Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - February 4, 1992, Baku, Azerbaijan A39PBAJ4AH РеСПУБЛИКАСЫНКН АЛИ соктй 1АНЫНДА ЬУМАНИТАР ТвДГИГАТ ВЭ ПРОГНОЗЛАШДЫРМА МЭРКЭЗИНИН JАРАДЫЛМАСЫ ЬАГГЫНДА АЗЭРБА^АН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛИ СОВЕТИ МИЛЛИ ШУРАСЫНЫН ГЭРАРЫ Милли-девлэт вЪ милли-мэдэни инкишаф мэсэлэлэри-нин Ьэлли саЬэсиндэ Азэр-6aj4aH Республикасы Али Совети фэали]]этинин елми информаси1а тэ’минаты, ич-тимаи pa’jHH еЗрэнилмэси, чэ* MHjjaTAa демократии тэ’си-сатларын ]арадылмасы~ вэ меЬкэмлэндирилмэси проб* лемлэри узрэ тэдгигатлар апарылмасы мэгсэдилэ Азэр-6ajnaH Республикасы Али Советинин Милли Шурасы гэрара алыр. 1. A3ap6aj4aH Республика-сыныи Али Совети Занында Ьуманитар Тэдгигат вэ Прог-нозлашдырма Мэркэзи Japa-дылсын. Мэркэз кечмиш Си)аси Та-рих Тэдгигатлары Институ-тунун мадди-техники эсасын-да тэшкил едилсин. 2. АзэрбаЗчан Республика- сынын Али Совети Jaнындa Ьуманитар Тэдгигат вэ Прог-нозлашдырма Мэркэзинин рэЬбэри вэзифэси елми тэдгигат идарэлэриндэ мусабигэ кечирилмэси гаЗдаларына уЬ гун олараг мусабигэ Золу илэ тутулсун. 3. Милли Шуранын тэЬ-сил, елм, мэдэниjJэт вэ дин мэсэлэлэри комисси]асына тапшырылсын ни, мэркэзин рэЬбэри вэзифэсини тутмаг учун мусабигэ кечирилмэси-ни тэ’мин етсин вэ онун кунлары барэсиндэ тэклифи АзэрбаЗчан Республикасы Али Совети Милли Шурасы-нын музакирэсинэ версии. 4. Мэркэзин структуру-нун, штатларынын муэЗЗэн едилмэси вэ мaлиJJэ мэсэлэ-лэринэ бахылмасы АзэрбаЗ-чан Республикасы Али Советинин сэдринэ тапшырылсын. АзэрбаЗчан Республикасы Али Советинин сэдрн Е. ГАФАРОВА. Бакы шэЬэри, 13 JaHBap 1992-чи ил. * • * ИУСАБИГ8 E'JIAH ОЯУНУР АзэрбаЗчан Республикасы Али Совети Милли ДИура- сынын гэрарына yjryH олараг АзэрбаЗчан Республика-< ынын Али Совети )анында Ьуманитар Тэдгигат вэ ГТрог- нозлашдырма Мэркэзинин рэЬбэри вэзифэсини тутмаг учун мусабигэ е'лан олунур. Мусабигэдэ фэлсэфэ. hyryr, сосиолоки]а вэ политолоки)а саЬэсиндэ елмлэр доктору вэ ja елмлэр намизэди елми дэрэчэси. азы беш ил елми вэ ia елми-педагожи фэали]-J3T стажы. Ьабелэ тэшкилат иши тэчрубэси олан шэхслэр иштирак едэ билэрлэр. Мусабигэнин муддэти е’ла нын дэрч едилдиЗи кундэн е’тибарэн бир ajflbip. Сэнэдлэр ашагыдакы ун-вана кендэрилМэлидир:    Ба кы шэЬэри, Эзизбэ]ов прос-пекти. 1. АзэрбаЗчан Республикасы Али Совети Милли Шурасынын тэЬсил, елм, мэ-flBHHjJaT вэ дин мэсэлэлэри комисафсы, отаг 115. 