Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.17+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, December 31, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.17+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - December 31, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ 31 Декабр mi-** ил. ш гя МЭ’НЭВИ СЭРВЭТЛЭРИМИЗ Кэнча да ватэндир, Канчэ галысы да Бу кунун сеЬбэтинин эсас мевзусу эт, jar, гэнд, сигарет («Гарабаг») дэрдиднр вэ сигарет чэкэнин да, чэк-MajaHHH да чэкмэ}э Гарабаг дэрди вар — дерд илднр тус-тулэнир. Бу дэрд боллугунда езунэ jep тапа бнлмэ]эя бир дэрдимиз да вар ки, на фикрнни чэкирик, на ады-ны: Азарба]чанын санэт асэрлэриии да гору Ja билмэми-шик. Гарабаг проблеми Ермэнис-танын эрази иддиасы ила башламады. Эввзлчэ бир дашдан. сахсы гырыгындан Janbiuibi6 ону ермэничэ «да-нышдырдылар». абидэлэрин устунэ хач вуруб ермэнилэш-дирдилэр. сонра JepeeaHbiH Театр MeJflaHbiHa чыхдылар. Билирдилэр ки, сахсы гыры* гынын *деци]и» бир кэлмэ соз Театр ме)данынын hapaj-Ьэшириндэн даЬа иучлудур вэ о сахсы гырыгынын сэси-ни Бакынын Азадлыг ме)да-нында кунлэрлэ «Гарабаг» fleJaH издиЬам да батыра бил-мэз. Ермони эввзлчэ jacTbi балабанда «Сары кэлин»и чалды. Экпр биз бу «...Калинин» на мусу ну ropycajflbir, онда ермэнилэрин торпагы-мызын «кэлини»нэ ал узат-мага да Ьунзри чатмазды. hap urej MaflaHHjJa^a башла-jbip мэдани))этлэ да гурта-рыр. Бу кун ду^а хэритэсин-дэ Бабилистан joxflyp. Амма дун)а Бабилистаны таны)ыр, чунки онун MaflaHHjjaTH ja-uiajbip. Латын алифбасы, ла-тын MOflaHHjjaTH да онун ки-ми. MэдaниJjaт халгын вар-лыгыны тэсдиглэ)эн сэнэд-дир. Ким де]ибса. дуз де]иб: би-зи ejyHMOK jыxды. Догрудур, Азарба]чан гадэр квзал тэбиэ-ти. зэнкин сарвати, гадим ва 6ejyK MaflaHHjjaTH олан бир елка таимаг чатиндир. Анчаг кэрзк бу Ьэгигэти да де)э-сэн: бизим гэдар ез тарихи-на, сарвэтинэ, MaflaHHjjaTHHa лаге]д олан икинчи бир халг тапмаг да чатиндир. Бу ла-гejдлик учундан оланларымы-зы итирмиишк. Бизим мэдэ-HHjjaTHH гэдимли]ини субут едэн надир санэт эсэрлэри AYHja мyзejлэpини 6a3ajHp, онларын бизим музе)лэрдэки jepn исэ бошдур. Дадэмиз Горгуд инди очагымызын ба-шында олса)ды, бу дар мэ-гамда чаш-баш галмаздыг, нejлэjэк ки, «Дэдэ Горгуд»ун нусхэлэри Ватиканда вэ Дрездендэдир, элимиз чат-мыр. Элимиз дун]а музе)лэ-ринин 6a3ajn олан гылынч вэ галханлара да чатмыр, joxca душман гаршысында эл^алын галмаздыг (зэманэ гылынч-галхан зэманэси ол-маса да). ...