Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.17+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, December 28, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.17+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - December 28, 1991, Baku, Azerbaijan •^ддр Г83ЕТИ 28 ДЕКАБР 1991-чм ИЛ. Н9 256 m2 «БУ БИЗНМ ТОРПАБЫНЫЗДЫР ВЗ ОНУ БНЗ 03YMY3 ИУДДФИЭ ЕТИЗЛИШ» Asap6aj«taH Республикасынын дахнли ишлэр иазири Т. М. КЗРИМОВЛА Азэринформ мухбиринин сеЬбати — Дерд илэ ¿ахыядыр ки, Гарабагын даглыг Ьиссэсии-дэ, Ьабелэ Азэрба]чанын Ер-манистанла ЬэмсэрЬэд олав дикар ра1онларында е’лан едилмэмиш муЬарибэ — ер-мани мнллэтчн-сепаратчыла-рынын тврэтднклэрн муЬарнбэ кедир. Анчаг сон кунлэр бу рекиояда мунагншэ хусу-силэ кенишланир, ачыг-аш-кар «гудрэтли» ермаии лоб-бил эринии кема]и ила муиа-гишэ этрафында Москвада, Ьабелэ бир сыра Авропа ел-кэлариидэ бэ’зн кутлэвн ни-формаси]а васнтэлэриндэ Ьа]-ку] кучлэнднриляр. Кечмнш Иттифагын дахили ишлэр назирлиjн гошунларынын Гарабагын даглыг Ьиссэснндэн чыхарылмасы Ьаггында хэ-барлэр бе!ук сэс-ку]э сэбэб олмушдур, Ьалбукв, мэ’лум олдугу кнми, лап бу ¿&хын-ларда ермаии миллэтчнлэри де]нрдилэр ки, Ьэмнн гошун-лар «азэрба¿чанль ларын тэ-рэфнндэ вурушурлар». Дол-даш назир, сиз Ьэмнн «одлу» негтэдан иядичэ га]ытмысы-ныз. Де]э билэрсинизми, го-шунларыи чыхарылмасы нлэ элагэдар нэлар баш верир? — Эн эввэ1л ону деДОм ки, дахили лошунларын Даглыг Гара|багдаи чыхарылмасы баша чатыр вэ онларЬ биои(м тэрэфцмивдэ« Ттеч бир <ма»е-чили|к тередйльмир, эмсинэ. Ьэр васитэ ила ^рдым костерил ир. Ьэрби иомендант-льг да Ханканди'ни те,рк едир. Белалшклэ, бурадафев-ге.Тада вази^этин бутун «ат-рюбуглары» кюту.ру1Лур вэ февтел’адэ ведодет »механики сурэггдэ лагв олуиур. Ин-ди решублина'мыз рекирнда вэзии]эт учу« там мзс’ул»;-]|эт дашь^ыр. Лакин Даглыг Гарабагдан анчаг дахили гошунлар чы-хыб кедирлэр. Орада бир белмэ — онилликлэр эрзин-дэ Ханкэндидэ Jepлэш0н совет ордусунун полку гал-мышдыр. Мунагишэ]э сон го}улмасы мэселэсинин Ьэл-лин0 Ьэмин полк чолб едилмэ-мишдир вэ чэлб едилмэмэли-дир, мунагишвдв онун Ьэр Ьансы бир Ш0КИЛД0 иштирак етмэк чэЬдй бу белмэнин ста-тусунун позулмасы ними ги]-матл0ндирил0 билар. Хусусан да она кора ки, фввгэл’адэ вэзи^этэ эслиндэ хитам верилмишдир ва Совет Иттифагы даЬа ]охдур. Инди бу бизим вз дахили ишимиз олмушдур. Виза ду-руст мэ’лумдур ки, бу полк-да бир груп ермаии, о чум-лэдан 15 забит взвод командир«, уч забит рота коман-дири, бир нэфар батален ко-мандири вэзифасиндэ хид-мэт едир, прапоршикларин 80 фаизини ермэнилэр тэшкил едир. Буна кора да Ьэмин белмэдэ бу шэхслари вэзифэ-лэриндэн азад етмэк, Ьабелэ онлары Ханкандидэн чыхар-маг мэсэлэси п^улмушдур. Ону да демэк истэ^рэм ки, дахили ишлэр назирли]и-нин рекиондан чыхарылмыш гошунларынын рэЬбэрл^и 81-чи оператив полкунун элин-дэн ермаии ]араглыларын зорла алдыглары силапын га]тарылмасы учун инди}э-дэк печ бир эмали тэдбир