Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.19+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, February 01, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.19+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - February 1, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛ Г Г03ЕТИ 1 ФЕВРАЛ 1Н2-»«и ИЛ. Ж МуЬачир эдэбицагымыз ATAJA ЛАЛИГ OF У Л Ьэфгпэлик програм XX (узилликдэ Азэрба)чан эдэби-мэдэ-ни вэ интимая-си^си муЬитиннн Зетирд^и бе!ук шэхсиНэтлэрдэн бири олан ЭЬмэд Агаоглунун (1869    1939)    Ьэ)аты    вэ    фэа- лирэтн илэ биз ]алныз сон яллэрдэ ма-рагланмага башламышыг. Онун взунэ икннчи вэтэн сечдн)и Турки)эдэ исэ бу иш артыг ]арым эсрдэн чохдур ки, давам еднр. ЭЬмэдбэ]ин елумундэн сонра — 1939-чу илдэ евладлары онун бутун эсэрлэрини «Агаоглунун куллиМаты* ады нлэ нэшр етмэ|э башладылар. ЭhмэдбэJин гызы, Туркмении иЛк Ьугугшунас гадыны Су. рэЗЗанын «Вир вмур бела кечди* вэ оглу, |азычы, си]аси хадим Сэмэднн «Атамдан хатирэлэр», «Атамын достлары» кнтабла. рында онун амур Золу барэсиндэ даЬа кениш вэ мараглы мэ’луматлар верил, мишдир. Сэмэд Апаоглу 1909ичу илдэ Бакыда догулмушду. ЭЬмэдбэ)ин дордунчу ушаты иди. Анкара Универснтетинин Ьугуг фа. култэсини битирмиш, Страсбург Универ-ситетиндэ аспирантура тэЬсили алмышды. Лакин аилэнин бэдхаЬлары атасынын вах. тилэ рус тэбээси олдугуну бэЬанэ едэрэк Сэмэдэ тэНсилини тамамламага вэ диссер-таси]а мудафиэ етмэ)э имкан вермэмншди. лэр. Турнира дендукдэн сонра о, мухтэ-лиф назирликлэрдэ чалышмыш, сэрбэст вэкиллик фэалирэти илэ мэшгул олмушду. Е1ни заманда, гэлэмини бэдии эдэбират саЬэсиндэ сынамыш, «Страсбург хатирэ-лэри», «Зурри^эт», «Муэллим Гаф>р» «БеЗук аилэ», «Ьучрэдэки адам» «Гаты-рын влуму» китабларынын муэллифн ними танынмышдыр. Сэмэд Агаоглу Ьэм дэ влкэнин с и) ас и Ьэ1атында )ахындан иштирак етмиш, Чэ. лал Ба)ар, Аднан Мендерес, Фуад Кепрулу илэ бирликдэ Демократ Парттфсынын За. радылмасында муЬум рол оЗнамышдыр. 1950 — 1960-чы иллэр арасында уч дэ-фэ далбадал Турюф БеЗук Миллэт Мэч-лисинэ депутат сечилмишди. 1960-чы ил 27 маЗ чеврнлиши нэтичэ. 3 ФЕВРАЛ Республика т#яввн»н|асы синдэ ТуркнЗэнин президента Чэлал Ба]ар, баш иазир Аднан Мендерес вэ дик эр кер-кэмли девлэт хадимлэрн илэ бнрлнкдэ ЭЬмэд Агаоглу да Ьэбсэ алынмыш вэ Дас-сыада мэЬкэмэсинин Ьекму нлэ вмурлук Ьэбс чэзасына мэЬкум едилмншди. МэЬкэ. мэдэ онун вэкилн бачысы Сурэ^а Агаоглу ИД“-    ^ л 1965-чи илдэ Ьэбсдэн чыхан Сэмэд Ага. оглу езуну бутунлуклэ елмэ вэ эдэбиЗЗа- » та Ьэср етмишди. МэЬбэсдэн сонра Заздыгы я 9.35. «1000 сами]»». Иифор-«Достум Мендерес» кнтабы Дассыада мэЬ- I маск]а бурахылышы. 9.55. Мул-кэмэсннин Ьекму илэ е’дам едилмнш Тур- ■ типли.сасн]а фнлми. 10.15. кн1эннн кечмиш баш назнрн Аднан Мен. 1 «Эдеб-аркан дун>амыэ». 10.45. дересэ Ьэср олунмушду. Чох куман ки, I Сэнадпи телевнзиа филмлари. Мендереснн сонралар снЗаси бэраэт алма. I ц,15. Иржи Б»мда — Клаэвснн сында бу китабын да муэЛэн ролу ол. ■ в» камера оркестр* учун кон-мушду.    |    серт. 11.35. Бадии филм: «Лу- «Таныш узлэр», «Совет Руси]а импера. I ркх — кулеш макана»нда». тоолугу» «Ики партн]а арасындакы фэрг. I 1в.оо. Е;<спрес-информаси|в. лэо» кими сиЗасн-публисист вэ тарихи.ме. I 1в.05. Мултитли.<аси;а филмле-муао характерли кнтабларында Сэмэд I р*. 18.25. «Бачар*»глы аллер». Агаопу сон Зарым эсрдэки нчтимаи.сиЗаси | 18.55. «Идман ичмалы». 19.15. вэ мэ’нэви ЬэЗатын долгун мэнзэрэснни _ «Ишкуэерларым керушлар*». чанландырмага чалышмышдыр.    I    19.45. «Лаям, башням,пар*;». 1981-чи илдэ Истанбулда вэфат етмиш 1 2ОЛ0. «24 саат». 20.35. -Халг Гамак Агаоглунун чохчэЬэтли Зараднчы- I маЬнылеры а» таснифлар. Оху-лыгында «Атамдан хатирэлэр» вэ «Ата. а ]ур Елчм-н Чалмлоа. ^.