Кремлнн силаЬ пала-тасында сахланан A3ap6aJ-чаИын санэт эсэрлэри ичэ-рисиндэ XVI эсрэ аид гал-хан да вар. Де]илэнэ ке-рэ, бу галхан рус чары Михаил Романова мэхсус олуб. Сонралар ондан рус сэркэрдэси Ф. И. Мстис-лавски истифадэ едиб. Ди-аметрн 50,8 см. олан гал-хая гызылла базэдилиб. СилаЬ палатасында Шама-хыдан рус чары Борне Годунова кендэрнлэн зиреЬ-ли баш ке]ими да еахла-нылыр. Тэбриз, Бакы, Нахчыван. Канчэ, Газах. Губа. Шэки, Шамахы. Гарабаг усталары-нын дузэлтдиклэри санэт эсЭрлэри Лондонун Виктори-]а вэ Алберт. Парисин Лувр, Вашингтонун Метрополитен. В)ананын, Романын, Берли-нин, Истанбулун. ТеЬранын, ГаЬирэнин музе)лэрини бэ-зэ)ир. Бу санэт эсэрлэри бир муддэт ислам мэдэн^Лэти нумуналэри кими тэгдим олу-нуб, сонра исэ Иран мэдэни]-)этини тэмсил едиб. Онларын Рус^ада, Ермэнистанда дузалдилди)и ге)д едилиб. Чунки биз онлары ара)ыб-ахтармамышыг. Сон вахтлар де)эсэн ез ке-кумуза га)ытмага башла)ы-рыг («Турк оглу. сан ез ке-кунэ га)ыданда бе)ук олур-сан»). Кекэ га)ыдыш исэ Ьэр ше)дэн еичэ мэдэни))этэ га-jыдышдыp. Ела исэ бизим надир санэт эсэрлэримизин дэ дун]а музе)лэриндэн «ке-ри чагырылмасына» чэЬд елэмэк мумкун де)илми? Азэрба)чан Республикасы ЕА-нын мухбир узву, сэнэт-шунаслыг доктору Расим Эфэнд^евдэн башга мурачи-эт етди)им нуфузлу сэнэтчи-лэрин Ьамысы деди ки, ке-pиjэ ]ол )охдур, чунки Ьеч кэс о эсэрлэри бизэ вермэз. Догрудан да, башгалары сэ-нэт эсэрлэринин (ела сэнэт-карын да) гадрини вэ г^мэ-тини биздэн jaxшы билир-лэр. Бу фикир дэ дуздур ки, Ьэмин эсарлэр харичдэ Азэр-ба)чан мэдэни))этини таны-дыр. Ге)ри-реал керунэн бела бир еЬтимал да диггэти чэкэ билэр:    Ьэмин сэнэт эсэрлэринин бэ’зилэринин кери гajтapылмacы лазым-дыр вэ мумкундур. Чунки дYнJaJa сэпэлэнмиш мэ'нэви сэрвэтлэримизин Ьеч дэ Ьа-мысы сатылма)ыб, бэ’зилэ-рини эчнэби сэ))аЬлар. тачир-лэр, дииломатлар апарыблар, ^бэ зйлэри“ исэ гарэт олунуб. ГарЗТ одунмуш (Ьэм дэ бир чох башга )олларла апарыл-мыш) эсэрлэрин иддиасында олмага, мэнчэ, бизим Ьаггы- мыз вар. Расим Эфэнд^евин демэсинэ керэ, Мисирин Инки л Tapaja бу барэдэ нотасы вар. Ьэм дэ бу сэнэт эсэрлэринин hen дэ 11амысы музе)-лэрдэ де]ил, ajpbi-ajpbi шэхе-лэрдэдир. Ьэмин эсэрлэри сатын алмаг мумкундур. Эл-бэттэ. бунун учун кулли миг-дарда вэсаит лазымдыр, биз-дэ исэ вэсаит Joxflyp. Амма бу о демэк де]ил ки, биз Ьэмин эсэрлэрдэн Ьэмишэлик элимизи узмэли)ик. Сэнэт эсэрлэримизин xej-ли ЬисСэси кечмиш ССРИ-нин мухтэлиф шэЬэрлэриндэ-ки музе)лэрдэдир. Мэсэлэн, Девлэт Ерми-тажында азэрба)чанлы сэ-нэткарлар тэрэфиндэн ду-зэлдилмнш зэркэрлик, сахсы, даш, тахта узэриндэ о)улмуш сэнэт эсэрлэри вэ мухтэлиф невлу тоху-чулуг нумунэлэри вар. Га-рабагын даглыг ЬнссэСйн-дэ апарылан газынты нш-лэри заманы тапылмыш бурунч екуз башы фигуру диггэти хусусилэ чэлб едир. VII эсрэ аид едилэн вэ Нахчыван эразисиндэ XIX эердэ тапылан фигур исэ алимлэрин фнкринчэ, Гафгаз Албани)асынын Ьекмдары Чаванширин тэсвиридир. Ермитажда илкин орта эерлэрэ аид едилэн уч мэчмэ]имиз вар. Музе]дэ кечмиш девр ме’-марлыг абидэлэримизин бэзэ]и cajbuiaH кашы нумунэлэри дэ нума1иш етди-рилир. Ьазырда 6ejyK бир капш коллекси)асына чев-рилмиш бу сэнэт эсэрлэ-римиз (чэми 500-э ]ахын-дыр) Девлэт Ермитажына мухтэлиф вахтларда мухтэлиф )олларла кэлиб чы-хыб. Мэсэлэн, онун бир надир нумунэси — 1910-чу илдэ Иарисдэ энтиг мал-лар алверчиси М. Кэлэк-]андан, 21 эдэди 1813-чу илдэ ]енэ Парисдэ Дифен-тидэн алынмышдыр. 