Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - February 7, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЭЕТИ 7 ФЕВРАЛ 1992-еае ИЛ. Н* 27 «АЗЭРБАЛЧАН ХАЛГЫНА ТЭР9ФДАР ОЛМАГА ЧАРЫРЫРЫГ» Ф РУОПА ФЕДЕРАШАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ Б. Н. ЛЕЛТСИНЭ Чох Ьермэтли Борис Ни-колаЗёвич! АзэрбаЗчандакы Зарым милЗонлуг рус диаспору Сиза мурачиэт едир. Суверен АзэрбаЗчанын эзэли торпагы олан Дрглыг Гарабаг Ермэнистаньш бир гисм миллэтчи лидерлэри-нин эсассыз иддиаларынын обЗектинэ чеврилмишдир. Нэ-тичэдэ дерд илдан чохдур ки. Ермэнистандан кендэри-лэн ганунсуз гулдур дэстэ-лэри вэ мухтэлиф елкэлэрдэн олан муздлулар АзэрбаЗчан эразисиндэ тэчавузкарлыг едир. гадынлары. гочалары вэ ушаглары амансызчасына гэтлэ Зетирирлэр. 200 мин азэрбаЗчанлы Ермэнистанда-кы тарихи мэскэнлэриндэн говулмушдур. инди исэ ер-мэни Зараглылары АзэрбаЗчан эразисиндэки бир чох кэндлэрдэн дэ азэрбаЗчанлы-лары дидэркнн салмышлар. Тэчавуз сиЗасэти Ермэниста-нын девлэт доктринасына чеврилмишдир. Ермэни лоббисй вэ Мос-квада онун ез тэрэфинэ чэк-диЗи Ьавадарлар РусиЗа вэ дунЗа ичтимаиЗЗэтинэ Занлыш мэ’лумат верирлэр, Даглыг Гарабаг Ьадисэлэри ин- формасиЗа блокадасына алын-мышдыр. РусиЗанын Старо-воЗтова, НуЗкин кими башби-лэнлэри ермэни миллэтчилик тэблигатына керунмэмиш хидмэт кестэрир. бундан вт-ру бутун кутлэви ннформа-сиЗа васитэлэриндэн истифа. дэ едирлэр. Рус зиЗалыларыньш «Гарабаг» Комитэси ичтимаиЗЗэ-тэ Залан мэ'лумат верэрэк фитнэкар бэЗанатларла чыхыш едиб мунагишэни гы-зышдырмаг, рекионда кэр-кинлиЗи артырмаг сиЗасэти Зеридир, рус вэ АзэрбаЗчан халглары арасында мунаси-бэтлэри пислэшдирир вэ Ру* сиЗИны мунагишэЗэ чэлб едир. Бу ил февралын 3-дэ «Шу-шада бир кун» верилишин-дэ А. НуЗкин ез бэЗанатын-да рус халгыны вэ РусиЗа Ьекумэтини    ачыг-ашкар АзэрбаЗчан халгынын усту-нэ галдырмага чалышмыш- дыр.    . АзэрбаЗчанын рус эЬалиси белэ Ьесаб едир ки, ермэни миллэтчилэринин Ьэрэкэтлэ-ри XIX эсрин орталарында Ирандан вэ ТуркиЗэдэн ермэ-нилэрин АзэрбаЗчан эрази-синэ кечмэсинэ христиан мэрЬемэти илэ ичазэ вермиш РусиЗа Ьекумэтинин пума-нист тэдбирини тэЬгир едир. РусиЗанын АзэрбаЗчан ва-ситэсилэ Ирана. ТуркиЗэЗэ вэ Лахын Шэргэ Зол ачыб игтисади. мэдэни вэ башга элагэлэр Заратмаг учун по-тенсиал имканлары