Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - February 5, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ    im-«*    ил. N9 МРДЫН ГЭРАРКАЬЫ Аз9рба)чанын эрази бу- вэзиЛэтиндз олдугуну нэзэ- коллективлэринин кврушлэ тевлу,у угрунда мубаризэдэ рэ алараг бутун маданиЦэт ринин вэ *aJРИJ J э Tf®„ .¡1Р Фотетарих ИЛК BEPTOJIJOT ФАЧИ9СИ )араланан вэ зэрэр чэкэн ишчилэринэ гэраркаЬ илэ адамлара мэнэви вэ мадди japAbiM кестэрилмэси учун Мэдэни))эт Ишчилэри Ьэм. карлар Иттифагынын Республика Комитэсиндэ гэраркаЬ фэалиЛэтэ башламыш-дыр. AaapÖajMaHbiH муЬарибэ элагз сахламаг тэклиф олу-НУР- ' ГэраркаЬын фэaлиJjэтинэ госпиталларда. хэстэханалар-да муаличэ олунан )аралы-ларла танынмыш мэдэни^эт, инчэсэнэт з^адимлэринин вэ ринин тэшкили дахилдир. Халгымызын агыр кунун-дэ кемэк элимизи эсиркэмо- jaK. ГэраркаЬла ашагыдакы те* лефонларла элагэ сахламаг олар:    92-55-33.    92-54-4Ь 92-84-17. ГЙРАБДТЫ ИУДЙФИЭ ЕДЭИ ДвДУШЧУЛЭРЭ ШЭКИ, Бу кунлэрдэ Шэ-кииин онларча сакини Га-рабаг    торпагында    ермэни гулдурларла де}ушлэрдэ )араланмыш азэрба)чанлы ,де)ушчулэр учузн квнуллу ^урзтдэ ез ганыны верэн донор    олмушдур.    Тэкчэ сон бир нечэ кун эрзиндэ 85 шэкили ез вэтэндаш-лыг вэ инсанлыг борчуну JepHHa jeTHpMHiu, Гараба^ын даглыг    Ьиссэсиндэ вурушан де)ушчулэрдэн етру 11 литр ган плазмасы кендэрилмиш-дир. Ненуллу ган тэЬвили да-вам едир. Лерли ичра Ьаки-MHjjaTHHHH чагырышына haj верэрэк, Шэки Ипэк Ис-теЬсал    Бирли]инин. тутун фepмeнтacиjacы заводунун эмэкчилэри. pajoH ичра Ьа-khmhJJbth органынын вэ ра-joH Ьэрби комиссарлыгынын эмзкдашлары. A33p6aj4aH Халг ЧэбЬэси }ерли ше’бэ-синин фэаллары, техноло. сэсинин азэрба)чанлы Jauia-jbiui мэнтэгэлэринин са-кинлэрииэ мэрЬэмэт Jуку — jузлэрлз килограм ун. ÄYjy. эт. Jar. шэкэр. jap.Ma. дикэр jejHHTH мэЬсуллары KHja техникумунун, шэЬэр апаран невбэти автекарван тичароти хендэрилмищдир. Шэкили- *м* 14 ti * * ««и! у x, ff « 1 f.!!*,(», >U 1 »fili 1 1 f 41 ' 4f> ! ItfP.l 0V4 О ЫН 11 nt'ia iiHM tlJUinun uw W»J 1И, UH HI ! IMI» fiv i mi ,i i 1 ? UVI bv АШ'ЛЭ f V h i »и j fev (1 IdfM li» Г ì 104 4111 f,Uhfii4 4Ì1.4MAI ч v.< лэрин кенуллу ианэлэри ht* сабына 400 мин манат тои- гарышыг маллар идаозсинин, дикэр тэшки-латларын коллективлэри донор олмушлар. Лахын за. манда азэрб^чанлы де-)ушчулэр учуй Гарабага да_ Ьа азы 20 литр донор ганы кендэрмэк нэзэрдэ тутул-мушдур. Лакин догма торпагын мудафиэчилэринэ шэЬэрли-лэрин japдымы бунунла мэЬ. дудлашмыр. Шэки-Гарабаг хефиЛэ корпусу мунтэзэм ать1Рл^р фэaлиjjэтдэдиp. Бу кунлэр.    Э.    МИКА1ЫЛЗАДЗ, до Гарабагын даглыг Ьис- Веотол1от фачиэси эслин- кестэриши илэ Ьэрби вертол- ...Вэ бу заман Uepiunjui ‘Pinovn    .    .__ г______Knfin uana uviu.lUHaTU ИТИПМИШ. ПЭРЛЭ* ланмыш вэ Гарабага japAbi.M    д чохдан 1989-чу илин ja-    Jot Ханкэндиндэн    Кэлбэчэрэ    .мувазинэти итирмиш, пэрлэ- фондуна верилмишдир Шэ-    jblHAa Кэлбэчэрдэн башланыб.    