1430-чу иллэрэ аид едилэн «Хэмсэ» дэ Ермнтажда-дыр. Бурда поемаларла бэ-рабэр 38 орижинал мини-атур вар. ССРИ артыг joxflyp. Бизим «умуми еви»миз дагы-лыб. Ьэрэ ез дамынын алтына чэкилиб. Белэ вахтда биз Ьэм дэ мэ’нэви сэрвэтлэримизин га)гысына галма-ль^ыг. Расим Эфэнди)ев де-jnp ки, Тэбризли Эбдул Эзиз Шэрафэддинин 1399-чу илдэ дузэлтди)и вэ узун муддэт Якзахыстанда, Хода ЭЬмэд сэви мэсчидиндо сахлан-мыш мэшЬур бурунч THjaH Н. Назарба)евин вэ О. Суле)-меновун кемэ)и илэ Ерми-таждан кери га)тарылыб. Вахтилэ AзэpбaJчaн КИ МК-нын икинчи катиби иш-лэмиш П. М. Лелистратов республикамыздан хе)ли ги)-мэтли експонат апарыб. О чумлэдэн, С. БэЬлулзадэнин рэсмлэрини. Бизим Ьеч олма-са Ьэмин эсэрлэри тапыб кери га)тармага там Ьугугумуз вар. AзэpбaJчaн Мэдэни)]эт Фонду нэздиндэ «Га)ыдыш» чэмиjjэти бир заманлар Азэр-ба)чандан апарылмыш мэ’нэви сэрвэтлэримизин умуми мигдарыны тэхмини дэ олса муэЛэнлэшдирмэк, онларын каталогуну тэртиб етмэк, су-^рэтлэрини, фотосурэтлэрини элдэ етмэклэ мэшгулдур. Амма чэми))этин инди)эдэк кеРДУ1\’ ишлэр бир нев ез-фэали)]эт характери дашы-)ыб. Кимин имканы олубса, харичдэн бэ’зи элjaзмaлapын сурэтини чыхартдырыб, раст кэлди)и Азэрба]чан эсэрлэринин си)аЬысыны кэтириб. Бу joллa бир чох классиклэ-рин эсэрлэри илэ таныш ол-маг имканы japaныб. Мэсэлэн, Гумун мэ’рэши Нэчэфи китабханасындан «БэЬрул-Гэ-ра)иб», «Бэсиратнамэ», «Тэфсири-Гур’ан», «Нэсэб-наме)и-Гази БурЬанэддин», «Тэзкирэт уш-шуэра», «Фал-намэ», «ШэрЬул-Эдвар», «Та-рихи-Энб^а вэ Сэлатин», «Тэрчуме)и-БеЬчэт ул-эс-рар» китабларынын, Булэн-дин, Эс’эдин, Эсрар Тэбри-зинин «Диван»ларынын фото-су рэтлэри Бакь^а кэтирилиб. ЧэмиjJэт харичдэки элJaзмa-ларымызын каталогуну уч чилддэ чапа Ьазырла)ыр. Кэ-лэчэкдэ харичдэ олан бутун мэдэни сэрвэтлэримизин каталогуну да Ьазырламаг нэ-зэрдэ тутулуб. Кедэнлэр кедиб. онларын га)ыдыб га)ытма)ачагыны билмирик. Дэрд бурасында-дыр ки, галан л ары да горума-гы бачармырыг. 15—20 ил эввэл кэндлэримиздэ демэк олар ки, Ьэр евэ гэдим хал-чалар дешэнэрди, тахчалара мис габлар дузулэрди, евин кунчундэ ун чувалы оларды, дивардан хурчун асыларды. Онларын Ьэр бири сэнэт ну-мунэси)ди. Биз онлары дэ-)эр-дэ)мэзинэ сатыб ахыры-на чыхдыг. Бакы кемрукханасында апрел а]ындан декабре ними гачагмалчылардан 259 эдэд гэдим халча тутулуб. И]улун 4-дэ Истанбула учан Абрам Миши1ев вэ Борис Миши)ев бирликдэ 15 халча апармага чэЬд едиблэр. Шя»ит Бауердэн « уч, ФузуЛн ЭЬмэдовдан дерд халча тутулуб. Бу илин окт]абрында республика