39-36-73 нвмрэли телефонла мэ’лумат верилир. A33PBAJ Ч АН—ОМ АН г 8ЛАГ8Л8Р КЕКНШЛ8Н8 БИЛ8Р h. Э. ЬЭСЭНОВ ОМАН СУЛТАНЛЫГЫНЫН девлэт ХАРИЧИ ИШЛЭР НАЗИРИНИ ГЭБУЛ ЕТМИШДИР Азэрба)чанда нефтчыхар-маЪын вэ П^фта]ырманын инкишафына Оманхултанлы-гынын мaja ^масы барэдэ бу jaxынлapдa АзэрбаЗчанын баш назири Ьэсэн Ьэсэно-вун Омана сэфэри заманы бу и ни девлэтин Ьекумэтлэри арасында элдэ едилмиш ра-зылыг эмэкдашлыгын анчаг башлангычыдыр. елэ эмэкдашлыгын ки. онун мэзмуну гаттат кенишлэнэ билэр вэ рэнкарэнк характер кэсб едэ билэр. ( АзэрбаЗчанын баш назири Оман султанльиынын Бакыда рэсми сэфэрдэ олан девлэт харичи ишлэр назири ]|усиф Бен Олзви Бен Аб-дулланы гэбул едэркэн бу эмэкдашлыгын мумкун ис-тигамэтлэрилдэн сеЬбэт кет-мишдир. Ь О Ьэсэнов АзэрбаЗчан нефт cэнajecинин инкиша-фында И1птирак етмэЗэ Оман Ьекумэтинин Ьазыр олдугуна керэ она тэшэккуруну бил-дириб демишдир ки. истигла-лиjjэт газанылмасы дун1а-нын бир чох елкэлэринин. о чумлэдэн Лахын Шэрг елкэлэринин гапыларыны узуму-зэ ачмышдыр вэ инди биз Ьэмин елкэлэрлэ бирбаша чохтэрэфли элагэлэр ,)арада билэрик. АзэрбаЗчанын эл-веришли чографи мевге]и онун Авропа елкэлэрини Лахын вэ Орта Шэрг елкэлэ-ри илэ бирлэшдирэн керпу олмасына имкан верир. Ь. Э Ьэсэнов билдирмишдир ки. Ьазырда АзэрбаЗчан Иран вэ ТуркиЗэ илэ бирбаша Ьава хэтлэри илэ баглыдыр. О. Бакы илэ Мэсгэт арасында да бирбаша авиас^а хэтти, тэшкил едилмэсинэ тэрэфдар олдугуну билдирмишдир. Ьэмчинин ге№ едилмишдир ки. Aзэpбajчaн бутун МДБ елкэлэри илэ нормал мунаси-бэтлэр japaтмaFa чалышыр вэ Ьэмин елкэлэрин бэ’зилэ-ри илэ Оман арасында элагэ Заратмаг ишиндэ васитэчи ола билэрди. Ч-б Лусиф Бен Элэви ал-дыгы мэ’луматы самими ма-рагла гаршыламышдыр. О да АзэрогОчан илэ Оман арасында эмэкдашлыгын ке-нишлэнмэсинэ тэрэфдар чых-мышдыр. О демишдир: Илк дэфэ АзэрбаЗчанда олдугуму-за бахмаЗараг республика-ныз Ьаггында чох кезэл тэ-сэввур элдэ етдик вэ буну халгымыза чатдырмага чалы-шачагыг. Сонра Оманын девлэт назири Лахын Шэргэ дайр Мос-квада кечирилмиш конфран-сын нэтичэлэриндэн, Ьабелэ бу конфрансдан габаг Мад-риддэ вэ Вашингтонда апа-рылмыш данышыглардан эт-рафлы бэЬс етмишдир. Ахырда Ь. Э. Ьэсэнов Aзэpбajчaн Мрезиденти адын-дан вэ шэхсэн ез адындан Зе-нэ дэ султан Габус Бен Сэнди вэ Оман баш назиринин муавини ГеЗс Бин Эбдул Му-ним эл Зэвэвини АзэрбаЗча-на дэ’вэт етмишдир. «Азэринефт» консернинин президенти С. Э. Элизадэ вэ дикэр рэсми шэхслэр сеЬбэт-дэ иштирак етмишлэр. (Азэринформ). АЗАДЛЫГ МЕАДАНЫНДА МИТИНГ Отэн шэнбэ куну Бакы->1Н Азадлыг ме]данында ми-гнг олмушдур. Азэрба]чан алг ЧэбЬэси тэрэфиндэн 1шкил олунмуш митинг Га-гбагын даглыг Ьиссэсиндэ » республиканын Ермэнис-шла ЬэмсэрЬэд pajoнлapын-1 баш верэн Иадисэлэрэ Иэср' 1ИЛМИШДИ. АХ Ч нин сэдри Эбулфэз iHjeB, республикамынын 1лг денутатлары Тофиг Таймов. Иса Гэмбэров вэ баш-1лары митингдэ чыхыш едэ-эк Ермэнистанынын Азэр-ijnaHa гаршы давам едэн гчавузу нлэ элагэдар проб-емлэрдэн данышмышлар. ыхыш едэнлэр сон вахтлар арабагын даглыг Ьиссэсин-j apT^iaepHjaHHH вэ агыр ajym техникасынын kom3Jh пэ ермэни гулдур дэстэлэ-инин тез-тез aзэpбajчaнлы эндлэринэ басгын ’етдиклэ-пндэн, динч адамларын ев-эрини мэИв етдиклэриндэн. гдынлары. ушаглары вэ го-алары