ОО. 1амм-мык достлары» эсэрлэри муНум Зер тутур. I Лмклар (М). 21.35. Реклам. М«мм* вУ кнтаблар ааснтэсилэ такчэ I 21.45. «СТАР-1.. 22.00. .Ш»»- Азарба]чан >9 Туркмении муасир тари. | шр  ..... 22.30. Бадкм ----------  <«.    •»*»°    ЭИмая Ага- телеаизи;а фмлмм:    «12    стул». сарм^ ]а». Имфэрмасм]а бурах»»ла|шы. хиндэ езунэмэхсус Jep тутан ЭЬмэд Ага* тв оглунун деЗнл, Ьэм дэ Ьадисэлэрлэ зэнкин | ¡яЩт сврм]а. 23.35. «1000 сани- ж  «... itannvu мУТТалиД ЭГНДЭ ВЭ ;а олаи бутав бир дваруи мухтэлиф агида .а иаслэк адамларынын портретнш вернр. Бу мэ’нада «Пэрдэ архасындакы адам» очерки беЗук мараг догурур. Очерк талеЗн вэ бнографиЗасы ЭЬмэд Агаоглуну хатырладан башга бир керкэмли я^эрва1,1а97о^ Ьэср ЭлибэЗ ЬусеЗнзадэЗэ (1864 — 194U) пэср ^Л^Ьачир^ 1азычымыз Сэмэд Агаоглунун очеркинн охучулара тэгднм еднрик. ВилаЗэт МУХТАРОГЛУ, филолокнЗа елмлэрн доктору. Сэмэд AfAOffiy пар да архасындакы АДАМ ИттиЬадчылар деврундэ онлара истигамот верэн фи. кир чэрэЗанлары сонракы деврлзрлэ мугаЗисэдэ даЬа чох вэ даЬа ардычыл иди. Бу адамлар нэ huí кермэк истэдиклэрини. нэ иш кврэ. чэклэрини jaxuibi билирди-лэр. Бу мэ’нада биринчи сы-ранын архасында фикир вэ душунчэ. илЬам во инам то^гин едэн елэ инсанлар варды ки. кунун бириндэ бунларын хидмэтлэри бэл. ко дэ ме)дана чыхарылачаг. лакин онларын сифэтлэри бир инсан кими. бир дост вэ ]олдаш кими Иэмишэ мэчпул галачагдыр. Бела адамлардан бири дэ атамын 6aja.i саггаллы, аг бэнизли, квзэл козлу, ша. ир. рэссам, мусигишунас, философ, журналист, астролог, профессор, доктор олан гафгазлы досту иди. СэЬэрлэр \1зуну Зумасы бир саат, кеЗинмоси ики саат чзкан, данышмага башла-дыгы заман ЬекаЗэлэри. хатирэлэри. лэтифэлэри. ти-канлы атмачалары илэ Иэм. сеЬбэтлэрини саатларла гэ. тиЗЗэн Зорулмадан динлэмэ. )э совг едэн бу агыр. сакит керунушлу адамын ИттиЬад вэ Тэрэгги партиЗасынын эсас гуручуларындан бири олдугуну, ТуркиЗэнин Кете, Шиллер кими Гэрб эдиб вэ мутэфэккирлэринин илк ДЭ-фэ онун гэлэми илэ танын-дыгын'ы. бир тэрэфдэн Данте-нин «ЧэЬэннэм»ини нэзмлэ, о бири тэрэфдэн исэ Адам Омитин китабыны башдан. баша тэрчумэ етдиЗини. мэмлэкэтимизэ Иогиги Ьу. манизм wopojaHbiHbi онун кэ. THpflHjHHH. истиглал мэЬкэ. мэсиндэ 01ум тэЬлукэсинин дэфэлэрлэ онун башы у'зэ-риндэ даЗандыгыны — хула-сэ. сэркузэштлэрлэ долу бир hajaT саЬиби олдугуну чох. му адам билир? Бу ики инсан — атамла онун досту бир-бири илэ не. чэ дил тапмышдылар? Атам эсэби, сэрт, Ьэмишэ hapaca тэлэсэн адам иди. Досту исэ jyMinar, сакит вэ агыр тэр-пэнишли иди. Лакин )арады-лышларындакы бу фэрглэрэ бахмаЗарэт »сАз мубаризэлэ-рини ифадэ едэн гэзетлэр чыхардылар, бирликдэ истиглал Ьэрэкатьгна гошул. дулар. кизли чэмиЗЗэтлэр ja. ратды.лар. Деврун 6ejyK муршидинэ (3Hja Keja.in нэзэрдэ туту-лур — В. М.) «ислам уммэ-тиндэн. Гэрб мэдэниЗЗэтин-дэн, турк миллэтиндэн» ол-маг фикрини верэн о иди. Османлы императорлугу-нун дин сиЗасэти илэ взу_ ну догрултмаЗачагы анла_ шылынча бутун турклэрэ бир вэтэн кими Туран Золу-н>' да о кестэрди. Jox. jox. гэтиЗЗэн мубалигэ етмирэм. атамын бу досту бутев бир деврун Иогигэтэн кизли ЬэЗат мэнбэлэриндэн бири олмуш- Онун атамын елумундэн энра кез Зашлары бэмбэЗаз сагталына аха-аха сеЗлэди. jH бир henaja вар: «ЭЬмэдбэ]лэ бирликдэ Батумда идик. Истанбулда анлашма (Мудрое сулЬ муга-вилэси нэзэрдэ тутулур — В. М.) е’лан едилмиш. дев-лот т;>слим олмушду. Бир кун е)ни отагда чарпаЗыла-рымызда узанмышдыг. ЭЬ-мэдбэЗ мэндэн Занымда ha-физ Ширазинин китабы олуб-олмадыгыны сорушду. — НэЗинэ кэрэкдир? — Истихарэ (*тмэк истэ-Зирэм. — Лохдур. Анчаг Тассо-нун «Хилас едилмиш Гуде» китабы вар. Икинчи чилди-дир. Бир ha л да истихарэ ет-мэк истэЗирсэн. о да Ьафиз Ширази кими 6eJyK инсан-дыр. Сэн