Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - February 6, 1992, Baku, Azerbaijan -4 ПАЙ 1992 ФЕВРАЛ im-ЧИ ИЛ. 4YM9 АХШАМЫ, н» 26 (11650) Эсасы 19X9-V ■**» гойглмушдур A39PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫНЬШ ИЧТИМАИ-СЮАСИ ГЭЗЕТИ Гм|м»та И г »пик. А»»рб»]чаиыи ожатма Т»Р* гадМи комаидасы Ираида ислам иигилабыиын 1Э*чу ия^^аиумуи» Keep олуимуш баЫалхалг туриирд» иштирм «тмм Г*У" гоншу апк»1» )ола душмушдур.    . Бу КОМАНДА АрТЫГ ЧОХДАН ЭН ЗНЭВН ШЭКИЛ АЛМЫШ Ьэмкн турнирДэ Азэрбд^анын mep9<H^ nopyJa4ar республика идман    J^3JSr^ne^í!, ли вэ классик кулеш, узкучулук. бэдии вэ идман кимнастикасы вэ бу кнмн 20-ja гэдэр команда мыз да гоншу бадминтон, идман невЛэри узрэ елкэ)э }ола душэчокднр. i íajHap    нетл ФЭРРУХ КЭНДИ ГУЛДУРЛАРДМ1 ТЭМИЗЛ8НДИ Бир Ьэфтэдир юг. кечмиш Эскэран paJOHyHyH Фэррух кзндинэ республикамызын милли взунумудафцэ гуввэ-лэри нэзарэт едирлэр. Ермэ-ни гулдур дэстэлэринин да-ha бир тэЬлукэлй . ¿увасы мэЬв едилмишдир. Сон вахт-лар бу кэнддэ демэк ол&р ки, ¿ерли сакинлэр ¿ашамьц* ды. Чагырылмамыш гонаг-лар кэнди сэикэрэ чевирэрэк Агдамын Хачын—Дэрбэнд, Чинли, Элиагалы кэндлэринэ басгын едир. динч адамлары ©лдурур, Пиров квтурурДУ* лэр. Гулдурлар милли взунуму-дафиэ дэстэлэринин де)ушчу-лэринэ чидди мугавимэт кес-тэрмишлэр. Онлар дэрин хэндэклэр газыб мудафиэ истеЬкамлары | дузэлтмиш, бир сыра сэрЬэд золагЛары-ны миналамышдылар. Буна 6axMajapar дв]ушчулэримиз 6eJyK са]ыглыг вэ усталыг кестэрмиш, кэнди иткисиз тута оилмишлер. Душыэн тэ-рэф дв]уш ме]даныиД& хе)лн силаЬ, патрон вэ дикэр Ьэр-би сурсат rojyö гачмышдыр. Бу силаЬларьш чоху харич* дэ иСтеЬсал олунуб вэ куч-лу дагыдычы ryeaoja малик-дир. Фэррух уча даглар rojHyH-да, сых мешэлэрин эЬаТэсин-дэ, стратежи чэЬэтдэи элве-ришли мевгедэ ¿ерлэшир. Тэ-садуфн AeJiui ки, Зори Бала-jaH бу ¿ерл эри. Даглыг Гара- лар архасында Jepлэшэн ер-мэни кэвдлэрннэ, о чумлэдэн Эскэрана асанлыгла кетмэк мумкундур. Индинин взундэ дэ орадан элавэ гуввэ алан гулдурлар милли озунумуда-фие дэстэлэринин Фэррухда. кы постларына ара-сыра атэш ачырлар. Милли езуиумудафнэ дэе-тэсинии командири Ширин Мирзэйевле сеЬбет едирик: — Леканэ мэгсэдимиз кэнд-лэримизи, шэЬэрлэримиэи душмэн Ьучумундан горумаг* Э, — де]э командир ча-верир. Ким ганунлары-мыза табе олуб торпагымыз-да ¿ашамаг истэ}ир ¿ашасын, истэмэ]эн езундэн куссун... ЗДэддИн СУЛТАНОВ, багын ачары адлаидырырды, 5 дарддаш Устэлик, Фэррухдан дат. «Халг газета» ннн мухбирн. ЖУРВАЛИСТЛЭРИН ТОЛвБИ рэЬбэр :эт гэо\ Республикамызын бир сыра гэзетлэринин нума/эндэ-лэри Гарабагын даглыг Ьис-сэсиндэ вэзиПэтин кэскин-лэшмэси илэ элагэдар рес публиканын рына мурачиэт лэр. • М органла-5ул етмиш- урачиэтдэ . АзэрОДчана ермэни мудахилэсинин гар- шысынын алынмасы, тэча-вузуя рэсми шэкилдэ бутун дун jaja бэ)ан едйлмэси. уму-ми еэфэрбэрлик кечирилмэ-ся тэлэб олунур. A39PBAJ4AH НАЗИРЛЭР КАБИНЕТИН «Амрба|<ми Республик»«ынд» иаидли 1Ф»р-м«р) тес»рруф»тлары |арадылмасыны1 сур атяаи-дирмак твдбирлари harr ын да» Ахарба|чан Республикам Прехидентм фармаиыны bajara качкрмак саНэсиндэ бирмимм имбым мэифвяар барэдэ. ♦Азэрба]чан Республика-сында кэндли (фермер) тэсэр-руфатлары ¿арадылмасыны сур’этлэндирмэк тэдбирлэри Ьаггында» Азерба]чан Рес-публикасы Президентинин фэрманыны Ьэ)ата кечирмэк мэгсэди илэ Азэрба)чан Рес-публикасынын Назирлэр Ка-.