Назирлэр Кабинети эл илэ тохунмуш халчаларын НАЗИРИИ IОЛЭБИ АФР-ин эдлиЛэ назири Клаус Кинкел jeнидэн АДР-ин кечмиш    рэЬбэри    Ерих Ьонеккерин    тэ’чили    олараг Алмани1анын Ьакими)]эт органларына    тэЬвил    верил- мэсини тэлэб етмишдир. К. Кинкел «Дejчлaндфyнк» радиосунун    мухбири    илэ мусаЬибэсиндэ билдирмиш-дир ки, экэр Руси,|а Ьонеккерин Чили)э вэ ja Шимали Kopejaja кетмэсинэ joл ве-рэреэ, бу, «ге)ри-достлуг эмэ-ли» кими ги]мэтлэндирилэ-чэкдир. КУБА РЭББЭРИНИН ФИКРИ Фидел Кастро базар куну телевизи)а илэ верил-миш Милли Халг Ьакими])э-ти Мэчлисинин нума)эндэ-лэри гаршысындакы чыхы-шында демишдир: «Кубада-кы си)аси систем дун]ада эн демократик системдир». Куба лидери ге)д етмишдир ки, онун фикринчэ, адада девлэт башчысынын парламент тэрэфиндэн сечилмэси практикасы бирбаша президент сечкилэринэ нисбэ-тэн нэинки демократик, Ьэм дэ сэмэрэли практикадыр. чунки о, Гэрбдэ сечкигаба гы кампани)алара сэрф олу-нан мил)онларла вэсаитэ гэнаэт етмэ)э имкан верир. Кастро депутатлары «Ку ба сечки системинин тэк-миллэшдирилмэси )оллары барэдэ дэриндэн душунмэ-]э чагырмышдыр. О ^д етмишдир ки, бурада «cиja-' сэтбазлыга вэ намизэдлэр арасында муЬарибэ]э» )ол вермэк олмаз. Кастро белэ Ьесаб едир ки, парламент узвлэри бирбаша сэсвермэ ]олу илэ )алныз о заман се-чилэ билэрлэр ки, онларын намизэдл^ини «халг Ьаки-ми)]эти нума]эндэлери ирэ-ли сурсунлэр». ТБИЛИСИДЭ ВОЗЮШ» ДАИР Чумэ ахшамы куну сэЬэр Сайт 3-дэ Курчустан Прези-денти Звиад Гамсахурдиа-нын тэрэфдарлары илэ элejh-ларлары арасында фэал де-jyni эмэл^)атлары )енидэн башланмышдыр. Ьучум едэн-юр республика рэЬбэрли)и-иин кизлэнди)и Ьекумэт евини долудагыдан топдан napwajHHbi мэрмилэрлэ атэшэ тутмуш, гумбараатан-лардан вэ иричаплы пулем-)отлардан атэш ачмыщлар. Ланды рымы мэрмилэрдэн истифадэ едилмиш, лакин Ьекумэт евини )андырмаг мумкун олмамышдыр. Анчаг Ьекумэт мэЬэллэ-синэ битишик олан бинала-ры )ангын бурумушдур. Эв-вэллэр республика Дахили Ишлэр Назирли]инин, инди исэ paJoH милис ше'бэсинин )ерлэшди]и биналар jaHH6 мэЬв олмушдур. Курчустан Милли Банкынын бинасын-да алов тур)ан едир. Де)уш эмэлиjJaтлapы ра)онунда бир сыра ]ангынлар ге)дэ алынмышдыр, лакин дэгиг унван-лары муэ))энлэшдирмэк мумкун олмур. Кунортачагы ги)амчылар ез мевгелэрини xejли меЬ-кэмлэндирмишлэр. Инди онлар Ьекумэт евинэ битишик олан эслиндэ бутун эрази)э нэзарэт едирлэр. Онлар «Мхедриони» тэшки-латынын лидери профессор Чаба Иоссилианини, Курчустан Милли-Демократ Парт^асынын нума)эндэси Кеорки Чантури)аны вэ ди-кэр мэЬбуслары азад ет-мишлэр. Ьакими])эт орган-лары онлары чинajэт терэт-мэкдэ иттиЬам едирдилэр. Республика радио-телеви- зи]а етуручу станс^асы да бу кечэ атэшэ тутулмушдур. Ьекумэт еви мудафиэ-чилэринин мэ’нэви pyhy сон дэрэчэ зэифлэмишдир. Рэсми мэ’лумата