Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, February 08, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - February 8, 1992, Baku, Azerbaijan f*“*'vf - 9 MAR 1992 W 4 всасы ТвТв-чу ялд» iwJjrjMjntigrp. АЗЭРБАЛАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИЧТИМАИ CHJACH ГЭЗЕТИ ГИ|М»1И 60 KYHYH ьирвфии, • an цщппыг хшптиш оммаг nap. Мэ’лум олдуру кими. mm Mjm wi«ij “***—' ЬЭМИН ТЭШКИЛВТа Иран ва Пакистан дахилдирлэр. Бу барэдэ ИЭт узву _    --___......    нмоаа    atm    пап    иЯЯНПЛЙПИНИН ирам в«# neiuivien    —г--- ----    -    - олан елкэлэрин харичи ишлэр назирлэринин февралын 5—6- да Айка |ада кечи рил миш ичласында гэрар гэбул **“»гуртардыгдан сонра имзаланмыш меморан* дум да деЛилир ки. тэшкилатын узвлу)унэ гэбул едун маг ** **"?*    *      OaAawurrau    па    ТУПКМЭНИСТаНЫИ БУВДАН СОНРА ДА ФЭАЛ ХАРИЧИ С И JACO Т ЛЕРВДЭЧЭЛИК Азарба/чам — МушаЬядэчнлэр дштвт J _ ки, сок жахтлар Азэрба]чан Республикасы нын харичи cnjacen нэзэрэчариачвг дэ. рэчэдэ фэаллапшышдыр. — Веди, белэдир. Вунун учун дэ Ьэм об)ектив, Ьэм дэ cy6JeKTHB амиллор вар-дыр. Кечмиш Иттяфаг тамамилэ дагыл-дыгдан сонра биз Hohajer, чохдан квзлэ-нилэн истиглалиЯэт газаидыг вэ ез девлэт гурумумузу боргэрар етдкк. Дниломатик. сэ^лэр кестэрмек )олу илэ гыса муддэт-дэ биз дун Ja девлэгтлэрянин оксэриЛэтв тэрэфиндэн танынмагымыза нрял еда оил. дик Сон вахтлар Турки)эдэ вэ Исвечрадэ девлэт башчыларьжыя керушлэринэ дэ бу сн1аси бучагдаи JaHauiMai:    лазымдыр. Ьэрчэнд, билдоОиикз кими, бунлар Ьэм эЬэ-миНэтино кере, Ьэм дэ мэзмуиуна керэ мухтэлиф сэфэрлордир. Эн ]уксэ« девлэт сэвиНэсиндэ бирикчи рэсми сэфэр м^з Турки leja кечнрилмишдир вэ бу. тэсадуфи дejил. Турине бир чох муЬум етик, дня, модэниЛэт параметрлэрияэ неребизэ эн JaxuH елкэдир. Мустэгил, СУ^Р**1 я ,¡¡¡21 кими A3»p6aj4aHH биринчи олараг мэЬз TypKHj9 Республикасы таньшышдыр. Тэкрардан 49KHHMoJ«6 fleje билерэм ки, Туркк]эдэ бизи гардаш кими гаршылады-лар. игтисадиЛатыя,    ^аситэ 2 бИИсвечрв*э бу (ахынлардакы сэфарима кэлдикдэ, бу с эфор* бир    ки рактер дашь^ырды. Тээссуфлэр олсун ки, сэсЬэр Гарабагда фачиэли Ьадисэ илэ, W* мэн вэзиЦэтин кэскинлэшмэси илэ бир вахт, тасадуф етди. Буна хврэ Да ^Ф^ uvmkvh гэлэо тэхирэ салмаг, пэмчинин 2S галмаг вахтыны «умкуя тадар их. тисар етмэк лазым кэлди. — Бах бу беЗиэлхалг кгтисад мэчдиск Ьаггында даЬа этрафлы мэ’лумат алмаг нстэрдкк. Сиз онун эьэикПэтит подо ко. рурсунуз? — Исвечрэнин Jуксэк даглар rojHyHfla Зерлэшэн Давос шэперинде керушлэр во данышыглар Умумдун1а Иггисад Бирли. Jhhhh hHMáJecH алтыкда кечирилир. Бунла-оын xycycHjJera ондадыр ки, Ьэмин керуш вэ данышыглар reJpH-рэсми шэраитдэ баш верир. Бир Ьэфтэ эрзиндэ бурада — биз исэ орада чэми уч кун галдыг — ду^анын демэк олар бутун гитэлэриндэн девлэтлэ-рин сн>аск лидерлэри, мэшпур игтисад-чылар, чох при корпораси)аларын рэЬбэр-лэри керушурлэр. Умуми нчласларын би-риндэ МДБ-нин проблемлэри, кечмиш Ит-тифагын дагылмасы вэ KeootJacH B93HJ-]этэ онун тэ’сири музакирэ олунду. Бунлар мурэккэб