соруш. мэн дэ ба-хым. ЭЬмэдбэЗ суалыны верди: — Мэмлэкэтин кэлэчэЗи нечэ олачаг? Китабын Ьэлэ арасы ачылмамыш сэЬифэлэрин-дэн биринэ бахыб, кэлиши кезэл шеЗлэр охумага башла-дым: — EJ мэндэн кэлэчэЗин нечэ олачагыны сорушан адам! Сэн билмиреэнми ки. инсанлар буну кэшф етмзЗэ гадир деЗиллэр? Лакин кеч-миш заманын    тэчрубэлэ- ринэ эсасланараг деЗэ билэ. рэм ки. Шэргин эн гаран-лыг кунлэриндэ сары сач-лы бир гэЬрэман opTaJa чы-хачаг, миллэти ез этрафы-на топлаЗараг    ЬуррнЗЗэтэ. зэфэрэ аиарачаг. ЭЬмэдбэЗ инанмады: — Зарафаты бурах! — Нэ зарафат? Ал. езун бах». Гыса бир муддэтдэн сонра гэрибэ бир бэнзэрликлэ Ьэгигэтэ чеврилэн (Ата. туркун Турки>эни хилас ет-мэсинэ ишарэ олунур — В. М.) бу истихарэни тэса-дуфлэрин ЬеЗрэтамиз мис-раларындан бири саЗмаг мумкундур. ДаЬа бир хатирэси: «Гафгазда    ЭЬмэдбэЗ лэ бирликдэ гэзет чыхарырдыг. Бир кун мэним еЬдэмэ ду-шэн hHccsiHH вахтыида ¿аз-мадым. ЭЬмэдбэЗ кэдди, нэ учуй Зазмадыгымы сорушду. Бэлкэ дэ бир аз эсэ-биЗдим, она керэ дэ сэрт чаваб вердим. О дз сэрт-лэшди, мунагишэ агыр бир Ьал алды. Нечэ олду, бил_ мирэм. бирдэн-45ирэ ajara галхдым, CKaMjaHbi кетурэ-рэк ЭЬмэдбэЗин устунэ jy-Зурдум. Буну едэркэн онун да ejHH иши керэчэЗини ду-шунурдум. Лакин о ирэли кэлэрэк енумдэ даЗанды. боЗнуну букду: — Вур! — деди. — Ам- ма Зазыны вер». Аман аллаЬ. онда нэ гэрибэ бир сафлыг варды! Истиглал мэЬкэмэсиндэ (Ата-туркэ суи-гэсдлэ элагэдар 1926»ч ы илдэ кечирилэн мэЬкэмэдан сез кедир В. М.) дерд Элинин гаршы-ону ики сунку ара-бешинчи олараг кэ- тирдиклэри заман бир аз Иазин, бир аз кулунч бир тэвэккуллэ боЗнуну бук-д,у. Ондан Гара Камал илэ достлугунун маЬиЗЗэти сору-шуланда эсла тэрэддуд ет. мэдэн «Мэни эркеЗунлэт-дирмишди»    чавабыны    вер- мишди. О. буну сеЗлэЗэркэн Гара Камал илэ Ьэгиги достлугунун сэмими j ¿эти фев-гундэ деЗилди. Бу адамы бутун дикэр достлары кими чиддиЗЗэтлэ    севирди.    Y4 балача ушаг,    езундэн    чох чаваи олан бир гадын.    бир гаЗнана, бир балдыз. аЗрыл-малары мумкун олмаЗан узаг бир гоЬум илэ Зашадыглары вэ бутун кэлир мэнбэлэринин I I I I I I I II ПРОГРАМ («БАКЫ» студи(асы) 20.30. «Талафакс». 20.40. «Бах бала!». Ушаглар учУн »эрилиш. 21.00. 1енили.<лар (М). 21.35. Бад ии телевизи]а филМм: «raj-ри-расми адам». 1-чи серила. 22.40. «Ба»ь1—СОС» (шаНарин сснитари;асы месалэлармнэ hacp олунур). 23.20. «1арадычы амрдун бнр или». Бастакар Ф. Злизадэ. 00.10. «Талефзкс». PycMja телевиэн)асыиын БИРИНЧИ ПРОГРАМЫ 6.00. «СаЬар». 8.30. Мулти-пли:<еси;а филми. 8.35. «Рок дэрои». 9.35. «Мухталиф алка-ларин халг нагыллары аэ Ьака-]алари». 9.40. «Мам сизи васф адирам». В. Мгорэвун маЬны-лары. 10.10. Санэдли талааи-зи]а филми. 11.СЮ. Филм-кон-сарт. 12.00. Хабарлар. 14.10. «Блокнот». 14.15. «Таламикст». 15.00. Хабарлар. 15.20. «Бу ол-мучцдур...». 15.40. Бадии тала-виэи]а филми:    «Го]ун ашыгы ил» фалачма». 17.00. «Сан и» ]амансам, а гыш!».‘ 17.30. Мул-типликаси]а филмлэри. 18.00. ■ Хабарлар. 18.20. «Футбол лыр ). Абдулл«]** (аьоломчал). 00.05. «Талафаис». Руси)* т*я**иаи|*сымыи БИРИНЧИ ПРОГРАМЫ 6.00. «С*Нар». 8.35. Мулти-пликаси.’а филмлэри. 9.10. «Сан на )ам*нсан, а гыш(». 9.40. Са-надлм талаамзи]а филми: «Му-гаддас моиастр». 10.20. Бадии филм. 10.30. «Футбол ичмалы». 12.00. Хабарлар. 12.20. Консарт. 12.40. Рмтмик »тмиастика. 13.10. «Буну сиэ бачарырсыныз». 13.55. кШаЬар». Алма-Атадаи аарилиш. 14.20. Биржа ]анили.с лари. 14.35. «Бу сиэа лазым-дырмы?». 14.45. «Тичарат сыра-сы». 15.00. 1енмликлэр. 15.20. Шри-Ланка милли аисамблы-иын консарти. 15.55. Вадим та> лааизи]а филми: «Мускал». 1-чи сари]а. 17.05. «Чампионлзр-ла бирлимда». 17.20. «Ушаг му* сити клубу». 18.00. Хабарлар. 18.20. Саратоада чачи рил эи та лааиэи^а филмлари фастиаалы. 