Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, December 27, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - December 27, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗБТИ \ 27 AEKASP    ИЛ.-^    Mi    25S г2 Ьагигати нечз узэ чыхармаг олар? Декабрыв 25-д» кундмяк панорамда «Majut» ра-дностаясн|асынын хусусв мухбярн Леонид Лазаревич бнр-баша ефнрд» A3ap6aj4aH Республнкасы Преаидентн мэт- буат хидиэтннин башчысы Р. Ь. АГА/ЕВЛЭ сеЬбэт ет-мншднр. СеЬбвтни иатннни сиза чатдырырыг. Мухбнр: Бали, инди Тара-багда фачиэли Ьадисэлар баш верир. Бу вахтадэк бв-jV'K елкэмизин ганлы Japacbi са]ылан. инди иса Азарба)-чанын ганы кэсилмак билмэ-jaH japacbi Даглыг Гарабагда баш верэн падисалэрэ Ьеч кэс лаге]д ^анаша билмир. Бу да сон кунларин Ьадиса-лэри — декабрын 23-дэн 24-на кечэн кеча азэрба]чанлы-лар JaшaJaн Мешали кэнди-на Ьучум едилмиш, 24 Jep-ли сакин .эсасэн. гочалар ha-лак олмушлар. A3ap6aj4a-нын Ьэрби гуввэлари взуну чатдырандан сонра дeJyш гы-зышмышдыр. еланлэр вар. Инди Ханкэнди адланды-рылан Степанакертдэ иса да-хйли гошун полку тарксилаЬ едилмишдир. Даглыг Тара-баг ]олларында мунагиша зонасындан чыхан дахили го-ц]ун белмалэринин Aaap6aJ' чан эЬалиси тарэфиндэн бло-кaдaJa алындыгы ва Ьэмин бирлэшмэлэрэ Гарабагдан чыхмаг имканы верилмэди]и барэдэ хэбэрлэр алынмыш-ды. Дунэн иса хабар верил-Л1ишдир ки. ермэнилэр jaшa-jaH Хромот кандиндэ ракет пapтлaJышы нэтичэсиндэ бир нечэ аз Jaшлы ушаг Ьэлак олмушдур. Бу кун Бакыда A3ap6aj-чан Президенти Апаратында журналистлэр учун тэшкил едилмиш брифингда маркэ-зи кутлави информаси]а ва-ситэлэринин унванына xej-ли мэзэммат дeJилмишдиp. Буна кера да мэн Азэрба]-чан Президентинин матбуат катиби Расим hycejH оглу ArajeBH студи]а]а дэ’вэт ет-МИ1НЭМ ки, о, сон Ьадисала-рэ вэ мэтбуатын сон мэ’лу-матларына ез мунасибатини билдирсин. Р, AraJeB; Мэн hap ше]-дэн эввэл демэк истэрдим ки, Азэрба]чанда, ола билсин ки. Ермэнистанда да бела бир меЬкэм инам вар ки, биз-дэ баш верэн Ьадисэлэрда кутлави инфopмacиja васи-тэлэринин кунаЬы чох бе-]укдур. Мэн онларын Ьэми-ша билэрэкдэн бела етдик-лэрини, фактлары кизлэт-диклэрини демэк истэмирэм. Амма онлар ез тэЬриф олун* муш инфopмacиJaлapы ила. ола билар ки, ез ирадэлэринии эксинэ. ихтилаф Japa-дыр. Ba3HjJaTH каркинлэшди-рир, мевгелэрин сартлэшмэ-синэ Japдым едирлэр — бу-тун бунлар олуб. Буна кера да Ьадисэ Jepиндэн 18ерилан hap Ьансы мэ’лумат. разыла-шаг ки. елчулуб-бичилмали, дагиг вэ Ьэгигэтэ yjryn олма-лыдыр. Мэсэлэн, инфopмacиJa JaJы-лыб ки, A3ap6aj4aHbiH joл-ларында ДИН-нин чыхары-лан Ьиссэлэри блoкaдaJa алынмышдыр. Буна кера да .мэн бу кун A3ap6aj4aHNH милли тэЬлукэсизлик вэ дахили ишлэр назирликлэринэ хусуси олараг зэнк вурдум, Шуша. Агдам, Гарабагын дикэр jamajb^ мэнтэгэлэри ила элагэ сахладым вэ hap ]ердэ мэнэ чаваб вердилэр ки. Ьэрби Ьиссэнин блoкaдaJa алынмасы илэ элагэдар бир-чэ Ьадисэ баш вериб. Ханкэн-диндэ ]ерлэшдирилмиш 81-чи оператив полкдан башга MyhacHpaja алынан Ьиссэ ол-Majbi6. Башга бир мисал чэким: букунку «Извести]а»да Мос-товшиков Ja3bm ки, Степанакертдэ на иса бир милли гыр-гын кезлэнилир. Бела бир шeJ 1охдур вэ олма1ыб... Мухбир:    О ез фикрини истинадла даЬа ]умшаг ифа-дэ етсэ дэ, лакин ела бу сез-лэри