мэсэлэлэрдир, чунки пэтта биз езумуз дэ кечмиш ССРИ-нин дахиликдэ онларын Ьамысына гэти чаваб тапа билми-рик. Игтисад мэчлисинин иши ики истигамэт-дэ: уму ми вэ белмэлэр узрэ кедирди. Уму-ми ичласларда девлэт рэЬборлеринэ гыса мэ’рузэ илэ чыхыш етмэк имканы верилир-ди вэ Ьэмин мэ’рузедэр сонра музакирэ олунурду. JepH кедмяшкэн де}им ки, Давос керушлэриндэ уму ми ичласлары, бир rajfla олараг, мэшЬур chJoch хадим Ьенри Киссинчер апарыр. KepflyjYHyo кими, Давос эсас девлэтло-рин лидерлэри илэ шэхся элагэ JapaTMar учун бИЗЭ ЭН 9ВВ9Л НЗДИр ИМКвН ВврирДИ. Бу исэ ез невбэсиндэ онлары Азэрба)чан Республикасынын дахили вэ харичи CHja- сэтинкн эсас истигамэтлери илэ таныш ет-мэ}э, мyэJJэн eтдиJимиз дэ|иш11кликл9рдан данышмара, дун}а игтисад бирли)и илэ гаршылыглы элагэ, устэлик aJpы-aJpы дев-лэтлэрлэ дэ едагэ гурмана имкан ¿арадьгр-ды. Бундан башга, Давоса кучлу рупор кими дэ бахмаг олар, елэ рупор ки, онун кeм9Jи илэ Азэрба]чаи, Гарабаг мэсэлэси этрафында инфopмacиJa думаныны говуб дагьггмаг оларды. Мэсэлэн, мэн Давос керушлэринин тэ-шэббусчусу не тэшкилатчысы доктор Шваб, Ьенри Киссинчер, Америка сенатору Бредли, Туркмении баш назири Дэмирэл, АБШ мудафиэ назирияин кемэкчиси Вол-фовитс, АБШ-ын керкэмли с^асэтшуна-сы Ричард Перл вэ башгалары илэ узун муддэт керуш кечирмэ1э мувэффэг олдум. Мэн онлара Aзэpбajчaндa кедэн просес-лэрдэн, дахили си}аси вэзиJJэтдэн, Гарабаг проблеминдэн, Ермэнистанла гаршылыглы мунасибэтлэримиздэн данышдым. — Бес опар «уял чета бвхдылар? — Ело билди1имиз кими дэ олду, сеЬбет апармалы олдугум cиJacи хадимлэр. дев-лэт хадимлэри эллэриндэ там, офектнв мэ’лумат олмадырындан килeJлeниpдилop. Да^лыг Гартйаг Ьадисэлэри Ьаггында онларын тамамилэ ¿анлыш тэсэввурэ малик олдутларыны биз билирдик вэ оппонентлэ-•римизэ вэзиJJэти олдугу кими, онун нечэ вэ кимин тэгсири узундэн 1арандырыны сэбр-лэ изаЬ eтмэJe Ьазыр идик. Анчаг ерада бело бир фикир »роли сурулду ки, кyJa Aзэpбajчaн бир мусэлман едкэси кими сырф ислама ме1л едир. Нэзэрэ алын ки, Давосда Ьэмин уч кун эрзиндэ керушду-)ум адамларын демэк олар Ьамысы буну де|иоди Тэбивдир ки, мэн сэбрими топ- яа)ыб Аэврба]чан портретини вермэли олдум. Бу игтисад хвруш^дв_1итирак етаэ]ии чох гында мусаЬиблэрнми марагландыран мэ -лумат верим. Tejfl едим ки, мэЬз бело мэ -лумат )олу илэ мэн шэхся элагэлор Japa-да билдим ки, бунлар да кэлочэкдэ, езу дэ эн JaxHH кэлочэкдэ Умумду^а Инкишаф Банкынын хидмэтлэриндэн истифадэ ет-Moja имкан Japafla4ar. Бунлар, нечэ Aejap-лэр, конкрет Je«yHnapflHp. Биз си]аси хадимлория керушунэ хусуси- ehoMHjJot верирдик. Бу керуш Исвечрэ Конфедераойасыиын президенти Рене Фелберин C0ДpлиJи илэ кечирди. Керуш дэ Румыник Республикасынын, BocHHja вэ Ьертсеговинаяын, Киприн, Е^енесуеланын президентлэри, Авропа Бирли]чнин баш ка тиби, HT^KjaHbffl харичи ишлэр назири вэ башгалары щитирак едирдилэр. Керушдэ иштирак едэнлэр республика-мызын haJaTH Ьаггында чыхышы чох бе_ 1ук дигтэтлэ динлэдилэр. Керушдэки чыхыш, диалог вэ шэхси едагедэр са^эсин-дэ Нисс етдн* ки. е'ткмад шэраити JapaH-ды. Сез Jox ки, биз бяр-биркмизэ даЬа Jax-(шы бэлэд ¿лдуг, бнр-бирнмнйо ннандыг. ОДУР 6э|ук эЬэмиШта вардыр. Биз 0з гьгнымы-билмэрик, езумузун, Ьэтта чох кэскин олан пр<^емлэривштан^ даирэси^д за чэкилэ (КЭСКИН олан     А..