18.50. Мултилли<аси]а филми. 19.05. «Курил па^ансы». 19.25. Учсари>]алы бадии филм: «Карамазов гардашл ары». 1-чи св-ри]а. 20.45. «Качанмз ха)ра гал-сым, балалар!». 21.00. Хабарлар. 21.35. Мусигилм информа-си;а лрограмы. 22.05. «Лэидои-да*: маНаббатла, ¡ахуд ]уикул га]длар». 22.50. «Афарин». 01.25. Идмам програмы. 01.55. Дард<ари]алы бадии талеаизи-‘а филми: «ТанНалар» (Авгтра-ли]а). 1-чи серила. Руси)« т*лавн»и)асынын ИКИНЧИ ПРОГРАМЫ 8.00. Хабарлар. 8.20. «Фраи-сыз дили». 1-чи тадрис или. 8.50. «Асуда аахт». 9.05. «Фраи-сыэ дили». 2-чи тадрис или. 9.35. «Ушаг сааты». 10.35. Се-не дли филм. 11.05. «Раа]у—Г аф-газ». 11.50. «Унудулмуш сеид «Поно». 12.15. «Башиичи та-кар». Бадми-гтублнсистич прэ-грам. 14.00. Хабарлар. 16.00. Консарт. 17.10. «Канишлик». 17.40. Талааиэм]а информаоф-коммарси;а хабар лари. 17.55. «Урал ТВ». Видеоканал. 18.40. Руси]анын парламент хабарла-ри. 18.55. «Космополмс» тала-амзи]а журналы. 19.40. «Асуда вахт». 19.55. Реклам. 20.00. Хабарлар. 20.20. «Кар «ун ба]-рам». 3-9 ФЕВРАЛ Руси)* гал*а**Ц*еыиым ИКИНЧИ ПРОГРАМЫ 8.00. Хабарлар. 8.20. «Алмаи дили». 1-чи тадрис или. 8.50. « Асуда вахт». 9.05. «Алман дили». 2-чи тадрис или. 9.35. «Рус ус лубу». 10.10. «floaanja двги-галери». 10.50. О. Ув]лд—«И^а-«л ар». 11-35. «Маи вэ бвшп-лары». "12.35. Саиадлм филм. 13.00. 0]лэнчали програм: «Ин-тaparro да'аат едир...». 14.00. Хабарлар. 16.00. «Ушаг сааты». 17.00. «ТалаЕКО». 17.30. «Узаг Шарг». Талааизи]* ичмаяы. 18.15. Талааизи.’а инфэрмаси,«-чсммарси> хабарпари. 18J0. Криминал хабарлар. 18 SO. «Серафим С ape вс чи. Г ;,ытмз». 19.40. «Асуда аахт». 19.55. Ра с- лам. 20.00. Хабарлар. «Кар кум ба;рам». 20.20. 6 ФЕВРАЛ ич- • - ,    .»ялланпя    Га    1 малы». 18.45. Пекин талеаизи- TYKKaC онаИ^рдымЯэлинй |м«-иын програмы. 20.45. «К.- 5 ФЕВРАЛ Республика тая#аи1и|асы 9.35. «10С0 сани]а». Имфор-маси.]а бурахылышы. 9.55. Мул-типликаси]а филмлари. 10.15. «ШаЬмат клубу». 10.45. Санад-ли талааизм]а филмлэри. 11.30. Бэдии талавиэм]а филми:    «12 стул». 3-чу сер и а. 18.00. Екс-прас-информаси]а. 18.05. Мул-типличвеи]» филмлари. 18.35. «Мачтаблинии ч«табханасы». 19.05. А. Са.'гуи — Симфонка. Ифа адир У. Ьачыбг]са ады-не Аэарба]чаи Даалат симфо-ник орчестри. Дирижэр Кмрар А| чал дыр. 19.35. Реклам. 19.45. «Ла]ла], баши^м, ла]ла]». 20.00. «24 саат». 20.35. Челыр Ариф Маиафлы (скрипка). 21.СО. 1а-ммликлар» (М). 21.35. «Дин <-миэ-ма'нааилатымыз». 21.55. «СТАР—I». 21:10. «вмрун да-аамы». 22.40. Бадии, талваиз^а филми: «12 стул». 4-чу сари,а. 23.55. «1000 санм>». Информа- СИ]Э бурахылышы. II ПРОГРАМ («БАКЫ» студи|*сы) 20.30. «Телефакс». 20.45. «Бах бала!». Ушаглар учуй варилхш. 21.00. 1амиликпар (М).    21.35. «Керуш нагтаси». 22.15. «1ан-лыш да бир нахышдыр». 23.15. «Телефакс». руси]е т*лаамам|асымым БИРИНЧИ ПРОГРАМЫ сында сында ра ...------ —    .    . - узатмышды. СеЗлэди^и сезун зел мэ’насы бу иди. Амма бу мэ’наны елэ сезлэр, рлэ мэзлу.м бир эда илэ ифадэ етди ки, истиглал мэЬкэмэ-си Ьакимлэринин сэрт. эсэби узлэри ачы)ан бир тэбэс-сумэ бурунду. МэЬкум ОЛ-масы учуй Ьеч бир сэбэб Jox_ дур. Лакин буна 6axMaJapar ону мэЬкумлуг агибэтиндэн гуртаран бэлкэ дэ бу сезу. бу дурушу олду. haJaTbi 6ojy надир Ьаллар-да эсэбилэшэн. ондан даЬа надир Ьалларда ЬеЗрэтлэнэн бу агыр, сакит адамын бутун омру 6oJy кечирдиЗи эн беЗук шашгынлыг Ьисси Зенэ дэ истиглал мэЬкэмэсиндэ олду. МэЬкэмэ рэиси бир арада чох Ьирслэнмиш. Зашлы шаЬидин дуз узунэ «Сэндэн шиэлик гохусу кэлир!» — де]э багырмышды. О. оу созлэри ешидэндэ эввэлчэ гулагларына    инанмады. сонра козлари кениш ачыл-ды. «Мэнми? Моими?» — деЗэ кэкэлэЗорок сусду. Ьэр чур иттиЬам козлэЗирди. Ам-ма белэсини... эсла! Чунки эввэла шиэ деЗилди, сонра да деврунун