дeJиб... F. AraJeB: Ахы бу иша-рэдир! Вэ бу ишарэ MyajJaH асосиаси]алар догурур. Ела Гарабагын ермэни эпалиси-нин кечурулду]у барэдэ ин-формасиЗаны кетурэк. Бела бир шej oлмajыб вэ Joxдyp. Ьэрчэнд ки, Гарабагда xej-ли Ьэ]эчанлы, кэркин вэ Ьэр-би Ba3Hjj3T вар, елэ совет гошунлары Эфганыстаны тэрк едэндэ дэ орада бу чур вэзи]]эт JapaнмbIшды. Бу тэ-биидир, амма бела эЬвал-ру-hHjjaHH гызышдырмаг. адам-лары гapшbl-гapшbIJa rojMar, зэннимчэ, лазым дeJил вэ бу-рада 6eJyK дэгиглик тэлэб олунур. Бизим журналист-лэрэ эн 6eJyK ирадымыз да елэ будур. Мухбнр:    Расим hycejHo- вич, муЬариба кедцр. инсан-лар мэЬв олур ва эн агры-лысы одур ки. чох вахт ку-наЬсыз. динч адамлар гыры-лыр. Кутлави информаси]а васиталэринэ мэ’лумат Ьэм Бакыдан. Ьэм Ханкэндиндан, елэчэ да Леревандан дахил олур ва Москвада »адамлар Ьеч да Ьамиша дагиг мевге-JH 4юрмалашдыра билмир-лар. Зэннимча. чыхыш Joлy бирдир вэ биз Ьэмин Золу сечирик — ганлы. haJa4aH-лы Ьадисэлар баш верэн Jep-лэрэ кетмэк HCTajHpHK. Мэн вэ Азэрба]чан узрэ бизим да-ими мухбиримиз Ислам Гу-ли]евл8 бирка мэркэзи радио-нун харичи елкэлэр узрэ мухбири Андре] Павлов да Гарабага ]ола душур. Биз Гарабага кедирик ки. эн аг-рылы вэ эн тэЬлукэли Jep-лэрдэ олаг. ]алныз керду]у-музу де]эк, кердуклэримиз-дэн артыг бир кэлмэ бела данышма]аг. Лакин сиздан хаЬишимиз вар: орада hapa-кэт етмэк чох чэтиндир. F. AFBjeB: Ьэм дэ тэЬлу-кэлидир. Мухонр: Бизим сэфэрими-зэ ]ардым едэчэ]инизэ. ке-мэ]имизэ чатачагыныза бел багла]а билэрикми? Р. ArajeB: Бали, сизи баша душу рам, Гарабагда вэ-зи]]эт Ьеч дэ тэЬлукэсиз де-]ил. Журналистлэрэ Ьучум Ьаллары да олуб. Мэсэлэн. турк журналистини лап Лелт-синин кезу габагында де]-мушдулар. Башга Ьадисэлар дэ олуб. Лакин чыхыш ]олу бирдир. Ора кетмэк вэ о6-]ектив информаси]а алмаг истэ]энлэр ез арзуларына чатачаглар вэ биз онларын кениш кутлэлэрэ Ьэгиги ин-формаси]а ]а]ачаг сафари уч'^ Ьэр чур шэраит Japa-дачагыг. Бу Ьэм бизим. Ьэм дэ сизин мэнафе]инизэ хид-мэт едир. Мухбир: Белэликлэ. <Ма-]ак»ын динла]ичилэринэ бил-диририк: сабаЬ биз ]ола чы-хырыг. ]ол 6oJy Ьадисэлэ-рин нечэ чэрэ]ан едэчэ]ини данышачаг. ]алныз кердук-лэримизи, фактлары, шаЬид-лэрин ифадэлэрини бирчэ кэлмэ дэ артырыб-эскилтмэ-дэн чатдырачагыг. Азэрба]-чан Президентинин матбуат хидмэтинэ бу сэфэрдэ бизэ ]ардым етмэЗэ Ьазыр олдугу-на кера миннэтдарлыгымызы билдиририк. ДАГЛЫГ ГАРАБАГ: АТЭШ ДАВАМ ЕДИРПУЛ ИСЛАЬАТЫ Ь^ГЫНДА ШАЛ1ЭЛЭР ГиХмэтлерин либерал-лашдырылмасынын е’лан олунмасы эрафэсинда ]ени-дэн ша]иэ ]а]ылмышдыр ки. мали]]8 ислаЬаты кечири-лачэк вэ пуллар дэ]ишдири-лачэкдир. ССРИ Девлэт Банкынын сэдри Виктор Керашшенко СИТА-нын мухбиринэ де-мишдир: — Биз бела таклифлэр вермамишик. Манда олан мэ лумата кера, Р^си]анын иали]]э органларында да бу б^эда сеЬбат кетмэмиш-дир. Эслиндэ бу, техники ча-Ьэтдэн да мумкун де]илдир: кулли мигдарда ]ени эски-наслар чап етмэк лазым кэ-ларди. Ьалбуки чап дэзка-Ьы онсуз да там кучу илэ ишла]ир. Бела ша]иэлар игтисади сарсынтыларын лабуд чы-гырдашы олса да. Виктор Керашшенко Ьазырда бу Ц1а]иэлэрин сун’и олараг ]арадылдыгыны вэ алычы тэлэбатыны кучлэндирмэк мэгсэди дашыдыгыны не-тисна етмэмишдир: ]э'ни на гэдэр ки, кеч де]ил, элинэ кечэни ал. Ахы, ги]мэтлэр сэрбэстлэшдирилэндэ вэ ар-танда тэлэбат азала билар вэ онда малларын саЬиблэри онлары сатмагда чэтинлик чакэчаклэр., Девлэт Банкынын сэдри 500    манатлыг кагыз пул- лаоын бурахылмасы илэ элагэдар демишдир ки, онлар-дан на гэдэр Ьазырланача-гы    мэ’лум де]илдир. Бу, ги]мэтлэрин динамыкасын-дан    асылы олачагдыр. О, Ьэмчинин билдирмищдир ки. ири эскинаслар чох куман, шимал, Сибир, Узаг»Шэрг ра]онларына кендэрилэчэк-дир. Орада эмэк Ьаггы ]ук-сэкдир вэ даЬа чох нагд пул тэлэб олунур. 