ЫНП«»    Тпт неча ле]эедэр, гапаныб гала билмэрик. «юх-^ нэтичТеЧибары илэ езумузу тэ^э билэоик ДYиJa бирля]инэ даЬа гэти]]этлэ дахил олмаг, мумкун олан ^УЛГН каналлардан даЬа чэсарэглэ жтифад -мэк лазымдыр ки. дун1»    игти пя Ьагигэти билеин. Бизэ }аранмыш игти-чыхмага кемэк едан дост-лар, кэлэкэкдэ Ьэгиги ортаглар кэрэкдир. Бу уч кундэ мэн алтмышадак узун вэ гыса муддэт ли керуш вэ сеЬбэт кечирмэли олдум. Умуми ичласда чыхышдан башга, бу чыхыша исэ чох дигтэтлэ Ьазырлаш-дым, белмэ ишиндэ дэ иштирак етдим. Бу исэ бело олурду. Ики дэjиpми стедун Ьэ-рэсинин агрхасына 14—15 нэфэр эJлэшиp. Паралел сурэтдэ ашагыдакы мэсэлэлэр музакирэ олунур: «Д^а ^¿асэти», «Иг-тисадинат вэ инвестис^алар*. «MaлиJJ0 вэ банк сястемлэри». Мэн ахырынчы мэ-сэлэнин муза ки рэсиндэ иштирак етдим. Бу, шэхеэн мэнэ нэ верди вэ республика-мыза нэ кими фа}да веречэк? Керушун бир чох иштиракчыларынын мaлиJJэ иши-нэ вэ банк системинэ нечэ Jaнaшдыглapы мэнэ бэлли олду. Мон банк вэ башга эмо-лиJJaтыи, нечэ де]эрлэр, капиталистчэсинэ нечэ апарылдырынын бир чох инчэликлэри-ни езумэ aJдынлaшдыpдым. Тэбии, элим. дэн кедэни етдим ки, инвестис^алар ба-рэсинде мевгелэримизи aJдынлaшдыpым, е)ни заманда Азэрба)чанын игтисадиJJaты Ьаггында, потенсиал имканларымыз Ьаг- сэ рес^увликамызда баш вер*н Ъадисэлэр барэсиндэ кэлочэкдэ Ьэмин адам^РЫ 33* дырмаг о гэдэр дэ асан олмаjачэг. Сена-тор Бредли илэ керуш заманы биз Даглыг Гарабаг проблемини Ьэртэрэфли мУЗа«ирэ етдик мэн она там мэ* лумат вер дим. Мэ АВШ' ила гарш'ьиьп.ты ^иа^вэтлэр узэ-пи нлэ этоафлы AaJaHflHM, Ьэмин мунаси Кви Ьэм мусбэт. ha« дэ «энфи чэЬэт. Ларина днггэти кэлб етдим. Милли тэ^лУ-кэсизлик проблемлэри илэ мэшгул олан 1вш^дйк?р керкэмли чси)аси хадим лэркна да белэ атрЬфлы «э’лумат верил-ди. Итали]анын харичи ишлэр назири де Мике лис илэ фикир мубадилэси конкрет ’ вэ ишкузарчасына кечди. Назир деди ки, Азэрба1чан илэ Итали)а арасында игтисади элагэлэрин кевдпшюнд^индэн хэбэр-дардыр, бу элагэлэрэ мусбэт Jaнaшыp. Биз онун л а девлэтлэрарасы сэвиИэлэрдэ керушлэр кечирмэк барэсиндэ разылыга кэлдик вэ белэ керушлэр бу ' ,ын^,ап^да JapaHMHm ишкузар 4лагэлэРин меЬкэмлэн-мэсинэ тэкан верэчэк. Мэн мусаЬиблэримин бир    ® чу мл э дэн Ьенри Киссинчери A3ap6aj4aHa дэ'вэт етдим. — Умуш ичласда Сизин чыхышыныз республика мэтбуатында дэрч олунуб. Бэ’-звлэрн Ьесаб едпрлэр ки, чыхыш бир гэдэр г лоб ал характер дапш1ыр. — Чыхыш едэнлэрэ чэми алты дэгигэ вахт верилирди. AJahhanp ки, белэ шэраит-дэ Ьэр mejH хырдаламаг мумкун flejwi. Tapmnja белэ вэзифэ го Jy л урду ки, сеЬбэт индики KeocHjacH b93hJJothh фэлеэфи чэЬэтдэн дэрк едилмэси этрафында, jemi YMyMAYHja raJflacuHbiH формалашмасы ]оллары этрафында кетсин. Ёах буна керэ дэ мэн шимал-чэнуб, гэрб-шэрг проблем, лэриндэн данышдым, flyHja просесинин инкишаф joллapы