мэшЬур динсизи. «ИчтиЬад» мэчмуэсинин саЬиби Абдулла Човдэтин Je. канэ досту иди. Мэнэ елумундэн бир аз эввэл Ускудардакы беЗук. тахта евинин СараЗбурун\ илэ Хэличэ бахан пэнчэрэ-лэри онушдэ сеЗлэдиЗи аша-гыдакы эЬвалаты хатырла-дыгча индинин озундэ кул. мэ]ими сахлаЗа- билмирэм. «Истанбула душмонлэрин кирдиЗи илк кунлэрдэ бир кун арвадымла балдызым бир мэсэлэ]э корэ мэним устумэ душмушдулэр. Онлара бир Ьэдиси мисал кэтирэ рэк гадьгнларын оз эрлэри вэ умумэн кишилэр у зарина аЗагландыглары кун коJдэн даш Загачагыны cej-лэдим. соз агзымдан чых-мамышды ки, бирдэн топ. пулемет, бомба сэслэри бутун Истанбулу титрэтмэЗэ баш-лады. Инкилис тэЗЗарэлэри шэЬэр узэриндэ басгына кечмишдилэр. Арвадым вэ балдьгзым heJpaT вэ горху ичэрисиндэ узумэ чаниэ xajpa галсын балалар1». 21.00. Хабарлар. 21.35. «Муал-лиф талавизИЗасы». 24.00. Хабарлар. 00.20. Идмаи прэгра-мы. 01.10. Бадии талеаизи;» филми: «rojyw ашыгы ила фалачма». *усм)а тал*ам»и]асыиым ИКИНЧИ ПРОГРАМЫ 8.00. Хабарлэр. 8.20. «Ишк/-зар адамын вахты». 9.20. «Италией дили». 9.50. «Асуда аахт». : 10.05. «Рус дили». 10.35. Кон-еврт. 11.15. «Аг гарга». 12.05. «Паралал дун]а». 12.50. «Кэр I u/aj—ур»к вэ тала». «М. Света-ijaaa». 13.15. «Май аа бм-з». 14.00. Хабарлар. 16.00. «Ушаг I сааты». 17.00. «СаНибкарлыг аэ ан'аиа». 17.15. «Казак даира-|си». 17.45. Талааизи.’а иифор-м вс*4а-коммер си ] в хабарлари. 18.00. «Кудудлар». Вадим-пуб-|Лисистик програм. 18.45. «Узу-му Русина тутурам». 1900. | «Биэим баг». 19.40. «Асуда аахт». 19.55. Реклам. 20.00. Хабарлар. 21.00. «hap кун 6aj-|рем». 4 ФЕВРАЛ элтэримэ сарылдылар...». Республика талеаиэи)асы 9.35. «1000-сани; э». Икфор-маси]а бурахылышы. 9.55. Мул-типличасиа фмпми, 10.15. Са-иадли тапа»дзи}-а филмлэри. 10.45. Ф.- Шуберт — «Фэрел» квиитати. 11.20. Бадии талааи-зи]а Ф>шали: «12 ступ». 1 *чи серн;». 18.00. Ечспрас-ииформа-си;а. 18.05. Мултипличаси/а I фи гм лари. 18.30. «Каарак га-дамлар». 19.05. . «Бурултан». 19.35. Реклам. 19.45. «Ла;ла], башку им, ла]ла]». 20.00. «24 саат». 20.30. Оху]ур Какул Хасы-]ава. 20.50. Талавизк;» филми: «Атым маним, мурадым маним». 21.00. Зенмличлэр (М). 21.35. Реклам. 21.45. «СТАР—!». 22.00. «Ачы-ашкар». Варилиши ]азычы-публисист Сирус Таб-ризлм апарыр. 23.00. Бадии та-лааиэм;» филми: «12 стул». 2- |чи сариЗа. 00.30. «1000 еамне». Информ-и. бур»КЫПЬК11Ы. Идман [3 Y ДО РЗазанда МДБ-ннн илк 4ьгг чемпионаты оаша чат-[ышдыр.    J ункул    чэкидэ ыхыш едэн Бакы дзудочусу Назим hycejHOB 6ypYH4 медал алмышдыр. ВОЛ EJ БОЛ Минскдэ тадынлар арасында МДБ чемпионатынын нввбэти туру кечирилир. Бакы мэишэт кондисионер-лэри заводу ну н волеЗбол-чулары Луганскын «Искра» командасына 2:3 Ьесабы илэ удузмушлар. II ПРОГРАМ («БАКЫ» студи(асы) а 20.30. «Телефакс». 20.40. «Бах ■бала!». Ушаглар учун аарилиш. ■21.00. 1екилнклар (М).    21.35. IВадим телааиэи;» фипми: «Tej-ри-расми адам». 2-ии серила. 22.45. «АитиЬитиоз». 23.35. Ча- Распублика т*лммаи|*еы 9 * 9.35. «1000 сани]а». Инфэрма-си]а бурахылышы. 9.55. Мул-типличаси]» филми. 10.15. «Пг.л-лалер». 10.45. Санадли талеви зи]а филмлари. 11.30. Бадич талевизи]а филми: «12 стул». 2-чи сари]в. 18.00. Експрас-ин-фврмасмЗв. 18.05. Мултиплика-си]а филмлари. 18.25. «Дун]а даданин дадиклари». 19.00. Гара Гвра]а*ин асарлари. 19.35. Реклам. 19.45. «Ла]лв], баш и ]им, лаула]». 20.00.    «24    саат». 20.30. Анар — «Маралларым». 21.00. 1енмли:<лер (М).    21.35. Реклам. 21.45. «СТАР—I»! 22.00. «Дун]ада иаим г алды». «Аткф За]нвллы». 23.00. Бадии тела-визита филми: «12 стул». З-чу сари]а. 00.35. «1000 сами]#». Ниформаси;» бурахылышы. » II ПРОГРАМ («БАКЫ» студи|*сы) 20.30. «Телефакс». 20.40. «Бах бала!». Ушаглар учуй аарилиш. 21.00. 1аииликлар (М).    