1000 манатлыг кагыз пулларын бурахыл-масыны да чох кезлэмэк лазым    кэлмэ]эчэкдир:    Ьэмин пуллар узумузэ калан илин биринчи ]арысында бурахы-лачагдыр. Сэна/е; беНрандан чыхыш jony НЕФт тткашшр... Занкин еЬти]атларымыз вар Республикамызыя ги]мат-ли милли сарвати са]ылан нефт-газ еЬти]атларынын ту-кэнмэси Ьагда кедэн сеЬбэт-лар инди бутун <алгы нара-Ьат едир. Бу нараЬатлыРы ба-dia душмэк чэтин де]ил. Нефт вэ газ мустэгилли]э чан атан республика]а инди чох лазымдыр. Ьеч кэс учун сирр де]илдир ки, торпагымызын тэкиндэки нефт вэ газ ]атаг-лары узун иллэр эрзиндэ гэсбкарчасына истисмар олунмуш, таланмыш, хусуси-лэ Абшерон ]арымадасы еко-ложи чэпэтдэн бэрбад вэ-зи]]этэ салынмышдыр. Jax-шыдыр ки, езлэринэ зэЬмат вермэк истэмэ]эн тамаЬкар «гардашларымыз* вэ «дост-ларымыз» Ьасилатын сабит-ли]инэ дэринликдэки ла]ла-рын истисмары Ьесабына на-ил олмушлар. Башга сезлэ, ]ени ]атаглар ахтарма]ыб. оланларын ахырына чых-мышлар. Тэкзиболунмаз бир факт-дыр ки, республикамызын мустэгилли]ини тэ'мин едэ-чэк амиллэрдэн бири нефт-газ Ьасилатынын артырылма-сыдыр. Бу иса кеЬнэ нефт-газ ]атагларынын истисмары Ьесабына мумкун де]илдир. чунки 100 илдэн чох бир вахтда интенсив шэкилдэ истисмар олунмуш саЬэлэрин ]|отенсиал еЬти]аты тукэн-мишдир. Мэркэз Азэрба]ча-на хаммал мэнбэ1и кими бах-мыш, онун сабаЬы Ьагда фи-кирлэшмэмишдир. Кечмиш Иттифагын саЬэ назирликлэ-ринин «емиссарлары» рес; публикамызда нефт-газ узрэ рекионал тэдгигатларын апа- рылмасына бачардыглары гэдэр мане олмуш, бутун диг-гэти вэ васаити ахтарыша ]ох, истисмара 1енэлтмишлэр. JarHH охучуларын аксэри]-JaTHHHH хабари ]охдур ки. Ьар Ьансы ]атаглар комплек-си олан рекионда истисмар ишлэри ила ]анашы буранын кэлэчэ]ини тэ’.мин етмэк учун перспектив тэдгигатлар апарылмалы. вахташыры Je-ни. иримиг]аслы кеоложи ха* ритэлэр тэртиб едилмэлидир. Бела тэдгигатларда рекионал кеофизиканын материалла-рындан вэ мухтэлиф Ьундур-лукдэн чэкилмиш аерофото-шэкиллэрдэн кениш истифа-дэ олунмалыдыр. Абше^юн эразиси бу бахымдан эсрин эввэлиндэ (хтдугу сэви]]эдэ галмышдыр. Рекионун а]ры-а]ры Ьиссэлэринин кеоложи хэритэсинин тэртиб едилмэ-синэ 1914-чу илдэ башланыб. фасилэлэрлэ икинчи дун]а муЬарибэсинэ гэдэр давам етдирилсэ дэ бу тэдгигатларын профессионал сэ-ви]]э-си ]уксэк олмамыш. хэритэ-лэр кэлэчэк тэдгигатлар учун манеэ]э чеврилмишдир. Лал-ныз 60-чы иллэрин эввэллэ-риндэ Ьэмин мухтэлиф че-шидли вэ иримиг]аслы кеоложи хэритэлэр бир-биринэ чаланмыш вэ устунэ «Девлэт сирридир* грифи вуру-луб чапа верилмишдир. БЬка-ма чеврилэн бу хэритэлэр нечэ вардыса .