэ ганунла- НАВА ВЭ ДЭНИЗ КЭмИПЭРИадЭ АЗЭРБА|ЧАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ДвВЛЭТ РЭМЗЛЭРИ НАГГЫНДА A3ep6ajMaH Республикасы Президентинин фарманы Азэрба]чак Республикасы- 2. МуэЛэн едилсин нын девлэт мустэгилли]и Ьаггында конституси]а акты-ны рэЬбэр тутараг гэрара алырам: . 1. МуэЛэн едилсин ки. «Азэравиахэтт» Девлэт Ави- ки, Азэрба]чан Республикасы-нын эразисиндэ ]ерлэшэн муэссисэлэрэ, тэшкнлатлара вэ идарэлэрэ мэхсус дэниз тичарэт Кэмилэри, о чумлэ-дэн эввэл л эр ССРИ-нин их- Депутатлар Ьекумэтин консепси]'асыны музакирэ едирлэр Милли Шуранын иилвсындан Февралын 7-дэ Милли буна сэбэб о дур ки, онун    п552*вв|»к    иш 1лпанкгн ахшам ичласыны башчылыг етди^н назирлик    ^    *У    етда. acHja Ширкзтинэ мэхсус ha-    ти]арьшда олмуш вэ Азэр- ва кэмилэринэ, Ъабелэ Азэр-    оа]чан Республикасыны 6aj4aH Республикасынын ди-    мулкиЛэти е'лан едилмиш кэр Ьава кэмилэринэ Азэр-    КЭМИлэр Азэрба]чан Респуб- Ä öajiÄ“"«    ликасынын девлэт ба1рагы чэкилир.    алтьшда узурлэр. Азэрба]кан Республик.сыиынд П^ен™ вов Бакы шэЬэри, 8 феврал 1992-чи ил. Азерба|чан Республикасынын СилаНлы Гуввэларннда вэ сэрНед гошунларында хндмэтдэ олан Нарви гуллугчуларын, Азэрба|чви Республикасынын СилаНлы Гувввлэринэ топланыша чагырылмыш Нэрби вэзифэлилэрии, Азэрба|чан Республикасы ганунваричили|ина мувафиг суретда ¡арадылмыш динар гошун бирлэшмалэринин шахси Не|'атинин, Азарба|чаи Республикасы милям тэНлукэсиэлик аа дахили ишлар иазирликлэринин рейс ва сырави Нв|'атинин девиат тэрэфиндан мутлэг шэхсэн сыгорталанмасы Наггында A3ap6aj4dH Республикасы Президенткнин ферманы Азэрба}чан Республикасы-    би гуллугчуларын, Азэр- нын СилаЬлы Г\’ввэлэриндэ    ба]чан Республикасынын Си- вэ сэрЬэд (гошунларьшда хид-    лаЬлы Гуввэлэринэ топланы- мэтдэ олан Иэрби гуллугчу-    ша чагырылмыш Ьэрби вэ- ларын, Азэрба]чан Респуб-    зифэлилэрин, Азэрба]чан ликасынын СилаНлы Гуввэ-    * Республикасынын ганун- лэринэ топланыша чагырыл-    веричили]инэ мувафиг су- мыш Иэрби вэзифэлилэрин,    рэтдэ ]арадылмыш дикэр Азэрба]чан Республикасы . гошун бирлэшмэлэринин шэх-ганунверичили]инэ мувафиг    си Не]’этинин Ьэрбн хидмэт Азэ^а]чан * Али* Советинин борчуну едэ]|э’ билм'эди]и апарылдыгыны гецд eTjj" гаппи г м ГяАаоова апа- учун YKpajHa во Газахыс- 3. 9. Сэмэдзадэ Д«Ди: Ла рырды Депутатлар^ респуб- тан АээрбаМана инфант кин парлажнт уэвлэрнлнн лРиГыи соскал-игтисади ин- гадэр тахыл каадэрмэшш- ирэли ^кл^, тэмиф кишафы Иаггында Иекумэтин лэр. 3. h. Абдулла]ев че- вэ элавэлэр нэзэро альт консепси]асынын музакирэси- Dajra бир килограмы учук ни давам етдирдилэр.    