бВнети гэрара алыр: 1. Муэ))эн едилсин ки, кэндли (фермер) тэсэрруфат-лары )алныз конуллулук эса-сында тэшкил едилир. Дов-лэт, кооператив во башга му-эссисэлэрлэ )анашы кэндли (фермер) тэсэрруфатлары Азэрба]чан Респуоликасы > кэнд тэсэрруфатынын бэра-бэр Ьугуглу истеЬсалат вапи-дидир. 2. Кэндли (фермер) тэсэрруфатлары ¿аратмагын аша- . гыдакы га)дасы муэ))энлэш-дирилсин: кэнд ]ерлэриндэ )аша)ан, кэндли (фермер) тэсэрруфа-ты илэ мэшгул олмаг истэ-]эн Азэрба)чан Республика-сы вэтэндашлары «Азэрба]-чан Республикасында кэндли (фермер) тэсэрруфатлары )арадылмасыны сур’этлэндирмэк тэдбирлэри паггыи-да> Азэрба]чан Республика-сы Президентинин фэрманы-на эсасэн ¿арадылмыш ра]он кэндли (фермер) тэсэрруфат-ларынын инкишафына ¿ар-дым комисси)асына торпаг а)ырмаг Иагтында эризэ илэ мурачиэт едирлэр. Вэсатэт-дэ алмаг истэнилэн торпаг саЬэсинин ¿ери, елчусу, кэнд-лй (фермер) тэсэрруфатынын тэркибн кестэрилир вэ - кэнд тэсэрруфаты истепсалы ' апарылмасынын гыса прог-рамы тэгдим олунур. Ра)он комисси)асы 10 кун эрзиндэ мэсэлэ1э бахыб вэ . нэндли (фермер) тэсэрруфа-ты апарылмасы учун даими • истифадэ)э (торпагдан исти-фадэ Ьугугуна дайр актларла . бирлнкдэ) торпаг саЪэси вер-мэк Иагтында гэрар гэбул едир. Экэр эризэчи колхозчу вэ ¿а совхоз фэЬлэсидирсэ, эри-зэнин сурэти колхоз дан вэ ¿а совхоздан чыхмаг учун тэсэрруфат рэЬбэрниэ вери-лир. V 3. Муэ))эн едилсин ки, кэндли (фермер) тэсэрруфат- • лары Ъамы учун го)улмуш га/дада верки* едэ)ирлэр. Кэндли (фермер) тэсэрруфатлары ¿арандыгы андан е’тнбарэя илк яки ил эрзиндэ торпаг веркисиндэи азад ЗД41/Х»рба)чан Республяка- сынын Кэнд Тэсэрруфаты вэ Эрзаг Назирли)инэ вэ Азэр-ба)чан Респуб^икасынын Ма-ли))э Назнрли^инэ тапшы-рылсын ки, кэйдлн (фермер) тэсерруфатларыиыи тэшэк- бутун нэвлэри узрэ ишчилэ-рэ эмэк Ьаггынын ©дэнилмэ-синэ ¿©иэлдалир. , 7. Лэгв олунан тэсэрру* фатларын торпагы онун эра-зисиндэ ¿аша]аи вэтэндашлар арасында эмэк коллективи-нин. гэрарына эсасэн,. амлак иеэ эмтээ-мадди сэрвэтлэр кендэрэнлэрэ борчун, керул-муш ишэ вэ кестэрилммш хидмэтэ хоре harrbffl, ишчи-лэрин эмэк Ьаггынын едэ-нилмэсиндэн сонра бвлушду- кул вэ инкишафына aheMHj- руЛу§ галан Ьиссэ иеэ эмэк ¿этли мадди вэ MaAHjja ¿ар-дымы кестэрклмэси мэгсэди илэ бу тэсэрруфатлара ¿ар-дым фонду ¿аратмаг мэсэлэ-сини нэзэрдэн кечирсинлэр.. 