елэчэ дэ дурур. Бу кун республикамызда нефт-газ истеЬсалы тэдричэн азалыр. Башлыча сэбэб нефт-газ ]атагларынын тукэнмэси де]ил. бу саЬэдэ Ьэлэ 70 ил. балка дэ ондан хе]ли эввэл усталыгла душунулмуш, узун иллэр «угурла» Ьэ]ата кечи-рилмиш^ импери]а си]асэти-дир. Мэркэз ]ахшы билирди ки. кеч-тез бурдан барма-гыны чэкмэлидир. Она к^э дэ элинэ душэн фурсэти бу-рахмамыш. аз хэрч го]уб чох кетурмушдур. Инди бизэ ишин чэтини галыб. Азэрба]-чан    ]еканэ республикадыр ки.    нефт-газ ]атагларыНын ахтарышы. кэшфи]]аты вэ истисмары илэ бирчэ тэшкилат мэшгул олур. Бу тэшкилат да истеЬсалчыдыр. иши-ку-чу    Мэркэзин еЬти]ачыны едэмэкдир. Бутун диггэт кундэлик тэлэбата ]енэлдил-миш, чохлу гу]у газмаг, нефт вэ газ чыхармаг (ону кимэ вэ Ьансы ги]мэтлэ сатылма-сы Ьаггында фикирлэшмэ-дэн) эсас вэзифэ са]ылмыш-дыр. Рекионал тэдгигатлар-ла — республикада нефт-газ истеЬсалынын сабаЬыны тэ’-мин едачэк мэсэлэ илэ .мэшгул олмага вахт вэ сэрма]э галмамышдыр. Азэрба]чанда ]ени нефт вэ газ ]атаглары-нын ахтарышы вэ кэшфи]]а-ты учун бир гэпик белэ а]-рылмамышдыр. Республика кеолоки]а идарэсинин ]ени нефт вэ газ ]атагынын ахтарышы илэ элагэдар тэдгигат-ларына имкан верилмэмиш. о. нефт вэ газ ]атагларынын ахтарышы илэ элагэси олан мэсэлэнин Ьэллиндэн тэчрид едилмишдир. Буна бахма]араг Азэрба]-чан кеолоки]а идарэсиндэ мэЬдуд да олса тэдгигатлар апарылмыш, бир сыра умид-веричи кеоложи нэтичэлэр элдэ олунмушдур. Бунлар- дан бизи эн чох мараглан/и раны Абшеронун гэрб Ь1-: сэсиндэ бир нечэ ]ени. вэллэр мэ’лум олма]ан нео ли-газлы ла]ларын ашьа. еднлмэсидир. Абшеронда I; онун Гобустанла ЬэмсэрЬэ эразисиндэ ири.миг] н. .• планлашдырма рекионал к физики тэдгигатларын муша-]иэти илэ апарыларса да)к' ]ени ла]ларын ашкар едил мэси еЬтималы Ьэгиготэ чсв рилэр. Муэиэн едилнб ки. Абше рон ]арымадась1нын чэнубун да вэ шэргиндэ уст чекунт^ лэр мэЬсулдар гаты ертур. биринчилэр икинчило'рин ал тында «кизлэнир». Тэдгипг ларымыз нэтичэсиндэ Ьэмчи НИН муэ]]эн олунмушдур ки. Си]эзэн ]ахынлыгындак э1 ]ашлы мэЬсулдар гатда кар-боЬидрокен фулуидлоринин топланмасы учун элверишли шэраит мевчуддур. Доиизин аз дэринли]и олан бу Ьис-сэсиндэ се]смик кэшфи]]ат усулунун хусуси варианты тэтбиг олунарса. аз дэрин-ликдэ нефтли-газлы гатлар ашкар едилэр. Де]илэнлэрэ эсасланараг белэ бир гэнаэтэ кэлмок олар ки, республикамызда рекионал тэдгигатлар кенишлэи-дирилмэли. эразинин иримиг-]аслы кеоложи хэритэси тэртиб едилмэлидир. Бунупла Азэрба]чан нефтинин икинчи емру башланар. ^ Эли ВАЛРАМОВ, Азэрба]чан Республнкасы-ныи Девлэт мукафаты лауреаты, кеолоки)а-мине-ралокн]а елмлэри намизэ-ДН. «БИЛИК» 409niJjaTHHHH 1И¥КАФАТЛАРЫ «Билик» бе]нэлхалг елм-маарифчилик ассосиаси]асы-нын (кечмиш Умумиттифаг «Билик» Чэми]]этинин). гэ-рары илэ елми биликлэрин тэблигиндэ, маарифчилик вэ Ьуманитар фэали]]этин-дэ бе]ук хидмэтлэринэ керэ Азэрба]чан халг тэЬсили на-зири, физика-ри]ази]]ат елмлэри доктору, профессор, Азэрба]чанын эмэкдар елм хадими Р. Б. Фе]зулла]ев, республика ЕА-нын акаде- мики, Азэрба]чан Али Со-вети сэдринин биринчи му-авини 3. Э. Сэмэдзадэ, республика «Билик» маариф-чилик чэми]]эти идарэ пе]‘-этинин сэдри. тарих елмлэри намизэди, Азэрба]ча-нын эмэкдар инчэсэнэт хадими Е. Ь. Гули]ев, фэлсэ-фэ елмлэри доктору, профессор И. Э. Рустэмов, академик С. И. Вавилов адына медалла тэлтиф едилмишлэр. Азэрба]чан «Билик» маарифчилик чэми]]эти рэ]асэт Ье]'этинин ичраи]]э комитэ-си Ариф Баба]ев адына ил-лик мукафатын