18 манат ги|мэт rojMarw лэнмэлиднр. ни давам етдард» р    тэклиф етди - онун деди- Азорба)хан Республш«- *    S    |инэ керэ, чарок республи- сыиын баш наэнри h. Э. бу мэблэтэ баша Ь^ш.0. ^iwa^j^u. дилэр ки, республика учун ахырында республика бая- каршышi музакирэси ^у уи пачил э ко ложи пгюблем. кы идарэ hej э тинин сэдри депутатлара маинэтдарлм-кэвд тэсэрруфаты. Г. A. Araje» саз алыб деЗД- ~иы биддирди ¡ш ет-нын бэ'зи саЬалврннин ни- татлара билдарди юс. Азар. д^ш^пропжаш Je ре. кишафына устунлук ве- ба)чана кэлэн эрзаг малла. даиси]асы оилмэси. базар мунасибэт- рына, о чумлэ^н тахыл буту« лэринэ нечкд шэраитиндэ    Депутатлар    республи    ка- эЬалиннн сслиал мудафна-    haÌ    floiSap    c”»aJU€rreca»    инки, синэ дайр узунмуддэтли лур ки. оу т п програм Ьазырланмасы мэ- учун бир манат JeTMinu гэ-сэлэлэринэ даНа чох фикир пик тэшкил едир. Q Д Д. • ss    . ^    ^    ---- кворум олмадыгына мгмлдн гешыиклсынын ЩМП СУМРЕНЛШКНИ М ШМ БУТОШНУ яоми МММТМИМ МИЕМЯММИМ НАГГЫНДА АЗвЛАМАН КСПЛЛИКАСЫ АЛИ совети МИЛЛИ ШУРАСЫНЫН ГЭРАРЫ 1992-чи ил 1аамраи' 6-да , ми г^матлавдирилсин. Бу Ханкэйди шэНэриидэ уздэн- сесси]анын вэ онун гэрарла-ираг Даглыг Гарабаг рес- рынын Неч бир пугуш эса-лубликасынын Совета де)и- са малик олмадыгы ге)д лак ко!!статуси)а]а зндд тэш- едилсин. кклатык яума1ншкарвнэ сурэтдэ ]ени ]ылшчагы кеча-рклмкшдкр. Ермэннствн рэЬбэрли]инин вэ ермэяя дваспорунун бе^ нэлхалг екстремист тэш-кялатларыиыи тэрэтдаклэри невбэта сн] ас к фатаэкар-лыгла бир вахтда ермэни гулдур бирлэшмэлэринин    рыны гэбул едиб онлара Нэр- азэрбв]чанлылара гвршы    мэт бэслэмэси учуй бутун террор вэ эоракылыгы сон    гвнуни васнтэлэрдэн истафа- дэрэчэ кучлэнир. онларыи дэ етсинлэр. евлэрк вэ эмлвкы    мэЛв    3    Аээрба]чан    Реслубли- едилир. Даглыг Гарвбагда    баричи Ишлэр На- ]ерлэшэн азэрба]чанлы Хэнд-    зИpЛ1,jи Азэрба]чан Респуб- лэрк дагыдылыр.    ликасынын девлэт суверен- Азэрба]чан Республикасы ля]ннэ вэ эрази бутэвлу]унэ Али Советинин Милли Шу- зидд фэалиЛэтэ. дввлэт сэр-расы Аээрба1чая Республи- Ьэдлэримизин харичи вэ-касынын суверенли]янин вэ тэндашлар тэрэфиндэн по-эразк бутевлу1уиуи позуЛ- оулмасына таршы ноталар мвсына бе!яэлхалг бирлик вэ башга формада е тираз узвт олан дввлэт л эрии там сэнэдлэри кэндэрмэк свйэ-е'танасыз гвлдыгларыиы ив- синдэ иши иучлэндирсин. рвНвтлыгла ге]Д едир.    4.    