мера, базар кунундэн бэри 43 нэ-фэр елдурулмуш вэ 262 нэ-фэр )араланмышдыр. Республикада чина)эт-карлыг кучлэнмишдир. Гэр-би Курчустандакы Хони шэЬэринин ислаЬ-эмэк ко-лони)асындан 170 гаты чи-на)эткар кутлэви сурэтдэ гачмышдыр. Тбилисидэ «Ивери)а» меЬманханасынын гаршысында мухалифэт гуввэлэ-ринин чохминлик митингин-дэ Ьэбсханадан тэзэчэ азад олунмуш Ч. Иоссилиани вэ К. HaHTypnJa чыхыш етмиш-лэр. БAFДАДДА ИРАН ДИПЛОМАТЛАРЫНА ГЭСД Иран Ислам Республикасы Президентинин сэдрли)и алтында кечирилэн елкэнин Али Милли ТэЬлукэсизлик Шурасынын ичласында гэ- Еар гэбул олунмушдур ки, [par Ьакими)]эт органлары Багдадда Иран дипломат- ларына гаршы гэсдин тэш-килатчыларыны вэ ичрачы-ларыны Ирана тэЬвил версии. 0тэн базар ертэси Иран Ислам Республикасы сэ-фирли)инин ики эмэкдашы-на Иран режиминэ мухалифэт дэ олан    «МучаЬидине- Хэлг» груплашмасынын узвлэри тэрэфиндэн суи-гэсд едилмишдир. Ирна Акент-ли)инин BepAHjH хэбэрэ керэ, дипломатлардан бири— Чавад IlaKaJeH одлу силаЬ ]аралары алмышдыр. Онун hajaTu тэЬлукэдэдир. ЬОНЕККЕРИН КЭЛМЭСИ Y4YH ХАЬИШ Шимали Kopeja jaxbiH вахтларда Ерих Ьонеккерин тибби )ардым алмаг мэгсэдилэ Пхен)ана кэлмэ-синэ имкан верилмэсини тэлэб етмэкдэдир.    КХДР-ин рэсми Стак Акентли)и КХДР»»« (’)bHjju Нлзнр.ти )инин нума)эндэсинэ истинад едэрэк билдирмишдир ки, Шэрги AлмaниJaнын кечмиш рэЬбэринин сэЬЬэти пислэшмишдир. Назирли-Jhh мэ’луматына керэ, 79 )ашлы Ьонеккер «чисмани вэ ми’новн чэЬэтдэн олдуг- JaxuJbi ми, бир аахт финлар Владимир Иличин ишыглы кэлэчэ[инэ инаныб Фин Совет Сосиалист Республикасы ¡арат-Majbiénap. Joxca Москвада ]ерлашэн Филатов адына Д(шаг клиник хастаханасы «Дед Мороэ»суэ галарды. Финланди]а Милли Cahnjja Идарасииин раЬбари Матти Руокола MocKaaja антибиотиклар, аитамиилар, • бирдафэлик шприслар вэ дикар тибб лэваэиматы катирмишдир. ча чэтин    вэзи) )этдэдир». Назирли]ин нума]эндэси демишдир:    «Элагэлэр    тэрэф- лэрин инсанпэрвэрлик нег-те)и-нэзэриндэн Ьонеккер мэсэлэсинин тезликлэ Ьэлл едилмэси саЬэсиндэ тэдбир-лэр кермэсини мэгcэдэyjгyн са)ырам». туркмэнин 1ени КОНСУЛЛУГЛАРЫ Турки]э Республикасы Ьекумэтинин «Рэсми гэзетэ» адлы рэсми органында Москва. Ки)ев, Алма-Ата, Ашгабад, Бишкек, Душэнбэ, Бакы, Кишшфв. Лереван, Дашкэнд, Тбилиси вэ Батуми шэЬэрлэриндэ Турки]э-нин баш консуллугларыны ачмаг Ьаггында ганун дэрч едилмишдир. Анадолу Акент-ли)и хэбэр верир: Е)ни * за-манда Турюфнин баш назири Суле}ман Дэмирэл Бела-русун, Молдованын вэ Ук-ра]нанын истиглали]]этинин танынмасы барэдэ онларын лидерлэринэ мэктублар кен-дэрмишдир. Азэрба)чан Республикасынын вэ елкэнин Ьудудларындан кэнара чыхарылмасынын raj-Aaja салынмасы вэ гаршысы-нын алынмасы мэгсэди илэ хусуси гэрар гэбул едиб. Ьэмин гэрара эсасэн ajpu-aj-ры шэхелэр, кооперативлэр вэ девлэт органлары