Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, December 26, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - December 26, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г93ЕТИ М ДЕИАВ» 1991-чм ИЛ. Hf 254 ссИНКИШЯФ- ышкшиша Бир ИЯ |«рымдыр ИИ, Миы Зфтбдии Титы-|м «дьма Хи|ри^ Фонду фмлиЯот иБсторир. Милли хусусиЦотяоримизн оис отдирон    ^ ммЦшуы тмнкил олуидугу вахтдаи ииди|о иимн нтт-ллриммзии то'лим, тоБсил во мадди bbihIIothhhh гисмви |униуялвшднрилмв€индв, еЬ1и|аиы олаила-ра мадди |лрдым адилмасиида ха|ли ишлар пар-мушдур. Бунлардаи: — АзарБа|иан Саиа|а Уииаарситатииин БЬти|а-чы олаи 172 таяабаанна h. 3. Та?ы|аа, акадамик в. ализада аа акадамик К. Гулузада адына тага- удпор» — 627 талабасина hap иун бнр дафа пулсуз la- мак, 494 талабасина мадди |ардым. — 1991-ии ИЛИИ и|ун а|ыида иачирилаи Гарабаг таламарафоиуиа 10000 манат маблагинда пул, Шушада чалышаи талаба иишаат дастасииа ва Гарабаг сакииларииа 7000 манат маблагинда |ардым, — 20 |аивар шаЬидларииии вилаларина |ардым аднлмишдир, — 50 иафар он биринчи сиииф ма'эуиу ва 15 иафар башиичи сиифи битирмиш шаинрди Истаибул ва Измир униварситатларинин Ьазырлыг курсларын-да ва коллачларинда таЬсил алмаг учун Турки|а|а иандармишдир, — Бакы униварситатларинин 48 талабаси ва ма'зуиунуи Туркн|а Распубликасынын мухтэлиф ша-Ьарларнна 52 иуилук сафарларинн ташкил атмиш-Дир. ^V\V/4v b. 3. TAFbUfB АДЫНА XEIPMJiO ФОНДУ ИДАРе ЬЕГатИНИН УЗВЛЭРН: 1. Каримов Вагиф 5усиф огяу — ха|-ри||а ((юидуиуи садри, профассор. 2. Абдулла|аа Расми Фсад огяу — АзСУ-иуи профассору. 3. Ма1|мудов Тофиг МаЬдигулу оглу — «Иикиш^» ассосиаси|асыиыи витса-празидаити, АзНМИ-иин досаити. 4. Ага|м АгамаКди МирЬашым оглу — ха|ри||а фоидунун ичрачы муди-рн. 5. Гулузада Рафиг Казым оглу — АзСУ-нун биринчи прораитору. 6. Садаиов Мирдамад Мирсадыг of-лу — h. 3. Тагы|аа адына Малн||а-Кра-дит Тахиикумуиуи дирактору. 7. Маммадоа Фуад Та|мур оглу — Азарба|чаи Распубяииасы ВА Тарах Ииститутуиуи ба)ук алми ишчиси, про* фассор. 0. Элиаббасов ШаНрат — АзСУ талаба шурасыиыи садри. 9. Агаларов Дашгыи Фа|зулла оглу — АзСУ маоложи каУнри||ат факулта-сиинн ма'зуну. 10. Абдулла|ав Назим Эли оглу — «Инкишаф» баины и дара Ьа|'атинин садри. 11. Чафаров Имран — АзСУ-иуи прораитору, профассор. Конфраисда Ь. 3. Таты|ав адына Ааарба|чан Мнлли Мукафаты та'сис аднлмишдир. Аз19рба|чан Республикасынын вэтэндашлары! Д<№ма жалгымызын рифаЬы намина алиниздан калани а е и р к а м а I и н ! Бу |о.