Бе]нэлхалг    нуфуза ма- Рус«1аяьш кттлэви иифор- лик дэвлэтлэрин парламент- Руск]анын кутлэви ижрир лэ тэклиф едилсин ки. мвся1в ввсятэлэря бнр чох мустэгил Азэрба]чан Рес- Ьвллврдв гэрэзквр мевге ту- публикасы- эраэиснния бнр тагмг Па»кмг ГХоабвг рес- Ьнссэсини гопартмаг учун сгиЛяикаги. ярШлэн орспубли- Даглыг Гарвбагда ермэни публикасы Де]илэк респуоли ияллэтчн екстремистлэри- ка бврэсиидэ мэ’луматлвр ве* ннн гэиунсуз чинаЗэткврлыг рир, бу республиканын мэв- эмэлинэ вэ Азэрба]чаи Рес-чудлугунун Ьугугили]и бв- публика сына гаршы ЕРМ91“*С' «.«ыанН»» оаЧ Ы- таИЫН СИЛаЬлЫ ТЭЧИузуНЭ рэдэ ичтимав]1этдэ рэ] ]а ез му^эсибэтлэрини билдир- рвдырлар.    синлэр. Бу чина1эткарлыг    тэдбн-    5    вМТ-нин    ТэЬлукэси^- ринин тэшкилатчылары хв-    Шурасындан    хаЪиш ричя елкэлэрдэн бнр сыра      . журналистлэрнн вэ Инкилтэ* едилсин ки, бу мэсэлэлэр рэ парламентинин узву хв- нэзэрдэн кечирсин: ным Коксуй хэлвэтчэ Азэр- _ Азэрба]чан Республи-ба1чан Республикасынын кась| эразисинин бир Ьиссэ-эразисинэ кэлмэсиндэн тэд-. сини гопартмаг мэгсэдилэ бирэ кеняш тэблнгатчылыг ЕрМэниствн Республикасы-доиу ке]ииднрмэк вэ Дагльп* нын она гаршы тэчавузу. Гарвбагда ]аша]ан азэрба]- Азэрба]чан Республикасы-чанлылара гаршы ермэни нын дахяЛи ишлэринэ муда-гулдур бирлэшмэлэринин хила учун силаЬлы бярлэш-террорунун вэ эоракылыгы- мэлэрд9Н истифадэ етмэси Ьазырлаяаркэн ге]длэр иэзэрэ алы- новее ochJbhh бэ)энмэк так Республика тахыл Mah.    -    Ьазырдыр    лакяя    кворум    олмадыгына суллары назири 3. h. Аб-    Совета    »»Р»    мувафиг    гэрвр гэбул ггчгпm icauu UUYU1T1M П2ПЛ2.    A39D03J4áH    АЛИ LOBcTH ^*• ■ дчлла]евин чыхышы парла. Азарбарцн -етмэк мумкун олмады. мент узвларини HapahaT сэдринин биринчи муавмни „    -    . сомти етди. О билдирди кн, Бакыда 3. 5. Самадзада ахшам их- Рес^нка    coje«- чэми сэкквз кунлук тахыл ласында музакирэлэрэ )екун ют Милли    февра еИти]аты галмышдыр. На- вурду. О, Ьекумэткн ирэли ^ын 11-да    Л«*«» зирин изаН етди^инэ керэ. cypÄyJy консепси]адан да- дирэчэк. (Азэринформ). нын кучлэямэсииэ hair га-зандырмаг учуй истифадэ eTMaJa чалышмышлар. Азэрба]чан Республикасы Аля Советинин Милли Шу-расы Азэрба]чан халгынын Наггында: — БМТ-нин инсая Нугуг-ларына дайр бэ]аннамэсинин Ермэнистан тэрэфиндэн по- __зулараг Ермэнистан эрази- суверен ирадэсини ифадэ    синдэн 200 мин азэрба]чан- едарак аа Ааарба)чан Рес-    лыньи эорла чыхарылмасы публикасы Коиституси]асы-ныя 70-чи мвддэення эсас тутараг repipi влыр: 