вардыр. А. НуЗкинин консепсиЗасына уЗгун Ьэрэкэт едилсэ. РусиЗа Гарабаг наминэ АзэрбаЗчан илэ элагэни вэ бутун му-сэлман алэминдэ нуфузуну итирмиш олар. АзэрбаЗчанлы руслар РусиЗа Президентини вэ Ьекумэтини РусиЗанын Зени ке-осиЗаси мэнафелэрини нэзэ-рэ алмага вэ ермэни тэчаву-зунэ гаршы мубаризэдэ АзэрбаЗчан халгына тэрэф-дар олмага чагырыр. ИРАН С8НА1ЕЧИЛаРИ ИАХЧЫВАИЫИ ГОШЫДЫРЛАР С8НД8Н ЛЗАРЛМ ЬА ■ ■ Иранын «БунЗади мус-тэзэфан вэ чанбазани ин-гилаби ислам» ири сэнаЗе-тичарэт консернинин Нахчывана кэлмиш нумаЗэндэ-лэри Нахчыван Мухтар Республикасынын эразисиндэ азад игтисади зона Зарадыл-масында, мухтар республи-канын бир сыра сэнаЗе му-эссисэлэринин модернлэш-дирилмэсиндэ она кемэк кес-тэрмэЗэ Ьазыр олдугларыны билдирмишлэр. Онлар гаршы-лыглы фаЗдалы эмэкдашлы-гы дэринлэшдирмэк мэгсэ-дилэ данышыглар апармаг учун бураЗа кэлмишлэр. Нахчыван Мухтар Респуб-ликасы Али Мэчлисинин сэдри ЬеЗдэр • ЭлиЗевин консер-нин башчысынын муавини Фэрибурз 'Шабаниан вэ ин-зибатчы МэЬэммэдЬэсэн Эш-рэфиЗан илэ сеЬбэти заманы Бабэк раЗонундакы кэрпич заводу ну н истеЬсалынын ке- в Р ЗОТОВ — «Содружество» ЧэмнЗЗэтинин сэдри, А Н СОЛОВЮВ — чэмиЗЗэт сэдринин муавини, М. 1. ЗАБЕЛИН — АзэрбаЗчан Республикасынын ™У ШЕДРИН — АзэрбаЗчан Республикасынын халг депутаты. ЭЛАГЭЛЭР меннэмяэнмэли ЭЭ КЕННШЛЭНМ9ЛИДИР АзэрбаЗчанын Достлуг Чэ-миЛэтиндэ Иран Исла.м Республикасынын АзарбаЗ-чандакы сэфири Эбулгасим Дэмэшпф илэ «АзэрбаЗчан — Иран» чэмиЗЗэти узв-лэринин керушу олмуш-дур. Керуш Иран Ислам Рес-нубликасывда ингилабын 13-чу илденумунэ Ьэср едилмишдк. ЧэмиЗЗэтин сэдри Нэби Хэзри Э. ДэмэшгиЗэни сала млаЗаркэн Ирана эсл ис. тиглалиЗЗэт кэтирмиш ингилабын илденуму мунасибэ-тилэ гонагы вэ онун шэх. синдэ бутун дост Иран халгыны тэбрик етмишдир. Разылыг Ьнсси илэ геЗд ет-мишдир ки, бу баЗрам му-насибэтилэ АзэрбаЗчан Республикасынын нумй3эндэ|лэ-риндэн ибарэт чох беЗук бир груп Иран Ислам Рес-публикасына кетмишдир. «АзэрбаЗчан — Иран» чэ-.