21.35. Бадии талааиэи;» филми: «Г»]-’ рм-раемм адам». 3-чу сари]а. 22.50. «втаи куна кун чатар-мы». 23.30. «Телефакс». Русм]а талааизи]асыиыи БИРИНЧИ ПРОГРАМЫ 6.С0. «СеЬар». 8.35. Мултм-пличаси;» ‘ филмлари. 9.05. «Чампионларла бир ли чд в». 9.20. «Уимм* мускги «лубу». 10.00. Бадии филм:    «Карама-зоа гардашлары». 1-чи сврм(а. 11.20. Латам;» Даалат а садами < хору му и консарти. 12.00. Хабарлар. ' 12.20. Фмлм-балат. 12.50. «Ьагигатлар, муамма-лар». 13.30. «Муааффаги]]ата нала на ил олмалы?». 13.45. Са-надли талеаизи;# филми. 14.10. «Блокнот». 14.15. «Теяомикст». Хабарлар. 15.20. «Бу кун аахт». 15.50. Бадги тале-филми: «Мусчал». 2-ии 17.00. «Ушаг сааты». Хабарлар. 18.20. Сэнад-лк телааиэи)» фипми:    «Порт рет уэернмде иггрмхлер». 18.55. «Баэар ганунуна асасен». 19.35. филм: «Кврамазоа гар-2-чи сари;». 20.45. х*|ре галсын, бала-  21.00. Хабарлар. 21.35. «Тар» гуту». 22^5. «И. Талчоаун ре*]асы». 23.45. Вояв]6оя. Аврала чампионатыныи кубочу. Киши лер. ОМИК—мКаяео Сотело Лес-палмес» (Испаии]а). 00.45. Консарт. 01.35. Бадии тэ-лааиэм> фипми: «ТакЬаяар». 2-чи сври£а. 15.00. а» о •май]» серн]а. 16.00. Вадим 6.С0. «Cehep». 8.35. Мулти-плм каси^а филмлари. 9.10. «Ушаглар ojMejan театр». 10.05. Бадии филм: «Карамазов гардашлары». 2-чи сари|а. 11.15. Санадли талааизи]# филми. 11.45. Коисарт. 12.00. Хабарлар. 12.20. «Инсаи аа гаиуи». 13.00. «hajaaHnap алемммде». 13.45. Санадли филм. 14.15. «Таламмчст». 15.00. Хабарлар. 15.20. Кэнсврт. 15.30. Бадии те-лехизи;s филми: «Кемак Нарз-]ы». 1-чи сери]а. 16.45. Мулти-плм <аси]а филмлари. 16.55. Ушаглар учун филм: «Г»и •» тимсеЬ». 18.00. Хабарлар. 18.20. «...16-дач аа даЬа 6ajyi». 19.20. «Криминформ ма'лумат аа-рир». 19.30. Бадии филм:    «Ка рамазов гардашлары». 3-чу са-рм]а. 20.45. «Кечаммэ xajpa гая-сын балалар!». 21.00. Хабарлар. 21.35. «Мусиги;# да'аат». 22.50. «ИбадаткаЬ», Хроиики-санадли талааиэи]» филми. 24.00. Хабарлар. 00.20. «Мусиги прогнозу». 00.50. Вадим тале-визм а филми: «ТанНалар». 3-чу сари;». 01.40. «J#hh дэстлары иача тапмалы?». Б#]налхалг фол члор фастиаалы. *усм)а тепеам»м)*сыиым ИКИНЧИ ПРОГРАМЫ 8.00. Хабарлар. 8.20. «Испей дили». 1-чи тадрис ¡»ли.    850. «Асуда аахт». 9.05.*1Испэн д<* ли». 2-чи тадрис или. 9.35. «Ушаг сааты». 10.35. «Сеглем-лыг». Талевиэм]» журналы. 11.05.    «К—2» тагдим едир. 14.00. Хебарлар. 16.С0. Фол-клор програмы. 17.С0. «Русм;а мадаии]]атина им камах адэ 6млар?». 17.15. «ДуК* баэар»*-на ачар». 17.45. Телааиэи]# ии- формасн»]а-чоммерси;а хабарлари. 18.00. «Нудудлар». Бадим-публисистм < програм. 18.45. Ру-сиje-нын парламент хабарлари. 19.00. «Рус»4а фармери: калача;» бахыш». 19.40. «Асуда вахт». 19.55. Рачлзм. 20.00. Хабарлар. 20.20. «Ьэр кум ба]-рам». типлидесч]* филми. 18.15. «Та-биэтм саааилар». 18.45. Идман програмы: «БаЬар га]гылары». 19.15. Аэарба]чаи бастакарла-рымым асарлари. Ифа едир А»ерба]чаи телевмзм]асы аа ра-диосунуи Ни]аэи адына симфо-иич оркестри. 19.40. Реклам. 19.45. «Ле;ла] баши>м, па]ла>. 20.00. «24 саат». 20.30. «Мугам ахшамы». Oxyjyp Ьачыбаба Ьу-са ноа. 21 .СО. 1еиилилл»р (М). 21.35. Реклам. 21.45. «СТАР—1а. 22.С0. Бадчи филм: «МаЬатма Ганди». 1-чи аа 2-чи сари]алар. СО.ЗО. «1000 сани]#». Иифэрма-см]а бурехылаямы. II ПРОГРАМ («БАКЫ» студи|*сы| 20.30. «Телефакс». 20.40. «Бах бала!». Ушаглар учуй аарилиш. 21.00. 1емилмчлар (М). 21.35. «Лемчерэ». 21.55. «Ефирд» ]ени •ери пи ш:    «СИНЕМА».    23.30. «Талэфакс». Русм|а телеам1и|*сымым БИРИНЧИ ПРОГРАМЫ 6.00. «СаЬер». 8.35. Мултиплм-<аси;а филмлари. 8.55. «...16-дач а» даЬа 6ejyK». 9.35. Бадии филм: «Карамазов гардашлары». 3-чу сери]а. 10.50. Сенэд-ли талеэизм]а филми. 12.00. Хабарлар. 12.20. Коисарт. 12.55. «С»]аЬ»тчилер клубу». 13.55. «Блокнот». 