жда нанди|иниз заЬмат ла|игинча ги|матландирилачак! h. 3. TAFbüEB АДЫНА АЗЭРБА1ЧАН МИЛЛИ МУКАФАДЛДгаНЫН НИЗАМНАМЭСИ Ьачы За|налабдин Тагы|ав адына Азарба|чан Милли Мукафаты азал ва мустагил ташкнлат олаи Ь. 3. Тагы|ав адына Ха|ри||а Фоидунун та'сис атди-|и распублика мукафатыдыр. Ь. 3. Таты|ев адына Милли Мукафаты: — Азарба|чаиыи тарихинин ва мнлли сувараи си|ас8тннин каннш таблнги саЬасиндаки хидматлара кара |Азар-ба|чан ва |а харичи алка ватандашла-рына| илда бир дафа варилир. — Распубликада дамократик Ьара-катда мутарагги фаалиЦата кара; ^ Азарба|чаида саЬибкарлыгын та-раггисиндаки угурлу иатичалара кара; — игтисади^т алмиида |аниликлар9 ва онларыи иатичаларииии халг тасар- руфатыида ва сана|ада татбигиида |ук-сак наили||атлара кара; — халг таЬснли систамииин такмил-лашдирилмаси ва инкишафындакы хидматлара кара; — алм ва тахиика саЬасиида кар-камли иаилиЦатлара кара. Азарба|чан Милли Мукафатыныи ла-урааты Ь. 3. Тагы|ав гызыл мадалы ила талтиф олуиур ва пул мукафаты ила мукафатлаидырылыр. Он баш узвдан ибарат олаи Милли Мукафатлар Комитаси тагдим олун-муш ишлара бахыр ва галибларин му-кшрата ла|иг карулмасиии Ьалл адир. h. 3. Тагы|ав адына Миллн Мукафатлар Комнтасииин таркиби hap ики-уч илдан бир сачилнр. МУКАФАТЛАРА НАМИЗЭДЛЭРИН ТЭГДИМИ ГАЩАСЫ 1. h. 3. Тагы|аа адына Мнлли Мукафата на-мнзадлар ва онларыи ншлЬри алмн-тадгигат иис-титутлары, алн мактаблар, муассисалар, назир-ликлэр, муЬанднс-тахннки чамнЦатлар, ичтнман тэшкилатлар, мутахасснслар трупу, газат ва журнал редакси|алары ва а|ры-а|ры шахслар тара-финдан тагдим олуиур. Груп Ьалында мукафата тагднм олуимуш шэхсларин са|ы уч иа^рдан артыг олмамалы-Дыр. 2. Намнзадлармн Мнлли Мукафата тагдими hap ил мартын 1-на кимнднр. Мукафатлара ла-|нг керулэнларин адлары матбуатда дарч олу-нур ва ма|ын 28-да мнлли мукафатларын лаура-атлара расми тагдими марасими качирилнр. 3. Мнлли Мукафат Комитасина ишлар 5 нус- хадэ тагдим олуиур. 4. Тагдим олуимуш ишлар Азарба|чаи, рус ва харичи диллардаи биринда чал олунмалыдыр. Бу ишлара аид графики, расми ва динар иллус-тратив мвтариаллар бир нусхэда Ьазырланыр. Газат, журнал ва динар матбуат васиталариида бу ишлара hacp олуимуш материаллар да ала-ва олунмалыдыр. 5. Милли Мукафат Комитасина тагднм олунан ишларда а|рыча мактуб шаклиида ашагыдакылар кастарнлмалидир: а| Ишии ады, hacp олундугу caha, ишин баш-ландыгы ва соиа |атирмлди)и вахт, онун ичра олун-дугу |ар |муассиса|, иша данр аа |а онуч Ьаггын-да чап олуимуш магалалар ва |азылар. Карул-муш иш Ьаггыида он нусхада бир саЬифалик ху-ласа. б| Муаллифии (муаллифларии) ады, со|ады, атасыныи ады, таааллуду, таЬсилн, алми дара-часи, ншлади|и |ар, вазифаси, уиваны, иш |ерн-нин ва авииин талафонлары варилмалндир. Бутун |ухарыда иастарилаи матариаллар h. 3. Тагы|ав адына Азарба|чан Милли Мукафатлар Комитасина каидарилмалидир. Уиваи: Бакы, Ланин проспакти, 20. М. Эзиз-ба|оа адына АзСУ, h. 