илк лау-реатларыны муэ]]эн етмиш-дир. Азэрба]чанын эмэкдар инчэсэнэт хадими. журналист, режиссор М. А. Багы-ров Азэрба]чан халгынын шанлы оглу. ики дэфэ Совет Иттифагы гэЬрэманы. Декабрын 25-дэн 26-а кечэн кечэ Умудлу кэнди отрафында ракет вэ артил-лери]а атэшлэринин сэси косилмэмишдир. Умудлу ермэни кэндлэриндэн атэшэ тутулурду. Азэрба]чанлылар JamaJaH Малыбэ]ли, Баш Куне]пэ]э, Маниклу кэндлэ-ри вэ Хочалы шэЬэри дэ кечэ вахты атэшэ тутул-мушдур. Тэлафат ]охдур. Республика милиси эмэкдаш- ларынын чаваб атэшиндэн сонра атышма да]анмыш-дыр. Республика милисинин Шушадан бир гэдэр аралы ]ерлэшэн посту артыг нечэ вахтдыр ки, ермэни ]араглы-ларынын нишанкаЬына чеврилмишдир. Азэрба]чан Республикасынын Дахили Ишлэр Назирли]индэ бил-дирмишлэр ки, декабрын 25-дэ постун ермэнилэр Ja-ша]ан Дашалты кэнди тэ- рэфдэн атэшэ тутулмасы нэтичэсиндэ Шушанын му-дафиэчилэриндэн бир нэфэри ]араланмышдыр. Чаваб атэшиндэн сонра ]араглылар сусмага мэчбур олмушлар. Елэ Ьэмин кун Кэркича- ì Ьан гэсэбэси Ханкэндиндэн ракет вэ артиллери]а атэ-шинэ тутулмушдур. Ла]и-гинчэ дэф едилэн тэчавуз-карлар бурада да атэши да-]андырмага мэчбур олмуш- . дыр: лар. ,(Азэринформ). БАРЫТ ГОХУЛУ КУНЛЭР (Эввэли 1-чн сэЬнфэдэ) Тэчавузэ мэ'руз галмыш кэндлэрин сакинлэриндэн бир нечэси илэ сеЬбэт еди-рэм. Ьэсэн Ьэсэнов (1ухары Ве]сэлли кэнди, колхоз сэдри): — Дузу, илк вахтлар бизэ олунан тэчавуздэн сарсылыр-дыг. Элбэттэ. кучсузлу]умуз-дэн Jox. Иллэр узуну онлар-ла бир ]ердэ кэсди]имиз дуз-чорэ]ин гэдир-ги]мэтини итир-мэлэри бизэ агыр кэлирди. Сонра керэмдэ ки, эллэри Ьеч вахт чатма]ачаг хул]а-ларла ]аша]ырлар, онда биз дэ ишимизи билдик. Онлар бизэ бир зэрбэ вуранда биз икисини ендирдик. Инди эсл муЬарибэ ичиндэ]ик. Анчаг бу. чамаатымызы горхутмур. Кэркинли]э бахма]араг тэ-сэрруфат ишлэримизи дэ ]аддан чыхармырыг. Адам-ларымыз    ]ахшы билирлэр ки, черэк муЬарибэДэ дэ лазымдыр. Xacaj Зулфугаров (Ьога кэнди, иуэллим): — Кэндимизин ракетлэр-дэн, автомат вэ пулем]отлар-дан атэшэ тутулмасы бэ’зэн кунлэрлэ давам едир. Кан-дин мудафиэчилэри, ез тор-паглары угрунда чаныны Ьэр ан гурбан вермэ]э Ьазыр олан адамларымызын гуввэси илэ душмэни. кери отурдуруг. Имамверди Алла1шердн]ев (Ашагы Диваналылар кэнди, М. Гасымов адыш совхозун фэЬлэси): — Нэ гэдэр чэтин шэра-итдэ олсаг да тэсэрруфат ишлэрини ]аддан чыхармырыг. Бунун езу муЬарибэдэ психоложи силаЬдыр. Го] душмэн бир дэ хатырласын ки, торпаг ону экиб бечэрэ-виндир. Фяруднн Р9СУЛОВ, «Халг гэзетн»ннн мухбири. ФУЗУЛИ ра]ону. Гобустанын cojyr гышы М. Нусв|нзвдэ адына соахоэун амакчилармим ишдаи сс]уда бмяма|нб. Маханиааторлар Закир Садигов аа Балагардаш Аламаиов, Ьабела тасарруфатын онларча ишчиси акин |а;^арина чыхыблар. 1а»бац|ы 800 Нектарлыг бир аразида тахыл ка]арачак.    