кврмэмишдир. Ьэмин силаЬ Ханкэндидэ }а»раглыларын элиндэдир вэ бизим эле]Ьи-мизэ jвнэлдилмишдиp. Виза мэ’лумдур ки, бу силаЬдан Мешэлидэ ьа башга кэндлэр-дэ сон Ьадисэлар заманы ис-тифадэ едилиб. — ХаЬиш едирэм, Мешэ-лндэки Ьадисэлардэи бир гэ-дэр этрафлы данышасыныз. Иш бурасындадыр ки, Ьэ-мня фачяадэн дэрЬал сонра май телефонла сиза заик вур-дум вэ сизин тэсднг етди]и-низ рэгэмлэр эсасында кутлэвн ннформасн]а васитала-ринэ мэ’лумат вердям ки, Ьэмнн кэнддэ ермаии ]араглы-ларыныи ваЬшилвкларниа, ^’нн гадыиларын, гочаларыи вэ ушагларыи гырылмасына чаваб олараг Азэрба]чаныя Ьугуг муЬафизэ органлары тадбирлар кермуш вэ jy3 нэ-фэрадэк ]араглыны маЬв ет-мишлар. Анчаг бу рагамлар ба’зи Ьэмкарларым, елачэ да охучулар тарэфнндэи шуб-Ьэ ила гаршылвимышдыр. Бу барэдэ на Aeja билэрсиниз? — Ьэр бир нормал адам ними май да амансызлыгын эле]Ьинэ]эм, амансызлыг умумэн халгымыза хас де-* ,)илдир, халгымыз Ьэмишэ динчлиJэ чан атыб, хусусан да гоншулар барэсиндэ. Бали, бу рэгэми сиза май вер-мишэм, Ьэрчэнд оппонентлэ-рим ону тэкзиб eTMaJa ча-лышырлар. Лери кэлмишкэн flejHM ки, бу рэгэмин дуз-кун олуб-олмаднгыны дола-Jbi ]олларла Ерл энистанда да а^ынлашдырмага чалышыб-лар. Виз бунунла элагэдар рэсми соргу вердик, Анчаг чаваб верилмэди вэ аминам ки, олма)ачаг да. Иш бурасындадыр ки, ез халгыны бу перспективсиз ганлы гыргы-на дучар етмиш ермаии мил-лэтчилэри ©лдурулмуш ер* манил арии cajbi барэсинда мэ’лумат вермэмэклэ ону инди да алдадырлар. Лакин нечэ де]эрлэр, «мэ’лумат учун» иткилэри Ьесабла]ар-кэн онлар хусуси Ьазырлыг кечдикдэн сонра анчаг Ер-мэнистандан силаЬландыры-лыб Даглыг Гарабага кендэ-рилэн ермэнилэр сырасын-дан нечэ нэфэрин олдурулду-Jy вэ ]араландыгы ила ма-рагланырлар. Даглыг Гара-6af сакинлэриндэн, Ja’HH зорла силаЬландырылыб вэ гон-шуларынын устунэ кендэри-лэн ермэнилэрдэн на гэдэр адамын гырылдыгы онлары эсла марагландырмыр вэ нэ-зэрэ алынмыр. Дамэли^ом ки, ермэнилэр тЭ(рэфинин даЬа чш тала-фата угра|дьврла|ры Ьаггыща е.лимиэдэ »ма’/Лу|мат ва>рдыр. Иш бурасыедадыр ки, Мешали кг нди в а ба-щга кэед-, лор угрунда: до]ущла:р бир н-ечо кун да©ам етмишдир. Гуддурлар орада амаисыз гыргьшлар Tiopc^Hp, олду-рулонлэрин »ме>итлэ:рини Taih-гир одирдилзр.' Виз ора|дан сэрхк>ш во rrHipjaK атмыш гулду'рлары (сонра б из бо-шац)ды!Л»мыш чорслу одеколон шушоси вэ баш слиртии и^. ки шушэси, наркотик 'маддэ-лэрин ймпу{лла(ры«ы т^ддыт) вуруб чьихара-нда онлар анчаг Ердезнистандан олан jar ра-глыларын •меуитлари&ш ко-туруб пачмага уз до)дулзр. — Инди Москванын бир сыра кутлэвн информаси]а васнтэлэриндэ, о чумлэдэк телевизн]а нлэ нддиа едялир ки, азарба]чанлылар кэндда. ]едди ушагы вэЬшнчэсинэ ел-дурублэр... — Бу невбати jaлaндыp. Инди yMyMHjJawa, бир чох ермэни кэндлэри бомбошдур. онларын сакинлэри квчуб эсасэн pajoH мэркэзлэриндэ. aKcapHjjaTH исэ Ханкэнди-нин езундэ чэмлэширлэр. Кэндлэрдэ исэ анчаг cajbi о гэдэр да чох олма]ан вэ бир га]да олараг