кэлмиш шэЬэр    стадио-    ри илэ стадионун трибунала- Ьэрин вэ pajoHyH бутун ca-    I q вахт чох ачыб-агартмады-    нуна риб (шэкилдэ ортада). Бу фaчиэjэ. Ьэм дэ Jan вар мусибэтлэринэ Ьэср олун-рнмишли    вертол,-    рьгна толундвуш. тлаша^    муш абидэ «Гэрэнфил» кинлари. муэссисэлэрин ва    "Г^кГбГа“{¡¡"SS    1о'тла    квлмГ'ьарбчила/ра’    ^шшвн ушаглардан    сакки-    комплекс,и¿урдуи агыр кун- тэсэрруфатларын коллек.    Г._дгпЯ-    Юн    лахили ишлэр    ше'бэсин-    зи шэЬид олмушду.    .    лэриндэ милли ордумузун тивлэри, ичтимаи тэшкилат-лар, кэнчлэр A33p6aj4aHa гаршы е’лан олунмамыш муЬарибэ белкэсиндэ олан_ лара кемэк кестэрмэ)э чан Д^нлди. Кэл^г\Р|!нр__^Г5о’ Ì°0h ДгулдурларыР апармага Ьадисэ Ьаггында ‘ мэ’лума- анд JepHHa чеврилиб. Н. Ьэ-Sk    Ja-    чаИд ™НдилэР. РРа)он ты бу фотоларла бирка ре- сановун езу да бу кунлар- хапанараг pajoH дахили иш- милисинин рэЬбэрлэри Ayjyr дакси)а]а шэкилдэ д,шуб MPJ-S8 ESW!Si42ltUS ìet:: йаакг" “■ ггм«аяг дэ милли ордунун сыралэры-на дахил олуб. Фото Музэффэрнндир. Азэринформун мухбири длиага 1асинзадэ Ф0ЛАКЭТАДАСЫ (ОБеРБКТИВ ЭЬВАЛАТЛАРЫН СУБЛЕКТИВ ЛОЗУИУ) АЗЭРБAJ4 АНЫН ГЫРМЫЗЫ КИТАБЫНЫН ИКИНЧИ Н9ШРИ :    Республика    Дввлэт Тэби- ; эти МуЬафизэ Комитэсиндэ кечирилэн мушавирэдэ Азэр-6aj4aHbw Гырмызы китабы- кечурулмуш негсанлар вар. Гырмызы китаба дахил еди-лэн невлэр элавэ олараг ej-рэнилмэли. онларын китаба =? “ ж" «гаг JiìSSb-гг «est — »• Чг‘г «-HS гэрар_ тутандан сипра       ...    1Л    Гам    О    fiurnnnuu    якг»пи0ати    сон-    Бунлары    Аллапын    инсан. ЬЭРБИ СИРР Ахьш    ки    chduhh    ус ту    ди^ГР Б и зи м* 'ала]    Гродно ви. ил сен^абрын 14-дэ Сама-    битлэрин aKcapHjjeTH сон Ахыр    ки.    сиррин    дик. ьизим . aj[    ________ ^    HajbiHbiH    jyy“»'»*« avanu_    пяляп сагалмаз хэстэликлэр; на JaxHH JepAa гэзэби ними гэлэмэ . нын икинчи нэшринин ha- салынмасынын статусу вэ ! зырланмасы илэ элагэдар мэ- принсиплэри дэ MyaJJa^iaui-‘ сэлэлэр музакирэ олунмуш- дирилмэлидир. Ишин MHrJa-дур. Мушавирэдэ республика сынын кенишл^ини нэзэрэ Елмлэр AкaдeмиJacынын вэ алараг .икинчи нэшрин Ьа-башга елми идарэлэрин, ру- зырланмасына чэлб олунан Ьанилэрин. «Ишыг» HampHj- муэллифлэри иш ¿ерлэриндэ JaTbiHbiH нYмaJэндэлэpи. Дев- башга тапшырыглардан азад ачылды. дёдилэр ки.' коман! л^'этинин Волковск'шэЬэрин. ра ^“Hbrajyxap^ахары. ралар    ^рэнлэр^элбэте'.'с'эЬв' адир! | *м    МуТ»»«иё    '    Но-    етмэк    тэклиф    олунмушдур. &5S5 гНГ-35?    а ]ада илк дэфэ чанлы гуввэ гуллугу Давам етдирмэ^э да' ^эрби    ^    J Р* кечМуШ галанлары да бэла’кими башымыза енир. дэ иштирак етмэлидир. Ьу кендэрдилэр. Мэни икинчи BeJyK Вэтэн^ муЬарибэ    идд’иасында    олма-    Бэс сабаЬ бизи нэ ^^ajnp? исэ дуз 25 ил муддэтиндэ    бaтaлJoнyн :к?нитчилэр ба-    иллэриндэ **®"*Рал ß"?