Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - February 1, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ t ФЕВРАЛ 1992-чи ИЛ. + Не 13 ШЭЬЭР СОВЕТИНИН СЕССШАСЫ Республика Президентинин фэрманына у)гун олараг Шэ-ки uiahap вэ Шэки pajoH Халг Депутатлары Советлэ-ринин бирлэшдиричи сесси-jacbi олмушдур. Тэшкилати мэсэлэ)э ба-хылмышдыр. Елман Муста-фа)ев кизли сэсвермэ 1олу илэ uiahop халг депутатлары Советинин сэдри сечилмиш-дир. ШэЬэр ичра ЬакимиЛэти-нин башчысы Ч. Эфэндн)ев вэ республика Али Советинин мэс’ул ишчиси П. Гули-jee ceccnjaHbiH ишиндэ ишти-рак етмишлэр. Ceccnjafla АХЧ Шэки ше -бэсинин 6aJaHaTb! охунмуш- дур. A39PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАЧЫЛАР ПАРТИШЫНЫН ШНДТЫ ТЭЬЛУКЭСИЗЛИК ВЭ ЭМвКДАШЛЫГ ШУРАСЫ: ГОЬУМЛАР ВУРУШУР... Бу ]ахынларда Прагада ке-чирнлэн ¿ыгынчагда АТЭШ-кн (Авропз ТэЬлукэсизлик вэ Эмэкдашлыг Шурасы) JyKcaK вэзифэли шэхслэр комитэси кечмиш Совет Иттифагынын Курчустан ис-тисна олунмагла бутун рес. публикаларынын бу ме’тэ-бэр тэшкилата узв гэбул едилмэси фикрини бэ]эн. мишдир. «Известиja» гэзети Чехо-Словаки)а Информас^а Акентли)инин мэ’луматына истинадсн билдирир ки. {анварын 30-дэк узвл\3э гэбул y4Yh рос:у,и мурачиэт етмиш мустэгил девлэтлэр inypaja дахил олачаглар. Затафгази]а девлэтлэри-нин узвлук мэсэлэси этра-фында 6ejyK мубаЬисэ олмушдур. TypKHja нума)эндэ-лори Ермэнистанын АТЭШ.э узвлуjунун оле]Ьинэ чых-мыш, бу девлэт TypKHjaJa эрази иддиаларындан эл чэк. vojHHMo, ону тэшкилата гэбул eTMoviojo чагырмышлар. j Лакин.дикэр Гэрб дввлэт-| ларииин иушфндэлэри Ер-мэнистаиы гызгын мудафио етмиш. билдирмишлор ки. TypKHjo ез мевге]индэн дон-мэзсэ. Азэрба]чанын бу тэшкилата гэбул едилмэ-синэ разы олма)ачаглар. Го-зетин ]аздыгына кврэ Турки ja J!yмajэндэлopи маЬз бундан сонра кузэштэ кет-мэли олмушлар. Чехо-Словаки)а Инфор-\iacHja Акентл^и билдир-мишдир ки. Руси)а Федера-cHjacbi haHCbi бир мэгамда-са Ермэнистан мэсэлэсиндз Турки}э]э тэрэфдар чых. мышдыр. «Извести ja» исе PycHja Харичи Ишлэр На-зирли)инэ истинадэн бу хэ-бэри тэкзиб едир. Ичласда Молдова Респуб. ликасына да rajjyM тапыл. мышдыр. Бу республика илэ ган гоЬумлугу олан Румынка ejhaM вурмушдур ки. Молдованьж узвлу^унэ е’ти. раз олунарса. ез вето hy-гугундан истифадэ едэчэк, МДБ-нин дикэр республи. каларынын АТЭШ-э гэбу-лу илэ разылашма)ачагдыр. Бу ме’тэбэр Авропа тэш-килатына