14.00. «Брич». 14.15. Биржа ¡ениличлэрм. 14.45. «Бизнес симфи». 15.00. Хабарлэр. 15.20. Oxyjyp 3. Ха]рутдинэа. 15.40. Бадки талеаизи]э филми: «Чем»* Н*ра]ы». 2-чи серм]а. 16.55. Элил ушаглар учун •Умкд» * xajpMj> фастиаалы. 18.00. Хабарлар. 18.20. «Имеем аа гаиуи». 19.00. «Албараила кадан ¡ол». 19.20. ЧожсерЦелы бадии талеаизи]» филми: «Маним аилам аа башга чзнлылер». 5-чи сари]а. 19.50. «ВИД» тэг-дим адир. 20.45. «Кечаммэ xej-ра галсын, балалар!». 21.СО. Хебарлар. 21.35. «Г. Данали]а филмлари а» азу Наггында». 22.05. «ВИД» таг дим еднр. Фа-силада: хабарлар. 01.40. Бадии телевизора филми: «ТеиЬелар». 4-чу сари]а. РусмЦ телевиаи)*сыиыи ИКИНЧИ ПРОГРАМЫ 8.00. Хеберлар. 8.20. «Ишиу-зер адамын вахты». 9.20. «Инки лис дили». 1-чи тадрис или. 9.50. «Асуда вахт». 10.05. «Им-килис дили». 2-чи тадрис или. 10.35. Санадли филм. 11.05. «Бурда модем» тагдим вдир. 11.35. «Нота Бак» студн]асы. 12.15. «Башиншу тачар». Бад:-и-публисистик програм. 14.00. Хабарлар. 16.00. «Санадли кино». 17.15. «Хенишлмч». 17.45. Те-лаамзм'а информаси]а-ком:мар-ск.а хабарлари. 18.С0. «Камдли суалы». 18.25. Шайр J. Влодо-ауи ¡арадычылыгы. 18.55. «Ра-аа]ат». 19.10. «Эввалдан ахыра-дак». 19.40. «Асуда аахт». 19.55'. Реклам. 20.00. Хабарлар. 20.20. «Нар кум 6а|рам». 11.35. Муятипликаси]» филми. 12.15. «СаЬибкар». Ишкузар едамларыи клубу. 13.30. «Му-сигм кашку». 14.00. 4o*c»pHje-ЛЫ бадии талеви3*je филми: «варлылар да arnajbip». 15.00. Хабарлар. 15.20. «Вади». 15.50. Мултипликаси.’а филми. 16.15. Jbh Овбаяиус — «Гамли вале». 16.20. «XX аср аскэрлари му-Нарнб» ала)Ьимадирлвр». 16.35. «Или бавышдви Mahs66ar»e кун. 17.15. «Гам чачма». 18.50. 16 чы гыш олимги^а о]умлары-нын ачылышы. 20.45. «Качэниз хшра галсын, балалар!». 21.00. Хабарлар. 21.35. «Кнтаб haja-ти». 22.10. 16-чы гыш олммпи,. с]уиларыида. XoxKaj. 00.50. «Олимпи]ачыларын бал шанли- ]м». 01.50. Бадии тал#визи)а филми: «Куллари чани кенда-риб». Русин тапеа*эи|*смиыи икинчи ПРОГРАМЫ 8.00. Хабарлар. 8.20. «Уаэрту-ра». 9.С0. «Ьасчатбол ичмалы». 9.30. «Биз—кунашим еападла-ры» 10.00. «Устакал ом бир». Видеоканал. 13.00. «Ачыг дун-ja». 14.00. Хабарлар. 14.20. «Та-миз иеямачада аа». 15.50. «вз бмлди]им кими». 16.10. Талави-зи’а филмлари. 16.35. «М траст». 17.10. Руси’аиын парламент хабарлари. 17.25. Познер ва Домах]у. АБШ-дан Ьафтали с програм. 18.20. Мултипликасн]а филми. 18.50. Гыш олимпи]а о]уиларыиын »«ылышы. 9 ФЕВРАЛ 8 ФЕВРАЛ Республик! телееммЦесы 7 ФЕВРАЛ дашлары». «Кеианнэ ларЬ Республика телееизн)есы 9.35. «1000 сами)»», мае к]а бурахылышы. 9.55. Мул-тмпликасм]» филми. 10.15. «Г ырхынчы о таг». 10.55. Санад-талеаизи]» филмлари. 11.40. талеаизи]» фнлмм: «12 4-чу сери]э. 18.00. Екс-прес-инфор<нас и]а. 18.05. Мул- 9.00. «1000 сами]»». Иифор* маси> бурахылышы. 9.20. Се-Ьар нимиастикасы. 9.35. Мулти-пликаем]» филми. 9.55. «Дан улдуэу». 10.35. Вадим филм: «Ал    '2.00.    «Дуи]а- ны беэ*)*млер». «Устад Султаи МаЬаммед». 12.30. «Сеэлери Низаммнмидир». Аэерба]чаи бестакарларыиым романс лары. 12.50. Талеанзи]» филми. 13.20. «Радикал» студ^асы (24 ¡аи-вардэ афнрэ катмиш варнлн-шки такрары). Т6.10. И. Сафар-ЛМ — «Кез Некими». Талаекзи-]а тамашэсы. Фасиледа:    рек лам. 18.30. Ечспрес-информа-» CMja. 18.35.    Му лти ппк < аси] а филми. 18.45. «СеНрли с ас л эр еачм'и». 19.15. Чзлыр Ьэбкб Ба]рамоа (тар). 19.35. Реклам. 19.45. «najaaj, баши]км, aajnaj». 20.С0. «24 саат». 20.35. Реклам. 20.45. «Аэербе]ч»и Hjy-Cep-амс». 21.00. Jan или клер (М). 21.35. «Супер» чиносалэну. 00.05. «10СС сани]#». Инфэрма-си> бурахылышы. П ПРОГРАМ («БАКЫ» студи)асы) 20.30. «Телефакс». 20.40. «Бах беле1». Ушаглар учуй аерилжи. 21.00. 1енилнклар (М).    21.35. «1001 кече» видеоканалы. 