Фото    Рафмг    Салмаиовуидур. JEH8 ФУРСЭТИ ЭЛДЭН ВЕРИРИК? ■шамкирде кечирилэн зона мтшАвиресинде бу нараьат суал тез-тез ёшидилирдм Виз нечэ ишлэ]ирик? СабаЬ бизи кезлэ]эн даЬа агыр проблемлэри Ьэлл етмэк учун вахтында Ьазырлыг кермушукму? БеЬран даЬа да дэринлэшсэ нэ едэчэ]ик? Мушавирэ]э топлашан 22 ра-]онун ичра Ьакими]]эти ну-ма]эндэлэри, мутэхэссислэр бу чэтин суаллара чаваб вер-мэ]э чалышырдылар. Мэ’лум олду ки, экэр белэ кетсэ са-баЬ бизи даЬа агыр кунлэр квзлэ]ир. Олан-галан узуму да. памбыгы да елкэ-елкэ кэ-знб этэ вэ ]ага дэ]иширик. О гуртаранда нэ едэчэ]ик? Доггуз памбыгчылыг ра-]онунун «хидмэт»лэринддн дэ данышылды. Урэк агры-сы илэ ге]д олунду ки, бу ил Ширван ра]онларынын тар-лаларында мин тонларла ]ы-гылмамыш мэЬсул галды. Эс-лнндэ бу, памбыг ]ох, рузу, черэк иди. Инди Ьэрэ бир баЬэнэ кэтирир. Ьалбуки Ьэ-гигэт башга ше] де]ир. Пам-быгын сатыналма ги]мэти ар-тырылды, бу Ьесаба 1,44 мил]он манат элавэ кэлир кету рулду, лакин ондан пам-быгчылара верилмэди. Белэ-дэ КИМ ишлэ]эр? Республика узрэ Ьэр Ьектардан орта Ье-сабла 22 сентнер памбыг тонланылды. Ьалбуки бу кес-тэричи дун]а узрэ 39 сент-нердир. Узумчулукдэ дэ иткимиз аз олма]ыб. Бу ил республикада узум истеЬсалы Ьеч мил]он тона чатма]ыб. Чэми 925 мин тон узум ]ыгылыб. Чунки се]рэклик узундэн Ьэр Ьектардан вур-тут 30— 40 сентнер мэЬсул кетурмэк мумкун олду. Устэлик, узу-мун хе]ли Ьиссэси огурлан-ды, ]а да алверчилэрэ вэ кооперативлэрэ сатылды. МэЬсул да кетди, пул да. Инди вэсаит тапылмыр ки, узум тинки а;]ыб баглары бэрпа едэк. Дуздур, Jyroc-лави]адан 14 мил]он эдэд чу-буг кэтирилэчэк. лакин Ьэр чубуг бир доллара. ИзаЬата еЬти]ач вармы? Бэс шэраб заводларынын кэлири Ьара хэрчлэнир? Онун хе]ирини кимлэр керур? Чыхыш едэнлэр бу суаллары да вериб, чаваб тапмага чалышырдылар. Заводлары тэзе-дэн га]тарыб тэсэрруфатлара вермэк тэклифи дэ ирэли су-рулуб. Де]илэн9 керэ ]ал-ныз белэ олса завод-ларын кэлириндэн тэсэрру-фатларын еЬти]ачына вэсаит а]ырмаг асанлашар. Амма заводлар кечэ-кундуз беш-уч нэфэрин хе]ринэ иш-лэ]ир. Гытлыг, баЬалыг туг]ан едир, кэнд тэсэрруфаты, хусуси л э дэ онун, нечэ де]э]^ лэр, эрзаг базасы са]ылан Ье]вандарлыг тэрс мутэна-сиб ]олла кедир вэ даЬа ачы-начаглы кунэ душур. Муша-вирэдэ нараЬатлыгла мэ’лумат верилди ки, мал-гараньш артымы да]аныб, колхозлар-да *Ьэр ]уз инэкдэн 36—40 бузов алыныб. Агдаш, Лев-лах. Газах. Курдэмир. То- вуз вэ Зэрдаб ра]онларында кундэ Ьэр инэкдэн чэми 4—5 литр суд сагылыр. Шэ-ки, Бэрдэ, Балакэн, Огуз, Не]ча] ра]онларында эт вэ суд истепсалы кет-кедэ азалыр. Трибуна]а галхан ичра Ьакими]]эти башчылары, аг-рар-сэна]е комбинатларынын директорлары далбадал дев-лэтэ эт борчу олдугларыны е’тираф едирдилэр. Е’тираф-ла гытлыгы арадан галдыр-маг олурму? Экэр ашагы чэ-кидэ Ье]ван тэЬвил веририк-сэ баш са]ыны итиририк.' Экэр Ьэр то]угдан беш кун-дэн бир ]умурта алырыгса (Огуз, Гах, Газах ра]онла-рында белэдир) биз Ьансы боллугдан даныша билэрик? Бу Ьэлэ Ьарасыдыр? Ьэр тэ-сэрруфатда 2000—2500 ]у-муртла]ан то]уг сахланылма-са тезликлэ ]умуртанын бири 3 — 4 маната галха-чаг. Ьэлэ то]угу демирик. Черэ]ин дэ гытлыгыны чэ-кирик. Совет Ьекумэти бизэ тахыл вермир, чунки артыг о ]охдур. взумуз дэ ]етиш-дирмирнк. Окт]абр а]ынын орталарыначан ра]онларын бир чохунда тахыл сэпини гуртармамышды. Сг.