тэрэфиндэн халчаларын, декора-тив тэтбиги сэнэт эсэрлэринин лазыми бэдии експерти-задан кечирилмэдэн вэ Азэр-6aj4aH Республикасы Мэдэ-HHjJaT Назирл^инин ичазэ вэрэгэси (сертификаты) олма-дан республикадан чыхарыл-масы гадаган едилиб. Кем-рук идарэсинэ тапшырылыб ки, халчаларын вэ халг тэтбиги )арадычылыг мэ’мула-тынын республикадан чыха-рылмасыны )алныз Мэдэни]-jaT Назирли)и експерт ко-MHccnJacbiHbiH pa’Ju олдугда рэсмил эшдирсин. Бизэ белэ кэлир ки. бу гэрара о гэдэр дэ бел багла-маг олмаз. Чунки республи-камызын сэрЬэдлэри барэдэ ганун гэбул олунса да, Ьэлэ ки, Ьэмэн сэрЬэдлэр MyaiJaH* лэшдиpилмэJиб, республика-нын кемрукхана системи Je-нидэн гурулма4ыб. Она керэ дэ гачагмалчылар сэнэт эсэр-лэрини башга республикала-ра (онлар да артыг мустэгил девлэтлэрдир) апарыр, ора-дан исэ харичи елкэлэрэ ке-чирирлэр — кемрукхана иш-чилэри илэ дил тапмаг елэ дэ мушкул иш де)ил. Лазычыларын, рэссамла-рын, бэстэкарларын, танын-мыш девлэт хадимлэринии дэ’вэти илэ республикамыза хе)ли харичи гонаг кэлир. Бизим гонагпэрвэрл^имиз дэ baMMja бэллидир. Хэ-чил олмамаг учун онлара адэтэн халча вэ башга сэнэт эсэрлэри багьшшОыр, сэр-Ьэддэн кечирмэ]э дэ кемэк едирик. Буну мэнэ Азэрба)-чан Кемрукхана Идарэсинин рэиси, биринчи дэрэчэли кем-рук хидмэти мушавири Назим Мэммэдов данышды. Деди ки, Иранла элагэлэримиз ]ахшылашандан сонра чэнуба кедэн гардаш ордан саггыз кэтирир, чэнублу гардаш исэ шималда халча ахтарыр, сонра о халчалар Авропанын ауксионларында сатылыр. ...Биз мэ’нэви сэрвэтимиэ учун дэ нараЬат олмаль^ыг. Кун кэлэчэк, республика Али Совети (ja Милли Шурасы) мэ’нэви сэрвэтлэримизин му-Ьафизэси барэдэ ганун да га-бул едэчэк (РСФСР Али Совети белэ бир гануну муза-кнрэ едиб бэ]эниб). Амма о кун елэ кеч кэлэ билэр ки, даЬа муЬафизэ елэмэли бир сэнэт эсэримиз галмаз. Фанг НОВРУЗОВ, «Халг гэзети»ннн мухбирн НАХЧЫВАНДАН ШИРИН ХЭБЭР Мухтар республика кэнд тэсэрруфаты вэ эрзаг нази-ринин муавини Эждэр Пэна-Ьов мухбиримизэ билдирмишдир ки, Нахчыванда шэкэр истеЬсалы учун угурлу ад-дым атылмышдыр. Бу мэЬ-сул инди)эдэк Азэрба)чанын Ьеч бир )ериндэ истеЬсал едилмэ)иб. (Нэрчэнд ин-гилабдан эввэл Ьачы Зе)нал-абдин Тагы)евин Лэнкэранда шэкэр заводу вармыш). Ке-зумузу Ьэмишэ башга j?e-кионлара дикмишик. Мутэхэссислэрин фикринчэ, шэкэр истеЬсал етмэк о гэдэр дэ чэтин олма1ачаг. Торпагларымызда истэнилэн гэдэр шэкэр чугундуру Je-тишдирмэк олар. Артыг узу-музэ кэлэн Jas илк 100 Ьек* тар cahaja чугундур экилэ-чэк. Ьесабламалара керэ шэкэр саЬэлэринин Ьэр Ьекта-рындан орта Ьесабла 200 сентнзр мэЬсул кетурулур. Бу гэдэр cahaja jaxmbi гул-луг етмэклэ 2 мин тон чугундур топламаг олар. Летишдирилэн мэЬсулу Шэ-рур консерв заводунда гураш-дырылачаг JeHH истеЬсалат хэтти 200 тон шэкэрэ чеви-рэчэк. С. ЭЛИЛЕВ. «БУЛАГ» cyjy ва... шардБы