Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.17+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, February 05, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.17+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - February 5, 1992, Baku, Azerbaijan r UBRAJtf, 0UR1щл tT~ V■I -9 MAR 1992 P ft ФЕВРАЛ 1992-чм ИЛ. ЧвРШФНБв, M 2S (21649) Эсасы 1910-чу илдэ го]улмушдур АЗЭРБAJ4 АН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИЧТИМАИ-ШАСИ ГЭЗЕТИ Ги|метИ 90 гепмк. KYHYH ХШРМ/и» АЗЭРБАШН: ИУСТЭГНЛЛНК ВЭ JEAN AYHJA ГАЛДАСЫ Дун)а игтисад мэчлисиндэ Азэрба]чан Республикасынын Президент А. (ИСВЕЧРЭ, ДАВОС, 2 ФЕВРАЛ 1992-чм ИЛ) Я. МУТЭЛЛИБОВУН МеЬтэрэм ханымлар вэ вэ чэнаблар! МеЬтэрэм чэ. наб сэдр! Эн эввэл белэ ме’тэбэр мэчлис гаршысында чы. хыш етмэк имканы верилмэ-си учун тэшэккуруму бил. дирмэк истэ]ирэм. Ичазэ (верин, бЦзи душундурэв, кечмиш ССРИ-нин эрази. синдэ ¿аранмыш ]ени кео-си}аси вэзи^тдэн, игтисади системин ¿енидон гурул. масычдан, принсигча ¿ени игтисади мудасиоэтлэрин формалашмасындан ирэли кэлэн проблемлэр барэсин. дэ сизэ умуми шэкилдэ мэ’-лумат верим. ССРИ-нин дагылмасы планет миг]асында эмэкдаш-лыг, бутев. организм кими дун]а с^асэтинин вэ игти. садкПатынын формалашма-сы иде]аларьвды ен сыра]а чэкмишдир. Дуганы ики игтисади системе парчаламаг кими чэб-Ьэлэшмэ иде]асындан, «Блок» тэфэккурундзн имтина едил-.мэси, чох муЬум уч игтисади азадлыгын — саЬиб. карлыг азадлыгынын, базар азадлыгынын, гаршылыглы тэсэрруфат элагэлэри азад-лыгьшын устунлу]унун тэс-диг олунмасы елэ зэрури буневрэ ¿арадыр ки, сиви-лизаси]алы 6е]нэлхалг иг тисади эмэкдашлыг онун уээриндэ гурула билар. Гэдим мэдэни^этэ вэ мус-тзсна тэбии сэрвэтлэрэ малик Азэрба}чан бу просес-дэ тарихин она а]ырдыгы бирлэшдиричи рол о]на-мага Ьазырдыр. Игтисади инкишафын муЬум изохэт-лэринин кэсишди]и нвгтэ-дэ — шимал илэ чэнуб, гэрб илэ шэрг арасындакы эрази. дэ ¿ерлэшэн, чохлу енержи, минерал-хам мал вэ рекреа-си]а еЬти]аты, надир биоиг-лим потенсиалы, башлыча-сы иеэ меЬрибан вэ чох куч-лу саЬибкарлыг ме]линэ малик эмэксевэр халгы олан Азэрба^ан гуввэлэрин тэт-биги, ¿ени игтисади иглимин кучлэнмэси учун мунбит бир зэминдир. ; Бунунла бирликдэ Азэр-ба] чанда игтисади дирчэ-лиш учун азадлыгын чох муЬум амил олдугу тамами. лэ дэрк едилэрэк ичтимаи Ьэ^тын демократиклэшди-рилмэси, си]аси таразлыг системинэ вэ чохукладлы иг-тисади^ата малнк плуралист, Ьугуги, дун]эви девлэт ]ара-дылмасы учун олдугча бе]ук сэ^лэр кестэрилир. Бу мэ’нада