миЗЗэтинин сэдри профессор Р. ЭлиЗев вэ керушун дикэр иштиракчылары ге1д ет-мишлэр ки, сон иллардэ ики гоншу девлэт арасында бутун саЬэлэрдэ кениш элагэлэр гаЗдаЗа душмэЗэ баш-ламыщдыр. Иран Прези-денти Э. Ьашими-Рэфсэнча-нинин БакыЗа сэфэри, АзэрбаЗчан Президента А. Н. Му-тэллибовун ТеЬрана сэфэри вэ бурада мухтэлиф саЬэлэрдэ икитэрэфли эмэкдаш-лыг Ьаггында меморандум имзаланмасы, суверен АзэрбаЗчанын баш назири Ь. Э. Ьэсэновун Ирана сэфэри, Ьабелэ Иран Ислам Республикасынын харичи иш-лэр назири Э. ВилаЗэтинин республикамызын рэЬбэрли-Зи илэ керушлэри буна чох кемэк етмишдир. Бунлар ел-кэлэримиз арасында сиЗаси, игтисади вэ мэдэни эмэк-дашлыгын инкишафында муЬум мэрЬэлэлэрдир. Керушдэ бир сыра чыхыш. лар да буну тэсдиг етмиш дир. Мэсэлэн, нефт Затагла-рынын бирликдэ ишлэнмэ-синин мумкунлуЗундэн, газ кэмэри чэкилишиндэн. мэ-дэниЗЗэт саЬэсиндэ эмэк-дашлыгдан сеЬбэт кетмишдир. МэдэниЗЗэт саЬэсинэ кэлдикдэ, тэрэфлэр бир. бнринэ Зарадычы коллек-тивлэр кендэрэчэк, Иранда кечирилэчэк фестивалда АзэрбаЗчан театры иштирак едэчэк, туризм инкишаф етдирилэчэк вэ с. Э. Дэмэшпф умидвар ол-дугуну билдирмишдир ки, достлуг чэмиЗЗэти дэ елкэ-лэримиз арасында Ьэртэ. рзфли элагэлэрин дэрин-лэшмэсинэ вэ кенишлэн-мэсинэ ез теЬфэсини верэчэк. О демишдир: Иран кечмиш Иттифагын бутун мусэлман республикаларына, о чум-лэдэн езунун эн Захын гон-шусу АзэрбаЗчана кемэк эли узатмага Ьазырдыр. (Азэринформ). нишлэндирилмэси мэсэлэлэ-ри музакирэ олунмушдур. Заводда мэЬсул бурахылы-шыны илдэ 20 милзон кэр-пичэ чатдырмаг нэзэрдэ ту-тулмушдур. Шэрурда кучу бундан уч дэфэ чох олан Зени кэрпич заводу тик-мэк планлашдырылмышдыр. Иран мутэхэссислэри заво-дун лаЗиЬэ-смета сэнэдлэри-ни Йазырламагы еЬдэЗэ ке-турмушлэр. Нэзэрдэ тутулан ишлэри вахтында вэ кеЗфиЗ-Зэтлэ Зеринэ Зетирмэк учун Нахчыван да Иран консернинин нумаЗэндэлиЗинй ачмаг барэдэ разылыг элдэ едил-мишдир.    _ (Материал Азэринформ тэрэфнндэн Нахчыван Мухтар Республнкасы Али Мэчлнсн мэтбуат мэркэзннни мэ’луматы асасында Ьазырлан-мышдыр). »V »»    ‘    ---------- УСТЭЛИК... ИНФОРМАСША БЛОКАДАСЫ Нечэ вахтдыр гэдим Нахчыван Ьэгиги мэ’нада там блокададыр. Гатарлар Ьэрэ-кэт етмир, машынлар ишлэ-мир. Ермэни Зараглыларын терэтдиклэри тэхрибатлар нэтичэсиндэ рабитэ системи сырадан чыхыб. Бэ'зи кун-лэрдэ исэ телеграф хэтлэри дэ ишлэмир. Лашадыгымыз сэксэкэли кунлэрдэ адамларын ин-формасиЗа васитэлэринэ да-Ьа беЗук еЬтиЗачы вар. Ам-ма хеЗли вахтдыр ки, нах-. чыванлылар цнформасиЗа блокадасы илэ дэ узлэшиб-лэр. Мухтар    республиканын паЗтахтына    кундэлик мет_ буат тэЗЗарэ илэ кендэри-лирди. Бу илдэн ону да ет-мирлэр. Бунунла