5. Кэндли (фермер) тэсэр-руфатларына гысамуддэтли вэ узуимуддотли кредит веря лмэси тэшкилинин. Ьабелэ торпаглардан истифадэ про-сесиндэ Ьесаблашмаларын ашагыдакы га)дасы MyoJ-¿энлэшдирилсин: гысамуддэтли кредит эсасэн чари истеЬсал хэрчлэри-нн (тохум, ¿ем, чаван гара-мал, минерал кубрэлэр, ¿а-начаг, ehTHjaT Ьиссэлэрн вэ С. мадди сэрвэтлэр элдэ едил-мэсини) мaлиJJэлэшдиpмэк учун а)рылыр; уэунмуддэтлн кредитлэр истеЬсал o6Je^apHHHH ти-кинтиск, ¿енидэн гурулмасы вэ кенишлэндирилмэси, баш-га мэерэфлэр. истеЬсал фонд-ларынын ¿арадылмасы вэ . тэ’мири, кэнд тэсэрруфаты техникасы, HaMHjJaT васитэ-лэри, hejвандарлыгдан, кэнд тэсэрруфаты мэЬсулу е ма-лындан етру аваданлыг элдэ едилмэсн, эсас фонд ¿арадыл-масына вэ ары аилэлэри элдэ едилмэсинэ мэерэфлэр учун 10 ил муддэтинэ, ла-кин кредит верил эн o6Jeirr-лэрнн ©3 хэрчини чцхарма муддэтиндэн чох олмамагла верилир. Гысамуддэтли вэ узунмуд-дэтли кредитлэрдэн истифа-дэ]э керэ, Ьабелэ ¿убадыл мыш банк ссудалары узрэ фаизлэр кэндли I (фермер) fэ-сэрруфатларындан колхозлар ¡чун гуввэдэ олан мигдарын 0 фаизиндэн чох олмамагла тутулур.    • Лэгв еднлмэли вэ ¿а 1992-чи ил ¿анварын 1-и вэзиПэ-тинэ керэ банка борчлары лэгв едилмэлн олан колхоэ-ларьга. совхозларын, башга кэнд тэсэрруфаты муэссисэ вэ тэшкилатларынын борчла- с ры онларьш Ьесабындан си-линсин вэ республиканын да-хилн девлэт борчуна аид . едилсин. Бу замай лэгв олунан тэсэрруфатларын эсас вэ fleepHjja активлэрнйин са-тьппындан элдэ едилэн вэ-саит эмтээ-мадди сэрвэтлэр кендэрэнлэрэ борчун, керул-муш иш вэ кестбрилмиш хнд-мэт Ьаггынын. фэалнПэтнн «ЗЭРМЛМ коллективинин гэрары илэ тэсэрруфатын ишчилэри арасында эвэзеиз олараг па)лар узрэ бвлушдурулур. 8. Лэгв едилэн колхоз вэ совхозларын еээллэшдирил-миш кэнд тэсэрруфаты техникасы,. трактор вэ автомо-бил паркы. тэ’мир е’малат-ханалары базасында ¿ерлэр-дэ эмэк коллективинин разы-лыгы илэ автонэглй))ата вэ кэнд тэсэрруфаты машынла* рына сервис хидмэти узрэ, Ьабелэ кэндлй (фермер) тэ-сэрруфа+лары илэ мугавилэ-лэр эсасыида кэнд тэсэрруфаты вэ с. ишлэри керулмэ-си узрэ коллектив мэнтэгэ-лэр тэшкил едилсин. 9. Азэрба1чан Республика-сыиыя Кэнд Тэсэрруфаты вэ Эрзаг Назирли1и Азэрба)чан Республнкасынын Халг ТэЬ-сили Назирли)и илэ бирлик-дэ 1992—1993-чу иллэр эр-зиндэ али, орта нхтисас вэ техники пешэ мэктеблэри базасында кэндли тэсэрруфатлары учун кАдрлар Ьазыр-ла&н вэ онларын ихтисасы-иы артыран мэктэблэр шэбэ-кэси ¿аратсын, кэндли тэсэрруфатлары узвлэринин суверен республикаларда вэ ха-ричдэ тэчрубэ кечмэсиннн тэшкили ¿олу илэ харичи ©л-кэлэрдэ фермер тэсэрруфаты апармаг тэчруоэсинин мун-. тэзэм ©¿рэнилмэсини тэ мин етсин;    ■ — к ©старил эн .• мэктэблэр * учуй габагчыл- кэнд тэсэр- ’ руфаты вэ башга али мэк-тэблэрдэ кадрлар Ьазырлан-масыны, онларын харичдэ-ки фермер Ьазырлама мэр-кэзлэриндэ тэчрубэ кечмэ-сини тэшкил етсин; — ел ми кшЛэрнн апроба. си)асы вэ тэдрис мэгсадлэри учуй тэчрубэ-сынаг кэвдлн (фермер) тэсэрруфатлары шэбэкэсинин формалашМа-сыны haJaTa кечнреин; — бнлаваентэ истеЬсалат^ да, колхоз вэ совхозларын тэ’лим синифлэринин ава-Данлыгындан -истифадэ. ет-мэклэ, кэндли (фермер) тэ-сэрруфатларынын истеЬсалат дан ' а)рылмагла тэЬсил алмата имканы олма)ан ишчилэри учун ихтнсасартыр-ма курс лары тэшкил етсин. ‘ (Арды 3-чу сэЬифэдэ) Гарабагын даглыг Ьиссэ-енндэ вэ Азэрба)^анын Ермэ-нистанла ЬэмсэрЬэд ра1онла-рында кэркинлик кундэн-ку-нэ артыр. Ермэни