^эб надир? Бэдкэ ]ен8 ненлумуза кетэк душуб? Jox, кетэк ол-ма]ачаг. лап ]ахын вахтларда езумуз езумуза ]ахшыча «то] тутачагыг». Деврумуз вэ чэми]]этнмиз учун эн эламэтдар хусуси]-]этлэр бунлардыр:    анархи]а баш алыб кедир, кимин элинэ фурсэт душсэ февтэ вермир, Ьэрэ оду' ез габагына чэкир. Ьэрэ ез чиби барэдэ фикирлэшир. Шэмкирдэ со-ганын сатыналма ги]мэти артса да езу азал^,ы. Кар-тоф да белэ... Уч тон тохум сэпилэн ]ердэн 1.900 кило-грам картоф кетурулду. Даг-дакы тэсэрруфатлардан бир килограм да алынмады. Даш-кэсэн чэми дерд мин тон, Кэ-дэбэ] беш мин тон картоф верди. Галаны Ьара ге]б олду, билинмэди? Агдаш аг-{жр-сэна]е комбинатында иш-лэ ]ох, рэгэм топламагла мэшгул олдулар. Шэмкирин Че]ранчел отлагларында он иллэрлэ го]ун сахланан ]ер-дэ гарпыз экибЧЗечэрдилэр. Шэмкир дэр]ачасынын су]у илэ торпаг суварылмады, мил]онларла хэрч чэкилиб Курун устундэ тикилэн му-реккэб гурту истифадэсиз галды. Бэс сонра? Сонра республика тэсэрруфатларынын девлэтэ борчунун дерддэ бири Шэмкирин па]ына душ-ДУ. СэрЬэд ра]онларында муЬарибэ кедир. Чамаат Ьэм ермэни силапларына гаршы вурушур, Ьэм дэ торпагыны экибЧ$ечэрир. Мушавирэдэ чыхыш едэн сэрЬэд ра]онла-ры ичра Ьакими]]этинин башчылары ез еЬти]ачларыны садаладылар. Дедилэр ки. чамааты сахламаг учун си-лаЬла ]анашы, черэк дэ ла зымдыр. Вурушаг, ]охса ]ер шумла]аг, тахыл ]етишдирэк? Товуз вэ Шэмкир торпагы муЬарибэ вахты минлэрлэ адама черэк вериб сахла]ыр-ды. Бэс инди нэ олуб? Инди Ьэмин ра]онларын чамааты Ьеч езуну дэ сахла]а билмир. Мушавирэ иштиракчыла-рыны де]э билмэрик, биз башлыча суалын чавабыны тапдыг. Агыр да олса ]эгин етдик ки, Ьэр Ьалда инди тэгсирин эн бе]у]у езумуз-дэдир. Сэбэбкар бизик. Товуз ра]онундакы М. Б. Гасымов адына совхозун 30 ил стажы олан зоотехники ]ем ваЬидинин нэ олдугуну бил-мирсэ, биз баха-баха ги]мэт-ли, хэрчсиз узви кубрэ олан пе]ини чинлилэр кэлиб Азэр-ба]чандан апармаг истэ]ир-лэрсэ. минерал кубрэлэр еко-локи]аны корлады де]иб Ьеч бир тэсэрруфатда торпаг хэритэси ишлэнмирсэ, кубрэни Ьэр кэс езу билди]и кими сэпирсэ. буна душмэн не]-лэсин? Мустэгиллик де]ирик, бу да Ьэмин ]олун башлан-гычы. Гэдрини-ги]мэтини бил-мэ]эчэ]иксэ, Ьэре бир тэрэф-дэн дагыдачагса истэмирик о сэадэти. Керунур, эввэлчэ ез ичимиздэки душмэни мэг-луб етиэли]ик. Елэ билирик иушавирэ]э топлашанлар да ахырда бу нэтичэ]э кэлдилэр. ВалеЬ ШЫХЛЫ, «Халг гэзетн»ннн нухбярн. JEHH ДЭРСЛИКЛ0Р ЛАРАДАГ Азэрба]чан Республнкасы Халг ТэЬсили Назирли]инин тэдрис-методика мэркэзи алимлэрэ. ]арадычы тэшки-латларын нума]эндэлэринэ, педагожи коллективлэрэ вэ валиде]нлэрэ мурачиэт ет-мишдир. Мурачиэтдэ де]илир: Азэрба]чанын му'стэгилли]и вэ суверенли]и бутун саЬэ-лэрдэ олдугу кими, халг тэЬсили гаршысында да ]ени вэзифэлэр го]мушдур. Бунун-ла элагэдар халг тэЬсили-нин демок^тиклэшдирилмэ-си, онун мэзмунунун ]ени-лэшдирилмэси, милли тэЬсил консепси]асынын Ьэ]ата ке-чирилмэси. мэктэбин си]а-сэтсизлэшдирилмэси бахы-мындан республикада илк аддымлар атылмагдадыр. Лакин а]ры-а]ры фэнлэ-рнн, хусусилэ ичтимаи вэ Ьуманитар фэНЛЭрИН ТЭД1Я1СИ иле баглы проблемлэрин Ьэл-ли учун чох иш керулмэли-дир. ТэЬсилин тамамилэ ]е-ни мээмун кэсб етмэси илэ элагэдар чидди шэкилдэ ду* шунулмуш тэдбирлэр Ьэ]ата кечирилмэлидир. УмумтэЬсил мэктэблэри учун ]ени мэз-мунда бэшэри дэ]эрлэри езундэ даЬа габарыг экс ет-дирен програм вэ дэрслик-лэр Ьазырланмалыдыр. Лени програм вэ дэрслик-лэрин Ьазырланмасында Ел мл эр Академи]асынын. ]а-радычы тэшкилатларын ну-ма]эндэлэринин. али, орта ихтнсас, техники пешэ вэ умумтэЬсил мэктэблэри му-эллимлэринин. валиде]нлэ-рин ]ахындан вэ фэал иш-тиракы зэруридир. Республика Халг ТэЬсили Назирли]и умидвар олдугуну билдирир ки, пэмин хе-]ирхаЬ вэ нэчиб ишдэ Ьамы ]ахындан вэ фэал иштирак едэчэкднр. Тэклифлэр республика Халг ТэЬсили На-зирли]ннин тэдрис-методика мэркэзинэ кендэрилмэлидир (Бакы шэЬэря. Хэтаи прос-пекти, 40. Республика тэдрис-методика мэркэзи. Телефон: 6вЮ5-72). JEHH ИЛИ JEHH МЭНЗИЛЛЭРДЭ Ке]ча]ьш абад кучэлариИ' ДЭН бириндэ ]ени тикилиб истифадэ]э верилмиш беш-мэртэбэли бина ез сакинлэ-рини гэбул етмишдир. 