™    мышлао «Извести]а» гэзе-    Элбэттэ, чох 6ejyK фэлакэт- мэхфи сахланмалыдыр. Ким    таре^асында белмэ команди-    син пол]ак ордусу да бур д    *    Р* олунмуш бир    лэр. мудЬиш чэЬэннэм эзаб- ¿35«    &-SSS    SS    SsTsasàbi лы OAMajapar мутлэг таны- ды. Hmmjobh тэ лим мэниэ- ^аратдыгы    „“Хпапм    пян    rar гялянлаоы ахтарыб крэбентсевин лачат во P»r»p saaaja мэ> лолори то«, .Хироси«^ вэ    «SSTÄ    Л*: Бу фзлакэтлэр инсан- ; митэсинин мэс ул ишчилэри ларын ез эмзллэриндэн ja-    иштирак етмишлэр. раныр вэ к\-нлэрин бириндэ Девлэт Тэбиэти МуЬафизэ Комитэсинин сэдри А. Мансуров топлашанлара мэ’лу-мат вермишдир ки. «Ишыг» нэшpиjJaты илэ багланмыш мYгaвилэJэ эсасэн нэшpиJjaт Ьэлэ Гырмызы китабын би-ринчи нэшринин 18 мин нус-хэсини бурахмалыдыр. Бунунла элагэдар республика лГюГ бэрабэр тутулмалы-    1954-чу илдзн планаукун    Девлэт Тэбиэти МуЬафизэ Мэгатэнин муэллифи    сынаглар кечирилирди. 1988.    Комитоси мугавилэнин бутун дыр. mcFia.icmnn . ,47    ^      г----л    1    -.-и    „^птччлииии lonUUD 1РТИПИЛ- дедиклэрин. Ж SÄ jä: STcÄTa ССРИ.    ^ГпллэГ—Онлар 'heT олмаса «афган. I- Шимал    полигоиуида зьпы нлтизам BepMojo мэч-    до илк дзфэ инсанларын вэ . да мэхфи    сахланырды бур олдуг/    дикэр чанлыларын    иштира-    ДeJиpлэp    ки.    онда    Тоте к HjyA ajbiHbiH сонларын-    кы да Урал дагларынын этэклэ.    есасында оинэ Ьэоби Jуруш башла-    гысача да олса    мэ лумзт    дэрЬал ptiMrf Iiuppr»    1    ^      ^      ....      —    ригииаиягляп    КИ, начагды. Бундан бир гэдэр    вериб дедилэр ки. ceHTjaö-    сэнкэрлэр. сыгыначаглар.    ки    Jj0M^ap^;hb'    сьша_    борчумузу jepHHa 1етири. эввэл илтизамлары jbiFAb^ap    рын 14-дэ napTAajaH атом    дэрин jyвaлap газмыш. ар.    *    иштиоакчыларындан    рик. Нэ AejapAap, она да во башымызы улкучлэ    бомбасынын дагыдычы. Jan-    Вурада мудафиэ хэтлэри    гьш    иштиракчыларындан тэр-тэмиз ГЫ| Д ' Р.  __4 Р  .......1.    и—w ifv ...... ..в.1- 4 Ävn't YVP пью! 3 БэЬ’1ИлэриУДис1а^охд^ ЗМБИРТАРИХИ АРАШШ: чалышачагдыр. Икинчи нэшрин Ьазырлан- Мушавирэдэ иштирак едэн Гафгаз Мусэлманлары Pyiia-ни Идарэсинин сэдри uiej хулислам АллаЬшукур Па шазадэ öypaja топлашанлара xejHp-дуа верэрэк китабын Ьазырланмасында Ьэр чур кемэк KoCTapMdja Ьазыр олдугуну билдирмишдир. Мушавирэдэ иштирак едэн Мос-кванын «Россиja* ассосиаси-jacuHUH вэ PycHja Эмтээ Биржасынын рэЬбэрлэри A3ap6aj4aH халгына хусуси рэгбэт эламэти олараг нэшрин спонсорлары олмагы тэклиф етмишлэр. Республика елми-практик НАНСЫ V3VH9 ИИАИАГ, МОСКВА!? Февралын 4-дэн 5.нэ ке. чэн кечэнин бир алэмин. дэ Москванын ермонипэрэст тeлeвизиJacынын «Шуша. , нын бир куну» верилишин. ! дэ AHflpej HyjKHH ез ермэ-: HHnapecwHjHHH бир даЬа ну-MajHm етдирди. Башабэла HyjKHH 1813. • чу илин Кулустан вэ 1828-чи илин TypKM3H4aj муга. : вилэлэрини «Ьалландыр-магдан* усанмырды. Нэ > Захшы ки. чэнаб HyjKHH 1 cHjacH сэЬвлэрэ алудэ олан-да апарычы . Ансиферов онун сезуну кэсиб савадсыз-; лыгыны aJaHH субута JeTH-рирди. Мэсэлэн. HyjKHH де. ]ирди: — A3ap6aj4aHfla • буну Ьамы вэ Ьэмишэлик билмэ-лидир ки. Ьэлэлик 1813-чу ил Кулустан мутавилэси ез .