тамиэлэшр A3ap6aj4aH Милли Japa-дычылыг Академи)асынын хусуси тэдгигат групунда гурашдырылмыш «Булаг» гургусу TygKHja девлэт су проблемлэри лаборатори)а-сынын мутэхэссислэри тэрэфиндэн JYKC9K ги)мэтлэн-дирилмишдир. Сузкэчдэн кечирилэн cyJyH Ьэртэрэфли MyajHHacH кестэрмишдир ки, бу су тэмизлэндикдэн сонра ез ке]фи)]этинэ керэ Лапо-HHjafla, Алмани)ада, Австра-ли]ада вэ ТуркиJafla истеЬсал олунмуш гургулардан кечэн судан xejau устундур. ТуркиJaHKH «Илсо)> фирма-сынын ецфариши илэ. тэд-гигатлар апарылмышдыр. Бу фирма Ьэр aj 100 мин «Булаг» алачагдыр. Калин пулларымызы ropyjar! Азэрба]чан Инвестиси]а ширкэти Бакы ги]мэтли кагызлар Биржасы илэ бирка Азэрба]чанын    эн    ири    сэЬмдар инвестиси]а-брокер    ширкэти    олан «АзИнвест»ин сэИмлэринэ ачыг абуна азылышы е лан едир. «Аз Инвест»: *ги]мэтли кагыз базарында ири вэ сэмэрэли . го|улушлар, ^ игтисади^атын елмтутумлу вэ муасир сапэ-. лэринэ перспективли инвестиси|алар; * мэнзил вэ cdHaje тикинтиси* Иэмчинин ди-кэр ¿уксэккэлирки ла]иИэлэрин мали^э-лэшдирилмэси демэкдир. < Аз Инвест» и н низамнаме фонду 25 MunjoH манатдыр Ьэр бир сэЬмин номинал дд]Эри 1000 манатдыр. «АзИнвест» Азэрба;'чанын рифаЬы вэ чичэклэнмэси намина ишлэ]ир! «АзИнвест»ин саЬмлэрини алмагла пулларынызы инфл]аси!а мэразиндэн етибарлы шакилда горумуш оларсыныз! Абунэ 1азылышы декабрын 16-да башла]а^агдыр. Унванымыз: Бакы, Роза Луксембург куч, 5. 98-55-20. ФЭРДИ ШЭХСЛЭРИН НЭЗЭРИНЭ! Тешкмиат «Аэарба)ман Халг Бмржасыи СаНмдар ЧэммЦатмнин сэНм-лармнм иагд Несабла сата билор. СоНмлормн олдо едилмоси базар гм|моти 400000 манат олан брокер (армии номинал ги)метде — 150.000 маната алмаг Ьугугу варнр. 6 а| орзиида АХБ-мнн саЬмлэрмнин до|ари 10 дефе галхыб. Ме'лумат учун бу телефона зэнк аурун: 92-77-00. ИЛЛИК ДИВИДЕНДЛЭР ШЭКЛИНДЭ ЗЭМАНЭТЛИ КЭЛИРЛЭР ИГТИСАДИЛАТДА БАШ ВЕРЭН БЭЬРАНЛАРДАН Е ТИБАРЛЫ СИПЭР БИ РЖ А Л А РА РАС Ы БРОКЕР ИТТИФАГЫ СЭКМДАР ЧЭМИЛЭТИНИН— АХБ-нин ОН ИРИ БРОКЕР ФИРИАСЫИЫН сеНмлориин алсаныз бу ммтн|азлара малин олачагсыныз. Пулларынызы сизин учун максимум дарачеде серфели саНелере (ерлошдиреча(ик. То лесин — сеНмлорнн сатышы 1992-чи и л (анварын 20-докдир. Экер ииубНениз карса, виза бу телефоила заик аурун: 92-77-60. ДаНа (ахшы олар ки, бу унвана келесиннз:    Лермонтов    кучаси, 119. Пуллар нагд во емаиет банкларын дан кочурме |©лу иле гебул олунур. Ьесаблашма Ьесабымыз: Хотам СТБ МФО 501747 нездмнде Бакы банкы. Ьесаб 161003/467707. TumapsT-csHaje «Б0ШАНМАДАН СОНРА» Республнкамызда адыны (ахшы таяыдыгымыз, шхш ■э асе аз бэлэд олдугумуз о гэдэр ндарэ вэ тэшхялат аар ка... ЭасэрвЛэтв дэ сон вахтадэк Иттифаг табеля1нндв олуб. Инда, PycHjaHbSH Иттяфаг тэшкялатларына саЬаб чыхдыгы бар вахтда, онлар факт гаршысында галыблар вэ гэфлэтэн Ьнсс едиблэр на, бундан