республика-да хусуси 'мулки]]эти тэс-диг едэн вэ она лазыми тэ’-минатлар верэн, харичи ин- вес пкяОаларын чэлб олун-л|асынын вэ мудафиэсинин. мэнфээтдэн истифадэ едил. мэсинин, вал]ута тэнзимлэн-мэсинин олдугча элверишли верки режимини формалаш-дыран ганунлар гэбул олун-дугуну хусусилэ ге]д етмэк истэрдим. Биз игтисадииатын де-мюкратаклйшдирилмэси, са-Ьибкарлыгын мудафиэси. игтисади 'мунасибэтлэри тэн-зимлэ]эн мевчуд бе)налхалг норма ларын вэ стандарт ларын тэсдиг едилмэси ¿олу илэ ирэлилэ]ишимизин дэ-]ишмэз олдугуну гэти вэ ачыг е’лан етмншик. Бунунла да нэтичэси бэл-ли вэ е'тибарлы олан. базар мунасибэтлэрини даЬа да инкишаф етдирмэк истига-мэтиндэ инамла ирэлилэмэ]э имкан верэн инвестиси]а иглими ¿арадылыр. Эмэли мэ’нада ге]д етмэк ¿еринэ душэр ки. респуб-ликада ги]мэтлэр сэрбэст. лэшдирилмиш, кэнд тзеэр-оуфатында, тичарэтдэ, хид-мэт саЬэсиндэ девлэтсиз-лэшдирмэ вэ езлэшдирмэ башланмышдыр. Торпаг вэ техника формалашан кэнд. ли, фермер тэсэрруфат л а рына верилир. Бунлар. эрзаг еЬти]атлары истеЬсалыны артырмаг вэ ¿аранмыш беЬ- рандан чыхмаг учун башлы-ча шэртлэрдир. Сэна)е истеЬсалы саЬэ. лэриндэ дэ аз иш керулмур. Республикада caHaJe муэс-сисэлэринин 60 фаизи ха-ричдэки ортаглары илэ сэр-бэст игтисади элагэ сах-ла]ыр. Ларанмыш игтисади са-битлик хе]ли дэрэчэдэ республикада бутун cHjacH гуввэ. лэрин вэтэндаш Ьэмрэ^ли-¿инэ, эмэли эмэкдашлыга ме]л квстэрмэси илэ баг-лыдыр ки, бу да нисбэтэн сакит сосиал-си]аси B93HjJaT ¿арадыр. Лакин бунунла бирликдэ дахили CHjacH вэзи]]эти по. зан амил л эр олдугуну ге]д етмэмэк олмаз. взу дэ тэк-чэ Азэрба)чанда Jox. Ceh-бэт эн эввэл эталэт гуввэси кесб етмиш «парчала вэ Ьекм. ранльп- ет» си]асэтиндэн кедир. Бу CHjacar илк дэфэ 4 ил эввэл Азэрба]чанда ССРИ шэраит^индэ сынаг-дан чыхарылмышды. Мил-лэтлэрарасы мунагишэлэр де|илэн мунагишэлэр инди МДБ адланан умуми кео-си]аси мэканда элагэдар двв-лэт гурумларыны элдэ сах-ламаг мэгсэдинэ ¿енэлдил-миш импери)а иддиаларыны hajaTa кечирмэк васитэсин- дэн башга бир uiej де]ил-дир. Минлэрлэ адамын дидэр-кин душмэси, ган текулмэ-си, халгларын мусибэти вэ Ииддэти бу си]асэтин нэти-чэсидир. Мэ’лум олдугу кими, белэ «одлу негтэлэр» кечмиш Иттифагын башга девлэт-лэриндэ дэ аз де]илдир, MahHjJaT49 иеэ потенсиал мэ’нада бунлар эслиндэ бутун режионларда мевчуддур. ЕЛЭ бу B93H)j9T МДБ-дэ кедэн просеслэрин дэ]иш-мэзли]ини тэ’мин етмэк Jo-лунда дуран башлыча проб-лемдир. Тэкчэ кечмиш Иттифагын мугэддэраты де]ил, Aynja-нын кэлэчэ]и дэ бу проб-темин нэ гэдэр тез Иэлл едилэчэ]индэн асылыдыр. Е)ни заманда биз милли азлыгларын ез мугэддэра-тыны Ta’jHH етмэсинин эле]-Ьинэ де]илик вэ буну милли. мэдэни MyxTapHjJar hyryry кими баша душурук ки, бу да Иамы тэрэфиндэн гэбул едилмиш анла]ышла баглы-дыр вэ умумдун]а практи-касына yJryHflyp. Бутевлук-дэ иеэ биз «белэ бир даныл-маз Иагигэти эсас тутуруг ки, милли манафелэр ■ Ьэр Ьансы елкэ учун шубИэсиз, устун мэнафелэр олса да. hap Ьалда бунлар милли его-изм методлары илэ тэ'мин едилэ билмэз. Одур ни. биз си>аси, игтисади вэ сосиал у]гунлаш-ма просеслэринин сур'эт-лэнмэсинэ биркэ сэ^лэрлэ кемэк етмэ]и сон дэрэчэ зэ-рури heca6 едирик. Лени дун)а rajflacwHbW форма-лашмасынын башлыча шэр-тини биз бунда керурук. Диггэтинизэ керэ миннэт-дарыг. * * * Чыхышдан сонра A3ap6aJ-чан Президентинэ кэнч республиканын b83hJJoth Ьаггында чохлу суал верилмиш-дир. А. Н. Мутэллибов Ьэмин суаллара чаваб верэр-кэн демишдир ки. мустэгил суверен девлэт кими Азэр-6aj4aH мустэгилли]ин бутун атрибутларына вэ эн эввэл opayja. вал]ута]а, кемрук-ханалара малик олмалыдыр Президент мухтэлиф 6eJ-нэлхалг бирликлэрдэ вэ тэш-килатларда республиканын иштирак етмэсинин мум-кунлу)ундэн данышаркэн демишдир ки. бу мэсэлэ республиканын мустэсна сэла-hHjJoTHHa аиддир вэ Ьэр дэфэ Азэрба]чан девлэтинин стратежи мэнафелэринэ му-вафиг сурэтдэ Ьэлл едилэ-чэк. (Азаринформ). ИИЛЛИ ТЭЬЛУКЭСИЗЛИК ШУРАСЫНЫН ИЧЛАСЫНДА Февралын 4-дэ Азэрба]чан Президенти А. Н. Му-тэллибовун сэдрли]и илэ республика Милли ТэЬлукэсиз-лик Шурасынын ичласы олмушдур. Гарабагда вэ она битишик ра]онларда ¿аранан вэзи]]эт вэ Азэрба]чан эЬа-лисинин тэЬлукэсизли]ини тэ’мин етмэк тэдбирлэринин Ьэ]ата кечирилмэси музакирэ едилмишдир. Азэрба]чан Республикасы Президентиннн мэтбуат хидмэти. МИЛЛИ ШУРАНЫН ИЧЛАСЫНДА Февралын 4-дэ ичласын електрон таблосунда латын графикасы илэ ¿азылан мэтн-лэр латын элифбасына кеч: мэк Ьаггында Милли Шура-нын гэбул етди]и гэрарын »¿ани нэтичэлэриндэн бири олду.    Ичласы    Азэрба]чан Али Советинин сэдри Е. М. Гафарова апарырды. Фввгэл’адэ вэзи]]эт Ьаггында республика гануну ла-¿иЬэсинин музакирэсинэ кеч-мэздэн    габаг    депутатлар Азэрба]чанын эрази бутев-лу]унун горунмасы. Гараба-а’ын даглыг Ьиссэсиндэ вэ республиканын Ермэнистан-ла ЬэмсэрЬэд ра]онларында b93hJJ3thh сабитлэшдирил-мэси илэ элагэдар ^эсэлэлэ-ри вэ башга мэсэлэлэри музакирэ етдилэр. Дискусси]а заманы ирэли сурулмуш тэк-ЛИфЛЭрН МувафИГ KOMHCCHja-лара вермэк гэрара алынды. Милли Шуранын Ьугуг си-¿асэти