гуввесиндэ <галыр. ону Ьеч ним нэ индиЗэдэк лэгв едиб. нэ дэ индэн сонра лэгв ет-mbJb Ьазырлашыр. A33p6aj-чан халгы ону да билмэли-дир ки, бу торпапшра ермэ-нилэри рус халгы кэтириб. Инди рус халгы ез тари-хи эЬдинэ вэфа гылараг, рус торпагларында JaiuajaH ер-мэни эЬалисинэ элиндэн кэ-лэн .KOMajH кестэрмэлидир... Елэ бу магамда телеви-3Hja апарычысы онун сезуну кэсди: — Ахы нэ о заман. нэ дэ инди халг Ьеч нэ едэ бил-мэзди. Белэ езбашыналыг-лары елкэни идарэ едэн Ьа-кимлэр — шаЬлар. ханлар, чар вэ онун кенераллары терэдиблэр... Халгыи Ьеч бир кунаЬы Jox^p. ола да билмэз... Виз дэ >ез невбэмиЕздэ абырсызлыг вэ Ьэja€ызлыг. да ермэнилэри дэ келкэдэ гoJчMyш HyjKHHo бэ’зи мэт-лэблэри анлатмагы езумузэ борч cajbipbir. Toj онун ки-милгр билсинлэр ки. нэ Кулустан. нэ дэ Туркмэнча! мугавилэлэринин мэтлэбэ дэхли вар. 1805-чи илдэ багланмыш KypaKHaJ мугавилэ-си cajacHHfla ермэнилэрин Гарабага «долдурулмасы» Нэтичэси ку- нечэ саЬэ}э болунурду. Ху- дыр масы илэ баглы мэсэлэлэри конфрансы чагырмаг, Гырмызы китабын икинчи нэшринин Ьазырланмасы илэ баглы мэсэлэлэрин бутун ком плексини кениш музакирэ етмэк нэзэрдэ тутулмушдур. (Азэринформ). И. В. Сталинин емрунун сон тапшырылдыгы кими. дуз    сэнкэрлэр.    техники лэ мь1^ХфикирТаГанмТын кэлиишднр. Поморларын JaJ Y^Y    м    г    -        А    «г    «naia    КЭЛМЭЛЭ. эср- ÌKvkob Уралдан кери чагы- дэ данышмаг.    дылырды.    чу    лимнн    ь“’“Умур^"    Гэ-    лэрэ "дайр сэнэдлэр вардыр. вэ ССРИ муда. Атом сынагында иштирак „а гэдэр Ьэр чур 1азышма ^^иРох‘ше^вэ^5Рона 'в.    1860-чы илдэ бу ада)а кэ. планы чызылмыш вэ сонра-кы иллэрдэ (1813 — 1828) рус сункусунун кем^и илэ hэJата кечирилмишдир. Бир дэ ахы верилиш ШyшaJa Ьэср олунмушду... Орадакы дагынтыларын, матэм. Ьузн вэ кэдэрин фонунда Н>^ки-нин чыхышы чох квJдэн-душмэ керунурду вэ бутун тамашачылар кими мэни дэ Ьиддэтлэндирди... ЭЬ-сэн. арагарышдыран Москва телевиз*0асы! Бир гэдэр эввэл 113 aзэpбaJчaнлынын. 10 ермэнинин гэтлэ Jeтиpил-диjи Ьагда мэ’луматы да Москва дyнjaJa бэJaн едир. сонра Ну)кини Гарабаг тор-пагларынын иддиачысы си_ фэтилэ ефирэ бурахыр. Сэ-нин Ьансы узунэ инанаг, Москва?! Нэримая ЬЭСЭНЛИ. нплэриндэ тэТиблэрэ мэ1- 25 ил мэхфи сахланмалыдыр. вазимат вэ чанлы гуввэ учун мы.зда елэ фикир    а]ларында бу BAaja кэлг руз гРалмь,.н сэркэрдэ К. К. Бу барэдэ нэ ]азмаг олар. нэ ehTHjaT мэнтэгэлэри Japa- ^ли^%э%^™р^,РДНдаМ^ pi, барэдэ XVI - XVII Жуков Уралдан кери чагы- дэ данышмаг.    дылырды.    Тэ    лими1* ì1    Р -    f    ь>    Гэ.    лэрэ дайр сэнэдлэр ва] рылмыш фиэ назиринин биринчи му_ етмиш эскэр вэ заоитлэр гадаган еди^”^л"_ h    1954 4Y илйн Ьзмин лэн нен Фома Вылко Ьэми. анини T9 jHH олунмушду. Де.    елэ дэЬшэтли    meMop cej-    Ьэрби    гуллугчуларын ha    И партла]ы.    шэлик jamaMar учун бура, ¡иодилэр ки. гаршыдакы сы-    лэjиpдилэp ки.    