белэ мустэгил нш кермэк лазым кэлэчэк. Белэ тэшкнлвтлвра эн барнз нумунэлэрдэн бара республика тнчврэт-сэна(е палатасыдыр. Палатанын сэдрн Квмрва hYCEJHOB да сеЬбэтннэ елэ база нараЬат едэн мэсэдэлэрдэн башлады: — JaxbiH вахтларадэк биз Иттифагын TH4ap3T-C9HaJe па-латасына табе иднк. Иши-миз эсасэн Мэркэзин кес-тэришлэрини. гэрарларыны jepnH9 (етирмэк иди. Мос-кв&нын разылыгы олмадан бир иш керэ билмирдик. Ики aj бундан эввэл Ру-си]ада мустэгил тичарэт-сэна-Je палатасы Ja ранды вэ Иттифаг палатасынын функси-Jaлapынын 90 фаизи онун HXTHjapbiHa кечди. Инди кеЬ-нэ Иттифаг TH4ap9T-caHaJe палатасы формал конфедера-cHjaJa чеврилиб, нечэ Aejop-лэр, елу чандыр. Бизсэ мустэгил девлэтин мустэгил сэ-Haje-тнчарэт органы олмаг имканы элдэ етмишик. — By дэДншаклаклэр фэ-аляЛэткннзэ яэ аямя Jenn ляклэр кэтяряб?.. — Ьэлэ ики ил эвэл ти-чарэт-сэна]е палатасынын нэздиндэ ики мустэгил тэш-кнлат ¿аратмышыг. Бунлар-дан бири харичи тичарэт эла-гэлэрн илэ мэшгулдур. Лэ’нн мухтэлиф елкэлэрин cdHaje муэссисэлэри, accocHacHja-лары, фирма л ары илэ рес-пуолнкамызын муэссисэлэри арасында ишкузар элагэлэр Japaдылмacынa хидмэт едир. Иран Ислам Республикасынын вэ TypKHjdHHH сон вахтлар республнкамызда кечи-рилмиш CdHaje вэ эрзаг мэЬ-суллары сэркилэри бу ишкузар элагэлэрэ мисалдыр. Эввэллэр республикамыз cauaje мэЬсулларынын харичи елкэлэрдэ сэркилэрдэ ну-MajHm етдирилмэси учун Иттифаг caHaje палатасынын Ьесабына Jya мин манатлар-ла пул кечирирди. Бизэ исэ елэ ¡ерлэр ajbipbipAbuiap ки, Ьеч мэЬсулларымызы керэн олмурду. Лахуд Бакы да илк дэфэ кечирилэн Иран сэна-je вэ эрзаг мэЬсуллары сэр-кмеини кетурэк. Бу тэдбир-дэн бизэ rapa гэпик дэ гал-мады. Палатанын нэздиндэки ди-кэр гурум експертиза илэ мэшгулдур. Бу тэшкнлатын эсас вэзифэси харичдэн алы-нан малларын кэмиJJэт вэ кeJфиJJ9Tин9 нэзарэтдир. — Бела бар структура еЬ-тн]ач вармы? — Тэсэввур един ки, вар. Чунки бэ’зэн харичдэн алды-гымыз маллар контракта yJ• гун кэлмир. Ла чэкиси, ja да кejфиJJэти. Лери кэлмишкэн ону да дejим ки, JYKCэк их-тисаслы мутэхэссислэрими-зин багладыры актлара бу кунэдэк Ьеч бир харичи му-эссисэдэн ирад oлмaJыб. — Сиза елэ кэдмкрми ва, тэкчэ Рус^а вэ Иран нгтн-садн, тичарэт элагэдэрн учун о гэдэр дэ кеннш ареал де-)ня? — Элбэттэ. Буна керэ да игтисади элагэлэрин чогра-фиjacыны гыса муддэтдэ ке-нишлэндирмэк истэ]ирик. Инди бизэ дун]анын эксэр ел-кэлэринин ири ширкэтлэри. фирмалары мурачиэт едирлэр. Инкилтэродэн, Алмаии-Jaдaн, Итал^адан, Мачарыс-тандан, Чехо-Словаки]адан бир сыра габагчыл муэссисэ саЬиблэри республикамызын фабрик вэ заводлары илэ элагэ]э чан атырлар. — Гысасы, башлыча угу-руиуз вэдир? — Мустэгилл^имиз. Биз мил)он манатларла вэсаити-мизи чэкиб апаран шэрик-лэрдэн азад олмушуг. Илгар РУСТЭМОВ, «Халг гэзетн»ннн мухбирн. ;
RealCheck