зорла автомат силаЬла силаЬланан киши-лэр галырлар. Ермэни мил-лэтчилэри aзэpбajчaнлы кэндлэриндэн да эЬалини сыхышдырыб чыхармага ча-лышырлар, одур ки, Ьэр нэ-Jhh баЬасына олурса-олсун, биз Ханкэндиндэ олан Japar-лыларын басгынындан азэр-ба]чанлы кэндлэринин муда-фиэсини тэ’мин етмэли]ик. Инди Ермэнистандан Хан-кэндинэ онларча peje еди-лир: силаЬ, flejym сурсаты, Ьэрби пал-палтар кэтирилир. Бун дан башга, ханкэндииин езундэ jepли ермэнилэрин чох 6oJyK силаЬлы дэстаси вардыр. Иттифаг Дахили ИшЛар HaaHpAHjMHHH гошун-лары чыхдыгдан сонра ерма-нилэрлэ aзэpбaJчaнлылap арасында манеэ ]охдур. Кэнд-лэримизи тамамилэ мудафиэ етмэк функс^аларыны рес-публиканын Ьугуг органлары ез узаринэ кетурурлэр. — Бас Ери анис таяла сэр-Ьэдлэримизин тэЬлукэсизлн-Jh мэсэлэси иеча Ьэлл олу-нур? — Бу сэрЬэдлэрин тэЬлу-касизлиЗини Ьэлэлик низами орду та* мин едэчэк. Дахили гошунлар сэрЬэди Ьеч вахт ropyMajb^ap, онлар анчаг мунагншэ зонасында, фев-гэл’адэ B93HjjaT pajoHyHAa олублар. СэрЬэддэ AajaHaH ордунун Ьэрби гуллугчулары арасында ермэнилэр Joxflyp. ЬэмсэрЬэд тэрэфдэн да гошунлар вардыр вэ онларын вэзифэси Ермэнистанла Аза »6aj4aH арасында Ьеч бир Ьэрби MYHarHiuajd joл вермэмэкдир. На гэдэр ки, ез ордумузу japaTMaMbmi «ir, биз буну алгышла}ырыг. Лакин биз гати тэлэб едирик ки, гоншу дев лат республика-мызын эразиси узэринда та-нынма нишанлары onMajaH вepтoлJoтлapьíн Ьэр чур учушларыны да]андырсын. Ахы бизчм дэ Нахиыван-ла Ермониста« эразиси узэ-ришэ-н кечэн Ьара рабиггэ-мио ва|р|дыр. Аачаг TOjjaipe-л зрим из вэ вертоЯ-Р^РЬ1-»мыз Myajj’joH е(Дил1миш iraj-далара там имувафиг сурэт* дэ Ьава кори^дорла¡ръвддан ке-чир, онларын яишавйлары вардыр Ермэнисггак ара-зисй уззриндэн ^тч&Р^3« онлар учуш :«ориДОру уэрэ Je-,ре мувафит <мю,|Ьу»мат верир-».тэ’р. Одур ки, талв|би»миз Je* |ринэ зети;риш1мэсв, би(з та-ньшма нишацлары ол<ма]ан вертснлйоФДар барак йн!дэ Ьэр чур тад15ирлэр корэчэк, Ьэт-та онлары    адэчэ]ик. Биз ¿ол вере билмэрик ш, суверен довлэтимизин сэр-Ьадлэри позулсун. ДаЬа бир мзеэлэ. ДГМВ дэнв едаиш-(дипедэн оонра рекионда ер-мен» милис белвдэлэринин фэаднуЦэти нлэ элагэдар 1мэ-(салол&р ЬаДл едиладшца}ир: биз шлары ганунсуа е*шан елмищин. Бу фантын да тае-:д»г олунмасыны тэлэб едирик. Виз азэрбэ}чаклы jaima-jblllll мэитэгэлэркндэ bsohiI-janra нэгзрет едирик вэ ’рл ®ерэ би'лморик ки, адааглар ^арагдьрларын алиндэн ез ев-ешикларнни nojy-б кетсин-лар. Кучумуз кифа^эгг гадэ.р-1дир, таки ез арамызда Ьа-мьгмыз адават» бир «анара rojar ва ¿екдил олат. Рее-пу^1Л.и»каны« сакинл&ринДэн •МсНэ е’тима^д вэ ке^ман кос-тЕ'рклмгсини хаЬиш едирем. ... Бу Ja хьгаларда Ьюлан оЛ|М$уш бир *|Олдашым<ы>зьш а та сын ын ¡дэфйдэн тира мена деди^и оазлери унуда биш-мнрам. О xaftiHjui егвди ки, jo бири оглуну да Дахнули Ишлэр НазирдиЦииин орган-•ларыиа га|бул едек <вэ о«у Вэ тенин 1му,дафиэ|си учун «(га|'«ар» H'orraaaipa кецдэра«. Хал'г тррпагьгмызьвд мудафиэ шуимаоыны ТЕиЛзб едир, б**з дэ буну баша душарек брр-чудоузу |еринэ jieTHp>^0K учун елимизден кэлэни эсиркэмэ- Ja,40j»K. СеЫбэти ^аэды: IhYQEJHOB. ХАЛГ ДЕПУТАТЫ ЬЕСАБАТ ВЕРИР ...