вэИшичасинэ влдур- уКЛЭрННДЭН ТЭШВИШ hHCCH по данышмышлар. Митингдэ rejfl едилмишдир и. ]аранмыш вэзи]]эт. Азэр-а]чан халгынын истэр-истэ- ■■■■■■HHHHHHHHBiHBtob. ливши Республика инчэсэнэт кнмназиЗасы яки ял эввэл Зарадылыб. Дурдумузун мухтэлиф кушэлэрнндэн бурада эн нсте’дадлы балаларымыэ тэЬсил алырлар. Онлара мэшЬур сэнэткарларымыз дэрс деЗнрлэр. Д Je ни тэЬсил очагыныи директор муавини Мирэш- рэф Мэммэдов Зени сэркн учун рэсм эсэрлэрини кимяа. ’ I} 1 зиЗачыларла бирлнкдэ сечир. ч Фото Ч. Ибадовундур. Сои иллэрии иткилэри Сэн елмэдин, гардаш! Нечэ кундэн бэри Тодан кэнди динч ли к билмирди. Кэндин ^хары Ьиссэсиндэ-ки нэзарот мэнтэгэсиндэ ми-лис ишчилэри 1енйчэ чи. мир елэ^рдилэр ки, JaFЫ куллэлэри Навада гввс чыз-ды. Кечэдэн хе!ли кечэндэн сонра кэсилэн атэш сэслэ-ри сазаглы декабр сэЬэрини диксиндирди. Ьэрбчилэрин к0мэ|и, Ъэм дэ мупмОиэти илэ габагда JepиJэн нэИэнк тыртыллы техника чаваб атэшиндэн пэЬсинмэди. Ма. шынын архасынча ирэлилэ-]эн Ьазырлыг кермуш JYз-лэрлэ ермэни ]араглысы )охуш ¿ухары — Нофэлки. лин да]андыглары ]унсэк-ли]э дырмашырды... Ми. лис сержантлары — Нофэл. Хагани, бир дэ Илгар му-вафиг мввге сечиб Ьазыр да^ндылар. Аз сонра онла-рын устунэ долу ними кул-лэ 1агдырылды. ге]ри-бэра-бэр дeJYш тэгрибэн ики саат давам елэди. Мудафиэчилэ-римизин патрону тукэнмиш, езлэри }араланмышдылар. Нофэл узуну ]олдашларына тутуб пычылты илэ: — взунузу гэраркаИа чат-дырыб кемэк кэти^н. — деди. Онларса а]агларыны сурудулэр... Ону так го^б кетмэк истэмирдилэр... Он-да Нофэл узуну бозартды: — Сизи эл^алын не]ни-рэм?! JIaHKHMajHH!.. Нофэл елумлэ узлэшди)и-ни ]ахшы баша душурду. амма ]олдашларынын хила, сыны гэнимэт билирди... Ja-расы инчитсэ дэ сурунэ. сурунэ езуну ]ахынлыгдакы УАЗ маркалы хидмэти ми. ник машынына сала билди. Бурадакы эл пулем]отуну вэ ахырынчы ики дараг пат рону кетуруб Jepo душду. автомашынын архасында мувафиг мевге сечди. Ба-]агдан бэри атэш сэсннин кэсилд^ини кврэн japarnbi. jfljp лап ]ахынлашмышды-лар. Нофэл пулем1отун ^у. лэсини онлара тэрэф тушла-)ыб бир дарагы бошалтды... Сонра бир дэ... бир дэ... Нэ-haj9T. пулемет сусду... сонра да... Душмэн куллэси нлэ гэтлэ JeTHpHJWH чэсур инсанын квз гапаглары эбэ. ди гапанды... Белэчэ, бнр гурбан да вердик. Вэтэнин бир евлады да влмэзли^ говушду. Бэли. сэн елмэдин, гардаш! TopnaFbi мугэддэс-лэшдирдин. онун ги]мэтнни артырдьш .. ...Намэрд гоншуларымыз дар ajaгдa пэнаЬ кэтирднк. лэри торпагымыза cahn6-лэнмэк иддиасына душэндэ Нофэл Тумендэ JaшaJыpды. Наккорларын тэчавузу барэдэ хэбэрлэри ешитднкчэ /нараЬатлыгы артырды. Нэ-haJaT. фнкрини гэтнлэшдир-ди:    арвадыны. бир дэ уч jaiu.ibi ]еканэ керпэсини — Илкини кетуруб БакьОа га-JbuaH кими хусуси тэ’]инат-лы милис дэстэсинэ ^зыл-ды Аилэсини 1атагханада ]ерлэшдириб ермэни мил-лэтчилэринин Tyrjaii елэ-тиклэри негтэлэрдэн