динлэjэндэ    мысына    o.iejhra3, rapa ej-    Дй    иштиоак ет-    да галыр. J. A. TjarHHHH наг тэ’лиминдэ Ьазырлыг адамын ганы донурду. СеЬ- Нэк. форди саргы лэвазима- шында э    р    дэстэси исэ 1878 — 1879- да eSp“ : ÄP™«    "Är    Ä Ä Ä ЧЫМоРнЫЛисЭРДаЫхшамлар мухта. рилмишди. ' P    ЙГв^а“ З^лТа адТьшынТн! „ун фаргинэ Bap«aja„p би.    "SSSSSSZ    ЬеТ б^шга чоЬэтлэрдэн кечирдн. рннчн вэтандашы Ьес.б олу. сонралар дэ олса бу «гадагаларын»    ванат кэлмишдш Челда^ бэ    ду1    УРДрХНпелага адамларын дэвэлэр го)унлаР.' атла“.    шурду. сэнэдлэри дэ тэрхне    илк кечу 1920.чн илдэ баш. нтлэр крлэшдирилмишди.    олунанда езумэ вермишди-    ланыб. 0 вахт Мурада р - Il    w      r    - зим кими дэлиганлылар бело тэсадуфлэри    .... дзрк едир. Онда 20 — 21 устундэн отэ    билмирдим. jaiiibiMbi3 варды, бэркэ.бо- бзумэ мэхсус    шэрти иша К. МИЩЗАВА МИХАИЛ Г0РБАЧ0ВУН Е’ТИРАФЫ ССРИ-нин кечмиш пре- нын JэлeвизиJa шэрЬчиси зиденти Михаил Горбачов кечмиш пргзидентин бу г’тираф етмишдир ки, «1990- созлэрини дэ мисал кэ-чы ил пajызын эввэлиндэ тирмиШдир ки, «Инди сэс-вэ 1991-чи илин гышында лэрини чыxapмajaн муртэче фуреэти элиндэн вермиш- гу*ввэлэр августда боша дир, Ьалбуки о вахт гэти чыхмыш п^амын гисасыны сурэтдэ демократик гуввэ- алмаг умидиии итирмэмиш-лэрин .мeвгeJинэ кечмэк ла- лэр». Михаил Горбачовун зым иди*. Буну о, «Извести- рэ^инчэ. онлар халг кутлэ- Y3P ИСТЭМИШДЙР гыд^8ж.    =гкй=Л5шг„    згиугяяагЕ! ш«-*» наз„Р„ Ä-Äx-SSSÄ    -Г    Г18 са7Ы6лаЫрНСЭ И1954.чу || мишТИШтатлардаВаэмДИ*и^тн1 ? «¡ST*^ Ä ^ бИ' ?аГКМэсэл0°бурасындадыр нышанларын фами лишала.' рулмушду. Ьамы бе]ук ин. сарлыгында    бувада    104    аила    1аша иди. МЭСЭ.1Э ур Урала рынь1 г^дэн кестормирдим. тазар ичиндэ бура,да нэлэр ки. тэсдиг ела^эк кендэ. нлдэ оурада    j«    _ *    _1_      Па    111    Г\    TT    LI    *-v    «М11    KV    О    1ЛЧ    U U Т И VI л И Штатларда  ........-    демишдир замынын ашагы душмэси ба. pyciija    TCaeBH3„Jacbl    Михаил    Горбачов    невбэти йЛЖГикнчЯ    SP вИе;Т,Дэ1и„ГкГзлэ)ирд.    ра,»    ичти^мидт    ™ё    ^арЭУ    «bSST    „рогрГмыш^чи.    сечкиЯэрде    взун”    Py^f ^ДЖры^в« 1оГк„И. аЬечб иВэЭРбТшЭа1ИРдуш3. &СК» Äpah«    ке,¥Р¥6-    ||    д„Р. Janonnja Ьокумэтииии ваЬид «мактэб ал aj ы» ja. 'мурду’ Д^ирдим ки. сиз „дилер. Ахыр ки. Ьэмин ДэЬ- далгасы, «ии 1^ь,зЬэмии лэр мэнтэгэсиндэ Jaxmbi д _ Q3_e3yM3 де_ ел^„ Ч"асЯлИа7аТ7)гуТаНпаЛрИыР: ¡^ериГ^н^’эмэк'Ту". баш    да.фи,‘    етмэк пятпьпаи^вэ езумузэ дэ де-    нараЬат олма]ын.    бу мухтэ-    шэтли Ьадисэ баш верди...    анда санчдь’’    апмяк imap кк Ьамыньгз бурада    сэр гejдлэpдэ Ьэрби сирр    Бир забитин дедиклэри.    тэгаудчу галачагсыныз. Г1^ыз-гыш joxAyp. Белэ сирлэри мэн «МушаЬида монтэгэсинд;    03-озумэ    дс-    елми ^    - а|ларында кичик рутбэли    ypajHMHH дэрин к>^злзр””‘    (д\рмуида Гэф.' V4vР Ьэр    |ирдим- jo«    мэн {мубаризэ    лыр. Буна керэ дэ этраф му- I    насибэтлэри    барэдэ    соз л эри командирлэр тзрхис олу-    до c^ajbip. дилимин ал-    ]Ы1идан ™рУ**    'лмушду    апарачагам,    тамам сагала.    