Ьачыага Аббасов адына гэсэбэ мэдэниjjэт евинин тэ’-миринэ вэ аваданль^ алын-масына 500 мин маната ]а-хын пул хэрчлэнмишдир. Бу, сон 70 илдэ Ьэмин мэгсэд-лэр учун сэрф олунмуш вэ-саитдэн бир нечз дэфэ чох-дур... Кучэлэр асфалтлашды-рылыр вэ абадлашдырылыр. Гэсэбэдэ мустэгил електрик шэбэкэси фэали]]этэ башла-мышдыр. >шаг китабханасы учун jeни бина тикилиб, АТС-ин тикинтиси баша чат-маг узродир. гэсэбэ паркы-нын jeнидoн гурулмасына башланыб.- Гэсэбэдэ Jepлэ-шэн идарэ вэ муэссисэлэрин табел^индэ олан истифадэ-сиз торпаг саЬэлэри Ьокумэ-тин гэрары илэ алыныб jep-ли советин сэрэнчамына верил иб. 300 нэфэрэ гэдэр са-кин hэJэтJaны торпаг саЬэси алыб. Лени халчачылыг вэ тикиш фабри кин дэ исэ гэсэ-бэнин 1500 нэфэр сакини тэ-зэ иш ]ери элдэ едэчэкдир. 5 километрлик газ кэмэринин 1,5 километрл^индэ тикин-ти ишлэри баша чатмышдыр. Гэсэбэдэн кечэн макистрал су кэмэри тэ’мир едилмиш-дир. ...MaKKaja. Ьэччэ кетмиш ме’мин мусэлманларын шэх-си вэсаити Ьесабына форма-лашан «Ьачылар» Xejpnjja Фондундан Гарабагын даглыг Ьиссэсиндэки A3ap6aj-чан кэндлэринин сакинлэ-ринэ, езунумудафиэ гуввэлэ-ринин фондуна, jac мэчлис-лэрини joлa вермэк учун аз-тэ’минатлы аилэлэрэ xeJли japAbiM едилмишдир. Бутун бунлар билаваситэ A3ap6aj4aHbiH халг депутаты пeнcиjaчы Се1фэл Éa6aJeBHH тэшэббусу вэ шэхеи KOMajH илэ Маштага гэсэбэсиндэ Ьэ-jaia кечирилмишдир. Устэлик jar«H бу да прак-тикада надир Ьалларда тэса-дуф олунан Ьдлдыр ки, Азэр-6aj4aH Ьекумэти халг депутаты С. A. BafmjeBHH соргусу-ну нэзэрэ алараг, бу ил ма- ]ын 7-дэ «Бакы шэЬэри Ленин ра]ону Маштага гэсэбо-синин сосиал-игтисади инки-шафы Ьаггында» хусуси гэ-рар гэбул етмишдир. Ела илк кундэн гэрарын Ьэ1ата кечирилмэси саЬэсиндэ иш башланмышдыр. Бу Ьагда 32 немрэли Маштага даирэсинин сечичилэри илэ Азэрба]чан Республика-сынын халг депутаты Ьачы CeJфэл БaбaJeвин керушун-дэ сеЬбэт кетмишдир. Гэсэбэ Советинин сэдри К. Казы-мов, гэсэбэ агсаггаллар шу-расынын сэдри М. Мэммэ-дов, Aзэpбajчaн Али Совети Милли Шурасынын узву Т. Кама лов вэ башгалары халг депутатынын бир иллик фэ-али^этини }уксэк гиJмэтлэн-дирдилэр. Халг депутаты эмин етди ки, сечичилэрин е'тимадыны дотрултмаг учун бундан сонра да гуввэ вэ ба-чарыгыны эсиркэмэ!эчэк. ш. елидЕВ, Азэрннформун мухбирн. Рус орду су Гсребегы терк •гм#!# бешией»1 «ими буредакы ерыиим сшюЬвыяерыиым ф««л-лыгы ке|ли ертыб. harr-Несаб емтынын ]ахыил«шдмгыиы ду-Ци гулдурлар даЬа да аз-гымлашыблар. Инди качмиш ДГМВ ил« Ьудудлашаи Фузу-ли)«, Аадама, Ч«бра|ыла Н«м-л« адирлар. Шуша hop кун артмлл«ри)а атошии« тутулур. Шуша)а а« аз«рба]чамлылар |аша)аи камдлара токи« haaa /олу ило котмок олар... «нор а«ртол|ота атош ачмасалар. з)с Немо аахтдыр ки, Шот-лаилы кондмнмм кундуэу nonato доиуб. з|с Шушадаи Afдам аоро-портума