бири-нэ — KopaHÓoJa 1ола душду. Дэфэлэрлэ азгынлаш-мыш japaj-лыларла узлэшди. naj.iapbiHb» да верди. Бэра-бэр o.iMajaH де]ушлэрин бнриндэ исэ... Ьеч отуз ил дэ ^шамады Нофэл. Амма нэ jaxiubi ки. инсан емрунун дэ]эри ил-лэрлэ jox. jamaHMUm деврун, заманын мэ’насы илэ елчу-лур. Онун догма ел-обада— Эли Ба)рамлы шэЬэриндэ 6ejyK издиЬама чеврилэн дэфн мэрасими сада haJaT Иагигэтини    тэсдиглэда. Вахтнлэ тэЬсил алдыгы 9 немрэлн шэЬэр орта мэктэ-би инди Нофэл ЗаЬид оглу Гули)евин адынадыр. LUahap ичра Накими^эти Нофэлин Эли Ба1рамлыда jamajaw анасынын мэнзил шэраити-ни jaxшылaшдыpaчaг. Мэр-Иумун haJaT )олдашьшын адына 13 мин маната Jaxын. оглунун Ьесабына исэ 10 мин манат пул квчурул-мушдур.    Ил кин ]еткннлик 1ашына чатанадэк она Ьэр aj мин манат вермэк гэрара алынмышдыр. Республика Дахили Ишлэр Назирли^ Н. Гули^евин аилэсинэ    25 мин манат мэблэгнндэ бнрдэфэлик Jap-дым кестэриб. Бакы Идман Мал лары ИстеЬсалат Бир-.ihJh шэЬнд аилэсини Ьамн-ли]э кетуруб. Инанырыг ки. онун    Ьэлэ JaTarxaHafla tiauiajaH    аилэсинэ Бакьеда мэнзил    вернлмэси барэдэ галдырылмыш тэшэббус тез-ликлэ керчэкли]э чеврилэ-чэк. ТаЬир МУХТАРОГЛУ, ♦Халг гэзети*юш мухбирк. Актуал мусаЬибэ ТОРПАГ JAPflbIM кестэрилир ОНУ Республика эЬалисиннн арзагла тэ’мин еднлмзси проблеет и тезликлэ балл олуна-сьг проблема схша.ммр, вг1:ар.сэна1е истеЬ-салынын ашагьг сэвн^здэ олмасы бу проблеаш бир ад да дэринлэшдирир. Бэс би-зн ким 1едирдзчгк: колхоз, совхоз, кэнд-ш^схса фермер? Торпага ким еа1шблик едйКГЛЯДир, кЭ»щлилэр девлэтлэ. бир бирлз-р^ йлэ, нгЬа!эг, бйзимлэ — оАдарШ мэЬ-сулунуи истеЬлакчылары илэ гаршылыглы мунаенбэтлери нечэ гурмалыдырлар? Бу суаллврьш ча»аблары Намымызы душунду-рур. Азэрннформун* мухбирн Aзэpбajчaн Республикасы Баш назиринин биринчн муа* вини, торпаг кслайаты узрэ республика ко-мисскуасьлын сэдрн Ф. Р. МУСТАФАДЕВ-ЛЭ бу барэдэ сеКбэт етмишдир. ]сл вермг.мзк учун Ч хгиы тгнзшчлсмэ механизм и    дэ ¡арадылмал ыдыр. 11 лк бьдэ торпаг алверинэ 1ол верилмэмглидир. Бунун гар- Бакынын Бинэгэди pajony Га|>абатын Хочалы шэЬэрини haMH.iHja кетурмушдур. Ра-jOHVH эразисиндэ ]ерлэшэн 2 немрэлн евтикмо комбинаты Хочалыда 30 мэнзилли бешмэртобэли ев тикиб исти-фадэ)э вермиш. икинчи бина нын тикинтисинэ башламыш-дыр. УмумиЛаТлэ Хочалыда нов-: бешмортэбэли 1едди jaiuajwui еви тикилмэлндир. ДэзкаН cawaje Истебсал Бирли]иннн шысына чидди Ьугуги сэдд; кучу илэ метал конструкт и чэкмэк лазымдыр. Торпагын ja.iap сехинин икинчи невоэ-бир нэфгрин мульлШзтиндэ синин тикинтиси баша чат-олмасы Ьэдлэри дэ MyejJoH-; дырылыр. ШэЪэрэ су чэки лиши уч>н 500 метрлик бору. орада и<нлэ]эн иншаат чылар Y4y»boty3 чарпа]ы, он чадыр. ики со!удучу. рэнк^ли телевизор. палтар]у)ан ма- Торпаг ислг*атьшы та-    VJ.“" соП«иэр“'^Р.и?Г»тин тим '.ymaVa 'ioO ианат мэблэ- "элмм ' мураккэблаишзси и.