кечмиш ССРИ-нин Орта Acnja республи. каларынын гэбулу мэсэлэси эн чидди мубаЬисэлэрэ сэ-бгб олмушдур. Тачикистаиа вэ Озбэкистана Ьэлэ дэ «неокоммунист» режими-нин haKHMHjj9Tflo олмасы ирад тутулмушдур. Устэлик hap бир узвунэ вето hyryry верилэн шурада кэлэчэкдэ консенсус элдэ едилмэсинин чэтинлэшэчэ)индэн еЬти)ат. ландыгларыны билдирмиш-лер. Ьэр haлда умуми чохлуг А встроены вэ Шэрги Авропа девлэтлэрини )ола кэ-тирмиш. Орта Acnja дов-лэтлэринин АТЭШ-э узвлу-JyHyH мумкунлу}у *rejfl олун-мушдур. Ичласда Нэмчинин мэ’ лум олмушдур ки. Гамсахурдиа ЬакимиЛэтдэн узаг-лашдырылдыгдан сонра Ку|1чустан Республикасы учуй дэ елэ бир чидди манеэ )эхдур. Бу мустэгил За-гафгази]а девлэти еЬтимал ки. jaxbiH кунлэрдэ шура-нын там Ьугуглу узву ола билэчэкдир. Азэрба)чан Республикасы вэ Ермэнистан барэсиндэ мубаЬисэлэрин тэфэрруаты-ны. элзлхусус мэЬв Ьансы Гэрб девлэтлэринин гоншу-ларымызы мудафиэ етдик-лэрини Харичи Ишлэр На-.зирлирамиздэн    eJpawM9K мумкун олмады. Орда мух-биримизэ билдириблэр ки. Ьазырда ичлас давам едир вэ бутун мэсэлэлэр )алныз Азэрба)чан Республикасы харичи ишлэр назири Бакы-Ja rajMJtaHAaet сонра мэ'лум ола!чаг. 3. РУФ’ЭТОГЛУ. Билаваситэ    Москванын тэшэббусу илэ baJaTa кечи-рилэн вэ республикада мэч-бури^эт : узундэн тэтбиг едилан ги}мэтлэрин сэр-бастлэщдирилмэси нэтичэ-синдэ ]аранан Ba3Hjjarfla элагэдар Азэрба]чан Рес-публикачылар    IlapTHjacbi óaJaHa^a чыхыш етмишдир. Бэ^анатда де}илир ки. гытлыг шэраитинда raj-мэтларин дурмадан артма-сы вэ манатын мэзэннэдэн душмаси эЬалинин 6ejyK эк-capHjjaTHHHH кузэранынын даЬа да агырлашмасына, он-ларын эрзагла вэ кундэ-лик тэлэбат маллары илэ тэ'мин едилмэсинин пислэш-мзсииа сэбэб олмушдур. Ти-чарэтдэ Ьэрч-мэрчлик баш алыб    кедир, моЬтэкирлэр бундан бачарьггла истифа-дэ .('дирлэр. Бутун бунлар халгын Ьаглы наразылыгы-на сэбэб олур. ичтимаи-си. jacH    B93HjjaTH кэркинлэш. дирир. A*sap6aj4aH Республика. чылар Пapтиjacынын фик-риича, эрзаг мэЬсуллары вэ кундэлик тэлэбат маллары истеЬсал едэн муэссисэлэр-дэ чидди Tajfla ]аратмаг, шэхеи варланмаг учун гыТ-лыгдан суи-истифадэ едэн,. лэрэ гаршы чидди тэдбирлэр кермэк лазымдыр. МеЬтэкирлик A33p6aj4a-нын щст&тнппнЬтэ гаршы тэхрибат ким и ги]мэтлан* дирилмэлидир. Республика Президентинин матбуатда дэрч олунмуш мувафиг фзрманы да ме1ггэкирли}э гаршы мубаризэнин куч-лэндирилмэсинэ ]енэлдил-мишдир. Лакин