котмрилммш бу мор-помин ио куиаЬы вор? з|с Милли ордумузун оскор-лори — симосинм «л ¡олумда силор «дои огуллар. з)с Ермони азгымлыгыма даЬа бир долил. (Фото АзорииформЬ ГАРАБАГДА МУНАГНШЭ АЗЭРБАЛАНЫН ДАХИЛИ ИШИДИР (Эввэли 1-чи сэЬифэдэ) Р. MycaóajOB демишдир ки, Даглыг Гарабагын статусу мэсэлэсинин музакирэсини jeHH japaAbwaH МДБ-ja зорла гэбул етдирмэк чэЬдлэри KOHCTHTycHjaja yjryH дejил-дир вэ перспективсиздир, чун-ки бу мэсэлэ A3ap6aj4aH Республинасынын дахили ишидир. Баша душмэк ла-зымдыр ки, бирл^ин узву олан бутун довлэтлэр милли азлыглар учун тэ’минатлар JapaTMara биркэ сэ^лэрлэ на дэрэчэдэ чалышырларса, сепаратчылыг мeJллэpини вэ пэракэндэлик просеслэри-нин дэринлэшмэсини мудафиэ етмэ]э дэ ejHH дэрэчэдэ мараг кестэрмирлэр. Ермэкистан — A3ap6aj-чан рэсми данышыгларыиын давам етдирилмэси муддэт-лэри Алма-Атада разылаш-дырылмышдыр. A3ap6aj4aH HyMajdHAa hej’эти декабрын 27-дэ MocKeaja 1ола душмэ-Ja Ьазыр иди, лакин Ермэ-нистан тэрэфинин хаЬиши илэ коруш тэ’хирэ салынды вэ Ьэлэлик reJpH-рэсми эла-гэлэрлэ кифа]этлэнмэк гэ-рара алынды. Корунур, пар-ламентимизин вэ рэЬбэрл^и-мизин динч диалогу давам етдирмэ)э разы олмасы ja-радылмагда олан » Мустэгил Довлэтлэр Бирл^индэ вэ дун Ja биpлиjиндэ A3ap6aj4aH Республикасыны тэклэмэк мэгсэди дашь^ан планлары позур. Лери кэлмишкэн, Даглыг Гарабагын ермэни ич-масы лидерлэринин бутун сон тэдбирлэри дэ субут едир ки, онлар республиканын конститус^алы haKHMHjjaT органлары илэ зор ишлэт-мэклэ гаршыдурма cnjacaTH- ни давам етдирмэк ними тэЬ-ЛуКЭЛИ HИjJэTД0H ал чэкмир-лэр. Мэсэлэ jaлныз уздэн-ираг «Даглыг Гарабаг Рес-публикасы» е’лан етмэк ними ганун гуввэси олма]ан гэ-рарлар гэбул едилмэси, ]а-худ ичазэсиз референдум кечирилмэси илэ гypтapcaJды. дэрд ]ары иди. гарабагын эразисиндэ aзэpбajчaнлы Jaшajыш мэнтэгэлэринэ шид-дэтли Ьучумлар башланма-сы, дахили гошун Ьиссэлэри-нин чыхарылан континкент-лэринин ЬэрбИ техникасыны вэ силаЬыны элэ кечирмэк учун ермэни japaглылapынын азгын вэ сон дэрэчэ тэЬлу-кэли эмэллэри вэзиjjэти даЬа да агырлашдыра билэр вэ рекионда чохдан кезлэнилэн сулЬу вэ эмин-аманлыгы Ьеч чур Jaxынлaшдыpa бил-мэз. Ермэнистанын Ьаким^-Jэт органлары сеэдэ билди-рирлэр ки, онларын • гоншулар барэсиндэ эрази идди-алары ¿охдур. Хатырладым ки, Алма-Ата бэ]аннамэснни имзаламыш вэ МДБ-нир динар сэнэдлэрини гэбул етмиш довлэтлэр республика-ларын арасында Japaнмыш сэрЬэдлэрэ Ьермэт бэслэмэ-jи вэ онлары танымагы, бир-биринин дахили ишлэринэ гарышмамагы еЬдэлэринэ котурмушлэр. Бунунла элагэдар Азэрба]чан рэЬбэрли-jи кезлэ]ир ки, нэhaJдт, бу, Даглыг Гарабагы Ермэниста-на бирлэшдирмэк Ьаггында Ермэнистан парламентинин ганунсуз гэрарынын лэгв едилмэсиндэ ез ифадэсини тапачагдыр. Aзэpбajчaн ез эрази бу-тевлу]унун позулмасына вэ ермэни гулдур бирлэшмэлэ-ринин чэзасыз фэали^эт кестэрмэсинэ Ьеч эаман Jcxn вермэ]эчэкдир. Гошукларын мунаеишэ зонасындан чыхарылмасы бу бирлэшмэлэри зиреЬли сипэрдэн мэЬрум