комисси]асынын сэд. ри И. Э. Ширинов фввгэл’адэ B33HjJdT Ьаггында Азэр-6aj4aH Республикасы гану-нунун бундан эввэл биринчи охунушда гэбул едилмиш ла-¿иЬэси барэсиндэ мэ’лумат верди. Депутатлар гэрара ал-дылар ки, кениш музакирэ ачмадан Ьэр бэнд сэсэ го- ¿улмагла ла]иЬэ гэбул едил-син. Милли Шура фввгэл’адэ вэзи]]эт Ьаггында Азэрба]-чан Республикасынын гану-нуну гэбул етдн. Ганунда де-¿илир ки, республика конс-титу«0асына у]гун олараг Азэрба]чанын мудафиэси вэ онун вэтэндашларынын тэЬ-лукэсизли]и учун республиканын а]ры-а]ры ¿ерлэриндэ мувэггэти олараг фввгэл’адэ вэзи]]эт тэтбиг едилэ билэр. Фввгэл’адэ вэзи]]эт Азэрба]-чан Президентиннн фэрманы илэ тэтбиг олунур. Республика Али Совети сесси]асы-нын ишлэди]и деврдэ фев-гэл’адэ вэзи]]эт тэтбиг едилмэси Ьаггында фэрман Азэр-ба]чан Президенти тэрэфиндэн имзаландыгдан дэрЬал сонра Али Советин тэсдиги-нэ верилмэлидир. Али Совет 24 саат эрзиндэ бу мэсэлэ барэсиндэ гэрар гэбул едир. Али Советин сесси]алары арасындакы деврдэ февгэл -адэ вэзи]]эт тэтбиг едилдик-дэ, Али Советин невбэдэнкэ-нар сесси]асы чагырылыр вэ Ьэмин сесси]ада бу мэсэлэ барэсиндэ гэрар Президентин мувафиг фэрманынын имза. ландыгьГ андан 72 саат эрзиндэ гэбул едилмэлидир. (Азэринформ). • • «Г 11« .... нллэр "икилэн бир чох муасир )аша]ыш еалэрннин, «адэни.маишэт _ ¿иЬэлэрини «Бакыдевлэтла]иЬэ* Институтунун эмэкд^^!!2!1т аЗЫ^малатханаларывда па|тахтын мухтэлиф мин тикилилэрин башлыча хусусиНэтлэриндэн биридир. Институт е мматаашаларывда^ п ^ куш элэрнии бэзэ]эчэк биналарын орижинал ла]нЬэлэрн узэр нд    _^р д Ругтамба1ова архитектор лар Афаг У Е’малатхана рэЬбэри, республиканын эмэкдар архитектору Фэрндэ Рустэмбэ]^ Ьачы]ёва вэ Олег Латипов. ПРЕЗИДЕНТ АПАРАТЫНДА МЭТБУАТ КОНФРАНСЫ KCBE4P9J8 С9ФЭР ЗЭРУРИ ИДИ ЭКС-СЭДА Hjy-JOPKflA РУС ДИЛИНИ ЛАХШЫ БИЛМИРЛЭР, БЭС БАШГА ЛРДЭ НЕЧЭ? Дунэн Азэрба]чан Президенти Апаратынын бинасын-да республика вэ харичи кут-лэви информаси]а васитэлэ-ринин нума]эндэлэри учун А. Н. Мутэллибовун Исвеч- ЕэЛэ еэфэринин ¿екунларына эср олунмуш мэтбуат кон-франсы кечирилмишдир. Мэтбуат конфрансыны Азэрба]чан Президенти мэтбуат хидмэтинин рэЬбэри Расим Ага]ев апарырды. Президенти еэфэр заманы муша-¿иэт етмиш девлэт мушавири ВаЬид Ахундовун мэ’луматы динлэнилмишдир. Азэрба]чан Президенти-нин Исаечрэ]э еэфэрин нэти-чэлэриндэн сон дэрэчэ разы галдыгы билдирилмиш-дир. Керуш бир Ьэфтэ учун нэзэрдэ тутулса да, Президент Гарабагдакы кэскин вэзи]]этлэ элагэдар Давосда чэми уч кун гадмышдыр. Девлэт