Ьансыса кизли гуввэлэрин мэкрли фэа-лиjjaти узундэн девлат ти-чарэтиндэ raj да japaTMar, эЬалини caHaje вэ эрзаг маллары итэ тэ^мин етмэк учун Ьэлэлик чидди вэ кон-|фет тэдбирлэр иерулмур. Халгын милли мэнaфejинэ зидд олан бела Ьаллара гаршы мутэшэккил вэ систем- ли мубаризэ тэдбирлари ишлэниб пазырланмалыдыр. Бэ]зватда деЗилнр ки. фик-римизчэ, ез шахси манафе-ларини мустэгил A3ap6aJ-чанын., онун халгынын мэ-нафеЗиндэн устун тутдн меЬтакирлэрлэ мубаржзэ учун тэ’чили олараг фев-гал'адэ KOMHCCHja вэ хусуси дасталэр japaдылмaлыдыp. Бэ^анатда rejfl едилир ки. индики игтисади ea3HjjaTAa республиканын элагэдар органлары вэ тэшкилатла-ры кэнар мушаИидэчи ро. Лундан эл чэкмэли, ги)мэт механизминин тэнзимлэнмэ-синдэ вэ формалашмасыида фэал иштирак етмэлидир-лэр. Экс тэгдирдэ тичарэт-дэки Ьэрч-мэрчлик вэ вз-башыналыг кутлэви игти-шашлара сэбэб ола билэр. Сэнэддэ дejилиp ки, hy-манизм вэ xejиpxahлыг ha-мишэ халгымызын мэ’нэви вэ эхлаги симасынын фор-малашмасында муЬум рол о,]намышдыр. BaJaHaTfla республиканын сакинлэри бир-биринэ hajaH олмага. eh-TOjaxbi оланлара эл тутма-га чагырылыр. Деврумузун бу мэс’ули])этли чагында бизим кучумуз бирли]имиз-дэ вэ мутэшэккилл^имиз-дадир. ✓ Ону да унутмаг олмаз ки. республикадакы ичтимаи. cHjacH кэркииликдэн ез игтисади вэ си]аси мэгсэд-лэри учун суи-истифадэ ет-Maja Ьазыр олан ' гуввэлэр Дэ вар. Азэрба}чан Республика. чылар napTHjacbi бела he-саб едир ки. Ьазырда гар-шымызда уч эсас вэзифэ — cyвepeнлиjимизи элдэн вер-мэмэк. торпагымызы hap6n тэчавуздэн мудафиэ етмэк вэ халгымызы ачлыг фэла. кэтиндэн горумаг вэзифэлэ-ри ДУРУР- Бунларын haJaTa кечиоилмэси Ьамымыздан милли reJpaT, фэдакарлыг вэ мэс’ул^)эт тэлэб едир. АНАСЫ АЗЭРБА1ЧАНЛЫ ДЕ1ИЛ, A3GPBAJ4AHflblP! « Комсомолс^а правда » гэзетинин дунэнки немрэ-синдэ «Кэшфи]]ат бaтaлJoнy дeJYшcYЗ тэслим олду» мэ-галэсиндэ хэбэр верилир ки, ^а «Бакы шэЬэри этра-фындакы Ьиссэлэрдэн # би-ринин командири ма]ор Мудрак шахси hej’эти полигона дуэмуш. зиреЬли техника дан 50 аддым кери чэ_ килмэjи, сонра исэ силаЬла-ры ]ерэ го]уб даЬа 50 аддым фаланмагы эмр етмишдир. Бу заман пусгуда дураи азэрба]чанлы ]араглылар хусуси ишарэ илэ техника-ны вэ силаИлары элэ кечи-рэрэк арадан чыхмышлар. Ьадисэ барэдэ мэ’лумат ве-рэн Зaгaф^,aзиJa Ьэрби даи-рэси команданынын муавини кенерал-ле]тенант    Су феи р Беппа1ев ону да элавэ едиб ки. Majop