тЭ этатэ- гинлп «аддн Аардым ^квстэ; дэ hpJaTa       í    rjap бююгвдилилэрш Хочалы элагэси кэсилсэ да. ра- Лешдирилмэлндир. — Торпаг фонду нечэ ja радылыр b¿ торпаг нечэ б© лущдурулэчэк? О, эсл саЬиб лорюш иэ вахт та начат? —- Торпаг ислгфатьшы тэ дым кестэрилиб. 1 немрэлн евтикмэ комбинаты коллекти-винин гуввэси илэ Лени Еш-мэ гэсэбэсиндэ гачгын-лар учун ики, уч вэ дерд-мэнзилли 213 ев инша еди-лнб. Милли езунумудафиэ гуввэлзри фондуна 50 мин манат пул кечурулуб. — Устэлик базар игтиса-диJjaтынa кечид чамаатын чохунун мадди вэзиЛэтини агырлашдырыб. — де]э Би-нэгэдн ра}ону ичра Ьакн-мнJjэтинин башчысы Э. Ьу-се]нов мэ’лумат верир. Она керэ дэ э!шш]э бу вэ ¡о дикэр формада }ардым кестер-мэ>* ен плана чэкмиишк. Букину гн)мвтлэрлэ муга)йсв-дэ аз керунсэ дэ, чохушаг-лы 102 аилэ]э, умумтэЬсил мэктэблэриндэ оху]ан 71 ¡е- ДунЗа практикасы буну т^--диг едир. Мгсзлэн, Турки-^дэ торпаг иолаЪаты 1986-чы илдэ башланмышды-р в,’ ислаЪатьш икинчи мэрЬэли-си инди hajaia кечирилир. Амма ислаЬат ьечирилмэ- илэ  -------- ]онда Га раба га кондэрилмэк учун Jchh ]ардым бригадасы форма.шшдырылыр. Ермэнистандан во Гараба-гын даглыг Ьиссэсиндон ди- си vMWar да дзркин душмуш *фи Ьомво-муддетлэрини узатааг & , я у виипгэдн раАояу эра мэз чэлб елундугу е'лан едилмэмиш муИарибэ вэзи]-¿эти республикада сэфэрбэр-лик кечирилмэсини, мунаги-шэ зонасында олан бутун Иэрби гуввэлэрин фэaлиjjэти-нин элагэлэндирилмэсини, милли орду тэшкил олунма-сынын сур’этлэндирилмэси-ни тэлэб едир. Ьэмчинин тэ-лэб едилмишдир ки, бир сыра Иэрби эмэли^ат кечири-лэн заман Азэрба]чан дejYш-чулэринин Ъэлак олмасы учун мугэссир шэхслэр мэс’-ули]]этэ чэлб едилсинлэр, олмуш Иадисэлэрин тэИгиги учун комисси]а japaдылcын вэ сайр. Митннгин иштиракчылары республика haкимиJjэт орган-ларынын, мувафиг назирлик-лэрин. баш идарэлэрин, кут-лэви ичтимаи Ьэрэкатларын рэИбэрлэринин иштиракы илэ умумреспублика мушавирэси кечирилмэсини вэ мушавирэ-дэ Гарабагын даглыг Ьиссэсиндэ вэ Азэрба1чанын Ер-мэнистанла ЬэмсэрИэд ра1он-ларында сон Ьадисэлэрлэ элагэдар тэдбирлэрин муза-кирэ олунмасыны мэгcэдэyj-гун Иесаб етмишлэр. (Азэринформ). — Фе]руз муэллим, рес публикада торпаг ислаЬаты Ьэ^ата кечнрилм.)э башлан мышдыр. Кзнд тэсзрруфаты истеЬсалынын тэкмнллэшди-рилмэсн саЬэсиндэ бу чох муЬум тэдбирин бнринчл мэрЬэлзси барэдэ нэ де)э би-лэрсиниз? — Тэкчэ кечэн ил вэ бу илин эввелиндзн бэри тэгрибэн )уз фермер (КЭНДЛИ) тэсзрруфаты ]арадылмышдыр, Ьэлэ бир чох кэнд сакинлэ-ринин багчылыг вэ фэрди мэнзил тикинтиси учун са-Ьэлер алдыгларыньг демирик. Элбзттэ, Ьэр ше) истэ-нилзн га)дада кетмир. Кэнд-ли тссэрр^атлары кэскин техника, иншаат материал-лары гьгтлыгы, инкишаф ет-МсМиш инфраструктур шэ-раитиндэ \зрадылыр. Буну да нзззрэ алмгмаг олмаз ки, онлар •чох вахт ]зша1ыш мснтэгзлэриидэн вэ )оллар- # дан