Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, February 08, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - February 8, 1992, Baku, Azerbaijan XАЛГ ГЭЗЕТИ 8 ФЕВРАЛ ил Н* 28НЕФТ НЕФТ-КИМиА, МЕТАЛЛУРКИОА Вв ТИКИНТИ КОМПЛЕКСЛЭРИНИН ГАФГАЗДА ’    эн    нэьенк    БИРЛШИ    ОЛАНРЕСПУБЛИКА МУЛЮШЭТ ВЭ ЕНЕРЖИ ЕИТШАТЛАРЫ БИРЖАСЫсэЬмлэринэ ачыг Зазылыш. давам едир. □ Бир сэНмин номинал гщмэти 5 ООО манатдыр. [~~| ЮО сэНмин саНиби номинал ги]мэтэ брокер ¿ери ала билэр. п 200 сэНмин саНибинэ брокер ¿ерини пулсуз кетурмэк Нугугу верилир. г-) Атяпйа1чан Республикасынын вэтэндашы сэНмин Наггыны Нам нэгд пулла, Нам дэ ^ эманэт банкы шебэсиндэки Иесабындан пулкечурмэ ¿олу илэ еДЭ1Э билэр. П Иугуги шэхс Иесабындан пул кечурэн вахтдан сэИмин Иаггыны едэмиш Несаб едилир. ~    ^    ь»«-«гм    шахслзоэ    о    чумлэдэн,    МДБ    узву    олан республикаларын Иугуги П ша’>«сларВЛГсвНмвлэри аичаг вал),?» илэ - бириии 1 ООО АБШ доллары»» сатырыг.Биржанын низамнамэ фонду - 50 ООО ООО манатдыр. 5 ООО манат пулунуз варса. ону инфл]аси]адан горумаг учун БИЗИМ СЭЬМЛЭРИ АЛЫН. 50 ООО манат пулунуз варса, ону ин4л]аси]адан горумаг, ма]а го]уб газайч кетурмэк учун, БИЗИМ СЭЬМЛЭРИ АЛЫН. айда™.Ц“ й? жлг    ы„. (Ьв К'1 Ш&ШШШЯШЯга5358®3РЕСПУБЛИКА МУЛКИИЭТ ВЭ ЕНЕРЖИ ЕЬТШАТЛАРЫ БИРЖАСЫ □ мэнзид, е. .. бииаларын, зорпаг  .....Р.. » »на). иу^с.с.л.р.аид    »«“■' п нефт, нефт мэЬсуллары ва дикар енержи еЬт^атлары тичарети учун биржа вразиси ,арадылмасы, □ эмтаэ-хаммал еЬт^атлары вв ги]мэтл кагызларла мухтэлиф емелиМатлар демэкдир.Лашлыш Ьэр кун, шанбэ-базар кунлэри дэ, саат 10-дан 18-э кими давам едир. Ьссаб нэмрэмиз: 467 211, “Инпатбанк” коммероф банкында, мухбир Иесабы 161ч 504 Дввлэт Банкынын Нэсими ра*он шебэсиндэ МФО 501 145 Унван: Бакы, Ь.З.Тагьцев кучэси, 10телефонлар: 93-95-91, 93-81-51, 93-81-28 Факс 93-98-91 ♦    Тэшкилат    комитэси ;
RealCheck