1. Мэвчуд олма]ан Даглыг Гарабаг республвкасы Совеппши ceccHjacbi де]и- лэн ceccirja вэ онун гэрвр-лары Азэрба|чан Республикасынын суверенли]инэ, мус-тэгялли)инэ ме]дан охумаг ними, республиканын эра- Наггында. Азэрба]чан Республикасы Али Ооветимнн Мялли Шу* расы реаллыг Ниссини итар-миш ермэни миллэтчи екс* тремистлэринэ хобэрдарлыг eTMajH взунэ борч билир ки, Азэрба]чан халГы ез дввлэ-тинин суверенли]ини вэ эра-эн бутевлу]уну гору маг эз- зн вут*алу1уиа гасд. Азэр- миндэдир „э буиун учун бу cap ПИ лазымн менталэрэ ма шы ]еяэлдилмиш Нэрэкэт ки- ликдир. Азэрба1чая Республикасы Али Советинин сэдри ^    к.    ГАФАРОВА. Бакы шэНэ)Ш. 13 ]аивар 1992-чи ил. B93HJJ9T УРЭКАЧАН ДЕЛбЛ сурэтдэ ]арадылмьгш дикэр гошун бирлэшмэлэринин шэх-си hej’9THHHH. Азэрба]чан Республикасы милли тэИлу-кэсизлик вэ дахили ишлэр иазирликлэринин рэис вэ сырави heJ’9THHHH сосиал мудафиэсинэ тэ’минат ]арат-маг мэгсэдилэ гэрара алырам: Азэрба}чан Реопубликасы-нын Назирлэр Кабинета 1992-чи ил февралын 20-дэк: «Азэрба]чан Республика вэзифэлэринии ичрасы (топ-ланьпп) деврундэ бэдбэхт На-диеэлэрдэн девлэт тэрэфиндэн мутлэг шэхсэн сыгорта-ланмасынын ^дасыны, шэртлэрини вэ сыгорта har-гынын мэблэглэрини MyaJ-]энлэшдириб тэсдиг етсин; Азэрба]чан Республикасы милли тэИлунэсизлик вэ дахили ишлэр иазирликлэринин рэис вэ сырави НеГэтннин хидмэти вэзифэлэринин Je-ринэ )етирилмэси илэ баглы с ын ын СилаНлы Гуввэлэри бэдбэхт Надисэлэрдэн дев Наггында» Азэрба]чан Рес- лэт тэрэфиндэн мутлэг шэх сэн сыгсрталанмасынын raj-дасыны, шэртлэрини вэ сыгорта Наггынын мэблэглэрини муэЛэнлэшдириб тэсдиг публикасынын ганунуна мува фиг сурэтдэ A33p6aj4aH Республикасынын СилаИлы Гув-вэлэриндэ вэ сэрИэд гошунларында хидмэтдэ олан Нэр- етсин Азэрба]хан Р^чгвд-еа-шш П-g«»** ^ Бакы шэНэри. 8 феврал 1992-чи ил. СЫРХАВЭИДИН ЧЭТИИ КУНЛЭРИ Сон кунлэр Агдэрэ pajo. нунун Сырхавэнд квндиндэ B33HJJ0T даЬа да кэркинлэш- тэлэфата уграмышдыр. Рес-мишдир. Ермэни гулдур дэе- публика милли езунумуда- тэлэринин ]ахынлыгдакы ]араланмышдыр.    дэ Нэ]эмаилы хэбэрлэр кэ- Душмэн тэрэф дэ чидди    лир. Ьэмин JamajHm мэн- “    тэгэлэри. демэк олар, Нэр ^_______ ______ кун ермэни гулдур дэстэ- фиэ дэстэлэриннн вэ кэнд лэринин басгынларына мэ’-Кичан кэндиндэ вэ мешэ- сакинлэринии h9jaTa кечир- вуз галыр. лэрдэ 6ejYK гуввэлэри чэм- диклэри оператив тэдбир- Республи^мызын Прези. *    лэр нэтичэсиндэ гулдур.    