элагэдар гээетимизин Нахчыван шэ-Ьэриндэки мухбир мэнтэгэ-синэ тез-тез зэнклэр еди-лир. Охучулар сорушурлар: Республика    гээетлэри чап олунмурму? ВэзиЗЗэт нечэ! дир? Суаллара чаваб    ал маг учун мухтар республика рабитэ-истеЬсалат бирлиЗи рэисинин    муавини Елмира ЭлиЗ-еваЗа мурачиэт етдик. — Иш бурасындадыр ки, эввэлдэн кундэлик мэтбуат, мэктуб вэ баратлар Нахчывана Зук тэЗЗарэлэри васитэ-силэ чатдырылыр. Елэ инди дэ бу Зук тэЗЗарэлэри кэлир. Амма тэЗЗарэлэр чох вахт мэтбуаты кэтирмэк эвэзинэ чиблэрини кудурлэр. Вйшга Зуклэри кэтирмэЗи устун тутурлар. О ки, галды Нахчываны Бакы вэ Кэнчэ шэЬэрлэри илэ бирлэшдирэн пава хэт-лэринэ, аеропортда да вэ-зиЗЗ'ЭТ мурэккэблэшмишдкр. Кичик Ьэчмли тэЗЗарэлэрлэ тэлэбаты едэмэк мумкун де-Зил. Дикэр тэрэфдэн, чэнли-думанлы Ьаваларда тэЗЗарэ-лэрин дэ Ьэрэкэти даЗаныр. Бэли, Нахчыван Мухтар Республнкасы езунун чэтин кунлэрини ЗашаЗыр. О Ьэр-тэрэфли блокада ичэрисин-дэдир. Бу Ьагда душунмэк, конкрет иш кермэк лазым-дыр. Республика Рабитэ На-зирлиЗиндэн, Мэтбуат ЛаЗы. мы ИстеЬсалат БирлиЗин-дэн, «Азал» АзэрбаЗчан Ьа-вэ Золлары консерниндэн . тэ’сирли вэ гэти тэдбирлэр кезлэЗирик. Сардар ЭЛИДЕВ, «Халг гэзетн*ннн мухбнрн. РедаксиЗамыза бир шика-Зэтчи кэлди. Устумузэ душду ки, не учун онун мэктубуна чаваб вермэмншик. Таныш олдуг: Мустэчаб АбдуллаЗев Билэчэри бухарла Зума вэ тэ-мизламэ станснЗасында елек-трик монтЗору ишлэЗир. Мэ -лум олду ки, онун бизэ кен-дэрдиЗи мэктубу Ьэлэ алма-мышыг. Бир неча кундэн сонра М. АбдуллаЗевин мэктубуну ал-дыг. Дотру дан да мэктуб да бир сыра чидди фактлар вар-ды. ШикаЗэтчи илэ редакси-Замызда Зенэ керушдук. Мэк-тубда Заздыгы фактлары бирликдэ тэЬлил елэдик. О Заз" дыгы фактлары эзбэрдэн са-далады: стансиЗанын рэиси Тофиг Ахундов гоЬумларыны башына Зыгыб, Ьасарын даш-ларыны секуб сатыр, бача-рыглы ишчилэри вэзифэсин-дэн говуб, беш-алты кооператив ачыб, мааш чэдвэлин-дэ елэ адамлар вар ки. Ьеч кэс танымыр вэ с. Амма на гэдар тэ’кид етдиксэ на рэ-исин гоЬумларындан. на да «елу чанлар»дан биринин адыны чэкэ билмэди. Соруш-дуг ки, Ьагсызлыга деза бил-мирсэнсэ ниЗэ индиЗэ гэдар ишладиЗин стансиЗанын еко-локиЗамыза вурдугу зиЗан-дан да Зазмамысан. Вэ она Бакы зона тэбиэти муЬафизэ муфэттишлиЗинин Зо*лама материалларындан бир нечэ факты хатырлатдыг. М. АбдуллаЗевин севинчиндэн чи-чэЗи чыртлады. Бах керурсунуз, — де-ди.