гулдур дэстэлэри Азэрба1чан кэнд-лэринин динч сакннлэрини гырыб-чатыр, онларын евлэ-ни мэЪв едар, адамлары догма ¿ерлэриндэн чыхыб кетмэ)э вадар едирлэр. Азэр-ба)чаныи гуввэдэ олан Ьугу-ги нормаларына, нонституси-¿асына вэ ганунларына бах-ма)араг, кечмиш ДГМВ-нин эразисиндэ уздэнираг Даглыг Г^рабаг республикасыньш ¿арадылдыгы е’лан едилмишдир. Ермэни диаспорунун ке-мэ}и илэ дун)а ичтимаиБэти-нэ кетдикчэ даЬа кениш миг-¿асда бела бир фикир ашы-ланыр ки, БМТ-йин «мави дэбилгэлэрини» мунагишэнин. арадан галдырылмасьша чэлб етмэк лазымдыр. Ларанэшш вэзиБэтдэ елэ гэти тэдбир-лэр керулмэлидир ки, буи-лар Азэрба)чан халгына сы-рынмыш «Гарабаг проблеми-ннн» Ьэллинэ кемэк едэ бил-син. Бу тэдбирлэр февралын 5-дэ республика Али Совети-нин бинасында кечирилмиш вэ Азэрба)чан Халг ЧэбЬэ^ синин тэшэббусу илэ чагы-рылмьпп умумреспублика му-шавирэсиндэ музакирэ олун-мушдур. Мушавирэни республика Али Совета Милли Шурасы-нын узву И. 3. Гэмбэров апар-мышдыр. Мушавирэнин ишин-¿э Али Советан Сэдри Е. М. Гафарова, Азэрба|чанын баш назиря )Ь. Э. Ьэсэнов. республиканын девлэт кати-би М. Т. Абасов, Президент Апаратынын мэс’ул ишчилэри, назирликлэрин, баш ида-рэлэрин, АХЧ-нйн вэ дикэр кутлэви Ьэрвкатларын вэ тэшкилатларын рэЬбэрлэри, Али Советик Милли Шура-сынын узвлэри, республика руЬанилзринин нума)эндэ-лэри, журналистдэр иштарак етмишлэр. ' АХЧ сэдри Э. Эли1ев му-шавирэдэ чыхыш едиб де-мишдир: Азэрба1чанда ичти-маи-си)аси вэзи))йтин нормал Ьала салынмасы учун Гарабагын даглыг Ьиссэсиндэ вэ республиканын 1>рабага би-тишик ра)онларында сабит-лик ¿арадылмалыдыр. Белэ бир мэсэлэ дэ рйал тэЬлукэ ¿арадыр ки. кучлу еомэни диаспору кечмиш ДГМВ проблеминэ бе1нэлхалг мэна ■ д ■! __ BepMaJa чалышыр. Ьалбуки ¿алныз Азэрба)чан девлэта ез дахнли проблемлэрини Ьэлл едэ билэр вэ Ьэлл ет-мэлидир. Гарабагьж даглыг Ьиссэсиндэ ермэни террориз-минэ иеэ Азэрба1чан халгы ¿алныз милли орду ¿аратмаг-ла мугавимэт кестэрэ билэр, одур ки, ордунун формалаш-дырылмасы сур’этлэндирил-мэлидир. FeJÀ едилмишдир ки, Гарабаг мунагишэсинин арадан галдырылмасынын ва-Ьид милли KOHcencBjacbiHbi Ьазырламаг лазымдыр. Республиканын дикэр си-¿аси парта1аларынын вэ Ьэ-рэкатларынын рэЬбэрлэри да мушавирэдэ чыхыш едиб ej-еп фикир ceJлэмишлэp. Мэ-сэлэн.-ге1д едилмишдир ки, Ьэрби кадрларын Ьазырлан-масы, мудафиэ canajecHHHH инкишафы, ©зунумудафиэ гуввэлэринин ваЬид коман-данлыгынын формалашды-рылмасы, Ьэрби-вэтэнпэр-вэрлик тэрби1эси проблемлэрини Ьэлл етмэдэн Нилли ор" ду ¿аратмаг мумкун де!ил-дир. A3ap6aj4aH этрафында ¿арадылмыш информаси)а блокадасыны ¿армаг учун дэ чклышмаг вачибдир ки, дун-ja. бе)нэлхалг тэшкилатлар. харичи ©лкэлэрин H4THMaHj-¿этн A38p6aj4aHa, гаршы Ер-мэнисТанын е’лан едилмэмиш муЬарибэсинин сэбэблэри вэ Ьэгиги фитвачылары Ьаггын-да, бу кун Гарабагда баш верен Ьадисэлэр Ьаггында Ьэ-гигэти HahaJaT, билсинлэр. Бир сыра натиглэр республиканын Президента • А. Н. Мутэллибовун муш©-вирэ}э дэ’вэт олуимасыны тэклнф етмишлэр. Республика Али Совета, нин сэдри E. М. Гафарова-нын