Ьаггында тэсэввурумузу шэрЬ етдим. Мэн букунку AaopoaJxaH Ьаггында тутумлу формада, ]ыгчам да-нышмаг, дун]а 6hpahJhhao онун нэ кими Jep c€4flHjn барэдэ фикир cejлэмэк истэ-дим. EJhh заманда хырда мубаЬисэлэр сэ-BHjjacHHo eHMoJn6 бизи душундурэн проб, лемлэрдэн данышдым, тэкчэ Загафгаз^а-да Jox, башга JepnopAa дэ гаршыдурма|а кэтириб чыхармыш кечмиш Иттифаг рэп- 6apnHjHHHH cHjacaTHHHH MahHjJarHHH ач. мага чэЬд етдим. — Сэфэрдэя разы галдыгыпыаы демэк оларяы? _ Сеэсуз. Мэн гэти фикиpдэJэм ки, бела мэчлислордэ, бутун cэвиJJэлэpдэ кечи-рилэн бeJнэлxaлr керушлэрдо бю кэлэчэк. дэ дэ эн ]ахындан иштирак етмед^ик. Бир даЬа rejfl едирэм: Бу иш инфopмacиJa бло. кадасынын Japылмacынa Jвнеддилвшllдиp. Башлычасы исэ одур ки. flYHja cnJacH вэ игтисади бирли1ииэ узви сурэтдэ гошул-мага инди Азэрба}чанын еЬ^ачы вардыр. Белэ интеграси1аныи башлыча мэсэлэлэ-ринин мэЬз бу чур мэчлислордэ Ьэлл олун-дугуну AeM9j9 eirrajan вармы?! Ахы муа-сир дун}ада ишкузар алэмлэ элагэ Japa. дылмасы эн вачиб мэсэлэлэрин Ьэллиндэ чох 6eJyK рол ojHajHp. белэ элагэлэрин сэмэрэлиJh исэ xeJли дэрэчэдэ шэхси ке-рушлэрдэн асылыдыр. Суалыныза чавабымы JeKyHflamflMpapar AejHM ки. атусту дэ олса керушуб сеЬбэт етди]имиз адамларын Ьамысы илэ мука-сибэтлэрдэ истэнилэн иглим Japafla бил. мишик. ШИВ-    «    л...    .яДм — Сон вахтлар мэтбуатда белэ хэбэр-лэр вернлмишдЯр ки. Гараб.т синии арадан галдырылиаеывда ду^а бир. лв)н ва Ja алкэлэрии груплары иштираи.еда бнлэр. Сиз буна нечэ бахырсыиыз? — Белэ тэклиФлэр Давосда да ирэли су рул урду. Мэн белэ тэклифлэре чаваб верирдим вэ буну сизэ дэ AejHM. Биз сон дэрэчэ мурэккэблэшмиш бу проблемин Ьэллинэ кемэкдэн нмтина ет. мирик вэ вэзиJJэтл9 ¿ериндэчэ таныш олмаг учун бизэ КЭЛМЭК HCTdJdH Ьэр кэси гэбул eTMaJa Ьазырыг. Истэди]имнз JenaHa mej будур ки, Ьадисэлэро oÒjeKTHa toJmot ве-рилсин. Давос керушлэриндэ бир даЬа rejfl етдим ки, Гарабагда мунагишэ Ьеч дэ ет-ник вэ Ja дини зэминдэ ¿аранмамышдыр. бу мунагишэ эрази характери дашь^ыр. Лэ’ни бир девлэт башга девлетэ мэхсус торпагы ез эразисинэ гатмага чалышыр. Демеди, бутун бeJнэлxaлг нормалара керэ Ьэгигэт бизим тэрэфимиздэдир. Керуш л эрин. музакирэлэрин мухтэлиф вариантлары .тэклиф олунурду вэ мэн шубЬэ етмирэм ки. бунлар эн jaxùibi ар-зулардан ирэли кэлирдн. Гарабага БМТ гуввэлэринин }еридилмэ. си Ьаггында Kyja сеЬбэт kctahJh барэдэ (Цддиалара калдикдэ, демэл^эм ки. белэ мэсэлэ музакирэ едилмэмтцдир. — Харичи cnJacoT саЬэспядэш фэалн}. Jot президенти дахшш enjaen, игтисади проблемлэрии Ьэллиядэн а]ырмырмы? — Jox. Мэн деЛэрдим ки. угурла JepHflH-лэн харичи cHjacaT дахили enjaen гэрарла-рын вэ просеслэрин давамы демэкдир. Ха-ричдэ элагэлэримиз нэ гэдэр кениш олса, бе1нэлхалг MeJflaHfla MearejHMH3 нэ гэдэр меЬкэмлэнсэ. евимизин ичиндэ пробл«!