Ьитэ о гэдэр дэ зэрэр je™p- I    дузкун    баша    душулмэмиш- ►taMar, jemi кэлэн эскэрлэ- тында богурдум...    чур тэдоир кер\лм\шд^. а р , да e3YMa. ла- мир Бу барэдэ нараЬатлыг I ДИр» вэ бу. Вашингтонун гэ- ри исэ сиз ejрэдэчэксиниз.    Кундэл^имдэ    иса'    ело Бирдэн сэмада к    J тутачагам. Ьирсим. Кечирмэ1э лузум joxflyp... I ти е’тиразына сэбэб олмуш- Буна керэ дэ сынаг тэ’лимии-    rej-длэр вар ки.    индинин    нэш»ин nejда олдугуну кор.    jnr jep т^ачага •    ^елэ    В    В    Выскребентсев:    I    дуо. ДЭН там азад олунур. бура-    03ундэ дэ диггэт    }етирэндэ    дук. Бир нечэ Дэги^^    -    ооалача чырыб зибил |еши-    —    Дуздур.    нувэ    партла- ■< да хусуси програма yjryn-    рарсылырам. Атом бо^а-    муш к^лунЛ ® к кебэлэк-    ¡инэ атдым.    Бу барэдэ кун-    jbimbi нэтичэсиндэ газ эмэ- лашдырылырсыныз. Мэркэз    сынын фэлакэтлэри т^сов-    кэлди, чох нэ    lpnUiuvtuu    iQ'vP чы ил Mai    пэ кэлио лакин бунун тэ- По мвслэЬэт билиб. Си.    вур олу£ма)ачаг Дэрэчодэ    вари шар сома]» галхыб Ja    ^ии^индэ    reГдлэр вар    сири о гздэр дэ горхулу борчунуз эмрэ табе    доЬшэтлидир. Бу мэ нада    ,ыл„ага башлады. Елэ бил    сзЬифминДЭ    ге)дтор вар^    сири^ о вд р д    ^ Д.„.и .ТСКЯПИИ f.nn uoua ГР11И Иэи ЬиЛДЗ ]а- ги ЯМЭТ Г011ДУ...»    MOB3JДЗН    кэиаро    чо    acjnji. JOM башчысыОИпаолаГнтиГбудП    Михаил Торбанов ввволки    из намиээд квстэрмэ]э ме)л R R 4VTVHOB деди:    II Нкомисси^^иа чыхыё!    ними    бу фикнрдэдир кк. Ру-    етмир вэ Рус^анын индики Алала    1еоалты    сына Г- lipTiUKOH бо1н\тна алчага мэч.    c„Ja    мугавимэт костэрмэсэ].    президенттшн ислаЬат Jo.iy Адада    )ералты    сынаг. цедэркэн oojH>Ha алмага^мэч.    ^    Иттифаг мугавилзеи    илэ ирэлШ1в,ишивдв му «у. АБШ ВАЛИЛЭРИ БУША ГАРШЫ. ЗИН ' олмагдыр. ‘ Андлы    СО к эри н бир нечэ rejaH Ьэр Ьалда ja- г^амэт гонду...»    "'«Г*    ZI™    пеЁим    ки    Ad-    гьГ    тэшкил    едэнлэр    jox. башга чур Ьэрэкзт етмз,з даРсалмаг JepH„a_ душэр.    Серкаитлардм    бири    зла.    мамаг^^ун    оланлдар    даРг^рх HXTHjapbi joxÄyp.    «Атом    сынагы Ким билир. бу, бэлкэ дэ лзринэ орду кенералы тэ’лим. вэ етди: «Сыгыначагда низ- ханкелекдэки    .    .viiiuniJr. >1 И лэнмишдик ДэЬшэтли ку- ешитдиклэрим, Hoeaja Зем_ масалар |ахшыдыр. . Ä Ä Л    SÄ «    д~ва™На    адасын- минин нэдэн ибарэт -ола- ви «vbonufia иллэоиндэ гктяпан чыхды. радио. epTMaja чалыша    Г    :.     i     «__.... uuuu муЬарибэ иллэриндэ сырадан _ чыхды.^ гадмо.    ---^л9дакл9ри    да„    сынаг    ме1даиы кими чагыны там тзфеилаты башы бэлалар чэкмишдир». стаксщалары    '”'    ьа    ";Г7Хя7эЬвалатлаоы ,ада даифадэ олунмасы тэсаду. илэ билмирдик. Дивизи,алар ЬАШШЭ:    Сон    вахтдар    мумкун олмадь^Чунки ha. чох^заг ^Ьвалатларь^^д i ^ Нэзэрэ алынмыш. ]аТИан ^лар втду. Сент.    ‘н/Клгани^ ТЪГю-    лТрыГ ии^Тэ'* угулда^    ^у мэсэлэ' Ьеч    олмаса ^ер.    