верди)и мэ’лумата керэ, “АзэрОДчан Президента cHjacH парта]аларын вэ ичтимаи тэшкилатларын нума)андэлэри илэ керушмэ-jo вэ Гарабаг проблеминин Ьэлли ¿олларынын ахтарыл-масы нлэ элагэдар бутун мэсэлэлэри Ьэлл eTM9ja ha-зьфдьгр. Бунунла белэ, чыхыш лар давали етдирилмиш-дир. Бир чох натиглэр Ер-мэнистанла сэрЬэдлэрин вэ республиканын    эрази бу- т©влу|унун горунмасы учун конкрет тэдбирлэр кэрул-мэсини. о чумладэн лэгв олунмуш Мудафиэ • Шу-расынын республиканын Врезидентайэ    вэ Мкл- вер. ля Шурасына Ьесабат мэли олан Азэрба^чай Ф©в-гэл’адэ Мудафиэ Шурасы шэклиндэ бэрпа олунмасы-ны тэклнф етмишлэр. Мушавирэни^ иштиракчы-лары гаршысЫнда чыхыш едэн баш назир Ь. Ьэсэнов салона топлашанлара республиканын мудафИэ га-били¿¿этинн меЬкэмлэтмэк ■учун Aзэpбa¿чaн Назирлэр Кабинетинин к0pдY¿Y тэдбирлэр Ьаггында мэ’лума^ вер-мишдир. Баш назир демиш-дир:    Азэрба)чаны    Ермэнис- танла Ьеч бир игтасади эла-гэ багламыр. Онун фикрин-чэ,-, бу кун Азэрба)чанын ДYШДYJY инфорйаси]а блока-дасыны, с^аси блокаданы ¿армаг учун республиканын мэнафелэринн Тэмсил едэн-* лэрин сэлйЬиПэтлэрини Азэрба¿чан ын . | истигЛали¿Jэ-тини танымыш мY0¿jэн дев-лэтлэрэ вермэи мэсэлэси Ьэлл едилмэлидир. Бундан етру, Ьабелэ республиканын харичи ст^аси вэ игтасади элагэлэринн а(вЬкэмлэтмэк-дэн ©тру иеэ о. Ермэнис-танын. Иранын. Турюфнин иштиракы илэ рекионал кон-франс кечирилмэсини тэк-лиф етмишдир.: Презадентин миллэтлэрарасы мэсэлэлэр узрэ мушавйри Р. Н., Муса-бэ)ов Гарабаг проблеминин си}аси Ьэллинин ¿олларындан вэ бу истигамэтдэ атылан конкрет аддымлардан даныш-мышдыр. О, Ермэнистаныи бу ¿ахынларда PycиJa илэ багладыгы мугавилэ уз©Рин‘ дэ хусусйлэ дaJaнbK^ бу фи-кирдэ олдугуну билдирмиш* дир ки. Ьэмин мугавилэ му-э¿jэн дэрэчэдэ Азэрба)чанын мэнафелэринэ тохунур. АХЧ-нин тэгдим 'етд^и рэсми мэ’луматын ла)иЬэси-нин еаатларла.1 бэ’зэн чош--гун кечэн музакирэсиндэн сонра Милли Шуранын узву Т. М. Гасымов ирэли сурул-муш фикир вэ олавэлэрн нэ-зорэ алмагла сэнэдин тамам-ланмасы учун комисС^а ¿а-, ратмагы тэклнф етмишдир. Республиканын девлэ!г кати-би М. Т. Абасов вэ» муша-вирэнин дикэр нштиракчыла-ры она тэрэфДар чыхмыш* лар. Доггуз нэфэрдэн ибардт комисси]а ¿арадылмышдыр. Рэсми мэ’луматын ¿ени ла-¿иЬэси ©з ишини давам етди-рэчэн мушавирэнин ишти-ракчыларына тэгдим олунма-лыдыр. (Азэринформ). Ниндмстан бмвнвемамларм фааралыи S-да Bl-кыда ачылачаг Нмндистамыи мрм тичарэт сармисм замены Азарба|чамым ишмузар дамраларм ила ал-веоншлн сазишлар багламаг имуатмйдадмрлар. Февралын 18-дэк ишлajanen сэркинин зэнкин екс-позиси!асында Ьиндистанын 35 фирм^сынын мртэ-лиф мэЬсуллары HYMaJnm етднрилэчэндир    *    Ьесаб- Ьиндистан саЬибкарлары сабит млЬ та^ ana heca^ лашмагы нэзэрдэ 1утан тичарэт еввд^эшмэлэри ^^лэ бйптео сазишлэри оагламага умид едирлэр. Бундан зда Äa“ гэрэфи Азэр^чан ндадзлэри ил» би„ кэ муэссисэлэр ¿аратмага мараг кветэрир. ■ Тичарат-сэна]е палатасыныи баш гатаби В Ч MeJH ^ орта вв кичик муэссисэлэрдэ гэтбиг.    ™    1 ■- технолоки)асьтдан А:^эрбаjчаиын íhrtj ч р    «_•, "ифадз eTMsjHH ^-Д,«^^Н„\нК^^ иРнкишаЧфь^ ^Э^&КЬинб«Уисгв;и саЬибкарларыньш диггэтя»._ чэлб едир.    . ^ Нахчыван Мухтар Р^пу«пнкасынын *ли Мач-пнен мухтвр республиканын баш нааирн Бачан wap СГ^|Гаин Ьар»к»тл.рннк гаиуиун ■« Я»апат кнтл- •TSSÄP втви илин дан истифадэ едэрэк узун м\ддэ э р ликасына кетмишдир.    м.н1НСНН гэбул етди]и гэ- Бу факт, барвекнда Алк рарда де]илир ки. баш назир гон^ > ¿нышыглар апармаг ичазэ вэ девлэт    ьпглыо Б Фэр^эл^ев ТеЬрана учун сэлаЬи))эт а-1Ма^ Д Р девЛЭТ органлары тэрэ-Ипанын рэсми шэхелэри вэ ja дщшегж ук «— фикдэн дэ’вэт олунмадан кетмишдир. , „дм. »... «-    - бэрлэри мтринни аи И*ми    . саланн мухакир»    мухбирина бирлик дав- Бу барэдэ дуиэн БелТА-нын мухоири э ^rahLMpM лэтлэри башчилары и'урасынЫ техники йаэырлыгы föWÄ'ßSÄPÄ башчыдары иеэ февра-лын 14-дэ Минска топлашачаглар. Февралын 4-Д» Крымда рефврвндумун муд*- V Лмэси Y4VH имэ» топланмвсы бвшлвнмышдыр. ^^еФерендум кедишиндэ крымлылар бу суала чаваб кеференду»    певлэтлэрлэ иттифагда мус- «Sr- issss. - Мчаччстанда вэзиЦртмн свбнтлэшмэсинэ мане 5® Sb руртшр.    wvnvvcTBH Ьэрби Шурасы вэ мувэггэтя Ьекумэти республиканын эЬалисинэ му^чиэт етмишл^. yMvnaÍHOTna Иэрби шуранын белэ бир бэ^наты тэк-.1™« ^2 купчустанда сабитлик аэ acajmu Japa-522 2и2и ? >рби uíypa ез вэзифэсини битмищ Ьесаб ецв-*11    исте'фа верной. Парламент «чилдикдэн сонр. мувэггати Ьэкумэт дэ сэлаЬи^этинн устундви ветурэчак вэ ¿ени Назиолэр Кабинета ¿арадылачаг. тэ’мирчилэрие галгылары Чари илдэ технккаяын ¿аз-тарла ишлэринэ Ьазыр-ланмасы чэтян шэраитдэ апарылыр. EhTHjaT Ьиссэлэрн, мадди-техшки вэсант четышмыр. Бутун бунлара 6axMa¿apar ра^онлардакы точЬизат во механиклэщдир-мэ < бирликлэри ее дикэр хидмэт ндарэлэри коллек-тивлэриннн биркэ сэ’)илэ тракторларын, >ук автомо. биллэринин. трактор котан-ларынын вэ култиваторла. рьжын тэ’мири баша чагг-дьгрылмагдадыр. Тахыл)ы-ган кolмбaJнлapын 75 фаи- зиндэн чоху тэ’мир олунмуш-ДУР- Лакин бутун бунлар ¿а-ранмыш проблем л эри арадан галдырмыр. Ьэмин I проб-лемлэр узундэй би^ сыра pa¿oнлapын тэсэрруфатла-рында техника тэ мири кечи кдирклнр. АЗЭРБАЛАН НУМАЛЭНДЭ ЬЕ/ЗТИ ИРАН ИСЛАМ ИНГИЛАБЫНЫН ИЛДШМУ БА1РАМЫНДА ТЕЬРАН, 5 кбнвм 3mJi Ьесэяоа). Иран lie лам Рве. публикасьгеа Азарба|чан кума)эндэ Ье)’эшннн еэфэ-ринин рэсми Ьиссэсй нума. * ¿эндэ heJ’awHHH мэоЬум имам XoieeJнинин евииэ ие-диб онун оглу Се ¿ид ЭЬмад XoMejmi илэ /керушмэсин-дэн башлаимышдыр. . Иран иигилабыиын 13-чу - илденуму. бв1рамы мушюи-бэта ' илэ бурада олан Азэр-ба|чаи i «умаjew    hfej'ara дун)аяын мухтэлиф лэриндэн кэлмиш 57 иума>эмдэ beJ4 бутун ’0П сыяда cajna эн - б©]ук вэ ме’тэбар иумв^акде hej’era. дар. Нума>аадо ЬеГэганэ m9ä9hhJJot. ели, тэЬсил вэ инчэсэнэт хадимлори. ре£» публика назарляклэриянн вэ баш идарэлэряннн мэс’ул ицгчилэри, харичи ©лкэлэр-лэ достлуг чэмиБэтяиин^ днрлер.