Мудракы ган чэ-киб, ахы анасы азэрбаЗчан-лыдыр*. Бу чох rejpe-ади хэбэрлэ элагэдар    мухбиряивзэ Азэр6а1чан Республикасы Мудафиэ Назирли1иннн мэт. буат мэркэзиндэ билдирмнш-лэр: — Majop Мудрак Азэр-6aj4aH Республикасы Пра-зидентинин фэрманына мувафиг олараг ез белмэси илэ бирликдэ A3ap6aj4aH СилаЬлы Гуввэлэриндэ хид-мэт етмэк барэдэ бизэ мурачиэт етмишдир. Тэбии кн, назирлиJhmh3 разылыг вер-мишдир. Ьэрби техниканын вэ силаЬларын огурланма. сы вэ елэчэ дэ Мудракын анасынын aзэpбajчaнлы олмасы yJдypмaдыp. ЗЭР ГЭДРИНИ ЗЭРКЭР БИЛЭР A3ap6aj4aHbi AyHja шеЬрэт-ли едэн дэ, jaдлapын тапда-гына чевирэн дэ онун зэн-кин тэбии сэрвэтлэри, илк невбэдэ нефти олуб. Бу кун чэЬэниэми хатырладан Бакы мэ^энлэри бир эсрдэн артыгдыр ки, нэЬэнк елкэ-ни 1аначагла тэ’мин едир. Сэрвэтимиз вэЬшичэсинэ та-лан олунуб. Инди1э гэдэр 1 милjapд 300 мин тондан ар-тыг нефт кендэрмишик гэ-дирбилмэз унванлара. Бир вахтлар сел ними ахыб кэ-лэн «rapa гызыл» инди чи-лэкэн тутмуш сысга cyja де-нуб. Нефт canajeMH3 чидди проблемлэрлэ гаршылашыб. Азэрнефт Биpлиjинин кечмиш рэЬбэрл^и Ba3HjjaTfl0H чыхмаг учун експериментлэ-рэ эл атды. Мэсэлэн, 1986-чы илдэ Орчоникидзенефт НГЧИ вэ Эзизбэjoвнeфт НГЧИ бирлэшдирилди. О вахтдан да Сураханыда нефт Ьасилаты сур’этлэ ашавы дyшмэjэ башлады. Нэтичэдэ нефтчилэрин эмэк harrbi азалды. мукафатлар joxa чыхды, ишчи ахыны башлаИ-ды. Ла^длик вэ бахымсыз-лыг узундэн 50-ja jaxbiH нефт вышкасы japapлы ол-ду-олмады дограныб метал е’малына верилди. Нечэ-нечэ газ компрессор cTjaHCHjanapH дагыдылды. Бэ’зилэри коопе-ративлэрэ сатылды. Бир чох гиjмэтли нефт аваданлыгы дагыдылыб Mahe едилди. Са-Ьибсизлик догрудан да 6ejyK дэрддир. Кечэн ил oKTjaópbiH l-дэн jeHHAOH Сураханынефт НГЧИ тэшкил олунду. Инди дагыл мыш тэсэрруфатымызы jeHH дэн гуруруг. Мэ’дэн авадан лыгы, алэтлэр jox дэрэчэ синдэдир. Бир нефтчи кими исэ мэни эн чох нараЬат елэ4эн ишчи гуввэсинин ча-тышмамасыдыр. Инди бура-да чалышанларын чоху 30— 50 ил эввэл нефтчыхармада immaMaja кэлэнлэрдир. Фи-кирлэшэн вармы ки, керэ-сэн, нефтчи пешэсинэ ма-раг HHja бела азалыб? Мэн эминэм ки, бу, илк невбэдэ нефтчи лэрэ ^гысызлыгдан ирэли кэлир. Сосиал шэра-итимиз ачыначаглыдыр. Гар-лы-шахталы, jaFЫШлы кунлэрдэ нечэ ишлэмэjимизлэ марагланан Joxflyp. Инди харичи ширкэтлэрлэ, фирмаларла нефтин бирка истеЬсалы узрэ сазишлэр им-заланыр, баглашмалар апа-рылыр. Нэ олар. экэр игти-caAHjjaTbiMbi3biH дирчэлмэси-нэ. кун-кузэранымызын jax-шылашмасына кемэк едэчэк-сэ, roj олсун. Амма гызыл пОмэтли олан бу мэЬсулу Ьасилэ кэтирэнлэри, садэ нефтчилэри дэ Jafla салмаг лазымдыр. Ахы биз онун hap дэрд-сэрини башгаларындан jaxшы билирик. Hahar демэ-jиблэp ки, зэр гэдрини зэркэр билэр. Нефтчи aMajHHa бела биканэлик. бизи чох тэ’сир-лэндирир. . Узумузу элагэдар тэшки-латлара тутуруг: бизим мад* ди. мэ’нэви вэ сосиал ehTH-Jaчлapымызы jaxuibwaumbip-маг учун тэ’чили тэ сирли тэдбирлэр керсунлэр. Элбэт-тэ. биз дэ мустэгил Азэрба]-чан девлэтинин HrTHcaflHjJa-тыны ^укеэлтмэк учун бутун ca’j вэ бачарыгымызы сэрф eA94ajHK. ЭНмэд МУРАДОВ, Сураханынефт НГЧИ 2 немрэлн нефтчыхарма сехяннн бригадири. АГСАГГАЛ МЭСЛЭЬЭТИНЭ ГУЛАГ АСЫЛЫР Лалныз эмэк коллектив-лэринин вэ H4THMaHijJaTHH сэ^лэрини бирлэшдирмэклэ вэ ваЬид Ьэрэкэт фэaлиjjэ-тини тэ’мин етмэклэ caHaje муессисаларинин. тэсэрру-фатларын вэ фермаларын истеЬсал сабитл^ина на. ил олмаг, кечид деврунун чэтинликлэринэ синэ кэр-мэк мумкундур. Ofy3 pajoH ичра haKHMHjjaTH рэЬбэрлэ-ринин агсаггалларла — эмэк ветеранлары, халг тэсэрру-фатынын мухтэлиф саЬЗлэ-ринин гочаман тэчрубэли мутэхэссислэри илв керу- шунун иштиракчылары белэ бир гэнаэтэ кэлмишлэр. Му-закирэнин эсас мевзусу исэ учдантутма гытлыгын арадан галдырылмасы, адамла-рын мадди B33HjjaTHHHH ]ахшылашдырылмасы, aha-линин аз тэ’мин олунмуш тэбэгэлэринин сэмэрэли шэ-килдэ сосиал мудафиэси мэсэлэлэриндэн ибарэт олмушдур. Бу керуш Ьэмчийнн • ичра haKHMHjjaTH идарэсинин pajoH ичтимаиjjaTH гаршы-сында ' ¿з тэ’мин олун'йуш адамлара xejpHjja japflbiMbi кестэрилмэси    саЬзсиндп тэдбирлэрэ дайр Ьесабаты олмушдур. Ра)онун ehTHja4H оланлардан, элиллэрдэн вэ аЬыллардан 160 нэфэр, ha-белэ онларла аилэ jepли ичра haKHMHjjaTH тэрэфин-дэн тэ'сис олунмуш pajoH мэрЬэмэт фондундан пул муавинэти алмышлар. Ичра haKHMHjjaTH pah-бэрлэри Ьэртэрэфли муза-кирэнин кедишиндэ агсаг-галларын мэслэЬэт вэ тев-cиjэлэpини нэзэрэ алмышлар. Мэсэлэн, Jepли тича-рэт вэ иашэ хидмэти саИэси oójeK^apHHHH, хусусилэ коо-перативлэрин вэ коммеpcnja тэшкилатларынын фэал^. ]эти узэриндэ нэзарэти кучлэндирмэк. эрзаг мэЬ-сулларьшын белушдурул-мэси вэ сатылмасына нэ-зарэт етмэк. Ьабелэ меЬтэ-киpлиjэ гаршы даИа фэал мубаризэ апармаг Teecnja-лэри ,6ajaHWiмишдир. Ке-рушдэ агсаггаллар башда олмагла pajoH ичтимаи jjaTH нYмaJэндэлэpинин