-лэрин, эн эввэл дэ сосиал-игтисади проблем л эрин еЬдэсиндэн бир о гэдэр тез. бир о гэдэр Jaxuibi вэ сэмэрэли кэлэ билэ-рик! Бу Ьэгигэтдир. Биз кэлэчэкдэ дэ фэ-ал харичи CHjacaT ¿еритмэк, ез тактики вэ стратежи мэнафелэримизи нэзэрэ алыб бутун елкэлэрлэ едагэлэри Ь\туг бэрабэр-л^и эсасында кенишлэндирмэк вэ меЬкэм-лэтмэк HHjJaTHHAajHK. Бу Jojuia кетеэк халгымыза рифаЬ. A3ap6ajMaH Республика-сына исэ дун Ja бирли1индэ ла)игли jep тэ -мин едэ билэрик. барэдэ мугавилэ- дыр. I ч Wiwnnn »«V» w w— ---- "    м    * - ssiA’i.arWiSiitsss рушу ке» касынын. мэнясталын; дэчи кими I *    ф АмрбаНм Раепувлжикы Дахнлн Ишлар На-«.влнЫмии матвуат хмдматм хабар аврир ми, га-вабапиГ дмлыг Ыксаснида иисби «аиитликдан сои-^£ГаГ|.раглыл.рыиаж смлаНы |аниА.и иш. rssswea да»” тодбирлэриндэн сонра атэш кэсилмишдир. ТеЬоан радмосу бмлдмрмр км, Ирки Ислам Р«с- публикасынын Харичи Ишлор Назирли|мнин нума^ ¡•ид»си Муртоза Сормади Гарабаг мунагишасииин К гЖям^ынд. |шшда« Иранын ^итачили- ^ИНИ А^эобаНан    Ермэнистан рвЬбзрликлэрй васитэчи- лик Ьаггында мурачизт едэчэклэрк    ^ публикаларыи халглары арасында гаРшыд>Р^а”“” v д н Шндырылмасы, сулЬ вэ эмнн-аманлыгын бэрпасы \ч\н гуввэсини 9CHpKaMaJa40K*. Руси1аиыи Али Соаати 34 мил|он ватондашыи ЬЫатыиы (ахшылашдыраи гэрар гэбул етмишдир. ^^Бу гэрар эн эввэл гочалара аиддир. Бундан сонра. niairjian пенен la дан элавэ олараг Ьэр aj аай манат » мит шчашр 'Бу/ < Руси(а Федераси1асында_ двмат пенси]алары Ьаггында» гануна аиД феврмын 6-да гэбул едилниш дузэлишлэрдэн биридкр. Мук Ьаоибэсинин иштиракчыларынын исэ 1992-чи ил jaHBa рын 1-дэн nencHjaflapH aJдa 171 манат артачаг. Бу ду-зэлиш PycHja Президентинин тэклифи илэ гэбул едил-мишдир. Февралын 6-да Укра|на Али Соээтииин сэсси-|асыила Крым вила|атинии Руеи|а •адара«м|асынын тариибиндаи Уира|на ССР-ии таркибина иачмрил-маси Ьаггында 1954-чу илин констн+у«и|а гарары масаласи б.расинд. Ру*и|а ФадарпиЩы ларла-меитииии гарары аа онун Укра|иа А Ли Соаетин» мурмизти музэкирэ олуимушдур. CeccHja бу Ьосэлэ барэсиндэ 6oJaHaT гэбул етмишдир. BaJanaTAa кестэрилир ки. Pycnja Федераси^сы Али Советинин гэрары сон иллэрдэ YKpajHa илэ Русина ара^ сында имзаланмыш бир сыра мугавилэлэрэ вэ сэнадма пя ha белэ «Мустэгил Девлэтлэо Бирли>инин JapaAHnMa-Si Ьаггьтда»1991-чн нл 8 декабр тарихли сазишин 5-чи маддэсинэ. Ьелсинки JeKyH актына зиддир. Свнэддэ даЬа сонрв AejHflHp: >npajHa Али Совеги Ьелсинки сазишлэринэ, о чумлэдэн мевчуд дввлэт р Ьэдлэринин тохунулмазлыгы принсипинэ баглы тэсдиг едир вэ Ьэр чур эрази иддиаларыны рэдд едир. УМУМКШБЛШ МУШАВНРаСИ ИШИИИ БАША ЧАТДЫРДЫ АЗЭРБАЛАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛИ СОВЕТА ИШИ ШУРАСЫИАА Азэрба1чан Али Совети Милли Шурасынын невбэти ичласынын . эввэлиндэ рес-публиканыи сосиал-игтисади инкишафына дайр Ьекумэ-тин консепси]всы Ьаггында Азэрба]чанын баш назири Ь. §. Ьосэновун мо’луматы # динлэнилди. Ь. Э. Ьосэнов деди: Республика Ьекумэти эминднр ки, AзэpбaJчaн суверен девлэт кими JaшaJa билор вэ игтисади чэЬэтдэн мустэгил еда билэр. Бунунла элагэдар олараг баш иазир республика игтисадоШатынын мустэгил фэaлиJJэтин9 аид бир сыра Ьвм мусбэт, Ьэм дэ мэнфи амиллэр кэтирди. Ьекумэт башчысы ге!