• Февралын 1-дзн 11-дэк дВвам едэчэк . Ислам инги. лабынын илденуму кунлэ-^ рввнн програмында - имам Хоме)няяия мэзарына вэ БеЬншти-Ээ)1рада «ШэЬяд-лэр» гэбнрастаиыиа, Мэш-Ьэд шэЬэринэ 3Hjap9T етмэк. Ислам иигнлабы проблем-лэрянэ Дамр.. семянардарда Гкфгаз Мусэлманлары Ру^Хвэ «»»¿ирми стол» керушдэ-Ьаяи Идарэсинин HyaiajeH- р!*ндэ «Ц^рак етмэк нэззр-дэлэри, АХЧ узвлэри, кут- дэ -тулмушдур. ^мчишш лавя и нсЬоомэсн ia. весите- * Али Мданн Иягнлаб. Шура- лэви информасям * iwna. лэрйнннн ишчилэри • двхял- Мда»! сын да гэбул олачаг. Y3YM Т9КЧЭ ШЭРАБ Бир вахтлар Талыш дагла-рындан баш алыб аз гала • Хэзэрин лэпэд©Jэнинэ гэдэр узанан ЧэлилабДд плантаси-¿аларында haJaT rajHajHp/pj. Адамлар сидг-урЭклэ ишлэ-¿ир, ¿етишдирдиклэри мэЬсулу иткисиз ¿ыгмага ча-лышырдылар. МэЬсул да бол иди. Инди нсэ... 0тэн илки ¿ыгым мевсу-мундэ Чэлилабад багларына кетдим. Едэ бйл Ьэр mej бу-. харланмышды. Учсуэ-бучаг-сыз баглардан орда-бурда «¿ашыл ада лар» галмышды. Онларын да тэнэклэри cej-рэк, саЬэлэри тала-тала. Кв-зэ аз адам AajHpAH. - Узун иллэр кэркян эмэк caJecHHAe бечэрилиб пеЬрэ-лэнмиш. ¿уксэк экинчилик мэданиJJ эти илэ шеЬрэт тап-мыш нумуиэви баглар белэ-чэ сун?и сурэтдэ oJyH/uwкенар B93Hjj8T8 салынды. Ча-маат он мил ¿он маиатларла кэлирдэн мэЬрум олду. Узум багларына ©KeJ мунасибэт paJoHyH тэсэрруфатларыиы муфлислэшдирди. Мали]]э ВЭ мадди B83Hjj9THH ЧЭТНИЛН- ¿н узундэн ¿ерлэрдэ сосиал пробдемЛэрш Ьэлли мушкул ишэ чеврнлди. Белалар бир-биринин устуиэ галагланды. Узумчулукдэ чалышанларын эмэк Ьаггы ашагы душду. Плантаси1алар кимсэснзлэш-ди. Инди елэ баглар вар ки, opäja ajAapna инсан ajaru дэ]мир. Элбэттэ. белэ шэраитдэ баглара битки хэстэли-¿и да cHpajeT едэр, тэЬлукали зэрэрверичи дэ дарашар. Нечэ ки,. мин Ьектарларла узумлук филлoкcepaJa ду* чар олмудпдур. Бу зэрэрве-ричи)э гаршы мубаризэдэ елм Ьэлэ ки, элачсыздыр. Белэ баглар да секулур. Ви-ран едилмиш. хараба ^¿ул-муш узумлуклэрин алтындан чыхан м>уноит торпаг саЬэлэри иеэ истифадэсиз г алыр. Онларын xe¿ли Ьиссэси Ьэлэ дэ тэнэк. кетуклэриндэн. шпалер . парча ларындан,    кеЬнэ мэфтал топаларындан тэ-мизлэнмэ)иб. Белэчэ paJoн узумдэн дэ олуб, тахылдан да- * Чэлилабадда экинэ ¿арар-лы 70 мин Ьектара ¿ахын торпаг саЬэся вар. Ьесабла- , # мэк иеэ чохлу хэрч . ■—-    едир. Республиканын рына техники сорт кнмн верилир. . Ьалбуки кипамиши узум багларынын dKcepHjJp-ти шэраб истеЬсалы учун эл-веришли вэ нисбэтэн ! ¿ук сэк мэЬсул верэн техники' узум iwaHTacHjinapbiHbiH с©-кулмэси Ьесабыиа экилмиш-дир. Демэли, тэсэрруфатлар икитэрэфли зэрэр чэкйблэр. Лахшы ки, кеч дэ олф Чэлилабадда Свздэн ишэ кечир-лэр. Ра]онда кишмиши узум багларынын салэснни даЬа эенни да бунун бир нечэ ¿уз Ьентар кениш тэлэб Кэнд вэ Эрзаг На-зирли]й бу ишдэ paJOHa ©з .KOMajHHH эсиркэмэмэлидир. Ахы кишмиш елэ мэЬсулдур ки. она чэкилэн хэрчи тез бир заманда чыхарачаг вэ xeJли кэлнр дэ кэтирэчэк. Беш-алты ил бундан габаг Чэлилабадын «Москва» вэ Алар совхозларында гурут-ма сехлэри ишэ салынмыш-дыр. Сонрадан бу иши дэдэ-баба усулу илэ кермэк нс-тэмишлэр. Узуму тэбии шэраитдэ — гызмар кунэш ал-тында г>'рутмАг га]даларыны мэнимсэмэк мэгсэдилэ вз- R>KK nnS    «у»х»с«сл.