километр ^ -Р- jaбpын 17-дэ «Правда* гэ-    Ков вэ академик И. Курча-    03умдэ хошакэлмэз ^а.    ас^а1'1 аРашдырылмалы-    Нар]ан — Мар вэ Воркута зетиндэ СИТА-нын белэ бир    Тов да иштирак етмишлэр.    лао Ьисс едирэм. \рэзи.    ^ьшдан , р    Р    шэЬэрлэри 440 вэ 580 км гыса б.^анаты дэрч олунду. Курчатов эскэрлэрэ мэслэЬэт буланыр * 6яханда гэл    аралыдыр. MYгajиcэ учун «Елми-гэдгигат ишлэринин кермушдур кМ, силаЬларын Белэлэ^жнэ оаха^нд    - ,ЕРАЛТЫ СЫНАГЛАР де]им ки АБШ-ын Невада планына >^ун олараг Со.    агачдан олан бутун Ьиссэ-    бим санчырдьк Д^нур-    5. ЛЕРАЛТЫ    сына! лаг    1 Лас.Вегас. шэЬэ. вет Иттифагында сон кун.    лЭринэ палчыг суртсунлэр.    дум ки^ курсант олмагымы^ КпиАинряа    жряЛ9Н су.    риНдЭН 100 км мэсафэдэ лэо эрзиндэ атом _ силаЬы. 4а„гынын гаршысыны алмаг бизи^ б^бир    аллара'    чаваб    олараг    де^ир.    ]ерлэшир. Брифингдэ нын (рЮвлэриндэн бири сы- учун...*    хилас етмишдир. с“»“ "“- “^ра    Нова]а    Зем.    ' Т. А.'Кауров элавэ етди: нагдан чыхарылмышдыр. «riapT.iajbim сэЬэр саат ткракчылары ,    Глагынпя    ваЬид    поогра    —    Виз, Hoeaja 3eM3ja Сынагын • мэгсэди атом    5.30 радэлэриндэ баш вер-    ки. чвлда1пяарэН,а^1ра1вГ    ма ¿асэн тэ'сир кучу-    о    адасында бир-бириндэн    ма- naPT3aJbimbiHHH тэсирини мишдир. — ceHiJaöpbiH 14- баг.танмышдьг    J    '    j.    х    0Лма1аН    ]ерал-    ратлы тэдгигат ишлэри апа. eJpaHMOK иди:    ,    дэ сэЬэр, - бир нечэ дэти.    дан сонра ону» Д1лУну кер-    гэдэр дэ    рырыг. Экэр бутун бунлар Бу сынаг васитэсилэ алы-    гэдэн сонра торпаг тэрпэнир.    дук. Сыгыначагда _    -    Габагчадан кулэ]ин    не.    hajaT учун тэЬлукэ    то. нан ги!мэтли нэтичэлэр со.    миш. Сонра сэс ешидилир...    дилмиш го,ун саг галеа да    ™ра 'Г ГГГр тэ^ити    рэтчяЦди. биринчи и, ГиПрГэГтоГбГсгын^    ГаГ ÄSÄ ГиГЖдиГН , ПаРТэ'лиматларь1н ^би. Sf    Ä да комэк едэчэкдир».    риндэ бела юе, )азылма. дэмирлэри    дэ aPHj„o ку- —    «а    '¿"“эр    лур“э    б^шэГтя Бу гыса 6ajaHaTaa сына-    мышдыр. Бир _эскэр_ деди. м\шд^.    unv    иди    ки    Ьэмин „эЬэнк аданын тэЬлукэ ]арадаи нувэ    сынаг. гын Ьарада вэ нечё кечи.    40 дёрэчэ нети варды. Эл.    Белэ    фактлар чох иди    Д -    ла^нын^^нНырылмасы. рилди1и костэрилмирди. ejhra3Aa нэфэе алмаг м\м- Ьамысыны садаламаг в    j    р рЬад1ЭрИНДЭ умумиИэтлэ, атом силаЬла- Виз буну 1954-чу илии ок.    кун'де|илди. Забит элавэ    ш    М^элэ ондадыр к^    * У^д    суалГ Н^    рынын Ьэмишэлик гадаган Tja6p а]ында дивизи;амы.    етди:    фантастик бир мэнзэ.    Ьэмин    сынагын нэтичэлэри    jepHn 1ахуд    суалты    у    ^лувмасы учун Ьаглы тэ. ¿ЛАЯ- «и»».. -    SAVÄSÄS    STSSr    «wjj ——— 1 5—A-Я — «у» -и    jì: йяй ¿aratJat т“ 'ф • ' ’ ’ Эввэля hSPBH ЧЕВРИЛИШ ЧЭНДИ БАШ ТУТМАМЫШДЫР Аг евдэ Чорч Бушуй ри говлугуну «Борч учуру. Америка штатлары валилэ- муна* бирбаша Joл адлан-ринин милли ассосиас^асы- дырмышлар. нын уэвлэри илэ кечирд^и ».    