узаг, ге)ри-мунбит тср-пагларда саЬэ алырлар. Б^ торпаглардан истифадэ ет-мэк чох чэтиндир. Нэ кизлэ- I дэк, бу тзсзрруфатлара Ьеч дэ Ьэр |ердэ Ьэгиги ]ардым ! вэ кемэк кестэрилмир. Амма бунунла беле онлавын истеЬсал кестэричилэри ичтимаи белмэдзкиндэн хе)ли ¡ахшыдыр. Фермер тэсёрруфатлары-ны колхоз вэ совхозлара гаршы го}маг ни^этиндэ де-]илэм: — лап эввэлдэн торпаг ислаЬаты узре республика комисси]асьтнын мевге-]индэ бу формаларын Ьугуг бэрабэрли!и ТсСбит едилмишдир. Тэкчэ буну ге]д етмэк исте)ирзм ки. мэсо-те мевчу!д колхоз вэ совхоз лары дагытмагдан де]ил, онла-ры. злб&птэ, кенуллулук эса-сында башга чур, даЬа мэдэ-ни вэ демократик тзсэрруфат-чылыг системлэринэ чевир-мзкзэн ибарэтдир. Республика Али Советинин гэрары илэ торпаг узариндэ мулкиЬ )зтин уч невуну’н — девлэт. .чслхоз-кооператив мулни)-^зтанин вэ хусуси мулкиНэ-тин инкишаф етдирилмэси Ьаггында ганун гзбул слун-мушдур. Кэндлилэр бунлар-дан Ьансынын, даЬа элвериш-Ди олдугуну езлэри MYэjjэн-лвщд ирмэлищирлэр. — ИстеЬсал-техникн тэ-)нватлы малларын гц)мэт-лэриянн вэ хндмэт Ьаггьшьш сзрбзстлэшднрнлмэс и об)ек- ТКВ СУРЭТД:. бир чох зэрэр-лэ ншлэjэн вэ ашагы рента- белли колхоз вэ совхозларын вар-)охдан чыхмасына со- боб <'лур. Тебин ки, о-нларып конд тэсзрруфаты мэЬсулу истеЬсалчылары сырасындан чыхмасы 1чэсэлэси JapaHWp. Бу баредэ фикриниз нэдир? — Бу прссес лабувдур вэ башланмышды . «Азэрба)чан Республикасында кэндли, (фермер) тзсэрруфатлары lapa д ыл масыны сур’ст лэндир-МсК тэдбирлэри Ьаггында» республика презйдентинин фгрманына есасэн лэгв еди-Лсчгк ссвхозлар. бутун кенд тэссрруфаты техникасы, тран-тор вэ автомсбил паркы, тэ’-мир е’малатханалары, мал-гара тэманнасыз олараг онун эсасында ррадылан кэндли (фермер) тэсэрруфатларынын коллектив му л ки j J эт ин э верилир. Колхсзлара келдик-дэ исэ снларын лзгв едил-мс'си, ]ахуд эмлакын, о чум-лсдэн техниканын, автомо-бил пэркьшын. фешаларын вэ с. белущдурулмгси илэ элагэдар бутун мэсэлэлэр тэсэрруфатларын низамна-мэлэринэ yjryH онларын4 узвлгринин умуми )ыгын-чагларында Ьэлл едилир. Ади мэнтиг тзсдиг едир ки. адамлар, нечэ де)эрлэр, ез Ьесабына доландыгда тэ-сэрруфагчылыгын даЬа сз-мзрэли фсрмасьшы тез та-дарЛар. Дуи|анын инкишаф е i м иш елкэлэринин тэчру-бсси костэрир ки, зсас истеЬсал васитэлари узэриндэ My.iKHjjcT онун саЬибини тсрпагдан даЬа jaxшы ис-тифадэ етмэ)э, ону учалт-мага, тсрпагы даЬа jaxmbi вэ-3Hjj3T^ нэсиллэрэ oTypMaja севг едир. Буна кер^ дэ биз торпаг узэрицдэ хусуси мул-киЦз'т тэтбиг едилмэсинэ тэ-рэфдарыг. Амма бу, зорла едилмэмэлидир. Ганун тсф-паг саЬибинэ ики Ьугугдан бирини сечмэ)э имкан верир:’ ja емурлук саЬиблик, ja да мулки^эт Ьутугу. Зэннимчэ, кэндли тзсэрруф?