д етди ки, Азэрба]чан< кифaJэт гэдэр енержи потенсиалына, инкишаф етмнш минерал-хаммал базасына, Ьабелэ тэ-сэрруфатларарасы дув]а едагэлэринэ республиканыя гошулмасыны тэ’мин едэн ]ахшы инкишаф етмиш инфраструктура малнкдир. Ь. Э. Ьэсэиов Азэрба]чаяын элверишли чографи мевге-¿нндэн данышаркэн деди ки. республика Лахыи вэ Орта Шэрг елкедэри илэ Гэрби Авропа арасында игтисади керпу еда билэр. * Сонра баш иазир ге]д етди ки, Азэрба1чан бир чох мэЬсул невлэри истеЬсал едир, бунлар ду^а базарын-да рэгабэт габилиПэтли мэЬсул невлэри ола билэр, лакни онларын кeJфиjJэтя чох-чох jaxшылaшдыpылмaлы• дыр. Кечмиш Иттифагын республикалары илэ эмтээ мубадялэсиндэ A39p6aj4an Ьэмишэ мусбэт caflfloja малик олмушдур. Инди. кеч-Миш Иттифагын республикалары арасында тэнлик эсасында бэрабэр Ьугуглу му-насибэтлор 1арандыгы шэраитдэ республякаиын дахили базарыны чатышма1ан мал-ларла боллашдырмаг учун Ьэмин потенсиалдан истнфа-до етмэк мумкундур. Ь. Э. Ьэсэиов республи-када Ьэддэи артыг сорбэст эмэк еЬтн)атлары олду рун дан данышаркэн деди ки, игтисади бахымдан бу Ьеч дэ мэнфи амил AejHA, эксияэ. истепсалатлары кенишлэндирмэк учун реал эсас кими мусбэт амилдир. Инди бу, республикада игтисади вэзяйэти сабитлэшдирэн чох муЬум амиллэрдэн биридир. Мустэгил 6ejHwxanr експерт-лэрия pa’jHH49, он баллыг система кере Азерба|чан ягтясаииатыяын bo3hJJ9TH >едди бала AajHTAHp. Баш иазир мэрЬэлэлэрлэ Ьэлл олуямасыяы тэлэб едэн мэифи амиллэрдэн даиы-шаркэя }аначаг-енержи по-тенеяалынын чатышмазлы-рыиы мисал кэтирди. Ьазыр-да тэбии газа ептн$ачымы-зын анчаг Japbicu едэяилир. 17 mmJoh тон иефт учун иэзэрдэ тутулмуш нефт-ajHpMa заводларымыаыи кучу бахымындан бизим алты mmJoh тон дан артыг элавэ «rapa гызыла» еЬ^ачымыз вардыр. Бу ншдэ харичи ин-вecтиcиjaлap Ьэлледичи рол о1н&малыдыр вэ онларын бир Ьиссэси барэдэ мува-фиг мугавилэлэр баглан-мышдыр. Ь. Э. Ьэсэиов халг тэсэр-руфаты комплексинин струк-туруну 1енидэн гурмаг проб лемлэр|шдэн данышаркэн эсас днггэти буна чэлб етди ки, республиканыя хаммал потенсиалы дэрикдэн е’мал едилмэлидир. О деди: Ьа-зырда е’мал едунма!ан хам-малы ихреч етмэк даЬа мэг-coдoyJryн оларды вэ бу, рес-публиканын е мал саЬэлэри-нин инкишафына ил кин тэкан верэрди. Тибб аваданлыгы нстеЬса-лы саЬэсиндэ Ьекумэт илк чагларда харичи инвестиси-Jaлapдaн истифадэ етмэклэ }ерли истеЬсалын тэшкил олунмасыны тэклиф едир. Ь. 0. Ьэсэиов хидмэт са-Ьэсинн инкишаф етдирмэк. халг тэсэрруфатынын бутун саЬэлэри учун ихтисас-лы кадрлар Ьазырламаг, халг тоЬсили системини дун-1а тэЬсил сястеми илэ бир-лэшднрмэк, кэид тэсэрруфа-ты комплексини инкишаф етдирмэк консенс^асыны да ирэли сурду. . Ь. 0. Ьэсэиов депутатла-рыя бир чох суалларынЗ ча Ъаб верди. Ьекумэт консепс^асынын музакирэси Милли Шура нын ахщам ичласында давам етдирилди. (Азэринформ). AMPSAJIAN РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН матБУАт хидматнннн такзибн PycHja ИнфopмacиJa AKeHTAHjHHHH Ja j дыры хэ-бэрдэн бэ’зи кутлэви инфор-Maenja васитэлэри, о чумлэдэн «Вести» телевизи}а п рот рамы истифадэ етмишдир. Хэбэрдэ flejHflHp ки, Азэрба^чан Республикасынын Президенти А. Мутэл-либов