денти мунагишэнин cnjacH лар кери отурдулмуш. он-    ]олла арадан галдырылма- ^    _    ларын бир сыра тэНлукэли    сына тэрэфдар чыхдыгы- Бу    дэфэ    дэ"    Сырхавэнд    атэш негтэлэри мэНв едил-    ны бир эввэлчэ даглардан топ атэ- мишдир.    .    _    „    К^Jnwv шина тутулмушдур. Сонра    Кэн дин мудафиэсини мвИ- ли    “У* автомат    вэ пулем)отларла    кэмлэндирмэк мэгсадилэ ке-    илэ jaxbm    едэн му- силаИланмыш гулдурлар M9J9 элавэ гуввэ вэ техника # Ьарибэдэп    Д    * кэндэ Немлэ етмишлэр. Аг- кендэрилмишдир. Адамларын Jan сада дэрэ pajoH ичра hawrsmj- rajFH вэ еН-пфчлары бир биндэ jeHH \мид "^рагы № ба^ысы Ар«Ф Эли. ан бела диггитдан канарда Мндырмышды^ ^ Т»ссУФ эолагапда'^ма^а от Jiu ^^Му^сира В^)ЭТИИДЭ    iHa** олан Хохалы шэЬэриндэи, мак 1ЙЙ^г5м|1танов Малыба]ли. Гушчулар. У му д.    Зм|зддян    султанов,    ( лу, Гарадаглы кэндлэриндэн «Халг гэзети»ип^ мухоиря. лэшмишдир. Онлар эсасэн хечэлэр, эл-ajar ]ыгышан. дан сонра Ьучум едирлэр. хыи ев ¿алодрыдмыш, Jep. ли сакинлэрдэи икиси ел-дурулмуш. беш нвфэри аг,ыр 1991- ИЛДв АЗЭРВАПАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИГТИСАДИ ВЭ СОСИАЛ ИШШШАФЫНЫН ЛКУНЛАРЫ ДА ВУНУ ТЭСДИГ ЕДИР саЬэдз олмушдур. Тшшвти ком иле к- тариак Лфа1атдир км, да- “f"“™ •мам™И(5 Факж) пи^шмишдар^**«зйда учун нэ- сивда 1990-чы ила нисботан мар рекионлар (кдхал да Ю мм^мкт (5JW««) пи«аш    ¿ ÍSÄ    SSSrS?    нннин Jap«™a3 ншн узэрни- Сосиал-игтисади етэн илин Je кун л а рына ээр саларкэн илк иевбэдэ геТд eTMWHjHK ки, керун- сына ]енэлдилэн эевслы вэ- муэссилэринэ Ю. TOti rejfl етиэлл^нм ни,    vara.     —    i    ..11    дм    irmti.    «мАям    щуп    ДЭ хусуси ABjBHMBr ЛВЗЫМ- мэмиш чэтинликлэрэ вэ кэр-    сайт    rojyjyniy 3 фаиз врт-    дон ч°*    ^5г«Ьгал    комплекслэои-    A“P* 0на кер® ки’ машьш- кинли)э бахма!аграг эмок мышдыр. ИстеЬсал вэ хид- иплик^вэ    1Ч|ырма вэ дикэр саИэлэр- коллективлэри бирбаша тэ-    мэт    коопервтивлэриндэ ис-    мишдир.    ХаР^Д®*    м    IWH ^    ^    дон фэргли олараг коисер- коллективлэри оирбаша сэрруфат элагэлэри,    бартер севдэлэшмэсини    ке- нишлэндирмэк Несабына мадди.техкики еЬта]атлар биржасында иштирак едэ-рок Бирли]ияин дикэр узвлэри- теЬсал едилен халг кстеЬ- мал тахЬкэаты мс» таммшла    едаркэн, hep шв1дан аввал лакы малларынын, тахннк* . даМндырылмышдыр. Ito-    ону кастармак лазымдыр    ис- тэ')ннатлы аа кэнд тэсарру- шынга]ырмаяьш аа дюшр    Ы»^.^адн])ата«^н ан    acacj« ^рлн ”    б«икада руфаты маЬсулларынын, canje саЬалврннин да тач. муЬум саЬасн одан Jaaaxar    памбыг лифи мухтэлнф хидматларин да- Ьнзаты хндда .