эрзаг мэИсуллары вэ зэрури тэлэбат маллары сатан тичарэт идарэлэри вэ тэшкилатлары узэриндэ нэзарэт тэшкил ет-мэси гэрара алынмышдыр. (Азэринформун мухбири). A38PBAJ4AH ИНШААТ БИРЖАСЫ МАЛЫНЫ БАЬА САТМАГ, АХТАРДЫБЫ МАТЕ-РИАЛЛАРЫ УЧУЗ АЛМАГ, ©3 КАПИТАЛЫНЫ ИНФЛ1АСМАДАН ГОРУМАГ ИСТЭ1ЭНЛЭРИН Нв-ЗвРИНЭ! Республикада или ихтисаслашдырылмыш амта» биржасы — A30P6AJ4AH ИНШААТ БИРЖАСЫ эм!»9 хидмэт базарына дахил олур. АИБ — иишаат материаллары, дашынмаз ам-лак, инфл|а€и|адаи горхма|ан капитал демэкдир. Брокер (еринин ги|мати нами 100000 манатдыр. «A39PC9HAJETMKHHTM» вэ «АЗЭРТИКИНТИ-МАТЕРИАЛЛАРСЭНА1Е» Девлат Консерни, АИБ-ныи харичи партн|орлары — «ТА6АНИ» корпораси-|асы, Америианын «ЕДРО ИНТЕРНЕШНЛ ТРЕДДИНГ ЛТД» фирмасы ва башгалары артыг брокер (ар- лари алмышлар. «ДАТАГ» сыгорта ширкати сизин биржадакы амалиЦатларыныз учун замни ДУРУР. БИЗИМ ХИДМвТЛЭРИМИЗ - СИЗИН КОЛИ- РИНИЗ ДЕМЭКДИР! Телефонлар: 94-73-78, 94-7S-54, 95-79-72. Гара дэниз: ИГТИСАДИ ЭМЭКДАШЛЫГ ЛИМАНЫГЭЗЕТ КЭШКУ ПАСПОРТЛАР ЛАРАМАДЫ Литвaja кэтирилмиш пас-нортларын илк пapтиjacы зaJ чыхмышдыр. Ласпортлары бир вахтлар Литваны литлэ (милли пул нишаны) тэ’мин етмиш Йнкилтэрэ фирмала-рындан бири Ьазырламыш. дыр. Паспортларда «пасас* (литов дилиндэ паспорт демэкдир) созунун эвэзиндэ y.мyмиjjэтлэ TЭpЧYMЭJэ кэл_ мэЬн «асас» кэлмэси чап олунмушдур. Буна керэ дэ паспортларын Литва вэтэн-дашларына тэгдим едилмэси ¡башга вахта кечирилмишдир. «Республика* (Литва). ДАРДА ПММАРЫГ! Новосибирск алманлары-нын «Дирчэлиш» чэмиjjэти вилajэт мэЬкэмэсинин енун-дэ пикет дузэлтмэк гэрарына кэлмишдир. МэЬкэмэдэ бе-jYк'hэчмдэ марал бyjнyзyнy orypлajыб харичэ сатмагда иттиЬам едилэн Алфред Шо-ленбергин ишинэ бахылыр. «Комсомолска1а правда». ГЭРАРКАЬЫН ЭМРИ ИЛЭ Сакит Океан Донанмасы гэраркаЬынын эмри илэ Камчатка Ьэрби донанмасынын белмэлэриндэ кеЬнэ мундир-лэрдэн кэсилмиш ду]мэлэрин . топланмасына башланмыш-дыр. Владивостока кендэри-лэчэк ду}мэлэр jeни чагы-рышчыларын мундирлэринэ тикилэчэк. «Сын Отечества» (Москва). добран дэлишир, МАЬИ^ЭТ ИСЭ ЮХ Руси)а шэЬэр мэктэблэри-нэ «Бухары »лардан сэрэнчам кэлмишдир ки, бутун синиф-лэрдэ «Лелтсин дэрслэри» кечирилмэлидир. Удмурти)а ТэЬсил Назирли)и хусусилэ фэрглэнмишдир. Мэктэбли-лэрэ БСФСР халг депутат-ларынын сонунчу гурулта]ын-да Руси)а Президентинин чы* хышынын мэтнини е)рэнмэк тапшырылмышдыр. «‘Гуркестансш]е