ез ачыг чыхышында ку}а она гаршы суи-гэсд Ьаэырландыгындан даныш-мышдыр. Бу заман }азынын ¡муэллифлэри даЬа инанды. рычы олсун fleje мухалифэт-чи лидерлэрдэн бири едан Е. Мэммэдовун мусаЬибэси-нэ эсасланырлар. Бунунла элагэдар олараг мэтбуат хидмэти буну бил-дирмэ]э вэкил едилмишдир ки, Президент А.. Мутэл- либов чыхышларынын Ьеч бириндэ белэ сез демэмиш-дир. Рэсми даирэлэрдэ бу сахтакарлыг xaMHjJarfla эсэ-билик, ваЬимэ догурмаг вэ A38p6aj4aH Республикасынын, онун рэЬбэрл^инин этрафында бадхаЬлыг эЬ-вал-оуЬиПэси JapaTMar мэг. сэдилэ невбэти ифтира кими rHjMarrneHflHpwmp. АЛМАНЛАР БИЗИ БАРЫШДЫРМШ И8ЛИБЛЭР Срагакуя Валы ШвЬэр Советинин бн—сында респуб-лжка вэ хавичн кутлэви пвформаепк ваептэлэришн пу-^ндэлэфГучти АлмашЦа Буидестагыныи У»у Д^РИ Шперллипш вэ АлмапиЦ Шэрг пвлсэспвня башчысы Клаус Вирволдун шэЬэрнмязэ еэфэрн нлэ элагэдар мэт-буат конфраисы кечжрнлмишдир. Конфрансы апаран шэ-Ьэр нчра haifflMHjj9TH башчы-сыньш биринчи муавини Ь. Фэтэля1ев гонагларын кэли-шииин мэгсэдини белэ изаЬ етди: — 1990-чы илин сент|а-брыида Алманн jafla гардаш-лашмыш шэЬэрлэрин илк конгреси кечнрилмишдир. Ке. рушду1умуз учунчу белэ коигреедэ индики гонаглары-мыз Даглыг Гарабаг проблемин ни арадан галдырылма-сыиа кемэк учун ики гоишу девлэт арасында васитэчилик етмэк истэклэрини билдир-мишдилэр. Бу тэклиф Азэр-6aj4BH рЫБбэрля1н тэрэфиндэн мудафнэ олунмуш вэ шэЬэр нчра ЬакимнjJ этинин башчысы P. Arajee онлары Бакы Ja дэ'вэт етмишдир. АлматОалы аояаглар Ба-кыда олдуглары муддэтдэ республикамызын мухтэлиф cHjacH napTHjahapbHjbiH вэ Ьэрэхатларыныи,    ичтимаи тэшкилатларын HyMaJaHflwa-ри, дин хадимлэри илэ ке-рушмушлэр. A3ep6aj4aH Республикасынын Президенти А. Н. Мутэллнбов онлары гэбул етмишдир. _ _LJ1„ . Сонра Днтрнх Шперлнпг еэфэрн вэ тээярурвты барэдэ гыенча мэ’лумат эердн: — Биз БакьОа шэхси тэ-шэббуслэ кэлмишик. Артыг 4 ил дэн чохдур ки, торпагы-нызда гаи текулур. Мэгсэ- днм Ьэм Бакыда, Ьэм дэ Je-реванда олмаг, узанмыш мунагишэдэн чыхыш Joллapы ахтармагдыр. Ермэни тэрэфиндэн информас^амыз даЬа кенишднр. Индики еэфэр-дэн мэгсэдимин a3op6aj4aH-лыларрн po'Jinni. MeerejHHH билмэкдир- Бу куклэр эр-знядэ девлэтянизин ичти май-cHjacH хадимлэри, 3Hja лылары. дни хадимлэри илэ керушлэрямяз олуб. Артыг бэ зи мэгамлар ajAbnuiauiH6. JepeaaH еэфэриндэн гаДыдан-дан сонра Ьэр нки'тэрэфин MeerejHHH тэфэрруаты нлэ тэЬлил едэчэк, сонра Алма-HHjafla ики девлэтин нума-¡эндэлэрннин данышыглары-ны Ke4Hpo4BjHK. Инанырыг ки. хош мэрамлы hhJJbthmhs бу рекиона сулЬ, эмин-аман лыг кэтиречэк. Ахырда гонаглар журяа л ист л эрин суалларына ча "га^АОГЛУ. Февралын в^да умумрес-публика мушавирэси ахшам-дан xeJли кечэнэдэк давам етди. Мушавирэдэ Гараба-рын даглыг Ьиссэсиндэ вэ Азэрба1чанын Ермэнистанла ЬэмсэрЬэд paJoнлapындa вэ-зи]]эт музакирэ олунду. Хэбэр верилдеОи кими. JenyH сэнэдинин пазырлан-масы учун бир кун эввэл japaAb^Mbiiii комис«0анын Иши барэдэ íKOMHCCHjaHbffl сэдри Т. М. Гасымовун мэ’-луматындан» сонра сэнэди бэнд-бэнд музакирэ етмэк гэрара алынды. Кэскин дис-KyccHja