суратда    сана)еснинн малн)^ аа    ^ Кв1^в Мустэгил Девлэтлэр    JapH 1.3 дафэ артмыш аа    зулмушдгр.    мадди-техники ___»»'KaJnaJ    тохухулуг ком. . .инин дикэр узвлари- 800 мил)он маиатдая хох бмрстклэрэт    J1**?.!?1"ü.    бинатларында на нисбэтан нгтнсадиЛатын    олмушдур,    ДтДДД^ушмааюии    твшкнлннда    хиддн ивгеан сабит фэалиЛвтини та'мин Бунунла бела. »»»-Д"    „    иш«и    яар» J««1    верилAHjWflaH. мин |екуиларыиыи таЬлн-    душмаси бурда    да ез таен,    гаршькыны алмага имиан феалииэтани етмишлэр. Ьэтта. ил эрзян. 3*8 Ä «¿На)*»с^.Укы н^ млг^ тэсарруфаты icah- * Ьамин сабаблар уэуидан маллары истеЬсалы 8.7 фа из артмышдыр. Базар мунасиботлэривэ кечидэ вахтында Назыр-лашмыш муэссисэлэр 1991-чи илдэ аНэнкдар ишлэмиш-лэр. Мадди-тейники тэчНн-затда 6eJyK чэтинликлэрэ бахма)араг «Азэрмебелсэ ли" каста рир кн. республики- риии кастармшидир.             ”W*’*W,U »рруфаты квН- Ьвмии    — дан "аэадГрла    SJSlS?" ва саЬаларинда    Мхшылашмам^-    ™”"н вэзнЦаГ* ]Г^н‘маста теЬсал вэ эхэк интязвмы беНранлы bo3hJJot Мрвн- дыр. Бу    ,    яг>п    бахма]араг эввэлки илэ нис- зэифлэмиш. ичтамаи-CHja- мышдыр. Статистик учоту чи илдэ нефт    .    «    бэтэн памбыг парча истеНса- си кэркинли)э сэбэб одачаг апарылан муЬум    мнй1 тои’ г^3 Jj*„ ^цип, лы 5.5 mhhJoh квадратметр, sa»® Sr’HP'S    вд“- s?'1» _____________ »пли    SSTW^KTS iS ",®“p«. ■ A”E»;.".‘íí" sssr ьгет sss.ga.as? s gsw'Wa'iag $• газ». «Азэрелектротецм», тэчИизат    системинин Дв^ыл-    «ш м    SS    mmrmhZat    истеНсалы 4.7 mwiJoh    чут масы. бир чох Налларда исэ    мял]ард 300    mhjiJoh    ма-    кая    вермэ]очэк.    азвлмышдыр. Бело нэта- башга реИиоиларла ( УФТП»    wñi    Маддаитехникк    ehmter-    чэлэр Ьэмин муэссасэлэрн элагэлэрин гырылмвсы рес-    мр истеЬсвлы дикэр свЬэ-    ПЗЛИКЛ9 взлошдирмэ)и    тэ. ду, Минкэчевирдэки тохучу-    публиканыи еттисадя вэ со-    лэрдэ дэ херж азвлмыш- луг комбинаты вэ beJeaH-    сиал инк^фым ез мэ«-    (388j^oh шя»    ).    HW    Мосэлаи. метвллурки-    лаб едиР- ------------а..-    фи ТЭ сирени    SSSfJ    п7fi ч    ма.    М    иомпяенсявдэ бир сыра    Халг истеЬлакы малларь дир... Лакни мадди-теетию*    awpjrajK    (Г76.5    жы)ояж.    муЬум мэЬсуллврын истеЬ-    бурахан дикэр сана)е му тэчЬизат органларынынМ-    нвт),    салыньи Ьэчми в — 23    эссисэлэрянин ишиндэ    д рытмаэ иши, тэсэрруфат ры ( 156.5 шиуш шяш).    мвшыип^ырмв    ком.    