ведомости*. Февралын З^дэ Истанбул-да харичи ишлэр назирлэри caBHjJacHHfla Гара дэниз Игтисади Эмэкдашлыг Зонасы (Г'ИЭЗ) лaJиhэcинин Ьазыр-ланмасында иштирак едэн девлэтлэрин нума)эндэлэри-нин керушу кечирилэчэк. Керушдэ TypKHja, PycHja Федераси)асы. Укра)на, Кур-чустан, Ермэнистан. Азэр-6aj4aH. PyMbiHHja вэ Бол-гарыстанын нума)эидэ hej’-этлэри иштирак едэчэклэр. Керушдэ Молдова- Hy.MaJaH-дэсинин дэ иштиракы кез-лэнилир. Харичи CHjacaT идарэ-лэринин рэЬбэрлэри ГИЭЗ-ин ]арадылмасы Ьаггында мугавилзнин ла)иЬзсини парафла)ачаглар. Сонра му-гавилэ тэсдиг олунмаг учун najHha иштиракчысы олан елкэлэрин ганунвери-чилик ортанларына кен. дэрилэчэк. Истанбулда керуш заманы Гара дэниз рекионунда тичарэт-игтиса. ди элагэлэри кенишлэндир-мэк мэсэлэлэри, о чумлэдэн caphafljaHbi тнчарэти ин- кишаф етдирмэк перспектив-лэри, Ьабелэ бир сыра бе)-нэлхалг проблем л эр    муза. кирэ олуначаг. Турки}э мэтбуатьшын )ал дыгына керэ. Руси)анын «.ме'тэбэр нума)эндэ Не) -эти* бejYк марагла гаршы-ланачаг. Она харичи ишлэр назиои Андре) Козырев оаш-чылыг едэчэк. Турки)энин бир чох бизнесменлэри Ру-си)а нума)эндэлэри илэ кн. рушмэк арзусунда олдугла-рыны билдирмишлэр. Сэ-фэр програмында А. Козы-ревин Анкарада президент Тургут взал. баш назир Су-ле)ман Дэмирэл илэ рзсми керушлэри. Ьабелэ харичи ишлэр назири Ьикмэт Че-тин илэ данышыглары нэ_ зэрдэ тутулур. Турк^э Харичи Ишлэр Haзиpлиjинин рэЧинчэ. А. Козыревин сэ. фэри Руси)а илэ Турк^э арасында сэмэрэли диалогун давамы олачаг. Мэ’лум ол-дугу кими. диалогун эса. сы бу )ахынларда Ь. Четинин !Москва)а сэфэри заманы го]улмушдур. Биз бакылылар «Беш. мэртэбэ»мизи нечэ таны-(ырыгса, н^Лорклуларда да I «Емпа]р Сте)т Билдинг» бир о гэдэр мэтИурдур- Чунки бииа учалдыланда шэЬэрдэ ондан Ьундуру )охмуш. 102 мэртэбэлк ке)дэлэн Ьэр бир америкалы учун Ьэм дэ гурур символудур. Инди «эли ашагы* душэн «Пруденшнл Иншуеренс ком. .пани оф Америка* сыгорта ширкэти Ьэмин 60 1ашлы бимаиы Ьэррача го]уб. Емпа]р Сте1т Билдинг.ТОРПАГВ0 ДАШЫНМАЗ ЭМЛАК СИЗИН В0 8ВЛАДЛАРЫНЫЗЫН ^ К0Л0Ч03И УЧУН РЕАЛ Т8’МИНАТДЬ1Р. ЕНЕРЖИ ЕЬТИЗАТЛАРЬ. ИС0 ШУВЬЗСИЗ ВАЛЗУТА М0НБ03ИДИР- 1992-чи ил |анвар а]ынын 27-дэн Республика Мулки]|эт вэ Енер)^и еИт^атлары Биржасынын сэНмлэринэ ачыг абунэ башланмышдыр. Бир сеИмин номинал дэ|эри 5 мин манат, харичи во тэндашлар вэ ЬУгуги шэхслэр учун 1 мин АБШ ф Абунэ (азылышы муддэти 1 