мушавири В. Ахундов А, Мутэллибовун Исвеч-рэ керушунэ бир нечэ чэЬэт-дэн эЬэми]]эт верди]ини се]-лэмишдир. Бу форум Азэрба]чандан гэрбэ керпу салмаг, респуб-ликамыз этрафында харичи даирэлэрдэ ¿аранмагда олан мусбэт рэ’]э даЬа да а}дын-лыг кэтирмэк, мумкун парт-н]орларымызы игтисади си]а-сэтимиз барэдэ мэ’луматлан-дырмаг вэ умуми]]этлэ, дун-¿анын апарычы гуввэлэри илэ сых элагэлэрэ кирмэк бахы-мьшдан сон дэрэчэ ]уксэк эЬэми]]эт кэсб едирди. Билдирилмишдир ки, Президент А. Мутэллибов етэн базар ертэси кечэ Давосда чыхыш етмишдир. Президентин чыхышы Форум иштирак-чылары тэрэфиндэн рэгбэт Америкадан алынмыш белэ бир хэбэр бизим учун о гэ-дэо дэ кезлэнилмэз олмады ки, ¿анварын 31-дэ БМТ-нин игамэткаЬында кечирилэн мэтбуат конфрансында Борис Лелтсин сулЬу горумаг учун БМТ гуввэлэринин Даглыг Гарабага кендэрилмэси-нэ тэрэфдар чыхмышдыр. РИТА — СОТА-нын хусуси мухбиринин верди]и мэ’лума-та керэ,' Руси]а президенти демишдир ки, «ора]а БМТ белмэлэринин кендэрилмэ-си мэсэлэси ики мустэгил девлэт кими Азэрба]чанын вэ Ермэнистанын ишидир (?). Лакин белэ Ьесаб едирэм ки. бу иши кермэк вахты кэлиб чатмышдыр». Мэнчэ, Б. Лелт-синин бэ]анаты кезлэнилмэз вэ душунулмэз бэ]анат де-¿илдир, бу, Азэрба}чан хал-гына гаршы эн муасир ком-путерлэрдэ чохдан бэри ел-ми сурэтдэ Ьесабланмыш си-¿аси тэдбирин сон мэЬсулу-дур. Кэлин керэк, бутун бунлар нечэ Ьазырланырдьг. 0тэн ил вэ бу ил Ермэнистанын харичи ншлэр назяри Р. Ованнис]ан Америка вэ Авропа елкэлэринэ бир сыра дипломатик еэфэрлэрэ чыхмышдыр. Гарабагын инкилис ЬимаУэдары К. Кокс гызрын фэали]]эт кестэрмишдир, Л. Боннер мухтэлиф елкэлэрэ, о чумлэдэн. дэ АБШ-а тэб-лигат еэфэрлэрн етмиш вэ Аме|риканын Лос-Анчелес шэЬэриндэ чыхыш едэркэн даглыг гарабаг республикасы де]илэн республиканын истиглали]]этини таныма-га, ону МДБ-]э гэбул етмэ]э вэ «ермэни эЬалисини горумаг учун» БМТ гошунлары-ны ¿еритмэ]э ’ачыгча чагы^ мышдыр, нэЬа]эт, Г. Старо-во]това да дэридэн-габыгдан чыхмышдыр. Онлардан печ бири са]сыз-Ьесабсыз мэтбуат конфранслары, мусаЬибэ-лдр, эн ¿уксэк cэвиJJэдэ дев-лэт, Ьекумэт, парламент вэ ичтимаи тэшкилатларын баш-чылары илэ керушлэр вэ сеЬбэтлэр тэшкил етмэк учун вахта вэ пула гэнаэт етмэ-мишдир. Миттеран вэ Бе]-кер Гарабагын мустэгилли]и кими «чазибэдар» иде]а]а хусусилэ алудэ олмушлар. Бутун мэрЬэлэлэрдэ Гарабаг мэсэлэсинэ бе]нэлхалг характер вермэк мэгсэдилэ ^ ичтимаи] ¿этэ арамсыз та'сир кестэрилмишдир. Авропа парламенти, онларча дикэр бе]нэлхалг тэшкилат ики дэфэ бу мэсэлэ]э чэлб