едир. Онлар Ьэмин сипэрин архасында кизлэнэрэк ез террор эмэллэрини haJaTa ке-чирирдилэр. Азэрба]чВн Pec-публикасынын haKHMHjJdT органлары Даглыг Гарабагда ермэни милли азлыгынын тэЬ-лукэсизл^и вэ онун Ьугуг-ларына эмэл олунмасы мэсэ-лэсини музакирэ eTMaJa вэ бутун зэрури тэ’минатлары BepMaja Ьазырдыр. Бунун учун ]алныз ермэни ичмасы лидерлэринин билаваситэ му-рачнэт етмэси, мэ’насыз гаи текулмэсини да1андырмага разылыг вермэси, A3ap6aJ-чан Республикасынын Коне-THTycnJacHHa вэ ганунлары-на Ьермэт 69cn9j949ji!HH ачыг вэ’д етмэси зэруридир. Та-нымагдан имтина етд^ин Ьа-KHMHjjax органларындан Ьэр Ьансы тэ’минат тэлэб етмэк олмаз. Бизим сэбримиз ча-тар, анчаг ермэни тэрэфи кэ-рэк баша душеун ки.. Иттифаг мэркэзинин дагылмасы вэ республикаларын истиг-лaлиjJэт газанмасы Гарабаг авантурасыны бусбутун алт-уст етмишдир. Инди гоншу 'эразилэр Ьесабына сэрЬэдлэ-ри кенишлэндирмэк Ьаггында AejHA, агылсыз вэ мэс*-ули^этсиз авантуристлэр тэ-рэфиндэн гоншуларла душ-мэнчкл^э вэ гануни Ьаки-MHJJ9T органлары илэ гаршы-AypMaJa чэлб олунмуш адам-лары хилас етмэк Ьаггында душуцмэк лазымдыр. Буну нэ гэдэр тез баша душсэлэр, мунагишэнин динч ¿олла арадан галдырылмасы просе-си бир о гэдэр сур'этлэнэр. 1992-41 КЛИН JAHВАРЫНДА A39PSAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТ« ШРАТЫНЫИ ГЭБУЛ ОТАГЫКДА В9Т8НДАШЛАРЫН ГЭБУЛ ЕДНЛМЭСИНИН чедвэли Гэбул хуяляря I. A30PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫНЫН I Д6ВЛЭТ МУШАБИРЛ9РИ Anpap .cHjacaTH уЗ(рэ демэт м|удшвир» АЭбас А^дыи off-ту Аббасов Иггисиди enjacar уз ре де»лэгг мушэширн Ва1лид Мумшуд отлу Ахуцдов Эрази Ьайсимциэт so идареетмо органлары иле иш уарэ девлэт ¿мушавири Адил Xa¡Hj5ai6a ortiy №чц)м Ьугуг CHjacaTH узрэ девлэт мушавирн Са(5и,р Камал юцлу Ьбчы|е» Ьу'ианитар мэселелор ,узго девлэт 'мугшавири К&нрен Эивэр оглу Русшои  IL АЭ9РВАЛ1АН РЕСПУБЛИКАСЫ - ПРЕЗИДЕНТИНИН МУШАВИРЛЭРИ Пргзидентип ejrpap-ccHajte ^месслэнари узрэ .мушвви.р« Эли Дадаш оглу ЧаЬаикиров* Пр«з»де»гин Ьуыакитар эл&сэлэъ<р у зрэ м^ушавир» Фуад ФДОулла ог-лу 1?исммэада njRS 6 8 Пр^зиденгин 9. 22 Ю. 23 13 14. 24 11L ЦШ’БЭ МУДИРЛЭРИ, щевэ мудирлэрннин «пгавинлэри Ватсцдашлькг вэ бедгььштама мэсезэлэри ше’бе-синии “мудири ТофЧг Ьэси оглу Асланов Мэкту)5лар вэ вэтеидашларын гебулу ^реЧб&сннин *м\]дир» Рамиз А15узэр оглу Б«хмчрлы Д€в;|«!ттЬуту»г ию’бэси мудвриннн м^авими Бакыш Нокрузели оглу Зе1«алов Встэндашлыг вэ багышлама мзегл&лэри шв'беги •мудиринин муавини Эзиз Ни]аз оглу Кэрямов МэотуЗлар во юзтэнйашла.ры» г&булу шебэси Ыудиринин муавиии Ьусе^н Шэрйф оглу М 15. 27 16. 23 17. 29 *20, 30 еисущов 21. 