тлары тэд-ричэн KGonepacHjaja — тэч-Ьизат, мэЬсул сатышЫ, мэЬ-сулун^ сахланмасы, е’малы саЬгсиндэ KoonepacHjaja кечэ-чэклэр. Бу, артыг байлга нев коопераси]а — объектив иг-тисади амакдашлыг тэлэба-тьша эсасданан KoenepacHja слачагдыр. - Снзнн башчылыг етди- ]нш£з торпаг ксл&Ьаты узрэ республика комнсс^асы ез ишиндэ Ьансы Ьугугн актлара гсаслакыр? — 0лбэггтэ, A3&p6aj4aH Республикасы Али Советинин гэбул етд^и ганунла-ра. Кэндлилэрин аксэриЯэ-ти кенд HrrHcaAHjjaTbiHbm чохукладлыгьша тэрефдар-дыр. Девлэггсизлэшдирмэ. там тэсэрруфат муогэгилли-Jh, саг лам рэгабэтин инкишаф етдирилмэси — бутун бунлар мухтэлиф амтэа ис-теЬсалчыларынын    опт им ал эмекдашлыгыны Japafniara имкан верачэкдир. Девлэт ]алныз азадлыг вермэли вэ Ьэр бир эмэкчинин тэшэб-бускарльп* вэ сэриштэ кес-тэрмэсинэ бзрабэр шэраит Ja-ратмалыдьф. Кэнддэки адамлар тэсэрруфатчылыг тэр-зини бзлэри сечэчэклэр, Ьансы форманын даЬа самэ-рэли олдугуну иса заман кеотэрэчэк. Зэннимчэ, республикада фермердик эн муЬум вэ перспектив истига-мэтлэрдэн биридио вэ 6v Ьэ-рэкаты Ьэр васитэ илэ гору-маг лазымдыр. Ьазыр да Ьеч бир фермер девлэтин ке-мэ1и олмадан, нэинки нор-мал фэалиЛзт кестэрэ бил-мэз, Ьэтга дирчэлэ дэ бил- М‘3— Бугуи буиларда ]ава-шь! сиз торпагын вэлэшди-рнлмэси барэдэ иэ душукур-суиуз? — Бу барэдэ гывгыв му-баЬисэлэр кедир. Бэ’зилэри aejHpnop ки, торпагы ез-лэшдирм&к лазымдыр. ди-кэрларинин фикринчэ «сэ буна дэ}мэа. Кэнд эЬалиси торпаг узэриндэ хусуси мул-khJJst тэтбиг едилмзсинин зэ-рурили}инэ даЬа чох ме]лли-дирлэр. Халг баша душуР ки, ]алныз бу 1олла бош пипггахталарымызда боллуг 1арашаг олар. Pajoe вэ те* сэроуфаа* рэЬбэрлэрн дэ буну " дэрк етмэ}э fiamnajbip-лат>. Шэхоен мэвэ кэлдикдэ исэ, зэннимчэ, торпагы хусуси мулки^этз вермэк лазымдыр, амма бир шэртлэ ки, кэнд тзсэрруфаты истеЬса-лы девлэтин нэзарэти алтын-да олсун. Девлэт будчэсинэ верки шэклиндэ дадил ола-чаг элавэ вэсант торпагын )ахшылашдырцлмасына, нн-фрагтруктуруя Зарадылма-сына сэрф едйлэчэкдно. Мэн-(Ьи прссеслэрин артмасьша тэнимиз Ьинэгэди pajoHy эразисиндэ мэскунлашыб. Онлара 2 мил]он 730 мин манат мэбл.»гиндэ мадди Jap олмаз. Бу прссесин кедишин-дэ торпагдан нормал исти-; фада олунмасыны тэ’мин едэн комплекс шэраит Ла-радылмалыдыр. Комплекс шэраит дедикдэ фермерлэр уч> н мэслэЬэтлэшмэлэр. тзчЬизат. маЪсулун сахланмасы, е’малы,. дашынмасы системи, банк, биржа эмоли|1атлары нэзердэ тутулур Биз ислаЬаты паралет сУ-рэтдэ уч истигамэтдэ Ьэ|ата: кечирмэк — фермер руфатлары ]аратмаг. хоз вэ совхозлары дэ1ишм> к вэ уекн тэсэрруфатчылыг формалары учун ксммерси-| «а инфраструктуру )арат-маг ни)]етиндэ)иь Ьу ицш; 1убанмаг олмаз. Лакин зор-> ла керуЛоН тэдбнрлэр бир; га^1да олараг мугавимэтлэ г ар-1 шыланыР. буна керэ дэ иза-Ьат иши апармаг, планлары-. мызын ЬэJэтa кечирилмэси учун реал игтисади зсмин ¡е-, ратмаг лазьтмдьт. Бу мзсэ-' лэдэ ирэлил^ишимиз вар. Лахын еахтларда зсрэрлэ кш.