олун-мушдур. Белэликлэ. керду]унуз кими, Б. Лелтсинин дедиклэри бу си]аси кампани]аны санки тамамла]ыр. Телевизи]а илэ мэтбуат конфрансына баханлар ]эгин кермушлэр ки. Руси]а харичи си]асэт идарэсинин башчысы Андре] Козырев Б. Лелтсинин ]анын-да иди, о кэс ки, ики кун эввэл Гарабаг мунагишэси-нин Ьэлли учун Азэрба]чана вэ Ермэнистана Руси]анын Харичи Ишлэр Назирли]и адындан сулЬ хидмэтлэри тэклиф етмишди. Президент апараты, парламент вэ Ьекумэт арасындакы мунасибэт-лэрдэн хэбэрдар олдугумуза Керэ, истэр-истэм^з фикир-лэширик:    олма]а, Гарабаг барэсиндэ Харичи Ишлэр Назирли]инин тэшэббусу барэсиндэ президента мэ’лумат вермэ]иблэр. ]а да эксинэ, президент * ез бэ]анатынын мэзмунундан • назирини хэбэрдар етмэ]иб. Бэлкэ. Б. Лелтсин Америка президентинэ пешкэш тэклиф етмэк нстэмишдир, ахы но]абрда Америкада сечкилэр олачаг? Си]асэтдэ Ьэр ше] ола билэр. Ьэрчэнд чохдан мэ'лум-дур ки, сэрЬэдлэрин Ьэр Ьансы шэкилдэ дэ]ишдирилмэси муЬарибэ]э апаран ¿олдур. Бир rajfla ола ларын тэш адэтэн олурлар душа о» лэрин чэсиндэ ланан дикэр истэмэ]эчэк, инадла г белэ иде]а-усчулэри дэ си]аси авантурист у, чунки онлар баша жлмирлэр ки. сэрЬэд-дэ]ишдирилмэси нэти-мэнафелэри тапда-тэрэф сусмаг эксинэ. даЬа п„ам- мугавимэт кестэрэ-чэк. Ьарада сэрЬэдлэри дэ-¿ишдирмэк истэклэри ру-ше]миндэн чиловланмамыш-дырса, о рада вэтэндаш му* Ьарибэси тэЬлукэси олачаг-дыр. Ьэр чур сепаратчылара да ачыг-ашкар 1988-чи илдэ Даглыг Гарабагда нумунэ кестэрмишлэр. Буна керэ дэ агыллы адамлар Ьелсинки сэнэдиндэ ¿азмышлар ки, та-рихэн ]аранмыш сэрЬэдлэр тэсдиг едилмэлидир вэ бцр норма кими дэ]ишмэз Ьесаб олунмалыдыр. Елэ буна керэ дэ Б. Лелт син «болшевиклэрин тарихи сэЬвлэрини дузэлтмэкдэ* иштирак етмэк барэсиндэ Л. Боннерин вэ онун инкилис Ьэмкары К. Коксуй Ьа]-ку]-лу, фя. * кар чагырышлары-на у]мамалы иди, бе]нэлхалг ичтимаи]]эт гаршысында тор-пагымызын эзэли Ьиссэсинин (Арды 4-чу сэЬяфэдэ) Доггуз •лкиими — Туркм|в, Руем|аг Уира|на( Азар6а|мам, Болгарьктан, Курчустаи, Ерманмстан, Молдоаа «а Румынм|аиын харкай см|асат идаралэ-ркнки раНбарларк базар артасм ахшам «Гара да-низ игтисади амакдашлыгы Ьаггында ба|аинамаии» параф ламыш лар. Истанбулда баша чатмыш керушун иштиракчылары-нын фикринчэ, бу сэнэд Гара дэниз ра]онунда «чохтэ-рэфли ортаглыг вэ Ьэмрэ’]лик* учун эсас олмалыдыр. Сэнэддэ ге]д едилир ки. ваЬид игтисади мэкан ¿арадыл-масы Авропада тэЬлукэсизлик вэ эмэкдашлыг мэсэлэлэри-нэ данр мушавирэ (АТЭМ) просеси вэ бе]нэлхалг Ьугугун Ьамы тэрэфиндэн тэсдиг