31 Ветэцдашлир Am^Juc Рсспубялиш Цреаведеити вЪьж» Габул оишиадв гэбуя олуиурлар. Гэбул otMjMpu: рцэябе ра (беэар кунлэркедэм башга 14.00-яж 18.0Одэк. Телефоклар: 92-30-13, 92-88-65. В9Т9Н ТАРИХД9Н БДШЛДНЫР. БЭС ТАРИХИМИЗ ЬАРАДАН? Ьардан башланыр Вэтэн? Дахын кечмншдэ чавабы Ьэм сада, Ьэм дэ чэтин олан бу суала умумдевлэт сэвн]-|эсиндэ диггэт ]етирилирди. Бу суал газет вэ журналла-рын данмн рубрикаларында jainajup, мил]онларла мэк-тэблинин ниша мевзусу олурду. Чавабы исэ сада иди: Вэтэн Ьэр бир адамын AynJaja кез ачдыгы евдэн, илк дэфэ гэдэм басдыгы торпагдан башланыр. Вэтэн мэфЬуму Ьэмишэ, Ьэр 1ердэ конкрет мэкан вэ заман Ьудудунда дэрк олу-нуб вэ севилиб. Вэтэц. сэ-нинлэ бир дилдэ данышан. бир кекдэн TepajaH елдашла-рынын jajb^bió jamaAbiFbi чографи Ьудудлардыр. Бу мэ'нада Вэтэн деди,|имиз эзэ-ли, эбэди мевчудлугун заман вэ мэкан сэрЬэдлэрини та-ньОырыгмы, TacAH^ajHpHK-ми? Вэтэн мэканча да, за-манча да тарихдэн башланыр. Бэр тарихимиз Ьарадан, нэдэн башланыр? Чавабы мэ’лумдур:    тарихимизи Ja- ратмышыг, лакин, Ja3MaMu-шыг. Дунэн дэ бела олуб, бу кун дэ белэдир. Эвэзин-дэ онун-бунун дузуб гошду-гу, сахта тарихэ Jnja дурму-шуг. Озумузу догма икэн ja-да дендэрмишик. Бу кун емруну баша вур-магда олан гоча да, Вэтэнин JyKyHy чэкэн jauwbLJiap да, бэдэни кучч башы агыл jHraH ушаглар да Ьэгиги тарихимизи билмэк, мугэддэе Ьэги-гэтимиздэн су ичмэк истэ-jHp. Она керэ дэ тарих дэр-си тэкчэ мэктэбдэ дeJил,.hэp JepAa: мэтбуатда. телевиз^а-да. ajpbi-ajpbi JbiFHarларда да ejpaAHAMaAH, ejpэнилмэли-дир. Лакин эн вачиби мэктэб-лэримиздир. Халг тэЬсили системиндэ Азэрба1чан та- рихинин тэдриси кениш му-закирэлэрин,    мубаЬисэлэ- рин мевзусу олдугуна керэ бу саЬэдэ чалышан уч тарих муэллиминин мэсэлэ1э муна-сибэтини ejpaHAHK. МэзаЬнр    МЭММЭДОБ, Агсу PajoH Халг ТэЬсили Ше бэсинян методиста: — Вэтэнимизин, халгымы-зыи баш ]азысы олан Азэр-ба]чан тарихинэ, онун тэдри-синэ мунасибэт бу вахтадэк чох Japытмaз олуб. Онсуз да сенук 1азылан A3ap6aj4aH та-рихи Aap^HjH эслиндэ слав-jaH-pyc тарихи олан ССРИ тарихинэ кичик бир элавэ ними е}рэдилирди. Артыг дерд илдир бу барэдэ haja-чанла сеЬбэт ачылса да. тэ-эссуф ки, елэ бир дэ!ишик-лик олма]ыб. Ра1онумузун тарих муэллимлэри бела he-саб едирлэр ки, ССРИ тарихи це}ип9н фэни умумдун-ja тарихинин тэркиб Ьиссэси ними е1рэдилмэлидир. Азэр-6aj4aH тарихи исэ бутун си-нифлэрдэ дун ja тарихи илэ паралел кечилмэлидир. Бутун тарих дэрсликлэри рес-публикамызда 1азылмалы-дыр. Jaxoibi олар ки, 1ени A33p6aj4aH тарихи дэрсл^и ajpw-ajpu синифлэр узрэ тэртиб олунсун. Инди бе-шинчи синифдэ «ССРИ тарихинэ дайр Ьет^элэр» ejpa- дилир. Бу китаб шакирдлэ-ри тарих фэннйнин тэдриси-нэ Ьазырламаг учун нэзэрдэ тутулмушдур. Лакин онун Азэрба]чана, тэбии ки, азэр-6aj4aHAu ушаглара да Ьеч бир дэхлн JoxAyp. Милли тарихимиз, шанлы Ьадисэ-лэр, керкэмли шэхсиИэтлэри-миз барэдэ белэ бир китаб ¿арадыб Ьэмин дэренн Jepn-нэ тэдрис етмэк лазымдыр. A3ap6aj4aH тарихи барэдэ хэ-ритэлэр, диафилмлэр, дикэр sjaHH вэсаитлэр JapaTMar да тэ’хирэсалынмаз иш олма-лыдыр. Азэрба]чан тарихинэ дайр м\41тэхэбат Japaflbi.i-са, бу, фэннин тэдрисини Jaxшылaшдыpap. Кулумхан ТАПДЫГОВ, Агсу интернат мэктэбнияи муэдлимн: —■ Мэн JeHH Ja3HAa4ar A3ap6aj4aH тарихи дэрсл^и