а(дыр. Зуз сэбмин саЬибинэ номинал дэ(эр осасымда брокер |ери алмаг Иугугу верилир. Республика Мулкипэт вэ Енержи еНтщатлары Биржасы: jamajbiiij евлооинин, отаг-ларын. торпаг саИэлэри-нин, тимарэт вэ сэна)е об-¡ектлэринин эзэллэшди-рилмэсинэ japAbiM етмэк; нефт. нефт мэисуллары вэ дикэр енержи еИти)атла-ры илэ тимарэт учун ваИид биржа эразиси japaTMar. эмтээ-хаМмал епти|атларь вэ ги]мэтли чагызларла мухтэлиф эмэли])аглар демэкдир НАТО МДБ 6ЛК9Л9РННИН Т9ЬЛУК9СИЗЛИ1ИН9 ЗЭМАКЭТ ВЕР9 БИЛМ93 АФР-ин мудафиэ назири Ьерхард Штолтенберг (ХДИ) фэрди САТ-1 телевизи)асы ширкэти илэ мусаЬибэсиндэ билдирмишдир ки. НАТО-нун тэЬлукэсизлик зэманэ-ти «Авропадан Владивос. токадэк олан бутун эра-3Hja» шамил едилмэмэли-дир. Алмани]анын hap6n идарэсинин башчысы му-халифэтчи АСДП-нин ли-деринин муавини Оскар Ла-фонтенин мевге)ини кэскин тэнгид етмишдир. О. Лафонтен белэ Ъесаб едир ки. НАТО кэлэчэкдэ кечмиш Совет Иттифагынын эрази-синдэ )аранмыш республи. калар учун тэЬлукэсизлик зэманэти олмалыдыр. Назир Шимали Атлантика Иттифагынын мэс’ули1-]эт эонасынын кенишлэн-дирилмэсинин вэ МДБ-нин узву олан девлэтлэрин дэ онун эразисннэ дахил едилмэсинин ге]ри_мумкунлу-j уиу эсасландырараг де- мишдир: «Белэ оларса. биз чидди силаЬлы мунагишэ 1араиачагы тэгдирдэ opaja гошун кендэрмэ)э мэчбур олачагыг». • EJhh заманда h. Штолтенберг федерал Ьокумэт адындан Алмани)анын конс-титуси}асында Милли Си-лаЬлы Гуввэлэрин БМТ-нин сулЬу горумаг тэдбирлэрин-дэ иштирак етмэсинэ ичазэ верэн дэ)ишикликлэр едил-мэсинэ тэрэфдар олдугуну )енидэн    билдирмишдир. Ьэмчинин назир rejfl етмишдир ки. эсас ганунда flajn-шиклик едилмэси Алмани-JaHUH «автоматик олараг» белэ бир 0Ьдэли)и дэрЬал ез узэринэ кетурмэси . де-мэк олма)ачагдыр. h. Штолтенберг демишдир ки. парламент Ьэр конкрет Ьалда беЬранлы рекиоилара Бун-десверин бвлмэлэринин квн дэрилмэси барэдэ гэрар гэбул едэчэкдир. Биржанын Низамнамэ фонду 50 мил|он манатдыр Бизим биржанын сэИмларини алмаг са«ма]энин е’тибарлы ва удушлу го]улушу демэкдир. Фурсэти алдан бурахма]ын! Tine 1900-чу илдэн бу Jana Бразили1адакы 270 Ьинду гэбнлэсиндэн 90-ны тамами. лэ Jox олуб. л JyxapH Борнеода ме. шэлэр гырыларкэн ]увасыз галыб мэЬв олан тэкчэ гуш. лар вэ Ье)ванлар де)ил, Ьэм дэ шэкиддэ нума]эндэсини кврду)унуз Пемаяс гэбилэ. сидир. Унванымыз: Бакы шэИэри. Ь.З.ТЪкы1вв кучэси_10. ^    т«и.ия»«    «о...... *- ;