башланды. Дискус-cHjafla республикадакы мухтэлиф ецкен napraJaflapbiH вэ ичтимаи Ьэрокатларыи нума]эндэлери иштирак етдилэр. Гарабагын даглыг шссэснндэ вэ A39p6aj4a-иыя она биткшик олан ра-1онларында. бутевлукдэ ре-кионда ТЭЬлуКЭЛН Bd3HjJd-тин тезликлэ сабитлэшмэ-синэ кемэк кестэрэчэк конкрет тэдбирлэр Ьаоырлан-масына хусуси диггэт JeTH-рилдн. Мушавирэнин иштирак-чылары бир Нечэ саат давам едэн музакирэдэн сонра Гарабагын дарльн* Ьиссэсиндэ вэ республиканыя Ермэнистанла ЬэмсэрЬэд ра-]онларында JapaHMbiui кэр-кин B93HjJaTflaH чыхмаг учун февгэл'адэ тэдбирлэр пут-рамы гэбул етдилэр. Гэбул олунмуш сэнэддэ эсасэн де1илнр ки. A39p6aj4aHa гаршы е’лан олунмамыш му-Ьарибэ. республика ичра haKHMHjJoTHHHH. зэиф фэа. aHjJara ‘ нэтичэсиндэ сон вахтлар Гарабагын даглыг Ьиссэсиндэ вэ республика-нын Ермэнистанла ЬэмсэрЬэд ра1онларында Ьадисэ- лэр фачиэли характер ал-мыш. сэрЬэдлэримизэ тэча-вузлэр кучлэнмиш, Гараба-гын даглыг Ьиссэсиндэ азэр-бajчaнлылapын Jaшaдыглa-ры кэндлэрин чоху дагы-дылмыш, онларын сакинлэ-ри исэ говулмушдур. Дejилэнлэpи нэээрэ ала-раг умумреспублика му-шавирэсинин иштиракчыла-ры Азэрба^вн Прези дентине Гарабагын даглыг Ьиссэсиндэ вэ AзэpбaJчaнын Ермэнистанла ЬэмсэрЬэд ра]онларында февгэл’адэ вэзиJJэт е’лан eтмэJи; Гарабагын даглыг Ьиссэсиндэ вэ республиканын Ермэнистан-ла ЬэмсэрЬэд paJoнлaoындa ермэни террорчулугуна гаршы мубаризэ апармаг учун республика Ьэрби гэрарка-Ьы Japaтмaгы вэ республика назирликлэринин — дахили ишлэр. мудафиэ, мил-ли тэЬлукэсизлик назирлик-лэрииин бутун силаЬлы дэс. тэлэрини. Гарабагын даглыг Ьиссдснндэ вэ Азэр-б$0чанын    Ермэнистанла ЬэмсэрЬэд paJoнлapындa фэaлиJJэт кестэрэн силаЬлы груплары вэ бирликлэри бу гэраркаЬын тa6eлиJинэ вер-мэJи:    республиканын бу ре- кионда фэaлиJJэт кестэрэн мудафиэ гуввелэрине эрзаг, техники вэ мaлиJJ9 1ардымы кестэрилмэсини тэ’мин ет-. 1%вэЗи вэ с. тевс^э етдилэр. Мушавирэнин иштирак-чылары умумреспублика мушавирэси нин Jeкyн сэнэ-диндэ кестэрилэн тэдбир-лэрин jepинэ ¿етирилмэси саЬэсиндэ керулэн иш барэдэ бир а)дан сонра республика рэЬбэрл^инин Ье-сабатларыны динлэмэJи гэрара алдылар. 1 Азэринформ). жтимеш. пи отит мммим 4M «Азэрбв мши    меЬманха нас ын ын Jb»biHW салонун-да A3op6aj4» вэ харичи алкэ журяалистлэри учун мэтбуат конфраисы олмуш- дур. АЭ0рба]чаиыи харичи ишлар назири h. М. Садыгов Турки Je илэ CHjacH вэ игтисади мунасибэтдэрин инкишаф перспективлэри барэдэ мэ-лумат вермишдир. О. эсасэн бу кхынларда Азэрба)чан Республикасынын Президенти А. Н. Мугэллибовуи бу гоишу ф1К9|0 сэфэрюжн je-куилары узэрйидэ да)аимыш, Гвра дэияз ра)оиуид| шти-садя эмэкдашлыг мэсэлэ- лэри илэ элагэдар Истан* булда кечирилмяш иерушун нэтичэл эрин дэн данышмыш- дыр. Ь. М. садыгов журналист-лэрин суалларына чаваб вермишдир. Суалларын б©'-зиси Гарабагын даглыг Ьиссэсиндэ ве Азэрба1чанын Ермэнистанла ЬэмсэрЬэд ра-)онларындакы вэзи))ет барэдэ олмушдур. • A3ep6aj4aH Республикасы Али Совети сэдри нин му-шавнри Т. М. Багыров да журналистлэрин суалларына чаваб вермишдир. (Азэринформ). к» ;