^eJsн. азректабел ли т г- сэрруфатларын дэ]ищдири.. | маси иши башлэначагдьф. БVрада мухтэлиф модифи-кас^алар ола билэр а>*Ча: эсас принсип будур ки, коллектив тгсэрруфатдаЬэобир. ишчи торпагын вэ истеЬсал васитэлэринин мулки))этчи- \ ги 1ахУД саЬиблэриндэн би-| Таксомотор паркларында он сАмальиыо. Лэ’ни саЬиб- тэ-тил барэдэ сез-сеЬбэт кар олмалыдыр. Торпагын | ЧОХдан кедирди. Эслиндэ 1енндгн бвл>гшдурулу*гся ики илп )ахьгн иди ки, такси поссеси эсасэн бу ил Ьэ1ата. суручулари ге)ри-рэсми тэ . ^      пв|    ТИП IIЭЗИJJЭTИHДЭ идилэр. Лэ’ни чамаат таксиии кун-дуз чырагла да тапа билмирди. ТаПапда да сэрни. шини са)гача керэ 1ох. ис. тэдиклэри ги]мэтэ мэнзил башына чатдырырдылар. Дунэндэн е’тибарэн такси суручулари рэсми тэ’-тилэ баиьламышлар. Вэзи). ¡этлэ таныш олмаг учун 1 немрэлн таксомотор паркы илэ элагэ*сахладыг. Парный мудири Билал ЗeJнaлoвy Jepиндэ тапа билмэдик. Де. дилэр тэ’тилчнлэрин ара-сындадыр. Невбэтчи механик Агамирзэ Мэммэдовдан ашагыдакы мэ’луматы алдыг: рилмишдир. Халг тэЬсилн системиндэ чалышан дерд мин-', нэфэрэ JaxbiH муэллим ВЭ тэрби5эни дэ бу мэблэгдэ ]ардым алыб. С ос нал тэ’ми-кат ше’бэсинин neMajH илэ мадди B83Hjj3TH хусуснлэ агыр олан 94 пeнcвjaчынын Ьэр биринэ 200 манат мэблэ-FMHдэ JapAbiM едилмишдир. Ш. ЭЛшЕВ, Азэринформун мухбиря. такси суручулэри на исташар? • кечирилэчэкднр. Бу мэсэ.*о; илэ элагэдар Зухарыда har-| сында данышдыгым ба шга •тэдбирлэре кэлдикдэ демэ^ лазымдыр ки, бунлар хе]ли | вахт тэлэб едэчэк. Торпаг фонду эсасэн колхоз вэ совхсзларда илк нев-бэдэ онларын ачыг-ашкар rej-риоыэрэли исгифадэ етдик-лйпи торпаглгрын алынма-сы 1олу нла )арадылачагдыр. ШэЬэрден кэнда кэланлэр бу фонддан торпаг алачаглар. Колхсз вэ ссвхозларда иш-ЛoJcH^эpэ кэлдикдэ, онла-рын ез торпаг па1ьшы алма* га ихти’ары вардыр. Экер бу naj кифа]эт де|илсэ, онлар торпаг беЛкусу фонду Ьесабына ез паЗларыны ке-. ниш л энди рэ билэрлэр. . — Этрафлы чаваблар учун тэшэккур еднрэм. СеЬбеш — Эввэла. Ьэр километра ики ма«ат гиЗмэт го)маг Ьад-артыг чохдур. Мэ-1 маната енди. вэ Ьэр манатдан 33 ranHjHH такси суручулэ-рияин аЗлыг маашына элавэ олунмасыны тэлэб еднрнк. Икинчиси, машынлар еЬти. jaT Ьйссэлэрлэ тэчЬиз едилмэлидир. Учунчусу, маашлар артырылмалыдыр. Вахтнлэ бир тон бензин паркы мыз 195 манат аЗырырдыса. инди бу 1800 маната чат-мышдыр. Ьэмин пулуи 50 фаизиин девлэт тэрэфиндэн едэнилмэсини тэлэб рдирик. Такси суручулэринин эк-сэриj]этинин мэнзил шэраи-ти ачыначаглыдыр. Гараж-ларда, сехлэрдэ. антисани-fapwja TyrjaH едир. диндэн зэннэнин рилмэсини учун пул гиЗмэт БЕНЗИН БИР Д8 БАНАЛАШДЫ Зато Заэды: М. КЭРИМОВ. Бу Зазы Ьавырланаркэн ДзэрбаЗчая Респубдяхасы Девлэт 1аначаг Комятэсян-дэн бензииии гяЗмэтнняя артдыгы барэдэ мэ’дуиат Urna A QO б яр лятяряяяя гяЗмэтя 2 манат 50 гэпяк, 72 вэ . 76 октавлы беязяяяя hep ряяяя гя]яэтя ясэ 2 30 гэня*дяр-    ' Л АГПАило ;