0    1ерэ цатмышдьгр керушдэ президентлэ АБШ- к|| КолораДо штатынын вА-ын бир сыра штатларынын лиси р01 Ромер президентдэн демократ валилэри арасын- мстбуат Нума|эндэлорини .да ачыг вэ кэскин тоггушма саЛондац чыхармаздан эв-Венесуеланын Президенти баш вермишдир.    ьамынын    гаршысында Карлос Андрес Перес теле- Президент штатларын ин- нэ учун онун «сулЬ диви-виз^а илэ эЬал^э мурачиэт зи<5ати башчыларынын гар- дендиндэн* истифадэ етмэк, едиб билдирмишдир ки, елкэ- шысында чыхыш едэрэк он- АБШ-ын Ьэрби мэерэфлэ-дэ кoнcтитycиJaja зидд Ьэрби ла ы    Мали]]э    или.    дини гаршыдакы беш ил чеврилиш чэЬди мувэффэг^- нин федерал будмэсинин эрзиндэ 100 милJapд дол-jэтcнзлиJэ уграмышдыр.    мартын 20-дэк тэсдиг олун- лар (президент 50 милJapд ЕФЕ Акентл^инин Кара* масы барэдэ конгреедэн ет- доллар азалтмагы тэклиф касдан верд^и хэбэрэ керэ, диJи тэлэбинэ тэрефдар ол- етмишдир) азалтмаг вэ сэр-чеврилиш чэЬди )е‘рли вахт- мага чагырмышдыр. Лакин бестлэшмиш вэсаити игти-ла" базар ертэсиндэн чэршэн- ц Бушун чыхышы гуртар- сади))агта вэ сосиал ]ардым бэ ахшамы кунунэ кечэн ке- Ьу“У"    ™    еЬти)ачларына истигамэт. чэ кестэрилмишдир. Кара- Дыгдан сонра бэ зи валилэр ЛЭНДИрМэк истэмэмэси су-касдан 110 километр узагда онун будчэ план-тарыны * вэ алларына чаваб вермэсини Юпляшэн Марака! шэЬэрин- игтисали артым тэдбирлэ- тэлэб етмишдир. АЛИ УИУИДУНМ М8СЧКДЛ8Р ШУРАСЫИДА )ерлэшэн Марака) шэЬэрин- игтисади дэки парашутчулэр белмэси «Ла Касона* президент са-ра)ыны муЬасирэ)э алмыш-лар. Басгынчыларла муда-фиэчилэр арасында атышма олмушдур. Бундан элавэ. Ве-несуела па)тахтынын мэркэ-    . уМУМду^а Мэсчид- )эти музакирэ олунур. Сес зиндэ )ерлэшэн Ла Карлота Шурасынын Мэккэдэ ке- си)а вфганыстанда ишгал мулки аэропорту ра]оиунда я»ри^Р7есСи)аСы„Ы„ иш- едилмиш араб торпагларын-да атышма ге)дэ алынмыш- ти^акчылары белэ бир тезис да вэ Филиппиндэ мэсчидлэ-дыр.    ,    ГэбуЛ етмишлэр:    «Бутун    рин тикинтисинэ вэ бэрпасы- Лерли телевизи)а прези- фЭЛЭстин ислам эрэб торпа- на, Гур’анын е)рэнилмэси дентин чыхышындан дэрЬал гыдь1р бу торпагдан ваз учун синифлэр дузвлдилмэ-сонра мухалифэтин лидери кечМ9К олмаз вэ онун азад синэ )ардым кестэрилмэси Едурадо Фернандесин (Со- едилмэСи угрунда чарпыш- Ьаггында бир сыра конкрет сиал-Христиан Парти)асы — маг кэрэкдир*.    гэрарлар гэбул етмишдир. Копе]) бэ)анатыны вермиш-    А/рыча гэтнамэдэ сесси)а- дир. О, Ьэрби чеврилиш чэЬ-    Бирлэшмиш с?рэо с^мир* НЬ|Н ишхирзкчылары Кэш- дини пислэмиш вэ ,/онститу- ликлэри Информаси)а Акент- МИрдЭ мусэлманларын сы-си)а)а эсасэн сечилмиш Ьа- ли^инин верди)и хэО€фэ ке- хышдырылиасыНа сон п^ул-кими))эт органларына тэрэф- рэ, сесси)ада ^ухтэлиф ^кэ-    етмишлэр. дар олдугуну билдирмишдир. лэрдэ мусэлманларын вэзи]- масыны тэлэо ет. р феврал тарихлн немрэсиндэ. рэнкиндэ иди*. дэЬшэтли олмушдур. Бввэ- дандыр? HajHH тэ’сиридир Ьэлэлик сез олараг галыр. ;