— взунуз деЗин, бела адамы вэзифэдэ сахламаг олар? Вэ'дэлашдик ки, ерга-си кун онун иш Зериндэ ке-рушэк, Заздыгы фактлары да бирликдэ ЗохлаЗаг. Лакин М. АбдуллаЗев деЗилэн вахтда кэлмэди. Ону телефонла ев-дэ. поликлиникада, хэстэха-нада ахтардыг, тапылмады. Ишчилэрин чоху илэ К6-рушдум. Ондан чох адамла аЗрылыгда сеЬбэт е ладим. Ьамы еЗни созу деди:    «О, бизи чана доЗдуруб. На гэ-дэр соргу-суала чаваб вер-мэк олар? Балка дэ сиз оту зунчу-гырхынчысыныз. Ьэлэ Заздыгларындан бири дэ тэсдиг oлvнмaЗыб». Бутун бун-лара бахмаЗараг шикаЗэтлэ-рини арашдырмалыЗдыг. Мэ’лум олду ки, Т. Ахундов 1990-чы илин сентЗаб-рындан стансиЗаЗа рэис та-Зин едилиб. Бурада Ьеч бир гоЬуму ишлэмир. Коллекти-вин чэми 104 узву вар. М. АбдуллаЗевин Заздыгы кими, онларын 70—80 фаизи Зох, Залныз 7 нэфари и дара иш-чисидир. Демэ 1991-чи ил 18 октЗабр тарихли 127 нем-рэли дахили эмр ишчилэри перик салмаг Зох, онларын мадди вэзиЗЗэтини Захшы-лашдырмаг мэгсэди кудур* ду — Ьэр аЗ ишчилэрэ 100 манат элавэ Зардым верил-мэси учун. ШикаЗэт мэктубундан: «Рэис учунчу бухар газаны-нын тэ’мири Ьесабына мин манатларла пул хорчлэЗиб. Сахта ¿олла пулу мэнимсэ-Зиб». Фактлар исэ башга шеЗ деЗир: учунчу бухар газаны 1989-чу ил да мувэггэти тэ’-мира даЗаныб. 1990-чы илин эввэллэриндэ ишэ башлаЗыб (онда Ьэлэ Т. Ахундов рэис та’Зин едилмэмишди). Сабир Чаббаров, невбэ ус-тасы:    Кечан илин сонунда биз бухар газаныны 1енидэн даЗандырмага мэчбур олдуг^ Чунки онун 20 ил учун нэзэрдэ тутулмуш кэрпич ДН-вары учуб. Ачыг Ьалда исэ орада ишлэмэк ЬэЗат учун чох тэЬлукэлидир. Диварын Ьеркусуну баша чатдыран кими, бухар газаныны ишэ са-лачагыг. Бас секулуб дагылмыш коЬнэ Ьасар? Ишчилэрин де-диЗинэ керэ беш-он илдир елэ-белэдир. Бахымсызлыг узундэн секулуб дагылыб. Т. Ахундов рэис тэ’Зин едилэн-дэн сонра ону бэрпа етмэк ниЗЗэтинэ душуб. Бу мэгсэд-лэ да тикинти тэшкилаты илэ мугавила баглаЗыб. Инди онлар кэрпич Ьасар чэ-кирлэр. Сэнэдлэр деЗилэнлэ-ри тэсдиг едир. * Ариф ИбраЬимов, станси-За Ь эм кар л ар нттнфагынын сэдри: Асан вэ сэрфэли ол-сун деЗэ ичрачы тэшкилата кичик бир Зер аЗырмышыг. Кэрпичи бурада ЬазырлаЗыр-лар. Галды кооперативлэ-рэ, онлар эввэлки рэисин деврундэ ачылыб. Биз Зери ичарэЗэ вермишик. Бу