олунмуш принсиплэри руЬуяда Гара даниз ра]онунун «сулп, сабитлик вэ тэрэгги» зо-насына чеврилмэсинэ кемэк едир. Керуш гуртардыгдан сонра «Истанбул бэ]анаты» да гэбул едилмишдир. Сэнэддэ Лунаныстана вэ Лугослави]а-]а тэклиф едилир ки. бу ил MaJwH ахырынадэк Гара дэниз paJouyHfla эмэкдашлыг ла]иЬэсинэ тэ'сисчилэр кими гошулсунлар. Турки]« Маврмф, Кянчлар Идман Ишл«ри Н«зирли|инии.нум«|«нд« Н«|'«ти Ашгвбадда уч к^н галдыгдан сонра дун«н ни||»тл«р Ьаггында протокол ммзаланмышдыр. Нума]эндэ Ье]’этинин узвлэри республикада халг тэЬсили системи илэ таныш олдугдан сонра билдирмиш-лэо ки, онларын влкэси бу саЬэнин инкишафы учун техники лаборатори]аларын тэчЬизиндэ Туркмэнистана ¿ар-дым кестэрмэк. мэтбээ аваданлыгы дэсти кенД0Р^эк 1этиндэдир. Турк дилини е]рэнмэк учун Ашгабадда мэр кэз ¿аратмаг да нэзэрдэ тутулмушдур, Кэлэн дэрсивд*1Ни дэн е’тибарэн Туркменистан мэктэблэринин сэккизинч синиф мэ’зунларынын бир трупу ез тэЬсилини Турки]эдэ давам етдирэчэк. 16 дакабр куну Газахыстаида даалат ба]рамы кими ге|д аднлаиак. Ма'лум олдугу кими, 1991*чи илда Намин иуи Газахыстан парламенти Гаэахыстан Республикасынын даалат истнглалн||атинм е'лан ат- ММШНовруз ба]рамы — газах тэгвиминэ керэ 22-нэ душэн ]енн илин башланмасы да истираЬэт КУН^ е’лан едилмишдир. Эввэлки ба]рамлардан ]ени ил, бе]-нэ!?халг гадынлар куну. зэЬмэткешлэрин бе]нэлхалг Ьэм-рэ’]ли]и куну вэ гэлэбэ куну галмышдыр. Нормч Тмвгрвф Буросуиуи мрди|и ма пума-та пара, Ру«н|а Фадара«м|а«ынын Президент*. Борис 1елтсии 1992-«* ил Небел «улЬ муиафатына И*М*Бу^арэдэ*Норвеч Телеграф Буросуна Нобел тутунун нума]эндэси мэ’лумат вермишдир. Б. )елтси нин намизэдли)ини Авропа парламентиннн сэдри Клепш ирэли сурмушдур. Русд|а аЬалнсннин аниаг он фанзн мндн элаа- РМШБУ ™гСТЯМ*“е'дерасн]асы Али Советинин сэдри Руслан Хасбулатов PycHja фермерлэри г у рул та] ы-^ нын иштнракчылары гаршысында кэтирмишдир. О, pai е^мишдир ки кутлэлэрин ¿охсуллашмасы вэ лумпен-^эшмэсн просеси реаллыга чеврилмишдир. Февралын 2-да Тбмлиснда Запад Гамсахурдиа .Л hm. сыида теггушмелардеи J5 иефер зерер иекми ЯНР'курчустан CahHjJa вэ Сосиал Та минат Назирли)инин ««rynuiu м-»’т\мата керэ, онларын икисн кечин КС J5S дэрэиэли Japan,р алмыш. беш нэфэри агир вэзи]]этдэдир. Латвм)а аразмсинм ала оу нл тэрк етм \ "‘'"py’cHja Фелераси,ась,нкыннвэ^1атвиюнынбдввлдтиншуэ ма)эндэ hej этлари ш^ J Y    JaH||c    ДиневичИн ф^и^нчэ. кэл^ aj ^ллаЪлы    П'в^лэрин    ч^*арыс^ла[,а ГГвв^Р TyejSSS Jy^&KCHjacb. алтындадыр. Москва Немкарлар Иттифеглары Федерала- ГГ5 ...... мышдыр.    