60 мэнзилэ Ьэлэ 1972—74-чу иллэрдэн невбэ кезлэ]эн мухтэлиф идарэлэрии фэЬлэ вэ гуллугчулары кечмушлэр. Лени бананы ра]он ХДС нчраи]]э комитэсинин сифа-рншн илэ ра]6ндакы 182 немрэли механиклэшдирил-миш сэ]]ар дэстанин коллек-тиви тикмишдир. Иншаатчы-лар инди шэЬэрдэ даЬа бир 70 мэнзилли бешмэртэбэли ]аша]ыш бинасыны истифа- дэ]э вермэ]э Ьазырлашыр-лар. (Азэринформ). кенерал Ьэзи Асланов Ьаггында сэнэдли филмлэрэ вэ тэдгигат ишлэринэ керэ. Азэрба]чан кинематог-рафчылар Иттифагынын катиби,    киношунас А. Р. Сала]ев Ьачы Зе]налабдин Тагы]евэ Ьэср едилмиш «вв-лад» сэнэдли филминэ вэ кино сэнэти саЬэсиндэ маарифчилик фэали]]этинэ керэ мукафата ла]иг керул-мушлэр. (Азэринформ).Т0НГИД В0 Н0ТИЧ0СИ «ХАЛГ ГЭЗЕТИхНе ЧАВАБ ВЕРИРЛЭР «Азаркэндкнм]а» Республика Елм-ИстеЬсалат Бнрлн-]и сэ;юнннн биринчи пуави-ни 0. Гулн]ев: — «Адамлара га]гы уну-дулаида вэ ]а кадрлар дуз-кун сечилмэ]эндэ» сэрлев-Ьэли мэгалэдэ (8 во]абр 1991-чн ил) Нефтчала «Ра-]онкэндким]а» бирли]индэ фэЬлэ вэ гуллугчуларын эмэк Ьагларыньт а]ларла кечикдирилди]и. компенса-си]аларын верилмэсиндэ до-лашыглыг олдугу кестэрил-мишдир. Бунунла элагэдар республика бирли]инии хусуси комисси]асы ра]оида олмуш вэ мэгалэдэ кестэрилэн негсанлары ]охла]ыб араш-дырмышдыр. Муэ]]эн едилмишдир ки, фэЬло вэ гуллугчуларын эмэк Ьагларынын. компенсаси]аларыиыи одэ-нилмэсиндэ Ьеч бир ганун по-зунтусуна вэ долаи1ыглыга ]ол верилмэмишдир. Банк вэ муЬасибат сэнэдлэри Jox-ланыларкэн а]дынлашдырыл-мышдыр ки. Ьэгигэтэи банк-Да нагд пулун олмамасы узундэн бэ’зи Ьалларда иш* чилэрин маашларыиыи ве-рилмэси бир нечэ кун кечик-дирилмишдир. Бунларла ]анашы билдиририк ки, «Ра]онкондким]а>> бирли]и тэсэрруфат Ьесаб-лы тэшкилатдыр вэ ишчилэ-ринин эмэк Ьагларына ба-хылмасына Ьеч бир мэЬду- ди]]эт го]улмамышдыр. Сон ]арым илдэ онларын эмэк Ьаггы 20 фаиз артырылмыш вэ кэлирлэрцндэн асылы олараг элавэ бир о гэдэр дэ чо-халдыла билэр. Бунун коллектив керду]у ишин Ьэч-иини артырмалы вэ кэлирлэ ишлэмэлидир. Лохламанын нэтичэлэри вэ мэгалэдэ кестэрилэн негсанлары тезликлэ арадан галдырмаг мэгсодилэ Ьазыр-ланмыш тэклиф вэ тевси]э-лэр Нефтчала «Ра]онконд-ким]а» 6ирли]и коллективи-нин умуми ]ыгынчагында музакирэ едилмиш. мувафиг гэрар гэбул олунмушдур. Нэ-зэрэ алынмышдыр ки. Ьазырда ишчилэрин 300—350 манат олан орта а]лыг эмэк Ьаггы чох ашагыдыр вэ 6у-ну артырмаг учун башга са-Ьэлэри инкишаф етдирмэк, коллектива элавэ кэлир кэ-тирмэк тэлэб олунур. Бу-иун учун лазыми кестэриш-лэр верилмиш вэ умид ет-мэк олар ки. кэлэчэкдэ фэЬлэ вэ гуллугчуларын эмэк Ьагларыны артырмя»~^ реал имкан ]арадылачэгдыр. «Азэркэндким]а^* РИЕВ-нин рэЬбэрли]и вэ Нефтчала <Ра]онкэндким]а* бирли]и-нин коллективи редаксн]а]а ез тэшэккуруну билдирэрэк ' ЭМИН едирлэр ки. бу саЬэдэ муэ]]эн денушэ на ил олмага чалышачаглар ;
RealCheck