ил стансиЗамызда Зени харичи аваданлыгын гурашдырыл-масы илэ элагэдар онларла да мугавилэмизин вахтыны узатмаЗачагыг. Белэчэ. М. АбдуллаЗевин кестэрдиЗи фактларын Залай олдугу бирчэ-бирчэ аЗдынла-шырды. Галырды «елу чан-лар» мэсэлэси. Ишчилэрлэ сеЬбэтдэ Ьамы бу факты гэ-тиЗЗэтлэ рэдд едирди. Шика-Зэтчинин исэ эн чох та кид етдмЗи бу иди. ГаЗытмаг ис-тэЗирдим ки. М. Абдулла- Зев кэлиб чыхды. Лена муба-Ьисэлэр, аввалки фактлар, шаЬидлэр вэ Зенэ сэнэдлэр. Мустэчаб елэ бир адам ады тапа билмэди ки, о. Ьа- / ваЗы ¿ера мааш ал сын. Элач-сыз галыб деди ки, тэмизлэ-Зичилэр ниЗэ бурада аз-аз корунурлэр? Онлар маашы нечэ алырлар? Онлардан би-рини таныЗырам ки, гоЗун сахлаЗыр... Ьэтта иш чэдвэ-линэ дэ бахды. ТэмизлэЗичилэр дерд нэ-фэрдир: Газымэммэд Бабаха-нов, Рустэм Рустэмов, Ьу-сеЗнхан ИсмаЗылов вэ Ну-рэддин Мэммэдов. Невбэ илэ ишлэЗирлэр. Иш Зерлэри дэ эсасэн ГарашэЬэрдэ вэ ЭЬ- мэдлидэдир. Сэхавэт Атаханов, ЗуЗучу: Онларын иши чох мэс’улиЗ* Зэтлидир. Ьэр бир чэни диг-гэтлэ ЗохлаЗырлар. ЛагёЗдлик етсэлэр, За елэ бирчэ ишлэмэсэлэр, стансиЗамызы беЗук мэблэгда чэримэ кез-лэЗир. Ьэлэ онларын ишин-дэн килеЗлэнэн олмаЗыб. ЬусеЗнхан ИсмаЗылов стансиЗанын Захышшгында За* шаЗыр, гапысында бир нечэ баш гоЗуну вар. Мустэчэб бундан да шикаЗэтланир. — Мэн дэ эвваллэр невбэ илэ ишлэЗирдим. — ШикаЗэтчи эсл дэрдини ачыр. Она керэ дэ башга- иш Зерим варды. Инди гоЗмурлар. (СтансиЗада електрик монтЗору чатышмадыгы учун нев-бэли иши мувэггэти лэгв едиблэр)ч Сорушурам, ниЗэ башгасына олар. мэнэ Зох? О да мэ’лум олду ки, Мус-тэчэбин маашы 1.200 манат-дан чохдур, устэкэл домир-Золчулар учун алавэ кузэшт-лэр. М. АбдуллаЗевин бир ши-каЗэти дэ аЗдынлашЬы: она ниЗэ вэсигэ вермирлэр? Кадрлар ше’бэсинин муди-ри Л. ТэЬмэзова: — О, вэсигэсини итириб. Бунун учун исэ умуми гаЗ-дада гэзетдэ е’лан верилмэ-лидир. Сонра биз она Зени вэсигэ вера билэрик. СеЬбэтимизин сонунда ат-рафымыза хеЗли адам топ-лашмышды, Ьамы Мустэчэ-би данлаЗырды. Онун исэ дунЗа вечинэ деЗилди. СэЬв-дэрини узунэ деЗэнлэри, она ирад тутанлары пэдалэЗирди: — Сэндай ¿азарам Ьа... Белэ кетсэ ним билир Мустэчэб бура Ьэлэ на гэдар журналист, мустэнтиг, му-фэттиш кэтирэчэк. ВаЬяд ИМАНОВ, «Халг газети*ннн мухбнрн.Б91Л9Р ВЭ ЖАНЫМЛАР!МОСКВАДАКЫ «АЗЭРБА]ЧАН» ТИЧАРЭТ ЕВИсизи ез фэалийэтинин эсас истигамэтлэри илэ таныш едир.