23.35. «Телефакс». руси)а теле*мам)есылым БИРИНЧИ ПРОГРАМЫ 7.30. «Ишкуэар адамын шайбе сеКври». 8.30. Мултиплика-СН]а филми: «Гыэыл хоруз her-гыида иагыл». 9.Ú0. «0]акм ыш Африка». Совет—Америка кро-инки санадли филми. ЮОО. «Cahap». Мусигияи програм. 10.30. «Маркез». 11.10. Кои-серт. 11.40. Еколсив. хронике. Республика теяе*кзк(*сы 9.00. «1000 с вин] а». Иифэр-маси> бурахылышы. 9.20. Муя-тнпликаси]#    филмлари.    9.45. «1урдум, ]уа*ж, масчанимсэн!». 10.20. «Супер» «иноевлону. 13.00. «вмруи давамы». 13.30. «Ачыг-ашкер». Варнлиши ]азы-чы-публисист Сирус Тэ бри зли апарыр. 14.30. Рачлыл.    и* Брамс — СиАнфони.а. 15.30. Бедки филм: «МаЬатма Ганди». 1-чи аа 2-чи    сарм>лар.    18.00. Реклам. 18.10. Мултиппикасиц филми. 18.20. Чалыр Эдалэт 8азиров (квманча). 18.45. «Саз театры». Ч. Ьуса]ноауи «Фата-ли-ФатНи» ромаиындаи саЬи-фалар. 19.45. Белачалар г«уи: «Пан»арам»    а) гонуб».    20 ^ «7 кун». 21.00. Ари]а аа Р*' манслар. Оху]ур Фндан Гасымова. 21.30. Талаанонс. 22.00. «Мкунлар» (М). 22.45. «215 кп» студи¡асыныи программ. || ПРОГРАМ («БАКЫ» студн)асы| 20.30. «Бах бала!». Ушаглар учуй аарнлнш. 2100. «Филмхн сену». ’ Ражиссэр Рамиз Эзиз-Бе] линии «Пираардинии хору-зу» фнлмине hacp олунур. 22.00. «Мкунлар» (М).    22.45. •Лу ДУ^Н*4“    *™** мишим». 23.15. Мусиги прэгра- мы. руси)а телаакзи}асыкын БИРИНЧИ ПРОГРАМЫ 8.00. Ритмид кимиастика. 8.30. «Идман лотосу »нун ткражы. 8.45. «Ьамы учун идман». 9.15. Мултипликаси]4    филмлэри. 9.35. «СаЬар таэдан». Ю.20 «Бир киши Намымызы ]*А«' дном»]а иача иалышыр». 11.00. «СаЬар улдуэу». t1J0. 16-чы гыш олимпи]а о^уиларыида. Хн-заксурмэ ндмэны. ГаА»<члар. 13.». Консарт. 13.45. «Форум». 15.00. Хабарлар. 15.20. «Ке, гуршагы». Халг ¡арадычылыгы телеанзи]а програмларыиыи IX бе]иалхалг фастиаалы. 15.50. Мултиплм нас и; а    филмлэри. 16.10. «Бир дун1»мын чох сэси». 16.15. «CajabaTMHnap 17.15. «Илк бахышдаи мэЬэб 6.... Н «Г". 17.55. .Уолт Ди<-на]» тагдим адир. 18 45. ле-барпар. 19.00. «Tanaocnja». 19.10. «)алтада Милад куняа-ри».-19.40. XVI гыш олимпи]а о]умларында. Трамплнкдан тул-ленма. 20.25. «6 немрали пам-тв» талааизк;а тамашасы. 20.С0. «Зекунлар». 22.45. Идман прЪ-гоамы. 24.00. Хабарлар. 00.20. 3£р1» т^дим адир. 01.20. А. Серов у н ¡ани мусигм еалыиын тагдими. Руси]» талеаизи|асыиыи ИКИНЧИ ПРОГРАМЫ I I I I I I 8.00. Хабарлар. 8.20. «Александр Новикову и rapa аа зг реиклери». 9.00. «Исте]ирсиииэ, ииамым». 9.». «Ишкуэар гадын». 10.00. «МеЬеббет» алу-да». 10.15. «Маии уза чыхардылар». 11Ю0. «Огланлар аскер кедерлар». 11.30. «Фиткл»да дузелдилиб». 12.». «Капитал». 12.45. «Петербург моииканл^ ры». 13.20. «Писан такчэ че-рекле так Aajnn». 13.50. «Miy- ваффагияетин доланбач ]олу». 14.00. Хеберлер. 14.». «Пара-ладлар». 14.50. Идман программ. 16.00. KhejeeHitap алемии-да». 1700. Гыш олнмпи]а о;уи-лаоында. 17.45. «Сез истэ]и-рем». »800. Пешакарлар ара-сыида баскетбол узра дуй]» чемпионаты. 19.00. Консарт. 19.55. Реклам. ».00. Хабарлар. Баш редактор Т. Т. РУСТЭМОВ татисчилеР: Общественно-политическая гаяета Азербай- I Радаксн|анын »нмны:    37011«. БАКЫ ШвЬвРИ, I Р'^ИрЙлеГ”1’____ джанской Распубянкн.    |    КИРОВ ПРОСПЕКТИ, 1«. ...__.„«mu    .«.»ни    К    Учредители:    Аппарат    Президента    Азербай    I    ио'ЛУМАТ    УЧУН    ТЕЛЕФОНЛАР:    «3-64-Р2,    I    ч»в» яязиияяалыдыр: 23.00 АЗЭРБ AJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИ АП АРАТ    | ^,m{koìì Республики    и журналистский коллектив I    м-л-бв    Иизаланчышдыр: 23.00. ВЭ «ХАЛГ ГЭЗЕТИяНИН ЖУРНАЛИСТ КОЛЛЕКТИВИ I «Халг газети». >ндекг 66814 Ч 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Бакы «Азэрба)чвн* иэшри))атынын мэтб^эсн. Беку, типография издательств* • Азербайджан* Ткражы 173064 Сифарнщ ;