Dxr/»uia»    па    PvcHJa    Коммунист    ФэЬ* ПБУти 1мы *Аг*евэ К ешэю иИйэрдэ /утмушлар. лэ Парти]асы Аг евэ jypy    алтернатив    мэгсэдлэ    — «Демократии PycHja* Пэрэва М\ма1иш Ьазырла]ыр. Аг еви горумаг мэгсэди илэ Y . олунур ки. беЬ- ByTYH    Р    ”„Раг    6арэсиндэ    эмали    тэклифлэр Ранлы «аГ ш вэзиЛэти «дэ1ирми стол, ар- музакирэ етсиилэр. Гаунар негтэлэрдэ хочдлы кемэк кэзлэжр Беш а]дыр ки. Хочалы шэЬэри муЬасирэ вэзи]]этин-дэдир. Ермэни гулдурлар Эс-кэран эразисиндэн кечэн ас-фалт ]олда дэрин хэндэклэр газмыш. бэ’зи эразилэрэ иеэ мина басдырмышлар. Хоча-лы—Шуша ]олу да онун ки- МИ. Элач галыб вертол]ота. Лакин гулдурларын элиндэн сэмада да динчлик ¿охдур. Мэсэлэн, тэкчэ сон ики aj эрзиндэ Эскэран истигамэ-тиндэн Хочалы]а вэ Шуши]а учан 7 сэрнишин вертол]оту куллэ]э тутулмушдур. Тэь-лукэ]э 6axMaJapar нкид ша-Ьиилэр ]енэ дэ сэма]а гал-хыр, муЬасирэ вэзи]]этиндэ олан со]дашларына ¿ардым кестэрирлэр. Инди Хочалы]а ]ерли са кин л эр до, гонаглар да7 эрзаг вэ тикинти мате-риаллары да анчаг вертолет васитэси илэ дашыныр. Сон вахтлар вэзи]]эт даЬа да муроккэблэшмишдир. Бир тэрэфдэи ермэни силаЬ лы бирлэшмэлэринин арам-сыэ Ьучум вэ басгынлары. дикэр тэрэфдэи иеэ чидди сосиал проблемлэр адамлары ¿оруб элдэн салмышдыр. Електрии хэттинин кэсилмэ си хочалылылары чыхылмаз вэзи]]этдэ го]мушдур. Нэти-чэдэ бир сыра хидмэт тэш-килатлары ез фэали]]этини да]андырмышдыр. Чврэк заводу Ьэфтэлэрлэ ишлэмир. газ вэ су тэчЬизатында тез-тез фасилэлэр ¿араныр. Хочалы Ра]он Ичра Ьа-кимнПэтинин башчысы Ел-ман Мэммэдовла, ра]он ми-лис ше’бэсинин рэиси Сабир Мэммэдовла сеЬбэт етдик. Ьэр икиси гэти]]этлэ билдир-ди: чэтинликлэр нэ гэдэр чох олса да, Хочалы чамааты ке-ри чэкилэн де]ил. Онлар догма торпагларыны ермэни гулдурларын Ьучумларын-дан гэЬрэманчасына гору-]урлар. Бунунла ¿аиашы. ке-мэ]э еЬти]ач вар. Леканэ чыхыш ]олу Агдам—Шуша ма-кистралынын ачылмасыдыр. Хочалы муЬасирэ вэзи]]этин-дэн чыхмалыдыр. 0зу дэ тез- ЛИКЛЭа    ..Щ    А    ««/чп Зн]эддвн СУЛТАНОВ, «Халг гээетифюпк мухбиря. ШУША: АТЭПДОР КЭСИЛМИР (Арды 2.чн сэЬяфэдэ) 1--- февралын 3-дэ ермеии ¿враглылары |еяэ дэ Шуша ра]онуиун Малыбэ]ли кда-дини атэшэ тутмушлар. Бир кефэр ]ерли сакин одлу сй-лаЬ ¿арасы алмышдыр. Ьугуг мупафизэ органлары- нын чаваб атэши илэ душ-мэнин    Ь учу му    ¿атырыл- мышдыр. Рекионда вззи])этэ нэзарэт едилир. Азэрба]чан Республика, сы Дахили Ишлэр Назир. ля]иияи мэтбуат хидмэти I ;
RealCheck