барэдэ бэ’зя тэклифлэрими демэк, жуирам. Эввэла, та-рихимизин гэдим деврлэринэ индикиндэн фэргли олараг кениш jep а]рылмалы, тарихи мэноэлэрэ даЬа чох исти-над едилмэлидир. Шакирд-лэр ады чэкилэн гэдим TaJ-фаларын кимли]ини, онларын пансы дилдэ данышдыгыны вэ сонракы агибэтини олдугу кнми билмэлидир. Дэрслн)э тарихи m9XCHjj9TH9p барэдэ Jepn кэлдикчэ этрафлы мэ*-лумат салынмасы да вачиб-дир. Тээссуф ки. мевчуд дэрелнкдэ Азэрба1чан хал-гынын формалашмасы ними vah9MHjj9TAH MOB3yJa зэрэрли консепси1адаи гидаланан икя-уч чумлэ илэ тохунулуб. Je- ни дэрелнкдэ бу мэсэлэ этрафлы шэрЬ олунмалыдыр. Орта эср A3dp6aj4aH Сэ-фэвилэр девлэти индики ДЭрСЛИКДЭ AajHTHHMd тэмсил OAyHMajH6. A3ap6aj4aHbiH Ру-си]а тэрэфиндэн зоракы иш-галы исэ ToJ-6ajpaM кнми гэ-лэмэ верилиб. Орта эерлэр MdAdHHjJdTHHa, бир сыра са-Ьэлэрдэки тэрэгги вэ инти-баЬа чох чуз и jep aJpunHd. ШубЬэсиз. Jem дэрелнкдэ XX эсрин илк 20 илиндэки Ьадисэлэр олдугу кнми тэг-дим олуначаг, 70 иллик совет девру o6JeKTHB п^мэт-лэндирилэчэк. Jaxmn олар-ды ки, Ьэр мевзунун сонун-да бэЬс едилэн девр. Ьади-сэ барэдэ бэдии вэ елми по-nyAjap эсэрлэрин, тарихи филмлэрин с^аЬысы да верил сии. Нэзэр AFAJEB, Агсу шэ-Ьэриидэии 3 иемрэли мэите-бяя муэллимя: — 0Jp9AMA8H тарих ша-кирдэ онун езуну, этрафда-жннс^э, гэдим Афинадан танытмалыдыр. Тээссуф ки, Спарт&кдан тутмуш Дзержинска. гэдим Афинадан тутмуш Берлин PejxcTanraa-дэк чох iuejA9H хэбэр тутан шакирд догулдугу кэп дин. шэЬэрин тарихини, бабасын-дан о Jana coj-кекуну таны-мыр. Кэрэк биз му элл имл эр илк тарих дэрсянэ ез Jama-дыгымыз JepHH кечмюшшдэн башла1аг. Ушаглары ез coj-кеклэри барэдэ ахтарышлара севг едэк. Мэнэ елэ кэлир ки, Азэрба1чая тарихи программна шакирдин JamaAbiru £ мэнтэгэиин, paJoHyH, охуду-гу мэктэбин, )ахынлыгдакы тарихи абидэнии, 6eJyK му-эссисэнин, эразидэ jauiaMbiui керкэмли адамдарын тарихи-ни вэ hdJaTbiHbi eJpaHMaK учун бир нечэ саат вахт aj-рылмалыдыр. Бу мевзуларда охлама Ja3bi ишлэри дэ апар-маг олар. Мэ’лумдур ки, кечмнш тарихимизин oeJyK бир Ьиссэси эски элифба илэ Ja-зылыб. Вэ’зэн шакирдлэр эл-лэринэ душэн гэдим манбэ-лэрлэ марагланьшлар. Даш кйтабэлэри вэ аоидэлэр узэ-риндэки Ja3bbiapbi oxyja бил-мишшр. Тезликлэ орта мэк-тэблэрдэ эски элифбанын е!рэдилмэси тарихимизин ej-рэнилмэсинэ xejHp верэр. Муэллимлэрин rejAAdpHHr дэн корунду ними, Азэр-6aj4aH тарихи узрэ мукэммэл дэрслик )арадылмасы, бу фэннин eJpewuiMdCH учун hé-лэ чох иш керулмэлидир. Елэ бурадача Jafla душур ки, JeHH AapcAHjH Ьазырла-Ja4ar муэллимлэрин республиканын тэчрубэли орта мэк-тэб муэллимлэри илэ бир je-рэ JbirMuiwó мэслэЬетлэшмэ-си фа^далы оларды. haJaTu-мыз. тарихимиз )ени деврэ гэдэм rojyp. Белэ бир вахт-да кечмишэ дайр билкилэ-римизин дурустлэшмэси вэ ЗЭНКИНЛ9ШМ9СИ К9ЛЭЧ9К СЭМ-ТИМИЗН дузкун MY9JJЭHЛЭШ-дярмэ)э кемэк едэр. Вэтэнин Ьарадан башланыб Ьарада гуртардыгыны, H9haj9T, бил- MMHjftK. ТаЪир АДДЫНОГЛУ, «Халг газета»«ши мухбирн. ;
RealCheck