р вэ дикэр дэнли_ бяткялэр. 6aaH¿eB flejHp: — Иран Ислам Ресйубли- 15—16    мин Ьектарында узумлуклэр бечэрилеэ ра-¿он езунун еЬта1ачыны ©дэ* ¿эчэк гэдэр тахыл квтурмэк-лэ бэрабэр Ьэр najbi3 120-^-.130 мин тон, ил ¿ахшы кэ-лэндэ Ьэтта 180 мни тона гэдэр узум истеЬсал . едэр., Демэли, черек дэ алар. пул. да. Узум тэкчэ шэрабдырмы? Чэлилабадда инди бу суала фйлоксера]а дарамлы 1.000 «¿ох» чавабы верирлэр. Одур },ектар кишмиши плантася1а-15-дэн чох тэ- гм ла^ымдыо. Шла азы 200 касы ¿ахын заманларда pajo-нумузда нллик кучу ики мин тон олачаг кишмиш за воду-нун такинтнеинэ башла)ачаг. Завод ишэ душэндэ Ьэр м©в-сумдэ 8—10 мин тон хам мал — тэзэ кишмиши узум кэрек олачаг. Бунун № ки. Ьазырда сэрруфатда кишмиши узум». бечэрилир. Бела узумлуклэр ондан * етру саЬьгамышдыр ки, мэЬсулу билаваситэ кишмиш Ьазырланмасына caí " олунсун. Лакин ларда ¿еташдири; сулун чоху ¿а суффэ узуи.у ними - сатыша квндэрилир. ja да шэраб е’м&лы заводла- сы лазымдыр Нектар белб Ьэр дэфэ 400 учун ЭДЭД' дэ’вэт олунмушдур. Лакин pajoHyH субтропик зонанын-этэклэриидэ ¿ерлэшмэси, ¿э’-нн ¿агышларый еркэн башла-масы вэ чохлугу бу ишин MYMKYHЛY¿YHY шубЬэ алтына алды. Эсл Гэбэб иеэ башга иди: мевчуд олан 5 техноло-жн хэтдэн лазымынйа сэмэ-рэлн истифадэ едэ билмир-днлэр. Инди дэ бачармырлар. У|гунсузлуглдр, . ¿арымчыг ишлэр бу ¿олда чидди манеэ ¿арадыр. Сехлэр кэм-кэсир-лэ HCnKpaflaJe верилмишдир. Аваданлыг вэ гуртуларын горунмасы, сахлаиылмасы нш-лэри узун муддэт башлы-ба- чалаг танки тэ.1эб олунур. , —„рди, .бупахыдмышдыр. Мэ- > м.. ж... ««¿мпппы • í Ьапя- » сэлэн."v Алар Шсовхозундакы сехдэ гурутм# гургусу ишэ Брс белэ тянйл дан ал малы? Ра] эри I Ьара ¿онда i таик- лий тэсэрруФаты    га^' Aàja едлынмамышдыр. Тннк-лэри 4угослави]адан вэ башга харичи елкэлордэн кэтир- салынмагла бутуи мэсэлэлэр битмиш Ьесаб едилмишдир. дфази ~ Ьасара алынМамьпп. аваданлыгьш усту ©ртулмэ- мишдир. Coii 1,5-г/2 илдэ бу мэсэлэ]э бир аз диггэт верил сэ дэ rap-jarum,, кулэк-кунэш артыг ©з ишини кв-руб. Метал аваданлыг ашы-ныб. Инди иеэ белэлэрини тапмаг, алмаг, дашымаг чэтиндэн дэ чэтандир. • Ьэр ики тэсэрруфатдакы сехлэрдэ кишмиш илкин raj-дада пазырланыр. МэЬсулуи чешидлэнмэси, чвр-чвпдэн, туллантыдан ; тэмизлэнмэси, габлашдырылмасы, сахланма-сы вэ сайр мэсэлэлэр барэдэ Ьеч бир механики aManwJJaT bajara кечирилмир. Чуики буна ile имкан вар, нэ дэ шэраит, Белэ кишмиш алы-чы тэшкилатлар тэрэфиндэн ашагы rHjMata квтурулур, . чохлу газанч итирилир. Cojy-дучу камералар олмадыгын-дан кишмиши узум тичарэт муэссисэлэрияэ вэ шэраб водларына квндэрилир. Эс-линдэ иеэ мэЬсул солудучу-лара ¿ыгылмалы, ондан арвм-ла, диггэтлэ кeJфи¿¿этли кишмиш Ьазырлаймалыдыр. ' Ладдан чыхмыш тэдбирлэр heJaTa. кечирНлсэ Чэлилабад кишмишинин дадыны. швпрэ-тмни raJtapMar, истеЬсалыны гат-гат дртырмаг, лап ¿ахын заманларда мумкуидур. Бу, нун учуИ Ьар PajoHyH рэГ ниб, адамлар  --  —    . ки, умид |енэ* торпЗгадыр вэ эн башлычасы, чох шукур KUé Ьэлэ торпагымызын бэрэкета ra4MajH6. Рафкг ЬЭСЭНОВ, «Хааг газета»гав ;