Бизэ белэ кэлир ки, кэнд тэсэрруФаты вэ сэ-на{е маллары сатышы саЬэсиндэ ¡аранмыш вэзи|]эт АзэрбаЗчан эЬалисини дэ, москвалылары да, кеч- МОСКВАДАКЫ «АЗЭРБА1ЧАН» ТИЧАРЭТ ЕВИНИН ПРОГРАМЫНЫН ЭСАС БЭНДЛЭРИ: — шимал гоншулары илэ гаршылыглы сурэт-дэ фа{далы олан тимарэтин га|да)а салынмасына ¡•нэлдилэн планларынын ^1э|ата кечирилмэсиндэ АзэрбаЗчанын ишкузар даирэлэринэ кемэк кестэр- МЭК,    I    . — Азэрба|чаиын иш адамлары илэ РусиЗа вэ Ааропа базарлары арасында тичарэт элагэлэри |а-ратмагла мэшгул олан нэНэнк васнтэчнлэр шэбэкэ- синн эаэз етмэк; — Русн|а па|тахтынын вэ дикэр Ааропа шэНэр-лэринин магазаларыны кэнд тэсэрруфаты мэНсул-лары, сэна)е маллары илэ, бу рекионларын е мал муэссисэлэрини хаммалла тэчНиз етмэк |анбарлар Москаада ¡ерлэшир); — Русн)а муэссисэлэринин бурахдыты техника во аваданлыгы алмагда Азэрба|чан саНибкарлары-на аэ ишкузар даирэлэринэ шэраит (аратмаг.миш Иттифагын дикэр шэЬэрлэрииин сакинлэрини дэ тэ’мин етмир. Бунун эсас сэбэблэриндэн бири суверен АзэрбаЗчанла РусиЗа вэ дикэр диЗарлар 100 милЗон манат эсаснаме капиталына малик олаи тичарэт еви АзэрбаЗчандан Москва За вэ РусиЗанын дикэр шэНэр-лэринэ фасилэсиз мэНсул дашынмасыиы тэ’мкн етмэЗи, мал кэндэрэнлерлэ Нагг-Ьесабы езунун коммерсиЗа банкы в ас и тэс илэ апармагы, сазиш вэ баг лашмалары езунун сыгор-та акентлиЗиндэ сыгорта етмэ ¡и планлашдырыр.арасында сивилизасиЗалы игтисади елагэлэрин ол-мамасыдыр. Бизим тичарэт еви мэЬз белэ-элагэлэрин гаЗдаЗа салынмасы мэгсэдилэ Зарадылыб. Тичарэт евииии аксиЗаларыиа )азылыш 1991-чк ил декабрыи 23-дэн башланмышдыр вэ 1992-чи ил февралын 23-дэк давам едечекдир. Бир акси|аныи гиЗмэти 3 мни маиатдыр. Акси-Залар он-он, Наггы там едэнилмэклэ сатылыр.БИЗИМ Т8ШЧИЛЭРИМИЗ: «Крокус интернешнл» Совет—Америка бир* муэссисэси, Москва. «Азэри» консерни. Бакы. «Сеттеров аэ К°» фирмасы. Москва. «Техиивэст» кичик муэссисэси. Москва. -Ф- «Миикэчевир» фирмасы. Москва. -Ф- «Панорама АзербаЗджана» гэзетв. Москва. «СО интеграл» фирмасы. Бакы. -Ф- «Аванд» чэмиЗЗэти. Бакы.«АзэрбаЗчан» Тичарэт Еви бизнэсин сивилизасиЗалы приисиплэри асасында ишлэ)эчэк.Намынызы эмэкдашлыга чагырырыг! Утаи: 122557. Москва, Мала|а Грузинска|а кучаси, 52а, 35-чи отаг. Телефон: 253*Л2-6Ф. ФАКС: 255-77-29. ;