3. Тагы|аа адына Азарба|-чан Милли Мукафатлар Комитаси. шщшшттттшттвшшшшшшшшш Б1М1ДИРИШ Ь. 3. Тагы|ав адына Аэарба|чаи Милли Мукафатлар Комитаси билди-рир кк, 1992-чн ил учун мнлли мукафатлара иамизадлармн санадларийин габулу башланмышдыр. Ь. 3. Тагы|аа адына Азарба|чан Милли Мукафат-ларына тагдим олуиаи бутун санадлар 1992-чи ил март а|ыныи 1-на кммн габул олуиур. Азарба|чан Милли Мукафатыиа ла|иг иаруланларии адлары |латбуатда дарч олуиачаг ва 1992-чж ил ма| а|ыиыи 28-да мукафатлар ла-ураатлара расми тагдим олуначагд^р. К. 3. Тагы|ав адына Аэарба|чан Милли Мукафатыиа ла|иг кару лай лар''80000 мтоат пулла аа Ь. 3. Тагы|ав гызыл мадалы ила талтиф олуиачаглар. h. 3. TAFbUES АДЫНА МИЛЛИ МУКАФАТЛАР КОМИТЭСИНИН УЗВЛЭРИ: 1. Зи|а Бун|адов — Азарба|чаи Распублика-*сы ЕА-нын витса-празидаити. 2. Вагиф Самадоглу — |азычы, АХЧ мачли-сннин узву. 3. Исма|ыл Шыхлы — халг |азычысы, халг да-путаты. 4. Тамарлаи Гара)ав — Азарба|чаи Оаспуб-ликасы Али Совати садрииии муавиии, АХЧ мач-Лисинии садри. 5. Е'тибар Маммадоа — распублика Милли Шурасыиыи узву, халг депутаты. 6. Вагиф Каримов — «Инкишаф» ассосиаси-|асыиыи празидаити, Ь. 3. Тагы|ав адыиа Ха|ри|-|а Фоидунун садри. 7. ЧаЬаикир Муслумзада — халг депутаты. 8. Тофиг Эли|ав — Азарба|чаи Саиа|а Уии-верситетииии ректору. 9. — 1агуб Маммадоа — Азарба|чан Тибб Уииварситатинии ректору, халг депутаты. 10. Рамиз Фатали|аа — «Аз8рба|чаи» кино ширкатинии мудири, халг депутаты. 11. Фуад Эласкаров — Азарба|чан Игтиса-диЦат Униварситатииии рактору, халг депутаты. 12. Расул Гули|ав — Бакы нафта|ырма заао-дуиуи мудири, халг депутаты. 13. Рамиз Рза|аа — Азарба|чаи Распублика-сы ЕА Га|ри-узаи аа Физики Ким|а Иистнтутуиун мудири, ЕА-нын мухбир узву. 14. Саи'аи Элизада — «Азарба|чаниафт» консарнинии баш дирактору. 15. Низами Рза|ав — Насими ра|ону ичра Ьакими||атинин башчысы. 16. Аииф Элизада — академик, Азарба|чаи Распубликасы ЕА Каолоии|а Институтунун мудири. 17. Галиб Ага|ав — Азарба|чан Милли Баи-кыиыи садри. Баш редактор т. т. РУСТЭМОВ ТЭ'СИСЧИЛЭР: АЗЭРБАЗЧАИ РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИ АПАРАТЫ ВЭ «Х|^ ГЭЗЕТИаНИН ЖУРНАЛИСТ КОЛЛЕКТИВИ Ежадиавиая общастванио-лолитичаская rasara Азарба1^аисиой Распублики. Учрадитали: Аппарат Праацдаита Ааарбай-джанской Республики и журналистский коллактиа «Халг газати». Радаиси|аиыи уиваиы: 37015В, БАКЫ ШЭНЭРИ, КИРОВ ПРОСЛВОИ, 1S. МЭ'ЛУМАТ УЧУН ТЕЛЕФОИЛАР: 93-64-92, 93-62-37, ЗВ-51-68. Навбатчя редактор Г. ПИРШЕВ. Чапа имзалакиадыдыр: 23.00. Чапа кязалакиышдыр: 24.00. Индекс 66814 Ч 1 2 3 4 5 6 7 8 В 10 11 12 13 14 Ваш, «Ааврба}чан» натркЛатышн мэтбээсн. Баку, ткнографна надателъства «АаербаЯджак». Тяражы 254893 Сифариш 8404. ;