чидди гусурлар вар. Тэкч оЫтбюлэхтнвпв    ^^ nM*am¡ пяеисиидэ 19-22 фаиз. ону кэстэрмэк кифа]этди^ кестэрмэмэси, £н маигг). бору просты    м    нефт-юш]а    сана    кя. 1991-чи илдэ сЫудучу- ^тынын хам-    »волг (62    ¿есяндэ 8 — 22 фаиз вша. ларын истеЬсвлы 17.5    мни "    ^    «ата^Йлары    “онсерни (S3    ™    ДУВИУШДТР.    адэд. сэринкешлэр 14    мин _    мл    ?££П!ш£п). ^YaSy екк- Ьесабат деаруида ге)ри- адад. сиИ Нетэтада .^Лфл^и (43,4 ImbbJom п>заг |^^||||    — ресду&аикмми муиспсаэт    ш«.    n»    í^amSieJapi.    ДУР- Вазар. нумаенбатларнна тетик гэтран ва шиспж »!■-    ташкилатлчры »чпшм»    ■”*”    ^J.tI Mhiitmii иш.    аштупл касТерШхкмарла,    кечид арафасиндэ бу.    тэк- лалар, Jaaaxar мазуту, шн-    лэр» наза^птулятун-    “ истЖштими    бугунасас иомеяклатуралар    ха эЬалннин Ьамин маЬсул раня керамик табегалэр (ка.    дай 30 - 40 фап аз «-    wmun    аа ктеп»*х^.^    ^ оиларыи Ьахмя нечи    ларла та мииатыяы    пис. «tn хгояая    тм кпмплектлэшлиомчя мэ -    |Ш ки оориу гаишшмр.    TV ’г"**"    ___ -.«.имыамяш хе]ли    миг- «Аээрелектротерм», «Азэрелектроишыг». «Дээ-KabcoHaje» бирликлэри, Бакы хусуси автомобил заво. , Мин 1б\.—   — w дарлыг учуй машынга)ыр ма истеЬсал бирлн)и муЬум моЬсул невлэри истеЬсал ыны артырмыш вэ    .    . мутавилэ еЬдоликлэряиэ рэЬбэрлэринин эсасэн эмол етмишлэр. Белэ ликлэ. 1990-чы илдэкин-•дэн даЬа чох ' иефт-мэ’дэн аваданлыгы, чиЬазлар вэ    лыглв автОматлашдырма васита. лэри, хусуси автомобиллор. металкэсэн дэзкаЬлар, синтетик гэтран вэ пластик кут. кузарлыг. халг тэсэрруфатынын мал. материал тэчЬнзатынын фел), памбыг лифи. халча вэ халча мэ’мулагглары, вэ бир чох башга мэЬсуллар мулатлар, кабел маЬсулла. Оиу ла_ге>д «тшу    *2,шшт- мии"’’"»»?1» Ja мадди тех- рес. бориу Р’ с    тчти^хшг    Sp    шгиАлмтеымра    (Мышдыр. ИстеЬсал яааир- дар да онр ЧОХ оашги    Ры* «HMJB COBBjeCH учуй ХВ ммшап«лма1Ш1    '    ' “    ------ ---- истеЬсал едилмишднр. Кэнд мал, семент вэ дикэр мадда* тэсэрруфатында картоф, техники ebreJarJiap алмыш- умуад    фаиэи!    Бакы    сястемияэ ме]вэ, бостаи мэЬсуллары, лар. Лункул<»1м)е »пгэсся- j¡*    ишш(10    Ф*«    fe par саЬении иппидо  __    .    .    . тутун. барама истеЬсалы эв- сэлэриядо B03hJJ4t даЬа агыр 259 WJoh аият и»фми мрвг. сапе    ^^раимамыш, (Арды    сэЬяфэдэ) валки илдэн бнр гэдэр чох олмушдур. Тдк*9 буну иве- ав) CyMrajHT. 238 мил)он шиш дввуш мэЬсулун шшлэриняи базар мехаииэ- явки епти]атларыи Юмш*- mmmyfr*    ВДДрветмэ    публика^ кэвмрнлмэсинн V*— Siig. мэЬдудлашдырмышдыр. i I ;